Data de l'última modificació: 25/08/2020

Índex

Exposició motius

El manteniment del teixit comercial, terciari i de restauració ha estat present en diverses iniciatives per al seu reforçament per l’Ajuntament de Cunit, atesa la feblesa que manifesta en el municipi. L’acció més significativa va ser el Pla especial de  reforma interior per a la regulació dels usos, al terme municipal de Cunit, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de Tarragona, en la sessió de 5 de març de 2003 i que normalment s’ha anomenat “Pla d’usos”.

En aquest marc s’han reiterat iniciatives, tant d’ordenació, com de foment, com pot ser per un costat el Programa d’orientació d’equipaments Comercials aprovat definitivament en data 7 de febrer per la Generalitat de Catalunya o l’ordenança reguladora d’incentius a empreses amb raó social i establiment permanent a Cunit aprovada, per acord de Ple celebrat el dia 27 de març de 2008.

En aquest mateix marc l’ordenança núm. 1.12 reguladora de la instal·lació de  terrasses en espais públics i privats dins del terme municipal de Cunit aprovada per acord de Ple en sessió de 17 de juny de 2004 i l’ordenança núm. 1.20 reguladora de la instal·lació de terrasses en espais públics i privats en l’àmbit del casc urbà del terme municipal de Cunit centraven la seva regulació en la implantació de terrasses tant en espais públic com privats i el seu cobriment.

En el context vigent de crisi econòmica es fa més necessari que mai fomentar i explotar les capacitats pròpies del municipi de Cunit per avançar en el desenvolupament d’activitats econòmiques en les plantes baixes de les edificacions, que generen auto -ocupació i optimitzen el caràcter turístic de que disposa Cunit. L’interès general té aquí un pes específic que ha de centrar els seus esforços en superar les grans dificultats econòmiques de la ciutadania en la impulsió de negocis així com la claredat normativa per la seva creació que aquí s’invoca.

En aquest sentit es proposa obrir les fronteres d’aplicació de la ordenança reguladora de terrasses i permetre la seva aplicació en tot el terme, ja que s’ha superat el primer estatus de protecció que preveia el Pla d’usos, de la pressió de l’habitatge sobre els locals preexistents, per recollir en tot el seu sentit la necessitat d’impulsió d’activitat recollida en la regulació del nou POUM com a usos complementaris alternatius.

També es necessari unificar, si mes no en un únic text, les disposicions específiques previstes pel nucli antic, tot i que derogada, de forma que es reconeguin en una única ordenança les condicions especials que han de recollir espais sensibles per la seva pròpia naturalesa. No sols això, aquesta modificació d’ordenança ha de reconèixer el conjunt d’especificitats i situacions, especialment per aquelles operacions de cobriment d’espais privatius, detectades al llarg d’aquests 8 anys i preveure-les per evitar  greuges comparatius per les diferents configuracions físiques dels espais.

Cal no oblidar també que aquests espais “edificats” ho son dins d’un règim transitori, és a dir la serva vinculació al desenvolupament d’una activitat concreta permet la seva materialització, tant en espais públics com privatius, però en aquests darrers no es produeix la renovació de l’autorització, agafant un caire de “sostre immobilitzat” que en

cap cas respon ni a la normativa urbanística ni el sentit d’ocupació del anomenats espais lliures de parcel·la. Cert és que aquests espais coberts han millorat sensiblement la relació veïnal, reduint la intensitat sonora sobre l’ambient, conciliant l’activitat amb el descans de la ciutadania, no podent donar l’esquena a aquesta proposta però que cal regular amb més encert.

Finalment s’incorpora una regulació pels espais lliures no edificats corresponents a solars buits, que no es preveu la seva construcció però que poden ser també utilitzats amb règims similars al plantejat per les terrasses cobertes o activitats anàlogues, podent assolir nous rendiments més enllà dels previstos en el planejament i que a la vegada en garanteixen la cura i el manteniment.

Els objectius que es cerquen en aquest sentit és una simplificació de criteris, una certa homogeneïtzació, cercar l’adequació del conjunt de terrasses del municipi i garantir la transitorietat de la llicència.

Tots aquests plantejaments que han de millora tant la eficiència com la relació entre usos residencials i d’altres activitats i obrir noves alternatives de negoci per mitigar els efectes de la crisi.

Incorpora l’ordenança aspectes procedimentals i de control no contemplats anteriorment; l’assignació de superfícies per mòduls, la millor diversificació d’horaris, la regulació del mobiliari, distingint aquell que és bàsic del que és complementari i la documentació, contingut i procediment per optimitzar tant la obtenció com la renovació de l’autorització d’aquests espais.

Es crea a la vegada una Comissió Tècnica de Terrasses, que ha de servir per detectar i resoldre problemàtiques singulars segons situacions especials i proposar solucions que compatibilitzin l’activitat proposada i les dificultats sorgides.

Finalment s’estableix un règim disciplinari, en el ben entès que l’obertura aquí proposada ha d’anar a la vegada acompanyada d’un rigor en l’aplicació que emana de la pròpia responsabilitat del titular de l’activitat de conciliar el desenvolupament normal de l’activitat amb el respecte als veïns i la ciutadania.

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 1. Objectius generals, subjectes i àmbit d’aplicació Article 1. Objecte de la present ordenança
  1. És objecte de la present Ordenança establir la regulació específica que ha de regir l’atorgament de llicències d’ocupació de sols de titularitat municipal destinats a l’ús públic general, com ara els vials, les places, i altres espais exteriors destinats a sistemes accessibles amb expositors o terrasses que siguin complementaries a l’activitat dels establiments comercials en general i de restauració en
 2. També forma part de l’objecte d’aquesta Ordenança la instal·lació d’expositors o terrasses complementaris de les activitats del punt anterior en sòl de titularitat privada, que sigui d’ús públic o en virtut de disposicions urbanístiques, de convenis o de qualsevol altre títol o
 3. Ampliar l’activitat comercial en espais lliures del municipi en condicions objectives i clares en el seu règim d’ús, aplicable a la totalitat del municipi, amb les especificitats necessàries a entorns urbanístics complexos tant físicament com
 4. Millorar l’aspecte del paisatge urbà en relació a l’equilibri i l’harmonia, amb respecte amb el dret dels vianants i els
 5. Establir un règim d’usos generalista i simplificat que abasti els seus horaris, la seva implantació, la seva influència en el paisatge urbà, el mobiliari admès, les mesures de protecció i seguretat i les regles de relació veïnal.
 6. Garantir el manteniment i la seguretat dels espais públics i les instal·lacions en bones

Article 2. Subjectes de la present ordenança

 1. Podran sol·licitar llicència d’ocupació dels espais determinats a l’article 1.1 els titulars d’establiments que tinguin el corresponent títol habilitant per exercir l’activitat que es
 2. Podran sol·licitar llicència d’ocupació o si s’escau efectuar la comunicació prèvia corresponent dels espais determinats a l’article 1.2 els titulars d’establiments que tinguin el corresponent títol habilitant per exercir l’activitat que es
 3. Queden excloses les activitats de caràcter esporàdiques com fires o espectacles que es regeixen per la normativa especifica que els sigui d’aplicació.
 4. Els concessionaris d’espais públics municipals estaran a més les clàusules establertes en el corresponent
 5. Les possibles activitats individualitzades que mitjançant concurs públic puguin accedir a l’ús d’espais destinats a sistemes susceptibles de concessió, com poden ser guinguetes amb les corresponents

Article 3. Àmbit d’aplicació

La present ordenança abasta la totalitat del terme municipal de Cunit.

Article 4. Règim econòmic

 1. L’ocupació temporal de la via pública o del seu vol d’aquesta Ordenança, estarà subjecta a les taxes regulades a la corresponent ordenança
 2. Classificació de les terrasses per l’àmbit en que s’ubiquen

Article 5. Classificació per la titularitat dels sols

 1. Aquesta Ordenança classifica els sols on s’ubiquen expositors i terrasses en sols de titularitat municipal (pu) i sòls de titularitat privada d’ús públic (pr) destinats a usos on s’admet el lliure pas i la pública concurrència.
 2. Es consideren sols de titularitat municipal els que consten incorporats al patrimoni públic de sòl; amb caràcter general els vials, les places, i altres espais exteriors destinats a sistemes accessibles i amb caràcter especial les zones verdes, jardins, equipaments i sols amb aprofitament urbanístic pendent de
 3. Es consideren sols de titularitat privada els espais lliures de parcel·la conseqüència d’aplicar les  regles  corresponents  a  les  reculades  mínimes  i  ocupació      màxima

contingudes en les normes del planejament urbanístic vigent i que sigui d’ús públic en virtut de disposicions urbanístiques, de convenis o de qualsevol altre títol o concepte.

