Data de l'última modificació: 04/06/2018

 

Índex

CAPITOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Aquesta Ordenança té per objecte regular:

– el règim d’intervenció urbanística que es realitza al terme municipal de Cunit

– agilitzar els procediments, facilitant l’exercici de l’activitat als ciutadans

– promoure els mitjans tècnics electrònics, informàtics i telemàtics

– preservar els interessos públics en l’execució de les obres

Article 2.- Classificació

– Obra Major i legalitzacions

Els actes subjectes a llicència d’obra major seran els:

De nova planta i ampliació

Comportin un augment de volum i/o superfície edificada en un edifici o solar

Impliquin la reforma integral d’un edifici

Canviïn l’ús majoritari d’un edifici

Augmenten el número d’habitatges d’un edifici

Modifiquen en més d’un metre l’alçada natural del terreny

I en tot cas, estaran tipificades en la Llei d’urbanisme i en el POUM i els serà d’aplicació la normativa urbanística i de règim local.

– Obra Menor i legalitzacions

– Règim llicència d’obres menors

– Règim de comunicació prèvia

– Règim d’assabentat

– Actuacions en la via pública

Regulades en la present ordenança i en tot allò no previst en la present Ordenança serà d’aplicació la normativa urbanística i de règim local.

Article 3. Fonament legal

La present Ordenança constitueix exercici de la potestat reglamentària que atorguen als Ens Locals l’art. 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’art. 8 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, la Llei d’urbanisme, i el Pla d’ordenació Urbanístic Municipal (POUM).

Article 4. Àmbit d’aplicació

La present Ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal de Cunit.

CAPITOL II: OBRES MENORS

TITOL I: Principis generals i règim jurídic

Article 5: Obra menor

5.1. Als efectes establerts en aquesta Ordenança, s’entén per obra menor qualsevol de les actuacions d’edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que s’enumeren als Annexos 1, 2 i 3.

5.2. En tot cas, es consideren com obres menors aquelles obres de modificació, reforma o rehabilitació d’un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d’intervenció total. S’entenen com a tals, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici.

5.3. Les actuacions que, d’acord amb aquesta Ordenança, no tinguin la condició d’obra menor, es consideraran obres majors.

Article 6: Principis generals

La regulació de les obres menors objecte de la present Ordenança es fonamenta en els següents principis:

 1. a) Agilitar els procediments i facilitar l’exercici de l’activitat als ciutadans, de conformitat amb el principi de menor intervenció.
 2. b) Simplificar l’aportació de documentació per part dels ciutadans.
 3. c) Promoure els mitjans tècnics electrònics, informàtics i telemàtics en les relacions amb els ciutadans.
 4. d) Assegurar l’adequada preservació dels interessos públics en l’execució de les obres.

Règim jurídic

6.1. L’execució de les obres menors incloses a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança,

resta sotmesa:

 1. a) Les relacionades a l’annex 1, a l’obtenció de llicència d’obres menors.
 2. b) Les relacionades a l’annex 2, al règim de comunicació prèvia amb documentació tècnica específica.
 3. c) Les relacionades a l’annex 3, al règim d’assabentat (comunicació prèvia sense requerir documentació específica)

6.2. Les obres subjectes a llicència, al règim de comunicació prèvia i al règim d’assabentat, es regeixen per les disposicions contingudes als Títols II, III i IV, respectivament, d’aquesta Ordenança.

6.3. En tot allò no previst en la present Ordenança serà d’aplicació la normativa urbanística i de règim local. La gestió de la runa i restes d’obres menors i de reparació domiciliària, en quan residu municipal, s’haurà d’ajustar al Reglament Municipal de Residus.

Article 7: Concurrència amb d’altres règims d’intervenció administrativa

7.1. El règim d’intervenció regulat en aquesta Ordenança, no eximeix de l’obligatorietat d’obtenir d’altres autoritzacions o de complimentar d’altres formes d’intervenció que siguin preceptives de conformitat amb les Ordenances Municipals i la resta de normativa sectorial aplicable en la matèria.

7.2. Quan les obres menors estiguin vinculades a l’inici de noves activitats subjectes al procediment d’intervenció integral regulat a l’ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Cunit, la llicència, comunicat o assabentat d’obres serà simultània o posterior a la d’activitats.

7.3. La utilització de sacs de runa i contenidors metàl·lics per a la recollida de la runa haurà d’ajustar-se al Reglament Municipal de Residus i a l’establer per l’ocupació de la via pública.

TÍTOL II. RÈGIM DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS

Article 8: Sol·licitud

8.1. La sol·licitud de llicència d’obres menors es presentarà, en imprès normalitzat que l’ajuntament posarà a disposició dels ciutadans, en qualsevol registre municipal. També podrà ésser presentada per qualsevol dels altres mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (modificada per la Llei 4/1999).

8.2. La documentació de la llicència es podrà presentar, a més, per qualsevol dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics de que disposi l’ajuntament per a relacionar-se amb els ciutadans, d’acord amb les mesures que a tal efecte s’estableixin.

8.3. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació especifica que, per a cada tipus d’obres, es relaciona a l’annex 1 de la present Ordenança.

8.4. Quan per a l’execució de les obres es requereixi l’ocupació de la via pública, caldrà assenyalar en la sol·licitud les dades corresponents, per tal de determinar les garanties o dipòsits que, si s’escau, s’hagin de constituir d’acord amb les Ordenances.

Article 9: Esmena de la sol·licitud

En el supòsit que la sol·licitud no reuneixi algun dels requisits o manqui la documentació preceptiva, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni, atorgant-li un termini de deu dies hàbils a comptar del següent al de la notificació del requeriment, i amb l’advertiment que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva petició, arxivant-ne el seu expedient sense cap més tràmit, amb independència de l’obertura del corresponent expedient de disciplina urbanística i/o sancionador, si s’escau.

Article 10: Instrucció

10.1. Els expedients de llicència d’obres menors es sotmetran a informe dels serveis tècnics municipals.

10.2. Si el contingut de la documentació tècnica presenta deficiències esmenables, o quan l’informe tècnic, a la vista de les circumstàncies concurrents, constati la necessitat de presentar alguna documentació complementària no exigida inicialment, es requerirà l’interessat per tal que ho complimenti en el termini de 15 dies hàbils a comptar del següent al de la notificació del requeriment, i amb l’advertiment que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva petició, arxivant-ne el seu expedient, amb independència de l’obertura del corresponent expedient de disciplina urbanística i/o sancionador, si s’escau. Paralitzat l’expedient durant el termini de tres mesos per causa imputable a l’interessat, es declararà la seva caducitat.

