La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

 

Justificació de la proposta

El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Cunit, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en dates 7 de setembre i 30 de novembre de 2006 (DOGC 4869 de 25 d’abril de 2007), estableix, en el seu corpus d’articles, una sèrie de paràmetres per a la regulació del sòl urbà i la classificació i definició dels usos permesos i no permesos en termes generals i específics per a les diverses zones establertes en el Pla.

El Títol VIII (Reglamentació dels Usos), capítol 1, article 250 del POUM, estableix una classificació general i defineix i determina usos específics.

L’article 252 del mateix títol i capítol distingeix i defineix els usos globals i principals; el article 253 defineix 29 usos específics.

Al capítol 2 del Títol VIII, els articles 254, 255 i 256 regulen els usos segon el règim jurídic del sòl, desenvolupen la regulació dels usos i determina els criteris per l’autorització provisional dels usos específics.

El capítol 3 del Títol VIII determina les limitacions generals d’usos en funció de les situacions relatives (art. 257), en relació a la ubicació que ocupa el local principal i d’accés a l’activitat. Així, es determinen 9 situacions relatives creuades amb 20 usos específics permesos (art. 258)

D’altre banda, el Text Refós del POUM defineix les zones i subzones en sòl urbà en l’article 159.1 i 2, en funció de la regulació específica per a cada teixit, les intensitats d’edificació i els usos principals i compatibles. Es defineixen 7 zones i 8 subzones. La regulació detallada de les zones i subzones i les condicions d’ús per a cada zona i subzona es troben incloses en el Capítol 2, articles 163 a 194 del Text Refós.

Prenent com a marc de referència els preceptes urbanístics, les zones i subzones en sòl urbà i els usos determinats al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cunit, l’Ajuntament de Cunit, amb la voluntat de definir el model comercial més adient per al municipi, va elaborar un Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC) amb l’objectiu de concretar un pla d’actuacions amb les accions a realitzar i la forma de dur-les a terme. Es tracta d’afavorir la modernització i ordenació d’un desenvolupament sostenible de l’activitat comercial de Cunit (incloent el sector serveis).

El Text Refós del Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials va ser aprovat de forma provisional en sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Cunit de data 22 de novembre de 2007 i per la Generalitat de Catalunya es va atorgar l’aprovació definitiva en data 7 de febrer de 2008 . Tot i que el POEC es refereix a tot el terme municipal i a tot el sector comercial detallista de Cunit, el Pla d’actuacions amb les accions específiques a realitzar s’ha distribuït per a tot el municipi i per zones determinades en el mateix POEC. Així, es proposen accions específiques per:

 • Tot el municipi
 • El nou Centre
 • L’Eixample
 • Noves zones comercials

El POEC proposa instruments municipals per regular l’activitat comercial, i una de les recomanacions del Pla d’Actuació del mateix POEC rau en al modificació i creació d’ordenances reguladores de l’activitat comercial.

 • Adaptació de la normativa urbanística (normes complementàries), en els aspectes relacionats amb l’activitat comercial, a les recomanacions del POEC.
 • Elaboració de normes complementàries de planejament o ordenances reguladores de determinades activitats: Mitjanes superfícies comercials, entitats financeres; APIs i altres sectors sensibles.
 • Elaboració de normes complementàries de planejament i ordenances reguladores dels usos.
 • Elaboració d’instruments que obliguin a una reflexió específica (subjecta a planejament) sobre les activitats més adients a incorporar, si escau, a les noves actuacions previstes. Aquesta mesura afectaria a les promocions singulars i a les noves promocions residencials que puguin desenvolupar-se a Cunit.

El comerç i el sector serveis són les principals activitats econòmiques de Cunit, tanmateix, la seva oferta no arriba a satisfer, avui, les necessitats dels residents a Cunit (tenint en compte primera i segona residència, molt important al municipi). L’estructura urbana de Cunit, amb discontinuïtats importants i condicionada per la fragmentació que generen les vies de comunicació (carretera C-31 i via del tren), no afavoreix la consolidació d’un àmbit comercial potent. Una part de les segones residències esdevé habitatge habitual i, si afegim les noves actuacions residencials, podrem explicar l’augment de població i els canvis que s’estan produint en la localització de la població sobre el territori de Cunit. El centre de Cunit, tot i tenir grans possibilitats, no arribaria a desenvolupar-les sense una actuació decidida de suport i de potenciació de l’activitat comercial i de serveis de caràcter urbà.