Article 6. Classificació per les característiques dels sols de titularitat municipal

 1. Aquesta Ordenança classifica els espais de titularitat municipal on s’ubiquen expositors i terrasses de la següent manera
 2. Vials amb voreres diferenciades (V1)
 3. Vials amb plataforma única i transit rodat (V2)
 4. Vials exclusius per vianants (Vv)
 5. Places (P)
 6. Passeigs i jardins (J)
 7. Entorns d’equipaments públics (Eq)
 8. Altres espais (X)
 9. Aquesta Ordenança classifica els espais de titularitat privada on s’ubiquen expositors i terrasses de la següent manera:
 10. Front de mar (Fm)
 11. Front de carretera (Fc)
 12. Exteriors delimitats (ed)
 13. Interiors (i)

Article 7. Definicions

 1. Terrassa

S’entén per terrassa l’espai públic o privat ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació destinat a acollir les instal·lacions annexes a un establiment d’hostaleria (restaurant, bar, cafeteria, granja, etc…) i en el que es col·loca mobiliari tal com taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements similars al servei dels esmentats establiments.

 1. Expositors

S’entén per expositor els elements i mobiliari d’exposició dels establiments comercials de venda a l detall (fruiteries, llibreries, botigues de roba, etc…) que s’instal·la temporalment en l’espai públic o privat ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació.

 1. Establiment de restauració

S’entén per establiments de restauració aquells locals oberts al públic que tenen com activitat principal subministrar de manera habitual i mitjançant pagament menjar i begudes perquè siguin consumits d’acord amb les característiques i especificacions que estableix el Decret núm. 112/2010.

 1. Comissió Tècnica de Terrasses (CTT)

Comissió que es constituirà als efectes de resoldre i concretar aspectes especials en l’aplicació de la present ordenança i que ha de quedar integrada com a mínim per un arquitecte, un enginyer, un tècnic de medi ambient i un agent de la policia local.

 1. Terrassa Coberta

S’entén per terrassa coberta, aquella que s’instal·la en espai privat, de naturalesa desmuntable i que no computa a efectes d’edificabilitat, com ampliació d’establiments de restauració.

 1. Àmbits singulars

Aquells que per les seves característiques disposin de restriccions o capacitats addicionals respecte de la sistemàtica dels vials, en concret els contemplats en el epígrafs d,e,f i g de l’article 6.1 i la totalitat dels inclosos al 6.2

 1. Espais privats continus

Son aquells espais privats d’ús públic, associats a una activitat i que es desenvolupa en la planta baixa d’una edificació que disposa de diferents locals i/o activitats una a continuació de la següent, amb solució de continuïtat.

CAPITOL II. CRITERIS RELATIUS AL MOBILIARI I MATERIALS

Article 8. Elements d’exposició

 1. Mobiliari per expositors Article
 2. Els comerços podran disposar prèvia obtenció de llicència d’espais per a l’exhibició de mercaderies mitjançant elements lleugers i fàcilment
 3. Es consideren en aquesta categories els expositors estandarditzats, barres per penjar roba, expositors per revistes i diaris o caixons mòbils per a productes alimentaris.
 4. També es consideren reclams les màquines expositores de llaminadures o joguines mecàniques per
 5. Altres elements seran objecte d’anàlisi per la CTT en funció de criteris de seguretat i ornat.
 6. En els àmbits privatius aquest elements han de constar en la llicència o comunicació prèvia d’activitats i disposar dels certificats i homologacions
 7. En cap cas es podran tancar amb mòduls fixos d’alumini, metàl·lics o fixos espais destinats a l’exhibició de mercaderies, acceptant exclusivament tendals i
 8. L’àmbit d’ocupació es determinarà en metres

b.    Mobiliari per terrasses

Article 9. Mobiliari bàsic de les terrasses

 1. S’entén per mobiliari bàsic de les terrasses el composat per les taules i les
 2. Als efectes de còmput de les terrasses, s’estableixen tres possibles mòduls de mobiliari:

Mòdul bàsic: és computarà per mòduls d’1 taula i 4 cadires (M4), equivalent a una superfície de 2,4 m²

Mòdul senzill: composat per un mòdul d’1 taula i 2 cadires (M2) ), equivalent a una superfície de 1,2 m².

Mòdul reduït: composat per 1 taula o taulell alt i 2 tamborets (m2), equivalent a una superfície de 0,8 m².

 1. La tipologia del mobiliari bàsic s’ha d’explicitar en la petició de la llicència o comunicació prèvia  per  mitjà  suficient  per  interpretar  el  compliment  dels  requisits

d’aquesta ordenança, amb indicacions tècniques com mesures, materials o altres, o bé amb l’acompanyament de fotografies identificatives.

 1. El mobiliari per cada petició de terrassa ha de cercar la coherència i homogeneïtat de format i estil, no podent utilitzar elements dispars o reaprofitats. En tot cas s’entendrà que es compleix aquesta condició si els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment son del mateix color, disseny i
 2. Les noves terrasses disposaran preferentment de característiques de disseny, material o cromàtiques que s’integrin amb la resta de terrasses preexistents en el seu entorn si s’escau i amb l’entorn arquitectònic.
 3. La CTT podrà desenvolupar un llibre d’estil o catàleg de mobiliari preferent per la millor concreció dels elements

Article 10. Elements complementaris

 1. S’entén per material complementari de la terrassa aquells al servei del mobiliari bàsic que es pot instal·lar en la delimitació
 2. Els elements complementaris acceptats amb caràcter general en àmbit públic son els para-sols, les estufes de gas, els faristols i els panells
 3. Els elements complementaris acceptats en àmbit privat son a més dels descrits en els punts anteriors, les jardineres, els tendals, les pèrgoles, els tancaments lleugers desmuntables, els paravents, les mampares i els mobles auxiliars. A més son admissibles instal·lacions d’enllumenat.
 4. La CTT ha de justificar motivadament en raó a unes millors condicions de seguretat, delimitació i protecció la possibilitat d’incorporar en l’àmbit públic els elements del punt 3 d’aquest
 5. Els materials utilitzats hauran d’oferir suficients garanties de
 6. L’estructura de les instal·lacions sobre la via pública haurà de ser fàcilment desmuntable.
 7. Els elements complementaris han de complir el criteri d’homogeneitat expressat a l’article 9.4 i 5.

Article 11. Elements complementaris prohibits.

Resten prohibits en les terrasses en sòl públic i privat, amb les excepcions que s’estableixi la CTT pels àmbits singulars a que fa referència l’article 7.6.

 1. Prestatgeries tancades o
 2. Mampares o
 3. Mobles
 4. Barbacoes o qualsevol altre element de cocció.
 5. Elements de megafonia o
 6. Qualsevol altre que pugui dificultar el trànsit de vianants o deteriorar el paisatge urbà.

Article 12. Elements complementaris prohibits en els espais públics

Resten prohibits en les terrasses públiques els elements següents:

 1. Instal·lacions d’enllumenat
 2. Les jardineres, excepte en casos fonamentats per una millor protecció de l’espai públic amb concreció prèvia de la

Article 13. Publicitat incorporada al mobiliari

 1. Sobre el mobiliari de les terrasses i els seus elements complementaris s’admetrà el missatge publicitari corresponent a la denominació genèrica de l’establiment o local de què es tracti, o marca comercial
 2. El missatge publicitari podrà imprimir-se directament sobre el teixit o adherir-s’hi mitjançant material sense
 3. Les mesures màximes dels missatges publicitaris i la quantitat d’elements és la següent:
 4. Taules: Superfície de la taula (màxim 2 elements de 10 x15 cm)
 5. Cadires: Respatller (màxim 2 elements de 10 x15 cm o 1 equivalent)
 6. Tendal: Lona (màxim 4 elements de 20 x30 cm o 2 de 40 x 60 )
 7. Jardineres: Frontal (màxim 2 elements de 10 x15 cm)
 8. Resta d’elements: No s’admet publicitat

Article 14. Taules i cadires

c.  Característiques dels materials

 1. Les taules i cadires seran preferentment apilables, d’alumini o d’acer inoxidable, tot i que es poden admetre altres materials com la fusta, tèxtil o polipropilè d’alta qualitat. En qualsevol cas han de ser estables, regulables i reunir condicions de seguretat per les
 2. En qualsevol cas disposaran de protecció de goma en els peus i els punts de contacte amb elements metàl·lics per minimitzar el soroll tant en l’ús com en la col·locació i
 3. Les dimensions han de ser les adequades per no excedir la superfície d’ocupació assignada en les condicions de la llicència.

Article 15. Para-sols

 1. Els para-sols seran quadrats, plegables, de lona i fàcilment
 2. La superfície màxima de cada para-sol serà d’1,5 metres de costat, coincidint amb la superfície de mòdul assignat. S’admet un para-sol per cada mòdul bàsic
 3. L’alçada lliure mínima en qualsevol punt del para-sol serà de 2,20 metres i no pot sobrepassar els 3,00 metres d’alçada.
 4. S’han de retirar diàriament a partir de l’hora de tancament de l’activitat de la terrassa, en  el  termini  màxim  establert  a  la  llicencia,  llevat  dels  casos  en     que

l’ordenació singular de l’espai aprovada permeti deixar-los a l’espai d’us públic en les condicions que assenyali.

