La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

CAPÍTOL I.- PRINCIPIS GENERALS

Article 1.- NATURALESA DE L’ORDENANÇA  

 1. La present ordenança es deriva de les facultats previstes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, l’article 5 i 6 de la Llei General Tributària i pels articles 5 i 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el què es disposa en els articles 7 i 12 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix les facultats de gestió i inspecció dels tributs locals, i tenint en compte que l’IBI es gestiona de manera compartida, els articles 78 i DA 4ª de la LRHL que es regirà per aquesta ordenança, i d’acord amb la DA 5, 1ª de la LRJAP-PAC 30/92, de 26 de novembre.
 2. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels tributs locals de Cunit (i per tributs com les quotes urbanístiques) es regirà per aquesta Ordenança, pel què es regula en la Llei 39/1988, de 28 de desembre i supletòriament, per la Llei General Tributària.

Article 2.- NATURALESA I FONAMENT DE LES ORDENANCES FISCALS ESPECÍFIQUES

2.1.- Tot tribut municipal o preu públic serà establert i regulat mitjançant una Ordenança Fiscal, que tindrà per fonament legal i per normativa, essent supletòria les següents normes:

2.1.a) La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril de 1.985, i la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i disposicions que les desenvolupen.

2.1.b) La Llei 58/2003 General Tributària, de 17 de desembre de 2003, en la seva redacció vigent, de la qual són supletò­ries la Llei General pressupostària i la Llei de Procediment Administratiu.

2.1.c) La Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i Règim Local de Catalunya, en el marc de l’anterior legislació bàsica i conforme a ella.

2.1.d) La Llei 25/1998, de 13 de juliol, de taxes i preus públics.

2.1.e) La Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de Taxes i Preus públics.

2.2.-  Completen el marc del dret supletori de la present Ordenança les normes reglamentàries de desenvolupament de la legislació anterior, en especial:

 1. El Reglament General de Recaptació
 2. La Instrucció General de Recaptació i Compta­bilitat
 3. L’Estatut Orgànic de la Funció Recaptatòria. 

Article 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ

3.1.- Àmbit territorial. Les Ordenances s’aplicaran en el terme municipal, conforme als principis de residència habitual i de territo­rialitat.

3.2.- Àmbit temporal. Les Ordenances Fiscals entraran en vigor a partir de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. S’exceptuen els supòsits de modificació d’imports per aplicació del IPC anual, que només requeriran la publicació de les dades modificades.

3.3.- Àmbit material. Aquesta ordenança general és d’aplicació a les taxes, preus públics i impostos gestionats pel municipi de Cunit. Resten excloses expressament les quotes urbanístiques.

Article 4. BENEFICIS FISCALS

4.1.- Les exempcions, bonificacions i reduccions s’interpretaran en sentit restrictiu, i sempre de caràcter personal i no transferible.

4.2.- Quan en les respectives Ordenances es declari a algú amb dret a exempció o bonificació, aquest benefici no s’estén a les persones que, sigui quina sigui la seva relació amb l’exempt, tinguin personalitat pròpia i independent i no tinguin reconeguda per llei exempció o bonificació.

4.3.- No es podran acumular beneficis fiscals (bonificació, subvenció, etc.) en un mateix tribut, tret que l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut, així ho especifiqui.

CAPITOL II.- SUBJECTES PASSIUS

Article 5. – SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT

5.1.- Les persones físiques o jurídiques obligades al paga­ment d’una exacció ho seran per algun d’aquests conceptes

5.1.a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o substitut. En concepte de contribuents, ho seran els obligats tributaris a què es refereix l’article 36 de la Llei 58/2003, General Tributària.

5.1.b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a successor en la titularitat de béns afectes per la Llei al pagament del deute tributari.

5.1.c) En el supòsit de taxes i preus públics, són subjectes passius, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que presti o realitzi l’Ajuntament, d’acord amb algun dels supòsits de la present ordenança i als de l’article 66 i ss. de la Llei 25/98, de 13 de juliol o 20 i ss. de la Llei 39/88 de 28 de desembre.

5.1.d) En el supòsit de taxes són subjectes passius els que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, conforme a algun dels supòsits de la present ordenança i als de l’article 66 i ss. de la Llei 25/98, de 13 de juliol o 20 i ss. de la llei 39/88 de 28 de desembre.

5.2.- Els obligats davant de l’Administració municipal per deutes tributaris respondran del pagament d’aquests amb tots els seus béns presents i futurs, a excepció de les limita­cions establertes per la Llei.

5.3.- Els obligats per un deute tributari tindran responsa­bilitat solidària, a excepció de precepte exprés en contra de la Llei.

Article 6. OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU

El subjecte passiu és obligat a:

 1. Pagar el deute tributari.
 2. Formular tantes liquidacions, declaracions i comunica­cions com s’exigeixin per cada tribut.
 3. Tenir a disposició de l’Administració municipal els llibres de comptabilitat, de registre i altres documents que hagi de dur i conservar el subjecte passiu d’acord amb la Llei, segons estableixi en cada cas l’ordenança correspo­nent.
 4. Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions.
 5. Proporcionar a l’Administració municipal les dades, els informes, els antecedents i els justificants que tinguin relació amb el fet imposable.
 6. Comunicar a l’administració qualsevol modificació de les dades tributaries per al seu coneixement.

Article 7.- RESPONSABLES SUBSIDIARIS

7.1.- Els responsables subsidiaris estan obligats al pagament quan els deutors principals i responsables solidaris hagin estat declarats fallits i s’hagi dictat acte administratiu de derivació de responsabilitat, sense perjudici de les mesures cautelars que abans d’aquesta declaració es puguin prendre.

7.2.- Entre d’altres, seran responsables subsidiaris del deute tributari les següents persones o entitats:

 1. a) Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent comés infraccions tributàries, no hagueren realitzat els actes necessaris que siguin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries, hagueren consentit l’incompliment pels que d’ells depenguin o hagueren adoptat acords que possibilitin les infraccions. La seva responsabilitat també s’estendrà a les sancions.
 2. b) Els administradors de fet o de dret d’aquelles persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats, per les obligacions tributàries meritades d’aquests que es trobin pendents en el moment del cessament, sempre que no hagueren fet el que és necessari per al seu pagament.
 3. c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.

7.3.- Amb caràcter previ a la derivació de responsabilitat, es donarà audiència a l’interessat en la forma regulada en el punt 2 de l’article anterior.

Podrà adjuntar-se a la comunicació d’inici del període d’audiència un abonaré apte per a satisfer la quota tributària inicial, amb la finalitat que si l’interessat ho desitja pugui fer el pagament de manera senzilla.

7.4.- L’acte administratiu de derivació serà dictat per l’alcalde i notificat en la forma establida en l’article anterior.

7.5.- La responsabilitat amb caràcter general serà subsidiària, excepte quan una llei estableixi la solidaritat.

7.6.- Afecció de béns

 1. a) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari respondran subsidiàriament amb ells, per derivació de l’acció tributària, si el deute no es paga.
 2. b) En particular, quan es transmeti la propietat, o la titularitat d’un dret real d’usdefruit, o de superfície, o d’una concessió administrativa, els béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran afectes el pagament de la totalitat de les quotes meritades per Impost sobre béns immobles, estiguin liquidades o no.
 3. c) L’import del deute a què s’estén la responsabilitat compren els conceptes de:

– quota de l’Impost sobre Béns Immobles

– recàrrecs exigibles, a favor d’altres Ens públics

 1. d) El deute exigible, integrat pels conceptes referits en el punt anterior és el meritat amb anterioritat a la data de transmissió.

Les actuacions que van interrompre la prescripció respecte al transmetent tenen efectes davant de l’adquirent, per la qual cosa a aquest poden exigir-se totes les quotes degudes per aquell i que no estiguin prescrites en la data de la transmissió.

 1. e) Per exigir el pagament al posseïdor de l’immoble es requereix la prèvia declaració de fallit del deutor principal, al nom de la qual es va practicar la liquidació original; sense que resulti necessari declarar la insolvència de possibles deutors intermedis.
 2. f) La declaració d’afecció dels béns i consegüent derivació de responsabilitat a l’adquirent, serà aprovada per l’alcalde, o altre òrgan en que hagi delegat, amb audiència prèvia a l’interessat, per terme de quinze dies.
 3. g) La resolució declarativa de l’afecció serà notificada al propietari, comunicant-li els terminis per a efectuar el pagament.
 4. h) Sense perjudici de la responsabilitat prevista en l’apartat 1 d’aquest article, a l’empara del que autoritza l’article 168 de la Llei General Tributaria, abans d’embargar el ben immoble afecte, es podrà optar per embargar altres béns i drets del deutor, si aquest els assenyala, o són coneguts per l’Administració

.Article 8.- RESPONSABLES SOLIDARIS

8.1.- En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, sense perjudici de la seva responsabilitat, es podrà reclamar dels responsables solidaris el pagament de la mateixa.

8.2.- Respondran solidàriament del deute tributari les següents persones o entitats:

 1. a) Les que siguin causant o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat també s’estendrà a la sanció.
 2. b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
 3. c) Els que succeeixen per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior titular i derivades del seu exercici.

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.

8.3.- També seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins a l’import del valor dels béns o drets que s’hagueren pogut embargar o alienar les següents persones o entitats:

 1. Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària.
 2. Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
 3. Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia, col·laborin o consentin en l’alçament dels béns o drets embargats o d’aquells béns o drets sobre els quals s’haguera constituït la mesura cautelar o la garantia.
 4. Les persones o entitats depositàries dels béns del deutor que, una vegada rebuda ‘la notificació de l’embargament, col·laborin o consentin en l’alçament d’aquells.