Article 11: Resolució

11.1. La resolució per la qual s’atorgui o denegui motivadament la llicència s’haurà de dictar i notificar en el termini màxim d’un mes, per acord de Junta de Govern Local i a comptar des del dia hàbil següent al d’entrada de la sol·licitud en el Registre.

11.2. El termini per a dictar resolució restarà suspès durant el temps atorgat al peticionari per a la esmena de la sol·licitud o de les deficiències de la documentació presentada, o manca de documentació complementària.

11.3. La resolució s’ha de notificar al peticionari i a d’altres persones que hagin comparegut a l’expedient, assenyalant els recursos procedents, òrgan davant del qual s’han de presentar i termini per a interposar-los.

11.4. Transcorregut el termini establert a l’apartat 1 sense que s’hagi notificat resolució expressa, la llicència s’entendrà atorgada per silenci administratiu. En cap cas s’entendran adquirides per silenci facultats en contra de les prescripcions establertes a la legislació urbanística i el planejament vigent. No obstant, en els supòsits en què la llicència sol·licitada requerís l’ocupació de la via pública, es podrà considerar denegada la sol·licitud una vegada transcorregut el termini esmentat sense que s’hagués notificat cap resolució.

11.5. El silenci es podrà acreditar a través de qualsevol mitjà de prova admès en dret. A aquests efectes, es podrà sol·licitar certificació en què es faci constar la data en què ha tingut entrada la documentació en el Registre, i si s’ha produït o no silenci administratiu i el sentit d’aquest.

TÍTOL III. RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA

Article 12: Abast de la comunicació prèvia

12.1. L’interessat, abans de l’inici de les obres contemplades a l’annex 2 d’aquesta Ordenança, ha de presentar una comunicació en imprès normalitzat que l’ajuntament posarà a disposició dels ciutadans.

Presentació

12.2. La comunicació prèvia es presentarà en el Registre General, sens perjudici dels altres mitjans de recepció de sol·licituds previstos a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (modificada per la Llei 4/1999).

La documentació de la comunicació prèvia es podrà presentar, a més, per qualsevol dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics de que disposi l’ajuntament per a relacionar- se amb els ciutadans, d’acord amb les mesures que a tal efecte s’estableixi’n.

12.3. La comunicació ha d’anar acompanyada de la documentació que s’hi relaciona per a cada tipus d’obres, a l’annex 2. Quan l’execució de les obres requereixi ocupació de la via pública, caldrà assenyalar en la comunicació les dades corresponents, per tal de determinar les garanties o dipòsits que, si s’escau, s’hagin de constituir d’acord amb les Ordenances.

12.4. En el supòsit que la comunicació no reuneixi algun dels requisits o manqui de la documentació preceptiva, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni, atorgant-li un termini de deu dies hàbils a comptar de la presentació de la comunicació, entenent-se com no comunicat fins que no aporti o esmeni la documentació requerida.

Article 13: Instrucció

13.1. Els expedients de llicència d’obres menors amb règim de comunicació prèvia es sotmetran a informe dels serveis tècnics municipals.

13.2. Si el contingut de la documentació tècnica presenta deficiències esmenables, o quan l’informe tècnic, a la vista de les circumstàncies concurrents, constati la necessitat de presentar alguna documentació complementària no exigida inicialment, es requerirà l’interessat per tal que ho complimenti en el termini de 15 dies hàbils a comptar del següent al de la notificació del requeriment, i amb l’advertiment que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva petició, arxivant-ne el seu expedient, amb independència de l’obertura del corresponent expedient de disciplina urbanística i/o sancionador, si s’escau. Paralitzat l’expedient durant el termini de tres mesos per causa imputable a l’interessat, es declararà la seva caducitat.

Article 14: Resolució

14.1. La resolució per la qual s’atorgui o denegui motivadament la llicència per règim de comunicació prèvia s’acordarà per Decret d’alcaldia en el termini màxim de 15 dies, a comptar des del dia hàbil següent al d’entrada de la sol·licitud en el Registre.

14.2. El termini per a dictar resolució restarà suspès durant el temps atorgat al peticionari per a la esmena de la sol·licitud o de les deficiències de la documentació presentada, o manca de documentació complementària.

14.3. Les obres menors subjectes al règim de comunicació prèvia, es podran iniciar a partir del 15è. dia següent al de la recepció d’aquella en el Registre General una vegada verificada la documentació aportada, i efectuades, la liquidació provisional de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i les garanties o dipòsits que, si s’escau, s’hagin de constituir d’acord amb les Ordenances.

Article 15: Comprovació i tutela

15.1. La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir a la llicència d’obres menors quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb aquesta Ordenança.

15.2. Correspon a l’administració municipal la funció de comprovació de la documentació presentada, als efectes de poder constatar la seva adequació al règim de comunicació regulat en la present Ordenança.

TÍTOL IV. RÈGIM D’ASSABENTAT

Article 16: Abast i presentació del règim d’assabentat

16.1. L’interessat, abans de l’inici de les obres contemplades a l’annex 3 d’aquesta ordenança, haurà de donar-ne coneixement a l’ajuntament en imprès normalitzat que l’ajuntament posarà a disposició dels ciutadans o mitjançant els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics establerts.

16.2. La comunicació ha d’anar acompanyada de la documentació que s’hi relaciona per a cada tipus d’obres, a l’annex 3. Quan l’execució de les obres requereixi ocupació de la via pública, caldrà assenyalar en la comunicació les dades corresponents, per tal de determinar les garanties o dipòsits que, si s’escau, s’hagin de constituir d’acord amb les Ordenances.

16.3. Les obres menors subjectes al règim d’assabentat podran iniciar-se al dia següent de donar-ne coneixement a l’ajuntament.

Resolució

16.4 La Resolució s’acordarà per Decret d’alcaldia en el termini màxim de 15 dies, a comptar des del dia hàbil següent al d’entrada de la sol·licitud en el Registre.

Article 17: Comprovació i tutela

L’assabentat no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir a la llicència ni a la comunicació prèvia d’obres menors quan aquestes siguin preceptives d’acord amb aquesta Ordenança.