 1. La llicencia municipal de terrassa ha d’establir les condicions en que es permet l’ancoratge dels para-sols al paviment i les dels elements de protecció dels buits de l’espai públic quan es retiren els para-sols. A aquests efectes les sol·licituds de llicencia que continguin para-sols s’han d’acompanyar amb declaració responsable, signada per un tècnic/a competent i pel la persona titular de l’establiment, on s’assumeix la correcta estabilitat del para-sol, el suport i l’ancoratge.
 2. En cas que hi hagi estufes o elements d’il·luminació, el material tèxtil no ha de ser propagador de la
 3. La projecció en planta del para-sol no pot superar els límits de delimitació de la terrassa, incloent-hi les distancies assenyalades per a protegir l’arbrat.

Article 16. Paravents

 1. Els paravents seran admissibles si formen part integrada del para-sol, son enrotllables, i no disposen de cap estructura
 2. Podran ancorar-se al paviment amb petició expressa a la sol·licitud de la llicència
 3. El paravent serà transparent almenys en el 60% de la seva superfície.
 4. En cas que hi hagi estufes o elements d’il·luminació, el material tèxtil no ha de ser propagador de la

Article 17. Jardineres

 1. Les jardineres seran prismàtiques, de fusta, fosa o polipropilè, conformant baranes continues en el límit de la concessió amb mides fins 1 metre d’alçada i 0,4 metres d’ample. Les plantes i/o arbustos seran preferentment del tipus “ficus benjamina”, mioporum, photinia o similar i no podran superar l’alçada màxima d’1,40m, jardinera inclosa.
 2. Els testos resten prohibits en qualsevol
 3. No s’admeten plantes
 4. Les plantes han d’estar sempre en bon estat de conservació, amb les puntes tallades i el contorn de manera adequada per impedir que sobrepassin les mesures màximes establertes. La manca de manteniment és causa suficient per ordenar-ne la retirada.

Article 18. Mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa

 1. S’admet un únic moble auxiliar al servei de la terrassa amb unes dimensions màximes d’alçada, amplada i longitud de 0,90 x 0,60 x 1,00 metres respectivament. Han d’estar harmonitzats amb la resta d’elements de la terrassa, i ha d’esser fàcilment traslladable per a la seva retirada a partir de l’hora de tancament de l’activitat de la terrassa, en el termini màxim establert a la
 2. Aquest mobiliari s’ha de col·locar dins de l’espai delimitat de la terrassa i computa a efectes d’ocupació amb un mínim de superfície d’1,00 x 1,20
 3. Aquest mobiliari no es pot utilitzar com a barra de servei, ni per a desenvolupar funcions d’elaboració o manipulació d’aliments, ni dedicar-se a cap altre us que desvirtuï el seu caràcter estrictament auxiliar. Nomes el pot fer servir el personal de servei a la terrassa i tampoc no es permet atendre des d’aquest mobiliari al públic en

Article 19. Il·luminació

 1. S’admet la il·luminació de les terrasses en sòl privat d’ús públic que estigui fixat solidàriament als para-sols i no impedeixi la seva retirada o
 2. Els titulars d’aquestes instal·lacions hauran d’aportar el butlletí de l’instal·lador, acreditatiu que la instal·lació compleix el REBT i normes tècniques complementaries en un termini màxim de set dies comptadors des de la data en que restin habilitat per a la seva instal·lació.

Article 20. Estufes

 1. S’admeten estufes de gas, de baix consum, mòbils i fins a un màxim de 700 W tèrmics per metre quadrat de superfície de terrassa,
 2. Les estufes, han d’estar homologades de conformitat amb la normativa vigent de la Unió Europea i han de complir la reglamentació tècnica
 3. En tot cas, no s’admeten models d’estufes de tipus domèstic.
 4. Les estufes s’han de situar dins del perímetre autoritzat de la
 5. Les estufes s’han de retirar a partir de l’hora de tancament de l’activitat de la terrassa, en el termini màxim establert a la
 6. A les terrasses amb estufes s’haurà d’aportar amb la petició una memòria relativa a les característiques tècniques, físiques i estètiques de l’estufa; una assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als elements que ha instal·lat a la via publica i un certificat d’homologació de l’estufa.

Article 21. Pissarres, faristols o elements de funcionalitat equivalent

 1. S’admet la col·locació de fins quatre elements per anunciar els productes que se serveixen a les terrasses amb unes dimensions màximes de 0,60 x 0,60 x 1,50 metres d’amplada, profunditat i alçada.
 2. L’element en qüestió s’ha de situar dins del perímetre autoritzat de la
 3. Les pissarres, els faristols o els altres elements de funcionalitat equivalent s’han de retirar a partir de l’hora de tancament de l’activitat de la

CAPITOL III. CRITERIS RELATIUS A L’ORDENACIÓ

 1. Criteris comuns a la totalitat dels espais Article 22. Condicions generals dels expositors
 2. Com a criteri general, els expositors en espais públics, se situaran en posició de frontalitat respecte de l’activitat que desenvolupen, essent ocupable com a màxim la franja compresa entre l’alineació de façana i una línia paral·lela situada a 1 metre d’aquesta, excepte que en cada cas existeixi una previsió menor.
 3. Aquesta regla queda restringida per garantir un pas per els vianants d’1,5 metres en qualsevol punt, així com la resta de distàncies de protecció contemplades a l’article 23.3, 23.4 i 5.

Article 23. Condicions generals de les terrasses

 1. Com a criteris general la terrassa s’ubicarà en relació de proximitat amb l’activitat a que va associada, preferentment de frontalitat envers l’establiment corresponent i amb una relació d’igualtat i equilibri amb les activitat
 2. Si en una zona concreta hi hagués instal·lats diferents establiments que volguessin col·locar una terrassa, l’Ajuntament distribuirà aquest en funció de l’espai sol·licitat, la superfície que es pot ocupar i la situació de cadascun dels establiment, l’espai màxim que cadascun d’aquests podrà utilitzar, restant en tot cas espai lliure suficient per el pas de
 3. La instal·lació de terrasses no podrà afectar en cap cas a les entrades als edificis, les sortides d’emergència, el trànsit de vehicles en cas d’estar autoritzat i el pas de vianants.
 4. Les terrasses han de respectar el mobiliari urbà, l’arbrat i els seus escossells, enllumenat públic, senyals de trànsit, etc…, del qual se separaran un mínim de 0,30 metres, excepte que es corresponguin amb zones de circulació de vianants, en quin cas es mantindrà un pas mínim d’1,5
 5. Les terrasses s’han de separar un mínim de 2 metres de qualsevol contenidor de recollida
 6. Es compliran els criteris continguts en la legislació vigent aplicable en matèria d’accessibilitat.
 7. Es respectaran els accessos existents a habitatges i
 8. No es permetrà la instal·lació o ús a les terrasses de qualsevol sistema de reproducció musical o sonora, excepte en supòsits especialment permesos a causa de festes populars, revetlles,
 9. Amb caràcter general no s’autoritzarà l’ocupació simultània de la calçada i la vorera, excepte àmbits singulars previ informe de la

b.    Criteris d’ordenació específics en espais de titularitat municipal

Article 24. Comissió Tècnica de Terrasses (CTT)

 1. L’Ajuntament designarà una Comissió Tècnica de Terrasses integrada com a mínim per un arquitecte, un enginyer, un tècnic de medi ambient i un agent de la policia local, podent incorporar els tècnics que s’estimi oportú per una millor valoració de les situacions.
 2. La CTT resoldrà aspectes especials en l’aplicació de la present ordenança i que ha de quedar concretada en fitxes de la problemàtica identificada, la solució plantejada, la delimitació de la terrassa i les condicions específiques
 3. La CTT es reunirà a requeriment del tècnic informant d’una petició o problemàtica amb indicació expressa dels aspectes a resoldre. També per requeriment de la regidoria corresponent als efectes d’analitzar situacions de conflicte o d’oportunitat.

