La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 25/08/2020

Índex

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola reconeix, al seu article 45, el dret de tots a gaudir d’un medi ambient adequat pel desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo. Així mateix, correspon als poders públics vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida, i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.

Les platges i litoral del terme municipal de Cunit constitueixen bens de domini públic marítimo-terrestre estatal, d’acord amb el disposat a l’article 3.1.b) de la Llei de Costes, de 28 de juliol de 1988, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i en consonància amb el disposat a l’article 132.2 de la Constitució Espanyola.

Els municipis tenen un seguit de competències sobre el domini públic marítimo-terrestre, atribuïdes per l’article 115 de l’esmentada Llei de Costes, i que es concreten en:

 1. a) Mantenir les platges i llocs públics de bany en les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat.
 2. b) Vigilar l’observança de les normes i instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes.
 3. c) Explotar, en el seu cas, els serveis de temporada que puguin establir-se a les platges per qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes a la legislació de Règim Local.

Així mateix, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a l’article 25.2 als seus apartats a) i h) atribueix als municipis competències per garantir la seguretat als llocs públics (entre els que es troben les platges) i la protecció de la salubritat pública, en els termes que determini la legislació estatal i autonòmica.

Amb aquest marc de principis i atribucions, la franja litoral municipal es defineix com un recurs natural d’elevat valor ambiental que atresora figures de protecció legal de molt distint nivell, tant amb el concernent a ecosistemes terrestres com marins. Per altre part, aquest espai litoral constitueix el suport físic on conflueixen i interactuen un seguit de factors socials, turístics i econòmics, que són claus en el desenvolupament de la localitat.

Atès que es tracta d’un territori fràgil, vulnerable als desequilibris inherents a l’acció humana, que suporta una elevada pressió d’ús; les platges i el litoral demanen una especial atenció i ordenació, però que ha de garantir la seguretat i prevenció de la salut pública de les persones.

En virtut de tot el que s’ha detallat, l’Ajuntament de Cunit ha elaborat i aprovat, l’Ordenança d’Ús, Seguretat i Conservació de les Platges i del Litoral de Cunit, com a instrument de conscienciació, convivència i gestió eficaç del domini públic marítim terrestre, a l’àmbit municipal. Es pretén garantir l’ús públic de les platges i del conjunt del litoral municipal, regulant els usos generals i especials, assegurant la integritat, seguretat i adequada conservació de tals espais, en consonància amb la legislació europea, nacional i autonòmica.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

La present Ordenança te per objecte regular les condicions d’ús de les platges del terme municipal de Cunit, garantint el dret de la ciutadania a l’ús i gaudi del mar, la seva riba i de la resta del domini públic marítimo-terrestre, les seves zones de protecció i servitud.

Per això, pretén:

 1. a) Compatibilitzar la normativa vigent en la matèria, establint un model adequat d’actuació i gestió.
 2. b) Regular les condicions generals d’utilització i de gaudi dels usuaris de la platja en relació a la seguretat, la salut pública i la protecció del medi ambient.
 3. c) Regular les activitats que es practiquin en les platges promovent la protecció ciutadana i la qualitat dels serveis que es prestin.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordenança serà d’aplicació a l’ús, prestació de serveis i a les instal·lacions o elements ubicats a l’espai públic que constitueix el domini marítimo-terrestre, definit al Títol I de la Llei 22/1988, de Costes, o que tinguin la consideració de platja, del terme municipal de Cunit.

Article 3. Competència

La competència en aquesta matèria queda atribuïda a la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. No obstant, aquesta competència no eximeix de les pròpies a la resta de Regidories en les quals, la matèria objecte d’aquesta Ordenança, els pogués afectar.

Article 4. Supòsits no regulats

Els supòsits no regulats en la present Ordenança, però que per les seves característiques o circumstàncies poguessin trobar-se compresos dins del seu àmbit d’aplicació, seran aplicades per analogia a les normes que guardin similitud amb el cas esmentat.

Article 5. Definicions

A efectes de la present Ordenança i d’acord amb la normativa estatal bàsica, així com la de caràcter autonòmic d’aplicació, s’entén com:

 1. a) Platges: Zones de dipòsit de materials solts, tals com sorres, graves o còdols, incloent escarpes, bermes o dunes, tinguin o no vegetació, formades per l’acció del mar o del vent marí, u altres causes naturals o artificials.
 2. b) Agües de bany: Aquelles de caràcter marítim en les que el bany estigui expressament autoritzat o, no estant prohibit, es practiqui habitualment per un número important de persones.
 3. c) Zones de bany: Lloc on es troben les aigües de caràcter marítim o els llocs limítrofs que constitueixen part accessòria d’aquesta aigua en relació als seus usos turístics i recreatius. En tot cas, s’entendrà com zona de bany aquella que es trobi degudament abalisada a l’efecte.
 4. d) Zona d’avarada: Aquella destinada a l’estància, embarqui, desembarqui o manteniment d’embarcacions professionals o d’esbarjo, degudament llistades.
 5. e) Temporada de bany: Període de temps en que es pot preveure una afluència important de banyistes, tenint en compte la climatologia, usos i costums locals i ve fixat pel Pla d’Usos i Serveis per a la zona litoral que regularà anualment el calendari pels diferents usos i serveis que es desenvolupen a la temporada de bany.
 6. f) Acampada: Instal·lació de tendes de campanya, para-sols no diàfans als seus laterals o de vehicles o remolcs habituals.
 7. g) Campament: Acampada organitzada dotada dels serveis establerts en les normatives vigents.
 8. h) Animal de companyia: Tot aquell, que essent domèstic o silvestre, tant autòcton com al·lòcton, es mantingut per les persones amb la finalitat de viure amb elles, amb fins educatius, socials o lúdics, assumint les responsabilitats inherents a la seva convivència, sense que existeixi cap activitat lucrativa sobre ell.
 9. i) Pesca Marítima d’esbarjo: S’entén aquella que es realitza per afició o esport, sense retribució alguna i sense ànim de lucre. Les captures aconseguides per medi d’aquesta activitat seran destinades exclusivament al consum propi del pescador o per finalitats benèfiques o socials.
 10. j) Venda no sedentària: La venda ambulant i la realitzada en punts no estables per venedors habituals u ocasionals.
 11. k) Contaminació de curta duració: la contaminació microbiana, per Escherichia coli o Enterococs intestinals, les causes de la qual siguin clarament identificables, i quan es prevegi que no va a afectar a la qualitat de les aigües de bany per un període superior a 72 hores a partir del primer moment en que es detecti la contaminació i s’hagi vist afectada la qualitat de les aigües de bany, i l’òrgan ambiental hagi establert procediments de predicció i gestió per a la mateixa.
 12. l) Situació anòmala: Fet o combinació de fets que afectin a la qualitat de les aigües de bany del lloc de que es tracti i la freqüència previsible del qual no superi una vegada cada quatre anys.
 13. m) Circumstància excepcional: Situació inesperada que tingui, o es presumeixi raonablement que pugui tenir, un efecte nociu en la qualitat de les aigües de bany i a la salut dels banyistes.
 14. n) Flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst): proporció en tant per cent del flux d’una lluminària que s’emeti sobre el pla horitzontal en relació al flux total que surt de la mateixa, al estar muntada en la seva posició correcta d’instal·lació.
 15. o) Pla d’Usos i Serveis de Temporada: Pla de regulació dels usos, activitats i serveis que s’han d’oferir a la zona litoral, que afecta al domini públic marítimo-terrestre i la seva servitud de protecció, durant una vigència determinada. Aquest pla l’elaboren els municipis i s’aprova per la Direcció General, de Ports, Aeroports i Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Article 6. Servitud de protecció

 1. La servitud de protecció s’estableix a l’article 23 de la Llei de Costes. Recaurà sobre una zona de 100 metres mesurada terra endins des del límit interior de la riba del mar, podent esser ampliada altres 100 metres més per l’Administració de l’Estat, en atenció a les peculiaritats del tram de costa de que es tracti.
 2. Dins d’aquesta zona es poden autoritzar les instal·lacions i activitats que, per la seva naturalesa, no puguin tenir altre ubicació o prestin serveis necessaris o convenients per l’ús del domini públic marítim terrestre.
 3. Els usos permesos a la zona de servitud de protecció seran subjectes a autorització de l’Administració de l’Estat.
 4. Les activitats i usos públics o privats als terrenys inclosos dins de la zona de servitud de protecció s’han d’ajustar, en tot cas, al previst al planejament urbanístic vigent, i han de respectar qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació.

Article 7. Servitud de trànsit

La servitud de trànsit s’estableix a l’article 27 de la Llei de Costes. Recaurà sobre una franja de 6 metres, mesurats terra endins a partir del límit interior de la riba del mar. Aquesta zona haurà de deixar-se permanentment lliure pel pas públic de vianants i pels vehicles de vigilància i salvament, excepte en espais especialment protegits.

Article 8. Servitud d’accés al mar

La servitud d’accés al mar s’estableix a l’article 28 de la Llei de Costes. Recaurà, en la forma que es determini, sobre els terrenys confrontats o contigus al domini públic marítimo-terrestre, en la longitud i amplada que demandin la naturalesa i finalitat de l’accés.

Article 9. Compliment de l’Ordenança

L’administració municipal o els seus agents d’autoritat, podrà apercebre verbalment als que infringeixin qualsevol de les disposicions contingudes en la present Ordenança, a fi de que de forma immediata cessin l’activitat prohibida o realitzin l’obligació deguda. Tot l’anterior sense perjudici de la incoació d’expedient sancionador quan procedeixi, o en el seu cas, es giri part de denuncia a l’Administració competent.

El personal de salvament o socorrisme recolzarà a l’Administració municipal o als seus  agents d’autoritat en la tasca d’informació del que estableix la present Ordenança, comunicant particularment les infraccions a la mateixa.

TÍTOL II. NORMES D’ÚS

Article 10. Règim general d’utilització de la zona de domini públic marítimo-terrestre

 1. La utilització de la platja i de la zona de domini públic marítimo-terrestre es lliure, pública i gratuïta pels usos comuns i concordes amb la naturalesa d’aquelles, tals com passejar, estar, banyar-se, navegar, embarcar i desembarcar, avarar, pescar i altres actes semblants que no requereixin obres i instal·lacions de cap tipus i que es realitzin d’acord amb les lleis, reglaments i la present Ordenança.

Article 11. Règim d’utilització de les platges

 1. Les platges no son d’ús privat, sense perjudici del que estableix a la Llei de Costes el seu Reglament sobre les reserves demanials.
 2. A més, les instal·lacions que es permeten en les platges seran de lliure accés públic, tret que per raons de policia, d’economia i altres d’interès públic, degudament justificades, encara que s’autoritzin altres modalitats d’ús.
 3. Al passeig, l’estància i el bany pacífic a la platja i el mar, te preferència sobre qualsevol altre ús.

Article 12. Drets i deures dels usuaris

 1. Els usuaris de la zona de domini públic i la seva zona de protecció tenen el dret al manteniment i a la millora dels nivells de medi ambient i de qualitat de vida exigibles d’acord amb l’ordenament vigent i amb la present Ordenança.
 2. Tots els usuaris tenen l’obligació d’utilitzar correctament l’espai públic regulat en aquesta Ordenança, així com les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi hagi, d’acord amb la seva naturalesa, destí i finalitat, i respectar en qualsevol cas el dret que també tenen els altres usuaris a usar-lo i a gaudir.
 3. Els usuaris tenen el dret a la informació ambiental, en els termes que estableixi la legislació sectorial vigent.
 4. L’Ajuntament ha d’establir els mecanismes adequats per atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments dels usuaris, i posteriorment exercir les accions que en cada cas corresponguin.
 5. De forma genèrica, els usuaris estaran obligats a adoptar conductes cíviques, que mantinguin l’entorn en bon estat, evitant incidir sobre el medi deixant residus o altres elements aliens al medi, tant a la sorra com a i l’aigua de bany.
 6. Els usuaris tenen el deure de complir les normes contemplades a la present Ordenança i de denunciar els incompliments que presenciïn o dels quals tinguin coneixement cert.
 7. Respecte als elements de mobiliari urbà i qualsevol tipus de infraestructura pública, la seva utilització pels usuaris estarà d’acord amb la fi pel qual estiguin destinades.

Article 13. Acampada i campaments a les platges

 1. Per una millor utilització i gaudi de la platja, només es permetran para-sols i ombrel·les totalment diàfanes en els seus laterals, així com cadires o taules de complement, però no s’autoritzaran estructures desmuntables o fixes com carpes, lones, ràfies o similars, per la degradació de l’aspecte visual que comporten.
 2. Queda prohibit deixar instal·lats els elements enunciats al punt anterior, sempre que no es trobin presents els seus propietaris, pel sol fet de tenir reservat un lloc a la platja.
 3. S’entén com acampada la instal·lació de tendes de campanya, ombrel·les no diàfanes pels laterals i vehicles o remolcs habitables.
 4. S’assimila a acampar el fet d’instal·lar-se per dormir a la platja.
 5. Queda prohibida durant tot l’any i a qualsevol hora, la instal·lació de tendes de campanya, així com les acampades de qualsevol duració de temps a les platges, a excepció de tendes o sistemes de protecció del sol per a infants.
 6. Queda exempta d’aquesta prohibició la instal·lació de tendes, carpes o similars, lligades a esdeveniments esportius o culturals, organitzats per l’Ajuntament i/o amb l’expressa autorització del Servei de Costes.
 7. Els empleats municipals, els agents de policia local i membres de protecció civil, podran retirar els elements instal·lats irregularment, i dipositar-los en dependències municipals. Els elements retirats solament podran ser retornats als seus propietaris quan presentin un justificant que acrediti la seva propietat. Transcorregut el termini d’un mes, des de la seva retirada, els bens retirats i que no s’hagin reclamat o recollit passaran a ser de titularitat municipal.