TITOL V. PROCEDIMENT ESPECIAL D’URGÈNCIA

Article 18: Autorització en supòsits d’urgència

18.1. L’òrgan municipal competent podrà autoritzar, a instància de l’interessat, la realització d’obres concretes urgent, quan la necessitat d’evitar danys a les persones o a les coses o la concurrència de força major impedeixin esperar a la tramitació de la llicència.

18.2. Les obres d’urgència no supleixen a la petició de llicència d’obres, i aquesta se sol·licitarà aportant-se la documentació requerida segons el tipus d’obra a realitzar.

TÍTOL VI. DISPOSICIONS COMUNES

Article 19: Termini execució de les obres

19.1. Les obres menors incloses a l’annex 1 s’hauran d’iniciar i concloure en el termini previst en la llicència. Quan es tracta d’obres subjectes al règim de comunicació, hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data d’inici assenyalada per l’interessat en la instància normalitzada. En el cas de les obres en règim d’assabentat, s’hauran de concloure en el termini de tres mesos, a comptar des de la data en que es comuniqui a l’ajuntament.

19.2. No es podran continuar les obres incloses en l’annex 1 una vegada transcorregut el termini corresponent. Abans de finalitzar aquest termini s’ha de sol·licitar i obtenir la pròrroga de la llicència. Als efectes anteriors, no caldrà presentar de nou la documentació tècnica.

19.3. No es podran continuar les obres incloses en l’annex 2 una vegada transcorregut el termini corresponent. Abans de finalitzar aquest termini s’ha de presentar una pròrroga de la comunicació presentada. Als efectes anteriors, no caldrà presentar de nou la documentació tècnica.

19.4. No es podran continuar les obres incloses en l’annex 3 una vegada transcorregut el termini corresponent. Abans de finalitzar aquest termini s’ha de comunicar de novament les obres a realitzar.

Article 20: Inspecció de les obres

Les obres menors regulades en aquesta Ordenança resten subjectes a la actuació inspectora de l’administració municipal, amb l’objecte de garantir llur adequació a les seves previsions i a la normativa urbanística vigent.

Article 21: Mesures de protecció de la legalitat

21.1. Quan les obres menors es realitzin sense llicència, comunicació prèvia o assabentat, segons procedeixi, o sense ajustar-se al contingut de les mateixes, l’ajuntament acordarà les mesures regulades a la Llei d’urbanisme, per als supòsits d’execució d’obres sense llicència o que no s’ajustin al contingut de les mateixes.

21.2. Un cop incoat un expedient de protecció de la legalitat urbanística i/o restauració de la realitat física alterada, l’òrgan competent pot adoptar les mesures provisionals que consideri necessàries per a garantir l’eficàcia de la resolució, com ara la suspensió de les obres, la retirada dels materials i de la maquinària a càrrec del titular de les obres, la clausura dels accessos, etc.

Article 22: Infraccions i sancions

22.1. Les accions i omissions tipificades com a infraccions en la Llei d’urbanisme, donaran lloc a la tramitació del corresponent expedient d’infracció i/o sancionador, si s’escau.

22.2. Les infraccions es tipificaran en lleus, greus i molt greus, d’acord amb la Llei d’urbanisme.

22.3. L’incompliment de les normes sobre la gestió de les runes serà sancionable, d’acord amb el règim sancionador previst al Decret 201/1994 de 26 de juliol modificat pel Decret 161/2001 de 12 de juny i al Reglament Municipal de Residus.

Article 23: Execució forçosa

23.1. L’incompliment de les mesures de protecció de la legalitat urbanística i/o restauració de la realitat física alterada, donarà lloc a l’adopció de les mesures d’execució forçosa d’acord amb la Llei d’urbanisme i la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú (modificada per la Llei 4/1999).

23.2. De conformitat amb la Llei d’urbanisme, l’ajuntament podrà imposar multes coercitives reiterades, per un import cadascuna de 300 a 3000, per l’incompliment de l’ordre de suspensió d’actuacions i d’altres actes administratius d’intervenció administrativa que s’adoptin d’acord amb aquesta Ordenança.

CAPITOL III

TITOL I.- OBERTURA DE CATES I RASES A LA VIA PÚBLICA

Article 24. Necessitat prèvia de llicència municipal

24.1.- L’obertura de cates o rases a la via pública o altres espais amb aquest caràcter exigirà com a requisit previ l’obtenció de llicència municipal.

24.2.- Les llicències s’atorgaran sempre sense perjudici de tercers i deixant estalvi el dret de propietat, no podent ser invocada per alterar situacions jurídiques privades existents ni per minvar o excloure la responsabilitat civil o penal en què hagués incorregut el beneficiari en l’exercici de les seves activitats.

24.3.- L’atorgament de llicències d’aquest capítol serà competència de l’alcaldia.

24.4.- La llicència municipal haurà d’estar en poder del personal que realitzi l’obra (de nova construcció, reformes, obertura de rasa, etc.) i s’haurà d’exhibir a petició de l’inspector municipal d’obres, dels serveis tècnics i/o autoritat.

24.5.- No es pot efectuar cap mena d’obra nova, de reparació, moviment de terres, etc., sense la preceptiva obtenció de llicència municipal.

24.6.- Les empreses de serveis podran iniciar les obres d’obertura de rases i cates a la via pública a partir del dia 10è següent al de la recepció de la instància en el registre general i una vegada verificada la documentació aportada pel tècnic competent i efectuades les liquidacions que procedeixin.

24.7.- Es podrà autoritzar, mitjançant ordre municipal, la realització d’obres concretes urgents, quan la necessitat d’evitar danys a les persones, a les coses o la concurrència de força major, impedeixin esperar a la tramitació de la llicència.

Article 25. Responsabilitat del titular de la llicència

25.1.- Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les normes legals i reglamentàries vigents, al planejament en vigor i als plànols i projectes aprovats en atorgar la llicència.

Tota variació que es desitgi introduir en els mateixos no podrà dur-se a terme sense la prèvia conformitat de l’administració municipal, no quedant emparades aquestes modificacions per la llicència si s’incomplissin els seus termes.

La infracció comesa es classificarà en lleus, greus i molt greus, d’acord amb la Llei d’urbanisme i amb les especificacions reglamentàries pertinents per identificar-les correctament, i la quantia de les sancions serà de conformitat amb la normativa vigent.

25.2.- El sol·licitant de la llicència serà el responsable d’informar-se degudament dels serveis que puguin existir en el tram afectat per la rasa o cata, ja siguin de propietat pública o privada, tals com abastament d’aigua, electricitat, telèfon, etc. i, en conseqüència, haurà de respondre de les avaries que es provoquin en els mateixos com a conseqüència de l’excavació.