Article 25. Ordenació d’àmbits singulars

 1. Els àmbits singulars contemplats en la present ordenança es concretaran amb justificació motivada per la CTT en un plànol protocol·litzat que indicarà els espais i condicions susceptibles d’esser ocupats amb
 2. Aquestes delimitacions tindran en compte criteris d’accessibilitat, viabilitat, seguretat i possibles molèsties que puguin ocasionar al veïnat, i passaran a incorporar-se, un cop aprovades per l’òrgan competent, a l’annex 4 d’aquesta ordenança.

c.    Ocupació de vials amb voreres diferenciades (V1)

Article 26. Terrasses en ocupació de voreres

 1. Es permet l’ocupació de la vorera en terrasses amb mòduls bàsics o senzills de mobiliari emplaçats a la banda més propera a la vorada sempre i quan es pugui respectar un pas mínim lliure d’1,50m per als
 2. Les terrasses atorgades se separaran entre elles un mínim d’1,50
 3. La CTT pot preveure en casos en que per les mesures facin impossible assolir el pas lliure mínim admès mòduls reduïts de 0,6 metres d’ample per 1,2 de llarg mitjançant taules altes i 2
 4. En voreres no s’admetran terrasses de llargada superior a 9
 5. Els possibles tendals en façana que cobreixin la terrassa en cas de disposar d’estufes hauran d’esser de material que no propagui la flama. En qualsevol cas, se situaran a una alçada mínima de 2,20 metres en el punt més desfavorable i no podran disposar de paravents ni estructures

Article 27. Terrasses en ocupació de places d’aparcament

 1. S’admetrà la substitució de places d’aparcament existents en via pública, per terrasses en calçada en aquells cassos que la vorera no tingui amplada suficient per garantir l’accessibilitat de les
 2. Aquestes terrasses tindran una modulació estandarditzada de 2 metres d’ample per

4 de llarg, corresponent a 3 mòduls bàsics (3 taules i 12 cadires), no concedint autoritzacions per mesures inferiors.

 1. Les terrasses hauran de ser desmuntables, sòlides i segures, regulades a l’alçada de la vorera existent, preferentment de lames de fusta sobres rastrells o d’un material que pugui suportar o absorbir els impactes dels vehicles que estacionin en la zona. Ha de permetre la natural escorrentia de l’aigua de pluja, no podent obstruir en cap cas embornals, arquetes de registre de serveis, de clavegueram, boques de rec i hidrants o
 2. Tota la superfície de la terrassa es delimitarà amb una barana tancada amb la totalitat de la calçada, de solidesa suficient, fixada a la plataforma, per protegir dels impactes, metàl·lica o de fusta d’una alçada entre 0,90 i 1,20 metres i travessers horitzontals o verticals per protegir els usuaris dels vehicles.
 3. En casos en que la terrassa pugui dificultar o inhabilitar l’accés a guals existents se sol·licitarà un marcatge a la CTT, prèvia a la seva instal·lació, podent determinar aquesta els ajustos necessaris per garantir la compatibilitat d’usos.
 4. Cada activitat podrà sol·licitar com a màxim la substitució equivalent a dues places d’aparcament.
 5. En aquesta modalitat preferentment s’haurà de retirar de la terrassa la totalitat del mobiliari bàsic i complementari, tot i que sota sol·licitud expressa i en condicions d’ornat i seguretat es podrà admetre que romangui en l’àmbit
 6. En cap cas es podrà substituir una plaça d’aparcament reservada a un ciutadà amb minusvalia.

d.    Ocupació de vials amb plataforma única i transit rodat (V2)

Article 28. Terrasses en ocupació de voreres

 1. Amb caràcter general les terrasses se situaran en la part més propera a la calçada alliberant el pas junt als accessos de façana, amb la qual es deixarà un pas mínim d’1,50
 2. La calçada es reserva per a la circulació i l’estacionament de vehicles que d’acord amb l’article 27 podrà esser substituïda en casos en que no sigui possible efectuar aquesta ocupació damunt de la vorera. En aquest casos caldrà disposar d’una barana que reuneixi les característiques establertes a l’article 27.4, o una protecció amb jardineres fixes i continues que actuïn d’element separador envers els
 3. Les terrasses han de respectar el mobiliari urbà del qual se separaran un mínim d’1 metre, excepte en que siguin zones de circulació de vianants, en quin cas es mantindrà un pas mínim d’1,5
 4. En aquesta modalitat s’haurà de retirar de l’espai públic la totalitat del mobiliari bàsic i

e.    Ocupació de vials exclusius per vianants (Vv)

Article 29. Terrasses en situació central

 1. Amb caràcter general les terrasses se situaran a la part central de la calçada alliberant les voreres completament i en la banda més propera a la que tingui una major dimensió, o en el seu defecte en la que disposi de millor
 2. Els expositors es podran mantenir adossats a la façana sempre i quan no superin una amplada de 0,60 metres i es respecti un pas respecte de qualsevol obstacle d’1,50 metres.
 3. En aquesta modalitat s’haurà de retirar de l’espai públic la totalitat del mobiliari bàsic i

f.     Ocupació en places (P)

Article 30. Criteris generals d’ocupació de places

 1. Si la instal·lació de la terrassa s’ha d’efectuar en una plaça, la CTT determinarà quina serà la superfície màxima a ocupar i el lloc concret on s’ha de col·locar, sense que aquesta pugui ser superior al 25% de la superfície
 2. Amb caràcter general només estarà permès el mobiliari bàsic i complementari que pugui ser retirat completament, tot i que sota sol·licitud expressa i en condicions d’ornat i seguretat es podrà admetre que romangui en l’àmbit delimitat,  convenientment

g.    Sistema d’espais lliures i equipaments. Passeigs, jardins i equipaments. (J,Eq)

Article 31. Ocupació de sistemes d’espais lliures

 1. En els àmbits destinats a espais lliures s’admetrà la col·locació de terrasses destinades a activitats de restauració en dues
 2. La modalitat d’ampliació d’activitat, vinculat a una activitat propera es regirà per el que disposa l’article anterior amb tractament equivalent al de les
 3. L’altre modalitat es correspon a la concessió de l’espai lliure per oferir serveis complementaris a la ciutadania d’oferta lúdica o de restauració. Aquest és l’únic cas en que s’admet una activitat exclusiva sobre l’espai públic i consistirà com a mínim d’una guingueta i la corresponent
 4. La modalitat anterior vindrà determinada per la normativa urbanística vigent i els plecs de clàusules que s’aprovin en el seu

Article 32. Activitats complementàries en equipaments

 1. En els àmbits destinats a equipaments s’admetrà la col·locació de terrasses destinades a activitats de restauració sempre i quan l’equipament o la concessió d’aquest l’admeti com a ús complementari de la oferta que proporciona el propi equipament, quedant garantida la compatibilitat entre l’ús de l’equipament i el que s’ofereix.
 2. La implantació vindrà determinada per la normativa urbanística vigent i els plecs de clàusules que s’aprovin en el seu

h.    Altres espais (X)

Article 33. Altres espais no subjectes a aquesta ordenança

Constitueix aquells àmbits de domini o protecció en que s’autoritzen ocupacions però que venen regulats per la normativa sectorial corresponent com pot ser la Llei de Costes o la Protecció d’infraestructures ferroviàries entre d’altres.

i.      Criteris específics d’ordenació específics en espais de titularitat privada

Article 34. Criteris generals d’ordenació d’espais privats

 1. Les terrasses en espais qualificats com zona residencial aïllada plurifamiliar requeriran l’acord de la comunitat de propietaris, que s’aportarà amb la corresponent sol·licitud, en els termes previstos a la normativa legalment
 2. Les peticions de terrasses per restauració en un espai obert de propietat privada pot estar inclosa en el règim de comunicació prèvia que sigui pertinent d’acord amb la normativa vigent, o de forma separada, sempre que l’activitat ja disposi de títol habilitant i no s’alterin les condicions en virtut de les quals resta subjecte al mateix règim. * ANNEX II Activitats sotmeses a Comunicació epígraf 561 de la Llei 16/2015
 3. En els supòsits que l’activitat estigui sotmesa al règim de llicència, la terrassa d’espai privatiu se sol·licitarà conjuntament amb l’activitat.
 4. A les terrasses en sòl de propietat privada, que sigui d’ús públic o comunitari, s’aplicaran els mateixos criteris i requisits que s’estableixen per a la instal·lació en sòl de titularitat pública amb les especificitats que es
 5. Els espais d’accés a l’edificació i el propi local disposaran d’un accés mínim de 1,80 metres.
 6. Els elements complementaris es disposaran de forma que no es faciliti l’accés a les plantes superiors de les
 7. Es consideren àmbits especials d’estudi per anàlisi de la CTT els corresponents al Passeig Marítim i l’avinguda Barcelona, per la seva potencial capacitat de desenvolupar activitat comercial:
 8. Front de mar (Fm)
 9. Front de carretera (Fc)

Article 35. Criteris específics d’ordenació d’espais privats continus

 1. Les finques que disposin d’espai privatiu d’ús públic en el front de l’edificació, confrontant amb la via pública i que estigui en edificació en alineació de vial o ordenació continua podran ocupar amb mòduls fins un 80 % d’aquest
 2. Els mòduls en aquesta modalitat se separaran un mínim d’un metre dels límits veïns.

Article 36. Criteris específics d’ordenació d’espais privats en edificacions aïllades.