Article 14. Prohibició de realitzar foc

En ordre a la seguretat dels usuaris de les platges i al manteniment i higiene de les mateixes es prohibeix:

a) Realitzar foc a tota la platja, ja sigui sobre terra, prat, sorra, pedres o roques.

b) Utilitzar material pirotècnic, a excepció de la revetlla de sant Joan que caldrà seguir les normes de seguretat específiques i qualsevol accident que succeeixi durant la revetlla serà responsabilitat de l’usuari. No es permetrà en cap cas en la zona dels espigons 5, 6 i 7 entre C. F. Macià i el Torrent d’en Pedro.

c) L’ús de bombones de gas i/o líquids inflamables a les platges. S’exclou el carburant de les embarcacions i de les concessions de platja autoritzades. En aquests casos, el proveïment s’haurà de realitzar abans de les 10 hores o be desprès de les 19 hores, seguint les més estrictes normes de seguretat i sota la responsabilitat de la persona que ho realitzi.

d) Cuinar a la platja i fer barbacoes, paelles o similars.

e) Tot usuari que mengi a la platja o en faci qualsevol ús, haurà de deixar-la en les mateixes condicions que l’ha trobat.

Article 15. Activitats esportives, culturals i jocs

 1. El desenvolupament d’activitats o jocs (pilota, pales, voleibol, etc.) tant a la sorra com a l’aigua, es podran realitzar única i exclusivament si no suposen una molèstia per la resta d’usuaris o si la dimensió de la platja així ho permeten.
 2. Queden exceptuades de la prohibició anterior les activitats esportives o lúdiques que els usuaris puguin realitzar en les zones que amb caràcter permanent te dedicades l’Ajuntament a la pràctica de diversos esports, jocs infantils i juvenils, etc. i incloses en el Pla d’Usos i Serveis de temporada.
 3. Les activitats de caràcter esportiu o cultural organitzades per l’Ajuntament, sense perjudici de l’autorització preceptiva per part d’altres administracions si és el cas, han d’estar incloses en el Pla d’Usos i Serveis de temporada.
 4. La pràctica esportiva de surf, windsurf, kitesurf i altres esports similars solament es podrà realitzar de manera temporal als llocs, horaris o condicions que estableixi el Pla d’Usos i Serveis de temporada. No obstant, aquestes activitats restaran supeditades en tot moment a l’absència d’usuaris a les zones de bany on s’estigui practicant aquesta activitat, sempre amb prioritat pels banyistes.

Estarà prohibida la pràctica esportiva als espigons 6 i 7, d’acord amb la nidificació i cria del corriol camanegre, espècies endèmica i protegida que nidifica a les nostres platges entre l’1 de març i el 30 de setembre les següents activitats:
– Pràctica del Kitesurf, vols en para-motor, pràctica de pàdel surf, caiac i altres activitats nàutiques en aquest sector.

5. Les activitats de caràcter lúdic realitzades per empreses o entitats privades, prèvia autorització del Servei de Costes., seguiran el que estableix al paràgraf anterior.

6. Per a la realització d’esdeveniments, trobades o proves nàutico-esportives, aquestes hauran d’estar degudes autoritzades com a activitats puntuals o extraordinàries pel Servei de Costes o hauran de donat compliment al que estableix el Real Decret 62/2008. Així mateix, hauran de tenir en compte les normes de seguretat que anualment emet la Capitania Marítima de Tarragona per a la realització d’activitats nàutiques.

Article 16. Activitats temporals extraordinàries

 1. Es consideren activitats o instal·lacions temporals extraordinàries en les platges aquelles que, d’acord amb la naturalesa de l’activitat, es realitzin de manera ocasional, amb data i espai determinat.
 2. La realització de qualsevol activitat o instal·lació temporal extraordinària en les platges de Cunit restaran subjectes a l’obtenció d’autorització administrativa del Servei Provincial de Costes.
 3. La persona, física o jurídica, interessada en efectuar qualsevol activitat qualificada com extraordinària haurà de sol·licitar al Servei Provincial de Costes i/o a l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya, amb un mínim de 30 dies d’antelació a la celebració de l’esdeveniment, per qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
 4. Un cop es disposi de l’autorització administrativa competent (Servei Provincial de Costes), i abans de la realització de l’activitat extraordinària, s’haurà de sol·licitar i constituir una garantia a l’Ajuntament per un import suficient (i que dictarà l’Ajuntament), per respondre, si és el cas, tant dels treballs extraordinaris de neteja que pugui generar la realització de l’activitat, com de la reposició del material de platja que pugui resultar danyat.

Article 17. Venda ambulant o no sedentària

 1. Queda prohibida la venda ambulant a les platges de qualsevol tipus de producte, en especial aquells com begudes i productes alimentaris en general, o els que la normativa sectorial així ho especifiqui.
 2. La prohibició anterior no tindrà efecte si el venedor disposa de la corresponent autorització municipal i del Servei Provincial de Costes, que ha d’especificar el tipus de producte per vendre, el lloc o llocs precisos on es pot efectuar la venda, així com les dates i horari en que podrà portar-se a terme.
 3. Queda prohibida la realització i prestació de serveis com massatges, tatuatges, vidència i similars, així com la seva demanda, ús o consum, excepte si es disposa d’autorització administrativa tant municipal com del servei provincial de costes.
 4. L’administració municipal o els seus agents d’autoritat podran requisar la mercaderia i elements de treball a aquelles persones no autoritzades que realitzin la venda de qualsevol mercaderia, o desenvolupin qualsevol prestació de serveis que no estigui permesa.
 5. Els productes requisats seran retornats al infractor una vegada que acrediti esser el legítim propietari i hagi pagat la sanció que li hagi estat imposada.
 6. No es permetrà la venda i subministrament de begudes alcohòliques en la platja, passeig marítim, zones de vianants adjacents i a més de les vies públiques, excepte als llocs en els quals estigui degudament autoritzat i regulat en el Pla d’Usos i Serveis de temporada.

TÍTOL III. ACTIVITATS NÀUTIQUES

Article 18. Navegació esportiva, d’esbarjo i serveis oficials

 1. Totes les embarcacions que naveguin per la costa hauran de complir les normes establertes al respecte per la Capitania Marítima de Tarragona, incloent les embarcacions de salvament, rescat i policia, així com qualsevol altre embarcació de servei estatal, autonòmic o local.
 2. A les zones de bany, degudament abalisades, queda prohibida la navegació esportiva i d’esbarjo, i la utilització de qualsevol tipus d’embarcació o medi flotant mogut a motor o a vela, a excepció dels canals abalisats a tal efecte i que es troben regulats en el Pla d’Usos i Serveis de Temporada.
 3. La prohibició anterior no serà d’aplicació a les embarcacions oficials o medis que s’utilitzin per la realització dels serveis de neteja de residus flotants, vigilància, salvament o socorrisme. Aquestes embarcacions no hauran de superar la velocitat de tres nusos (3 Kt.) excepte causa de força major o salvament, havent d’adoptar en aquest cas les precaucions necessàries per evitar riscos a la seguretat de les persones o per la navegació marítima.
 4. Als trams de costa que no estiguin abalisats com zona de bany, s’entendrà que aquesta ocupa la franja de mar més propera a la costa en una amplada de 200 metres lineals a les platges i de 50 metres lineals a la resta de costa. En aquests trams, les embarcacions no podran navegar a una velocitat superior a 3 nusos (Kt.), i han d’adoptar totes les precaucions necessàries per evitar riscos a la seguretat de les persones i a la navegació marítima.
 5. Queda prohibit llançar qualsevol tipus de residu al mar des de les embarcacions.

Article 19. Avarada d’embarcacions i artefactes flotants

 1. El Pla d’Usos i Serveis de Temporada regularà els llocs on es poden avarar temporalment qualsevol tipus d’embarcació i objectes flotants.
 2. Queda prohibida l’ocupació del domini públic marítim terrestre, fora de la zona d’avarada, per deixar qualsevol tipus d’objecte, artefactes o elements com embarcacions, remolcs, taules de windsurf, veles, hidropedals, motos nàutiques, rems i similars, tret de les zones específiques de lloguer d’embarcacions que estaran incloses en el Pla d’Usos i Serveis de Temporada i que es licitaran pel procediment corresponent.
 3. En cas de contravenir la prohibició, l’autoritat competent actuarà segons el següent procediment:
 4. a) S’aixecarà acta descriptiva de la situació, característica de l’artefacte, objecte, element i titularitat. En el cas d’embarcacions matriculades es comunicarà a la Capitania Marítima de Tarragona.
 5. b) Es requerirà al infractor i/o al titular de l’embarcació, perquè retiri l’element en qüestió en un termini de 24 hores, indicant com a advertiment en el mateix requeriment, que en cas d’incompliment; el mateix document servirà d’ordre d’execució de la retirada immediata, una vegada transcorregudes 24 hores més. En tal cas la retirada i dipòsit a dependències municipals la realitzarà de forma subsidiària l’Ajuntament, repercutint els costos ocasionats al infractor.
 6. c) En cas de ser impossible efectuar el requeriment per no localització del infractor, malgrat tenir-lo identificat, es procedirà de forma cautelar a la retirada de l’embarcació, artefacte o similar, fent constar a l’acta tal circumstància.
 7. d) En cas de no poder identificar la titularitat de l’objecte, artefacte o similar, es procedirà a reflectir en l’acta tals extrems i l’administració municipal o els seus agents d’autoritat, quedaran facultats per a procedir a la retirada cautelar de les embarcacions, objectes, artefactes o elements abans enunciats, i al seu trasllat i dipòsit en recinte municipal.
 8. e) En tots els casos en que no estigui present el infractor o el seu titular, en el moment de procedir pel servei municipal a la retirada, es procedirà a la publicació en el tauler municipal per el seu coneixement.
 9. f) Els objectes, artefactes o elements retirats podran ser retornats al infractor una vegada que s’acrediti com legítim propietari i, en el seu cas, hagi pagat la multa que li hagi estat imposada.

Article 20. Pesca d’esbarjo costanera

 1. Les zones habilitades per a la pesca amb canya es troben regulats al Pla d’Usos i Serveis de Temporada.
 2. Per tal d’evitar la coexistència d’usos, entre el bany i la pesca i per evitar riscos a les persones, quedarà regulada de la següent manera.

2.1 Pesca amb canya des de la platja

 1. a) En horari nocturn, es podrà realitzar tot l’any, entre la posta de sol o l’albada, a excepció del període comprès, ambdós inclosos, entre l’1 de juny i el 30 de setembre que l’horari permès serà de les 22 a les 8 hores.
 2. b) En horari diürn estarà prohibida la pesca amb canya des de la sorra, entre l’ 1 de juny i 30 de setembre, ambdós inclosos, més els caps de setmana i festius compresos entre Setmana Santa i Tots Sants.

2.2 Pesca amb canya dels espigons.

 1. Estarà permesa la pesca amb canya als espigons 5, 6 i 7 que se situen entre el c. F. Macià i el Torrent d’en Pedro, en direcció a mar obert, tant de nit com de dia durant tot l’any. No obstant es fa constar que la mobilitat pels espigons pot ser perillosa, subjecte a caigudes, i tot i que es permet, queda sota la responsabilitat de l’usuari.
 2. Estarà prohibida durant tot l’any la pesca amb canya dels espigons en direcció a la costa.
 3. Està prohibit l’accés durant tot l’any, i per tant també la pesca en els espigons 1,2,3 i 4 entre l’Av. Mediterrani i l’Av. de la Font per prohibició del titular de les infraestructures, per motius de seguretat.
 4. Quan onegi la bandera vermella durant la temporada de bany quedarà prohibida tant la pesca com l’accés als espigons 5, 6 i 7.
 5. Fora de la temporada de bany, en situacions de temporals de mar i de pluges intenses es prohibeix l’accés als espigons 5, 6 i 7 el seu accés per motius de seguretat i per tant sota la responsabilitat de l’interessat.
 6. Als concursos de pesca des de la riba que comptin amb autorització de l’administració competent (Generalitat de Catalunya); l’Ajuntament dictarà les ordres oportunes per que l’activitat es realitzi sense perjudici d’altres usos que es donin a les platges.
 7. Queda prohibida la manipulació o abandonament a la platja i als espigons de qualsevol instrument de pesca que puguin suposar un risc per la seguretat de les persones.
 8. Queda prohibida la pesca als canals abalisats d’entrada i sortida d’embarcacions i a la zona d’avarada.
 9. En cas de proves esportives i/o nàutiques, degudament autoritzades per l’administració competent, es podrà restringir momentàniament la pesca en l’àmbit on realitzi l’activitat i seguint, si és el cas, la regulació de Capitania Marítima.