25.3.- El titular de la llicència per a l’execució de rases o cates, serà el responsable dels danys materials o humans que es puguin produir com a conseqüència directa o indirecta de l’obra. En aquest sentit, les obres s’hauran de mantenir perfectament senyalitzades, especialment a la nit, i hom hi col·locarà tanques de protecció, llums vermells i bandes reflectants.

25.4.- Si per l’obertura de la rasa o cata és necessari interrompre la circulació de vehicles, el titular de la llicència ho comunicarà a la Policia Local amb 24 hores d’antelació com a mínim. El titular complirà totes les indicacions de la Policia sobre la forma i elements a emprar per tallar la circulació. A les sortides d’habitatges, passos de vianants, cantons de cruïlles, garatges, etc. i en tots aquells llocs que no es pugui interrompre el pas de persones i vehicles es col·locaran planxes d’acer de suficient resistència que permetin el pas.

En el supòsit que una obra amb llicència hagi d’ocupar la via pública de manera permanent, impedint la normal circulació de vianants, caldrà que s’estableixin les condicions de pas adequades i en condicions de seguretat d’acord amb el que estableixi la Policia Local.

Article 26. Zones de nova urbanització

En les zones i carrers de nova urbanització no es permetrà l’obertura de rases o cates en un termini de cinc anys, llevat de casos molt excepcionals que s’estudiaran individualment.

Article 27. Fiança

Independentment dels tributs que, a tenor de les Ordenances Fiscals vigents, s’acreditin en obtenir la llicència, en el moment de sol·licitar-la l’interessat haurà de constituir una fiança de 35,55 euros/m², amb un mínim de 355,50 euros per garantir la correcta reposició del paviment.

Article 28. Replanteig

Abans d’iniciar les obres es farà el replanteig que serà sotmès als Serveis Tècnics Municipals.

Article 29. Execució de les rases i reposició de paviments

29.1.- Quan es tracti de paviments continus (asfàltics, formigó, etc.) l’obertura del paviment es farà tallant amb disc sobre la línia que configura la superfície de la rasa. Si es tracta de paviments en peces (llambordes, panots, llosetes, etc.), l’obertura es farà desmuntant el paviment de manera que s’afecti només la superfície estrictament necessària.

29.2.- Els productes de l’excavació seran immediatament retirats després de la seva extracció i no es podran deixar a la via pública, excepte que siguin d’una naturalesa apropiada per ser utilitzats en el replè de la rasa o cata.

29.3.- En la instal·lació de nous serveis s’hauran de respectar les distàncies mínimes següents:

29.3 a) Conducció d’aigua : 20 cm.

29.3 b) Telèfon i electricitat: 30 cm.

29.3 c) Clavegueram i desaigües: 30 cm.

29.4.- L’excavació de la rasa o cata es farà amb l’amplada mínima necessària perquè les terres s’aguantin, sense posar en perill els treballadors ni el trànsit, mobiliari urbà o immobles que pugui haver-hi prop de la rasa.

29.5.- Abans de tapar la rasa es comunicarà als serveis tècnics municipals a fi que puguin comprovar l’estat dels serveis que discorrin per la rasa i el dels treballs efectuats i indicar les mesures que, en el seu cas, calgui adoptar.

29.6.- S’omplirà la rasa amb material seleccionat, compactat al 90 per 100 del próctor modificat. Els darrers 25 cm. Fins a 5 cm. Del paviment acabat, s’ompliran amb formigó HM-20 de resistència característica. La capa de rodadora serà d’aglomerat asfàltic o formigó de 200 Kg/cm2., segons sigui el paviment de la resta de la calçada.

S’haurà de justificar els mesuraments dels controls de qualitat.

29.7.- Per la reposició de voreres, s’omplirà la rasa amb material seleccionat, compactat al 90 per 100 próctor modificat. En els darrers centímetres es col·locarà un paviment de 10 cm. de formigó HM-20 de resistència característica, i de 20 cm. de formigó HM-20 en zona de guals de vehicles, deixant espai suficient per a la col·locació de paviment acabat (panot, llosetes, etc.). S’haurà de justificar els mesuraments dels controls de qualitat.

29.8.- Mentre durin els treballs de reposició els tècnics municipals inspeccionaran l’obra tantes vegades com considerin convenient, i una vegada acabada, el contractista o titular de la llicència els ho comunicarà perquè practiquin la inspecció final. Sense la conformitat dels Serveis Tècnics municipals a l’obra realitzada, no es podrà procedir a la devolució de la fiança.

29.9.- Independentment de tot el que disposen els apartats anteriors, a l’acabament de les obres d’obertura de rases o cates, caldrà reposar, en cas que sigui necessari, els serveis afectats i el paviment existent, deixant-lo en les mateixes condicions que les existents abans d’executar l’obra.

29.10.- En tots els casos s’haurà de complir amb les degudes mesures de senyalització i seguretat vial que es determinin en el projecte executiu que incorpori l’estudi de seguretat i salut i que formarà part a tots els efectes de les obligacions i condicions de la llicència municipal, motiu pel qual es seu incompliment donarà lloc a la suspensió de l’obra fins que no es garanteixi la seguretat i el compliment de les disposicions disciplinàries que siguin d’aplicació.

CAPITOL IV

Article 30. Altres condicions generals per a la llicències d’obres

30.1.- La llicència és transmissible, però l’antic i nou titular hauran de comunicar-ho per escrit a l’ajuntament. Sense el compliment d’aquest requisit quedaran ambdós subjectes a les responsabilitats que poguessin derivar-se.

30.2.- La llicència d’obres no habilita per obrir al públic locals o recintes de l’edifici. Per l’exercici d’activitats, siguin innòcues o classificades, s’haurà de sol·licitar i obtenir AUTORITZACIO EXPRESSA.

30.3.- La llicència d’obres haurà d’exhibir-se a petició de qualsevol autoritat, agent o funcionari municipal que la requereixi, sense lo qual s’entendrà a tots els efectes que les obres s’executen de forma il·legal. Per aquest motiu, en poder del responsable de l’obra hi haurà d’haver sempre un exemplar del Projecte aprovat i de la llicència atorgada.

30.4.- Per a totes les obres majors i obres menors que requereixen de tècnic, efectuades al municipi, serà d’obligat compliment la col·locació de la placa d’obra, en un lloc ben visible des de la via pública. La no col·locació tindrà els efectes esmentats al paràgraf anterior, amb independència de les sancions que corresponguin.