8.4.- Procediment per a exigir la responsabilitat solidària

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en la Llei General Tributària, i en el Reglament General de Recaptació.

Quan la responsabilitat hagi estat declarada i notificada al responsable en qualsevol moment anterior al venciment del període voluntari de pagament del deute que es deriva, bastarà de requerir-li el pagament una vegada transcorregut tal període.

En els altres casos, transcorregut el període voluntari de pagament, una vegada preparat l’expedient, la Tresoreria proposarà a l’alcaldia, u altre òrgan en què estigui delegat, que dicti l’acte de derivació de responsabilitat solidària.

Es requerirà al responsable, o a qualsevol d’ells, si són diversos, perquè efectuï el pagament, al mateix temps que se li concedirà tràmit d’audiència, amb caràcter previ a la derivació de responsabilitat, per un termini de quinze dies, en el qual els interessats podran al·legar i presentar els documents que estimin pertinents.

Vistes les al·legacions si és el cas presentades i, si no ha estat satisfet el deute, es dictarà acte de derivació de responsabilitat.

Com a conseqüència dels recursos o reclamacions que es formulin d’acord amb el que preveu l’apartat anterior no es revisaran les liquidacions fermes, només podrà revisar-se l’import de l’obligació del responsable.

El responsable haurà de pagar en els terminis previstos per al pagament en període voluntari amb caràcter general en l’article 62.2 de la LGT. Si no es realitza el pagament en aquest període, el deute s’exigirà en via de constrenyiment, junt amb els recàrrecs executius.

Les accions dirigides contra un deutor principal o un responsable solidari no impediran altres accions posteriors contra els altres obligats al pagament, mentre no es faci efectiu del deute per complet.

Article 9.- SUCCESSORS DEL DEUTE TRIBUTARI

9.1.- A la defunció dels obligats tributaris, les obligacions tributaris pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.

Podran transmetre’s els deutes meritats en la data de la mort del causant, encara que no estiguin liquidades.

No es transmetran les sancions.

9.2.- Les obligacions tributaries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, coparticipants o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins als següents límits.

 1. a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
 2. b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.

Podran transmetre’s els deutes meritats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidades.

9.3.- Les obligacions tributaries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeíssim, o siguin beneficiàries de l’operació. Esta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil.

9.4.- Les obligacions tributaries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les esmentades entitats.

9.5.- Les sancions que procedíssim per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspon.

9.6 – Procediment de recaptació davant dels successors

1.- Mort qualsevol obligat al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació continuarà amb els seus hereus i, si és el cas, legataris, sense més requisits que la constància de la defunció d’aquell i la notificació als successors, amb requeriment del pagament del deute tributari i costes pendents del causant. Quan l’hereu al·legui haver fet ús del dret a deliberar, se suspendrà el procediment de recaptació fins que transcorreguí el termini concedit per allò, durant el qual podrà sol·licitar de l’Ajuntament la relació dels deutes tributaris pendents del causant. Mentre l’herència es trobi jacent, el procediment de recaptació dels deutes tributaris pendents podrà continuar dirigint-se contra els seus béns i drets, a l’efecte dels quals s’hauran d’entendre les actuacions amb qui ostenti la seva administració o representació.

2.- Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà amb els seus socis, partícips o cotitulars, una vegada constatada l’extinció de la personalitat jurídica. Dissolta i liquidada una fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els destinataris dels seus béns i drets. L’Ajuntament podran dirigir-se contra qualsevol dels socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots ells simultània o successivament, per a requerir-los el pagament del deute tributari i costes pendents.

Article 10.- REPRESENTANTS

10.1.- Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, amb el qual s’entendran les successives actua­cions administratives, si no es fa manifestació en contra.

10.2.- Per interposar reclamacions, en qualsevol de les seves instàncies, i renunciar a drets en nom d’un subjecte passiu, haurà d’acreditar-se la representació amb poder bastant, mitjançant document públic o privat amb firma legitimada notarialment o compareixença davant l’òrgan administratiu competent. Per als actes de tràmit es presumirà concedida la representació.

10.3.- La falta o insuficiència del poder no impedirà que es tingui per realitzat l’acte de què es tracti, sempre que s’acompanyi aquell o es corregeixi el defecte dins el termi­ni que se’ls hi atorgui al respecte.

Article 11. DOMICILI FISCAL

11.1.- Els subjectes passius han de declarar el seu domicili tributari. A tots els efectes s’estimarà subsistent l’últim domicili consignat per aquells, en qualsevol document de naturalesa tributària, mentre que no donin coneixement d’altre domicili a l’Ajuntament o aquest no ho rectifiqui mitjançant la comprovació pertinent.

11.2.- Per als empadronats en el municipi el seu domicili serà el que figura en el Padró. Els subjectes passius que visquin fora del municipi s’entén que és vàlida la notificació feta a qualsevol dels seus establiments, finques, o lloc on s’hagi produït el fet imposable.

11.3.- Ho seran també, amb caràcter subsidiari, els que estableix la Ley 40/1.998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Otras Normas Tributarias, article 9.

Article 12.- RESIDÈNCIA

12.1.- Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de 183 dies de cada any natural vindran obligats a designar un representant amb domicili en el municipi.

12.2.- Les persones jurídiques residents a l’estranger que desenvolupin activitats en el municipi tindran el seu domi­cili fiscal en el lloc en que radiqui l’efectiva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis.

CAPITOL III.- GESTIÓ

Article 13.- EL FET IMPOSABLE

Constituirà el fet imposable algun dels següents supòsits:

 1. El fet imposable de les taxes es constituirà per la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives, la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic el constitueix la prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives en règim de dret públic que es refereix, afecti o beneficiï de manera particular al subjecte passiu sempre que es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:
 2. Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no es considerà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats.
 3. Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
 4. Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per la vida privada o social del sol·licitant.
 5. Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic d’acord a la normativa vigent.
 6. No s’exigirà el pagament de la taxa quan la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic no comporti una utilitat econòmica pel concessionari, persona autoritzada o adjudicatari.
 7. Una ordenança fiscal o reglament desenvoluparà el procés i les condicions, així com quan s’entén quan existeix activitat administrativa i les seves condicions, però sempre que hagi estat motivat pel subjecte passiu.

13.2.- En les contribucions especials, l’obtenció per al subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les Entitats respectives.

13.3.- En els impostos, l’específic que expressament prevegi cada Ordenança Fiscal, o la norma en què es fonamenta.

13.4.- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de Dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats.

13.5.- Es podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’Entitat Local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades en la lletra b) de l’article 20.1 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals segons la redacció establerta en la Llei 25/98 de 13 de juny, article 66.

Article 14.- NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

En el moment de la realització del fet imposable naixerà el dret de l’Ajuntament a liquidar l’obligació tributària.

Quan el fet imposable es perllongui més enllà del primer període determinat en les bases i tarifes, l’obligació de contribuir renaixerà a cada inici del període següent.

Nogensmenys, l’ordenança fiscal o reglament que desenvolupi cadascun dels fets imposables, determinarà específicament, l’inici del fet imposable i les seves excepcions, no aplicant-se la present regulació sinó en defecte de determinació de la normativa específica.

Article 15.- DETERMINACIÓ DE LES BASES IMPOSABLES

15.1.- L’Ordenança Fiscal reguladora de cada exacció esta­blirà els mitjans i mètodes per determinar la base imposable.

15.2.- En l’Ordenança pròpia de cada exacció s’establiran els mitjans i els mètodes per determinar la base de gravamen.

15.3.- Les bases són determinades mitjançant unitats de mesura o d’objecte. Les fraccions d’aquestes es computaran elevades a la unitat.

15.4.- Si les bases són referides a la via pública s’entendran referides a les dimensions del sòl o de la projecció sobre aquest.

15.5.- En tot cas l’administració d’ofici pot establir els paràmetres que serveixin per establir les bases en el supòsit que el subjecte tributari no ho faci i en substitució del mateix, previ expedient administratiu corresponent i prèvia audiència.

15.6.– L’import mínim del deute per liquidar serà de tres euros (3,-€).

Article 16.- TARIFES

16.1.- Les tarifes de les diverses exaccions podran, quan la seva complexi­tat ho exigeixi, desdoblar-se en classes per a la seva millor fixació i claredat.

16.2.- Les tarifes referides a vies públiques seran aplica­des d’acord amb la classificació que es faci per categories o grups als efectes d’aplicació i cobrament de les exaccions municipals.

16.3.- La classificació de les vies públiques correspon a la Junta de Govern Local o a l’Alcalde-President.

Article 17. – DEUTE TRIBUTARI

17.1.- El deute tributari estarà constituït especialment per la quota que anirà a càrrec del subjecte passiu.

17.2.- Formaran també part, si s’escau, del deute tributari:

 1. Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.
 2. L’interès de demora, que serà el fixat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
 3. El recàrrec de constrenyiment.
 4. Les sancions pecuniàries.
 5. Les costes de l’apressament del deute o constrenyiment.

Article 18.- LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES

18.1.- Les liquidacions, tant d’ingrés directe com de re­buts, seran practicades pel Tresorer municipal.

18.2.- En els casos d’autoliquidació, aquesta anirà a càrrec del contribuent, sense perjudici de l’assistència tècnica que pugui facilitar el personal de l’Ajuntament, i serà simultània a l’ingrés.