 

Article 21. Pesca d’esbarjo submarina

 1. A les zones de bany (abalisades o no), es prohibeix la pesca submarina durant la temporada de bany.
 2. Fora de la zona de bany la pesca submarina es podrà exercir exclusivament amb arpons manuals o impulsats per mitjans mecànics.
 3. Durant la pràctica de la pesca submarina, cada submarinista haurà de marcar la seva posició mitjançant una boia de senyalització reglamentària, clarament visible.
 4. Queda prohibida l’entrada i sortida al mar des de la platja als pescadors submarins amb el fusell carregat, així com la manipulació a terra d’aquest o d’altres instruments de pesca submarina que puguin suposar un risc per la seguretat de les persones.
 5. Queda prohibida la pesca submarina durant tot l’any en horari nocturn, entre la posta de sol i l’albada.

Article 22. Patrimoni arqueològic submarí

 1. Sense perjudici dels drets establerts al Codi Civil, tot bussejador que trobi objectes submergits de presumpte valor artístic, arqueològic, científic o material, haurà de complir amb el disposat a la Llei 5/1998, de 5 d’abril, de ports de Catalunya.
 2. Serà obligatori donar avís de les troballes, en el termini de quaranta-vuit hores, a l’Ajuntament de Cunit, qui ho comunicarà a l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya.
 3. Si les troballes requereixen d’algun suport per extreure-les, quedaran al lloc on s’han localitzat fins que la Generalitat de Catalunya acordi el procedent.

TÍTOL IV. NORMES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT

Article 23. Banderes de bany

 1. L’altura dels mastelers per les banderes de bany serà, com a mínim, de 4 metres. Seran col·locats en aquells llocs que permetin la seva visibilitat pels usuaris, i es tractarà que la distancia màxima entre els mastelers no sigui superior als 500 metres.
 2. Les dimensions de les banderes de bany seran de 1,5 metres d’amplada per 1 metre de llargada.
 3. Segons les circumstàncies les platges es qualificaran de la següent forma i s’hissarà la corresponent bandera:
 4. a) Platges on es prohibeix el bany: bandera de color vermell.
 5. b) Platges on hi ha un cert risc o incidència: bandera de color groc.
 6. c) Platges aptes pel bany: bandera de color verd.
 7. e) Platges amb presència de meduses: Bandera blanca amb una medusa de color lila.
 8. Les condicions mínimes que han de concórrer per la col·locació de les banderes de bany son:
 9. a) Bandera verd: estat del mar tranquil, sense perill o risc per les persones. Mar plana , arrissada o amb marejol. Sense corrents destacables.

La qualitat de l’aigua de bany i l’estat de la platja son excel·lents.

 1. b) Bandera groga: ones de 0,5 a 1,25 m. d’altura. Estat del mar; Maror. Mar alterada, corrents moderadament fortes. Presència de brutícia, taques de mucílags a l’aigua o presència de abundant d’algues a l’aigua o la sorra. Tempesta, vent moderat o fenòmens meteorològics que dificultin el bany i la vigilància dels banyistes. Presència moderada d’organismes marins lesius o potencialment perillosos. Altres situacions que comportin un risc moderat pels usuaris.
 2. c) Bandera vermella: ones de més de 1,25 metres d’alçada. Estat del mar: Forta maror i maregassa. Corrents molt fortes, formació de remolins. Estat del mar molt agitat i amb onades molt curtes i de diferents direccions. Condicions climatològiques molt adverses i perilloses per la vida humana en el mar. Contaminació de temporal de l’aigua i/o de la sorra, posterior a tempestes intenses, avaries de sistemes de sanejament i/o contaminació per hidrocarburs.  Altres situacions que suposin un risc greu pels usuaris.
 3. d) Bandera blanca amb una medusa lila. Senyalització d’avis de la presència de meduses en una densitat moderada o alta de més de 5 unitats per Km2 de superfície de mar. Es permet el bany amb precaució. Si la densitat és superior a les 25 unitats per Km2 es tancarà la platja al bany mitjançant la bandera vermella.
 4. Las banderes anteriors podran ser complementades per altres que, mitjançant pictogrames clarament identificables pels usuaris, concretin el perill a prevenir, com és el cas de la bandera de meduses, que pot substituir-se per la bandera groga
 5. Es podrà prohibir el bany en determinades zones de la platja mitjançant la col·locació de banderins vermells a la riba del mar que acotin la zona de perill o amb tanques metàl·liques.
 6. L’absència de banderes d’avís als mastelers indica que la platja no disposa de servei de salvament i socorrisme.
 7. Bandera Blava. Distintiu de qualitat de la platja, acreditativa del compliment dels criteris de qualitat i que disposa de tots els serveis d’obligat compliment amb una platja que onegi aquest distintiu, inclosa la vigilància i salvament.

Article 24. Causes pel canvi de banderes de bany

Les causes que poden motivar un canvi a la classificació de la platja pel bany i, per tant, un canvi en el color de les banderes de bany son:

 1. a) Marítimes: onatge, ressaca, corrents, meduses, organismes marins, etc.
 2. b) Climatològiques: direcció i intensitat dels vents, boira, pluges fortes, tempesta,
 3. c) Ambientals: estat de la sorra i l’aigua de bany, abocaments accidentals, acumulació de restes marins, avaries en sanejament etc.
 4. d) Seguretat ciutadana: ordre públic, objectes perillosos, emergències, etc.
 5. e) Manteniment: regeneració de sorres, obres, reparacions, etc.
 6. f) Tècniques: experiència sobre les condicions particulars de cada platja, celebració d’esdeveniments puntuals, etc.

Article 25. Responsabilitat dels usuaris

 1. Amb bandera vermella, queda prohibit el bany i, depenent de les circumstàncies, fins i tot l’accés i permanència a la platja.

En cas d’indicació de bandera vermella a qualsevol de les platges del terme municipal, els usuaris de les mateixes tindran l’obligació d’obeir les indicacions del servei de socorrisme o dels agents de l’autoritat. En cas contrari podran ser sancionats d’acord amb la present ordenança, llevat d’aquelles persones que practiquin esports en condicions no aptes per al bany i que ho facin al costat de mitjans flotants, com surf, bodysurf, surf de vela o surf d’estel entre d’altres. Aquesta excepció no eximirà de la tramitació de l’expedient de repercussió de costos en cas de possible rescat.

Les persones que desitgin banyar-se fora de la temporada de bany, fora dels llocs habilitats pel bany, fora de l’horari establert pel servei de salvament i socorrisme o al voltant dels espigons, ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat.

 1. És prohibeix el bany i el capbussament als canals abalisats d’entrada i sortida d’embarcacions.
 2. Queda prohibit llançar-se a l’aigua del mar des dels espigons, tómbols, esculleres, embarcadors, plataformes decoratives i les zones senyalitzades on estigui prohibit el bany i en general qualsevol altre lloc que, per la orografia pròpia de la zona de domini públic marítim terrestre, suposin un risc per la seguretat de les persones i resta d’usuaris. Les persones que incompleixin la present prohibició ho faran sota la seva responsabilitat i poden ser obligades a sortir de l’aigua per la seva pròpia seguretat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent per part de l’Ajuntament o els seus agents d’autoritat.

Article 26. Vigilància a les zones de bany

 1. Durant la temporada de bany, l’Ajuntament ha de disposar d’un servei públic de vigilància i salvament, amb l’organització i efectius adequats a l’extensió i grau d’utilització de les platges.
 2. Les funcions del servei públic de vigilància i salvament, seran:
 3. a) Efectuar les tasques de vigilància continua de la zona de bany, el socorrisme i el salvament de persones i l’observació de l’entorn.
 4. b) Proporcionar informació sobre l’estat de la mar, senyalitzar les zones de bany amb la classificació establerta, modificant aquestes quan les circumstàncies del temps o altres així ho aconsellin.
 5. c) Garantir la primera atenció sanitària i realitzar la cerca de persones desaparegudes.
 6. d) Col·laborar en el bany de persones discapacitades o amb mobilitat reduïda.
 7. e) Col·laborar a les tasques d’informació amb la finalitat de mantenir la zona destinada al bany sense presència d’animals domèstics i objectes que puguin presentar perill pels
 8. f) Evitar tota classe d’activitats que resultin perilloses pels usuaris.
 9. g) Vetllar per la conservació de les zones de bany, el mobiliari urbà de les platges i el material destinat a la prevenció d’accidents, vigilància, salvament, socors i transport d’accidentats.
 10. h) Col·laborar i vigilar el compliment per part dels usuaris i embarcacions de tot el que s’estableix a la present Ordenança.
 11. i) Oferir un servei d’identificació als infants per evitar riscos i que es puguin extraviar.

Article 27. Personal adscrit al servei de salvament i socorrisme

 1. En quan a la prestació del servei de salvament i socorrisme l’estructura bàsica que es tindrà és la següent:
 2. a) Coordinador del Servei
 3. b) Responsable de platja.
 4. c) Socorrista aquàtic per cada Torre de Vigilància i/o cadira de proximitat.
 5. d) Patró per cada embarcació.
 6. e) Personal sanitari i de primers auxilis.
 7. S’haurà de preveure el compliment de les tasques pròpies d’administració i de comunicació.
 8. Els socorristes aquàtics romandran a la seva àrea de responsabilitat durant el torn establert pel coordinador de servei, no podent exercir simultàniament cap activitat afegida a l’assignada.
 9. Tot el personal que realitzi les tasques de salvament, socorrisme i assistència sanitària, haurà de disposar de la titulació oficialment reconeguda que l’acrediti i habiliti per l’exercici de les activitats professionals i per la conducció o tripulació de vehicles i embarcacions.

Article 28. Vigilància a les platges

 1. Les platges del terme municipal de Cunit disposaran d’agents de la Policia Local encarregats de vigilar i donar compliment a la present Ordenança i a la normativa sectorial.
 2. El personal adscrit al servei de Protecció Civil de Cunit, podrà efectuar tasques de prevenció, control, vigilància i ajut a les persones en matèria de seguretat a les platges.
 3. L’autoritat municipal o els seu agents poden advertir verbalment als que incompleixen qualsevol de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança, perquè cessin immediatament l’activitat prohibida o compleixin amb l’obligació deguda, sense perjudici de la iniciació d’un expedient sancionador quan correspongui, o, si s’escau, quan es doni part d’una denúncia a l’administració competent.
 4. El personal de salvament donarà suport als anteriors en el treball d’informació que estableix aquesta ordenança, particularment comunicant-los les infraccions de la mateixa i notificant al possible infractor que persistint en la seva actitud transferirà una denúncia a l’autoritat.
 5. Els usuaris de la platja estan obligats a seguir les pautes i indicacions que, per seguretat, poden realitzar els serveis de salvament, especialment les contemplades a l’art. 25 de la present ordenança, així com qualsevol disposició existent o que pugui ser dictada en el futur pels organismes competents.
 6. En cas de desobediència per part dels usuaris de la platja o manca de respecte als socorristes i personal depenent de protecció civil, es procedirà a derivar denúncia als agents de la policia local.

Article 29. Abalisament de les zones de bany

 1. L’abalisament de la platja, zones de bany i canals d’entrada i sortida d’embarcacions, hauran d’executar-se d’acord amb el punt 1 de la Resolució Ministerial de 2 de setembre de 1991.
 2. Les característiques de l’abalisament es consideren a l’Annex I de la present Ordenança.

Article 30. Riscos meteorològics

 1. En cas de presència de vents forts, a fi de prevenir possibles problemes de seguretat personal i col·lectiva, l’Ajuntament i/o els seus agents d’autoritat, podran ordenar el tancament de tot tipus d’ombrel·les, tendals, gandules, cadires i similars.
 2. Igualment, es podrà ordenar la retirada d’aquells tendals, ombrel·les, cadires, gandules o qualsevol element disposat al terra de la platja que estiguin oxidats o visiblement deteriorats, per evitar qualsevol tipus de possible dany físic o contaminació.

Article 31. Estacionament i circulació de vehicles

 1. Queda prohibit en tota la platja l’estacionament i la circulació de vehicles de qualsevol tipus, de dos o mes rodes, per tracció mecànica, motoritzada o animal. S’eximeixen d’aquesta prohibició els vehicles d’urgència, seguretat i serveis municipals o altres expressament autoritzats.
 2. En el passeig marítim queda prohibida la circulació de vehicles a motor públics o privats. Es permet la coexistència de l’ús del passeig marítim amb diferents mitjans, com vianants, circulació amb bicicleta, patins, monopatins o similars, però sempre amb prioritat als vianants.
 3. Les prohibicions a que es refereixen els punts 1 i 2 no serà d’aplicació a aquells vehicles que amb caràcter diari o extraordinari, procedeixin a la neteja, manteniment, trasllat i muntatge d’instal·lacions i vigilància de les platges, tals com motos, tractors i màquines de neteja, vehicles de recollida de residus i de la brigada municipal. No obstant, aquests no podran quedar estacionats a la platja o zona de bany, havent de retirar-se al finalitzar l’actuació practicada a la platja o passeig marítim.
 4. Al passeig marítim s’efectuaran reserves de guals de seguretat, accés i evacuació de persones, amb prohibició expressa d’aturada i estacionament. Aquests accessos han d’estar permanentment lliures d’obstacles i es troben referenciats en el Pla d’Usos i Serveis de Temporada.
 5. Així mateix es reservaran places d’estacionament al passeig marítim, al costat de les zones d’accés a la platja per a discapacitats i pels vehicles de transport del servei de bany assistit, d’acord al que estableix el Pla d’Usos i Serveis de Temporada.

