La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

CAPÍTOL 1: Disposicions generals

Art. 1 Objecte

1.1       És objecte de la present Ordenança establir la regulació específica que ha de regir l’atorgament de llicències d’ocupacio de la via publica amb terrasses que siguin complementaries a l’activitat dels establiments de restauracio.

1.2       També forma part de l’objecte d’aquesta Ordenança la instal·lació de terrasses en sòl de titularitat privada, que sigui d’ús públic o comunitari.

Art. 2  Àmbit d’aplicació

 • Delimitat pels carrers: avinguda Barcelona, carrer Major (tram des de plaça Generalitat fins a carrer del Mar), carrer del Mar, carrer Joaquim Mir i avinguda de la Font.
 • En aquest àmbit, la present Ordenança substitueix la “Ordenança núm. 1.12 reguladora de la instal.lació de terrasses en espais públics i privats dins del terme municipal de Cunit” la qual segueix sent vigent per a la resta del municipi.

Art. 3  Definicions

 • Terrassa

S’entén per terrassa l’espai públic o privat ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació destinat a acollir les instal·lacions annexes a un establiment d’hostaleria (restaurant, bar, cafeteria, granja, etc.) i en el que es col·loca mobiliari tal com taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements similars al servei dels esmentats establiments.

3.2       Autorització d’ús d’un espai de sòl mitjançant terrasses

És el permís atorgat per l’Autoritat municipal per tal d’ocupar, de forma temporal, un espai de sòl, ja sigui en via pública o en sòl de titularitat privada, amb instal.lacions i/o elements annexos a un establiment.

3.3       Temporada

És el termini de vigència de l’autorització.

3.4       Establiment de restauració

S’entén per establiments de restauració aquells locals oberts al públic que tenen com activitat principal subministrar de manera habitual i mitjançant pagament menjar i begudes perquè siguin consumits d’acord amb les característiques i especificacions que estableix el Decret núm. 112/2010.

Aquests establiments, segons les seves característiques, s’ordenaran en tres grups:

 1. a) Restaurants
 2. b) Bar-Cafeteria
 3. c) Restaurant-Bar.

3.5       Elements a instal.lar

Únicament es permetrà la instal.lació dels següents elements mobles: taules, cadires, jardineres,  para-sols i estufes.

Art.4  Subjectes

Poden sol·licitar la instal·lació de terrasses els titulars dels establiments d’hostaleria del terme municipal de Cunit.

Només podran obtenir la llicència d’ocupació de la via pública els titulars d’establiments que tinguin la preceptiva llicència d’activitat.

Art.5   Naturalesa jurídica

L’ocupació de domini public amb terrasses no comportara la consolidacio de cap dret al titular de la llicencia. L’Ajuntament, per causes d’interes public, en qualsevol moment, podra reduir-la o deixar-la sense efecte, sense cap dret a indemnitzacio.

CAPÍTOL II: Ocupacions i superfícies

Art. 6  Condicions generals

6.1       Les terrasses estaran situades davant de la façana de l’establiment corresponent.

6.2       Excepcionalment es podran ocupar altres espais amb justificació motivada i previ informe preceptiu dels serveis tècnics municipals.

6.3       A iniciativa del Consistori els serveis tècnics municipals poden procedir a estudiar la conveniència d’atorgament de llicència i si s’escau la delimitació d’espais per ser ocupats per terrasses.  Es tindran en compte criteris d’accessibilitat, viabilitat, seguretat i possibles molèsties que puguin ocasionar les terrasses.

6.4       La instal·lació de terrasses no podrà afectar en cap cas a les sortides d’emergència, trànsit de vehicles, cas d’estar autoritzat i al pas de vianants.

6.5       L’espai delimitat per ocupació de terrassa serà conservat en perfecte estat de manteniment, conservació i higiene a càrrec del titular de la llicència.

6.6       Es complirà en qualsevol cas els criteris d’accessibilitat continguts en la legislació vigent aplicable en matèria d’accessibilitat.

6.7       En qualsevol cas es respectaran els elements de mobiliari urbà existents, l’arbrat, els escossells i els accessos existents.

6.8       No es permetrà la instal·lació o ús a les terrasses de qualsevol sistema de reproducció musical o sonora, excepte en supòsits especialment permesos a causa de festes populars, revetlles, etc.

6.9       S’admetran terrasses de muntatge semitancat únicament a l’avinguda de la Font. Aquests tancaments només podran ser a tres costats i coberts, a base de lones tèxtils o plastificades i se situaran preferentment a la banda més propera a la voravia.