18.3.- En tot document liquidatori s’expressarà l’Ordenança Fiscal aplicada, la tarifa, l’epígraf i el concepte de què es tracti i els elements integrants de la liquidació.

Article 19. -DECLARACIONS

19.1.- L’Administració Municipal pot fer aportar declara­cions i dades, sempre que siguin necessàries per la liquida­ció d’un tribut o per la seva comprovació.

19.2.- Les altes presentades pels interessats, o descobertes per la inspecció municipal, tindran efecte des de la data en què neixi l’obligació de contribuir, i seran incorporades al padró del període següent, independentment de la liquidació dels períodes intermedis.

19.3.- Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius, i podran ser comprovades per la inspecció, i, si aquesta dóna el seu informe favorable, tindran efectes a partir del període següent al que foren presentades.

19.4.- En les autoliquidacions per impostos, taxes o preus públics, se sol·licitarà amb caràcter general les dades necessàries per a la seva correcta aplicació.

Article 20.- PADRONS, MATRÍCULES I REGISTRES

20.1.- Seran objecte de padrons els tributs en què, per la seva naturalesa, es produeixi continuïtat del fet imposable.

20.2.- Contingut: Hauran de contenir, les dades espe­cífiques que cadascun d’ells requereix segons les caracte­rístiques de l’exacció, i com a mínim:

 1. Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu.
 2. Número de identificació fiscal del contribuent.
 3. Objecte de l’exacció.
 4. Base imposable.
 5. Tipus de gravamen.
 6. Quota assignada.
 7. Deute tributari.

20.3.- Per als rebuts de cobrament periòdic es confecciona­ran anualment els padrons corresponents i se sotmetran a l’aprovació de l’alcalde, podent ser delegable a la Junta de Govern Local.

En l’acord d’aprovació es fixarà l’inici dels terminis de pagament en període voluntari. En cap cas serà inferior a dos mesos.

20.4.- Una vegada aprovat el padró s’exposarà al públic pel termini de quinze dies per al seu examen i formulació de reclamacions per part dels interessats.

20.5.- L’exposició al públic dels padrons, amb els requisits legals, tindrà tots els efectes propis de la notificació.

20.-6.-  En el supòsit que hi hagi variacions en el padró, el subjecte tributari que a qui se li ha modificat qualsevol de les dades o circumstàncies haurà de ser-li notificada la modificació de manera personal, d’acord amb el que estableix la Llei, amb els corresponents recursos.

Article 21.- AUTOLIQUIDACIONS

 1. El sistema d’autoliquidació s’aplicarà quan el dret de la Hisenda Local es manifesta com a conseqüència d’una declaració obligatòria del subjecte passiu indicadora de l’existència d’un supòsit de fet que determina l’obligació de contribuir.
 2. S’incorpora­ran a la declaració els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la liquidació
 3. S’efectuarà l’ingrés corresponent que tindrà el caràcter de liquidació provisional, subjecta a comprovació.
 4. Les Ordenances fiscals específiques de cada tribut establi­ran aquelles en que sigui d’aplicació l’autoliquidació.

Article 22.- DIPÒSIT PREVI

 1. D’acord amb el que disposa l’article 27 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, l’Alcalde podrà exigir el dipò­sit previ, a excep­ció que l’Ordenança pròpia de cadascun assenyali expres­sament el contrari.
 2. L’oficina de tresoreria on s’efectuarà el càlcul de l’import del dipòsit previ que en aplicació de l’ordenança respectiva correspon­gui, procedirà a liquidar la quanti­tat resultant, que tindrà el caràcter de pagament a compte i podrà ser requisit per tramitar la sol·licitud.
 3. En el document cobratori que facilitarà l’administració, s’expressarà l’ordenança Fiscal aplicada, la tarifa i el concepte de què es tracti i els elements integrants de la liquidació. Tot això, sense perjudici de la comprovació per part de l’administració de tot document liquidatori a posteriori.
 4. Se’n lliurarà una còpia del document de dipòsit previ a l’interessat, degudament autenticada, com a justificant de pagament i una altra s’adjuntarà a la sol·licitud i formarà part de l’expedient.
 5. La liquidació definitiva determinarà, si s’escau:
 6. La procedència d’una liquidació complementària, que es tramitarà com a ingrés directe.
 7. La procedència de devolució per ingrés indegut.
 8. La correcció de la liquidació objecte del dipòsit previ.

Article 23.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS

Quan de la resolució d’un expedient resulti un ingrés indegut, la tresoreria municipal procedirà a expedir una certificació en la qual s’acrediti la quantitat a retornar, i ho notificarà a la Intervenció, junt amb el justificant original de l’ingrés corresponent.

La Intervenció expedirà el manament de pagament a nom de la persona o entitat a qui correspongui l’ingrés, compta­bilitzant-lo com a minoració del concepte d’ingrés del pressupost de l’exercici concret, sempre que existeixi recaptació suficient.

Quan es tracti de devolució de tributs suprimits, l’Alcalde-President, com a ordenador de pagament, podrà disposar que la devolució s’efectuï amb càrrec al Pressupost de despeses, si existeix consignació adequada i suficient, i, en cas contrari, s’iniciarà l’expedient per l’obtenció d’un suplement de crèdit o crèdit extraordinari.

Article 24. – BAIXES JUSTIFICADES

Si a conseqüència de les operacions de gestió, o per resolució de recursos, procedís l’anul·lació per qualsevol causa dels valors carregats, es tramitaran els expedients oportuns per procedir a la baixa dels valors, es cursarà la relació de baixes rebudes a l’objecte que la seva justificació consti en els expedients corresponents.

Si el recaptador constata l’existència de rebuts improcedents a les llistes cobratòries, perquè corresponguin a expedients d’insolvència ja tramitats o per altres motius, ho farà avinent dintre del període voluntari de cobrament per tal de promoure la baixa, prèviament a l’expedient oportú en què es justifiqui la improcedència.

Article 25.- DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA

D’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, l’Ajuntament en Ple podrà dele­gar en la Comunitat Autònoma o en altres Entitats Locals, en què estigui integrada, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries regulades en la present Ordenança Fiscal.

CAPITOL IV – INSPECCIÓ TRIBUTARIA

Article 26.- INSPECCIÓ MUNICIPAL

Constitueixen la inspecció tributària d’aquest Ajuntament els òrgans de l’Administració Municipal, o d’altre ens supramunicipal al qual s’hagi delegat aquesta facultat, que tenen encomanada la funció de comprovar la situació tributà­ria dels distints subjectes passius i altres obligats tribu­taris amb la finalitat de verificar el compliment exacte de les seves obligacions i deures vers la Hisenda Pública municipal, procedint, si s’escau, a la regularització corresponent.

En concret els serveis tècnics municipals, la intervenció municipal, la policia municipal i qualsevol òrgan o funcionari municipal que tot i no ser els anomenats en la present norma se li encomanin específicament aquestes tasques.

Article 27. – FUNCIONS DE LA INSPECCIÓ

Correspon a la Inspecció tributària municipal:

 1. a) La investigació dels fets imposables pel descobriment dels què ignori l’Administració municipal.
 2. b) La integració definitiva de les bases tributàries, mitjançant l’anàlisi i avaluació d’aquestes en els seus distints règims de determinació o estimació, i la comprova­ció de les declaracions o de les declaracions-liquidacions, per a determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de les normes, establint l’import dels deutes tributaris corresponents.
 3. c) Comprovar l’exactitud dels deutes tributaris ingres­sats en virtut de declaracions-documents d’ingrés.
 4. d) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació i investigació.
 5. e) Realitzar, per pròpia iniciativa o a sol·licitud dels altres òrgans de l’Administració municipal, aquelles actua­cions investigadores o d’informació que s’hagin d’efectuar prop dels particulars o d’altres organismes que directament o indirectament condueixin a l’aplicació dels tributs.
 6. f) La informació als subjectes passius i altres obligats tributaris sobre les normes fiscals vigents en aquest muni­cipi i de l’abast dels drets i obligacions que se’n deriven.
 7. e) Les altres funcions que, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable, se li encomanin.

Article 28. – CLASSES D’ACTUACIONS

Les actuacions inspectores podran ésser:

 1. a) De comprovació i investigació
 2. b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària
 3. c) De valoració
 4. d) D’informe i assessorament

Article 29.- LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES DERIVADES DE LES ACTES D’INSPECCIÓ

29.1.- Correspondrà a l’òrgan municipal competent dictar els actes administratius de liquidació tributària que procedei­xin com a conseqüència de les actuacions de la inspecció.

29.2.- Els recursos de reposició que procedeixin es presen­taran davant l’òrgan que ha dictat l’acte, de conformitat amb el que disposa l’article 14.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 30.- ACTES I DOCUMENTS

Qualsevol activitat de caràcter inspector requerirà que es traslladi en un acta estesa a l’efecte en el mateix moment de la seva realització, donant trasllat al subjecte amb la que es realitza l’activitat.

En l’esmentada acta s’haurà de fer constar com a mínim, la identificació de la persona que la realitza i l’autorització en virtut de la qual ho realitza; el motiu i expedient del què es deriva; la persona davant de la qual es fa amb identificació de totes les seves dades personals i, en cas de no ser el subjecte passiu les circumstàncies que el relacionen amb el mateix; dia i hora de la realització així com el lloc i motiu concret; i les manifestacions de la persona amb la que es realitza.