30.5.- Es podran sol·licitar pròrrogues dels terminis assenyalats per la llicència sempre que es sol·licitin respectivament abans d’un mes de l’acabament dels fixats per començar-les o acabar-les. Les pròrrogues es concediran per la meitat del termini de que es tracti.

30.6.- La pròrroga de la llicència no pot ser vàlidament demanada si no ha passat almenys la meitat del termini assenyalat per aquella.

30.7.- La pròrroga del termini per començar les obres no comporta per sí mateixa la pròrroga del termini per acabar-les que pot ser objecte de pròrroga independent.

30.8.- La pròrroga del termini per acabar les obres només pot ser sol·licitada i obtinguda si s’ha fet la cobertura d’aigües de l’edifici.

30.9.– Les obres de nova planta i obres majors de gran reforma és obligatòria l’obtenció de l’autorització del dret a l’ocupació pel règim de comunicació prèvia de PRIMERA OCUPACIÓ.

30.10.- Les obres s’executaran per contractistes o mestres d’obres que figurin en el padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) d’aquest municipi o bé que satisfacin les quotes d’àmbit nacional o provincial d’aquest impost, per l’agrupació i epígraf que correspongui i estiguin al corrent de pagament, i sempre sota la inspecció del tècnic municipal.

30.11.- La renuncia del tècnic o facultatiu director de l’obra implica la immediata paralització d’aquesta fins que no es comuniqui a l’ajuntament el nou director designat.

30.12.- Les aigües brutes de l’edifici seran conduïdes a la xarxa de clavegueram, assegurant la correcta construcció de les conduccions a fi que no desprenguin mal olor.

30.13.- Les aigües plujanes que recull la coberta de l’edifici hauran de conduir-se al carrer mitjançant una canonada adossada a la façana, amb conducció per sota la vorera, fins al vial.

30.14.- Cas que no existeixi vorera i/o connexió de serveis a les xarxes municipals en front de l’edifici, el titular de la llicència estarà obligat a construir-ho per compte pròpia, amb subjecció al model, amplada, material i rasant, en tota la longitud de l’immoble que termenegi amb la via pública i que assenyalin els serveis tècnics municipals i/o empresa concessionària.

30.15.- La tanca de les parcel·les s’haurà d’ajustar a les condicions d’alçada i estructura prescrites pel planejament vigent, i s’haurà de completar mitjançant l’arrebossa’t, blanquejat o pintures necessàries per la seva bona vista i ornat públic. Les tanques tindran els fonaments adequats a les seves característiques, sense envair l’espai de domini públic.

30.16.- Per part del titular de la llicència s’adoptaran les mesures de seguretat pública establertes a les Lleis i Ordenances vigents. Si l’obra requereix senyalització d’avís, el titular hi col·locarà durant la nit, ben visibles, llums vermells d’advertència, havent de col·locar també un rètol que li serà facilitat per l’ajuntament.

30.17.- Quan a prop de les obres que s’autoritzin hi hagi instal·lacions de fils telefònics, conduccions d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari restarà obligat a donar-ne compte per prevenir els perjudicis que poguessin irrogar-se als serveis públics, havent de sufragar les despeses que s’ocasioni per aquest motiu i reposar en perfecte estat els elements urbanístics que poguessin quedar afectats com a conseqüència de l’obra autoritzada.

30.18.- Les façanes o tanques que donin sobre vies o espais públics suportaran

obligatòriament servituds gratuïtes per a la col·locació de plaques i suports o passos d’instal·lacions de serveis públics o senyals de tràfic.

30.19.- Les llicències d’obres indicaran, en particular, les que hauran de tenir

necessàriament una cisterna d’una capacitat mínima equivalent a 500 litres per habitatge o local, més la capacitat necessària per rec o piscina si es vol disposar d’aquests serveis.

30.20.- Es prohibeix la realització d’obres durant el mes d’agost i dates festives municipals aprovades al calendari laboral anyal.

Les obres que estiguin en marxa en iniciar-se el mes d’agost, només podran fer obres d’interior. Les obres que hagin obtingut llicència abans d’aquest període i no estiguin començades, vindran obligades a suspendre’n l’execució durant l’esmentat termini. L’incompliment d’aquesta prohibició suposarà una infracció greu. Les obres que es trobin en execució hauran de finalitzar l’últim dia laborable del mes de juliol, excepte casos degudament justificats, els quals vindran determinats pels serveis tècnics municipals.

Les empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat, no podran fer obres a la via pública durant el mes d’agost i dates festives municipals aprovades al calendari laboral anyal, excepte casos degudament justificats per causes d’interès públic o a disposició del servei, la qual vindrà determinada pels serveis tècnics municipals.

Les obres d’interès públic es podran realitzar durant el mes d’agost i vindrà determinat pels serveis tècnics municipals.

30.21.- Les empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat com ara les de subministrament elèctric i les de gas hauran d’adossar els pals a la façana dels edificis o llindar de parcel·la per deixar lliure la vorera i respectar els accessos a les finques i la circulació de vianants.

En el cas de pals de conducció de línies de telefonia, els pals hauran de ser fusta.

Resta totalment prohibit:

 1. a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies hauran de sortir rectes per les teulades i elevar-se, com a mínim un metre sobre la coberta de l’edifici.
 2. b) Col·locar canalons de desguassos pluvials que aboquin sobre la vorera o sobre les finques veïnes.
 3. c) Establir portes que s’obrin cap a l’exterior, sobre la via pública o zones de domini públic, obstaculitzant el trànsit.
 4. d) Dipositar a la via pública materials de construcció o els procedents d’enderrocaments, sense prèvia autorització expressa de l’ajuntament.
 5. e) Obstaculitzar la via pública, ni tant sols transitòriament, amb cap tipus

d’amuntegament de materials, runes, bastides, maquinària, etc. llevat que es disposi d’autorització expressa.

Article 31. Bastides i materials de construcció

31.1.- Les llicències d’obres, llevat que ho especifiquin expressament, no autoritzen per ocupar la via pública amb bastides, maquinària, materials de construcció, etc.

31.2.- Per ocupar la via pública amb bastides, sacs de runa i/o materials de construcció caldrà obtenir prèvia llicència de l’alcaldia que només la concedirà si es imprescindible per poder executar l’obra.