Article 32. Sobre usuaris amb discapacitat

 1. L’Ajuntament adoptarà les mesures oportunes per facilitar a les persones amb discapacitat, la utilització de les platges i les seves instal·lacions.
 2. Queda expressament autoritzada la circulació i aturada de cadires de rodes al passeig marítim, passarel·les habilitades i a la platja, així com també la utilització a l’aigua del mar d’aquelles especialment dissenyades per tal fi, tot això sense perjudici de les precaucions que hagin d’adoptar els propis discapacitats i/o les persones que els assisteixin en ordre a la seguretat de la resta d’usuaris.
 3. En tot cas, es recomana a les persones amb algun tipus de discapacitat o malaltia que desitgin banyar-se, i per les que el bany pugui constituir algun risc, posar-ho en coneixement dels serveis de salvament i socorrisme, a efectes de que aquests serveis adoptin, en el seu cas, les mesures pertinents.
 4. Els usuaris del servei de bany assistit hauran d’assumir les condicions i normes d’ús del servei, així com les recomanacions que puguin realitzar en tot moment els socorristes, voluntaris o monitors encarregats del servei.
 5. Les persones amb discapacitat que usant la cadira adaptada per entrar i sortir del mar desitgin abandonar la mateixa i nedar de forma autònoma, signaran un compromís assumint la seva responsabilitat i eximint a l’organització que presti el servei i a l’Ajuntament de les possibles conseqüències.
 6. Les persones amb gran discapacitat hauran d’acudir acompanyades d’una persona adulta.

TÍTOL V. NORMES HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES

Article 33. Condicions higiènico-sanitàries de les zones de bany

 1. Els usuaris tenen dret a ser informats per l’Ajuntament si les platges no són aptes pel bany, cas que la qualitat sanitària de l’aigua no compleixin el que fixa la normativa vigent.
 2. L’Ajuntament facilitarà, a qui ho sol·liciti, informació actualitzada de les condicions higiènico-sanitàries de les zones de bany.
 3. L’Ajuntament farà públiques les analítiques de la qualitat de les aigües que realitzi l’Agència Catalana de l’Aigua durant la temporada de bany, a través del web municipal, oficina de turisme i en els mòduls de salvament i socorrisme.
 4. En cas que se superin els límits fixats per la qualitat sanitària de l’aigua de bany, l’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries, tancant total o parcialment la platja, fins que es restableixin les condicions sanitàries de l’aigua de bany.

Article 34. Control de la qualitat de les aigües de bany

 1. L’Agència Catalana de l’Aigua és l’organisme encarregat de realitzar les analítiques i controls periòdics de la qualitat sanitària de les aigües de bany, en dos punts de mostreig, situats a l’Av. de la Font i Av. Juli Cèsar durant la temporada de bany; per determinar les concentracions d’Enterococs intestinals i Escherichia coli, d’acord amb la legislació vigent.
 2. S’efectuaran diàriament durant la temporada de bany, inspeccions visuals per determinar la transparència de l’aigua, si existeix contaminació o presència de meduses, de residus, quitrans, vidres, plàstic, cautxú, fusta, matèries flotants, restes orgàniques i qualsevol altres organismes. Aquestes inspeccions tan les podran efectuar tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua com municipals.
 3. En cas de produir-se episodis de contaminació de curta durada, conforme al definit a l’article 5.c, i mentre duri aquesta situació, es realitzaran analítiques en intervals no majors de 72 hores fins que s’ajusti als valors establerts en funció del risc per la salut.
 4. Quan es produeixi una situació anòmala, conforme al definit a l’article 5.l, es proporcionarà informació al públic i, si es necessari, es prohibirà temporalment el bany.
 5. Quan es produeixi una circumstància excepcional, conforme al definit a l’article 5.m, s’adoptaran les mesures de gestió necessàries i adequades, i l’autoritat sanitària avaluarà el risc per la salut dels banyistes.
 6. Durant situacions anòmales o circumstàncies excepcionals es proporcionarà l’oportuna informació al públic i, si fos precís, podrà establir-se una prohibició temporal del bany.

Article 35. Higiene personal

 1. Queda prohibida l’evacuació fisiològica al mar o a les platges. L’Ajuntament fomentarà la instal·lació de cabines sanitàries a la platja on estableix el Pla d’Usos o Serveis de Temporada i durant la temporada de bany.
 2. Queda prohibit rentar-se a l’aigua del mar i també a les dutxes, fonts i rentapeus, utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte.
 3. Queda prohibit donar als rentapeus, banys i mobiliari urbà en general, ubicats a les platges, un ús diferent al seu propi. D’aquesta forma, es sancionarà conforme a la present Ordenança als usuaris que donin altre fi a les mateixes, com netejar estris de cuina, rentar-se o dutxar-se utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin exigir pels actes comesos.

Article 36. Presència d’animals

 1. Queda prohibit el bany d’animals domèstics a les dutxes, fonts i rentapeus de tota la platja, per motiu d’higiene.  
 1. L’accés d’animals domèstics a la platja i que inclou el bany dels animals al mar es regularà pel següent calendari i es diferenciaran dos trams de platja per la nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) que nidifica i es reprodueix en una part de la platja:
 •  A la zona compresa entre els espigons 1 i 5 des de l’Avinguda Mediterrani fins a C. Francesc Macià, estarà prohibit l’accés d’animals a la platja de l’1 de juny fins al 30 de setembre i el caps de setmana i festius del mes de maig, així com el dies festius de Setmana Santa entre el Diumenge de Rams i el Dilluns de Pasqua, els dos inclosos. En canvi, es permetrà l’accés des de l’1 d’octubre a 30 d’abril i els dies laborables del mes de maig així com els dies laborables de Setmana Santa.
 •  A la zona dels espigons 6 i 7 entre el c. Francesc Macià i el Torrent d’en Pedro, es disposa de la zona de regeneració dunar i protecció de la nidificació i del corriol camanegre, espècie endèmica i protegida, es prohibirà l’accés d’animals i el bany al mar entre el 1 de març i el 30 de setembre. En canvi es permetrà entre l’1 d’octubre i 28 o 29 de febrer en tot aquest sector.
 •   Queden fora d’aquesta regulació els gossos-guia, sempre que vagin acompanyats i lligats pel seu titular acreditant aquest la seva condició d’invident. En aquest cas s’autoritzarà l’accés a la platja durant tot l’any, sens perjudici de la responsabilitat del seu posseïdor i/o propietari, ni de mesures que el mateix haurà d’adoptar per evitar molèsties o riscos per la resta d’usuaris.
 •  En tot cas, els propietaris dels animals hauran de recollir els seus excrements dels seus animals i en cas d’incompliment seran sancionats a tal efecte.

 3. L’Ajuntament instal·larà cartells al·lusius a aquesta prohibició als accessos a les platges.

 4. Qui vulneri la prohibició de l’apartat 1 i els preceptes de l’apartat 2, hauran d’abandonar d’immediat la platja amb l’animal, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, i denunciaran les actuacions realitzades a la instrucció del corresponent expedient sancionador, podent aplicar, en el seu cas, les mesures i sancions recollides a la legislació d’animals potencialment perillosos.

 

 

TÍTOL VI. SOBRE LA NETEJA I MANTENIMENT

Article 37. Residus

 1. Amb caràcter general a la zona de platja serà d’obligat compliment el que estableix el Reglament Municipal de Residus, l’ordenança de Policia i Bon Govern.
 2. Queda totalment prohibit llençar a la platja o a l’aigua qualsevol element, substància, producte o material aliè al medi natural i en concret:
 3. a) Qualsevol tipus de residus com papers; materials de publicitat; restes de menjar; fruïts secs; envasos de vidre, alumini o ferro; burilles, etc.; així com deixar abandonades, cadires de platja, ombrel·les, roba, sabates, etc.
 4. b) Líquids o materials susceptibles d’afectar la integritat i seguretat de les persones.
 5. c) Aigua bruta, olis, grasses o productes similars sobre la platja o l’aigua.
 6. d) Netejar o reparar vehicles o màquines a la platja, excepte als casos de reparacions d’emergència dels vehicles públics de servei, en els casos que no es pugui moure el vehicle amb medis auxiliars.
 7. e) Embrutar la platja com conseqüència de la tinença d’animals domèstics.
 8. Els residus han de dipositar-se dins de les papereres i contenidors distribuïts en el decurs de la platja i del passeig marítim.
 9. Per realitzar un ús adequat de papereres i contenidors, queda prohibit:
 10. a) Llençar burilles i materials en combustió.
 11. b) Llençar o dipositar escombraries i desaprofitaments fora dels contenidors i papereres destinades a cada fracció de residu.
 12. c) Dipositar objectes punxants, amb arestes tallants o que puguin representar un risc pels usuaris de les platges fora dels contenidors o de manera que puguin lesionar a les persones que facin un ús correcte de les papereres. En cas que la paperera estigui plena, no es deixarà el residu al costat sinó en la que estigui més propera.
 13. d) Dipositar a les papereres de les platges i passeig marítim i també a la sorra o a l’aigua, les bosses d’escombraries domiciliàries o d’establiments comercials del tipus que siguin.
 14. e) Netejar a la sorra de la platja o a l’aigua del mar els recipients que hagin servit per portar els aliments o altres matèries orgàniques.
 15. f) Llençar envasos de vidre a les papereres o contenidors no específicament dissenyats per a tal efecte.
 16. g) Dipositar líquids, fustes, animals morts i altres residus que no siguin producte de l’ús normal dels usuaris de les platges.
 17. h) Qualsevol manipulació i ús indegut de les papereres que pugui espatllar-les o deteriorar-les, així com la col·locació de publicitat, rètols, anuncis, cartells, adhesius, inscripcions, grafits o similars.
 18. Els agents d’autoritat municipal podran requerir als usuaris de les platges que retirin els residus i procedeixin a la seva correcta gestió, conforme estableix la present Ordenança i el Reglament Municipal de Residus, sense perjudici de la sanció que els pugui correspondre. Els agents de l’autoritat municipal podran requerir perquè l’usuari de les platges utilitzi correctament les papereres, i podran, si fos el cas, demanar que dipositin correctament els seus residus, amb independència de cursar la corresponent denúncia.
 19. No es permès l’accés a les platges amb envasos de vidre. Amb aquesta mesura es pretén evitar el perill pels usuaris que suposa el possible trencament d’aquests envasos. D’aquest apartat s’exclouen els envasos de vidre de les guinguetes, els quals mai podran sortir de la zona de concessió de l’activitat llevat del seu abocament en el corresponent contenidor.

Article 38. Neteja i manteniment

 1. A l’exercici de les competències que la vigent ordenació jurídica atribueix a l’Ajuntament de Cunit en relació a la neteja de les platges d’aquest terme municipal, es realitzaran les següents activitats:
 2. a) Neteja, garbellat i airejament de la sorra, inclosa la retirada de la sorra de tots els residus, papers, burilles, restes de menjar.
 3. b) Buidat i neteja de las papereres públiques i contenidors de recollida selectiva de residus, disposats a les platges amb el trasllat i eliminació d’acord amb la normativa vigent.
 4. c) Retirada de restes vegetals i animals marins, en el cas que sigui necessari.
 5. Amb la finalitat de mantenir les platges en les millors condicions de neteja, l’Ajuntament instal·larà contenidors i papereres al llarg de la platja, prestant especial atenció a la recollida selectiva de residus.
 6. L’Ajuntament, pels seus mitjans o a través d’empresa concessionària, procedirà al buidat i neteja de contenidors i papereres, i a la neteja de les platges ja sigui manual o mecànicament.
 7. La neteja de les platges, durant la temporada de bany, s’efectuarà en horari nocturn, entre les 22:00 i les 7:00 hores, amb el fi de minimitzar les molèsties ocasionades per la maquinària i el personal.
 8. En la zona de protecció, regeneració dunar i revegetació del Torrent d’en Pedro, delimitada a tal efecte, no s’efectuarà la neteja mecanitzada. En aquesta zona s’efectuarà el tractament específic que requereixi aquesta zona protegida.
 9. Queda terminantment prohibit l’estada i pernocta a les platges mentre que s’efectuen els treballs de neteja i en particular, durant l’horari establert en l’art 38.4.
 10. La neteja dels espais de domini públic marítim terrestre embrutats com a conseqüència de l’ús privatiu, és responsabilitat dels titulars d’aquest ús. El manteniment i la neteja de l’espai ocupat per les instal·lacions i la seva àrea d’influència, és responsabilitat dels establiments que disposen de l’ús.
 11. Els organitzadors d’un acte públic a la zona de domini públic marítimo-terrestre són els responsables de la brutícia produïda com a conseqüència d’aquest acte i de les responsabilitats que se’n derivin.
 12. A efectes de neteja, i concretament de l’espai on s’ha produït l’acte públic i la seva àrea d’influència directa, l’Ajuntament pot demanar fiança per l’import dels serveis de neteja necessaris per eliminar la brutícia generada durant l’acte.
 13. La periodicitat de la neteja de les platges municipals vindrà determinada en el contracte concessional per a la gestió del servei de neteja de platges, i en el cas que el servei de neteja de platges es gestionés de manera directa per la corporació municipal vindrà determinada la periodicitat en el reglament regulador del servei.

