Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

Article 1. Disposicions generals

1.1 Objecte

És objecte de la present regulació l’establiment de criteris ordenadors que han de regir l’atorgament de llicències per a la instal·lació de terrasses en els espais públics i privats del terme municipal de Cunit, garantint la seva compatibilitat amb els usos propis de la via pública i dels espais privats.

1.2  Subjectes

Poden sol·licitar la instal·lació de terrasses els titulars dels establiments d’hostaleria ubicats dins l’àmbit establert pel Pla Especial d’Usos corresponent al Casc Antic, Avinguda Tarragona, Passeig Marítim, carretera C-31 i part del carrer Juli César.

S’entenen com a establiments d’hostaleria els següents:

 1. a) Establiment de bar
 2. b) Establiment de restauració
 3. c) Gelateries i orxateries
 4. d) Comerços exposició: espais privats

1.3  Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats

 1. a) En termes generals les taules, cadires, tendals, para-sols i altres tancaments hauran d’harmonitzar amb l’entorn en què es col·loquin.

Cada unitat estarà formada per una taula i un màxim de quatre cadires i ocuparà un espai màxim de 3 m^2.

Els para-sols seran de lona o teixit similar, preferentment quadrats, suportats per elements totalment desmuntables. La seva alçada oscil·larà entre els 2,20 i 2,80 metres.

 1. b) Elements vegetals.

En cas d’autoritzar-se la col·locació d’elements vegetals aquests no podran excedir l’alçada d’ 1,2 metres. Els testos no tindran un diàmetre superior a 40 cm. Preferentment s’utilitzarà el tipus “ficus benjamina”.

 1. c) Bases.

En cas de delimitar la terrassa amb una base, aquesta serà de fusta de teka, no interferirà el pas de l’aigua i complirà les condicions d’accessibilitat i seguretat.

 1. d) Elements desmuntables tancats, semitancats i oberts.

Aquesta ordenança defineix quatre modalitats de terrassa amb elements  desmuntables aptes per a locals de pública concurrència.

Aquests s’hauran de situar sempre en l’espai de vial entre l’edifici i el vial públic pròpiament dit sigui quina sigui la titularitat de la propietat, pública o privada, d’aquest àmbit.  No es podran col·locar mai en àrees qualificades com a zones verdes privades ni en els espais lliures d’edificació de l’interior d’illa. No seran d’uralita.

TIPUS A – SOSTRE REPLEGABLE SENSE POSSIBLES TANCAMENTS.

Tindrà el sostre totalment replegable, no tancat per cap dels seus costats i podrà ancorar-se mitjançant pilars metàl·lics de suport al sòl i amb elements horitzontals de subjecció al parament exterior de l’edifici.

L’element de cobriment podrà ser de lona o lames o bé qualsevol altre tipus d’element retràctil sempre que sigui totalment replegable. No s’admetran les cobertes de xapa fina, uralita o altres materials antiestètics.

S’haurà de recular un mínim d’un metre i mig respecte la voravia municipal o en cada cas el necessari per a deixar accessible un pas mínim lliure d’ 1’5 m.  La longitud del tendal no podrà ser ampliada per cap altre tipus d’element.

L’alçada lliure mínima haurà de ser de 2’20 m i l’alçada lliure mitja superior o igual a 2’50 m. La separació mínima entre el tendal i la mitgera serà de la meitat de la seva alçada.

TIPUS B – SOSTRE FIX O REPLEGABLE SENSE POSSIBLES TANCAMENTS.

Tindrà el sostre fix o replegable, l’element superior de la malla no pot sobrepassar el forjat de la planta immediatament superior.

No estarà tancat per cap dels seus costats.

Els elements que composen el tendal hauran d’integrar-se amb la pèrgola.

S’haurà de recular un metre i mig respecte la voravia municipal o en cada cas el necessari per a deixar accessible un pas mínim lliure d’1’5 m. La longitud del tendal no podrà ser ampliada per cap altre tipus d’element.

L’alçada lliure mínima haurà de ser de 2’50 m i l’alçada màxima de la part superior de la pèrgola de 3’80 m.

La separació mínima entre el tendal i la mitgera serà de la meitat de la seva alçada.

Aquests tendals són aptes per a tots els usos hotelers, de restauració i comercials.

