Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

 

Índex

TITOL I .- OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1.

1.1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació, dins el terme municipal de Cunit, de la tinença d’animals domèstics, i en especial les interrelacions entre les persones i els animals domèstics, tant els de convivència humana, com els utilitzats amb fins esportius o lucratius, respectant en tot cas els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones i tenint cura dels aspectes relacionats amb la seguretat, incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i regula la convivència entre animals i persones reduint al màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar.

Aquesta ordenança s’aplicarà sens perjudici de l’aplicació de les lleis i normes reguladores actuals i les que puguin aprovar-se amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.

1.2. La present ordenança és d’obligat compliment per a tots aquells propietaris/es i posseïdors/es d’animals domèstics i assimilats.

1.3. Són animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure amb l’home, en especial totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris), ocells, altres mamífers i peixos que siguin domèstics

1.4. Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de la llicència municipal d’obertura, totes les activitats basades en la utilització d’animals.

 

TITOL II.-  SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS

Capítol I. Normes de caràcter general

Article 2.

2.1. La tinença d’animals resta condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament i a l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a l’animal mateix

2.2. Els propietaris o posseïdors d’animals estan obligats a mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries, i en aquest sentit han d’estar correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats sanitàriament, i l’Ajuntament pot limitar, previ informe tècnic, el nombre d’animals que es posseeixen.

2.3. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d’aquells.

Article 3.

3.1. La tinença en domicilis particulars d’altres animals no qualificats com a domèstics i d’animals salvatges de manifesta agressivitat i potencialment perillosos o susceptibles de poder provocar enverinaments per la seva mossegada o picada, estarà sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament.

3.2. La tinença d’aquest animals no ha de representar cap perill sanitari ni incomoditat per als veïns o per altres animals.

Article 4.

4.1. La criança domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs, en domicilis particulars, quedarà condicionada al fet que les circumstàncies de llur allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, tant en l’aspecte higienicosanitari com per la no existència d’incomoditats ni perill per als veïns o per altres persones.

4.2.  La tinença d’animals a què fa referència aquest article, serà considerada una activitat econòmica quan el nombre d’animals sobrepassi el límit de les necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor. En aquest cas, serà necessari obtenir llicència municipal d’activitats.

Article 5.

D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit:

 1. Causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als animals domèstics o salvatges en règim de convivència o captivitat.
 2. Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en les quals se’ls mati, fereixi o hostilitzi, i també els actes públics no regulats legalment, l’objectiu dels quals sigui la mort de l’animal.
 3. Incitar a l’animal o permetre les agressions a altres animals.
 4. Practicar-los mutilacions, excepte les controlades pels veterinaris en cas de necessitat o per mantenir les característiques o estàndards de la raça
 5. El sacrifici dels animals sense control veterinari o emprar mitjans de sacrifici no legalment autoritzats o que ocasionin patiments innecessaris a l’animal.
 6. En tot el terme municipal la caça, excepte llocs autoritzats, la captura i enverinament d’animals llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats.
 7. El comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva als mercats ambulants en què només es permet el comerç de petits animals de producció i consum.
 8. Vendre animals a menors de 14 anys i a persones incapaces de valer-se per sí mateixes sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela.
 9. Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
 10. La venda no controlada per l’administració, a laboratoris o clíniques
 11. Abandonar-los. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona i no du identificació del seu origen o del seu titular o altre ressenya que permeti la localització del seu propietari.

Article 6.

El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a tercers, és responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que ocasionin a les persones, als objectes, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.

CAPÍTOL II. Normes sanitàries

Article 7.

Els propietaris d’animals de companyia han de vetllar pel bon estat de salut dels seus animals proporcionant-los tot el convenient d’acord amb la legislació vigent i dotant-los d’una targeta sanitària.

Article 8.

8.1. Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres animals estan obligats a :

 1. Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, o als propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin
 2. Comunicar-ho en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les dependències de la Policia Local o a l’ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats municipals

8.2.  Quan les autoritats sanitàries municipals ho creguin podran obligar a recloure l’animal agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període d’observació veterinària.

8.3.  En el cas que l’animal tingui propietari, les despeses d’estada de l’animal a la canera aniran a càrrec seu, a més de les corresponents segons les ordenances fiscals municipals

Article 9.

Els animals que segons diagnòstic veterinari estiguin afectats per malalties o afeccions cròniques inguaribles que puguin comportar un perill sanitari per a les persones s’han de sacrificar.