El balanç comercial que presenta actualment Cunit, amb paràmetres d’evasió de despesa, calculat a partir de la comparació entre l’oferta agregada (facturació mitjana per subsector comercial, aplicada als metres quadrats de superfície comercial) i la demanda agregada (despesa manifestada per la població resident a Cunit i per als segons residents, convertida a població equivalent i aplicada per a cada subsector), a nivell quantitatiu és deficitari per a tots els sectors, tal i com s’assenyala al quadre adjunt:

 

SECTOR Fact.Correg. Pel sector Despesa capt.   Per sector Evasió desp.     Cunit OA-DA  (amb EDC) DIM. MAX.   (amb EDC)
Quotidià alimentari 9.188.003,73 € 13.154.114,46 € 6.958.055,97 € 10.924.166,69 € -3456
Quotidià no alimentari 2.990.046,10 € 3.355.556,48 € 2.513.417,80 € 2.878.928,18 € -615
Equipament de la llar 2.409.758,03 € 1.938.184,36 € 2.986.355,87 € 2.514.782,20 € -2113
Equipament de la persona 1.025.729,33 € 2.066.601,14 € 4.285.478,90 € 5.326.350,72 € -2290
Automoció i carburants 296.476,26 € 296.473,26 € 0
Lleura i cultura 618.802,06 € 1.321.934,52 € 3.577.524,40 € 4.280.656,85 € -1619
Altres 2.700.707,99 € 289.963,94 € 2.410.744,06 € 0
Comerç mixt 0
Total 19.229.520,51 € 22.126.354,90 € 20.320.832,94 €

 

Aquest resultat permet el creixement comercial en cadascú dels sectors objecte d’anàlisi. Tanmateix, cal promoure un desenvolupament econòmic local modern, ordenat i sostenible, que permeti la creació d’un teixit comercial competitiu i complementari, generador de llocs de treball i amb criteris de qualitat i vocació de servei.

En aquest senti, el desenvolupament econòmic local s’ha d’entendre com “…aquell procés reactivador de l’economia i dinamitzador de l’entorn local que, mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en una zona determinada o espai físic, és capaç d’estimular i fomentar el seu creixement econòmic, creant ocupació, renda i riquesa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar social de les poblacions locals…”

Es per això que el creixement econòmic, per entendre’l en sentit integrador, ha d’anar acompanyat de creació de riquesa i d’ocupació, i de millora del benestar local i/o territorial.

A Cunit, com arreu, la consolidació dels eixos comercials urbans afavoreix la vida social del municipi i intensifica la relació entre empresaris i, per tant, augmenta l’activitat econòmica i possibilita una més gran fortalesa del sector, contribueix a la generació de llocs de treball, obre noves oportunitats de negoci i resisteix millor els impactes de les implantacions de nous formats. A més, una oferta comercial variada dins els eixos comercials delimitats urbans evita desplaçaments innecessaris i permet satisfer les necessitats de compra dels ciutadans que tenen dificultats per desplaçar-se.

En els darrers anys s’ha produït al nostre municipi un augment en la implantació d’activitats relacionades amb el sector de serveis i fonamentalment de les corresponents a ús de bancs, caixes d’estalvi, i agències d’intermediació immobiliària però també d’altres entitats financeres, entitats asseguradores, locutoris, perruqueries, bars-restaurants i establiments multipreus, entre d’altres.

En el període 2002-2006 destaca l’increment del sector de la restauració amb 36 activitats noves, el sector immobiliari amb 18 activitats noves, mentre la resta d’activitats es mostra més diversificada. Caldria, però, destacar també la incorporació de 4 oficines bancàries noves a l’any 2005 en una zona de creixement econòmic situada a la perifèria immediata del Casc Antic, anomenada pel POEC el Nou Eixample de Cunit. En aquesta zona s’han instal·lat bars, restaurants i altres activitats, degut al potencial creixement econòmic i residencial. El POUM, en aquesta zona, determina un creixement residencial de 450 habitatges nous amb 8.000 m2 de sostre comercial en petit format, un nou CAP, despatxos professionals, institut, i altres projectes que convertiran aquest espai en una zona de continuïtat i ampliació del Casc Antic.