Article 39. Publicitat

 1. Queda prohibida la publicitat a les platges i la resta del domini públic marítimo-terrestre per medi de rètols, tanques o medis acústics o audiovisuals sense l’autorització o permís corresponent. Aquesta prohibició es aplicable a qualsevol emplaçament o medi de difusió, d’acord amb l’art 25 de la Llei de Costes.
 2. La presència d’elements publicitaris constitueix una infracció a la llei i a l’ordenança i en conseqüència la seva retirada l’hauran d’efectuar els titulars. En cas contrari es prendran les mesures oportunes per retirar-la, imputant al titular els costos corresponents, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent o de l’obertura d’un expedient sancionador.

Article 40. Pintades i grafits

 1. Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada o grafit a les instal·lacions, objectes i espais públics sense l’autorització expressa de l’Ajuntament.
 2. Els agents de l’autoritat podran retirar o intervenir els materials o medis empleats quan el grafit o la pintada es realitzi sense la corresponent autorització.
 3. Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material empleat o el be afectat fa possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l’autoritat comminaran personalment a la persona o persones infractores per tal que procedeixin a la seva neteja, sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa, i la retirada i intervenció dels materials utilitzats.

Article 41. Sobre els infractors

Qualsevol infracció a aquest Títol VI serà sancionada, quedant el infractor obligat a la recollida dels residus i la reparació o restitució del dany produït.

TÍTOL VII. PROTECCIÓ AMBIENTAL I FOMENT DE LA BIODIVERSITAT

Article 42. Immissió acústica.

 1. Es donarà compliment al Decret 176/2009 pel qual s’aprovà el reglament que desplega la llei 16.20023 de protecció contra la contaminació acústica i el reglament municipal de soroll i vibracions aprovat al desembre de 2012.
 2. D’acord amb el Mapa de Capacitat Acústica de Cunit, aprovat al desembre de 2012, s’estableix que a la platja li correspon una zonificació acústica moderada, B1, per la coexistència d’usos residencial, activitats i pel mateix soroll generat pel mar en funció de l’onatge que presenti.
 3. D’acord amb el reglament de soroll i l’ordenança municipal de soroll els límits d’immissió acústica a la zona B1 i per tant a la platja i al passeig marítim son els que seguidament es detallen pels diferents períodes que estableix el decret 176/2009:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl  

Valors límit d’immissió en dB(A)

 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 60 60 50

 

 1. No està permès l’ús a la platja d’aparells de radio, cassets, discs compactes o similars, instruments musicals o qualsevol altre instrument o aparell que superi els 65 dB(A) de potència sonora emesa.
 2. A la platja només es permetrà el sistema de megafonia utilitzat pel servei de salvament i socorrisme de les platges, i per a informació de les activitats a desenvolupar a la platja.

Article 43. Abocament d’aigües freàtiques al mar

 1. En relació a les aigües del freàtic que aflorin quan es realitzin treballs de cimentació d’obres noves, en el cas que aquestes aigües hagin de ser evacuades al litoral, els promotors de l’actuació hauran de:
 2. a) Sol·licitar autorització a l’Ajuntament i al Servei Provincial de Costes de Tarragona per efectuar l’abocament, indicant el cabal previst, la durada, les característiques de l’aigua i una analítica de l’aigua a abocar. Les mostres seran recollides i analitzades per un laboratori independent i certificat. Els paràmetres a analitzar seran: Escherichia coli; Enterococs; DQO; olis i greixos; hidrocarburs dissolts o sedimentables; sòlids sedimentables; pH i conductivitat.
 3. c) A més de l’anàlisi inicial, durant el temps que duri l’abocament, es presentarà una analítica setmanal.
 4. d) Els abocaments no es podran realitzar durant l’època de bany, a excepció d’autorització expressa per l’Ajuntament i degudament motivada.

2-. Independentment de les aigües freàtiques no es podrà abocar a la sorra, o als col·lectors de pluvials cap líquid i menys encara aigües residuals o reutilitzades, tant per particulars com per les explotacions de temporada. L’aigua residual de les guinguetes, tal i com s’indica en el capítol d’instal·lacions, haurà de ser gestionada i eliminada correctament i en cap cas s’abocarà a les reixes de pluvials o a la platja.

Article 44. Sobre la conservació de la fauna marina

 1. S’evitarà qualsevol conducta que pugui causar mort, dany, molèstia o inquietud a la fauna protegida, conforme al disposat a l’article 26.4 de la Llei 4/1989, de 27 de març.
 2. Pel seu efecte negatiu sobre la fauna marina (especialment aus marines, tortugues marines i cetacis) queda prohibit llançar al mar i a la sorra: hams, xarxes, plàstics, ferros i similars. Així mateix, els serveis municipals hauran de recuperar qualsevol d’aquests elements o altres flotants que siguin trobats fortuïtament a la deriva i apareguin a la riba.
 3. L’observació de mortaldats importants de fauna marina haurà de ser comunicada immediatament als serveis tècnics municipals, qui ho elevarà a l’organisme competent.
 4. En cas de trobar aus, tortugues o cetacis ferits es donarà avís als serveis municipals, indicant la posició. Si la troballa es produeix al mar, es recollirà a l’animal (sempre que sigui possible i no comporti un risc per la navegació o les persones) i es portarà a terra per ser tractat per personal especialitzat. Si no pogués ser recuperat, es donarà avís de la troballa a l’autoritat ambiental competent.
 5. En cas de trobar aus, tortugues o cetacis morts es donarà avís als serveis tècnics municipals, indicant la posició. L’Ajuntament ho comunicarà al Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) als efectes oportuns.
 6. En el cas concret dels cetacis, es complirà el disposat en el Reial Decret 1727/2007, de 21 de desembre.

Article 45. Sobre la conservació de la vegetació litoral

 1. Queda prohibit tallar, desarrelar o destruir intencionadament la vegetació litoral.
 2. Cal respectar la delimitació de la zona de regeneració dunar, localitzada a l’espigó 7, així com al costat del passeig marítim entre el torrent d’en Pedro i la Carrerada de Santa Coloma. En aquesta zona no s’hi podrà entrar ni efectuar cap actuació sobre aquesta vegetació que no sigui realitzada i supervisada per tècnics municipals.
 3. Tindran la mateixa consideració, detallada en el punt 45.2, les zones que es protegeixin en un futur en altres àmbits, així com totes les zones que estiguin delimitades amb estaques i cordes.
 4. Queda prohibit el fondegi de morts per les boies de senyalització marítima, o dels seus elements auxiliars, sobre les prades de fanerògames marines, tret que el seu disseny minimitzi el impacte sobre tals formacions.

Article 46. Sobre revegetacions i enjardinaments

 1. Les revegetacions i enjardinaments que es realitzin en el domini públic marítimo-terrestre hauran de disposar d’informe previ dels serveis tècnics municipals encarregats de la gestió de les platges o de la Regidoria de Medi Ambient.
 2. A tota actuació prevaldrà la conservació de la flora litoral natural i la plantació, si és el cas, d’espècies vegetals autòctones enfront a les al·lòctones.
 3. A les zones revegetades degudament senyalitzades, ja sigui noves o existents, no s’hi podrà accedir, seguint el mateix criteri per en l’art 45.

Article 47. Contaminació lluminosa

 1. D’acord amb el que estableix el marc normatiu en aquesta matèria, la Llei 6/2001, de 31 de maig de 2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament exterior per a la protecció del medi nocturn; no es permeten les lluminàries a l’hemisferi superior, de manera que tota la il·luminació del passeig marítim s’enfocarà de dalt a baix, i serà preferentment de baix consum, ja sigui en vapor de sodi, leds, o halogenurs.
 2. D’acord amb el que estableix l’art. 6d de l’esmentada llei es prohibeix la il·luminació directa de la platja, atès que es un entorn natural i que no ha d’estar il·luminat. Es prohibeixen els projectors que des del passeig il·luminin la platja.
 3. Les instal·lacions de temporada només podran il·luminar la superfície que ocupa la guingueta i la terrassa o estrictament la zona de jocs infantils, i que sempre serà amb il·luminació enfocada al terra i sense anar més enllà de la seva ocupació.

TITOL VIII. INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE TEMPORADA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 48. Introducció

Aquest apartat queda regulat d’acord amb la normativa sectorial autonòmica,  com a plans i programes, amb rang de norma, el Pla d’Usos i Serveis per la temporada de bany. Te una vigència plurianual i aquí es transposen com a articulat de l’ordenança els aspectes relacionats amb les instal·lacions , usos i serveis a la zona litoral.

Article 49. Temporada dels serveis

El Pla d’Usos i Serveis de Temporada, estableix el calendari de vigència dels diversos serveis que s’ofereixen durant la temporada de bany, que en termes generals s’estableix de 15 de juny a 15 de setembre. No obstant s’estableix un calendari específic i  diferenciat en funció dels usos, que serà fix per un seguit d’actuacions i variable, d’un any a altre, pel servei de salvament i socorrisme ja que te una vigència de 3 mesos però que s’inicia sempre en dissabte i això fa que la data fluctuï d’un any a altre. un dies, iniciant-se el dissabte més proper al 15 de juny. Així el calendari de la temporada de bany a Cunit, pels diferents serveis serà el següent:

CALENDARI ANUAL EN FUNCIÓ DE LES ACTIVITATS

 1. Instal·lacions de dutxes, fonts i rentapeus:  01/04 a 31/10
 2. Abalisament, passarel·les de formigó            15/05 a 15/10
 3. Explotació de Guinguetes i serveis de WC:     15/05 a 15/09
 4. Altres explotacions (relacionades seguidament)  15/06 a 15/09

(Jocs infantils, tendals, gandules,  patins, caiacs, escoles nàutiques, jocs d’aigua i explotacions comercials en zona de servitud).

 1. e) Servei de salvament i socorrisme: Tres mesos a comptar des del dissabte més proper al 15 de juny fins el diumenge més proper al 15 de setembre.

CAPÍTOL II. INSTAL·LACIONS SUBJECTES A EXPLOTACIÓ COMERCIAL

Article 50. Serveis afectats

En aquest apartat es detallen tots aquells serveis objectes d’explotació comercial,  sotmesos a concessió, llicència temporal d’activitats i subjectes a cànon per ocupació de domini públic marítimo-terrestre.

Article 51. Para-sols o tendals

Es preveu la instal·lació màxima de 70 para-sols, repartits en 6 àrees de 10 unitats, a situar als àmbits dels espigons núms. 1, 2, 3, 4, 6 i 7 i una més en el tram comprès en el C/ Banyeres i l’Av. Mediterrani.

Article 52. Gandules

Es preveu un nombre màxim de 70 gandules, repartides en  6 àrees de 10 unitats, en els àmbits dels espigons núms. 1, 2, 3, 4, 6 i 7, més una en el tram comprès entre el C/ Banyeres i Av. Mediterrani.

