Data de l'última modificació: 04/06/2018

1. OBJECTE

L’objecte de la present ordenança és regular la instal·lació de quioscs destinats a l’activitat de venda de diaris, revistes, llibres, flors i similars, en terrenys d’ús privatiu de la via pública o altres terrenys de domini públic en la forma i amb les condicions que estableix la present ordenança.

2. NATURALESA JURÍDICA

L’ocupació de la via pública en règim d’ús privatiu per a qualsevol tipus d’instal·lació haurà d’ésser objecte de concessió.

L’ús privatiu serà el constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats.

L’ús privatiu que comporti la transformació o modificació del domini públic restarà subjecte a concessió administrativa.

3. MARC NORMATIU

Potestat reglamentària de l’Ajuntament.

L’autorització de les instal·lacions es regirà pel compliment d’aquesta ordenança així com el corresponent plec de clàusules.

L’activitat estarà sotmesa a la corresponent llicència d’activitats.

4. PROCEDIMENT A SEGUIR PER LA CONCESSIÓ DE QUIOSCS

El procés per a la concessió d’ocupació de domini públic per a la instal·lació de quioscs seguirà el següent procediment:

4.1 Inici del procés: 

 1. a) Mitjançant convocatòria pública per part de l’Ajuntament. En aquest cas es convocarà licitació pública per a la concessió de la zona estipulada, en base a les condicions establertes al corresponent plec de clàusules.
 2. b) A iniciativa privada per part d’una persona física o jurídica que expressi mitjançant instància la voluntat de disposar d’un espai de domini públic per a la instal·lació d’un quiosc. En aquest cas, l’Ajuntament es pronunciarà en un termini màxim de dos mesos sobre si considera oportú la instal·lació d’un quiosc en l’indret indicat i en cas afirmatiu obrirà el procés de licitació mitjançant el plec de clàusules, segons l’apartat a).

Estan capacitades per a participar les persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tenint plena capacitat d’obrar, acreditin solvència econòmica, professional i/o tècnica en els termes dels articles 15 a 19 del TRLCAP R.D.L. 2/2000, de 16 de juny.

4.2 Plec de clàusules:

És el document pel qual es regularà la ubicació, superfície d’ocupació de domini públic, activitat a desenvolupar i característiques estructurals de  la instal·lació. El model de quiosc serà el que determini l’Ajuntament per cada us, segons concurs de selecció i homologació.

Establirà també la penyora a fixar per tenir dret a la utilització del domini públic. També s’establirà el cànon anual a satisfer com a mínim, per la concessió, que  podrà ser millorat a l’alça en la licitació.

4.3 Concessió.

La concessió s’aprovarà per Junta de Govern Local desprès d’efectuar  la corresponent mesa de contractació d’entre totes les ofertes rebudes durant el termini establert a l’efecte.

4.4 Període de licitació

El període de concessió s’efectuarà per un període no inferior a 15 anys, tot i que es fixarà en el corresponent plec de clàusules en funció del tipus d’activitat, ubicació i dimensió de la instal·lació

5. UBICACIÓ

Aquestes instal·lacions s’efectuaran sempre en espai de domini públic de titularitat municipal i la tipologia dels indrets, seran places, zones verdes, grans avingudes, passeigs, rambles i voreres de més de 4 metres d’amplada.

La ubicació concreta de cada instal·lació vindrà regulada pel plec de clàusules, que contindrà plànol identificatiu de l’espai i situació.

La ubicació d’aquestes instal·lacions queda reduïda als àmbits abans esmentats. La distància mínima entre dos quioscs destinats a la mateixa activitat serà de 300 metres.

Totes les instal·lacions situades en espais d’ús públic hauran de complir, amb caràcter general, els següents aspectes:

 • En voreres: Caldrà deixar una amplada de, com a mínim 2 metres per la circulació de vianants.
 • En vials de vianants: Caldrà deixar una amplada de, com a mínim, 4 metres per a la lliure circulació.
 • En cap cas s’atorgaran autoritzacions per les instal·lacions en vies obertes al trànsit rodat.

L’ocupació del domini públic serà sempre a precari, i les autoritzacions s’entendran atorgades salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

El seu atorgament no exclourà ni disminuirà la responsabilitat civil o penal en que hagi pogut incórrer el beneficiari en l’exercici de les seves activitats.

6. CONSERVACIÓ, FUNCIONAMENT I MANTENIMENT

La conservació de les construccions i les instal·lacions, així com el seu manteniment en constant i perfecte estat de funcionament, neteja i higiene, aniran, a càrrec del titular, el qual haurà d’efectuar a càrrec seu les reparacions i treballs de manteniment necessaris.