Tanmateix, el creixement econòmic en aquesta zona “perifèrica” al Casc Antic, podria produir efectes desertitzadors i d’exclusió d’activitats comercials tradicionals en format de “petites botigues” en la zona delimitada en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal com a Zona 2 – Casc Urbà i determinada en el POEC com a Casc Antic o Nucli Antic; zona compresa entre el Carrer Major, Avinguda de la Font, Joaquim Mir i Carrer del Mar, amb una superfície aproximada de 65.000 m²

Actualment, a Cunit, hi ha registrades 272 activitats amb establiment permanent. La distribució sectorial de les activitats econòmiques del municipi es mostren a la taula següent:

Construcció Comerç al detall Serveis Professionals Total
28 82 156 6 272

 

D’aquestes 272 activitats, 116 es troben dins del Casc Antic, fet que representa el 43% del total de l’activitat econòmica registrada a l’Ajuntament de Cunit. A la taula següent es mostra la distribució sectorial dels establiments.

Construcció Comerç al detall Serveis Professionals Total
10 42 60 4 116

 

Els resultats de la distribució posa de manifest que el sector serveis i el sector del comerç al detall predominen sobre la resta de sectors.

D’altre banda, l’anàlisi de l’evolució de l’atur en el municipi posa de manifest l’increment progressiu i constant de les persones aturades a Cunit. La taula següent mostra l’evolució de les persones aturades en el període 2003- gener 2008 en números absoluts.

2003 2004 2005 2006 2007 Gener/2008
177 203 331 442 519 574

 

És evident que l’evolució creixent de l’atur a Cunit (i arreu) està vinculat al creixement de la població, a la major sensibilitat d’alguns sectors productius als cicles econòmics (com ara construcció i turisme) i a la incorporació al mercat de treball del sector més jove de la població, entre d’altres factors. Tanmateix, i encara que l’atur és un fenomen multifactorial que sobrepassa l’àmbit local, des de l’Ajuntament de Cunit es pretén incentivar la creació de llocs de treball en coherència amb el desenvolupament econòmic local, prenen com a marc de referència teòrica l’equació creixement econòmic- creació de llocs de treball.

Amb aquest antecedents, des de l’Ajuntament de Cunit, es considera oportú determinar metodologies i instruments d’intervenció amb l’objectiu d’induir l’ordenació i creixement sostenible del teixit econòmic i comercial del municipi, donant-li un tractament especial al Casc Antic. Es tractaria de l’elaboració d’instruments jurídics (reglaments, ordenances,…) amb l’objectiu, d’una banda, de reduir les càrregues fiscals de competència municipal a les empreses ja existents al municipi que i, d’altre, d’incentivar, mitjançant bonificacions fiscals, l’atracció de determinades activitats econòmiques infrarepresentades en el municipi.

Es tracta, en definitiva, de protegir les activitats econòmiques ja existents al Casc Antic i a la resta de zones del municipi, ampliar l’oferta comercial amb activitats infrarepresentades i/o no representades per minimitzar l’evasió de despesa, induir la generació de llocs de treball i estimular la demanda de bens i serveis del municipi.

A l’any 2007, l’Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, va elaborar un estudi tècnic d’activitat econòmica, l’objectiu del qual va ser l’elaboració d’una diagnosi de l’estructura econòmica del municipi, amb la finalitat de dissenyar els principis que haurien d’orientar l’elaboració de propostes d’incentivació econòmica per a l’atracció d’activitats econòmiques infrarepresentades i/o no representades a Cunit. Les conclusions de l’estudi van posar de manifest una mancança significativa de les activitats econòmiques que es detallen a continuació i que podrien contribuir a la diversificació, amb criteris de qualitat i servei, de l’oferta comercial i de serveis de Cunit.

