Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

 

Justificació de la proposta

El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Cunit, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en dates 7 de setembre i 30 de novembre de 2006 (DOGC 4869 de 25 d’abril de 2007), estableix, en el seu corpus d’articles, una sèrie de paràmetres per a la regulació del sòl urbà i la classificació i definició dels usos permesos i no permesos en termes generals i específics per a les diverses zones establertes en el Pla.

El Títol VIII (Reglamentació dels Usos), capítol 1, article 250 del POUM, estableix una classificació general i defineix i determina usos específics.

L’article 252 del mateix títol i capítol distingeix i defineix els usos globals i principals; el article 253 defineix 29 usos específics.

Al capítol 2 del Títol VIII, els articles 254, 255 i 256 regulen els usos segon el règim jurídic del sòl, desenvolupen la regulació dels usos i determina els criteris per l’autorització provisional dels usos específics.

El capítol 3 del Títol VIII determina les limitacions generals d’usos en funció de les situacions relatives (art. 257), en relació a la ubicació que ocupa el local principal i d’accés a l’activitat. Així, es determinen 9 situacions relatives creuades amb 20 usos específics permesos (art. 258)

D’altre banda, el Text Refós del POUM determina les zones i subzones en sòl urbà en l’article 159,  classificant com a Zona 2 el Casc Urbà, al qual se’l dona un tractament específic a la Secció Segona, articles 167 a 172 del mateix Text Refós.

L’article 196 de la Secció Segona del Text Refós del POUM regula el Pla de Millora Urbana del Casc Urbà (PMU-1). Els objectius del Pla, prescrits en el punt 1 d’aquest article, considera, literalment, en la lletra a) el foment del comerç urbà, redactat com es presenta a continuació:

“…la regulació detallada dels usos del sòl i les seves intensitats, dins dels límits establerts pel planejament general, d’acord amb l’estratègia municipal de manteniment del caràcter representatiu del Casc Urbà i de foment del comerç urbà…”

El punt 2 d’aquest de l’article 196, en el seu redactat de determinacions diu:

“…en tant no es redacti el Pla de Millora Urbana en el Casc Urbà seran d’aplicació les determinacions d’aquestes normes urbanístiques en els corresponents sistemes i zones.

El Pla de Millora del Casc Urbà pot modificar les determinacions d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística amb l’objectiu de protegir els edificis d’interès històric o arquitectònic i les respectives àrees d’influència, edificades o no. En aquets casos seran d’aplicació les normes del Pla de Millora Urbana, que mai no poden suposar major ocupació de sòl ni augment de l’edificabilitat prevista pel planejament general…”

Prenent com a marc de referència els preceptes urbanístics i d’usos determinats al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cunit, l’Ajuntament de Cunit, amb la voluntat de definir el model comercial més adient per al municipi, va elaborar un Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC) amb l’objectiu de concretar un pla d’actuacions amb les accions a realitzar i la forma de dur-les a terme. Es tracta d’afavorir la modernització i ordenació d’un desenvolupament sostenible de l’activitat comercial de Cunit (incloent el sector serveis).

El Text Refós del Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials va ser aprovat de forma provisional en sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Cunit de data 22 de novembre de 2007. Tot i que el POEC es refereix a tot el terme municipal i a tot el sector comercial detallista de Cunit, el Pla d’actuacions amb les accions específiques a realitzar s’ha distribuït per a tot el municipi i per zones determinades en el mateix POEC. Així, es proposen accions específiques per:

 • Tot el municipi
 • El nou Centre
 • L’Eixample
 • Noves zones comercials

El comerç i el sector serveis són les principals activitats econòmiques de Cunit, tanmateix, la seva oferta no arriba a satisfer, avui, les necessitats dels residents a Cunit (tenint en compte primera i segona residència, molt important al municipi). L’estructura urbana de Cunit, amb discontinuïtats importants i condicionada per la fragmentació que generen les vies de comunicació (carretera C-31 i via del tren), no afavoreix la consolidació d’un àmbit comercial potent. Una part de les segones residències esdevé habitatge habitual i, si afegim les noves actuacions residencials, podrem explicar l’augment de població i els canvis que s’estan produint en la localització de la població sobre el territori de Cunit. El centre de Cunit, tot i tenir grans possibilitats, no arribaria a desenvolupar-les sense una actuació decidida de suport i de potenciació de l’activitat comercial i de serveis de caràcter urbà.