Article 53. Guinguetes, amb terrassa inclosa

 1. Respecte a la configuració d’aquestes casetes, la legislació referent a aquest apartat es regula per la Llei de Costes, 22/1988 de 28 de juliol i el Reglament de Costes RD1471/1989 d’1 de desembre, on cita que s’han d’ajustar als següents criteris en quan a dimensions i distàncies.
 2. L’art. 65. 1b) del RD1471/89 estableix que les instal·lacions desmuntables tindran una ocupació màxima d’acord amb la relació de 20 m2 per cada 100 m de separació mínima entre cada unitat, sense superar els 20 m2 de la instal·lació tancada i els 100 m2 de terrassa. No s’instal·laran instal·lacions fixes. S’instal·laran un màxim de 6 guinguetes, totes elles desmuntables i es conformaran d’un mòdul de bar, terrassa amb zona d’ombra i tarimes que conjuntament serà de 75 m2 de superfície.
 3. Les guinguetes es situaran en els punts cartografiats en el Pla d’Usos, situats a prop del Passeig Marítim en tots els casos, a excepció de l’espigó 6 que estarà allunyat un mínim de 15 m de la línia del passeig marítim i de l’espigó 7, que es situarà a mig camí entre el passeig i el mar.
 4. Tant la guingueta com la terrassa serà obligatòriament la mateixa en totes les instal·lacions, d’acord amb el model imposat per l’Ajuntament, l’any 2005.
 5. Les passarel·les que donen accés a les guinguetes des del Passeig Marítim són de servei públic i de titularitat municipal. Per tant, la superfície que ocupen no serà imputable a la instal·lació.
 6. Està especialment prohibida la instal·lació de magatzems adossats a la guingueta,
 7. S’ubicaran en els espigons 1, 2, 3, 4, 6 i 7 i la separació mínima entre elles d’acord amb l’art 65.1 b) serà de 375 metres lineals.
 8. D’acord amb l’art. 65.2 del mateix reglament les connexions de serveis a aquestes instal·lacions hauran d’estar soterrades. D’acord amb les prescripcions documentals per a la redacció dels plans de serveis de temporada a les platges elaborat per la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes en cas que s’efectuï una connexió d’aigua en una guingueta o altre activitat, haurà de gestionar les aigües residuals, ja sigui amb un dipòsit de recollida d’aigües residuals i contracte de neteges periòdiques o altres sistemes.
 9. L’excés d’ocupació, altres infraccions i les sancions estaran regulades pel Títol V de la Llei de Costes 22/1988 i seran responsabilitat dels licitadors.
 10. Els quioscs-bars estan subjectes a l’activitat de bar, i estan sotmeses a llicència d’activitat desmuntable de temporada de platja. En cap cas els quioscs – bars tenen consideració de bar musical, sinó només de bar i, per tant la instal·lació d’altaveus i equips de so queda condicionada a la normativa que regula les instal·lacions de bar.
 11. L’activitat de la guingueta serà el subministrament de begudes, refresc, gelats, i aliments preparats, com tapes i entrepans freds o calents. A la guingueta no hi podrà haver cuina.
 12. D’acord amb el que especifica l’escrit de Sindicatura de Greuges de 25 de gener de 2010, les guinguetes no poden tenir altaveus ni equips de música a les terrasses. Únicament es pot contemplar i autoritzar a tenir música com a fil musical, amb un equip de música i els corresponents altaveus al interior de la guingueta.
 13. L’ús de la música, només està contemplada com a música ambiental i en cap cas podrà superar els límits de soroll fixats pel decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega la Llei 16/2002, de protecció de la contaminació acústica i el Reglament Municipal de Sorolls i Vibracions.
 14. Els horaris d’obertura de les instal·lacions es regiran en base a la resolució 10.05.89 d’obertura de bars, cafeteries i restaurants, i en cap cas serà abans de les 8 h. L’horari de tancament dels quioscs – bars serà el que fixi la normativa vigent assimilable a bars i cafeteries.
 15. Els sol·licitants d’autoritzacions per la instal·lació de quiosc – bar hauran de tramitar la llicència d’activitat de temporada a l’Ajuntament, i en cap cas sobrepassarà la superfície fixada. Els explotadors de la guingueta podran organitzar activitats, sense incrementar la superfície atorgada, demanant les corresponents autoritzacions i seran subjectes a la legislació vigent.

Article 54. Àrees nàutiques

Es preveu un màxim de 3 àrees nàutiques a col·locar en els espigons 1, 4 i 7, incloent patins, piragües, o altres instal·lacions que els licitadors puguin ofertar. L’ocupació màxima per cadascuna de les àrees serà de 60 m2. Un cop s’atorgui la licitació es comunicarà a les administracions competents el detall i l’ocupació exacte de cada àrea per tal de procedir a liquidar el cànon en funció de l’ocupació real.

Article 55. Parcs infantils, llits elàstics, inflables o similars

Es preveu la instal·lació de dues zones de 300 m²  en els espigons 1 i 2, i dues més de 100 m² en els espigons 4 i 6, per la instal·lació de llits elàstics, jumping o similar, i jocs infantils sempre que no suposin un apantallament visual de l’entorn. No es permetrà la instal·lació d’inflables que superin els 3,5 metres d’alçada.

Article 56. Escoles nàutiques sense motor. 

Es preveu efectuar una reserva de superfície de platja de 400 m² en l’espigó 1 i 7 , per ubicar els serveis d’una escola d’esports nàutics sense motor (Vela lleugera, Windsurf, Piragua…).  Per la realització d’aquest servei caldrà que es presentin propostes per part dels interessats, amb detall de les instal·lacions que es destinaran a tal activitat, esports que es realitzaran, personal instructor, etc., adjudicant-se a qui acrediti les millors condicions per a la pràctica d’aquesta activitat.

Article 57.Altres ocupacions en zona de Servitud de Protecció

Es tracta d’instal·lacions contemplades en el Pla d’Usos i Serveis de Temporada que suposen la instal·lació d’un remolc, o mòdul amb activitat de xurreria, venda de gelats,  iogurts, creperia similars, amb reserva de sòl en els espigons 1, 3, 4 i 5, en zona de servitud de protecció, ja que és en el passeig marítim. Període d’ocupació: de 15 de juny a 15 de setembre.

CAPÍTOL III. INSTAL·LACIONS NO SUBJECTES A EXPLOTACIÓ COMERCIAL

Article 58. Accessos adaptats

Es disposarà de cinc accessos adaptats a persones amb mobilitat reduïda que inclourà rampes d’accés, passarel·les de formigó, instal·lacions adaptades, lavabos específics per a discapacitats i passarel·les de formigó.

Article 59. Aparcament

S’han efectuat reserves d’aparcament al llarg de tot el passeig marítim amb vialitat rodada, s’ha creat un espai d’aparcament públic davant de l’espigó 4 i es disposa de places d’aparcament a l’Av. Tarragona que donen servei a la zona de platja en el tram de passeig que no hi consta vialitat rodada (de l’espigó 5 al 7).

Article 60. Aparcament adaptat

Es troben reservades quatre places d’aparcament per a ús específic a persones amb mobilitat reduïda, al costat dels accessos adaptats  en l’àmbit dels espigons 2, 3,4 i 7.

Article 61. Aparcament bicicletes

En el passeig marítim es troben instal·lats dos infraestructures per aparcament de bicicletes per a facilitar l’accés a la platja amb mitjans de transport més sostenibles en els àmbits de l’espigó 2, i 6.

Article 62. Rètols informatius

 1. a) Perill pel bany als espigons: en els extrems de cada espigó hi ha instal·lada la senyalització informativa de perill per als banyistes per la possibilitat de formació de remolins i de corrents.
 2. b) Senyalització ambiental: es disposa de 10 rètols per a respectar l’entorn i neteja de l’àmbit de platges.
 3. c) Senyalització de zones adaptades a persones amb mobilitat reduïda: Es disposa de 5 zones senyalitzades i adaptades a persones discapacitades i incloent els WC adaptats, passarel·les de formigó i reserva d’una plaça d’aparcament.
 4. d) Aparcament per a ambulàncies: senyalització de reserves d’aparcament per a ambulàncies, amb dues zones properes als mòduls del servei de salvament i socorrisme.
 5. e) Plafons informatius: s’han disposat 7 plafons informatius un davant de cada espigó, disposant de manera molt gràfica, tots els serveis i instal·lacions que l’usuari trobarà en aquell sector.
 6. f) Senyalització de risc de bany amb bandera vermella: es disposa de tres rètols per advertir dels risc de banyar-se en situació de bandera vermella.
 7. g) Plafó d’informació de la campanya Bandera Blava: Aquest plafó se situa al costat del masteler de Bandera Blava i conté la informació requerida per l’organisme competent. S’ubica entre els espigons 3 i 4.
 8. h) Plafons identificatius de les cales per la protecció d’infants.

S’identifiquen les cales en relació a un animal determinat. Es lliurarà, per part del personal de salvament i socorrisme,  una polsera identificativa als infants de la zona on es troben,  amb el mateix animal, per tal d’evitar les pèrdues d’infants o facilitar la seva recuperació.

Article 63. Torres de vigilància

Instal·lació de 5 torres de vigilància fixes de 6 m d’altura, per donar servei a les persones que efectuïn el servei de salvament i socorrisme, situades als espigons 1, 2, 3, 6 i 7.  Així mateix se situaran dues torres desmuntables de fusta al costat dels mòduls de salvament. Espigons 1 i 4

Article 64. Dutxes, rentapeus i fonts públiques

En les 23 zones de serveis s’instal·laran 24 columnes d’acer inoxidable altes, equipades amb sortidors de dutxa i rentapeus i 13 columnes baixes, també en acer inoxidable, equipades amb sortidors de rentapeus i fonts, i que totalitzen el següent número de sortidors: 57 dutxes, 35 rentapeus i 13 fonts.

Totes les instal·lacions compten amb aixeta de pas per tal de tancar individualment la instal·lació. Així mateix, totes elles disposen d’airejadors per reduir encara més el consum d’aigua.

Article 65. Lavabos públics

Instal·lació d’11 cabines de WC, repartides en el decurs de la platja, de les quals 5 d’elles seran adaptades per a discapacitats.

Article 66. Pals de bandera d’estat de la mar i Bandera Blava

La senyalització de l’estat del mar i seguretat s’efectuarà mitjançant 11 pals, on se situaran les corresponents banderes verda, groga o vermella, d’acord amb les circumstàncies de la platja a criteri dels responsables del servei de salvament i socorrisme, situant-se en els següents punts:

–  4 en pals de 8 metres situats enfront dels espigons número 1, 2, 4 i 7.

–  5 en les torres fixes de salvament, situades als espigons 1, 2, 3, 6 i 7.

–  2 en els mòduls de socorrisme situats a l’Av. de la Font i Av. Juli Cèsar.

El pal indicador de Bandera Blava, estarà a l’altura del C/ Estació.

Article 67. Canals d’entrada i sortida d’embarcacions

S’ha previst la instal·lació de 3 canals abalisats de 25 metres d’amplada cadascun i que s’emplaçaran en els espigons 1, 4 i 6. La seva finalitat no es restringeix a tasques de salvament sinó que donarà servei d’entrada i sortida d’embarcacions des de la platja, tant a motor com sense. Es permet el seu ús a particulars, per tal de reforçar la seguretat de persones i embarcacions. No està permès el bany dins dels canals abalisats.

Article 68. Abalisament de la zona de bany

Delimitació de la zona de bany mitjançant un cordó de balises de color groc situades a 50 metres en fora dels espigons, per evitar que les embarcacions s’acostin a la zona de bany. Aquestes només ho podran fer mitjançant els 3 canals abalisats descrits en l’apartat anterior. Per tal de separar i diferenciar la zona de pesca de la zona de bany, les boies es situaran entre les puntes dels espigons i un màxim de  50 metres més enllà en les zones que no hi ha dics per incrementar la zona de bany. No serà zona de bany la part de darrera dels espigons per evitar riscos als banyistes ja que no es pot garantir la seva seguretat.

Article 69. Abalisament dels espigons

Es procedirà a la delimitació dels 14 extrems dels 7 espigons de Cunit amb 1400 metres de línia de seguretat amb boies i fixació al fons marí per protegir, delimitar i restringir l’accés dels banyistes als espigons i la seva zona d’influència, per incrementar la seguretat i protecció dels usuaris de la platja. Així mateix, també es pot utilitzar com a línia de vida per agafar-se en cas de mala mar o en situacions de risc.

Article 70.  Zones d’avarada d’embarcacions

Es preveu la reserva d’una zona d’avarada d’embarcacions a la platja de Cunit, per a us públic i gratuït. Tindrà una superfície de 100 m2, i s’ubicarà a l’entorn de l’espigó núm. 4, al costat del canal abalisat i del mòdul de salvament i socorrisme.

D’acord amb la llei i el reglament de costes no es permet la circulació i estacionament de vehicles a motor a la platja, llevat dels autoritzats en tasques de manteniment de platges i per salvament i socorrisme.

Article 71. Passarel·les de formigó

Col·locació de 5 passarel·les de formigó, de 255 metres lineals per 1,5 m d’ample, per facilitar l’accés a la zona de bany especialment a persones de mobilitat reduïda i discapacitats, situades als espigons 1, 2, 3, 4 i 7. Superfície ocupada: 387 m2.

Article 72. Àrees per a la pràctica esportiva

1.- Activitats esportives de platja

Es preveu la pràctica d’activitats esportives a la platja durant tota la temporada de bany, ja que a partir de l’1 de juny fins el 30 de setembre estaran col·locades de manera continuada per a la lliure pràctica esportiva a les següents zones:

– Espigó núm. 1: Zona per la pràctica de futbol platja amb una sola porteria petita i reserva de sol de 60 m2.

– Espigó núm. 2: Zona per la pràctica de voleibol – platja, amb 8 camps permanents durant la temporada de bany, amb una ocupació 1024 m2.

– Espigó núm. 3: Zona per la pràctica de futbol platja amb una sola porteria petita i reserva de sol de 60 m2.

– Espigó núm. 4: Zona per la pràctica de voleibol – platja, amb un camp permanent durant la temporada de bany.  Superfície ocupada: 128 m2

– Zona marítima entre els espigons 3 i 4. Zona per a la pràctica de surf en taula, de manera ocasional i quan les condicions de l’onatge ho permetin. Superfície aproximada d’ocupació puntual mentre es preparen a sortir a la mar: 100 m².

– Espigó núm. 6: Zona per la pràctica de futbol – platja, amb dues porteries petites i una ocupació de 60 m2.

– Espigó núm. 7: Zona per a la pràctica de futbol amb dos camps complerts de 30×16 i 2 camps petits de 10×6, amb una ocupació total de: 1080 m2.