Art. 7  Ordenació d’espais públics

7.1         La instal·lació d’una terrassa al servei dels establiments d’hostaleria (restaurant, bar, granja o similar), haurà de complir les condicions mínimes següents en funció de la seva possible ubicació:

 1. a)

Si la instal·lació es vol fer en una voravia, aquesta haurà de tenir una amplada igual o superior a 2,80 m. El mobiliari se situarà a la banda més propera a la vorada i es respectaran les següents distàncies mínimes:

– pas lliure vianants                                                               1,40m

– espai separació a vorada                                                   0,30m

– separació amb bústies, bancs, quioscos,

passos vianants, elements informació

propaganda, marquesines transport públic.                       1,50m

– guals vehicles                                                                     1,00m

– escossells dels arbres, enllumenat públic,

elements senyalització                                                       0,20m

– distància mínima entre terrasses adjacents                       1,40m

Excepcionalment i en terrasses amb llicència anterior a l’aprovació d’aquesta ordenança i que no compleixin amb les dimensions mínimes fixades, s’estudiarà la possibilitat d’instal.lar altre tipus de mobiliari com taules altes amb tamborets

 1. b) Plaça

Si la instal·lació de la terrassa s’ha d’efectuar en una plaça, l’Ajuntament determinarà quina serà la superfície màxima a ocupar i el lloc concret on s’ha de col·locar, sense que aquesta pugui ser superior al 25% de la superfície total. Seran d’aplicació les distàncies mínimes fixades per a les voravies.

Es prohibeix la instal·lació de tendals, només estaran permesos els para-sols.

7.2         Els xamfrans tindran un tractament individualitzat.

7.3         Si en una zona concreta hi hagués instal·lats diferents establiments que volguessin col·locar una terrassa, l’Ajuntament distribuirà aquest en funció de l’espai sol·licitat, la superfície que es pot ocupar i la situació de cadascun dels establiment, l’espai màxim que cadascun d’aquests podrà utilitzar, restant en tot cas espai lliure suficient per el trànsit de vianants.

7.4         En qualsevol cas s’ha de garantir un passadís d’1,5 m lliure d’obstacles per als vianants llevat d’aquells especials supòsits, en els quals per raons específiques i justificades es determinarà una amplada inferior a l’abans esmentada.

7.5         Com a criteri general les ocupacions s’autoritzaran sempre al damunt de la vorera, respectant el pas de vianants. La calçada es reserva per a la circulació i l’estacionament de vehicles. Només s’autoritzarà l’ocupació a la zona d’estacionament excepcionalment quan no sigui possible efectuar aquesta ocupació damunt de la vorera i restarà subjecta a un anàlisi específic per part de l’Ajuntament .

7.6         En qualsevol cas, l’ocupació de la via pública o del seu vol, mai podrà impedir o obstaculitzar la circulació dels vianants o dels vehicles o l’entrada als edificis o aparcaments.

7.7         De forma general no s’autoritzarà l’ocupació simultània de la calçada i la vorera. En els casos excepcionals que s’autoritzi la profunditat màxima del conjunt serà de 2’5 m.

Art. 8  Ordenació d’espais privats

8.1         Les terrasses en espais qualificats com zona residencial aïllada plurifamiliar requeriran l’acord de la comunitat de propietaris, inscrit en acta protocolitzada que s’aportarà amb la corresponent sol·licitud, en els termes previstos a la normativa legalment aplicable.

8.2         La llicència d’instal·lació de terrassa en un espai obert de propietat privada no es considerarà inclosa en el permís municipal concedit per exercir l’activitat, excepte que estigui contemplat així de manera expressa en aquest últim, per la qual cosa el titular de l’activitat haurà de sol·licitar llicència específica per a la instal·lació de la terrassa.

8.3         Per a la sol·licitud, atorgament o denegació de la instal·lació d’una terrassa en sòl de propietat privada, que sigui d’ús públic o comunitari, s’aplicaran els mateixos criteris i requisits que s’estableixen per a la instal·lació en sòl de titularitat pública.

CAPÍTOL III: Materials

Art. 9 Característiques i mides:

9.1         El mobiliari que s’utilitzi per a les terrasses (taules, cadires, para-sols, etc) haurà d’estar fabricat amb materials no contaminants, reciclables i duradors i haurà d’harmonitzar amb l’entorn en què es col.loqui.