El balanç comercial que presenta actualment Cunit, amb paràmetres d’evasió de despesa, calculat a partir de la comparació entre l’oferta agregada (facturació mitjana per subsector comercial, aplicada als metres quadrats de superfície comercial) i la demanda agregada (despesa manifestada per la població resident a Cunit i per als segons residents, convertida a població equivalent i aplicada per a cada subsector), a nivell quantitatiu és deficitari per a tots els sectors, tal i com s’assenyala al quadre adjunt:

 

SECTOR Fact.Correg. Pel sector Despesa capt.   Per sector Evasió desp.     Cunit OA-DA  (amb EDC) DIM. MAX.   (amb EDC)
Quotidià alimentari 9.188.003,73 € 13.154.114,46 € 6.958.055,97 € 10.924.166,69 € -3456
Quotidià no alimentari 2.990.046,10 € 3.355.556,48 € 2.513.417,80 € 2.878.928,18 € -615
Equipament de la llar 2.409.758,03 € 1.938.184,36 € 2.986.355,87 € 2.514.782,20 € -2113
Equipament de la persona 1.025.729,33 € 2.066.601,14 € 4.285.478,90 € 5.326.350,72 € -2290
Automoció i carburants 296.476,26 € 296.473,26 € 0
Lleura i cultura 618.802,06 € 1.321.934,52 € 3.577.524,40 € 4.280.656,85 € -1619
Altres 2.700.707,99 € 289.963,94 € 2.410.744,06 € 0
Comerç mixt 0
Total 19.229.520,51 € 22.126.354,90 € 20.320.832,94 €

 

Aquest resultat permet el creixement comercial en cadascú dels sectors objecte d’anàlisi. Tanmateix, cal promoure un creixement modern, ordenat i sostenible, que permeti la creació d’un teixit comercial competitiu i complementari, amb criteris de qualitat i vocació de servei.

A Cunit, com a la resta dels municipis de Catalunya, l’activitat comercial urbana modela un estil de vida propi que fomenta la convivència, la seguretat i la cohesió social. És també un factor que contribueix a la dinamització del municipi i, a la vegada, genera una oferta important de llocs de treball.

La consolidació dels eixos comercials urbans afavoreix la vida social del municipi i intensifica la relació entre empresaris i, per tant, augmenta l’activitat econòmica i possibilita una més gran fortalesa del sector, obre noves oportunitats de negoci i resisteix millor els impactes de les implantacions de nous formats. A més, una oferta comercial variada en els nuclis urbans evita desplaçaments innecessaris i permet satisfer les necessitats de compra dels ciutadans que tenen dificultats per desplaçar-se.

En els darrers anys s’ha produït al nostre municipi un augment en la implantació d’activitats relacionades amb el sector de serveis i fonamentalment de les corresponents a ús de bancs, caixes d’estalvi, i agències d’intermediació immobiliària però també d’altres entitats financeres, entitats asseguradores, locutoris, perruqueries, bars-restaurants i establiments multipreus, entre d’altres.

La concentració d’aquestes activitats en determinades zones urbanes, ocupant locals comercials en planta baixa, així com l’especificitat del seu horari d’atenció al públic, força diferent a la de les activitats del comerç, dificulten la consolidació d’eixos comercials del municipi, esdevé un element generador de discontinuïtat urbana en la resta d’hores comercials, i pot provocar un fenomen de desertització i d’exclusió d’altres activitats comercials considerades necessàries per a una bona dinàmica de l’activitat comercial al municipi.

Un altre factor que pot contribuir a dificultar l’activitat comercial és la possible transformació en habitatges de locals comercials, de serveis, o sense ús definit que ocupen plantes baixes d’edificis i, a la vegada, comportaria un augment en la ja molt elevada densitat de població del nostre municipi.

