Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1r.- Aquesta ordenança es dicta en virtut de les facultats concedides per l’article 189 del   Decret Legisla­tiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.

ARTICLE 2n.- Com que aquesta Ordenança es refereix a aspec­tes sanitaris, de seguretat i purament tècnics, té la natu­ralesa d’Ordenança de construcció o de “policia urbana”, no lligada a unes directrius de planejament concret, i pot subsistir amb vida pròpia al marge dels plans.

ARTICLE 3r.- A l’efecte d’aquesta Ordenança es consideraran solars:

  1. a) Les superfícies de sòl urbà aptes per a l’edificació perquè han estat urbanitzades d’acord amb el que disposa l’article 119 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol.
  2. b) Les parcel·les no utilitzables que per tenir una extensió reduïda, una forma irregular o per l’emplaçament no siguin susceptibles d’ús.

ARTICLE 4rt.- S’ha d’entendre per tancat del solar l’obra exterior de nova planta, de naturalesa no permanent, que es limita al simple tancament físic del solar.

CAPITOL II. DE LA NETEJA DE SOLARS

ARTICLE 5è.- L’alcalde exercirà la inspecció de les parcel·les, les obres i les instal·lacions del seu terme municipal per comprovar el compliment de les condicions exigibles.

ARTICLE 6è.- Queda prohibit llençar deixalles o residus sòlids als solars i als espais lliures de propietat pública o privada.

ARTICLE 7è.-

7.1.- Els propietaris de solars els hauran de mantenir en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, i els serà prohibit mantenir-hi deixalles, residus sòlids urbans o runes.

7.2.- Quan el domini directe d’un solar pertanyi a una persona i el domini útil a una altra, l’obligació recaurà sobre aquella que tingui el domini útil.

ARTICLE 8è.-

8.1.-  L’alcalde, d’ofici o a instància de qualsevol inte­ressat, previ informe dels serveis tècnics i havent sentit el titular responsable, dictarà una resolució que assenyali les deficiències existents en els solars, ordenarà les mesures necessàries per solucionar-les i fixarà un termini d’execució.

8.2.- Un cop finalitzat el termini determinat perquè la persona interessada porti a terme les actuacions corresponents, sense que aquestes s’hagin dut a terme, es procedirà de conformitat amb l’art. 217 del Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, optant en el termini d’un mes, entre l’execució subsidiària o l’atorgament d’un nou termini perquè l’interessat faci les actuacions que calgui, podent reiniciar-se el procediment successivament, i podent-se imposar multa coercitiva per una quantia de 347,60 a 3.000,00 euros.

8.3.- Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, un cop hagi transcorregut el termini concedit sense que s’hagin dut a terme les mesures necessàries, l’alcalde podrà ordenar la incoació de l’expedient sancionador, que es tramitarà d’acord amb la Llei 30/1992 de 26 de novembre del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Proce­diment Administratiu Comú vigent, i s’imposarà una multa segons el següent:

  1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 347,60 a 3.000,00 euros.
  2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 3.356,05 a 30.000,00 euros.

Per tal de graduar les sancions que s’han d’aplicar, a més dels criteris inclosos en els principis reguladors de la potestat sancionadora, cal atendre la gravetat amb què la infracció afecta els béns i els interessos protegits per l’ordenament urbanístic, la gravetat del risc creat, el grau de culpabilitat de cadascun dels infractors, l’entitat econòmica dels fets constitutius de la infracció i la viabilitat de la legalització de la infracció comesa.

En la resolució, a més, es requerirà al propietari o a l’administrador que procedeixi a l’execució de l’ordre efectuada que, si no es compleix, serà portada a terme per l’Ajuntament amb càrrec a l’obligat, a través del procedi­ment d’execució subsidiària previst en la Llei 30/1992 de 26 de novembre del Règim Jurídic de les Administracions Públi­ques i del Procediment Administratiu Comú.

CAPITOL III. DEL TANCAT DE SOLARS

ARTICLE 9è.- Els propietaris de solars els hauran de mante­nir tancats, mentre no es realitzin obres de nova construc­ció, per motius de salubritat i ornament públic.

ARTICLE 10è.- La tanca o el tancament del terreny haurà de tenir les característiques i tipologia d’acord amb allò senyalat als respectius articles i referits als tancaments de solar i hauran de seguir la línia d’edificació, aquella que assenya­la per una banda i per l’altra del carrer i la via pública, el límit a partir del qual es podran aixecar les construc­cions, i en tot cas el disseny tècnic necessari per a garantir els béns públics i privats aliens.

ARTICLE 11è.- El tancat de solars es considera una obra menor i és subjecta a llicència prèvia.

ARTICLE 12è.-

12.1.- L’alcalde, d’ofici o a instància de qualsevol inte­ressat, ordenarà l’execució del tancat d’un solar, i indica­rà en la resolució els requisits i el termini d’execució, previ informe dels tècnics i havent sentit el propietari.

12.2.- L’ordre d’execució suposa la concessió de la llicèn­cia per realitzar l’activitat ordenada.

12.3.- Un cop transcorregut el termini concedit sense haver executat les obres, es procedirà d’acord amb el que preveu l’article 8è. d’aquesta Ordenança.

CAPITOL IV. RECURSOS

ARTICLE 13è.- Contra les resolucions de l’Alcaldia es pot interposar un recurs contencioso-administratiu dirigit a la sala corresponent del Tribunal Suprem de Justícia de Cata­lunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publi­cació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 1994. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA

Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre de 1993, publicant-se l’edicte inicial al BOP núm. 265 de 18 de novembre de 1993 i definitivament el dia 31 de desembre de 1993 en el BOP núm. 299.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 271 de 24 de novembre de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 17 de 21 de gener de 2005.

L’article 8 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19 d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm.  289 de 19 de desembre de 2005.

Els articles 8.2 i 8.3 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Els articles 8.2 i 8.3 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT  núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Els articles8.2 i 8.3 d’aquesta ordenança han estat modificats  segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT  291 de 18 de desembre de 2008.

Els articles 1 i 8 d’aquesta ordenança  han estat modificats  segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 17 de desembre de 2009.