Article 31.- ENTRADA I RECONEIXEMENT DE FINQUES

Correspondrà als Jutjats o Tribunals expedir i signar l’autorització per a l’entrada a finques que estableix apartat 2 de l’article 39 del Reglament General d’inspecció Tributària, quan no medi el consentiment del particular o del subjecte tributari.

Article 32.- PLANS D’INSPECCIÓ

32.1.- L’Ajuntament, dins l’àmbit de les seves competències, o, i s’escau, l’ens supramunipal delegat, podrà planificar la inspecció tributària d’aquest municipi, sense perjudici de les fórmules de col·laboració que, de conformitat amb la normativa vigent, puguin establir-se amb l’Administració de l’Estat de la Generalitat o d’altres Administracions Tribu­tàries.

32.2.- Correspondrà a l’Òrgan competent en matèria de gestió tributària l’aprovació dels plans municipals d’inspecció i d’altres fórmules de col·laboració que puguin establir-se.

Article 33.- REMISSIÓ NORMATIVA

Les funcions, facultats, actuacions, procediments i documen­tació de la inspecció tributària municipal, s’ajustarà al que estableix la Llei General Tributària, el Reglament General de la Inspecció de Tributs i altres normes que resultin d’aplicació, dins l’àmbit de les seves competèn­cies.

CAPITOL V.- RECAPTACIÓ

Secció 1a.- NORMES GENERALS

Article 34.- DISPOSICIÓ GENERAL

34.1.- La gestió recaptatòria consisteix en l’exercici de la funció administrativa encaminada a la realització dels crèdits tributaris i altres de dret públic a favor de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.

34.2.- Tota liquidació reglamentàriament notificada al subjecte passiu constitueix l’obligació de satisfer el deute tributari.

Article 35.- RÈGIM LEGAL I REMISSIÓ NORMATIVA

35.1.- La recaptació municipal es regirà:

35.1.a) Per la Llei General Tributària i altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com per les disposi­cions dictades per al seu desenvolupament.

35.1.b) Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic.

35.1.c) Pel present capítol d’aquesta Ordenança General.

35.2.- En defecte de disposició expressa, regirà el Regla­ment General de Recaptació.

Article 36.- PERÍODES DE RECAPTACIÓ

36.1.- La recaptació es realitzarà en:

 1. a) Període voluntari
 2. b) Període executiu

36.2.- En període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus deutes dins el terminis assenyalats en la present ordenança.

36.3.- En període executiu, la recaptació s’efectuarà per via de constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat que no hagi pagat el deute en període voluntari.

Article 37.- ATRIBUCIONS

37.1.- La facultat recaptatòria, tant en període voluntari com en executiu, s’atribueix a l’ òrgan competent de l’Ad­ministració municipal, sense perjudici de les delegacions que l’Ajuntament pugui efectuar al Consell Comarcal o a la Diputació provincial o  un altre ens supramunicipal.

37.2.- Correspon a l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui, la superior direcció de la recaptació municipal.

37.3.- Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptatoris, en els termes establerts en l’article 5è., apartat 3, del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, RD 1732/94 i la normativa complementària.

37.4.- Cas de delegació de la facultat recaptatòria en un altre ens supramunicipal, les competències abans esmentades s’atribuirien exclusivament a l’ òrgan corresponents de l’ens delegat, dins els límits i amb els termes de la delega­ció.

37.5.- Prèvia sol·licitud del President de la Corporació, les actuacions que hagin d’efectuar-se fora del territori del respectiu ens local en relació a la recaptació, seran practicades per l’òrgan competent de la Generalitat, quan hagin de realitzar-se a Catalunya, i pels òrgans competents de l’Estat quan hagin de realitzar-se fora de l’àmbit terri­torial de la Comunitat Autònoma podent sol·licitar de les autoritats protecció, cooperació i auxili quan ho consideri necessari, per al normal exercici de les facultats recaptatòries.

Secció 2a. MITJANS DE PAGAMENT

Article 38.- FORMES DE PAGAMENT

38.1.- La recaptació de tributs periòdics per rebut es realitzarà en període voluntari de pagament mitjançant les entitats col·laboradores que es ressenyaran en el document-notificació remès al domicili del subjecte passiu per correu ordinari, sense justificant de recepció, donat que no es preceptiva l’acreditació de la recepció del mateix; document que serà apte i suficient per permetre l’ingrés en entitats col·laboradores.

En cas de no rebre els esmentats documents, el contribuent pot acudir al Servei de Recaptació, on s’expedirà el corresponent duplicat.

38.2.- En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el corresponent registre, les quotes successives hauran de ser satisfetes en els terminis fitxats en el calendari de cobrança, sense que sigui oposable a la via de constrenyiment la no recepció del document cobratori.

A aquests efectes, s’entendrà per alta en el corresponent registre la primera incorporació del propi objecte tributari. En particular no es consideraran altes els canvis de titularitat dels obligats tributaris.

38.3.- El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s’haurà de realitzar en efectiu.

38.4.- Quan així ho disposin les normes reguladores o quan expressa­ment es disposi per Llei podran admetre’s els pagaments en espècie, o donació en pagament.

38.5.- Els pagaments dels deutes tributaris que s’hagin de realitzar en efectiu es faran mitjançant:

 1. a) Diners de curs legal.
 2. b) Xecs bancaris o talons conformats.
 3. c) Transferència entitats financeres.
 4. d) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d’estalvis, mitjançant domiciliació bancària.
 5. e) Gir postal o telegràfic.
 6. f) Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que autoritzi l’Alcaldia, per decret, o altre òrgan en que hagi delegat.
 7. g) Pagament a través d’entitats col·laboradores en les què s’hagi signat el corresponent conveni de col·laboració.

6.- Llevat els diners de curs legal i els xecs bancaris, l’ús dels quals pot ser simultani, per satisfer un mateix deute no es poden emprar simultàniament diversos mitjans de pagament; elegit un dels admesos, l’import d’aquest ha de correspondre al total del deute.

Article 39.- XECS BANCARIS

39.1.- Es podran utilitzar els xecs bancari com a mitjà de pagament dels deutes en les condicions establertes en el vigent Reglament General de Recaptació o normes complementàries i subsidiàries.

39.2.- Els xecs hauran de ser nominatius, conformats i creuats a favor de l’entitat local.

Article 40.- TRANSFERÈNCIA ENTITATS FINANCERES

Com a sistema regular d’ingrés a la Hisenda Municipal els contribuents podran utilitzar les transferències bancàries, la qual modalitat s’ajustarà a les següents condicions:

40.a) En els casos de declaracions-liquidacions tributàries o no tributàries amb ingrés immediat, o en les liquidacions degudament notificades al contribuent i per l’import total del deute.

40.b) Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els bancs, les Caixes d’Estalvis o els banquers que figurin degudament inscrits en el Registre corresponent, pel seu abonament al compte corrent que assenyali l’Adminis­tració recaptatòria.

40.c) El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes impositius, però haurà d’expressar-se el concepte o conceptes concrets als quals l’ingrés correspongui.

40.d) Simultàniament a l’ordre de transferència els contri­buents enviaran al servei de recaptació municipal o de l’ens delegat, les declaracions que calguin o la còpia de la liquidació notificada, o la referència del rebut o rebuts que correspongui, expressant-hi la data de la transferència, el seu import, l’entitat bancària utilitzada per a l’operació, o s’adjuntarà fotocòpia del resguard justificatiu expedit per l’entitat financera mandatària. La tramesa de l’esmentada documentació es realitzarà per correu adminis­tratiu o en altres formes admeses per la Llei de Procediment Administratiu.

40.e) Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a tots els efectes, a partir de la data en que siguin abonats en el compte a que al·ludeix l’apartat b); sempre que el contribuent s’hagi ajustat a les presents condicions i es verifiqui l’ordre de transferència dintre del termini voluntari de pagament.

40.f) El justificant de la transferència servirà a tots els efectes com a justificant del pagament i acreditatiu del seu pagament, en el què s’hi farà constar que s’ha realitzat per transferència bancària.

40.g) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel principal del deute, no queda eximit del recàrrec, les sancions i els interessos en què hagi pogut incórrer; l’import es considerarà a compte del total a ingressar i es continuarà el procediment executiu per la quantitat que resti pendent. Imputant-se a l’expedient del deute en general.

40.h) L’import de les transferències en què fos impossible identificar el concepte o conceptes tributaris, bé per omissió de les dades establertes o per error, bé per manca de tramesa dintre del termini de les corresponents declara­cions o notificacions, serà tornat al contribuent o a l’entitat expedidora.

40.i) Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasiona el servei de transferència, o les seves reexpe­dicions, aniran a càrrec dels respectius contribuents.

Article 41.- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

41.1.- Per a una millor gestió recaptatòria i alhora un millor servei als contribuents, aquests podran domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d’Entitats Bancàries.

41.2.- Les domiciliacions bancàries hauran de reunir les següents condicions:

 1. Haurà de ser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si s’escau, per la persona que voluntàriament es faci càrrec del deute, quan no sigui la mateixa obligada al pagament.
 2. Els autoritzants hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la domiciliació bancària i l’òrgan recaptatori formularà el càrrec sens perjudici de tercers.
 3. S’hauran de formalitzar en imprès establert per l’òrgan recaptador, en el qual constarà, com a mínim, la identificació dels autoritzants, el número de compte corrent o llibreta d’estalvis i el banc o caixa d’estalvis contra el qual s’autoritza carregar el deute o deutes.
 4. La domiciliació bancària s’adreçarà a l’entitat financera autoritzada segons el punt anterior i a l’òrgan recaptatori corresponent.