9.2         Els materials utilitzats hauran d’oferir suficients garanties de solidesa.

9.3         L’estructura de les instal·lacions sobre la via pública haurà de ser fàcilment desmuntable.

9.4         Les taules i cadires hauran de ser metàliques, d’alumini o d’acer inoxidable. Ha de ser estable i permetre el correcte anivellament, i apilables, de geometria rodona o quadrada amb mides exteriors compreses entre 600 mm i 900 mm. Els acabats superficials poden ser diversos, excloent el polit-abrillantat.

També es podran col.locar taules i cadires de qualitat superior prèvia autorització expressa.

9.5         Els para-sols seran de roba de lona o similar i de color cru. Es prohibeix la utilització de lona plastificada o plàstic. La seva alçada oscil·larà entre els 2,20 i 2,80 metres i es col·locaran sobre una base suficientment estable amb peces de pedra artificial o fundició i mai fixades al paviment.

L’estructura serà d’alumini color plata o de fusta.

La projecció del parasol no envairà la calçada.

9.6         Les jardineres seran de fusta, de fosa o de terrissa de forma prismàtica de mides 1×0,3×0,4m agrupades al límit de la concessió.

Les plantes i/o arbustos seran preferentment del tipus “ficus benjamina”, mioporum, photinia o similar i no podran superar l’alçada màxima d’1,20m, jardinera inclosa.

9.7         Sobre aquests elements de les terrasses (para-sols, taules i cadires) només s’admetrà el missatge publicitari corresponent a la denominació genèrica de l’establiment o local de què es tracti, i no s’acceptarà cap més tipus de publicitat. El missatge publicitari podrà imprimir-se directament sobre el teixit o adherir-s’hi mitjançant material sense gruix.

9.8         Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment han d’estar fets amb materials del mateix color, disseny i textura.

9.9         En cap cas les terrasses no podran tenir unes característiques de disseny, material o cromàtiques que no s’adiguin amb la resta de terrasses del seu entorn i amb l’entorn arquitect ònic.

9.10       Com a norma general, no es permetrà la instal·lació de tarimes i altres elements similars. La col·locació de qualsevol d’aquests elements resta subjecta a un anàlisi específic i a la emissió d’un informe favorable per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

9.11       No es permetrà ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, tallavents, plàstics, neveres, barbacoes o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants o deteriorar el paisatge urbà.

9.12       Les estufes seran  homologades, de baix consum i mòbils i n’hi haurà una per cada quatre taules.

9.13       La durada de l’autorització per a la col·locació d’estufes de terrassa nomes podrà ser de 4 mesos, entenent com a tal el període compres entre l’1 de novembre i l’1 de març. No podran romandre a la via publica fora d’aquest període.

9.14       A les terrasses amb estufes s’haurà d’aportar una memòria relativa a les característiques tècniques, físiques i estètiques de l’estufa; una assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als elements que ha instal·lat a la via publica i un certificat d’homologació de l’estufa.

9.15       Els titulars de les llicencies d’autorització de terrasses que disposin d’enllumenat hauran d’aportar a l’Ajuntament en el termini de set dies, comptadors de l’endemà de la notificació de la llicencia, el butlletí de l’instal·lador, acreditatiu que la instal·lació compleix el REBT i normes tècniques complementaries.

9.16       No s’autoritzarà la instal·lació de cap element o mobiliari que no compleixi les condicions assenyalades en aquest article.

CAPÍTOL IV: Horaris i condicions de la llicència

Art.11  Horaris

10.1       Els horaris màxims d’obertura de les terrasses en tots els àmbits serà:

De diumenge a dijous i els dies festius, la terrassa deixarà de funcionar com a màxim a les 24.00 hores.

Divendres, dissabtes i vigílies de festius l’activitat de terrassa finalitzarà  com a màxim a la 1,00 hores.

En cap cas es podrà iniciar l’activitat de terrassa abans de les 8,30 hores.

10.2       Finalitzat l’horari màxim de funcionament de les terrasses, els titulars dels establiments que disposen d’autorització per instal·lar una terrassa disposaran d’un termini màxim de 20 minuts per desallotjar l’espai ocupat i retirar tot el material instal·lat excepte jardineres, en cas que n’hi hagi.

10.3       L’òrgan competent per a l’atorgament o denegació de les llicències d’instal·lació de terrassa podrà limitar l’horari de funcionament fixat anteriorment per als establiments en general, per raons d’interès general o causes degudament justificades. Aquesta mesura no tindrà caràcter sancionador.

Art. 11  Condicions de llicència

11.1       Les autoritzacions de les instal·lacions de terrasses, s’entendran sempre amb caràcter temporal i tindran una vigència de fins a 5 anys.