TIPUS C – SOSTRE FIX O REPLEGABLE AMB POSSIBLES TANCAMENTS LATERALS

Tindrà el sostre fix o replegable, l’element superior de la malla no pot sobrepassar el forjat de la planta immediatament superior.

S’hi admetran tancaments laterals però no frontals. Aquests podran ser replegables o fixes i hauran de ser transparents en un mínim de 2/3 de la superfície de la cara. No podran ser mai d’obra o de materials no desmuntables.

Els elements que composen el tendal hauran d’integrar-se amb una pèrgola.

S’haurà de recular un metre i mig respecte la voravia municipal o en cada cas el necessari per a deixar accessible un pas mínim lliure d’1’5 m. La longitud del tendal no podrà ser ampliada per cap altre tipus d’element.

L’alçada lliure mínima haurà de ser de 2’50 m i l’alçada màxima de la part superior de la pèrgola de 3’80 m.

La separació mínima entre el tendal i la mitgera serà de la meitat de la seva alçada.

Aquests tendals són aptes per tan sols els usos hotelers i de restauració.

TIPUS D – SOSTRE FIX O REPLEGABLE AMB TANCAMENTS LATERALS I FRONTALS

Tindrà el sostre fix o replegable, l’element superior de la malla no pot sobrepassar el forjat de la planta immediatament superior.

S’hi admetran tancaments laterals i frontals. Aquests podran se replegables o fixes i hauran de ser transparents en un mínim de 2/3 de la superfície de la cara. No podran ser mai d’obra o de materials no desmuntables.

S’haurà de recular un metre i mig respecte la voravia municipal o en cada cas el necessari per deixar accessible un pas mínim lliure d’1’5. La longitud del tendal no podrà ser ampliada per cap altre tipus d’element.

L’alçada lliure mínima haurà de ser de 2’50 m.

La separació mínima entre el tendal i la mitgera serà de la meitat de la seva alçada.

Aquests tancaments seran aptes per tan sols els usos compresos a l’art. 1.2 i en zones d’ordenació d’espais privats, prèvia presentació d’un avantprojecte comú per a la totalitat de la façana de l’illa.  Aquest avantprojecte un cop aprovat subjectarà la ordenació de la resta de possibles terrasses en aquell àmbit.

Article 2. Criteris d’ordenació

2.1  Condicions generals

Les terrasses estaran situades davant de la façana de l’establiment corresponent.  Es podran ocupar altres espais amb justificació motivada i previ informe preceptiu dels serveis tècnics municipals.

En cas d’ocupar superfície davant d’un altre establiment aquest només es tractarà de l’establiment adjacent i caldrà acreditar documentalment l’autorització degudament signada pel titular d’aquest altre establiment.

A iniciativa del Consistori els serveis tècnics municipals poden procedir a estudiar la conveniència d’atorgament de llicència i si s’escau la delimitació d’espais per ser ocupats per terrasses.  Es tindran en compte criteris d’accessibilitat, viabilitat, seguretat i possibles molèsties que puguin ocasionar les terrasses.

No s’autoritzarà la instal·lació de terrasses i vetlladors davant les escales de veïns o sortides d’emergència.

L’espai delimitat per ocupació de terrassa serà conservat en perfecte estat de manteniment, conservació i higiene a càrrec del titular de la llicència.

Es complirà en qualsevol cas els criteris d’accessibilitat continguts en el Decret 135/1995 sobre supressió de barreres arquitectòniques.

En qualsevol cas es respectaran els elements de mobiliari urbà existents, l’arbrat, els escorsells i els accessos existents.

2.2  Ordenació d’espais públics

Només es podran autoritzar terrasses en carrers d’amplada superior a 7 metres amb una ocupació màxima del 5% comptabilitzada entre façanes i en un tram de carrer.

Es garantirà la comptabilitat amb el pas de vehicles i serveis.

Per cada tram de carrer es garantirà una uniformitat de criteris respecte a la situació relativa de les edificacions i les terrasses.

S’haurà de contemplar un pas lliure de qualsevol mena d’obstacles de 1’40 metres per vianants, una distància de protecció mínima a la vorera de 0’60 metres i una distància mínima entre terrasses adjacents de 1’40 metres.

Les instal·lacions es conservaran en perfectes condicions d’ornat i de manteniment. En els supòsits de manca de manteniment, l’Ajuntament podrà ordenar l’execució dels actes necessaris per a la seva reparació, embelliment o conservació, a costa de l’interessat.