41.3.- Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o el període que s’autoritza, s’entendrà que la domicilia­ció és vàlida per a tots els deutes i en els successius períodes, per temps indefinit fins a la manifestació expressa del contribuent en sentit contrari, és a dir tindrà vigència a partir del període següent a aquell en que es posi en coneixement de l’Ajuntament la voluntat de domiciliació dels pagaments de cadascun dels tributs.

41.4.- La domiciliació podrà ser revocada pels autoritzants mitjançant escrit adreçat a l’òrgan recaptatori i a l’entitat bancària.

41.5.- Quan els rebuts domiciliats siguin retornats per l’entitat bancària, sense fer-se efectius, serà anul·lada d’ofici la domiciliació en qüestió prèvia notificació a l’interessat.

41.6.- Els rebuts domiciliats i retornats per l’entitat bancària sense fer-se efectius, dels quals estigui establert un cobrament fraccionat en dos o més períodes, entraran en la seva totalitat en via executiva una vegada exhaurit el període de cobrament en voluntària per al tribut corresponent, tot i que només se n’hagi retornat un dels períodes.

41.7.- Quan la domiciliació no hagués produït efecte per raons imputables a l’administració i s’hagués iniciat el període executiu d’un deute, la domiciliació del qual havia estat ordenada; només s’exigirà el pagament de la quota inicialment liquidada.

Article 42.- GIR POSTAL

42.1.- Els pagaments en efectiu poden fer-se, així mateix, mitjançant gir postal o telegràfic.

42.2.- Els contribuents, al mateix temps que fan la imposi­ció del gir, han de trametre a l’Administració recaptatòria la documentació a què es refereix l’article 40.

42.3.- Els pagaments efectuats per gir postal s’entendran a tots els efectes realitzats en la data en què el gir s’ha imposat, i per tant, els efectes del pagament fora de termini s’imputarà a l’expedient d’apressament.

Secció 3a.- ELS JUSTIFICANTS DE PAGAMENT

Article 43.- JUSTIFICANTS DE PAGAMENT

43.1.- El qui pagui un deute municipal tindrà dret que se li lliuri un justificant del pagament realitzat.

43.2.- Els tipus i els requisits que han de tenir els justi­ficants de pagaments seran els que determina el Reglament General de Recaptació vigent, sense perjudici que, l’Admi­nistració municipal, dins l’àmbit de les seves competències, pugui establir-ne d’altres.

43.3.- S’entendrà com a justificant del pagament els documents justificatius de transferències o de gir postals, amb les excepcions esmentades en la present ordenança.

Secció 4a.- GARANTIES DEL PAGAMENT

Article 44.- GARANTIES DEL PAGAMENT

44.1.- Els crèdits en favor de la Hisenda municipal estan garantits en la forma que es determina en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei General Pressupostària, la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació i les altres normes aplicables.

44.2.- La Hisenda Municipal gaudeix de prelació per al cobrament dels crèdits de Dret públic vençuts i no satisfets en quant concorri amb altres creditors que no siguin de domini, penyora, hipoteca, o qualsevol altre dret real degudament inscrit en el corresponent registre amb anterioritat a la data en què es faci constar en el mateix el dret de la Hisenda Municipal.

44.3.- En els recursos de Dret públic que gravin periòdicament els béns o drets inscriptibles en un registre públic, o els seus productes directes, certs o presumptes, l’Ajuntament tindrà preferència sobre qualsevol altre creditor o adquirent, encara que aquests hagin inscrit els seus drets, per al cobrament dels deutes meritats i no satisfetes corresponents a l’any natural en què s’exigeixi el pagament i a l’immediat anterior.

44.4.- Per tenir la mateixa preferència que la indicada en l’article precedent, per dèbits anteriors als expressats en ell, o per major quantitat, podrà constituir-se hipoteca especial a favor de la Hisenda Municipal que produirà efecte des de la data en què quedi inscrita.

44.5.- Quan existeixin indicis racionals de la impossibilitat o dificultat de realitzar els crèdits municipals, es podran adoptar mesures cautelars per a assegurar el cobrament dels mateixos. Les esmentades mesures que hauran de ser proporcionades al dany que es pretén evitar i no durar més temps del necessari podran consistir, entre altres mitjans, en l’embargament preventiu de béns

Secció 5a.- AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT

Article 45.- NORMES GENERALS

45.1.- L’Administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes tributaris i no tributaris.

45.2.- Els criteris generals per a la concessió de fraccionaments seran:

 1. Els deutes d’import entre els 300 i els 2.000 € podran fraccionar-se en un màxim d’un any .
 2. Els deutes d’un import comprès entre els 2.001 i els 6.500 € podran fraccionar-se fins a un màxim de tres anys.
 3. Els deutes d’un import de més de 6.501 € podran fraccionar-se fins a un màxim de quatre anys.

Tenint-se en compte que la quota resultant no podrà ser inferior a 30 euros mensuals

45.3.- Només excepcionalment es concedirà ajornament o fraccionament de deutes per un import inferior a 300 €, o per terminis més llargs que els de l’apartat anterior.

45.4.- Amb caràcter general la concessió de fraccionament de pagament requerirà que el sol·licitant domiciliï bancàriament el pagament de les successives fraccions.

45.5.- Als deutes ajornats i/o fraccionats se’ls aplicarà els interessos establerts a la legislació vigent .

45.6.- El càlcul dels interessos en els fraccionaments, s’efectuarà de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Recaptació vigent i altres normes que siguin d’aplicació. 23. Si ha ordenat la domiciliació preceptiva de l’apartat 45.4, el càrrec de cada fracció s’efectuarà per l’import exacte, resultant d’aplicar el tipus d’interès vigent establert a la resolució d’atorgament o el regularitzat en cas de fraccionaments plurianuals.

45.7.- La manca de pagament de qualsevol fracció sortirà els següents efectes:

 1. Si la sol·licitud es va presentar en període voluntari, s’iniciarà el període executiu al dia següent del venciment del termini no complert. S’exigirà l’ingrés del principal del deute, els interessos de demora meritats a partir del dia següent al del venciment del termini en voluntària fins a la data del venciment del termini concedit i el recàrrec del període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes.
 2. Si la sol·licitud es va presentar en període executiu, s’haurà de continuar el procediment de constrenyiment.
 3. En els supòsits recollits als apartats a) i b), transcorreguts els terminis establerts a l’art. 62.5 de la Llei 58/2002 de 17 de desembre General Tributària, sense que l’ingrés de les quantitats exigides s’hagués efectuat, es procedirà segons disposa el seu article 168.

45.8.- En els fraccionaments concedits amb dispensa total de garanties o amb garantia constituïda sobre el conjunt de les fraccions, si arribat el venciment d’una fracció no s’efectués el pagament, les conseqüències seran:

 1. Si la fracció incomplida inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud:
  1. Per a la totalitat dels deutes inclosos en l’acord de fraccionament que es trobessin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s’haurà de continuarà el procediment de constrenyiment.
  2. Per a la totalitat dels deutes inclosos en l’acord de fraccionament que es trobessin en període voluntari en el moment de presentar-se la sol·licitud, s’iniciarà el període executiu al dia següent del venciment de la fracció incomplida, havent d’iniciar-se el procediment de constrenyiment. S’exigiran els interessos de demora meritats a partir del dia següent al del venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins la data del venciment de pagament de la fracció incomplida.
 2. Si la fracció incomplida inclou deutes en període voluntari en el moment de presentar-se la sol·licitud, es procedirà respecte de dita fracció incomplida a iniciar el procediment de constrenyiment. S’exigirà l’import de dita fracció, els interessos de demora meritats a partir del dia següent al del venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins la data del venciment del termini concedit i el recàrrec del període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes.

De no produir-se l’ingrés de les quantitats exigides conforme al paràgraf anterior es consideraran vençudes la resta de les fraccions pendents, havent d’iniciar-se el procediment de constrenyiment respecte de tots els deutes. S’exigiran els interessos de demora meritats a partir del dia següent al del venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins la data del venciment de pagament de la fracció incomplida.

 1. En els fraccionaments concedits amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt de les fraccions, transcorreguts els terminis previstos a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, sense que l’ingrés de les quantitats exigides s’hagués efectuat, es procedirà segons disposa el seu article 168.

45.9.- Si en els fraccionaments les garanties s’haguessin constituït amb caràcter parcial e independent per a una o diverses fraccions i arribat el venciment d’una fracció no s’efectués el pagament, les conseqüències seran les següents:

 1. Si la fracció incomplida inclou deutes en període executiu d’ingrés en el moment de presentar la sol·licitud, es produirà el venciment de la totalitat de les fraccions a les que estén els seus efectes la garantia parcial i independent.

Si la garantia parcial estengués els seus efectes a fraccions que incloguin deutes en període executiu d’ingrés i a fraccions que incloguin deutes en període voluntari d’ingrés en el moment de sol·licitar-se el fraccionament, s’haurà de continuar el procediment de constrenyiment respecte de les primeres.  Respecte de les segones s’haurà d’iniciar el procediment de constrenyiment i s’exigiran els interessos de demora meritats a partir del dia següent al del venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins la data del venciment de pagament de la fracció incomplida.