El titular de la instal·lació tindrà al seu càrrec les següents despeses:

 • Manteniment de les construccions, del material i de les instal·lacions;
 • Reparació o substitució del material i de les instal·lacions esmentades;
 • Despeses derivades del consum dels diferents subministraments dels serveis.
 • Gestió dels residus.
 • Manteniment, reparació i substitució del elements de la via pública (paviment, mobiliari, etc.) afectats per la concessió.

Queda prohibida l’execució d’obres i instal·lacions, així com la seva alteració, sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament.

El titular de la instal·lació es farà responsable, al seu compte i càrrec de la neteja diària de les superfícies ocupades així com de la seva àrea d’influència.

El quiosc no podrà posar a l’exterior aparells de so, ja que pot contribuir a incrementar el nivell d’immissió acústica de l’entorn.

7. LLICÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS

La llicència per a aquestes instal·lacions es tramitarà com llicència d’activitat segons l’ús a que estiguin destinades. En el cas del quiosc de begudes i en funció de la seva superfície l’activitat es concretarà en el plec de condicions, malgrat que com a tret general es consideraran com a  innòcues.

La documentació que caldrà presentar per sol·licitar la corresponent llicència d’obertura i funcionament de les instal·lacions tramitades serà, com a mínim,  la següent:

 • Especificació de l’activitat (titular, activitat, adreça, etc.).
 • Plànol de situació.
 • Mesures que calgui adoptar en cas d’interrupcions de fluid elèctric.
 • Mesures contra incendis.
 • Relació d’elements elèctrics amb especificació de la seva potència individual.
 • Gestió dels residus.
 • Horari de l’activitat.

Les sol·licituds per les autoritzacions d’instal·lacions hauran de presentar-se al Registre General mitjançant els formats estipulats per aquest Ajuntament als efectes oportuns.

Altra documentació a presentar per part de l’interessat:

 1. Pòlissa subscrita amb l’empresa subministradora d’energia elèctrica corresponent al subministrament específic de la instal·lació.
 2. Butlletí de reconeixement de la instal·lació elèctrica, emès per un instal·lador autoritzat.
 3. Les escomeses d’energia elèctrica hauran de ser soterrades.
 4. Quan es requereixi la incorporació de maquinaria industrial s’aportarà el certificat tècnic corresponent.

Les activitats es consideren com a permanents dins de la durada del període de concessió.

8. TRASLLAT

En qualsevol moment, l’Ajuntament podrà ordenar, per raons urbanístiques, de servei públic o d’una altre naturalesa, el trasllat del quiosc a un nou emplaçament.

9. APROVACIÓ DE LLICÈNCIES

L’Ajuntament resoldrà les llicències i concessions d’ocupació d’espai públic, esmentades en aquest reglament,  previ informe dels tècnics municipals. En cap cas, es podran aprovar quan els seus emplaçaments impliquin obstacles pel lliure trànsit de vianants i vehicles.

10. INSPECCIÓ

L’Ajuntament tindrà les facultats d’inspecció, de les instal·lacions, en qualsevol moment.

11. INFRACCIONS

A.- Es conceptuaran com a faltes lleus:

1).- La deixadesa en la conservació de les obres, mobiliari, equips, instal·lacions i demés elements afectes al Servei, si no causa perjudicis a la Corporació o a tercers.

2).- La descarna en la neteja i o manteniment, quan aquesta sigui un fet aïllat i no habitual.

3).- El retard inferior a quinze dies en la instal·lació o retirada dels quioscs respecte de la data assenyalada a tal efecte.

4).- No separar o gestionar els residus segons del que estableix el Reglament Municipal de Residus.

5).- L’incompliment de les normes reguladores de l’activitat concedida, especialment pel que fa a les normes de seguretat i higiene.

6).- L’incompliment del deure de mantenir en bon estat les obres, mobiliari equips i instal·lacions afectes al servei.

7).- La negativa a prestar el servei a un ciutadà que reuneixi les condicions reglamentàries per a utilitzar-lo.

8). Superar el nivell de soroll permès en un màxim de 5 dB(A), segons l’annex III de la Llei 16/2002 en ambient exterior.

B.- Tindran la consideració de faltes greus les següents:

1).- L’incompliment de les normes sobre incapacitat i incompatibilitat per a contractar amb l’Ajuntament.

2).- La manca de pagament de les obligacions tributàries.

3).- La modificació de les instal·lacions que comportin un augment de la superfície ocupada, per sobre de l’autoritzada en l’adjudicació.

4).- La modificació de la ubicació de la instal·lació, a un altre lloc no autoritzat en l’adjudicació.