2.- Àrea de Petanca

Es preveu una zona per la pràctica de la petanca, en les instal·lacions de l’espigó 1 amb 11 pistes permanents i una superfície màxima de 660 m2, per fer possible al Club de Petanca de Cunit, la pràctica d’aquest esport i organitzar els campionats corresponents. En situacions determinades, per la celebració de campionats o per elevat volum d’assistents es podran habilitat 4 pistes temporals amb una ocupació addicional de 240 m².

Superfície màxima a ocupar: 900 m2

3.- Pesca amb canya

Regulada en l’art. 20 de las present ordenança.

Article 73. Sobre escultures de sorra

 1. En tot moment prevaldrà el dret a l’ús públic de les platges, i la conservació d’un bé escàs com es la sorra.
 2. La Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil podrà autoritzar un número màxim d’escultures de sorra, atenent a criteris d’amplada de platja, ubicació i estètica, prèvia sol·licitud dels interessats.
 3. Aquesta autorització serà personal e intransferible tant per l’execució de les escultures com per la seva vigilància, no podent delegar cap de las dues funcions a tercers.
 4. Les escultures que s’autoritzin ocuparan una superfície màxima de vuit metres quadrats, quedant prohibit l’ús de coles, aerosols de colors i altres productes tòxics i perillosos a la formació de les mateixes. El incompliment d’aquests condicionants deixarà automàticament sense efecte l’autorització i serà sancionat conforme a la tipificació de la infracció.
 5. Queda prohibit l’apilament de sorra tant a la platja, com prop dels espigons i del mur del passeig marítim.
 6. Els artistes que realitzin aquestes escultures hauran de complir el disposat a l’article 13 en el referent a l’acampada i pernocta a la platja.

Article 74. Implantació de sistema de gestió de la qualitat i de medi ambient

En cas que l’Ajuntament implanti sistemes de gestió de la qualitat, amb normes ISO i/o EMAS, el titular de les instal·lacions de temporada situades a la platja de Cunit haurà de  realitzar i assumir els requeriments que efectuïn els Serveis Municipals implicats a la implantació i renovació dels sistemes de gestió de qualitat i medi ambient.

TÍTOL IX. RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 75. Definicions

 1. A l’empara del que estableixen els articles del 139 al 141 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, de bases del règim local, i amb la finalitat d’ordenar adequadament les relacions de convivència i d’ús dels serveis, equipaments, infraestructures i instal·lacions ubicades a l’espai públic on es d’aplicació la present Ordenança, constitueix una infracció, tota acció u omissió que suposi un incompliment dels deures, prohibicions o limitacions que aquesta mateixa conté.
 2. La potestat sancionadora municipal, tan referent a la Llei 22/1988 com a la present ordenança s’exercirà d’acord amb les previsions, procediments i de la manera com s’estableix en la normativa vigent

Article 76. Conseqüències de les actuacions infractores

Tota actuació que contradigui la present Ordenança podrà donar lloc a:

 1. a) L’adopció per part de l’Ajuntament de les mesures precises perquè es procedeixi a la restauració de l’ordre jurídic infringit i de la realitat física alterada o transformada com conseqüència de l’actuació il·lícita.
 2. b) La iniciació dels procediments de suspensió i extinció d’actes administratius en els que presumptament pogués emparar-se l’actuació il·lícita.
 3. c) La imposició de sancions econòmiques als responsables, prèvia tramitació del corresponent procediment sancionador, sense perjudici de les possibles responsabilitats d’ordre penal en que haguessin incorregut.
 4. d) L’obligació de rescabalament de danys i indemnització dels perjudicis a càrrec de qui sigui declarat responsable.

Article 77. Restauració de la realitat física alterada

A més de la imposició de la corresponent sanció, l’Administració Municipal ha d’adoptar les mesures pertinents per la restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic infringit, amb l’execució subsidiària, si procedeix, de les actuacions a càrrec del infractor.

Article 78. Adopció de mesures provisionals

 1. Iniciat el procediment sancionador, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures provisionals que estimi oportunes per assegurar l’eficàcia de la resolució que pogués recaure, si existissin elements de judici suficients per això.
 2. No es podran dictar mesures provisionals que puguin causar perjudicis de difícil o impossible reparació a les persones interessades o que impliquin violació de drets emparats per les lleis.

CAPÍTOL SEGON. INFRACCIONS

Article 79. Responsables

 1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança, totes aquelles persones que hagin participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o persones jurídiques. Excepte en els supòsits en els que siguin menors d’edat, on respondran els pares, tutors o aquells que disposin de la custòdia legal.
 2. La responsabilitat exigible ho serà no solament pels actes u omissions pròpies, sinó per les d’aquelles persones, animals o bens pels quals s’ha de respondre conforme al dret comú.
 3. Són responsables, subsidiàriament, en cas que no es pugui identificar als autors, els titulars o propietaris dels vehicles o embarcacions amb els que es realitzi la infracció.
 4. En relació als animals, en absència del propietari serà responsable subsidiari la persona que en el moment de produir-se l’acció estigui a càrrec de l’animal.
 5. Si fossin diverses persones les responsables i no fos possible determinar el grau de participació de cadascuna d’elles en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
 6. Són responsables els titulars de les llicències o autoritzacions, quan per motiu de l’exercici d’un dret concedit en les mateixes, es realitzi alguna de les infraccions tipificades a la present Ordenança.

Article 80. Tipificació de les infraccions

 1. Sense perjudici de les infraccions previstes i tipificades a la Llei de Costes i resta de legislació sectorial, les infraccions a aquesta Ordenança es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

 

 1. Tenen la consideració d’infraccions molt greus les següents:

 

 1. Les que rebin expressament aquesta qualificació a la present Ordenança o a la legislació sectorial aplicable.
 2. L’abocament o dipòsit de matèries que puguin produir contaminació i risc d’accidents.
 3. L’impacte negatiu sobre la fauna i flora litoral i/o marina de qualsevol projecte o activitat.
 4. La navegació d’embarcacions no autoritzades a la zona de bany, abalisada o no. Llançar qualsevol tipus de residus al mar des de les embarcacions.
 5. Dificultar, de manera intencionada, les funcions del servei públic de salvament i socorrisme recollides a la present Ordenança.
 6. Qualsevol de les conductes tipificades com infracció greu quan per la seva intensitat provoquin una pertorbació important de la convivència, impedeixi l’ús d’un servei públic o de l’espai públic per altres persones que tinguin el dret d’utilitzar-lo, impedeixi o obstaculitzi greument el funcionament normal d’un servei públic o un deteriorament greu d’equipament, instal·lacions, infraestructures o elements, ja siguin mobles o immobles, d’un servei públic o d’un espai públic.
 7. Col·locar sense autorització cartells, tanques, pancartes, adhesius o qualsevol altre tipus d’anunci, publicitat o propaganda en el mobiliari urbà o natural, i en general sobre qualsevol element que, situat a l’espai públic i el domini públic marítimo-terrestre, estigui destinat a proporcionar servei als ciutadans.   

3. Tenen la consideració d’infraccions greus les següents:

 1. Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la legislació sectorial aplicable. 
 2. No respectar la prohibició de banyar-se o d’accedir a la platja quan estigui hissada la bandera vermella, no obeir les indicacions del servei de socorrisme o dels agents de l’autoritat o la manca de respecte envers aquests. 
 3. Llançar-se a l’aigua del mar des de les zones superiors dels penya–segats, roques, espigons, embarcadors, plataformes decoratives, zones senyalitzades on estigui prohibit el bany o l’accés sigui restringit, zones de fons somers i, en general qualsevol altre lloc que, per l’orografia pròpia de la zona de domini públic marítim terrestre, suposin un risc per la seguretat de les persones i resta d’usuaris. 
 4. La pràctica de jocs, esports o activitats que suposin un risc rellevant per la seguretat de les persones o els bens. 
 5. L’estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, tret els autoritzats a fer-ho. Al passeig marítim la circulació de vehicles a motor públics o 
 6. El incompliment de les normes de neteja per part dels titulars dels serveis de temporada de la platja, o de qualsevol altre activitat autoritzada per l’òrgan competent. 
 7. Cuinar i realitzar càtering a la platja, sense autorització.
 8. La pràctica esportiva als espigons 6 i 7, d’acord amb la nidificació i cria del corriol camanegre, espècies endèmica i protegida que nidifica a les nostres platges entre l’1 de març i el 30 de setembre les següents activitats
 9. L’encallada o permanència d’embarcacions, taules de windsurf, hidropedals, motos nàutiques, remolcs, etc., fora de les zones senyalades i destinades a tal fi.
 10. Entrada, passeig i bany d’animals domèstics en general, a les zones dels espigons 6 i 7 entre el c. Francesc Macià i el Torrent d’en Pedro entre l’1 de març i el 30 de setembre.
 11. Qualsevol conducta prohibida de les que es contemplen a l’article 37 sobre residus de la present Ordenança, tret que el fet estigui expressament tipificat en cap lloc
 12. Qualsevol altre infracció que, a raó dels criteris empleats al present article, mereixin la qualificació de greus o que no sigui procedent la seva qualificació com infraccions lleus o molt greus.

 

 1. Tenen la consideració d’infraccions lleus les següents:

 

 1. Incomplir les indicacions que es donin i la senyalització sobre les condicions i llocs de bany, tret que l’acció sigui qualificable com infracció greu. 
 2. La realització d’activitats com jocs de pilota, paletes o exercicis, en la sorra i zona de bany, que puguin molestar al resta d’usuaris, i sempre que, desprès de ser degudament advertits de la necessitat de respectar el dret del resta d’usuaris, es continuïn realitzant. 
 3. L’emissió, mitjançant qualsevol medi, de sons que molestin a la resta d’usuaris, sempre que, desprès de ser degudament advertits de la necessitat de respectar el dret de la resta d’usuaris, es continuïn realitzant. 
 4. L’ús indegut de l’aigua dels rentapeus, fonts o dutxes, rentar roba, així com rentar-se al mar o a la platja utilitzant sabó o qualsevol altre producte de condícia personal. 
 5. La pràctica de surf, windsurf, kitesurf i altres esports similars incomplint les normes establertes a la present Ordenança, tret que l’acció sigui qualificable com infracció greu. 
 6. El bany d’animals domèstics a les dutxes, fonts i rentapeus de tota la platja, per motiu d’higiene. L’accés d’animals domèstics a la platja i que inclou el bany a la platja entre el inici de Setmana Santa i Tots Sants, inclosos, tret que l’acció sigui qualificable com infracció greu. 
 7. Realitzar foc a la platja. 
 8. Deixar instal·lats para-sols totalment diàfans als seus laterals, ombrel·les, cadires, taules o qualsevol altre complement, sempre que no es trobin presents els seus propietaris, pel sol fet de tenir reservat un lloc a la platja. 
 9. La instal·lació de campaments i l’acampada a la platja, inclòs el fet de dormir. 
 10. La venda ambulant o no sedentària sense autorització expressa d’aliments o altres productes i articles, tret que per normativa específica es reguli altre tipus de sanció. La venda o subministrament de begudes alcohòliques en la platja, passeig marítim, zones de vianants adjacents i a més de les vies públiques, excepte als llocs en els quals estigui degudament autoritzat i regulats en el pla d’Usos i serveis de temporada. El consum de begudes alcohòliques a l’espai públic objecte de regulació mitjançant la present Ordenança, fora de les instal·lacions autoritzades o sense que es tingui autorització municipal. 
 11. La realització d’activitats o prestació de serveis no autoritzats com massatges, tatuatges, etc., sense autorització expressa. 
 12. Col·laborar a l’espai públic amb els venedors o amb qui realitzi les activitats referides al exposat als punts j) i k), respectivament, d’aquest apartat, amb accions com vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat. 
 13. Les irregularitats en l’observació de les normes contingudes en aquesta Ordenança i a la legislació sectorial que no tinguin transcendència directa pel medi natural ni per la salut pública. S’inclouen les comeses per negligència. 
 14. La realització de necessitats fisiològiques a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança. 
 15. L’ús de material pirotècnic. Utilitzar material pirotècnic, a excepció de la revetlla de sant Joan que caldrà seguir les normes de seguretat específiques i qualsevol accident que succeeixi durant la revetlla serà responsabilitat de l’usuari. No es permetrà en cap cas en la zona dels espigons 5, 6 i 7 entre C. F. Macià i el Torrent d’en Pedro 
 16. Qualsevol conducta prohibida de les que es contemplen a l’article 20 relativa a la pesca d’esbarjo costanera i a l’art. 21 Pesca d’esbarjo submarina. 
 17. Qualsevol altre infracció que, a raó dels criteris empleats al present article, mereixin la qualificació de lleus o que no sigui procedent la seva qualificació com infraccions greus o molt greus. esta clàusula o numerus apertus tambien es muy discutible por el tema de la necessidad de tipicidad de la infracion.

CAPÍTOL TERCER: SANCIONS

Article 81. Règim sancionador

Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per la Junta de Govern Local o per l’òrgan municipal competent, prèvia incoació del corresponent expedient en el que es tindrà en comte les circumstàncies que concorrin en cada cas.