Transcorreguts els terminis previstos a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, sense que l’ingrés de les quantitats exigides s’hagués efectuat, es procedirà segons disposa el seu article 168.

L’acord de fraccionament romandrà vigent respecte de les fraccions a les que no cobreixi la garantia parcial i independent.

 1. Si la fracció incomplida inclou deutes en període voluntari d’ingrés en el moment de presentar-se la sol·licitud, les conseqüències en relació amb la fracció incomplida i amb la resta de fraccions pendents a les que estén els seus efectes la garantia parcial e independent seran les establertes a l’apartat 8 b).

Transcorreguts els terminis previstos a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, sense que l’ingrés de les quantitats exigides s’hagués efectuat, es procedirà segons disposa el seu article 168.

L’acord de fraccionament romandrà vigent respecte de les fraccions a les que no cobreixi la garantia parcial i independent.

45.10.- L’execució de les garanties a que es refereix aquest article es realitzarà pel procediment regulat en l’article 74 del Reglament General de Recaptació.

L’import líquid obtingut s’aplicarà al pagament del deute pendent, incloses costes, recàrrecs i interessos de demora.

La part sobrant serà posada a disposició del garant o de qui correspongui.

45.11.- En els supòsits d’ajornament o de fraccionament amb dispensa parcial de garantia o d’insuficiència sobrevinguda de les garanties en el seu dia formalitzades, no serà necessari esperar a la seva execució per a prosseguir les actuacions del procediment de constrenyiment.  En el cas d’insuficiència sobrevinguda s’haurà de motivar en l’expedient la continuació del procediment de constrenyiment com a conseqüència d’aquella.

45.12.- Mitjançant acord del mateix òrgan que els ha aprovat, es podrà no exigir l’ interès de demora en els ajornaments i aplaçaments de pagament que haguessin estat sol·licitats en període voluntari de pagament, en les condicions i terminis previstos en aquesta Ordenança, sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, i que el pagament total d’aquestes es produeixi en el mateix exercici que la seva meritació.

Article 46.- COMPETÈNCIES

46.1.- Correspon a l’Alcalde atorgar els ajornaments o fraccionaments de deutes municipals, sempre que el pla de dispo­sició de Fons de la Tresoreria ho permeti.

46.2.- En tots els casos es requerirà la incoació del corresponent expedient administratiu.

Article 47.- GARANTIES

47.1.- El peticionari de l’ajornament o fraccionament d’un deute haurà de constituir garantia en la forma legalment establerta.

47.2.- No obstant en casos molt qualificats i excepcionals podrà adoptar-se acord motivat d’ajornament o fraccionament de deutes, sense prestació de cap garantia, quan el sol·lici­tant al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.

47.3.-  Per a les sol·licituds de pagament ajornat i/o fraccionat, els deutes de les quals no siguin superiors a 18.000 euros, s’eximirà al sol·licitant de la condició d’aportació de garanties. La garantia cobrirà l’import del principal i dels interessos de demora que generi l’ajornament més un 25 per cent de la suma d’ambdós partides.

Secció 6a.- ALTRES FORMES D’EXTINCIÓ DELS DEUTES

Article 48.- COMPENSACIÓ

En la forma legalment establerta, correspondrà a l’Alcaldia autoritzar la compensació de deutes a favor de la Corporació que es trobin en fase de recaptació, tant voluntària com executiva, amb els crèdits reconeguts a favor del deutor.

Secció 7a.- RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI

Article 49.- FORMES D’INGRÉS EN VOLUNTÀRIA

Les formes d’ingrés en període voluntari poden ser:

 1. a) Ingrés directe.
 2. b) Ingrés periòdic per rebut.

Article 50.- INGRÉS DIRECTE

50.1.- Són els deutes que es liquiden i es notifiquen de forma individualitzada; poden ser:

 1. a) Ingrés a compte per dipòsit previ.
 2. b) Per ingrés simultani a la declaració-liquidació.
 3. c) Per ingrés simultani a l’inici de la prestació d’un servei o a la realització d’una activitat.
 4. d) Qualsevol altra liquidació que es notifiqui de forma individualitzada.

50.2.- El dipòsit previ tindrà el caràcter de a compte de la liquidació practicada.

50.3.- Tanmateix, quan una agrupació de contribuents hagi sol·licitat de l’Ajuntament el règim de conveni, l’ingrés de les quotes previstes a les Ordenances municipals respectives seran a compte de la quota que es fixi en l’aprovació del conveni, i subsistirà l’obligació de presentar declaració, i, si s’escau, l’ingrés dintre dels terminis assenyalats.

50.4.- El cobrament per ingrés simultani es farà quan així ho disposi expressament l’ordenança reguladora del tribut o la reglamentació objecte del deute.

Article 51.- TERMINIS PER L’INGRÉS DIRECTE

Llevat que la Llei o l’Ordenança Fiscal o Reglamentació corresponent en disposi un altre, el termini per l’ingrés directe en període voluntari de les liquidacions de deutes notificats individualment serà el següent:

 1. a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20 del mes següent o, si aquest no és hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
 2. b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la notificació fins al dia 05 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins l’immediat hàbil següent.

Article 52.- INGRÉS PERIÒDIC PER REBUT

52.1.- Els deutes que es meriten periòdicament es realitza­ran per rebut, llevat que l’Ordenança Fiscal corresponent disposi una altra cosa.

52.2.- Anualment es formarà un padró fiscal o matrícula de conformitat amb el que preveu la present Ordenança.

52.3.- Es publicaran els edictes corresponents en el BOP i s’exposaran en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i, si s’escau, en l’ens supramunicipal delegat, que tindran els efectes de notificació col·lectiva. Tanmateix, podran divul­gar-se pels mitjans de comunicació que es considerin més adients.

52.4.- L’edicte de notificació col·lectiva haurà de conte­nir, almenys:

 1. a) El termini d’ingrés.
 2. b) Les modalitats d’ingrés admeses.
 3. c) El lloc, els dies i les hores en què es pot efectuar el pagament.
 4. d) L’advertiment que, transcorregut el termini d’ingrés fixat, els rebuts seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs i interessos de demora i, si s’escau, les costes que produeixin.

52.5.- En tot cas, la notificació col·lectiva sempre podrà ser substituïda per notificacions individuals.

52.6.-  En el supòsit de variació de dades del contribuents, aquests hauran de ser notificats individualment, amb independència de què s’incorporin o no al padró, fet que no eximirà la seva notificació d’acord amb la normativa vigent.

Article 53.- TERMINIS D’INGRÉS PERIÒDIC PER REBUT

53.1.- Correspon a l’Alcaldia o òrgan en qui delegui, previ informe de la Tresoreria municipal, fixar anualment el calendari del contribuent  en el qual es determinaran tots els terminis d’ingrés periòdic per rebut, període en que es trametran els rebuts corresponents a titulars que hagin optat pel pagament per domiciliació bancària.

53.2.- En defecte de l’anterior resolució, regiran els següents terminis:

 1. a) Primer període de cobrament:
 • Del 16 de juny al 15 d’agost o immediat hàbil posterior.
 • S’inclouran totes les exaccions periòdiques tributàries i no tributàries, llevat les que s’esmenten en el següent perío­de.
 1. b) Segon període de cobrament:
 • Del 16 d’agost al 15 d’octubre o immediat hàbil posterior.
 • S’inclourà l’Impost sobre Béns Immobles i l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

53.3.- Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s’exigiran en període executiu, comportant-se, si és el cas, com a pagaments a compte les quantitats satisfetes fora de termini.

53.4.- Quan en un rebut cobratori es liquidin diversos tributs el pagament realitzat en entitat bancària col·laboradora haurà de comprendre la totalitat del deute.

L’interessat que desitgi satisfer qualsevol dels tributs compresos en el rebut múltiple, o part de la quota dels mateixos, haurà d’efectuar el pagament en l’Oficines municipals de Recaptació.

Article 54.- Recàrrecs d’extemporaneïtat

1.- Quan es presenten les autoliquidacions, o les declaracions necessàries per practicar una liquidació tributaria fora del termini establert, sense requeriment previ dels serveis municipals, els obligats tributaris hauran de satisfer els recàrrecs previstos a l’article 27 de la Llei General Tributaria, que són els següents:

Autoliq./Declaració després de la data reglamentaria                Recàrrecs

En el termini de 3 mesos                                                                recàrrec  5%

Entre 3 i 6 mesos                                                                           recàrrec 10%

Entre 6 i 12 mesos                                                                         recàrrec 15%

Després de 12 mesos                                                                     recàrrec 20%

En les autoliquidacions presentades després de 12 mesos, a més del recàrrec anterior, s’exigiran interessos de demora, pel període transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per la presentació fins el moment en que la autoliquidació o declaració s’hagi presentat.

2.- En els supòsits d’autoliquidació, quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés al temps de la presentació de la autoliquidació extemporània, a més dels recàrrecs previstos en el punt 1, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment.

3.- Perquè pugui ser aplicable el que disposa aquest article, les autoliquidacions extemporànies hauran d’identificar expressament el període impositiu de liquidació al que es refereixen i hauran de contenir únicament les dades relatives al període.

Secció 8a.- RECAPTACIÓ EN VIA DE CONSTRENYIMENT

Article 55.- Inici del període executiu

55.1.- El període executiu s’inicia:

 1. Pels tributs de venciment periòdic i per les liquidacions, prèviament notificades i no ingressades al seu venciment, el dia següent al del venciment del termini d’ingrés en període voluntari.
 2. En el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar l’ingrés, al dia següent de la finalització del termini que estableixi la corresponent ordenança fiscal de cada tribut per l’esmentat ingrés o, si aquest ja hagués concloure, el dia següent al de la presentació de la autoliquidació.