Una de les zones susceptibles de desertització i d’exclusió d’activitats comercials tradicionals en format de “petites botigues” és la zona delimitada en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal com a Zona 2 – Casc Urbà i determinada en el POEC com a Casc Antic o Nucli Antic; zona compresa entre el Carrer Major, Avinguda de la Font, Joaquim Mir i Carrer del Mar, amb una superfície aproximada de 65.000 m²

Actualment, a Cunit, hi ha registrades 275 activitats amb establiment permanent, de las quals 120 (43,64%) es troben dins les delimitacions del Casc Urbà de Cunit. La distribució es presenta a continuació:

INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
0 9 48 62 1
0 7,5% 40% 51,66% 0,83%

 

Els resultats de la distribució posa de manifest que el sector serveis i el sector del comerç predominen sobre la resta de sectors. El detall del establiments per sectors, activitats i carrers del Casc Urbà es troben a l’annex 1.

Amb tots aquests antecedents s’ha cregut necessari l’adopció de mesures adreçades a millorar i racionalitzar el sector distributiu, protegir la lliure iniciativa empresarial i establir les condicions que garanteixin que la lliure competència no perjudiqui als sectors econòmics més dèbils ni als ciutadans, així com també a complir amb les previsions del POUM de Cunit en quant al creixement demogràfic del Casc Urbà.

En conseqüència, i en aplicació d’allò que disposa els articles 250, 251, 252 i 253 del Capítol 1, Títol VIII, Reglamentació dels Usos del POUM de Cunit, i de l’article 170 del Text Refós en relació als usos permesos al Casc Urbà inclosos en les Normes Urbanístiques del POUM de Cunit i concretament  les establertes en el punt 2.a, 2.b, 2.c i 2.d del mateix article 170, i d’altres que puguin ser d’aplicació, es redacta aquesta Ordenança Reguladora d‘Establiments Comercials i de Serveis del Casc Urbà (Zona 2) en el qual es proposa agrupar en categories els diferents usos d’activitats econòmiques i comercials previstes en les esmentades normes i regular la seva implantació al Casc Urbà.

Aquesta Ordenança Reguladora d’Establiments Comercials i de Serveis del Casc Urbà introdueix una classificació per als usos específics següents: comercial, oficines i serveis, restauració, magatzem i activitats inoqües sense incidència ambiental i no incloses a l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental, tots ells definits a l’article 253 de les Normes Urbanístiques del POUM i de l’article 170 del Text Refós de les Normes Urbanístiques del POUM, així com per d’altres establiments i activitats quins usos no estan contemplats al POUM vigent:

A1: Activitats comercials i de serveis essencials.

A2: Activitats comercials i de serveis complementàries.

A3: Activitats corresponents a l’ús d’oficines.

A4: Locutoris.

A5: Establiments multipreu.

A6: Magatzems.

Índex

 

CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Àmbit d’aplicació

L’aplicació d’aquesta Ordenança s’estén a l’àmbit qualificat pel Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC) i pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit (POUM) com a Zona 2 Casc Urbà, delimitat pel Carrer Major, Avinguda de la Font, Joaquim Mir i Carrer del Mar. S’exclouen les activitats que es desenvolupen al mercat no sedentari setmanal que es realitza tots els dijous dins de la zona delimitada com àmbit d’aplicació, així com els  establiments ubicats dins la galeria comercial radicada al carrer Empar Nadal, 17 i  Sant Jordi, 8.

Article 2.-  Objecte

L’objecte d’aquesta Ordenança, en aplicació d’allò que disposa els articles 250, 251, 252 i 253 del Capítol 1, Títol VIII, Reglamentació dels Usos del POUM de Cunit, i de l’article 170 del Text Refós en relació als usos permesos al Casc Urbà inclosos en les Normes Urbanístiques del POUM de Cunit i concretament  les establertes en el punt 2.a, 2.b, 2.c i 2.d del mateix article 170, i altres normes que puguin ser d’aplicació, es concreta en:

Potenciar una oferta comercial àmplia, equilibrada i diversa en el Casc Urbà mitjançant la regulació en la implantació de determinades activitats econòmiques.

Impulsar la configuració d’ una estructura econòmica competitiva i complementaria mitjançant la regulació de la implantació de determinades activitats econòmiques.

Article 3.-  Determinacions de l’Ordenança

L’Ordenança regula:

1) La implantació de les activitats comercials, d’oficines i serveis, de restauració, de magatzem i d’activitats inoqües sense incidència ambiental i no incloses a l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental dins el Casc Urbà, tots ells definits a l’article 253 de les Normes Urbanístiques del POUM i de l’article 170 del Text Refós de les Normes Urbanístiques del POUM. A més, regula la implantació d’altres establiments i activitats els usos dels quals no estan contemplats al POUM vigent.