COMERÇ AL DETALL

651.2. Comerç al detall de tota mena de roba per vestir.

651.3. Comerç al detall de llenceria i corseteria.

651.4. Comerç al detall merceria i paqueteria.

651.6. Comerç al menor de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general.

652.2. Comerç al detall de productes drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració y productes químics.

652.3.Comerç al detall de perfumeria i cosmètica, i articles per la higiene personal.

652.4. Comerç al detall de plantes i herbes en herbolaris.

653.2. Comerç al detall de material i aparells electrònics, electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstics accionats per altre tipus d’energia distinta de l’elèctrica, així com de mobles de cuina.

653.3. Comerç al detall d’articles de menatge, ferreteria, decoració i regal.

653.9. Comerç al detall per l’equipament de la llar.

654.1. Comerç al detall de vehicles terrestres.

654.2. Comerç al detall d’accessoris i peces de recanvi per vehicles terrestres

657 Comerç al detall d’instruments musicals en general, així com dels seus accessoris.

659.3. Comerç al detall d’aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics.

659.4. Comerç al detall de llibres, diaris, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts.

659.5. Comerç al detall d’articles de joieria, rellotgeria i bijuteria.

659.6. Comerç al detall de joguines, articles d’esports, peces esportives de vestit, calçat, armes cartutxos i articles de pirotècnia.

659.8. Comerç al detall denominat “sex-shop”

SERVEIS AMB ESTABLIMENT PERMANENT

755.2. Servei prestats al públic per les agències de viatges.

971.1. Tints, neteja en sec, neteja i planxat de robes fetes i peces i articles de la llar usats.

971.2. Neteja i tenyit de calçat.

971.3. Reparació de roba.

Amb tots aquests antecedents s’ha cregut necessari l’adopció de mesures adreçades a millorar, racionalitzar i diversificar el sector distributiu, protegir la lliure iniciativa empresarial i establir les condicions que garanteixin que la lliure competència no perjudiqui als sectors econòmics més dèbils ni als ciutadans, així com també a complir amb les previsions del POUM i del POEC de Cunit.

En conseqüència, i en aplicació d’allò que disposa els articles 250, 251, 252 i 253 del Capítol 1, Títol VIII, Reglamentació dels Usos del POUM de Cunit, dels articles 163 a 194 del Capítol 2  Regulació Detallada de les Zones del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, de l’exposició de fets de la Resolució de data 7 de febrer de 2008 emesa pel Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, per la qual es dona aprovació definitiva al Programa d’Orientació per las Equipaments Comercials, i d’altres normes que puguin ser d’aplicació, es redacta aquesta Ordenança Reguladora d’Incentius a empreses i projectes d’empresa amb seu social a Cunit, amb establiment a peu de carrer.

CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Àmbit d’aplicació

L’aplicació d’aquesta Ordenança s’estén al municipi de Cunit.

Article 2.-  Objecte

L’objecte d’aquesta Ordenança, en aplicació d’allò que disposa els articles 250, 251, 252 i 253 del Capítol 1, Títol VIII, Reglamentació dels Usos del POUM de Cunit, dels articles 163 a 194 del Capítol 2  Regulació Detallada de les Zones del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, de l’Exposició de Fets de la Resolució de data 7 de febrer de 2008 emesa pel Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, per la qual es dona aprovació definitiva al Programa d’Orientació per las Equipaments Comercials, i d’altres normes que puguin ser d’aplicació, és la de protegir les activitats econòmiques ja existents, ampliar l’oferta comercial amb activitats infrarepresentades i/o no representades per minimitzar l’evasió de despesa, induir la generació de llocs de treball i estimular la demanda de bens i serveis del municipi.

Article 3.-  Determinacions de l’Ordenança

L’Ordenança regula:

3.1.- Els incentius a les empreses amb establiment permanent a Cunit.

3.2.- Els incentius a les noves activitats econòmiques infrarepresentades i/o no representades al municipi, relacionades a l’article 8 d’aquesta ordenança, amb establiment permanent a Cunit.