11.2       La modificació de la normativa o qualsevol article de la present ordenança que doni lloc a la no concessió de llicència, no donarà lloc a cap mena d’indemnització. En el ben entès que un cop esgotat el termini de la llicència s’hauran de retirar els elements de tancament.

11.3       La instal·lació de terrasses autoritzades queda sotmesa al compliment de les condicions que s’estableixen en la pròpia llicència entre els quals hi figuren l’ocupació, l’espai, nombre de taules i cadires, horaris, etc.

11.4       L’Ajuntament es reserva el dret a no concedir la llicència per la instal·lació de qualsevol tipus de terrasses regulades per aquesta ordenança, quan per raons de seguretat, ornat, adequació a l’edifici, servituds o altres circumstàncies, no sigui aconsellable aquest atorgament.

11.5       L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efecte la llicencia d’ocupacio de la via publica en cas d’incompliment de les condicions fixades en aquesta Ordenança o de els establiments de publica concurrencia.

11.6       El titular de la llicència estarà obligat a liquidar la taxa corresponent fixada a la Ordenança fiscal de cada exercici.

CAPÍTOL V: Documentació i llicències

Art. 12  Condicions i procediment per l’atorgament de llicències

12.1       La sol·licitud de llicència temporal per instal·lar una terrassa en espai públic o privat s’efectuarà per part del titular de l’establiment d’hostaleria mitjançant el model oficial d’instància, en la que s’indicarà:

 • La referència del permís municipal concedit per exercir l’activitat.
 • La Superfície a ocupar.
 • El període d’instal·lació de la terrassa.

12.2       A la sol·licitud s’acompanyarà:

 • DNI del sol·licitant de la llicència, si es tracta d’empresari individual, o escriptura de constitució de la societat o de l’associació, degudament inscrites on correspongui en cada cas, i acreditació de la representació en que s’actua, quan es tracti de persona jurídica.
 • Poder notarial acreditatiu, de la representació del sol·licitant, quan actuï en nom de l’altri o es tracti de persones jurídiques.
 • Contractacio d’una polissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import minim de 150.000€. A l’esmentat efecte, hauran de presentar amb la sol.licitud la proposta d’assegurança i una vegada obtinguda la llicencia d’ocupacio de la via publica, l’original de la polissa subscrita (que li sera retornada) junt amb la fotocopia d’aquesta per tal de compulsar-la. Per a la prorroga de la terrassa caldra presentar copia del rebut annual conforme l’esmentada polissa continua vigent.
 • Els titulars de les llicencies hauran de garantir el correcte us de les terrasses mitjançant l’aportacio de les seguents garanties en forma de fiança, aval o caució.
 1. Amb caràcter general i per tal de

garantir el compliment de les condicions

establertes a la llicència . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 €

 1. Per l’afectació amb elements

fixos en la via pública . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.000 €

 • Plànol de situació amb la plaça, carrer o espai públic, a escala suficient, on es detalli l’espai i la superfície exactes per a l’ocupació de la terrassa que es pretengui instal·lar, així com el mobiliari públic (fanals, papereres, pilones, arbres, etc) cas d’existir i la seva distribució en l’espai que es vol ocupar.
 • Relació i descripció detallada dels elements o mobiliari que el sol.licitant hagi previst instal.lar a la terrassa.
 • Còpia del permís municipal concedit per exercir l’activitat principal, cas de no reflectir a la sol·licitud la referència d’aquest.
 • En el cas de noves activitats caldrà tramitar i obtenir la llicència d’activitat pel conjunt de local i terrassa.
 • Caldrà justificar l’acompliment de la norma bàsica de “Condicions de Protecció contra incendis”.
 • Cas que la instal·lació de la terrassa afecti a sòl de titularitat privada, s’acompanyarà el document que acrediti que s’ha comunicat aquest fet a la propietat de l’espai i que es te la seva autorització.

Art. 13  Contingut de la llicència

13.1       En l’atorgament de la llicència es farà constar, en tot cas:

 • Indicació sobre plànol de l’espai que pot ocupar la terrassa. Aquesta delimitació serà també marcada amb pintura en el séc de les places, carrers o espais públics. La delimitació d’aquests espais sobre el séc haurà de respectar, en tot cas, la rodadura dels carrers perimetrals i dels espais destinats a jocs infantils, a més dels passos de vianants, sortides d’emergència, així com riel mobiliari urbà, espais ajardinats, escorsells, etc.
 • Superfície en metres quadrats d’ocupació màxima de la terrassa.
 • Nombre màxim de taules, cadires i para-sols.
 • Horaris màxims de funcionament, indicant específicament l’horari de tancament.