55.2.- La presentació d’una sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en el període voluntari impedirà l’inici del període executiu durant la tramitació dels esmentats expedients.

55.3.- El procediment de constrenyiment s’iniciarà quan es notifiqui al deutor la provisió de constrenyiment.

55.4.- Els recàrrecs del període executiu són de tres tipus: recàrrec executiu, recàrrec de constrenyiment reduït i recàrrec de constrenyiment ordinari:

 1. Incorreran en un recàrrec executiu del 5 per cent quan es pagui la totalitat del deute abans de la notificació de la providència d’apressament.
 2. El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10 per cent s’aplicarà quan es pagui la totalitat del deute més el recàrrec, abans de la finalització del termini previst a l’apartat 5 de l’art. 62 de la Llei 58/2003 General Tributària.
 3. El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20 per cent i serà aplicable quan no es donin les circumstàncies a les que es refereixen els dos apartats anteriors.

55.5.- Quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés al temps de presentar l’autoliquidació, es merita el recàrrec de constrenyiment a la finalització del termini reglamentàriament determinat pel l’ingrés. En cas d’autoliquidacions extemporànies, presentades sense realitzar l’ingrés, els recàrrecs del període executiu en meriten a la presentació de les mateixes.

55.6.- Els recàrrecs del període executiu son compatibles amb els recàrrecs de d’extemporaneïtat regulats a l’article anterior d’aquesta ordenança.

55.7.- Quan finalitzi el termini establert per al pagament voluntari d’un deute, sense que l’ingrés s’hagués efectuat, meritaran els interessos de demora al tant per cent legalment establert. En el cas que sigui exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no s’exigiran els interessos de demora meritats des de l’inici del període executiu. El recàrrec de constrenyiment ordinari serà compatible amb els interessos de demora.

55.8.- Una vegada iniciat el procés de constrenyiment endemés de l’obligació del deutor, aquest haurà d’assumir els costos que es derivin del procediment executiu.

55.9.- Facultat d’utilitzar la via de constrenyiment.

L’Administració municipal o, si s’escau, l’Administració supramunicipal delegada, tindrà plena capacitat per utilit­zar la via administrativa de constrenyiment per a la recap­tació executiva dels deutes de dret públic a favor dels ens locals, ostentarà les prerrogatives establertes legalment.

Article 56.- TÍTOLS PER L’EXECUCIÓ

56.1.- Tindran el caràcter de títols acreditatius del crè­dit, als efectes de despatxar l’execució per la via adminis­trativa de constrenyiment:

 1. a) Les certificacions de descobert individuals o col·lectives, pels deutes d’ingrés directe vençuts i pen­dents de cobrament.
 2. b) Les certificacions de descobert col·lectives o relacions certificades de deutors, pels deutes d’ingrés periòdic per rebut, que hagin quedat pendents de cobrament una vegada finalitzat el període voluntari.

56.2.- Els esmentats títols contindran les dades que deter­mina el Reglament General de Recaptació i tindran la mateixa força executiva que la sentència judicial per a procedir contra els béns i drets dels deutors.

Article 57.- EXPEDICIÓ DELS TÍTOLS

57.1.- Finalitzat el termini d’ingrés en període voluntari, s’expediran els títols a què es refereix l’article anterior, en els quals s’inclouran tots els deutes a favor de la Hisenda municipal que hagin quedat pendents de cobrament.

57.2.-  Correspon a la Tresoreria-Intervenció municipal l’expedició de les certificacions de descobert dels deutes d’ingrés directe pendents.

57.3.- Correspon a la Tressoreria municipal o, a la supramu­nicipal delegada, expedir les certificacions de descobert o relacions certificades de deutors dels deutes d’ingrés periòdic per rebut pendents.

Article 58.- PROVISSIÓ DE CONSTRENYIMENT

58.1.- El procediment de constrenyiment s’inicia mitjançant la notificació de la provisió de constrenyiment. a partir d’ençà es podrà executar el patrimoni del deutor en virtut dels títols a que es refereixen els articles anteriors.

58.2.- La provisió de constrenyiment constitueix el títol executiu, que te la mateixa força executiva que la sentència judicial per procedir contra els béns i drets dels obligats al pagament.

58.3.- L’òrgan competent per a dictar-la és la Tresoreria de l’ens que hagi assumit les facultats de recaptació.

58.4.- La providència de constrenyiment es notificarà als interessats, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Recaptació o les normes que el substitueixin o el complementin. I en el seu defecte, d’acord amb el que preceptua la Llei 30/92, de 26 de novembre.

Article 59.- TERMINIS D’INGRÉS EN EXECUTIVA

59.1.- El termini d’ingrés dels deutes resultants de les liquidacions sotmeses a la via de constrenyiment seran els següents:

 1. a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del mateix mes o, si aquest és festiu, fins l’immediat hàbil posterior.
 2. b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al dia 5 del mes següent, o immediat hàbil poste­rior.

59.2.- Si l’obligat tributari no fes efectiu el pagament dins del termini a que es refereix l’apartat anterior es procedirà a l’embargament dels seus bens, advertint-l’hi en la provisió de constrenyiment.

59.3.- Si existiren varies deutes d’un mateix deutor s’acumularan i en supòsit de realitzar-se un pagament que no cobreixi la totalitat d’aquelles, s’aplicarà als deutes més antics, determinant-se l’antiguitat en funció de la data de venciment del període voluntari.

Article 60.- CÀLCUL DE RECÀRREC, INTERESSOS I COSTOS

El recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i els costos que es derivin del procediment executiu es calcu­laran de conformitat amb el que disposen les normes que siguin d’aplicació, i, junt l’import del principal, formaran part del deute.

Article 61.- EMBARGAMENTS DE BÉNS

Per a l’execució de l’embargament de béns i drets dels deutors se seguirà l’ordre i el procediment que estableix el Reglament General de Recaptació o, si s’escau, les normes que el substitueixen o el complementin.

Article 62.- ALIENACIÓ DELS BÉNS EMBARGATS

62.1.- Se seguirà el que disposa el Reglament General de Recaptació vigent o les normes complementàries o substitutò­ries que s’estableixin.

62.2.- La subhasta es celebrarà d’acord amb els següents criteris:

 1. En primera licitació, el tipus aplicable serà el resultat d’aplicar la valoració assignada als immobles a alienar. En el cas de que existeixin carregues que hagin accedit al Registre amb anterioritat, servirà de tipus per la subhasta la diferència entre el valor assignat i l’import d’aquestes càrregues, que hauran quedat subsistents sense aplicar a la seva extinció el preu del remat. Si les carregues preferents absorbeixen o excedeixen del valor assignat als immobles, el tipus serà el corresponent a l’import dels dèbits i costes, llevat que aquests siguin superiors al valor del ben, que el tipus de la subhasta serà l’esmentat valor.
 2. En segona licitació, el tipus aplicable serà el 75% de l’anterior.
 3. En el cas que les subhastes en primera i en segona licitació haguessin resultat desertes o, amb els bens adjudicats no es cobrarà el deute i quedaran bens per alienar, es continuarà el procediment amb l’anunci de venda directa d’aquests bens, a gestionar durant el termini de sis mesos comptats des de la data de celebració de la subhasta.

62.3.- Terminada la subhasta s’aixecarà acta pel secretari de la Mesa. Posteriorment, es procedirà a desenvolupar les següents actuacions:

 1. Retornar els dipòsits que s’hagueren constituït llevat dels pertanyents als adjudicataris, que s’aplicaran al pagament del preu del remat.
 2. Instar als adjudicataris a que efectuïn el pagament, amb l’advertiment de que, si no el completen en els dies següents a la data d’adjudicació, perdran l’import del dipòsit i quedaran obligats a rescabalar a l’Administració dels perjudicis que ocasioni l’esmentada manca de pagament.
 3. Instar als rematants que haguessin manifestat la seva voluntat de cedir el remat a un tercer a que, en el termini de 15 dies comuniquin d’identitat del cessionari a nom del que s’atorgarà el document públic de venda, amb l’advertiment de que l’esmentada comunicació no altera el termini de pagament previst al paràgraf b).
 4. Fer entrega als adjudicataris, llevat dels casos en que hagin optat per l’atorgament d’escriptura pública de venda, de la certificació de l’acta d’adjudicació dels béns.

L’esmentada certificació constitueix un document públic de venda a tots els efectes i en ella es farà constar que queda extingida l’anotació preventiva feta en el registre públic corresponent a nom de la Hisenda pública. Així mateix, s’expedirà manament de cancel·lació de càrregues posteriors.

 1. e) Practicar la corresponent liquidació, entregant el sobrant, si l’hagués a l’obligat al pagament. Si aquest no l’ha rebut, es consignarà a la seva disposició a la Caixa de la Tresoreria

62.4.- Els fons constitutius dels sobrants no rebuts podran ser aplicats al pagament dels obligats municipals, en virtut del principi de caixa única. En tot cas, hauran d’adoptar-se les cauteles i mesures necessàries perquè, arribat el moment de la devolució efectiva del sobrant, pugui complir-se l’esmentat deure.

62.5.- Tindran la consideració de costes de procediment de constrenyiment aquelles despeses que s’originen durant el seu desenvolupament. Les despeses seran a càrrec del deutor a qui li seran exigides.

