La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 14/04/2021

Índex

1. Dades d’identificació del gestor del servei

El gestor del servei segur de bicicletes és l’Ajuntament de Cunit i és la responsable del control d’accessos al tancat de bicicletes, i de gestionar les altes de les persones usuàries del servei que s’efectuen via web www.parkingverde.com o aplicació Pverde.

2. Persones usuàries

2.1 Poden donar-se d’alta com a usuaris del servei d’aparcament segur de bicicletes les persones físiques majors d’edat.
Caldrà realitzar tantes altes al servei com persones facin ús de l’aparcament, associant un número de mòbil diferent en cada cas i un màxim de 1 bicicletes per alta.
Les persones usuàries han de subscriure’s al contracte corresponent a través de via web www.parkingverde.com o aplicació Pverde.
2.2 Les persones jurídiques poden donar-se d’alta com a usuàries del servei subscrivint el contracte corresponent mitjançant el seu representant legal, amb l’objecte d’autoritzar com a usuaris els seus treballadors.

3. Procediment per donar-se d’alta al servei

El procés d’alta al servei es podrà realitzar per via telemàtica o presencial.
Via telemàtica (mitjançant l’aplicació gratuïta PVerde o la web www.parkingverde.com):
Pas1: En primer lloc, caldrà registrar-se al servei (aportant dades de contacte) i acceptar les condicions establertes per a aquest. PVerde comunicarà el codi d’accés personal. Pas 2: Seguidament, caldrà registrar correctament la bicicleta (aportant dades pròpies com el color, marca, número de bastidor, breu descripció i fotografia). Pas 3: Finalment, caldrà donar-se d’alta específicament al servei de l’aparcament de bicicletes de l’aparcament seleccionat (tot aportant dades identificatives personals) i acceptar les condicions d’ús particulars del servei recollides en aquest document.
La comunicació amb les persones usuàries serà a través de l’app o el correu electrònic.
El codi d’accés facilitat durant el procés d’alta té caràcter personal i intransferible, sense perjudici de la seva cessió a les persones usuàries autoritzades en el cas de menors i de persones jurídiques.
El titular del dret d’aparcament en el tancat de bicicletes no pot transferir els drets adquirits com a conseqüència de l’alta al servei i de l’acceptació de les condicions d’accés i utilització del servei.

4. Horari de l’aparcament

L’horari de funcionament de l’aparcament és continu i, per tant, de 24 hores al dia tots els dies de l’any. L’Ajuntament de Cunit podrà adaptar i modificar aquest horari per causes justificades; no obstant això, es tractarà de comunicar a les persones usuàries qualsevol modificació al respecte.

5. Temps d’ús del servei

El registre al sistema d’aparcament dóna dret a estacionar gratuïtament una bicicleta per un temps màxim de 48 hores consecutives. Aquesta limitació s’ha establert per facilitar la rotació d’usuaris.
En cas d’accedir el màxim temps permès d’aparcament continuat, es penalitzarà l’usuari amb 6 mesos sense accedir al servei, a comptar immediatament després de la retirada de la bicicleta.
El servei podrà estar subjecte a tarifa, prèviament aprovada pel Ple municipal.

6. Baixa del servei

La persona usuària podrà donar-se de baixa del servei de l’aparcament de bicicletes indicant la voluntat de no seguir exercint com a usuària del servei a través de l’aplicació mòbil, la web www.parkingverde.com.

7. Utilització del servei

7.1 Procediment d’obertura i tancament de l’estacionament
Tant per obrir com tancar l’aparcament de bicicletes, la persona usuària haurà d’identificar-se correctament mitjançant: – L’aplicació móvil. – Indicant el codi personal en el teclat situat a la porta de l’aparcament. – Trucada telefònica gratuïta al 5901005198481.
La persona usuària haurà de seguir els passos següents per fer un correcte ús del servei:
Aparcar la bicicleta. Per accedir a l’interior caldrà identificar-se a través de qualsevol dels sistemes d’accés establerts anteriorment i l’aparcament s’obrirà automàticament. Una vegada estacionada la bicicleta, per sortir, la persona usuària haurà de prémer el botó d’obertura de la porta situat a l’interior de l’aparcament i assegurar-se sempre que la porta ha quedat ben tancada.
Recollir de la bicicleta. Caldrà identificar-se a través de qualsevol dels sistemes d’accés establerts; l’aparcament s’obrirà automàticament. Una vegada recollida la bicicleta, la persona usuària haurà d’identificar-se altra vegada per obrir la porta i donar així per finalitzat el servei per sortir de l’aparcament. En cas contrari no es donarà per finalitzat el servei i es podria aplicar la restricció determinada al punt 5 del present document. Es recomana fer la comprovació oportuna, a través de l’app o el web, per confirmar que consta que la bicicleta ha estat retirada correctament de l’aparcament.
La persona usuària assumeix l’obligació d’identificar-se cada vegada que accedeix a l’aparcament per aparcar o recollir la seva bicicleta, i assumirà les repercussions de penalització que es generin a partir de les dades que figurin al sistema sobre temps d’estacionament en cas que no hagi complert amb l’obligació d’identificar-se.
La persona usuària serà l’única responsable dels danys causats a tercers. No es pot utilitzar més d’un aparcament simultàniament per cada alta en el servei ni reservar una plaça concreta per a cada persona usuària dins del tancat de bicicletes.
La disponibilitat de places lliures d’aparcament queda subjecta al nivell d’ocupació (nombre d’usuaris utilitzant simultàniament l’aparcament), de tal manera que no queda garantida la disponibilitat de places lliures en tot moment. 7.2 Altres condicions
La persona usuària destinarà l’aparcament segur per a bicicletes únicament i exclusivament per a l’aparcament d’una bicicleta degudament registrada al sistema i no podrà utilitzar més d’un aparcament alhora.
Només podrà aparcar-se una bicicleta per plaça, i no estarà permès ancorar qualsevol altre element o accessori, tret del cadenat. Els elements incorporats a les bicicletes, com per exemple el destinat al transport d’infants o mercaderies, no podran aparcar-se separadament a la bicicleta, ni ocupar un espai destinat a una altra bicicleta.
No es podrà reservar una plaça concreta per a cada persona usuària dins del tancat de bicicletes.
Dins de l’espai destinat a aparcament, s’haurà de respectar l’ordenació establerta.
Dins l’aparcament queda totalment prohibit deixar qualssevol objecte que no sigui exclusivament la bicicleta.
No es poden llogar o utilitzar amb finalitats comercials qualsevol dels elements que componen el servei del tancat de bicicletes tals com l’aplicació mòbil, claus personals, mòduls d’aparcament, programari, etc.
En casos de força major, el gestor queda autoritzat a moure la bicicleta d’ubicació. En aquests casos s’informarà la persona usuària del nou emplaçament on es deixa la bicicleta, perquè aquest pugui continuar fent ús del servei pel temps que li resti.