Art. 14  Obligacions del titular de la llicència

14.1       Els titulars de la llicència d’instal·lació d’una terrassa estan obligats, entre d’altres, a:

 • Respectar els horaris que es fixin.
 • Respectar estrictament la superfície o espai per als quals s’ha atorgat la llicència.
 • Instal·lar només els elements de mobiliari autoritzats.
 • Marcar amb pintura els angles que delimiten la zona a ocupar, d’acord amb el que s’indiqui amb l’informe tècnic emès al respecte.
 • Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja, manteniment, ordre, decor, ornat, salubritat i higiene la superfície que ocupi la terrassa.

▪ Cada dia al finalitzar l’horari autoritzat, en períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic així com els dies de climatologia adversa, les instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.

 • No impedir mai el pas dels vianants ni els veïns.
 • Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat.
 • Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. A aquest efecte haurà de disposar de l’assegurança corresponent per fer front a aquesta responsabilitat.
 • Donar estricte compliment al Decret 176/2009 que desplega el reglament de la Llei 16/2002 de prevenció de la contaminació acústica.
 • No instal·lar equips de música ni altaveus a les terrasses i no es realitzaran actuacions de música en viu o enregistrades en elles.
 • Retirar els elements de la zona o espai de via pública per al qual tenia llicència, en el termini màxim de tres dies, a comptar del cessament o paralització de l’activitat o negoci o de la finalització del termini de la llicència o quan es produeixi la seva caducitat o revocació. Si l’establiment es troba tancat per fi de temporada s’haurà de retirar tots els elements de l’ocupació.
 • Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança.

CAPÍTOL VI : Règim econòmic i disciplinari

Article 15. Règim econòmic

L’ocupació temporal de la via pública o del seu vol regulada en aquesta ordenança, estarà subjecta a les taxes regulades a la corresponent ordenança fiscal.

Article 16. Quantificació de les superfícies d’ocupació:

En els casos en què l’ocupació es realitzi amb diversos elements discontinus, però que impedeixin un pas normal o creïn un espai reservat, es calcularà com a superfície efectiva d’ocupació la resultant del perímetre englobador dels diversos elements.

Disposicions addicionals

 1. Qualsevol sol·licitud d’atorgament de llicència per a la instal·lació de terrasses serà presentada a l’Ajuntament entre els dies 1 de gener i 31 de març de cada any.
 2. La delimitació i ordenació dels espais susceptibles de ser utilitzats per terrasses estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació de les vies i places. En aquest cas el projecte urbanístic que s’elabori per a la urbanització d’aquests espais delimitarà i definirà l’ordenació de les terrasses.
 3. Les terrasses existents disposen del termini d’un any per presentar proposta d’adequació a aquesta ordenança. S’admetran exempcions d’aquesta en terrasses existents sempre i quan no afectin a criteris de seguretat, accessibilitat, salubritat i molèsties al veïnat, previ informe dels tècnics municipals.
 4. En relació a l’article 3 de la present ordenança, s’haurà de tenir en compte que en determinats supòsits es podrà accedir a ubicar una terrassa i ampliar l’horari de la mateixa en atenció a les circumstàncies d’ubicació, naturalesa i incidència en vers als edificis limítrofs.
 5. Les parades i mercats esporàdics es regiran per la seva ordenança específica.
 6. En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança serà d’aplicació supletòria la Llei 30/1992, de procediment administratiu general; el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995; i aquelles disposicions generals que siguin aplicables per raó de la matèria en qüestió.

Regim transitori

S’estableix un termini de dos anys perque les terrasses existents s’adaptin a la nova Ordenança.

DILIGÈNCIA.-

Per fer constar que aquest l’ordenança núm. 1.20 reguladora de la instal·lació de Terrasses en espais públics i privats en l’àmbit del casc urbà del terme municipal de Cunit va ser aprovada inicialment per la sessió extraordinària realitzada per la Corporació Municipal de data 5 de maig de 2011, publicant-se l’edicte inicial al  BOP de Tarragona núm. 121 de data 26 de maig de 2011 i al DOGC núm. 5891 de data 1 de juny de 2011, essent publicat l’edicte definitiu al BOP núm. 281 de data 7 de desembre de 2011 i al DOGC núm. 6079 de data 2 de març de 2012.