Article 4 .- Normativa de referència

Atès que l’objecte de l’ordenança és la de protegir les activitats econòmiques ja existents, ampliar l’oferta comercial amb activitats infrarepresentades i/o no representades per minimitzar l’evasió de despesa, induir la generació de llocs de treball i estimular la demanda de bens i serveis del municipi, mitjançant el conjunt de paràmetres definits en l’article anterior, les determinacions de la mateixa s’han de referir a la seva aplicació i interpretació de la normativa vigent en relació a les activitats contemplades, sigui de rang estatal, autonòmic i/o local. El corpus jurídic d’aplicació, segons les matèries de competència, és:

 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 18/2005 d’Equipaments Comercials.
 • Decret 378/2006 pel qual es desplega la llei 18/2005.
 • Decret 379/2006 pel qual s’aprova el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials.
 • Ordenançes fiscals de l’Ajuntament de Cunit.
 • Llei 3/1998 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.
 • Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit.
 • Text Refós del Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials de Cunit.
 • Decret legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
 • Llei 10/90, de 15 de juny sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i establiments públics,
 • Decret 239/1999 de 31 d’agost pel que s’aprova el catàleg dels espectacles, activitats recreatives i establiments públics sotmesos a la Llei anterior

Article 5.-  Determinació dels incentius

Els incentius regulats en aquesta ordenança adoptaran la forma de bonificacions de taxes i preus públics que siguin competència directa de l’Ajuntament de Cunit. Les bonificacions restaran subjectes, en alguns casos, a la creació d’ocupació de persones aturades  empadronades i residents al municipi, degudament acreditades com a demandants d’ocupació en els Servei d’Ocupació de Catalunya.

Article 6.- Forma i tipologia dels incentius susceptibles d’aplicació

Els incentius susceptibles d’aplicació adoptaran la forma de bonificacions percentuals de les taxes i preus públics que es detallen a continuació:

Taxes:

 • Taxa per llicència d’obertura d’establiments i activitats (ordenances 3.2 i 3.3)
 • Taxa per serveis urbanístics i ICIO per establiments de comerç al detall i de serveis (ordenances 2.2 i 3.2)

Preus Públics:

 • Preu públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques (ordenança 4.4)

CAPÍTOL 2: PARÀMETRES REGULADORS I CONDICIONS D’ACCÉS

Article 7: Criteris d’aplicació dels incentius

Els incentius regulats en aquesta ordenança restaran subjectes als criteris de discriminació següents:

 1. A) Per empreses en general
 • Millora de l’establiment
 • Adreça de l’establiment
 • Obertura de nous establiments d’un mateix titular amb la mateixa activitat
 • Contractació de persones aturades de Cunit
 • Número de contractes de persones aturades de Cunit
 1. B) Per noves empreses
 • Activitat relacionada a l’article 8 d’aquesta ordenança
 • Adreça de l’establiment
 • Contractació de persones aturades de Cunit
 • Número de contractes de persones aturades de Cunit”

Article 8.- Activitats bonificades per a noves empreses amb establiment permanent

Obeint a criteris d’infrarepresentació i/o no representació d’activitats econòmiques amb establiment permanent a Cunit que poden contribuir a la diversificació, amb criteris de qualitat i servei, de l’oferta comercial i de serveis del municipi, es relacionen aquelles que poden acollir-se a les determinacions d’aquesta ordenança.

COMERÇ AL DETALL

651.2. Comerç al detall de tota mena de roba per vestir.

651.3. Comerç al detall de llenceria i corseteria.

651.4. Comerç al detall merceria i paqueteria.

651.6. Comerç al menor de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general.

652.2. Comerç al detall de productes drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració y productes químics.

652.3.Comerç al detall de perfumeria i cosmètica, i articles per la higiene personal.

652.4. Comerç al detall de plantes i herbes en herbolaris.

653.2. Comerç al detall de material i aparells electrònics, electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstics accionats per altre tipus d’energia distinta de l’elèctrica, així com de mobles de cuina.

653.3. Comerç al detall d’articles de menatge, ferreteria, decoració i regal.

653.9. Comerç al detall per l’equipament de la llar.

654.1. Comerç al detall de vehicles terrestres.

654.2. Comerç al detall d’accessoris i peces de recanvi per vehicles terrestres

657 Comerç al detall d’instruments musicals en general, així com dels seus accessoris.

659.3. Comerç al detall d’aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics.

659.4. Comerç al detall de llibres, diaris, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts.

659.5. Comerç al detall d’articles de joieria, rellotgeria i bijuteria.

659.6. Comerç al detall de joguines, articles d’esports, peces esportives de vestit, calçat, armes cartutxos i articles de pirotècnia.