5).- La interrupció injustificada de l’activitat.

6).- Tractar de manera desigual o discriminatòria als usuaris.

7).- L’actitud obstruccionista front l’activitat inspectora de l’Ajuntament.

8).- La manca de constitució, dintre del termini fixat a l’efecte, de les garanties complementàries o suplementàries exigides per l’Ajuntament.

9).- La manca d’indemnització a tercers pels danys que els hagi ocasionat el funcionament del Servei.

10).- L’incompliment del deure de dipositar  la penyora definitiva fixada en el corresponent plec de clàusules, dins el termini fixat.

11).- Les actuacions o omissions que impliquin un risc per a la salut i seguretat de les vides humanes.

12).- Dedicar les instal·lacions a usos diferents dels específicament assenyalats sense l’autorització municipal.

13).- La deixadesa en la neteja i/o en el manteniment,  amb caràcter reiterat o habitual.

14).- Connectar la instal·lació elèctrica de la guingueta a la xarxa pública, o fanals.

15).- Deixar residus a la via pública.

16). Superar el nivell de soroll permès en ambient exterior segons l’annex III de la Llei 16/2002.

17).- Incomplir l’horari de tancament de la instal·lació.

18).- La Comissió de tres faltes lleus en una mateixa anualitat.

19).- Ocupar mitjançant material o estris, espais de la via pública, no autoritzats.

20).- Malmetre el paviment o mobiliari públic del voltant de la concessió per un mal ús de l’espai.

C.- El termini de prescripció de les infraccions serà de cinc anys per a les de caràcter greu, i de dos anys per a les lleus, a partir de la seva total consumació.

El còmput del termini s’iniciarà en la data en que s’hagués comès la falta o, quan es tracti d’una activitat  continuada, a la seva finalització.

En el cas que el fet o activitat constitutius d’infracció siguin desconeguts per manca de signes externs, dit termini es computarà quan aquests es manifestin.

12. RÈGIM SANCIONADOR

Tota acció o omissió que sigui constitutiva d’infracció serà objecte de les següents sancions:

1).- Per a les faltes lleus: multa de 60 a 150 euros.

2).- Per a les faltes greus; multes de 150 a 400 euros, sens perjudici de la possibilitat de declarar caducada l’autorització o resolt el contracte, amb el rescabalament a l’Ajuntament dels danys i perjudicis que se li haguessin irrogat, i la pèrdua de la fiança.

3).- Aquests imports seran objecte de revisió proporcional a les modificacions de les tarifes que s’aprovin, sense que, en cap cas, puguin tenir una variació inferior o superior, respectivament, als increments i disminucions que pugui experimentar l’IPC durant el període considerat.

Per a graduar les faltes i sancions, a més d’allò que objectivament hom hagi comès o omès, actuant sota el principi de proporcionalitat caldrà tenir en compte:

1).- La intencionalitat.

2).- La pertorbació del servei.

3).- Els danys produïts a l’Administració o als particulars.

4).- La reincidència o reiteració en les faltes.

5).- El grau de participació en la comissió o omissió.

Les sancions per faltes greus i lleus les imposarà l’Alcalde.

Si un mateix fet o omissió fos constitutiu de dues o més infraccions, es prendrà en consideració únicament aquella que comporti una major sanció.

Quan, a judici de l’Ajuntament, el fet pogués ser constitutiu de delicte o falta, l’Alcalde en donarà coneixement als Jutjats d’Instrucció, abstenint-se mentrestant de prosseguir el procediment sancionador fins que l’autoritat judicial no s’hagi pronunciat.  La sanció penal exclourà la imposició de sanció administrativa.

Sense perjudici de la sanció penal o administrativa que se li imposi, l’infractor estarà obligat a la restitució de les coses i reposició al seu estat anterior amb indemnització dels danys irreparables, quan s’haguessin produït perjudicis patrimonials a la Corporació o a tercers, així com al reintegrament de la totalitat del benefici obtingut de manera il·lícita.

Quan s’imposi una multa per falta greu, podrà acordar-se simultàniament la declaració accessòria d’extinció de l’autorització, sense dret a indemnització.

Es considera com a circumstància atenuant, podent-se reduir la quantia de la multa fins a la meitat, el fet d’haver procedit a esmenar la situació creada per la comissió de la falta, en el termini que s’assenyali en el corresponent procediment.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia 22 de novembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 278 de 30 de novembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 22 de 26 de gener de 2008.

Els articles 4.2 i 4.4 d’aquesta ordenança  han estat modificats  segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT  núm. 291 de 18 de desembre de 2008.