Article 10.

Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment.  El cost del sacrifici anirà a càrrec del seu propietari.

Article 11.

11.1.  L’allotjament de l’animal o animals ha de ser adequat, segons l’espècie i en correspondència amb el medi on ha de viure. D’acord amb aquest precepte l’Ajuntament podrà limitar, previ informe tècnic, el nombre d’animals que es posseeixin.

11.2. Els propietaris d’animals de convivència estan obligats a proporcionar-los l’alimentació i les cures adients, tant de tractaments preventius de malalties com de guariments, a aplicar les mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal disposi, i també a facilitar-los un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.

11.3. Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges s’han de tenir de manera que els vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar un accident. A més s’hauran de complir els següents requisits:

 1. a) S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un gos vigilant al recinte.
 2. b) S’hauran de complir els mateixos requisits que pel considerats potencialment perillosos d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol.

CAPÍTOL III.   Identificació i inscripció

Article 12.

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar els seus animals amb un dels sistemes establerts en l’article 3 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, dins dels tres primers mesos següents al naixement, d’adquisició, o de canvi de residència de l’animal.

Article 13.

13.1.  Els propietaris o posseïdors de gats o gossos  estan obligats a inscriure llurs animals en el registre censal del municipi de residència habitual de l’animal, en un termini de tres mesos a comptar a partir de la data de naixement, d’adquisició, o de canvi  de residència de l’animal, facilitant les següents dades i documents:

 1. Dades del/la propietari/a o posseïdor/a de l’animal: Nom i Cognoms. Document Nacional d’Identitat. Domicili i si és possible telèfon.
 2. Dades de l’animal: Espècie i raça. Sexe. Data de naixement. Sistema utilitzat d’identificació. Codi d’identificació. Domicili habitual de l’animal.
 3. Document acreditatiu de la identificació.
 4. En cas, de gossos classificats com a potencialment perillosos, s’haurà de presentar la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, preceptiva per aquests tipus d’animals.

13.2. En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal dels ajuntaments, s’haurà d’incloure  un apartat específic  pels gossos potencialment perillosos .

13.3. L’Ajuntament del municipi facilitarà, mitjançant el registre censal caní una xapa  que l’animal haurà de dur permanentment.

13.4. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics  de  companyia estan obligats a notificar a l’Ajuntament, en el termini de dos mesos, la cessió o el canvi de residència de l’animal, el canvi en el sistema de codi d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens corresponent.

En el cas de transferència de propietat caldrà indicar les dades del nou propietari i la nova adreça.

Les baixes per port o desaparició de l’animal es comunicaran a l’Ajuntament en el termini màxim de dos mesos a partir del fet, portant la Cartilla sanitària de l’animal o el document acreditatiu de la identificació, o el certificat veterinari en cas de mort o document acreditatiu de l’eliminació de l’animal en establiments autoritzats.

TÍTOL III.- PRESÈNCIA  D’ANIMALS DE COMPANYIA A LA VIA PÚBLICA

CAPÍTOL I.   Animals a la via pública

Article 14.

A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja, o cadena i collar, amb la seva identificació censal.

Article 15.

Han de circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels quals sigui  raonablement previsible, ateses la seva naturalesa i característiques i tots aquells que estiguin considerats gossos potencialment perillosos  en l’article 1  de la llei 10/99, de 30 de juliol.

Article 16.

Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius oficials col·locats al municipi.

Article 17.

17.1. Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts i estanys i a les lleres de les rieres.

17.2. És prohibida la presència d’animals a les zones enjardinades i als parcs i zones de jocs infantils, i a la seva zona d’influència establerta en un radi de 5 metres a l’entorn.

Article 18.

18.1. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics i assimilats, excepte els animals pigall i els animals declarats d’utilitat pública o propietat d’entitats públiques, als següents llocs:

 1. Piscines d’us públic.
 2. Locals destinats a la fabricació, venda , emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments.
 3. Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari d’obertura al públic, llevat de que es tractin de competicions, concursos i/o concentracions d’animals i altres que l’autoritat competent així ho determini i autoritzi.
 4. Edificis públics on la presència d’animals no estigui específicament autoritzada.

18.2. La prohibició d’entrada i permanència d’animals, excepte els pigall, en establiments públics i allotjaments de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, és discrecional del titular.

Els propietaris del locals referenciats al punt anterior, hauran de col·locar a l’entrada de l’establiment i en lloc visible una placa indicadora de la prohibició.