2) Regula de forma específica la relació entre les diverses categories d’establiments i les condicions urbanístiques d’emplaçament.

S’estableixen els següents paràmetres reguladors:

 1. Les activitats objecte de regulació en l’ordenança.
 2. La definició de les distàncies entre activitats i condicions d’emplaçament dins el Casc Urbà.
 3. La regulació especial de la situació relativa d’un ús que es determina per la ubicació que ocupa el local principal i d’accés a l’activitat. Es regulen determinats casos de prohibició d’ubicació en altres plantes que no siguin la planta baixa, i en contigüitat amb habitatges tant en el propi edifici com en edificis annexos.

Article 4 .- Normativa de referència

Atès que l’objecte de l’ordenança és regular la relació entre l’establiment i el seu emplaçament des de la perspectiva urbanística i comercial mitjançant els paràmetres definits en l’article anterior, les determinacions de la mateixa s’han de referir a la seva aplicació i interpretació de la normativa vigent en relació a les activitats contemplades, sigui de rang estatal, autonòmic i/o local. El corpus jurídic d’aplicació, segons les matèries de competència, és:

 • Decret legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
 • Llei 18/2005 d’Equipaments Comercials.
 • Decret 378/2006 pel qual es desplega la llei 18/2005.
 • Decret 379/2006 pel qual s’aprova el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials.
 • Llei 3/1998 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.
 • Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit.
 • Text Refós del Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials de Cunit.
 • Llei 10/90, de 15 de juny sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i establiments públics,
 • Decret 239/1999 de 31 d’agost pel que s’aprova el catàleg dels espectacles, activitats recreatives i establiments públics sotmesos a la Llei anterior

CAPÍTOL 2: REGULACIÓ D’ESTABLIMENTS

Article 5.-  Classificació dels establiments objectes de regulació

5.1.- Activitats comercials i de serveis essencials (A1)

Són aquelles activitats comercials i de serveis que es consideren imprescindibles per a la dinamització comercial del Casc Urbà, la satisfacció de les necessitats de compra i d’abastament dels ciutadans i per a la consolidació del Casc Urbà com a eix comercial.

Comprenen aquelles activitats comercials dedicades a la venda de productes i serveis d’acord amb la següent classificació:

 • Quotidià alimentari: fruita, verdures, hortalisses, carn i derivats, aus, ous, conills, cacera i derivats, peix, pesca salada i altres, pa, pastisseria, confiteria, llet i productes làctics, vins i begudes de tot tipus, tabac i articles de fumador, plantes i herbes en herbolaris i demés assimilables.
 • Quotidià no alimentari: medicaments, productes sanitaris i d’higiene personal (farmàcies), drogueria, perfumeria, perruqueria i cosmètica, neteja, pintures, papers i altres productes per a la decoració, productes químics, articles per a la higiene i neteja personal i demés assimilables.
 • Restauració: restaurants, bars, cafeteries, frankfurts, xocolateries, gelateries, orxateries, granges i/o similars.

5.2.-  Activitats comercials i de serveis complementaris (A2)

Són aquelles activitats comercials i de serveis, no incloses a l’apartat anterior i que, per la seva oferta de productes i serveis, complementen l’oferta de les activitats comercials i de serveis essencials i contribueixen a la dinamització i a la consolidació del Casc Urbà com a eix comercial, d’acord amb la següent relació:

 • Equipament de la llar: productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes, tapisseria, mobles (excepte els d’oficina), material i aparells elèctrics, electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic amb energia diferent a l’elèctrica, parament de la llar, ferreteria, adornaments, regal, material de construcció, articles i mobiliari de sanejament, portes, finestres, persianes, motllures i marcs, tarimes, parquet, mosaic, cistells, articles de cautxú, altres articles per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs, llavors, flors, plantes i animals petits i demés assimilables.
 • Equipament de la persona: tot tipus de peces de vestir i tocat, llenceria i cotilleria, merceria, peces especials, calçat, articles de pell i d’imitació, confeccions de pelleteria, joieria, rellotgeria, bijuteria, béns usats i demés assimilables.
 • Lleure i cultura: Instruments musicals i els seus accessoris, segells, monedes, medalles, obres d’art, aparells mèdics, ortopèdics, òptics, fotografia, llibres, diaris, papereria, joguines, articles i roba d’esport, armes i pirotècnia i demés assimilables.