659.8. Comerç al detall denominat “sex-shop”

SERVEIS AMB ESTABLIMENT PERMANENT

755.2. Servei prestats al públic per les agències de viatges.

971.1. Tints, neteja en sec, neteja i planxat de robes fetes i peces i articles de la llar usats.

971.2. Neteja i tenyit de calçat.

971.3. Reparació de roba.

Altres epígrafs que l’ajuntament consideri oportuns, obeint a criteris de infrarepresentativitat i/o no representativitat de l’epígraf en el municipi.

Article 9.- Beneficiaris

A efectes de la present Ordenança, tindran la consideració de beneficiaris:

9.1.- Els titulars d’activitats econòmiques amb establiment permanent a Cunit (en qualsevol de les formes jurídiques existents) generadores de nous llocs de treball.

9.2.- Els titulars d’activitats econòmiques amb establiment permanent a Cunit (en qualsevol de les formes jurídiques existents) generadores o no de nous llocs de treball, l’activitat de les quals estigui compresa entre les relacionades en l’article 8 d’aquesta ordenança.

Article 10.- Forma i quantia de les bonificacions

Atenent als criteris de discriminació establerts en l’article 7 d’aquesta ordenança, les bonificacions s’aplicaran a les empreses, en termes percentuals i en cada cas, sobre les quanties resultants de l’aplicació de les taxes i preus públics definits en l’article 6. Les formes que podran adoptar les bonificacions regulades en aquesta ordenança respondran a les sol·licituds de:

Per empreses en general:

 • llicència d’obres menors o majors per ampliació de l’establiment on es desenvolupa l’activitat econòmica
 • llicència d’activitat per ampliació de l’activitat econòmica
 • llicència d’obres menors o majors per l’obertura d’un nou establiment sol·licitada pel titular d’una activitat ja existent amb l’objectiu de desenvolupar la mateixa activitat
 • llicència d’activitat per l’obertura d’un nou establiment sol·licitada pel titular d’una activitat ja existent amb l’objectiu de desenvolupar la mateixa activitat

Per noves empreses, les activitats de les quals es trobin recollides en l’article 8 d’aquesta ordenança:

 • llicència d’obres menors o majors per l’obertura d’un nou establiment
 • llicència d’activitats per l’obertura d’un nou establiment

No es bonificaran llicències d’obres majors per a edificacions de nova construcció, l’ús de les quals es destini a la realització d’activitats empresarials.

La quantia de les bonificacions, segon els criteris discriminadors, es presenta a continuació.

BONIFICACIONS PER EMPRESES EN GENERAL, SUBJECTES A LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empreses en General

 

 

 

 

 

 

Casc Antic

 

 

Ampliació

 

 

Sense creació de llocs de treball

 

 

50% Ll O+50% LlOEA+50% RRAE

 

 

Amb creació de llocs de treball

 

 

60% Ll O+60% LlOEA+60% RRAE

 

 

Obertura d’un nou establiment d’un mateix titular amb la mateixa

activitat

 

Sense creació de llocs de  treball

 

 

50% Ll O+50% LlOEA+50% RRAE

 

Creació d’un lloc de treball

 

 

60% Ll O+60% LlOEA+60% RRAE

 

Creació de dos o més llocs de treball

 

 

75% Ll O+75% LlOEA+75% RRAE

 

 

 

 

 

 

 

 

Resta del Municipi

 

 

 

Ampliació

 

Sense creació de llocs de treball

 

 

30% Ll O+30% LlOEA+30% RRAE

 

Creació d’un lloc de treball

 

 

40% Ll O+40% LlOEA+40% RRAE

 

Creació de dos o més llocs de treball

 

 

50% Ll O+50% LlOEA+50% RRAE

 

 

 

Obertura d’un nou establiment d’un mateix titular amb la mateixa activitat

 

 

Sense creació de llocs de treball

 

 

30% Ll O+30% LlOEA+30% RRAE

 

Creació d’un lloc de treball

 

 

 

40% Ll O+40% LlOEA+40% RRAE

 

Creació de dos o més llocs de treball

 

 

 

 

50% Ll O+50% LlOEA+50% RRAE

LlO: Llicències d’obres;  RRAE: Recollida de Residus d’Activitats Econòmiques; LlOEA: Llicència Obertura Establiments i Activitats.

