Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

Article 1. Àmbit d’aplicació.

L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el municipi de Cunit i totes els edificis del municipi estan subjectes a la seva observança. La ignorància per part dels propietaris o llogaters dels edificis o dels instal·ladors no excusarà el seu compliment.

Article 2. Objecte.

  1. L’objecte d’aquesta ordenança és regular les condicions d’ubicació i d’instal·lació de tota mena d’antenes i els seus elements auxiliars de connexió, d’aparells de climatització (d’aire condicionat, ventilació, etc) i altres elements assimilables a les façanes dels edificis i en llocs visibles des de la via pública, patis de ventilació, patis d’illa de cases, cobertes i zones ajardinades, a efecte de preservar les condicions estètiques dels immobles, i d’evitar el vol d’elements sobre la via pública.
  2. En el cas de les antenes, s’inclouen tant les antenes de recepció com d’emissió d’ones electromagnètiques de radiodifusió, televisió, telecomunicacions, telecomandament, etc. en qualsevol de les seves possibles formes: de filament, de pilar o torre, parabòliques, per elements o qualsevol altra que la tecnologia actual o futura faci possible.

Article 3. Edificis de nova construcció.

En tots aquells edificis de nova planta o en aquelles intervencions de reforma de grau alt en edificis existents, caldrà preveure la reserva d’espai per les conduccions d’instal·lacions de connexió de les possibles antenes a situar a la coberta amb els habitatges.

Article 4. Instal·lacions en edificis de nova planta o en obres de reforma integrals.

4.1 Espai comunitari per instal·lacions.

En els projectes de construcció de nous edificis o reformes integrals i ampliacions s’ha de preveure un espai mínim del 20% de la superfície, integrant arquitectònicament sota del cel obert o terrat per ubicar les instal·lacions de tot tipus.

La reserva d’aquest espai serà d’ús i accés comunitari i caldrà ubicar-hi totes les instal·lacions necessàries per a cada un dels elements construïts que configura l’immoble. Els elements i instal·lacions no quedaran a la vista des de la via pública. En els habitatges unifamiliars únicament cal garantir que els elements i les instal·lacions no es vegin des de la via pública.

En cas que se situïn dins la parcel·la estaran en sòl d’aprofitament privat de la mateixa parcel·la.

4.2 Instal·lació d’aparells de climatització i similars.

Els aparells de climatització se situaran preferentment a la coberta de l’edifici i se separaran suficientment de la façana per evitar que quedi a la vista des de la via o espai públic.

Quan aquests aparells provoquin la condensació i el goteig d’aigua, aquesta ha de ser evacuada a la xarxa de desguàs de l’interior de l’edifici.

La instal·lació dels compressors s’ha de fer de tal manera que no produeixi transmissions de vibracions.

Els aparells susceptibles de produir soroll s’han d’instal·lar amb les condicions d’insonorització necessàries, de manera que el soroll que arriba al veí més proper no superi els valors amb dB (A), que determini la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i annexos modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la  Llei, així com la ordenança municipal 1.11 sobre el soroll i les vibracions.

4.3 Antenes

A l’exterior dels edificis únicament s’admetrà la instal·lació d’una antena o equip terminal col·lectiu per a cada edifici i funció.

La instal·lació es farà a la coberta, separada suficientment de la façana de l’edifici, i s’evitarà que quedi a la vista des de la via i des dels espais públics.

No es podran instal·lar antenes de cap mena a les obertures, finestres, balconades, façanes i paràmetres perimetrals dels edificis.

4.4 Altres instal·lacions

Els edificis hauran de disposar de les canalitzacions adequades per allotjar els cables i tots aquells elements que formin les instal·lacions, i es prohibirà la disposició de conduccions i cables vistos en qualsevol façana i d’acord amb la normativa específica de cada instal·lació.

4.5 Altres condicions

En els projectes d’obres de nova edificació, reforma integral i addició, es preveurà la ubicació dels aparells de climatització, ventilació, antenes, aparells similars i altres instal·lacions així com també les canalitzacions d’acord amb el que disposa aquesta ordenança.

Article 5. Instal·lacions en edificis existents.

5.1 Aparells d’aire condicionat

No es podran instal·lar aparells d’aire condicionat i ventilació en edificis existents, que siguin visibles des de la via pública o espais lliures públics.

Quan la instal·lació no pugui adequar-se als paràmetres que dicta aquesta ordenança, caldrà seguir els criteris per la instal·lació determinats pels Serveis Tècnics Municipals.

Els aparells que expulsin aire i es trobin a una distància inferior a 4 m d’una obertura d’una finca veïna, hauran d’adaptar les mesures necessàries per a evitar la incidència directa de l’aire expulsat.

Els paràmetres que es valoraran per la instal·lació de l’aparell d’aire condicionat seran els següents:

  • L’impacte visual, la integració a la façana, la solució donada al desguàs de l’aigua, el nivell de so produït i l’expulsió de l’aire calent.
  • Les unitats exteriors hauran d’estar situades a una distància inferior a 3 m de qualsevol paret del local que no pertanyi a l’usuari.

L’aire expulsat pels aparells no podrà afectar a altres obertures alienes al local o edifici. Si no es compleixen aquestes condicions, l’aparell no podrà ser instal·lat.

  • Quan l’aparell s’hagi de situar en elements comuns, amb independència de notificació a l’Ajuntament, s’haurà de disposar de l’autorització de la comunitat de propietaris.
  • Els compressors s’han d’instal·lar de tal manera que no produeixin vibracions a elements veïns.
  • Els aparells susceptibles de produir soroll s’han d’instal·lar amb les condicions d’insonorització necessàries perquè el soroll que arribi al veí més proper no superi els valors amb dB(A), que determini la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i annexos modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei, així com la ordenança municipal 1.11 sobre el soroll i les vibracions.

5.2 Antenes

En els edificis existents caldrà complir els criteris de l’apartat 4.3.

5.3 Altres instal·lacions

Els edificis hauran de disposar de les canalitzacions adequades per allotjar els cables i tots aquells elements que formin les instal·lacions, i es prohibirà la disposició de conduccions i cables vistos en façanes principals i d’acord amb la normativa específica de cada instal·lació.

En qualsevol cas caldrà que tots els aparells i instal·lacions a l’exterior dels edificis tinguin un impacte visual mínim i estiguin integrats arquitectònicament amb el conjunt de l’edifici.

Article 6. Nivell sonor.

Els aparells de climatització i de ventilació no podran originar nivells d’immissió de soroll superior als que estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Article 7.  Règim Sancionador.

Si una instal·lació no s’adequa a aquesta ordenança, efectuades les inspeccions tècniques oportunes, es requerirà a les persones responsables que en un termini d’un mes retirin la instal·lació o bé s’adeqüin a la present ordenança.

Article 8. Sancions.

Per l’incompliment de la present ordenança s’aplicarà una sanció amb una multa dins de les quantitats autoritzades per la Llei reguladora de règim local, vigent en el moment que es comesa la infracció.

De la sanció del que disposa la present ordenança, en seran responsables solidàriament:

  1. L’empresa instal·ladora, o bé la persona física o jurídica que hagués disposat la instal·lació, sense prèvia llicència, o amb la infracció de les condicions i els preceptes que estableix aquesta ordenança.
  2. El propietari de l’edifici on la instal·lació estigués col·locada.

El procediment per a la imposició de les sancions serà l’establert en la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha aprovada segons acord de Ple de data 23 de setembre de 2010, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 234 de data 11 d’octubre de 2010 i el definitiu en el BOPT núm. 285 de data 14 de desembre de 2010.