5.3.- Activitats corresponents a l’ús d’oficines (A3)

Són aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics, financers, d’assegurances, empresarials o similars, efectuades en oficines obertes al públic o en despatxos particulars. S’inclouen les activitats exercides per bancs, caixes d’estalvi i altres institucions financeres, companyies d’assegurances, gestories administratives, agències d’intermediació immobiliària, entitats asseguradores, els serveis als particulars i a les empreses, les oficines vinculades al comerç i a la indústria, i els despatxos professionals i/o similars.

5.4.-  Locutoris (A4)

Son aquelles activitats de telefonia i internet desenvolupades en establiments d’ús públic i /o similars.

5.5.-  Establiments multipreu (A5)

Son activitats comercials desenvolupades en els establiments dedicats a la venda de tota mena d’objectes de preus diversos coneguts amb noms com: tot a 100, tot a 0,60 o més, basar, multipreu, i/o similars.

5.6.- Magatzems (A6)

Son activitats de magatzematge de productes que no produeix cap mena de manipulació, tria, agrupament o subdivisió dels mateixos (activitat aïllada). Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat comercial contigua o es realitzi en el mateix local, es considerarà tot el conjunt com una unitat d’ús comercial…..

CAPITOL 3: DEFINICIO DELS PARÀMETRES REGULADORS

Article 6.- Situació relativa d’una activitat

S’entén com a situació relativa d’un ús o activitat cadascuna de les diferents possibilitats d’emplaçament físic respecte d’altres usos. La situació relativa ve determinada per la ubicació que ocupa el local principal i d’accés a l’activitat. D’acord amb la ubicació del local principal i d’accés a l’activitat es determinen les situacions relatives que es detallen a continuació:

S1: Activitat situada en planta baixa d’edificis d’habitatges i amb accés independent dels habitatges.

S2: Activitat situada en planta pis d’edifici d’habitatges, amb ús d’habitatge en plantes inferiors i ús d’activitat en planta baixa.

S3: Activitat situada en planta pis d’edifici d’habitatges i amb altres usos diferents de l’habitatge en les plantes inferiors.

S4: Activitat situada en planta baixa d’edifici sense habitatges.

S5: Activitat situada en planta pis d’edifici sense habitatges.

S6: Activitat situada en planta baixa contigua a habitatge en edifici d’ús exclusiu.

S7: Activitat situada en planta baixa contigua a un altre ús que no sigui el d’habitatge en edifici d’ús exclusiu.

L’expressió gràfica de les situacions relatives es determina en el quadre següent:
H A
H H
______ A _____ ______ A _____
S1 S2
H  
A A
______ A _____ ______ A _____
S3 S4
A
______ A _____ ______ H A H _____
S5 S6
______ A A A _____
S7
H: Habitatge
A: Activitat
Emplaçament de l’activitat

 

Article 7.- Distàncies entre els establiments

Per determinar les distàncies mínimes per als establiments regulats en aquesta Ordenança, independentment de la seva classificació, es mesurarà la línia recta imaginaria que uneix les portes d’accés principal d’un i altre establiment.

CAPITOL 4: CLASSIFICACIÓ DELS ESTABLIMENTS I PARÀMETRES REGULADORS

Article 8.- Regulació de distàncies

La possibilitat d’emplaçament de les activitats corresponents als grups A1, A2, A3, A4, A5 i A6 definides en l’article 5 d’aquesta Ordenança, estarà determinada per criteris de distància entre els establiments corresponents, dins l’àrea objecte d’aquesta Ordenança, tal com s’estableix en l’article 7 i en el present capítol, d’acord amb els següents paràmetres:

 • Activitats corresponents al grup A1:

Permeses, excepte les activitats incloses en el subgrups que es detallen a continuació i que resten subjectes als criteris de distància que s’exposa:

Quotidià no alimentari:

Activitat de perruqueria: la distància mínima entre un i altre establiment no serà inferior a 300m. 

Restauració:

Totes les activitats: la distància mínima entre un i altre establiment de la mateixa activitat no serà inferior a 200m.

 • Activitats corresponents al grup A2:

Admeses.