BONIFICACIONS PER A EMPRESES LES ACTIVITATS DE LES QUALS ESTIGUIN  RECOLLIDES EN L’ARTICLE 8 DE L’ORDENANÇA

 

 

 

 

 

 

 

 

Noves Empreses

(Article 8 de l’ordenança)

 

 

 

 

 

 

 

Casc Antic

 

 

 

 

Obertura

 

Sense creació de llocs de treball

 

 

30% Ll O+30% LlOEA+30% RRAE

 

 

Creació d’un lloc de treball

 

60% Ll O+60% LlOEA+50% RRAE

 

 

Creació de dos o més llocs de treball

 

75% LlO +75% LlOEA+60% RRAE

 

 

 

Resta del municipi

 

 

Obertura

 

Sense creació de llocs de treball

 

 

25% Ll O+25% LlOEA+25% RRAE

 

 

Creació d’un lloc de treball

 

50% Ll O+50% LlOEA+40% RRAE

 

 

Creació de dos o més llocs de treball

 

 

60%Ll O+ 60% LlOEA+50% RRAE

 

LlO: Llicències d’obres;  RRAE: Recollida de Residus d’Activitats Econòmiques; LlOEA: Llicència Obertura Establiments i Activitats.

Article 11.- Requisits dels llocs de treball creats

Els llocs de treball generats per les empreses que donin dret a les bonificacions regulades en aquesta ordenança, hauran de mantenir-se per un període mínim d’un any. En cas d’amortització del lloc de treball abans del període de contractació exigit i que dona dret a gaudir de les bonificacions previstes en l’article 10, s’obrirà, per part de l’Ajuntament de Cunit, expedient de revocació de les bonificacions atorgades.

Article 12.- Requisits dels contractes laborals

Els contractes laborals que s’efectuïn a l’empara d’aquesta ordenança podran adoptar qualsevol de les formes recollides en dret per a contractacions laborals per compte d’altri i podran efectuar-se a jornada parcial i/o complerta. L’empresa restarà obligada a substituir la persona contractada en cas d’anul·lació del contracte per qualsevol de les parts abans del temps establert, fins complir l’any mínim exigit.

Article 13. Vigència de les bonificacions

El període de vigència de les bonificacions recollides en aquesta ordenança s’establirà en el moment de la seva concessió de conformitat amb el que determina la present ordenança i amb una durada de com a màxim 4 anys.

CAPÍTOL 3: NORMES DE PROCEDIMENT

Article 14.- Sol·licitud i documentació requerida

Les empreses beneficiàries hauran de sol·licitar les bonificacions, en qualsevol de les formes recollides en l’article 10, mitjançant instància adreçada a la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Cunit, carrer Major, 12,

Amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar:

Per noves empreses, l’activitat de les quals es trobi relacionada a l’article 8, i que no generin cap llocs de treball, d’acord amb l’article 5 d’aquesta ordenança:

 • Document acreditatiu de la personalitat del sol·licitant: DNI en cas de persones físiques i CIF si es tracta de persona jurídica
 • Document on consti l’epígraf (s) de l’IAE de l’empresa sol·licitant (model 840/848)
 • Número de compte bancari de la persona física o jurídica

Per la resta d’empreses, la sol·licitud de les quals restin vinculades a la creació de llocs de treball:

 • Document acreditatiu de la personalitat del sol·licitant: DNI en cas de persones físiques i CIF si es tracta de persona jurídica
 • Copia de l’Alta de la Seguretat Social de la persona contractada, degudament compulsada
 • Copia del contracte de treball de la persona contractada, degudament compulsat
 • Certificat d’empadronament a Cunit
 • Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya pel qual s’acrediti que la persona contractada per l’empresa sol·licitant, restava inscrita en aquest servei com a demandant d’ocupació en data immediatament anterior a la contractació laboral
 • Document on consti l’epígraf (s) de l’IAE de l’empresa sol·licitant (model 840/848)
 • Número de compte bancari de la persona física o jurídica