8. Atenció als usuaris i drets

8.1 Control d’accessos
Les persones usuàries podran dirigir les seves consultes a Intelligent Parking SL (PVerde), sobre incidències que impossibilitin l’accés i ús correcte del sistema d’aparcament mitjançant una trucada telefònica al número 673692043 (de 05h a 00.00h) o a través de l’app, en el cas d’incidències relacionades amb l’estat de conservació del tancat de bicicletes.
8.2 Reclamacions del servei
Per a qualsevol altra reclamació sobre les condicions i circumstàncies que afectin la prestació del servei, la persona usuària podrà dirigir-se a l’Ajuntament.
8.3 Drets de la persona usuària
La persona usuària té dret a ser informada, a través del web de l’Ajuntament, l’app, el telèfon, el correu electrònic o el taulell d’informació de l’Ajuntament, de les incidències del servei i les mesures que es puguin prendre i, en últim cas, a formular les reclamacions que consideri pertinents.
En el cas de modificacions en les condicions d’ús incloses en aquest document serà necessària l’acceptació de les noves condicions, via app i es podrà donar de baixa a la persona receptora del servei en cas de no acceptar les esmentades condicions previs els tràmits oportuns. S’entendrà que les condicions han estat acceptades si, una vegada comunicades les noves condicions, la persona usuària fes ús del servei.
8.4 Informació general d’ús del servei
Per a consultes informatives generals i per tal de rebre assessorament i suport en tots els processos necessaris per fer ús del servei, els usuaris s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament via telefònica 977 67 40 80 (de dilluns a divendres de 9 a 14h) al departament de Medi Ambient.

9. Obligacions de la persona usuària

La persona usuària es compromet, en cada ocasió que utilitzi el servei, a:
a) Fer ús del servei i tots els seus components amb màxima diligència. b) No cedir l’ús per cap concepte a terceres persones ni familiars. c) Utilitzar l’aparcament exclusivament amb les bicicletes registrades de cada persona usuària, conforme a l’establert en aquest document. d) Comunicar, al prestador del servei, qualsevol avaria o dany que tingui algun aparcament, i indicar el lloc i condicions en què es troba. e) Respondre personalment de la seva bona utilització i conservació, des del moment d’entrada a l’aparcament i fins a la seva sortida després de la retirada de la bicicleta. f) Comprovar que l’aparcament queda ben tancat. g) Facilitar al personal autoritzat o assignat a tal efecte o autoritats que així ho requereixin: nom, cognoms o detalls dels seus aparcaments en el sistema. h) Assegurar que totes les dades facilitades al servei són certes i comunicar les modificacions de les dades que es puguin produir. i) Conservar de manera segura les claus i codis d’accés al sistema. j) No pintar eslògans, ratllades, grafits, dibuixos, pintades o similars sobre cap dels elements que constitueixen el tancat de bicicletes.

10. Declaració responsable

La persona que es dóna d’alta al servei declara ser major d’edat i que coneix i accepta les presents normes.
La persona usuària declara que autoritza l’Ajuntament a utilitzar l’app, el correu electrònic o el telèfon com a sistema per comunicar-se amb ella.
La persona responsable autoritza al tractament de les seves dades per la seva inclusió en el fitxer d’usuaris del servei.

11. Danys

L’alta al servei no implica el deure de vigilància i custòdia de les bicicleta aparcades. La utilització de l’aparcament segur serà per compte i risc de la persona usuària.
Els danys que les persones usuàries causin a les instal·lacions seran abonats conforme a la taxació que realitzin els tècnics de l’Ajuntament i previ requeriment de l’Ajuntament.

12. Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i del nou Reglament General Europeu de Protecció de Dades les dades de caràcter personal facilitades en la inscripció en el servei s’inclouran al fitxer de l’aparcament segur de bicicletes de titularitat de l’Ajuntament de Cunit, que s’utilitzarà per realitzar les tasques relacionades amb la prestació del servei.
La persona usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l’Ajuntament de Cunit, carrer Major núm. 12.
El responsable del fitxer tractament és l’Ajuntament de Cunit.