Les terrasses en vials es delimitaran amb bases que es situaran a l’alçada de la vorera.

2.3  Ordenació d’espais privats

La regulació dels espais privats es regirà per la normativa urbanística que li sigui aplicable.

Les terrasses en espais qualificats com zona residencial aïllada plurifamiliar requeriran l’acord de la comunitat de propietaris, inscrit en acta protocolitzada que s’aportarà amb la corresponent sol·licitud, d’acord amb la Llei de Propietat Horitzontal.

S’haurà de contemplar un pas lliure de qualsevol mena d’obstacles, d’ 1,40 metres per a vianants, una distància de protecció mínima a la vorera de 0,60 metres i una distància mínima entre terrasses adjacents d’1,40 metres.  En els casos previstos en l’apartat tipus D de l’art. 1.3, l’avantprojecte contemplarà els passos lliures previstos en aquest article, a excepció de la distància entre terrasses adjacents, que podran anar adossades donat el caràcter unitari del conjunt.

Article 3. Horaris i condicions de llicències    

3.1  Horaris

Els horaris màxims d’obertura de les terrasses en tots els àmbits serà:

De diumenge a dijous tancament a les 0.00 hores durant la temporada d’hivern i a les 01.00 hores a l’estiu.

Divendres, dissabtes i vigílies de festius tancament a les 0.30 hores durant la temporada d’hivern i a les 01.30 hores a l’estiu.

La recollida d’elements i neteja es complementarà amb un màxim de 20 minuts des del tancament i no serà compatible amb cap tipus d’ocupació i servei.

3.2  Condicions de llicència

Les autoritzacions de les instal·lacions  de terrasses, s’entendran sempre amb caràcter temporal i tindran una vigència de fins a 5 anys, després caldrà tornar a sol·licitar autorització per tal d’adequar-les a la normativa legal, vigent en aquell moment.

La modificació de la normativa o qualsevol article de la present ordenança que doni lloc a la no concessió de llicència, no donarà lloc a cap mena d’indemnització.  En el ben entès que un cop esgotat el termini de la llicència s’hauran de retirar els elements de tancament.

La instal·lació de terrasses autoritzades queda sotmesa al compliment de les condicions que s’estableixen en la pròpia llicència entre els quals hi figuren l’ocupació, l’espai, nombre de taules i cadires, horaris, etc.

L’Ajuntament es reserva el dret a no concedir la llicència per la instal·lació de qualsevol tipus de terrasses regulades per aquesta ordenança, quan per raons de seguretat, ornat, adequació a l’edifici, servituds o altres circumstàncies, no sigui aconsellable aquest atorgament.

La llicència quedarà sense efecte per:

 • Finalitzat el termini pel qual fou concedit l’ús de l’espai públic.
 • Incompliment reiterat de les obligacions de l’adjudicatari.

L’Ajuntament podrà revocar la llicència per l’ús cornil especial atorgada per causes justificades d’interès públic.

El titular de la llicència estarà obligat a liquidar la taxa per l’aprofitament especial de domini públic municipal fixada per l’Ordenança fiscal corresponent a cada exercici.

Article 4.  Llicències

4.1  Condicions i procediment per l’atorgament de llicències

Els sol·licitants de la llicència hauran d’aportar, juntament amb la seva sol·licitud la següent documentació:

 • DNI del sol·licitant de la llicència, si es tracta d’empresari individual, o escriptura de constitució de la societat o de l’associació, degudament inscrites on correspongui en cada cas, i acreditació de la representació en que s’actua, quan es tracti de persona jurídica.
 • Poder notarial acreditatiu, de la representació del sol·licitant, quan actuï en nom de l’altri o es tracti de persones jurídiques.
 • Documentació acreditativa de la tinença de la corresponent llicència d’activitat en regla i actualitzada, així com de les autoritzacions exigides legalment per al desenvolupament de l’activitat en qüestió.
 • Relació i descripció detallada dels elements i del mobiliari que el sol·licitant hagi previst instal·lar a la terrassa.
 • Estudi acústic d’acord amb les prescripcions a observar en la prevenció i control de la contaminació acústica interior establertes en el capítol IX de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern número 1.3.
 • Plànol de situació amb la plaça, carrer o espai públic, a escala suficient, on es detalli l’espai i la superfície exactes per a l’ocupació de la terrassa que es pretengui instal·lar en relació amb la plaça o espai públic on es sol·liciti la llicència.
 • En el cas de noves activitats caldrà tramitar i obtenir la llicència d’activitat pel conjunt de local i terrassa.
 • Caldrà justificar l’acompliment de la norma bàsica de “Condicions de Protecció contra incendis”.
 • La sol·licitud de llicència vindrà acompanyada pel disseny a escala amb l’expressió de les seves mides, colors i descripció dels elements i materials que el composen, indicant també l’acompliment de totes les disposicions assenyalades específicament per a cada tipus de tendal.
 • En les terrasses tipus B, C i D la documentació de sol·licitud haurà d’anar signada per un tècnic competent, havent d’aportar l’assumeix de la direcció de l’obra.
 • En aquests mateixos tipus el projecte haurà de contenir les determinacions necessàries pel manteniment dels elements vegetals així com el sistema de reg emprat.
 • El procediment per a l’atorgament de la llicència es tramitarà amb la consideració d’obra menor.

4.2  Contingut de la llicència

En l’atorgament de la llicència es farà constar, en tot cas:

 • Indicació sobre plànol de l’espai que pot ocupar la terrassa. Aquesta delimitació sent també marcada pels Serveis Tècnics en el séc de les places, carrers o espais públics. La delimitació d’aquests espais sobre el séc  haurà de respectar, en tot cas, la rodadura dels carrers perimetrals i dels espais destinats a jocs infantils, a més dels passos de vianants, sortides d’emergència, així com riel mobiliari urbà, espais ajardinats, escorsells, etc.
 • Superfície en metres quadrats d’ocupació màxima de la terrassa.
 • Nombre màxim de taules, cadires i para-sols,
 • Horaris màxims de funcionament, indicant específicament l’horari de tancament.

Article 5. Règim disciplinari i sancionador

Els serveis tècnics inspeccionaran i fiscalitzaran en qualsevol moment l’ús de l’espai autoritzat, efectuat pel titular de la llicència.

L’incompliment de qualsevol de les condicions previstes a la llicència comportarà la imposició de la sanció corresponent o la caducitat de la llicència.

La reincidència per tercera vegada en una any en l’incompliment de les condicions d’autorització tindrà la consideració de falta molt greu, el que comportarà la caducitat de la llicència en aquell mateix any i la incapacitat per optar a l’atorgament de la mateixa a l’any següent.

Disposicions addicionals

 1. Qualsevol sol·licitud d’atorgament de llicència per a la instal·lació de terrasses serà presentada a l’Ajuntament entre els dies 1 de gener i 31 de març de cada any.
 2. La delimitació i ordenació dels espais susceptibles de ser utilitzats per terrasses estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació de les vies i places. En aquest cas el projecte urbanístic que s’elabori per a la urbanització d’aquests espais delimitarà i definirà l’ordenació de les terrasses.
 3. Les terrasses existents disposen del termini d’un any per presentar proposta d’adequació a aquesta ordenança. S’admetran exempcions d’aquesta en terrasses existents sempre i quan no afectin a criteris de seguretat, accessibilitat i salubritat i previ informe dels tècnics municipals.

4.1 Queden sotmeses a regulació específica les terrasses ubicades en el Passeig Marítim de Cunit i zona de platges, les quals disposaran d’un horari màxim d’obertura fins a les 3 de la matinada, en temporada d’estiu.

4.2  En relació a l’article 3 de la present ordenança, s’haurà de tenir en compte que en determinats supòsits es podrà accedir a ubicar una terrassa i ampliar l’horari de la mateixa en atenció a les circumstàncies d’ubicació, naturalesa i incidència en vers als edificis limítrofs.

DILIGÈNCIA.-

Per fer constar que aquesta Ordenança, que consta de 5 articles i 4 disposicions addicionals, va ser aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 1 d’agost de 2002, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 194, de data 22 d’agost de 2002, i al DOGC núm. 3705, de data 23 d’agost de 2002, i havent-se publicat el seu text íntegre al BOPT núm. 238, de data 16 d’octubre de 2002.

Aquesta ordenança ha estat modificada en els seus articles 1.3, 2.3 i 3.2, segons acord de Ple en sessió de 17 de juny de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 151 de 1 de juliol de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 189 de 14 d’agost de 2004.