Article 15.- Termini de presentació

Les empreses beneficiàries d’algunes de les bonificacions previstes en l’article 10, hauran de presentar instancia en la forma regulada en l’article 14 en el termini màxim d’un mes des de la data de recepció de la Llicència d’activitats definitiva

Article 16.- Procediment de resolució de sol·licituds

Els tècnics adscrits a la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç requeriran a les regidories de l’Ajuntament que hi hagin intervingut en la resolució prèvia dels expedients d’atorgament de llicència d’obres i/o d’activitats, la documentació necessària per a la comprovació de la generació del dret de l’empresa a les bonificacions sol·licitades. Els tècnics de la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç podran demanar a l’empresa sol·licitant, qualsevol documentació que es consideri necessària per a una correcta avaluació de l’expedient.

Una vegada reunida la informació necessària, s’hi afegirà la documentació presentada relacionada a l’article 14 d’aquesta ordenança, s’avaluarà en el seu conjunt i s’emetrà informe amb proposta de resolució.

Article 17.- Procediment de pagament de les bonificacions

El pagament de les bonificacions relatives a les llicències d’obres, llicència d’obertura d’establiments i activitats, i recollida de residus d’activitats econòmiques, s’efectuarà mitjançant ingrés en el compte bancari designat pel beneficiari en un termini màxim de tres mesos des de la resolució d’atorgament.

El pagament de la bonificació pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques, degut al seu caràcter anual, es realitzarà d’ofici per l’Ajuntament de Cunit en els propers exercicis i fins la vigència d’aquesta ordenança.

Article 18. Obligacions de les empreses beneficiaries

Complir amb el màxim rigor totes les legislacions que afectin l’activitat empresarial, amb una atenció especial per la normativa laboral, tributària i de seguretat social.

Article 19. Revocació de les bonificacions

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Cunit, a proposta dels tècnics adscrits a la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, podrà resoldre i deixar sense efecte les bonificacions concedides en el supòsit d’incompliment de les condicions i exigències d’aquesta ordenança. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes en concepte de bonificacions per l’incompliment de les condicions regulades en aquesta ordenança i/o per obstrucció en les actuacions de seguiment i control, sense perjudici de les responsabilitats penals i civils en les quals poden incorre per falsedat documental, entre d’altres.

CAPÍTOL 4: DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- Els expedients d’activitats que es trobin en tràmit, en qualsevol de les fases del procediment, la resolució definitiva dels quals es produeixi amb data posterior a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, generaran el dret de sol·licitar les bonificacions regulades d’acord amb aquesta ordenança.

Segona.- L’aplicació de les determinacions d’aquesta ordenança tindran caràcter retroactiu i es fixen els seus efectes favorables en data 1 de gener de 2008.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Les Empreses de Treball Temporal i les Agències de Col·locació privades en qualsevol de les formes previstes en dret, no podran gaudir de les bonificacions regulades en aquesta ordenança.

Segona.- De manera periòdica caldrà procedir a la revisió d’aquesta ordenança, valorant els seus efectes i s’introduirà, en funció d’aquesta valoració, les modificacions que siguin pertinents.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia 27 de març de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 86 de 12 d’abril de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 148 de 26 de juny de 2008.

L’article 13 d’aquesta ordenança  han estat modificats  segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT  núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

El títol i els articles 3.1 i 3.2 d’aquesta ordenança han estat modificats segons acord de Ple celebrat el dia 22 de gener de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.32 de 9 de febrer de 2009 i el definitiu en el BOPT núm. 70 de 25 de març de 2009

Els articles 7, 9 i 12 d’aquesta ordenança  han estat modificats  segons acord de Ple celebrat el dia 9 de juliol de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 167 de data 21 de juliol de 2009, i el definitiu en el BOPT  núm. 241 de 21 d’octubre de 2009.

Els articles 7, 9 i 12 d’aquesta ordenança  han estat modificats  segons acord de Ple celebrat el dia 9 de juliol de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 167 de data 21 de juliol de 2009, i el definitiu en el BOPT  núm. 241 de 21 d’octubre de 2009.