Article 82. Règim general de les sancions

 1. La imposició de les sancions previstes a la present Ordenança es basa en el principi de proporcionalitat i dels criteris de gradació previstos a l’art. 83. Per determinar la multa aplicable s’ha de tenir en compte, en tot cas, que el compliment de la sanció no resulti mes beneficiós per l’infractor que el compliment de les normes infringides.
 2. Les infraccions a la present Ordenança es podran sancionar amb les següents multes:

 

a) Infraccions lleus: de fins a un import màxim de 750 €

b) Infraccions greus: multa de 751 a 1.500 €

c) Infraccions molt greus: multa de 1.501 a 3.000 €

Article 83. Gradació de les sancions

 1. La gradació de les sancions atendrà a les següents circumstàncies:
 2. a) La gravetat de la infracció
 3. b) El benefici obtingut
 4. c) El perjudici ocasionat d’interès general
 5. d) La intencionalitat
 6. e) La reiteració
 7. f) La reincidència
 8. g) La capacitat econòmica del infractor
 9. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès més d’una infracció de la present Ordenança, declarada per resolució administrativa ferma en el termini d’un any.
 10. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d’aquesta Ordenança o quan s’estiguin tramitant altres procediments sancionadors per infracció de la present Ordenança.

Article 84. Concurrència de sancions

 1. Una vegada incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hagi una relació de causa a efecte, s’imposa solament la sanció més elevada.
 2. Si no existís la relació causal a la qual es refereix el paràgraf anterior, s’imposa als responsables de dues o més infraccions, les sancions corresponents a cada una de les infraccions comeses, a menys que s’apreciï la identitat dels subjectes, fets i fonaments, cas en el qual s’aplica el règim que sancioni més severament la conducta de la qual es tracti.

Article 85. Procediment aplicable

El procediment aplicable a l’expedient sancionador serà aquell previst a l’article 25 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i art. 53 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, així com del reglament del procediment per l’exercici de la potestat sancionadora aprovat per Reial Decret 1.398/1993, de 4 d’agost, essent òrgan competent per la seva incoació i tramitació i per la proposta de resolució, l’òrgan administratiu municipal corresponent, d’ofici o a instància de tercers.

DISPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA

Les disposicions d’aquesta Ordenança seran d’aplicació supletòria respecte a les contingudes a les Ordenances municipals vigents, i, per tant, solament s’aplicaran a falta de regulació expressa per part d’aquestes, i sempre que no siguin contradictòries amb les mateixes.

DISPOSICIÓ ADICIONAL SEGONA

Resten derogades quantes disposicions del mateix i inferior rang regulin les matèries contingudes a la present ordenança, en quant s’oposin o contradiguin al contingut de la mateixa.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta norma entrarà en vigor, una vegada aprovada definitivament pel ple de l’Ajuntament al dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i mantindrà la seva vigència mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX I: Característiques de l’abalisament

La zona de bany (franja de mar contigua a la costa) tindrà una amplada màxima de 200 m., i l’abalisament que limita la zona serà el següent:

 1. Límit exterior. S’abalisarà amb boies còniques grogues, de 80 cm. de diàmetre, fondejades a distancies no superiors a 200 m.

1.1. Boies còniques meitat inferior groga i meitat superior verd o vermella  separades entre 25 i 50 m.

1.2. Boies còniques grogues ancorades cada 10 m.

 1. S’obriran a través de les vores exteriors de les zones de bany, canals d’amplada entre els 25 i 50 m utilitzats per embarcacions, petits velers, artefactes d’esbarjo de platja.
 2. On es practiquin les activitats anteriors es col·locaran senyals amb forma quadrada d’ 1 m. de costat.
 3. Les senyals de prohibició seran símbols negres sobre fons blanc, bordejades i creuades per una franja vermella.
 4. Les senyals d’autorització seran símbols blancs sobre fons blau.
 5. A zones de bany degudament abalisades estarà prohibit la navegació o medi flotant a vela o motor. A excepció dels canals abalisats.
 6. Dins dels canals abalisats es limita la velocitat de navegació a 3 Kt. (nusos), prenent les precaucions necessàries per evitar riscos a les persones.
 7. S’abalisarà de manera que es delimitin i diferenciïn els usos de banys de la resta, inclosa la pesca. El límit de la zona de bany el marcaran els espigons en les zones on es troben. En els espais entre els dics s’abalisarà en diagonal fins a arribar a 50 m. més enllà dels espigons o un màxim de 200 m.

ANNEX II: Quadre resum d’infraccions i sancions

Article Ap. Qualific. Fet denunciat Trams
80.4 a Lleu Incomplir les indicacions que es donin i la senyalització sobre les condicions i llocs de bany, tret que l’acció sigui qualificable com infracció greu. De 100 a 750 €
80.4 b Lleu La realització d’activitats com jocs de pilota, paletes o exercicis, en la sorra i zona de bany, que puguin molestar a la resta d’usuaris, i sempre que, després de ser degudament advertits de la necessitat de respectar el dret de la resta d’usuaris, es continuïn realitzant. De 100 a 750 €
80.4 c Lleu L’emissió, mitjançant qualsevol medi, de sons que molestin a la resta d’usuaris, sempre que, després de ser degudament advertits de la necessitat de respectar el dret de la resta d’usuaris, es continuïn realitzant. De 100 a 750 €
80.4 d Lleu L’ús indegut de l’aigua dels rentapeus, fonts o dutxes, rentar roba, així com rentar-se al mar o a la platja utilitzant sabó o qualsevol altre producte similar   De 100 a 750 €
80.4 e Lleu La pràctica de surf, windsurf, kitesurf i altres esports similars incomplint les normes establertes a la present Ordenança,tret que l’acció sigui qualificable com infracció greu.

 

De 100 a 750 €
80.4 f Lleu El bany d’animals domèstics a les dutxes, fonts i rentapeus de tota la platja, per motiu d’higiene.

L’accés d’animals domèstics a la platja i que inclou el bany a la platja entre el inici de Setmana Santa i Tots Sants, inclosos, tret que l’acció sigui qualificable com infracció greu.

 

De 100 a 750 €
80.4 g Lleu Realitzar foc a la platja De 100 a 750 €
80.4 h Lleu Deixar instal·lats para-sols totalment diàfans als seus laterals, ombrel·les, cadires, taules o qualsevol altre complement, sempre que no es trobin presents els seus propietaris, pel sol fet de tenir reservat un lloc a la platja De 100 a 750 €
80.4 i Lleu La instal·lació de campaments i l’acampada a la platja, inclòs el fet de dormir De 100 a 750 €
80.4 j Lleu La venda ambulant o no sedentària sense autorització expressa d’aliments o altres productes i articles, tret que per normativa específica es reguli altre tipus de sanció. La venda o subministrament de begudes alcohòliques en la platja, passeig marítim, zones de vianants adjacents i a més de les vies públiques, excepte als llocs en els quals estigui degudament autoritzat i regulats en el pla d’Usos i serveis de temporada. El consum de begudes alcohòliques a l’espai públic objecte de regulació mitjançant la present Ordenança, fora de les instal·lacions autoritzades o sense que es tingui autorització municipal.

 

De 100 a 750 €
80.4 k Lleu La realització d’activitats o prestació de serveis no autoritzats com massatges, tatuatges… sense autorització expressa. De 100 a 750 €
80.4 l Lleu Col·laborar a l’espai públic amb els venedors o amb qui realitzi les activitats referides en el exposat als punts j) i k), respectivament, d’aquest apartat, amb accions com vigilar i alertar sobre la presència dels agents d’autoritat. De 100 a 750 €
80.4 m Lleu Les irregularitats en l’observació de les normes contingudes en aquesta Ordenança i a la legislació sectorial que no tinguin transcendència directa pel medi natural ni per la salut pública. S’inclouen les comeses per negligència. De 100 a 750 €
80.4 n Lleu La realització de necessitats fisiològiques en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança, De 100 a 750 €
80.4 o Lleu L’ús de material pirotècnic. Utilitzar material pirotècnic, a excepció de la revetlla de sant Joan que caldrà  seguir les normes de seguretat específiques i qualsevol accident que succeeixi durant la revetlla serà responsabilitat de l’usuari. No es permetrà en cap cas en la zona dels espigons 5, 6 i 7 entre C. F. Macià i el Torrent d’en Pedro

 

De 100 a 750 €
80.4 p Lleu Qualsevol conducta prohibida de les que es contemplen a l’article 20 relativa a la pesca d’esbarjo costanera i a l’art. 21 Pesca d’esbarjo submarina.

 

De 100 a 750 €
80.4 q Lleu Qualsevol altre infracció que, a raó dels criteris empleats al present article, mereixin la qualificació de lleus o que no sigui procedent la seva qualificació com infraccions greus o molt greus. De 100 a 750 €
 
80.3 a Greu Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la legislació sectorial aplicable.

 

De 751 a 1.000 €
80.3 b Greu No respectar la prohibició de banyar-se o d’accedir a la platja quan estigui hissada la bandera vermella, no obeir les indicacions del servei de socorrisme o dels agents de l’autoritat o la manca de respecte.

 

De 751 a 1.000 €
80.3 c Greu Llançar-se a l’aigua del mar des de les zones superiors de roques, espigons, embarcadors, plataformes decoratives, zones senyalitzades on estigui prohibit el bany o l’accés sigui restringit, zones de fons somers i, en general qualsevol altre lloc que, per l’orografia pròpia de la zona de domini públic marítim terrestre, suposin un risc per la seguretat de les persones i la resta d’usuaris. De 751 a 1.000 €
80.3 d Greu La pràctica de jocs, esports o activitats que suposin un risc rellevant per la seguretat de les persones o els bens. De 751 a 1.000 €
80.3 e Greu L’estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, tret els  autoritzats a fer-ho. Al passeig marítim la circulació de vehicles a motor públics o  privats.

 

De 751 a 1.000 €
80.3 f Greu El incompliment de les normes de neteja per part dels titulars dels serveis de temporada de la platja, o de qualsevol altre activitat autoritzada per l’òrgan competent autoritzada per l’òrgan competent. De 751 a 1.000 €
80.3 g Greu Cuinar i realitzar càtering a la platja, sense autorització. De 751 a 1.000 €
80.3 h Greu La pràctica esportiva als espigons 6 i 7, d’acord amb la nidificació i cria del corriol camanegre, espècies endèmica i protegida que nidifica a les nostres platges entre l’1 de març i el 30 de setembre les següents activitats

 

De 751 a 1.000 €
80.3 i Greu L’encallada o permanència d’embarcacions, taules de windsurf, hidropedals, motos nàutiques, remolcs, etc., fora de les zones senyalades i destinades a tal fi.

 

De 751 a 1.000 €
80.3 j Greu Entrada, passeig i bany d’animals domèstics en general, a les zones dels espigons 6 i 7 entre el c. Francesc Macià i el Torrent d’en Pedro entre l’1 de març i el 30 de setembre De 751 a 1.000 €
80.3 k Greu Qualsevol conducta prohibida de les que es contemplen a l’article 37 sobre residus de la present Ordenança, tret que el fet estigui expressament tipificat a cap altre apartat. De 751 a 1.000 €
80.3 l Greu Qualsevol altre infracció que, a raó dels criteris empleats al present article, mereixin la qualificació de greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions lleus o molt greus. De 751 a 1.000 €
 
80.2 a Molt greu Les que rebin expressament aquesta qualificació a la present Ordenança o a la legislació sectorial aplicable.

 

de 1.501 a 3.000 €                
80.2 b Molt greu L’abocament o dipòsit de matèries que puguin produir contaminació i risc d’accidents. de 1.501 a 3.000 €                
80.2 c Molt greu L’ impacte negatiu sobre la fauna i flora litoral i/o marina de qualsevol projecte o activitat. de 1.501 a 3.000 €                
80.2 d Molt greu La navegació d’embarcacions no autoritzades a la zona de bany, abalisada o no.

Llançar qualsevol tipus de residus al mar des de les embarcacions

de 1.501 a 3.000 €                
80.2 e Molt greu Dificultar, de manera intencionada, les funcions del servei públic de salvament i socorrisme recollides a la present Ordenança. de 1.501 a 3.000 €                
80.2 f Molt greu Qualsevol de les conductes tipificades com infracció greu quan per la seva intensitat provoqui una pertorbació important de la convivència, impedeixi l’ús d’un servei públic o de l’espai públic per altres persones que tinguin el dret d’utilitzar-lo, impedeixi o obstaculitzi greument el funcionament normal d’un servei públic o un deteriorament greu d’equipament, instal·lacions, infraestructures o elements, ja siguin mobles o immobles, d’un servei públic o d’un espai públic. de 1.501 a 3.000 €                
80.2 g Molt greu Col·locar sense autorització cartells, tanques, pancartes, adhesius o qualsevol altre tipus d’anunci, publicitat o propaganda al mobiliari urbà o natural, i en general sobre qualsevol element que, situat a l’espai públic i el domini públic marítimo-terrestre, estigui destinat a proporcionar servei als ciutadans. de 1.501 a 3.000 €                

 

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’abril de 2014 publicant-se l’edicte inicial al BOPT, núm. 110, de 14 de maig de 2014, i el definitiu en el BOPT, núm. 162, de 15 de juliol de 2014.

Aquest ordenança ha esta modificada, segons acord del Ple celebrat el dia 28 de maig de 2020, publicant-se l’edicte inicial al BOPT de data 25 de juny de 2020 i  el definitiu al BOPT de data 24 d’agost de 2020.