 • Activitats corresponents al grup A3:

S’admeten subjectes al criteri de distància següent:

La distància mínima entre un i altre establiment inclòs en el grup A3 no serà inferior a 50m.

 • Activitats corresponents al grup A4:

S’admeten subjectes al criteri de distància següent:

La distància mínima entre un i altre establiment inclòs en el grup A4 no serà inferior a 400m.

 • Activitats corresponents al grup A5:

S’admeten subjectes al criteri de distància següent:

La distància mínima entre un i altre establiment inclòs en el grup A5 no serà inferior a 400m.

 • Activitats corresponents al grup A6:

No s’admeten si l’activitat de magatzem no està relacionada amb una activitat comercial contigua i no es realitza en el mateix local per tal de tenir la consideració d’unitat d’ús comercial (no es permet activitat aïllada de magatzem).

Article 9.- Regulació de situacions relatives d’activitats

La possibilitat d’emplaçament de les activitats corresponents als grups A1, A2, A3, A4, A5 i A6 definides en l’article 5 d’aquesta Ordenança, estarà determinada per criteris de situacions relatives, dins l’àrea objecte d’aquesta Ordenança, tal com es defineixen les diverses situacions relatives en l’article 6 i en el present capítol, d’acord amb els següents paràmetres:

 • Activitats corresponents al grup A1:

S’admeten en les situacions relatives S1, S4, S6 i S7

 • Activitats corresponents al grup A2:

S’admeten en les situacions relatives S1, S4, S6 i S7

 • Activitats corresponents al grup A3:

S’admeten en les situacions relatives S2, S3 i S5

 • Activitats corresponents al grup A4:

S’admeten en les situacions relatives S1, S4, S6 i S7

 • Activitats corresponents al grup A5:

S’admeten en les situacions relatives S1, S4, S6 i S7

 • Activitats corresponents al grup A6:

No s’admeten com activitats aïllades. Com a unitats d’ús comercial (art. 5.6) s’admeten en les situacions relatives S1, S4, S6 i S7

MATRIU RESUM DE SITUACIONS RELATIVES I CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS

CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS
 

SITUACIONS RELATIVES

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6
S1 X X   X X X
S2     X      
S3     X      
S4 X X   X X X
S5     X      
S6 X X   X X X
S7 X X   X X X

 

QUADRE RESUM DE DISTANCIES ENTRE ACTIVITATS DEL MATEIX GRUP

DISTANCIES ENTRE ACTIVITATS DEL MATEIX GRUP
Distància mínima entre activitats del grup A1
Quotidià no alimentari, activitat de perruqueria: 300m
Restauració, totes les activitats: 200m.
Distància mínima entre activitats del grup A2
Totes les activitats: sense restriccions
Distància mínima entre activitats del grup A3
Totes les activitats: 50m.
Distància mínima entre activitats del grup A4
Totes les activitats: 400m.
Distància mínima entre activitats del grup A5
Totes les activitats: 400m.
Distància mínima entre activitats del grup A6
Aïllades: no es permet
Com a unitat d’ús comercial: subjecte al criteris dels grups A1, A2, A3, A4 i A5

CAPITOL V: DISCONFORMITATS AMB ELS PARÀMETRES REGULADORS

Article 10.- Disconformitats

Són disconformitats amb les determinacions de l’Ordenança Reguladora dels Establiments Comercials i de Serveis del Casc Urbà, aquells casos que no compleixen amb algun dels següents paràmetres reguladors establerts:

  • L’incompliment de l’article 8 Regulació de distàncies per classificació d’activitats.
  • L’incompliment de l’article 9 Regulació de Situacions relatives d’activitats.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.

Activitats existents degudament legalitzades i disconformes amb les determinacions d’aquesta Ordenança.

 1. Els establiments existents en situació de disconformitat amb el preceptes d’aquesta Ordenança només podran realitzar obres i instal·lacions de millora de les condicions de seguretat, adaptació a la normativa de prevenció d’incendis, adaptació a la normativa de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres, millora de les condicions higièniques, i les adreçades a reduir o suprimir els efectes molestos: insonorització, emissió de fums, millora de façana i rètols, etc.