31.3.- Els titulars de llicència d’ocupació de via pública d’aquesta naturalesa hauran de senyalitzar i protegir amb tanques tots els elements que constitueixin l’ocupació. Durant la nit, restaran senyalitzats amb llums vermells.

31.4.- La llicència especificarà en cada cas les mesures de seguretat concretes que en cada supòsit s’hagin d’adoptar, així com la durada màxima de l’ocupació i demés condicions que resultin necessàries.

31.5.- Els titulars d’aquests tipus de llicències hauran de procedir a la protecció d’aquesta mitjançant la col·locació d’elements adients als voltants dels enderrocs, terres i altres materials sobrants de les obres, de tal forma que s’impedeixi l’escampada i vessament d’aquests materials fora de l’estricta zona afectada pels treballs.

Quan es tracti d’edificis en construcció, l’obligació diària de netejar la via pública, en tot l’àmbit material afectat per l’obra, correspondrà al contractista.

Els costos de retirada de mobles voluminosos i restes de poda abandonats a la via pública en comptes de dipositats en els PUNTS NETS, aniran a càrrec de l’infractor i seran motiu de sanció administrativa.

CAPITOL V

TITOL I.- INFRACCIONS I SANCIONS

Article 32. Infraccions

32.1.- Les infraccions podran ser lleus, greus o molt greus, tipificades segons la llei d’urbanisme i aquesta ordenança.

32.2.- S’han de considerar els criteris següents:

32.2.a) Pertorbació o molèsties causades.

32.2.b) Danys causats.

32.2.c) Ànim de lucre.

32.2.d) Desconsideració envers els ciutadans o l’ajuntament.

32.2.e) Temeritat o mala fe.

32.2.f) Reiteració o reincidència.

Article 33. Infraccions lleus

Es consideraran infraccions lleus, a títol enunciatiu, les següents:

– No retirar d’immediat els productes de l’excavació, llevat que hagin de ser utilitzats en el reomplert de la rasa.

– No comunicar a la Policia Local la necessitat de tallar la circulació.

– No senyalitzar suficientment l’obra, sempre que això no comporti perill evident.

– Efectuar qualsevol mena d’obra sense la preceptiva llicència (quan aquesta estigui sol·licitada i encara no concedida)

– No mantenir net l’espai ocupat.

Article 34. Infraccions greus

Es consideraran infraccions greus, a títol enunciatiu, les següents:

De manera general, es consideraran infraccions greus, la comissió de tres faltes lleus en el termini d’un any, i també les següents:

– Obstaculitzar la inspecció dels treballs per part dels Serveis Tècnics municipals.

– No senyalitzar l’obra, amb perill per les persones o vehicles.

– Realitzar obres durant el mes d’agost i dates festives municipals aprovades al calendari laboral anual,

– Qualsevol incompliment de les condicions establertes als art. 29 i 30 d’aquesta ordenança.

– La realització de qualsevol tipus d’obra, sense obtenir la preceptiva llicència (quan no s’hagi ni sol·licitat)

– Ocupar la via pública sense prèvia llicència municipal o ocupant una superfície superior a l’autoritzada en la llicència, o bé durant més temps de l’autoritzat.

Article 35. Infraccions molt greus

Es consideraran infraccions molt greus, a títol enunciatiu, les següents:

De manera general, es consideraran infraccions molt greus, la comissió de tres faltes greus

en el termini d’un any, i també les següents:

– Obrir cates o rases sense llicència municipal.

– La comissió de tres faltes greus en el període d’un any.

Article 36. Sancions

36.1.- La quantia de les sancions estan  fixades segons la llei d’urbanisme i aquesta ordenança

36.2.- Les infraccions podran ser sancionades amb:

36.2.a) Multes pecuniàries.

36.2.b) Supressió temporal de llicències.

36.2.c) Caducitat definitiva de llicències.

36.2.d) Execució subsidiària.

36.3.- Les multes pecuniàries podran reiterar-se mentre persisteixi l’actuació infractora.

36.4.- La imposició de les sancions no serà incompatible amb l’adopció de totes les mesures necessàries per fer cessar les actuacions infractores o restaurar l’ordre jurídic infringit.

Article 37. Sancions per a les infraccions lleus

Per la comissió d’infraccions lleus es podran imposar les següents sancions:

37.a) Multa pecuniària de 100 a 300 euros per a les infraccions lleus.

37.b) Suspensió temporal de llicència per un termini de fins a dos dies.

Article 38. Sancions per a les infraccions greus

Per la comissió d’infraccions greus es podran imposar les següents sancions:

38.a) Multa pecuniària de 301 a 900 euros per a les infraccions greus.

38.b) Suspensió temporal de llicència per un termini de 3 fins a 7 dies.

Article 39. Sancions per a les infraccions molt greus

Per la comissió d’infraccions molt greus es podran imposar les següents sancions:

39.a) Multa pecuniària de 901 a 3000 euros per a les infraccions molt greus.

39.b) Suspensió temporal de llicència per un termini de 8 fins a 30 dies.

Article 40. Procediment sancionador

40.1 El procediment per sancionar les infraccions previstes en aquesta Ordenança serà el que regula el Decret 278/1993 de 9 de novembre, llevat dels casos pels quals l’ordenança contempla una regulació específica.

Amb caràcter supletori s’aplicarà la llei 30/1992, de 28 de novembre (modificada per la Llei 4/199); el RDL 339/1990, de 2 de març; el RD 1398/1993 que aprova el reglament per a l’execució de la potestat sancionadora, de 4 d’agost.

40.2 En tot allò que no estigui expressament previst en la norma anterior, s’aplicarà el RD 1398/1993 de 4 d’agost.

40.3 En els supòsits de reconeixement voluntari de la responsabilitat, amb pagament de la multa proposada, es podran aplicar reduccions de fins al 50 per 100 de la quantia d’aquella.

Les reduccions que procedeixi hauran de quedar determinades en la notificació de la iniciació del procediment.

40.4 Allò que disposa l’apartat 3 que precedeix, serà d’aplicació a tots els procediments sancionadors que es tramitin a l’ajuntament, inclosos els urbanístics, llevat que les normes específiques de cada matèria no ho permetin.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Disposició addicional primera.- L’ajuntament adoptarà les mesures adients per tal de facilitar la incorporació progressiva de mitjans tècnics i telemàtics per a la presentació de llicències d’obres menors, comunicacions prèvies i assabentats. Disposició addicional segona.- Els preceptes d’aquesta Ordenança que facin remissió a la normativa estatal o autonòmica, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix abast, en el moment que es produeixi la modificació de la normativa a què es remeten.