CAPITOL II.   Recollida d’animals

Article 19.

Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona i no du identificació del seu origen o del seu titular o altre ressenya que permeti la localització del seu propietari. En aquest supòsit, seran recollits pels serveis municipals o concertats d’acord amb la legislació vigent, i es traslladaran a centres d’acollida o a d’altres establiments adequats fins que sigui recuperat, adoptat o sacrificat.

El termini per recuperar un animal sense identificació serà de vuit dies. Si l’animal porta identificació s’avisarà al propietari i el termini serà de deu dies.

En tots els casos els propietaris que vulguin recuperar els seus animals hauran d’abonar les despeses derivades del manteniment, d’acord amb els preus públics vigents, independentment de les sancions pertinents que els puguin ser aplicables, hauran d’acreditar que en son propietaris i aportar la targeta sanitària de l’animal.

CAPÍTOL III.  Deposicions a la via pública

Article 20.

Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les deposicions fecals  a les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà.

Article 21.

Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i a retirar els excrements  de l’animal de forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

Article 22.

22.1.  Les deposicions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries. Queda prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams.

22.2. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir al propietari o a la persona que condueixi aquest animal, perquè procedeixi a retirar les deposicions.

TÍTOL IV.- RÈGIM DE SANCIONS

CAPÍTOL I.  De les infraccions i de les sancions per la protecció dels animals

Article 23.  Infraccions


A l’efecte d’aquesta Llei, les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

1.-Són infraccions lleus:

 1. a) La possessió d’un gos no censat .
 2. b) La no possessió o la possessió incompleta d’un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació i/o de tractament obligatori.
 3. c) La venda d’animals de companyia als menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
 4. d) La donació d’un animal de companyia com a premi o recompensa.
 5. e) La no tinença o la manca dels preceptius requisits del llibre de registre.
 6. f) El transport d’animals amb vulneració dels requisits establerts per l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció d’animals de Catalunya.

2.-Són infraccions greus:

 1. a) El manteniment dels animals sense l’alimentació necessària i/o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari.
 2. b) L’esterilització, la pràctica de mutilacions i el sacrifici d’animals sense control veterinari o en contra de les condicions i requisits establerts pel Decret Legislatiu 2/2008 de protecció dels animals.
 3. c) La no-possessió o la possessió incompleta del registre establert per aquesta Llei per als establiments de venda d’animals.
 4. d) La no-vacunació i/o la no-realització de tractaments obligatoris als animals domèstics de companyia.
 5. e) L’incompliment per part de les instal·lacions per al manteniment temporal d’animals de companyia de qualsevol de les condicions i requisits obligatoris.
 6. f) La venda ambulant d’animals de companyia i la venda ambulant d’altres tipus d’animals fora de mercats i fires legalitzades.
 7. Són infraccions molt greus:

 8. a) La celebració d’espectacles de lluites de gossos i de galls.
  b) L’ús d’animals en espectacles, si l’espectacle els pot ocasionar sofriment, pot fer que siguin objecte de burles o tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen.
 9. c) El maltractament i les agressions físiques als animals.
 10. d) L’abandó d’un animal de companyia.
 11. i) L’incompliment, pels establiments de venda d’animals, de l’obligació establerta en l’article 24.1.c) del Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció d’animals de Catalunya.

Article 24.  Sancions

24.1. Les infraccions comeses són sancionades amb multes de 100 euros a 20.000 euros.

24.2. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció.

24.3. La comissió de les infraccions previstes per l’article 23.3.a) i i) pot comportar el tancament de les instal·lacions, els locals o els establiments respectius.

24.4. Amb independència de les sancions als propietaris dels animals, hauran de satisfer les taxes i despeses ocasionades pels animals de la seva propietat com a conseqüència de l’actuació municipal.

Article 25.

25.1. Les infraccions lleus són sancionades amb multa de 100 euros  a 400 euros; les greus, amb multa de 401 euros a 2.000 euros, i les molt greus, amb multa de 2.001 euros  a 20.000 euros.

25.2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte per a graduar la quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions, entenent-se reiteració la comissió de més de dues faltes en el termini d’un any.

TITOL V- GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS

CAPITOL I.  Definició i llicència administrativa obligatòria

Article 26.

S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:

 1. Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
 2. Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 3. Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Bullmastiff, Dòberman, Dogo Argentí, Dogo de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit bull, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Tosa Japonés,Tosa Inu i Akita Inu.

Article 27.

Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós, hauran de ser obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar una llicència a l’Ajuntament.