 1. Les finques que disposin d’espai privatiu d’ús públic en el front de l’edificació, confrontant amb la via pública i que estigui en sistema d’edificació aïllada podrà ocupar amb mòduls la part que doni front al vial públic separant-se un mínim de 3 metres respecte de les finques veïnes.
 2. Aquest espai es podrà reduir fins una distància d’1 metre amb autorització expressa del titular del predi veí.

j.      Criteris específics per tancaments provisionals en espais de titularitat  privada

Article 37. Naturalesa dels tancaments

 1. Els tancaments d’espais privatius que disposin de sostre edificable pendent d’execució es regiran per la normes urbanístiques vigents i tindran caràcter
 2. Els tancaments d’espais privatius que hagin esgotat la seva edificabilitat tenen caràcter provisional renovable cada cinc anys i no computen a efectes d’edificabilitat. La terrassa coberta ha d’estar inclosa i subjecte de forma expressa en la llicència d’activitats, no podent sol·licitar-ne de forma
 3. Els projectes de terrasses cobertes han de ser redactats per tècnics habilitats per a construccions d’ús residencial. Han de reunir condicions d’habitabilitat i
 4. No s’admet cap mena de tancament fix amb funcionalitat d’expositors.

Article 38. Condicions de les terrasses cobertes

 1. Seran tancaments lleugers conformats per estructures metàl·liques lleugeres o de fusta amb tancaments de vidre, tendint a minimitzar la dimensió de les
 2. Podran aprofitar els tancaments perimetrals existents de la finca però en cap cas superar l’alçada permesa per el
 3. Disposaran del compliment del CTE, en especial en termes de protecció d’incendis, seguretat i acústic.
 4. En l’ordenació d’espais privats continus podran ocupar la totalitat de l’espai
 5. En l’ordenació d’espais privats en edificacions aïllades podran ocupar l’espai fins a la via pública, separant-se un mínim de 3 metres respecte de les finques veïnes.
 6. Aquestes construccions resten subjectes a petició expressa de llicència d’obra, que s’atorgarà de forma simultània amb l’autorització de la
 7. El cessament de l’activitat suposa el desmuntatge de l’espai cobert que excedeixi l’edificabilitat admesa per el planejament urbanístic.

CAPITOL IV. CONDICIONANTS DE LES TERRASSES

 1. Condicions d’ús

Article 39. Obligacions dels titulars respecte de la terrassa.

Els titulars de terrasses en qualsevol règim i durant la seva vigència, estan obligats a:

 1. Retirar diàriament de l’espai d’us públic els elements basics i els elements accessoris quan l’establiment de restauració o assimilat estigui tancat, i situar aquests elements en les condicions que estableix la llicencia atorgada, així com els dies de climatologia adversa en que no se’n faci ús o per requeriment municipal en cas de circumstàncies o actes
 2. Efectuar aquestes tasques de retirada amb la màxima cura per evitar arrossegaments i sorolls molestos, així com el manteniment de les proteccions de goma del mobiliari per minimitzar l’impacte.
 3. Garantir que la terrassa manté les condicions sense les quals no li hauria estat atorgada la llicencia, i especialment el relatiu a l’activitat de la qual depèn.
 4. Adaptar les instal·lacions a les noves condicions que estableixin les disposicions normatives posteriors a l’atorgament de la
 5. Complir les condicions de la llicencia
 6. Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest efecte haurà de disposar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances corresponent a l’establiment i la terrassa, que ha de cobrir almenys els riscos de funcionament de la terrassa, de la instal·lació i de la reposició dels elements de l’espai d’us públic, ultra les corresponents a l’activitat.
 7. Informar a l’òrgan municipal competent de qualsevol canvi relatiu a les condicions autoritzades o a les característiques o el funcionament de la terrassa, demanar-ne la revisió quan correspongui en atenció als terminis establerts i sol·licitar l’ampliació o la modificació de la llicencia si els canvis previstos ho
 8. Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai d’us públic en que s’ubica la terrassa, derivats de la seva utilització.
 9. Mantenir les instal·lacions i els elements que componen la terrassa i el seu entorn en les degudes condicions de neteja i seguretat, tant durant l’activitat com immediatament després de tancar-la al públic.
 10. Deixar sempre lliure d’obstacles l’itinerari de vianants, no ocupant la vorera amb cap tipus d’objecte fora dels límits assenyalats per el perímetre de la terrassa.
 11. Retirar totes les instal·lacions i elements que composen la terrassa en el moment de cessament de l’activitat per un període superior a dos mesos o cessament
 12. Els titulars de les llicencies hauran de garantir el correcte us de les terrasses mitjançant l’aportació de les garanties fixades en l’article 7.
 13. Respectar els horaris fixats en la llicència o acords
 14. Respectar el nombre de mòduls atorgats a la llicència i la superfície o espai equivalent que es delimiti en
 15. Instal·lar només els elements de mobiliari
 16. Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat.
 17. Donar estricte compliment al Decret 176/2009 que desplega el reglament de la Llei 16/2002 de prevenció de la contaminació acústica així com l’Ordenança Municipal 1.11 reguladora de sorolls i
 18. No instal·lar equips de música ni altaveus a les terrasses i no es realitzaran actuacions de música en viu o enregistrades en
 19. Retirar els elements de la zona o espai de via pública per al qual tenia llicència, en el termini màxim de tres dies, a comptar del cessament o paralització de l’activitat o negoci o de la finalització del termini de la llicència o quan es produeixi la seva caducitat o revocació. Si l’establiment es troba tancat per fi de temporada s’haurà de retirar tots els elements de l’ocupació.
 20. Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança.

b.  Horaris

Article 40. Període de concessió:

 1. Aquesta ordenança estableix dos períodes de concessió: temporada d’estiu i
 2. En funció de la temporada es distingeixen horaris diferenciats que seran d’aplicació en els terminis compresos per cada una d’elles.

Article 41. Temporada d’estiu

La temporada d’estiu compren des del divendres previ al Diumenge de Rams en que s’inicia la Setmana Santa i finalitza el primer dissabte després del 30 de setembre.

Article 42. Llicència anual

Contempla el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada any.

Article 43. Horari d’obertura

 1. La terrassa no podrà iniciar l’activitat abans de les 7,00 hores entre dilluns i divendres.
 2. Els dissabtes, diumenges i festius, la terrassa no podrà iniciar l’activitat abans de les 8,00

Article 44. Horaris de la temporada d’estiu.

 1. La terrassa haurà finalitzat la seva activitat com a màxim a les 1.30 hores entre el diumenge i els dijous que no siguin vigílies de dia
 2. Els divendres, dissabtes i vigílies de festius l’activitat de terrassa finalitzarà la seva activitat com a màxim a la 2,30

Article 45. Horaris de la resta de l’any.

 1. La terrassa haurà finalitzat la seva activitat com a màxim a les 00.30 hores entre el diumenge i els dijous que no siguin vigílies de dia
 2. Els divendres, dissabtes i vigílies de festius l’activitat de terrassa finalitzarà la seva activitat com a màxim a la 1,30
 3. Finalitzat l’horari màxim de l’activitat de les terrasses aquestes han d’estar completament desallotjades i no es pot efectuar cap mena de servei durant el període de recollida de
 4. S’atorga un termini màxim de 20 minuts perquè els titulars de les terrasses puguin recollir el mobiliari autoritzat a l’interior de l’activitat i efectuar-ne la neteja de l’àmbit. Aquests treballs s’efectuaran amb la màxima cura per no pertorbar el legítim descans dels veïns.
 5. Només podran romandre a l’espai públic els elements que expressament consti a la llicència que tenen caràcter permanent durant la vigència de la llicència.

Article 47. Restriccions d’horaris

 1. Els expositors de mercaderies queden vinculats a l’horari de l’activitat de la qual son complementàries.
 2. Els horaris màxims previstos als articles 43 a 46 d’aquesta ordenança quedaran restringits en cas que l’activitat tingui un horari inferior, al qual la terrassa queda vinculat.
 3. Els horaris de les terrasses poden quedar restringits per les causa previstes al capítol VII d’aquesta ordenança en cas de sanció.
 4. L’òrgan competent podrà limitar l’horari de funcionament fixat anteriorment per raons d’interès general o causes degudament justificades. En aquests casos la mesura no tindrà caràcter
 5. En cas que una norma superior efectuï una restricció horària superior a la prevista a l’ordenança s’aplicarà la més

Article 48. Horaris especials

 1. El divendres i dissabte de Carnaval, la revetlla de Sant Joan i la vigília de la Festa Major d’estiu segons s’estableixi en el calendari de festes municipal s’estableix un horari especial de tancament fixat en l’ Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre de 2011, o la que en el seu cas la
 2. Les guinguetes de la platja es regularan per allò que estableixi el Pla d’usos.
 3. Les concessions municipals que disposin de terrassa es regularan per allò que estableixin en els contractes de concessió, i en el seu defecte s’aplicarà la present ordenança.

c.    Termini de vigència

Article 49. Vigència de les terrasses en espais municipals

 1. Les llicencies anuals i de temporada tenen la vigència anual fins el 31 de desembre en el primer cas i les de temporada per el període de vigència que resulti del calendari anual en curs.
 2. Les autoritzacions de les instal·lacions de terrasses, en el cas d’àmbits de titularitat pública municipal tenen una vigència d’1 any que es renova automàticament en les condicions previstes a l’article 53 d’aquesta Ordenança.
 3. Les autoritzacions de les instal·lacions de terrasses, en el cas d’àmbits de titularitat privada d’ús públic estan vinculades a l’activitat, disposen de vigència indefinida amb les restriccions de la normativa sectorial que li és d’aplicació.
 4. Les autoritzacions de les instal·lacions de terrasses cobertes descrites a l’article

37.2 tenen caràcter precari i vigència per cinc anys respecte de les obres i es regeixen per la normativa sectorial en relació amb l’activitat, no generant cap dret a ser indemnitzat.