Disposició addicional tercera.- Mitjançant Decret de l’alcaldia, es podran modificar i adequar els Annexos de la present Ordenança.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquesta Ordenança no serà d’aplicació als procediments iniciats abans de la seva entrada en vigor, els quals es regiran per la normativa anterior.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 2009.

El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Els articles 2, 3, 30.20, annex I i annex 2 han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 17 de desembre de 2009.

L’article 30 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple de data 23 de gener de 2014 publicant-se l’edicite inicial al BOPT núm. 32, de 8 de febrer de 2014 i el definitiu en el BOPT núm. 97 de data 28 d’abril de 2014.

ANNEX 1: OBRES SOTMESES A RÈGIM DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS

Obres d’enderroc d’edificis (no inclosos en catàlegs d’interès històric artístic)

Projecte tècnic visat i signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost). Adjuntar fitxa de Residus.

Assumeix de direcció d’obres i de permanència.

Fotografies de l’edifici mida 10×15 en color.

Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

Designació del Coordinador/a de seguretat i salut, quan sigui exigible segons el RD 1627/97.

Avaluació del volum i característiques dels residus (Decret 161/2001).

Cas de necessitar tanca de protecció i/o bastida i/o altre medi auxiliar, aquestes han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de vorera.

En qualsevol cas, s’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no podrà iniciar-se cap actuació en tant no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Reformes interiors de locals o habitatges que modifiquin la distribució, i no afectin l’estructura de l’edifici

Projecte signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost). Adjuntar fitxa de Residus.

Assumeix de direcció d’obres.

Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

Designació del Coordinador/a de seguretat i salut, quan sigui exigible segons el RD 1627/97.

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Modificació, Restauració, Protecció i/o Tancaments lleugers de façanes, mitgeres, patis, terrats, cobertes, balcons i/o elements sortints. (per a qualsevol tipus d’actuació a més de 3 metres d’alçada)

 1. Obra amb bastida o bastida penjada. Cal aportar:

Projecte tècnic signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, fotografies, plànols, pressupost i fitxa de residus)

Full assumeix del tècnic competent, de la bastida i de la direcció de l’obra corresponent a la façana.

Estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS).

Autorització de la Comunitat de Propietaris en Règim de Propietat Horitzontal (si s’escau).

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors

Cas de necessitar tanca de protecció i/o altre medi auxiliar, aquestes han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix. En cas d’ocupació de via pública, s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de vorera. En qualsevol cas, s’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no podrà iniciar-se cap actuació en tant no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

 1. Obra amb plataforma elevadora o operaris penjats amb arnés:

Memòria tècnica dels treballs a executar.

Pressupost de l’obra.

Full d’assumeix de tècnic competent.

Autorització de la Comunitat de Propietaris en Règim de Propietat Horitzontal (si s’escau).

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors

Construcció auxiliar i/o similar d’estructura lleugera (fusta, metàl·lica, alumini…). No habitable (si es habitable és obra major)

Quadre urbanístic POUM

Projecte signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost). Adjuntar fitxa de Residus.

Assumeix de direcció de les obres.

Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

Autorització de la Comunitat de Propietaris en Règim de Propietat Horitzontal, si s’escau.

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Obres necessàries per a la instal·lació d’ascensors o d’altres aparells elevadors que no afectin l’estructura de l’edifici

Projecte tècnic de la instal·lació signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost). Adjuntar fitxa de Residus.

Assumeix de direcció de les obres.

Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Obres al cementiri per fer un panteó

Memòria tècnica, plànols i pressupost.

Autoliquidació

Construcció i arranjament de piscina

Projecte signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost). Adjuntar Fitxa de Residus.

Superfície m2 de la piscina

Assumeix de direcció d’obres

Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97, visat.

Designació del Coordinador/a de seguretat i salut, quan sigui exigible segons el RD 1627/97.

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

ANNEX 2: OBRES SUBJECTES A RÈGIM DE COMUNICACIÓ, AMB PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE S’ESPECIFICA

Instal·lació de marquesines i/o similars

Projecte signat per tècnic competent (incloent memòria, plànols i pressupost). Adjuntar fitxa de Residus.

Assumeix de direcció d’obres

Fotografies de la façana mida 10×15 en colors.

Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97

Cas de necessitar tanca de protecció i/o bastida, aquestes han d’estar contemplades a la

memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de vorera. En qualsevol

cas, s’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions

de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no podrà iniciar-se cap actuació en tant no es disposi

de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors

Instal·lació d’elements publicitaris a locals comercials i/o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública (rètols, tendals, veles, banderes, anuncis lluminosos, etc.)

Informe favorable previ del Departament de Promoció Econòmica, aportant la següent documentació:

– Fotografia de la façana on es vol emplaçar.

– Croquis i/o plànol del rètol que es vol col·locar indicant les dimensions, contingut i la ubicació a la façana on es vol emplaçar (alçada mínima des del terra 2.50)

Aportar pressupost

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Instal·lació o construcció de tanques de solars o murs

Documentació tècnica (incloent memòria, plànols i pressupost).

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Construcció de tanques de solar com a murs de contenció

Projecte signat per tècnic competent (incloent memòria, plànols i pressupost).

Assumeix de direcció d’obres

Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97

Fotografies de l’estat actual i de les tanques veïnes en mida 10×15 en colors.

Instal·lació de plaques solars i/o altres sistemes d’obtenció d’energia

Documentació tècnica:

– memòria tècnica,

– plànols amb indicació de la situació i de les dimensions de les plaques i/o altres sistemes

d’obtenció d’energia en planta i secció

– Justificació de que les noves instal·lacions no afectaran la percepció visual de l’edifici des de la via pública ni produiran efectes de reflexió lumínica perjudicial a l’entorn (per plaques solars) i tindran una correcta integració en la percepció de la volumetria de l’edificació.

– Pressupost

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Actuacions sobre jardins i solars que incloguin tala d’arbrat

Informe favorable previ del Departament de Medi Ambient, aportant la següent documentació:

– Fotografia del solar on es vol fer la tala d’arbrat.

Documentació tècnica (incloent memòria, plànols i pressupost).

Autoliquidació de les taxes per comunicat.

Instal·lació de baixants, xemeneies, barbacoes i altres instal·lacions comuns

Documentació tècnica (incloent memòria, plànols i pressupost).