Article 28.

Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos es requeriran els següents requisits:

 1. a) Ser major d’edat
 2. b) Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi.
 3. c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.
 4. d) S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a 187,15 euros.
 5. e) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de març.
 6. f) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de març.
 7. g) Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de març.
 8. h) Satisfer la taxa corresponent.

Article 29.

La llicència tindrà un període de validesa d’un any. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.

CAPITOL II.  Mesures de Seguretat

Article 30.

30.1. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa a que es refereix l’article 3 del Reial Decret 278/2002, de 22 de març, així com el certificat acreditatiu de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.

30.2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas es permet portar més d’un d’aquests gossos per persona .No poden ésser conduïts per menors de 16 anys.

30.3. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals  en surtin i cometin danys a tercers:

 1. a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
 2. b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
 3. c) El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.
 4. d) La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim de 48 hores.

CAPÍTOL III.  De les Infraccions i sancions per a la tinença i conducció d’animals perillosos.

Article 31.  Infraccions

31.1. Als efectes d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

31.2. Són infraccions lleus:

 1. a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.
  b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.

31.3. Són infraccions greus:

 1. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
 2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
 3. Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
 4. No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.
 5. Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
 6. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o governativament de tenir-ne.

31.4. Són infraccions molt greus:

 1. Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
 2. Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen legalment.

Article 32.  Prescripció

32.1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptadors des de la data de la comissió de la infracció.

32.2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data en què la resolució sancionadora esdevé ferma.

Article 33.  Sancions

33.1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta ordenança són sancionades amb multes de 100 euros a 20.000 euros.

33.2. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció.

Article 34.

34.1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros a 400 euros, les greus amb una multa de 401 euros a 2.000 euros i les molt greus, amb una multa de 2.001 euros a 20.000 euros.

34.2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:

 1. a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
  b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
  c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
 2. d) Qualsevol altre circumstància que pugui incidir en el grau de responsabilitat de la infracció comesa, en un sentit atenuant o agreujant.
 3. e) En el suposat que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions administratives, tipificades en diferents normes, s’imposarà la sanció de major quantia, sent competent per instruir i resoldre l’expedient, l’òrgan en el qual resideix la potestat sancionadora.
 4. f) Amb independència de l’abonament de les despeses i taxes generades per l’actuació de l’animal per part de l’administració.

Article 35.  Competència

35.1. Són competents per imposar les sancions els òrgans següents d’acord amb la Llei 10/99 del que preveu l’article 35 d’aquest reglament:

 1. Els delegats territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i els alcaldes, per les lleus.
 2. El director o directora general del Medi Natural i els Plens dels ajuntaments, per a les greus.
 3. El conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el cas de les infraccions molt greus.

Article 36.

Per imposar sancions superiors a la quantitat màxima permesa, s’haurà d’estar a allò que es determina a la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals (DOGC núm. 967, de 18/3/1988), i la Llei 3/1994, de modificació de la Llei 3/88, de Protecció dels animals i la Llei 10/99 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb l’aprovació d’aquesta ordenança, es deroga l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals domèstics de companyia, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Cunit en data 10 de desembre de 1999, publicant-se l’edicte inicial al BOP núm. 284 de data 13 de desembre de 1999 i definitivament al BOP núm. 39 de data 17 de febrer de 2000.

DISPOSICIONS FINALS

 1. En tot allò no regulat en la present Ordenança s’estarà al que disposi la legislació autonòmica específica i/o normativa sectorial d’aplicació.
 2. Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

DILIGÈNCIA

Aquesta Ordenança, que consta de 5 títols, 36 articles, 1 disposició derogatòria i 2 disposicions finals, va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2002, publicant-se l’Edicte inicial al BOPT núm. 266, de data 19 de novembre de 2002, i essent publicat el text íntegre el dia 31 de desembre de 2002, en el BOPT núm. 299.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 251 de 31 d’octubre de 2003, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 19 de desembre de 2003.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 271 de 24 de novembre de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 17 de 21 de gener de 2005.

Els articles 24, 25, 28, 33 i 34 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19  d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm.  289 de 19 de desembre de 2005.

Els articles 24, 25, 28, 33 i 34 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Els articles 24, 25, 28, 33 i 34 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT  núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Els articles 24, 25, 28, 33 i 34 d’aquesta ordenança  han estat modificats  segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT  núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

L’article 23.1 i 23.2 d’aquesta ordenança  ha estat modificat segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 17 de desembre de 2009.