 1. La modificació de la normativa o qualsevol article de la present ordenança que doni lloc a la no concessió de llicència, no donarà lloc a cap mena d’indemnització. En el ben entès que un cop esgotat el termini de la llicència s’hauran de retirar els elements de
 2. La instal·lació de terrasses autoritzades queda sotmesa al compliment de les condicions que s’estableixen en el corresponent títol
 3. L’Ajuntament es reserva el dret a no concedir la llicència per la instal·lació de qualsevol tipus de terrasses regulades per aquesta ordenança, quan per raons de seguretat, ornat, adequació a l’edifici, servituds o altres circumstàncies, no sigui aconsellable aquest
 4. Els peticionaris de terrassa estaran obligats a liquidar la taxa corresponent fixada a la Ordenança

CAPITOL V. TRAMITACIÓ

Article 50. Sol·licitud

 1. S’efectuarà mitjançant instància normalitzada i aportant la documentació necessària per la correcta interpretació de la petició en els períodes següents:
 2. Per a noves terrasses en àmbits públics de vigència anual amb anterioritat al 30 de
 3. Per a noves terrasses en àmbits públics amb vigència de temporada amb anterioritat al 31 de març.
 4. Les terrasses existents no requereixen una nova petició, excepte que en vulguin modificar alguna de les condicions. Aquestes es podran formular al llarg de l’any sempre i quant no afectin la seva relació d’ocupació envers a terrasses preexistents de l’entorn.
 5. Les terrasses en àmbits privats poden fer la petició en qualsevol
 6. La sol·licitud ha de concretar:
 7. L’objecte de la petició.
 8. La referència a l’activitat a la qual que s’ha de vincular la terrassa i el permís municipal concedit per exercir-la o còpia del permís municipal concedit per exercir l’activitat
 9. En cas de terrasses en àmbits privatius l’acreditació de la titularitat i les autoritzacions previstes a l’article 34.1, si s’escau.
 10. El nombre de cadires i taules expressat en mòduls que es pretén instal·lar i/o la superfície en metres quadrats equivalent en el cas d’expositors.
 11. Relació i descripció detallada de tots els elements complementaris que el sol·licitant hagi previst instal·lar a la terrassa, en els termes i condicionants descrits en aquesta Ordenança.
 12. L’augment de l’aforament previst respecte de l’establiment
 13. La disponibilitat d’espais per l’emmagatzematge dels elements basics de la terrassa.
 14. Si la petició es formalitza de forma anual o només per la temporada d’estiu.
 15. La sol·licitud corresponent s’ha d’acompanyar almenys amb la documentació següent:
 16. Plànol de l’emplaçament de l’establiment de restauració o assimilat amb indicació de la plaça, carrer o espai públic, a escala suficient, on es detalli l’espai i la superfície exactes per a l’ocupació de la terrassa que es pretengui instal·lar, així com el mobiliari públic (fanals, papereres, pilones, arbres, etc) cas d’existir i la seva distribució en l’espai que es vol
 17. Croquis de la superfície de la terrassa sobre la qual sol·licita la llicencia i la disposició del mobiliari bàsic i
 18. Indicació de l’existència d’altres terrasses amb autorització
 19. Fotografies de l’àmbit en que s’ocuparà.
 20. Declaració responsable    de    disposar    d’una    assegurança    que    cobreixi específicament els possibles danys a tercers en exercici de l’activitat.
 21. Justificació de l’acompliment de la normativa d’incendis.
 22. En cas de terrasses cobertes o semicobertes caldrà sol·licitar de forma simultània amb l’activitat la corresponent llicència d’obres. Aquesta s’acompanyarà amb el compromís formal de desmuntatge de la terrassa en cas de cessament de l’activitat.
 23. Cas que la instal·lació de la terrassa afecti a sòl de titularitat privada, s’acompanyarà el document que acrediti que s’ha comunicat aquest fet a la propietat de l’espai i que es disposa de la seva autorització d’acord amb els criteris aplicables a la legislació
 24. Amb caràcter general i per tal de garantir el compliment de les condicions establertes a la llicència s’estableix una garantia de 120 € si la terrassa disposa només de mobiliari i elements mòbils, en cassos en que es produeixi afectació amb elements fixos en la via pública serà de 240 €.
 25. En cas de terrasses cobertes la garantia serà de 40 €/m² als efectes d’assegurar el seu desmuntatge en cas de

Article 51. Procediment en règim de llicència

 1. Un cop que s’ha rebut la sol·licitud i la documentació, el servei tècnic competent verifica el compliment dels requisits generals i la documentació
 2. En cas que existeixin discrepàncies o dificultats en l’aplicació de les ordenances o la conciliació d’usos en l’espai sol·licitat, el tècnic informant pot demanar, de forma motivada i amb indicació de la problemàtica a resoldre un informe a la CTT, i en especial en els supòsits següents:
 3. Quan existeixin diverses peticions sobre el mateix àmbit públic.
 4. Quan per les característiques de l’espai sigui de difícil compliment els criteris d’accessibilitat en l’espai públic en aplicació d’aquesta ordenança.
 5. Per la complexitat especial de l’espai públic o la sensibilitat respecte del descans dels veïns.
 6. Per la proximitat amb edificis
 7. Si l’informe de la CTT es desfavorable, l’òrgan municipal competent pot denegar la llicencia.

Article 52. Termini de resolució

 1. El termini per a resoldre les sol·licituds de llicencia municipal de terrassa en espai públic es com a màxim d’1 mes en tots els casos, des de la data en que finalitzi el termini de petició.
 2. En la resta de casos serà d’1
 3. El silenci administratiu es considera

Article 53. Renovació

 1. Les llicencies anuals i de temporada es renoven automàticament per l’any en curs, pel mateix termini i condicions en les que es varen autoritzar en aplicació de la present ordenança una vegada que s’ha efectuat el pagament de la taxa corresponent. El titular de la llicència podrà sol·licitar de forma expressa la renúncia a la llicència abans del 1 de desembre per les anuals i abans del 30 de març per les de
 2. En els espais on existeixi repartiment d’espai per la petició de diverses sol·licituds les llicencies atorgades no son objecte de renovació automàtica en cas que existeixi peticions addicionals respecte de les
 3. L’Ajuntament pot denegar la renovació automàtica de les llicencies en els supòsits següents:
 4. Si s’han iniciat procediments per molèsties de soroll o d’altres derivats de l’activitat.
 5. Si s’observa un incompliment reiterat de les condicions de la llicencia principal o accessòria.
 6. Si s’ha iniciat un procediment sancionador per l’incompliment de les condicions de la llicencia principal o de la terrassa per falta greu o molt
 7. Si no s’ha efectuat la comunicació de la transmissió de la llicencia de l’establiment de restauració o
 8. Si s’han modificat les circumstancies existents en el moment de l’atorgament de la llicencia objecte de la renovació.
 9. Les llicencies per a esdeveniments extraordinaris no son

Article 54. Transmissió

 1. La llicencia municipal de terrassa es transmissible nomes juntament amb la transmissió del títol habilitant de l’establiment de restauració o assimilat a que esta vinculada.
 2. Per ser efectiva la transmissió cal que es comuniqui per escrit a l’òrgan competent per a l’atorgament de la llicencia de terrassa, amb aplicació de la normativa reguladora dels espectacles públics i activitats
 3. No es poden transmetre les llicencies que, en relació amb la terrassa:
 4. Son objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de
 5. Son objecte d’un procediment de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la