Cas de necessitar tanca de protecció i/o bastida, aquestes han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de vorera. En qualsevol cas, s’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no podrà iniciar-se cap actuació en tant no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

Autorització de la Comunitat de Propietaris en Règim de Propietat Horitzontal (si s’escau).

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Moviment de terres i/o similars

Memòria amb justificació del compliment de l’article 143 del POUM

Aportar secció estat actual i secció estat modificat

Plànol de situació de la parcel·la

Fotografia estat actual

Pressupost

Autoliquidació

Grues de construcció o altres aparells elevadors per a la construcció en la via pública

Projecte tècnic de la instal·lació visat i signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost).

Assumeix de bon funcionament i seguretat de la grua durant la seva permanència a l’obra.

Certificació de la casa instal·ladora, subscrita per tècnic competent, que acrediti el bon estat dels elements de la grua i assumeixi la instal·lació fins deixar-la en perfectes condicions de funcionament.

Certificat .a efectes de tramitació de llicencia ., d’inspecció de grua desmuntada i compliment de les condicions per ser muntada, expedit per una entitat d’inspecció i control

(EIC) (amb excepció de les grues torre auto desplegables de tipus monobloc de moment nominal menor o igual a 170kNm amb període d’inspecció no vençut, en que no és necessària la inspecció desmuntada).

Pòlissa d’assegurança amb cobertura de 600.000 €.

Document GR-1, GR-2 i GR-3 vigent, segellat per l’entitat d’inspecció competent. (Aportar en un màxim de quinze dies de finalitzada la instal·lació).

La tanca de protecció ha d’estar contemplada en la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta a escala d’ocupació vorera.

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Grues de construcció o altres aparells elevadors per a la construcció que no afectin a via pública

Projecte tècnic visat i signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost).

Assumeix de bon funcionament i seguretat de la grua durant la seva permanència a l’obra.

Certificació de la casa instal·ladora, subscrita per tècnic competent, que acrediti el bon estat dels elements de la grua i assumeixi la instal·lació fins deixar-la en perfectes condicions de funcionament.

Pòlissa d’assegurança amb cobertura de 600.000 €.

Certificat a efectes de tramitació de llicencia d’inspecció de grua desmuntada i compliment de les condicions per ser muntada, expedit per una entitat d’inspecció i control (EIC) (amb

excepció de les grues torre auto desplegables de tipus monobloc de moment nominal menor o igual a 170kNm amb període d’inspecció no vençut, en que no és necessària la inspecció desmuntada).

Document GR-1, GR-2 i GR-3 vigent, segellat per l’entitat d’inspecció competent. (Aportar en un màxim de quinze dies de finalitzada la instal·lació).

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Muntacàrregues de construcció en via pública

Projecte tècnic de la instal·lació visat (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost).

La tanca de protecció ha d’estar contemplada en la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta a escala d’ocupació vorera.

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Muntacàrregues de construcció que no afectin a via pública

Projecte tècnic de la instal·lació signat per tècnic competent visat (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost).

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions en l’edifici

Projecte tècnic visat i signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost).

Assumeix de direcció d’obres visat.

Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Instal·lacions de terrasses

S’hauran d’ajustar a l’ordenança núm. 1.12 Reguladora de la instal·lació de Terrasses en espais públics i privats dins del terme municipal de Cunit.

Autoliquidació

Obertura de cates i rases

Memòria tècnica, plànols i pressupost.

Autoliquidació

Autorització del dret a  la primera ocupació pel règim de comunicació prèvia.

La documentació requerida per aquest tràmit serà la següent:

Certificat final d’obra i habitabilitat emès pel tècnic (visat)

Certificat del facultatiu director que acrediti que les obres s’han executat d’acord amb el projecte aprovat i que l’edificació està en condicions de ser utilitzada.

En cas d’haver-se realitzat modificacions de detall (no substancials) introduïdes durant l’obra respecte del projecte aprovat, caldrà aportar un certificat del tècnic director de l’obra indicant que les variacions s’adeqüen a la normativa urbanística (art. 85.4 ROAS).

En cas d’haver-se realitzat modificacions substancials, per a la seva autorització prèvia a la tramitació de la 1ª ocupació, cal aportar el projecte bàsic i l’executiu visat de les modificacions.

Plànol en format digital de l’estat definitiu de la parcel·la amb indicació de la situació de les connexions amb serveis urbans, aigua, electricitat, sanejament i gas. (arxiu extensió dwg).

Certificat de recepció de residus de la construcció emès per un gestor autoritzat (original).

Fotocòpia de les primeres pàgines del llibre d’ús i manteniment de l’edificació. (habitatges unifamiliars)

Fotocòpia de les primeres pàgines del llibre de l’edifici (edificis plurifamiliars)

Certificat final d’instal·lació d’infraestructures comuns de telecomunicacions (edificis plurifamiliars).

Sol·licitud d’alta IBI (model 902 N)

Autoliquidació

ANNEX 3: OBRES SUBJECTES A RÈGIM D’ASSABENTAT, AMB PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE S’ESPECIFICA

Obres i/o actuacions a menys de 3 m d’alçada a interior i/o exterior d’habitatges i/o locals i/o vestíbuls i/o escales comunitàries, etc…,  que no modifiquin distribució, estructura ni façana (enrajolat, pavimentat, estucat, pintat, col·locar sòcols, canvi de portes, persianes, reixes i finestres, canvis sanitaris i mobles de cuina, etc..), reparació de tanques…

Dades a complimentar:

Reforma cuina (m² i pressupost):

Reforma bany (m² i pressupost):

Enrajolat de parets (m² i pressupost):

Pavimentació (m² i pressupost):

Altres (pressupost):

En el supòsit que afecti a una Comunitat de Propietaris aportar Acta de l’acord de la Comunitat de Propietaris de l’actuació a realitzar.

Instal·lació de pèrgoles (en jardins i/o plantes baixes)

Pilars i bigues de materials lleugers (fusta, alumini o similar)

Es permet únicament el cobriment amb material tèxtil o vegetal

(distància mínima: 1 metre a límits de parcel·la)

Documentació a aportar:

Croquis amb dimensions i situació de la pèrgola dins la parcel·la

Pressupost:

En el supòsit que afecti a una Comunitat de Propietaris aportar Acta de l’acord de la Comunitat de Propietaris de l’actuació a realitzar.