En cap cas, com a conseqüència de les obres abans esmentades, se’n podran derivar ampliacions de superfície que comportin un major grau de disconformitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

 1. Es podrà declarar la caducitat de les llicències que emparin activitats degudament legalitzades quan hagi cessat l’esmentada activitat per un període continuat de sis mesos, sense perjudici de la possibilitat de revocació pels canvis de criteri que resultin de la present Ordenança, de conformitat amb el que determina l’article 88.3 del Regla­ment d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (Decret 179/1995 de 13 de juny)..

Segona

1.Totes aquelles activitats emparades per llicències i/o autoritzacions amb caràcter provisional per haver-se trobar afectades per condicions d’emplaçament en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, podran obtenir el caràcter de definitives si sol·liciten una modificació/adequació de la seva llicència en el termini màxim d’un any des de l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança. Aquesta modificació/adequació s’haurà de tramitar d’acord amb la normativa específica que li sigui d’aplicació.

Tercera

 1. Les restriccions de les activitats incloses en els grups A1, A2 i A3, d’acord amb els articles 8 i 9 d’aquesta Ordenança, podran veure’s modificades en el seu contingut en funció del resultat dels projectes de reurbanització previstos en el Casc Urbà.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Per tal de facilitar el seguiment de la implantació d’aquesta Ordenança es crearà el Cens d’establiments comercials i de serveis del Casc Urbà, informatitzat i actualitzat en el qual hi figurin totes les dades referents a l’activitat.

Segona

De manera periòdica, i com a màxim cada quatre anys, caldrà procedir a la revisió d’aquesta Ordenança, valorant els seus efectes durant aquest període i introduint, en funció d’aquesta  valoració, les modificacions que siguin pertinents.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia 24 de gener de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 27 de 1 de febrer de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 70 de 25 de març de 2008.

ANNEX 1

CARRER INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

 

 

 

 

 

 

Francesc Macià

 

Total: 31

Polar Cálido
Reparaciones Velil

 

Total: 2

% Carrer: 6,45 %

% Sector:  22,22 %

Pesca Salada
Frutería J.  Ke Guay
Celler de Cunit
Serinfo Cunit
Compra Económica
El Rincón Mágico
Fotovideo Alfonso
Idea Electromer
Lotimar
Papereria   Punt i Coma
El Llaç
Calçats Maria Muñoz
Ellos y tú
Joyeria Castillo
Comercio  ropa china
Tot i Més
Art Colors
Klan
Peixateria Odila

 

Total: 19

% Carrer: 61,29 %

% Sector: 39,58 %

 

Digital Videonet
Bar El Camino
Inmohabitat Real
El Xiquet Eixerit
Bar La Torrada
Clinica Dental
Heladería Cal Pauet
Fincas Prourbe
Video 24 horas
Immobiliaria Finsal

 

Total: 10

% Carrer: 32,26 %

% Sector: 16,13 %

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

 

 

 

 

 

Empar Nadal

 

 

Total: 26

Aluminio Yassir
Construcc. Falcon

 

Total: 2

% Carrer: 7,69 %

% Sector: 22,2 %

Tot per tú
Natura
Basar Asia
Panaderia Granota Verda
Joieria Rosi
Peixateria S Flores
Herbo-dietética Cunit

 

Total: 7

% Carrer: 26,92 %

% Sector: 14,58 %

Unipost
Bar Bohemios
Finques blaumar
Fincas JM Ferrando
Bar Penedès
EGA Promociones
La Pelu de Laura
Estética Montse Peris
Espígol
 Assegurances Ivan Faccia
Asesores Delvisa
Promocons sl
Inmobiliaria Cunit Center
Autoescola Cunit
Naturoterapia
Bar Rest. Xic

Total: 16

% Carrer: 61,54 %

% Sector: 25,81 %

 

 

 

Gabinete Tecnico de ingeniería  J. Barquier

 

Total: 1

% Carrer: 3,84 %

% Sector: 100 %

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

 

 

Puig i Cadafalch

 

Total: 12

Servillum Cunit

 

Total: 1

% Carrer: 8 %

% Sector: 11,1 %

 

Carnisseria Islàmica
Bazar Chino
Serinfo Cunit
Xurreria Cunit
Optica Cunit
Euro 100 sense límits
Cansaladeria Anton
Pa Croissanteria Berna

 

Total: 8

% Carrer: 67 %

% Sector: 16,66 %

Locutorio Catalunya
Asesoria Busquets
Perruqueria Josma

 