Article 55. Caducitat

 1. L’Ajuntament pot declarar la caducitat de la llicencia anual o de temporada en el cas que, en qualsevol moment de la seva vigència, l’activitat s’aturi sense justificació durant mes de trenta
 2. La declaració de caducitat no genera dret a rebre indemnització.
 3. El procediment per declarar la caducitat s’inicia d’ofici, s’ha de donar un tràmit d’audiència a les persones interessades i s’ha de resoldre i notificar dins del termini de trenta dies des de la notificació d’inici del

Article 56. Revocació

 1. La llicencia municipal de terrassa pot ser revocada per motius d’interès públic en els supòsits següents:
 2. Si resulta incompatible per circumstàncies sobrevingudes que impedeixen mantenir les condicions generals d’ordenació aprovades amb que va obtenir la llicència.
 3. Si el titular incompleix els requisits o les condicions en virtut dels quals li va ser atorgada.
 4. Si canvien o desapareixen les circumstancies que van determinar l’atorgament de la llicencia, o si en sobrevenen d’altres de noves que, en el cas d’haver existit, n’haurien comportat la denegació.
 5. Si la terrassa no s’ha adaptat a les noves normes que l’afectin, dins el termini que s’hagi establert amb aquesta
 6. Si la revocació es imposada com a sanció.
 7. Si es produeixen danys en el domini públic, se n’impedeix la utilització per activitats de major interès públic o es menyscaba l’ús
 8. La revocació no genera dret a indemnització.
 9. El procediment per revocar la llicencia s’inicia d’ofici, s’ha de donar un tràmit d’audiència a les persones
 10. La resolució de la revocació i la notificació d’aquesta s’han de produir dins el termini de tres mesos del moment en que es notifica l’obertura de l’expedient.

Article 57. Procediment en règim de comunicació prèvia

 1. L’interessat, abans de l’inici de l’activitat de la terrassa subjecte a aquest règim haurà de donar-ne coneixement a l’Ajuntament, en imprès normalitzat que es posarà a disposició dels ciutadans, o bé mitjançant els mitjans electrònics i telemàtics quan estiguin
 2. La comunicació ha d’anar acompanyada de la documentació que s’hi relaciona en l’article 50 d’aquesta ordenança.
 3. En el supòsit que la comunicació no reuneixi algun dels requisits o manqui de la documentació preceptiva, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni, atorgant-li un termini de deu dies hàbils a comptar de la presentació de la comunicació, entenent-se com no comunicat fins que no aporti o esmeni la documentació
 4. La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació vigent, ni podrà substituir a la quan aquesta sigui
 5. Correspon a l’administració municipal la funció de comprovació de la documentació presentada, als efectes de poder constatar la seva adequació al règim de comunicació regulat en la present Ordenança.

Article 58. Suspensió temporal

 1. Si hi concorren circumstancies sobrevingudes d’interès públic que impedeixen l’efectiva utilització dels espais per a la finalitat autoritzada de terrassa, com ara esdeveniments públics, situacions d’emergència o altres de naturalesa anàloga, la llicencia municipal de terrassa resta sense efecte de forma temporal fins que desapareguin les circumstancies, sense generar dret a indemnització. Amb aquesta finalitat, la resolució que s’adopti ha d’indicar el termini de la suspensió.
 2. Els titulars de terrasses tenen l’obligació de retirar els elements d’aquesta en els supòsits esmentats a l’apartat 1, a partir de la notificació de la resolució municipal corresponent i en el termini que aquesta
 3. En cas de realització d’obres promogudes per les administracions publiques que afecten la utilització dels espais compresos a la llicencia de terrassa, s’ha de declarar mitjançant resolució la suspensió temporal de la llicencia. Si la suspensió supera els 30 dies naturals s’ha de procedir d’ofici al retorn de la quantia de la taxa corresponent al període efectiu de la suspensió.

Article 59. Extinció

 1. L’ús de la terrassa s’extingeix pels motius següents:
 2. Pel transcurs del termini de vigència
 3. Per renuncia de la persona
 4. Per cessament en l’activitat de l’establiment de restauració o
 5. Per revocació.
 6. Per
 7. Per manca de pagament de la taxa corresponent dins del període de pagament voluntari.
 8. Pels mateixos motius que es pot denegar la renovació automàtica.
 9. Un cop l’ús de terrassa s’ha extingit, qui n’ha estat el titular esta obligat a retornar els espais ocupats a l’estat originari i, si la llicencia ho estableix expressament, a millorar les condicions en que estaven abans de la instal·lació. En tot cas, l’ incompliment d’aquesta obligació habilita l’Ajuntament per a la seva execució a càrrec del titular de la

CAPITOL VI. CONTINGUT DE LES LLICÈNCIES

Article 60. Contingut de la llicència

 1. En document de llicència indicarà expressament com a mínim els aspectes següents:
 2. Identificació de l’activitat a la que va associada l’activitat.
 3. Identificació del nombre de mòduls, bàsic, senzill i reduïts autoritzats l’aforament màxim permès a la terrassa i la superfície equivalent autoritzada. En el cas d’expositors s’indicarà únicament la superfície.
 4. Mobiliari complementari autoritzat d’acord amb la present ordenança.
 5. Plànol protocol·litzat de l’espai que pot ocupar la terrassa, amb indicació de les mesures per a la seva ubicació.
 6. Horaris màxims admesos de
 7. El període de vigència.
 8. Els condicionants específics que afectin l’autorització si s’escau.
 9. L’Ajuntament expedirà una etiqueta de les característiques bàsiques de l’autorització que el sol·licitant exposarà de forma visible en la façana de l’activitat.

CAPITOL VII. PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT

Secció.1a Inspecció i control Article 61. Inspecció i control

 1. Els titulars de les terrasses han de permetre i facilitar l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es pot dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions especifiques de control de funcionament de la terrassa i els seus elements i de revisió de les llicencies
 2. L’acció inspectora municipal la duen a terme les persones al servei de l’Ajuntament que exerceixen l’acció inspectora i que tenen la consideració d’agents de l’autoritat i amb caràcter general pels membres de la Policia

També poden col·laborar en la inspecció persones amb l’especialització tècnica necessària per la correcta interpretació del fets a analitzar.

 1. Com a resultat de la inspecció, els agents actuants han d’estendre un acta, en la qual les persones interessades poden fer constar la seva disconformitat i les seves observacions. L’acta s’ha de notificar a les persones interessades i a l’òrgan municipal competent.

Article 62. Protecció de la legalitat

 1. Les accions o omissions que presumptament comportin una vulneració de les determinacions contingudes en aquesta Ordenança, subjectes a sanció, han de donar lloc a les actuacions administratives necessàries per aclarir els fets i per incoar un procediment o mes d’un que tinguin per objecte, conjuntament o separadament, l’adopció de les mesures següents:
 2. La restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic
 3. La imposició de
 4. La determinació dels danys i els perjudicis
 5. En qualsevol dels procediments a que fa referencia l’apartat 1 es poden acordar les mesures provisionals que siguin necessàries per evitar el manteniment dels efectes de la infracció i la comissió de noves

Article 63. Actuacions administratives

 1. Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l’òrgan competent, després de valorar la incidència que tenen en la seguretat de les persones o els bens o en la convivència entre els ciutadans, pot optar entre:
 2. Requerir les modificacions o millores necessàries per reparar les irregularitats, fixar un termini per efectuar-les i obrir un procediment sancionador si no son fetes dins el termini
 3. Acordar directament l’obertura del procediment sancionador, amb l’adopció de les mesures provisionals que siguin necessàries.
 4. Ordenar el tancament o la suspensió de la llicencia de terrassa i la retirada dels seus elements.

Article 64. Terrasses sense llicencia en espais d’us públic de titularitat municipal

 1. Les instal·lacions de terrasses subjectes a aquesta Ordenança i els seus elements integrants, que es trobin sobre espais d’us públic de la titularitat municipal sense la preceptiva llicencia o que excedeixin la superfície autoritzada poden ser retirats mitjançant una ordre de l’òrgan competent, en l’exercici de la potestat de recuperació d’ofici de l’Ajuntament.
 2. Els serveis municipals poden executar l’ordre sense mes avis que la notificació a la persona interessada de l’ordre a que fa referencia l’apartat 1. Aquesta notificació es pot dur a terme en el mateix moment de la retirada o de l’acte de l’execució

Article 65. Terrasses sense llicencia en espais d’us públic de titularitat privada

 1. Les instal·lacions de terrasses subjectes a aquesta Ordenança que es trobin sobre espais privats d’us públic sense llicencia poden ser objecte de les mesures provisionals prèvies de suspensió. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament pot procedir, prèvia l’audiència a la persona interessada, a ordenar motivadament la suspensió de la terrassa i la retirada dels seus
 2. La mesura provisional prèvia ha de ser confirmada, modificada o revocada en l’acord d’iniciació del procediment sancionador corresponent, que s’ha d’efectuar en el termini màxim de quinze dies des de l’adopció de la mesura. La mesura provisional resta sense efecte si no s’obre l’expedient sancionador dins del dit termini o si l’acord d’iniciació no conte cap pronunciament exprés.