Total: 3

% Carrer: 25 %

% Sector: 4,84 %

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Del Mar

 

Total: 6

Papereria L’Estel
Fruites i Verdures de la Cruz
Talleres Biosca

 

Total: 3

% Carrer: 50 %

% Sector: 6,25 %

Oficina Correus
Asesoria Tomas Porta
Bar Rest. Las Rejas

 

Total: 3

% Carrer: 50 %

% Sector: 4,84 %

 

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
Avda de la Font

 

Total: 4

Panadería Casas SA

 

Total: 1

% Carrer: 25 %

% Sector: 2,08 %

Locutorio Abderrahim
Barberia
Bar Tanger

 

Total: 3

% Carrer: 75 %

% Sector: 4,84 %

 

 

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

 

Pere Romeu

 

Total: 4

Supermercat Condis

 

Total: 1

% Carrer: 25 %

% Sector: 2,08 %

El Racó Argentino
Taller Romero
 Immobiliaria Cano

 

Total: 4

% Carrer: 75 %

% Sector: 4,84 %

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

 

Major

 

Total: 9

Carnicas Martinez
Ferreteria Llosa
Forn Vilamajó

 

Total: 3

% Carrer: 33,33 %

% Sector: 6,25 %

Hostal La Diligència
Auxiliar de Recaudación
Immoplus
Assessoria Vidal
Notaria
Caixa Estalvis Penedès
Fincas Cunit

 

Total: 6

% Carrer: 66,66 %

% Sector: 11,29 %

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Pl Santiago Rusiñol

 

Total: 2

 

Fincas Marti
La Caixa Pensions

 

Total: 2

% Carrer: 100 %

% Sector: 3,225 %

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Ramon Casas

 

Total: 6

Cunit Projeccions SL

 

Total: 1

% Carrer: 16,66 %

% Sector: 11,1 %

Pintura Hnos Lopez
Calçats Mari-Son

 

Total: 2

% Carrer: 33,33 %

% Sector: 4,17 %

Locutori Said Challal
Perruqueria Ana
Gelatto

 

Total: 3

% Carrer: 50 %

% Sector: 4,84 %

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Plaça de la Unió

Total: 1

Bar El Sol

 

Total: 1

% Carrer: 100 %

% Sector: 1,61 %

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Isidre Nonell

Total: 2

Nova Admin de Finques
Peluqueria Pepe

 

Total: 2

% Carrer: 100 %

% Sector: 3,225 %

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Pl Cristofol

Total: 3

 

Sorea

 

Total: 1

% Carrer: 33,33 %

% Sector: 11,1 %

Caixa Tarragona
Bar Bodega

 

Total: 2

% Carrer: 66,66 %

% Sector: 3,225 %

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Lluis Bonin

 

Total: 4

Infragas 2000
Instal·lacions Baix Penedes

 

Total: 2

% Carrer: 50 %

% Sector: 22,2 %

 

 

Servicios y Sueños
Immobiliaria

 

Total: 2

% Carrer: 50 %

% Sector: 3,225 %

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
Pau Picasso

 

Total: 3

 

L’estanc
Celler Cal Pau

 

Total: 2

% Carrer: 66,66 %

% Sector:4,17 %

 

Peluqueria Inma

Total: 1

% Carrer: 33,33 %

% Sector: 1,61 %

 

 

 

 

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
Joaquim Mir

Total: 1

Costa Daurada Motor

 

Total: 1

% Carrer: 100 %

% Sector: 1,61 %

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Sant Antoni

Total: 1

Veterinari Asis

 

Total: 1

% Carrer: 100 %

% Sector: 2,08 %

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Pl Catalunya

Total: 1

Bar El Casal

 

Total: 1

% Carrer: 100 %

% Sector: 1,61 %

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Miquel Utrillo

Total: 1

Bar La Coba

 

Total: 1

% Carrer: 100 %

% Sector: 1,61 %

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Sant Joan

Total: 1

Estudi Fotogràfic Edu López

 

Total: 1

% Carrer: 100 %

% Sector: 2 %

 

  INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ COMERÇ SERVEIS PROFESSIONALS
 

Sant Jordi

Total: 1

 

Ivan Faccia

 

Total: 1

% Carrer: 100 %

% Sector: 1,61 %

 

Total 120                                9                                     48                                     62                                           1