Article 66. Retirada diària dels elements de la terrassa

 1. L’incompliment reiterat de l’obligació de retirar diàriament de l’espai públic els elements basics de la terrassa, faculta l’Ajuntament a procedir a la retirada dels elements de la terrassa de l’espai públic.
 2. L’Ajuntament ha de notificar a la persona titular de la llicencia de terrassa aquesta actuació de retirada, indicar el lloc on aquests elements han estat
 3. Les despeses que s’originin per la retirada dels elements descrita anteriorment son a càrrec de la persona responsable de la instal·lació.
 4. La notificació a que es refereix l’apartat 2 ha d’advertir del termini màxim dintre del qual la persona interessada pot recollir al seu càrrec els elements retirats, i si no atén aquesta obligació l’Ajuntament pot considerar aquests elements com a abandonats i procedir, si escau, a la seva destrucció o alienació.

Article 67. Infraccions

 1. Les infraccions tipificades per la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives, de medi ambient i d’urbanisme son sancionades d’acord amb la regulació respectiva.
 2. A mes, constitueixen infraccions administratives a aquesta Ordenança les accions i les omissions que contravenen les obligacions, els deures, les carregues i les prohibicions que s’hi
 3. Les infraccions que tipifica aquesta Ordenança es classifiquen en infraccions molt greus, greus i

Article 68. Infraccions lleus

Tenen el caràcter d’infracció lleu:

 1. No exhibir en lloc visible la etiqueta identificativa de la terrassa, de manera que no sigui possible llegir-ne el contingut des de l’exterior del
 2. Excedir l’ocupació de la terrassa fins al 20 per cent dels mòduls o de la superfície
 3. Incomplir l’horari d’inici o de tancament de la terrassa en trenta minuts o menys.
 4. Mancar al decòrum en l’acurat manteniment de les plantes o els seus suports (jardineres).
 5. Incomplir les obligacions de neteja en la terrassa i el seu entorn, tant durant l’activitat com immediatament després de tancar-la al públic.
 6. Qualsevol incompliment de les obligacions d’aquesta ordenança que no sigui constitutiu d’infracció greu o molt

Article 69. Infraccions greus

Tenen el caràcter d’infracció greu:

 1. Incomplir l’horari d’inici o tancament de la terrassa en mes de trenta minuts i en menys de seixanta
 2. Excedir l’ocupació de la terrassa en mes del 20 per cent i fins al 50 per cent dels mòduls o de la superfície
 3. instal·lar a les terrasses elements no
 4. Produir molèsties al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança.
 5. Instal·lar equips musicals i altres elements de
 6. Incomplir l’obligació de retirar i/o recollir els elements de les terrasses en finalitzar el seu horari de
 7. Tancar els límits de la terrassa amb materials no autoritzats, siguin o no transparents.
 8. Exhibir qualsevol mena de publicitat no autoritzada als elements de la
 9. Servir a la terrassa productes alimentaris no autoritzats a l’establiment de restauració o assimilat al que esta
 10. Presentar en els procediments relatius a les terrasses documents o dades que no s’ajustin a la
 11. No disposar de la pòlissa d’assegurança en
 12. Cedir l’explotació de la terrassa a una persona que no sigui el titular de la llicencia.
 13. No efectuar la comunicació de la transmissió de llicencia de
 14. Tolerar la celebració d’actuacions en viu no
 15. Impedir o obstaculitzar la funció

Article 70. Infraccions molt greus

Tenen el caràcter d’infracció molt greu:

 1. Instal·lar una terrassa a l’espai de titularitat municipal sense disposar de la corresponent llicència o fora del període
 2. Incomplir l’horari de tancament en mes de seixanta
 3. Incomplir tres o mes vegades els requeriments específics formulats per l’Administració
 4. La reiteració de tres o més faltes
 5. Excedir l’ocupació de la terrassa en mes del 50 per cent dels mòduls o de la superfície autoritzats
 6. Reduir amb l’excés d’ocupació autoritzada l’ample lliure de la vorera de forma que pertorbi greument o impedeixi el pas dels
 7. Produir molèsties greus al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança.
 8. Promoure la celebració d’actuacions en viu no

Article 71. Sancions econòmiques

 1. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a molt greus poden ser sancionades amb una multa entre 1.201 € fins 2.400 €.
 2. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a greus poden ser sancionades amb una multa entre 601 € fins 1.200 €.
 3. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a lleus poden ser sancionades amb una multa entre 300 € i 600 €.

Article 72. Graduació de les sancions

 1. La sanció es graduarà de forma que les següents circumstàncies es consideraran agreujants respecte de la responsabilitat de les persones infractores en els casos següents:
 2. Que existeixi reincidència
 3. Que s’hagi causat un risc en la seguretat de les
 4. Que s’hagin produït danys materials o
 5. Que existeixi negligència o la intencionalitat manifesta en els fets de la infracció.
 6. Utilitzar la violència o altres formes de coacció contra funcionaris encarregats de la inspecció i control de les terrasses així com obstaculitzar o dificultar la feina del personal amb funcions d’inspecció.
 7. Falsificar documents o alterar els supòsits rellevants per a l’obtenció de la llicència.
 8. Incomplir les ordres i/o instruccions dictades per l’Ajuntament.
 9. La sanció es graduarà de forma que les següents circumstàncies es consideraran atenuants respecte de la responsabilitat de les persones infractores en els casos següents:
 10. La manca d’intenció de cometre la infracció i/o beneficiar-se econòmicament.
 11. La bona disposició manifestada per complir les disposicions d’aquesta Ordenança, acreditada amb l’adopció de mesures de reparació abans de finalitzar l’expedient

Article 73. Sancions addicionals

 1. Addicionalment en cas de reincidència d’infraccions molt greus l’Ajuntament podrà acordar les accions següents:
 2. Revocar de la llicencia de terrassa en l’activitat en que s’ha comès la infracció i la inhabilitació per ser titular d’aquesta llicencia per un període d’un
 3. Restringir l’horari de tancament i/o obertura fins a un màxim de dues hores per un període de fins a tres mesos, mesura que ha de ser aplicable, si escau, a la llicencia objecte de renovació.
 4. Addicionalment en cas de reincidència d’infraccions greus l’Ajuntament podrà acordar les accions següents:
 5. La suspensió de l’eficàcia de la llicencia de terrassa en l’activitat en que s’ha comes la infracció per un període de fins a tres
 6. Restringir l’horari de tancament i/o obertura fins a un màxim d’una hora per un període de fins a dos mesos, mesura que ha de ser aplicable, si escau, a la llicencia objecte de renovació.

Article 74. Persones responsables

 1. Son responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques titulars de la llicencia de terrassa. En el cas que no es determini el grau de participació de les diferents persones que han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà
 2. En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en son responsables solidaries les persones físiques que n’ocupen càrrecs d’administració o direcció que hagin comes la infracció o que hi hagin col·laborat activament, que no acreditin haver fet tot el possible, en el marc de les seves competències, per evitar-la, que l’hagin consentit o que hagin adoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat en la seva activitat com si

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera.-

La delimitació i ordenació dels espais susceptibles de ser utilitzats per terrasses estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació de les vies i places. En aquest cas el projecte urbanístic que s’elabori per a la urbanització d’aquests espais delimitarà i definirà la nova ordenació de les terrasses si s’escau.

Disposició addicional segona.-

Els preceptes d’aquesta Ordenança que facin remissió a la normativa estatal o autonòmica, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix abast, en el moment que es produeixi la modificació de la normativa a què es remeten.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria primera.

Per les terrasses existents en sòl de domini públic que no disposin de llicència s’atorga un termini d’1 més per sol·licitar-ne la corresponent autorització d’acord amb la present ordenança. En cas de no efectuar aquesta petició es procedirà amb caràcter immediat a la recuperació del bé de domini públic per part municipal.

Disposició transitòria segona.

 1. Per les terrasses existent que disposin de la corresponent llicència però que no s’adeqüi a la present ordenança s’atorga un termini de tres anys per a la seva adaptació sempre i quan no s’afectin a criteris de seguretat, accessibilitat, salubritat i molèsties al veïnat.

 

 1. En cas que s’efectuï la transmissió de la llicència de l’activitat caldrà aportar un calendari d’adequació d’acord amb el punt

Disposició derogatòria.

Es deroguen els articles 21 i 22 de l’Ordenança 3.1 de Policia i Govern.

Disposició final

 1. La present Ordenança, entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.
 2. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació

DILIGÈNCIA

La Disposició Derogatòria ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 28 de maig  de 2020 de modificació de l’Ordenança 3.1 de Policia i Bon Govern publicant-se l’edicte inicial al BOPT de data 25 de juny de 2020,  i el definitiu en el BOPT de 25 de maig de 2020.