62.6.- S’entén per costes de procediment les següents.

 1. Les despeses originades per les notificacions que hagin de realitzar-se en el procediment administratiu de constrenyiment.
 2. Els honoraris d’empreses i professionals, aliens a l’Administració, que intervinguin en la tramitació dels expedients, així com en la valoració dels béns travats.
 3. Els honoraris dels registradors i altres despeses que hagin d’abonar-se per les actuacions en els registres públics.
 4. Les despeses motivades pel dipòsit i administració de béns embargats.
 5. La resta de despeses que exigeixi la mateixa execució.

Article 63.- AIXECAMENT DE L’EMBARGAMENT DE BÉNS

63.1.- Qualsevol moment abans de l’adjudicació dels béns els deutors podran alliberar els béns embargats pagant la tota­litat del deute, que inclourà el principal, el recàrrec, els interessos i els costos meritats fins al moment i els del procediment posterior.

63.2.- Tanmateix, cobert l’import total del deute amb el producte de l’adjudicació de béns efectuada, si s’escau, s’aixecarà l’embargament dels altres béns no alienats i es procedirà a posar a disposició del deutor el saldo que resulti al seu favor.

Article 64.- PRESCRIPCIÓ

64.1.- Prescriuran als quatre anys:

 1. a) El dret de l’Administració per a determinar el deute tributari, per mitjà de l’oportuna liquidació.
 2. b) L’acció per a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
 3. c) L’acció per a imposar sancions tributàries.
 4. d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.

64.2.- El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà basant-se en la normativa particular que reguli la gestió de les mateixes.

64.3.- El termini de prescripció s’interromprà, entre altres motius, per:

 1. a) Per qualsevol actuació de l’obligat al pagament conduent a l’extinció del deute total o parcial, o a la interposició de reclamació o recurs.
 2. b) Per qualsevol actuació dels òrgans de recaptació, realitzada amb coneixement formal de l’obligat tributari.
 3. c) La recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en què s’ordeni la paralització del procediment administratiu en curs.

d)Per la interposició d’un recurs contenciós-administratiu.

64.4.- Produïda la interrupció, s’iniciarà novament el còmput del termini de prescripció a partir de la data de l’última actuació de l’obligat al pagament o de l’Administració.

Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.

Secció 9a.- CRÈDITS INCOBRABLES

Article 65.- CONCEPTE I EFECTES

Article 65. Declaració de fallit

65.1.- Fallit serà l’obligat al pagament del qual s’ignori l’existència de béns o drets embargables o realitzables per al cobrament del deute.

65.2.- La declaració de fallit s’efectuarà per BASE, prèvia instrucció de l’expedient que incorpori la documentació justificativa requerida per a cada supòsit, d’acord amb l’article 66.

65.3.- Declarat fallit el deutor principal i, si s’escau, el responsable solidari, l’acció de cobrament es dirigirà al responsable subsidiari.

Article 66. declaració de crèdit incobrable

66.1.- La documentació justificativa per a la declaració de fallit serà la següent, en funció dels imports i les característiques del deute, entenent per import la suma dels principals dels deutes integrants de l’expedient, deduïts els pagaments a compte de l’expedient:

 1. Si l’import és inferior a 10 €.

No es requereix cap documentació.

 1. Si l’import és entre 10 € i 50 €:

Diligència negativa sobre l’existència de diners en comptes ofertes en entitats de crèdit

 1. Si l’import és entre 50.01 € i 600 €:

1.- Diligència negativa sobre l’existència de diners en comptes ofertes en entitats de crèdit.

2.- Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre l’existència de sous, salaris i pensions o, si de cas i manca, diligència que acrediti que per la peculiaritat del deute o del deutor, no es facilita aquesta informació.

 1. Si l’import és entre 600,01 i 1000 €:

1.- Diligència negativa sobre l’existència de diners en comptes ofertes en entitats de crèdit

2.- Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre l’existència de sous, salaris i pensions o, si de cas i manqués, diligència que acrediti que per la peculiaritat del deute o del deutor, no es facilita aquesta informació.

3.- Diligència negativa d’existència de béns immobles o, si n’hi hagués, ordre expressa de l’ens creditor considerant que, per l’import del deute, dins dels límits assenyalats, l’embargament d’aquest tipus de béns és desproporcionat. Idèntica actuació podrà dut a terme el tresorer quan consideri que l’embargament, atenent el seu cost i import del deute a satisfer, resulti antieconòmic o bé vulnera el principi de proporcionalitat.

 1. Si l’import és superior a 1000 €:

1.- Diligència negativa sobre l’existència de diners en comptes ofertes en entitats de crèdit.

2.- Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre l’existència de sous, salaris i pensions o, si de cas i manqués, diligència que acrediti que per la peculiaritat del deute o del deutor, no es facilita aquesta informació.

3.- Diligència negativa d’existència de béns immobles o, si n’hi ha, ordre expressa de l’ens creditor considerant que, per l’import del deute, dins dels límits assenyalats, l’embargament d’aquest tipus de béns és desproporcionat. Idèntica actuació podrà dur a terme el tresorer quan consideri, que l’embargament, atenent el seu cost i import del deute a satisfer, resulti antieconòmic o bé vulnera el principi de proporcionalitat.

4.- En el supòsit de l’existència de vehicles d’una antiguitat menor a cinc anys, diligència que acrediti que ha transcorregut un període de temps superior a tres mesos des de la tramitació de l’ordre de recerca i captura del vehicle sense que s’hagi obtingut cap resultat positiu.

5.- Diligència negativa de titularitat d’activitats comercials, industrials o professionals.

66.3.- En els expedient executius per deutes d’import total inferior als 600 €, per a declarar el fallit, a més a més dels requisits previstos a l’apartat 1, serà requisit que no hi hagin rebuts del mateix objecte

tributari corresponents a l’exercici en què es realitzi la proposta de declaració de fallit de l’obligat al pagament o a l’immediatament anterior.

66.2.- En els expedients executius, amb independència del seu import, en els quals no hi consti el document nacional d’identitat o el número d’identificació fiscal de l’obligat al pagament, aquest es declararà fallit transcorreguts dos mesos des de la sol·licitud a l’entitat creditora sense obtenir desposta o, si s’escau, de la desposta negativa, prèvia diligència d’haver comprovat la inexistència del document nacional d’identitat o el número d’identificació fiscal de l’obligat al pagament en les bases de dades de BASE i, si s’escau, diligència d’haver sol·licitat col·laboració a altres administracions públiques sense resultat positiu.

Secció 10.- FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT

Article 67.- FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT

67.1.- Quan en el procediment esmentat en via de constrenyi­ment resultin saldats els dèbits perseguits en el seu import total i els costos, es declararà finalitzat i restarà ulti­mat l’expedient.

67.2.- Quan l’import obtingut sigui insuficient s’aplicarà el que disposa el Reglament General de Recaptació.

67.3.- També en podrà donar per finalitzat l’expedient, quan essent declarat un subjecte tributari en fallida, no fos possible la derivació o la responsabilitat a cap altra persona física o jurídica.

67.4.- Per qualsevol altra forma establerta en llei.

Article 68.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

68.1.- Són infraccions tributàries les accions i omissions tipificades i sancionades per la llei i per les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Cunit, segons disposa l’art. 11 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

2.- Concepte i classes d’infraccions tributàries.

 1. Són infraccions tributàries les accions u omissions doloses o culposes amb qualsevol r grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades com a tals en aquesta o altra llei.
 2. Les infraccions tributaries es classifiquen en lleus, greus i molt greus de conformitat amb el que disposen els articles 191 a 206 de la Llei 58/2002 General Tributària.
 3. S’entendrà que existeix ocultació de dades, quan no es presentin declaracions o es presentin declaracions que continguin fets o imports falsos.

Article 69.- CLASSES DE SANCIONS

Les infraccions tributàries se sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries i, quan procedeixi, de sancions no pecuniàries de caràcter accessori.

Les sancions pecuniàries podran consistir en una multa fixa o proporcional.

Article 70.- SANCIONS NO PECUNÀRIES PER INFRACCIONS GREUS O MOLT GREU

1.- Quan la multa pecuniària imposada per infracció greu o molt greu sigui d’import igual o superior a 6.000 euros i s’hagués utilitzat el criteri de graduació de comissió repetida d’infraccions tributàries, es podrà imposar també, les següents sancions accessòries:

 1. a) Pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics i del dret a aplicar i incentius beneficis fiscals de caràcter pregat, durant un termini d’un any si la infracció comesa hagués estat greu o de dos anys si hagués estat molt greu.
 2. b) Prohibició per a contractar amb aquest Ajuntament durant un termini d’un any si la infracció hagués estat greu i de dos anys si hagués estat molt greu.

Article 71.- CRITERIS DE GRADUACIÓ DE LES SANCIONS PECUNIÀRIES

Els criteris de graduació de les sancions tributàries seran els que disposa la Llei 58/2003 General Tributària en els seus articles 187 i següents, en la seva redacció vigent.

Article 72.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

72.1.- Infracció per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués resultat d’una autoliquidació.

La base de la sanció serà la quantia no ingressada en l’autoliquidació com a conseqüència de la comissió de la infracció.

72.1.a) Aquesta infracció serà lleu quan la quantia no ingressada en l’autoliquidació sigui inferior a 1.500 euros.

La sanció per infracció lleu serà en un multa pecuniària proporcional al 50 per cent.

72.1.b) La infracció serà greu quan, quina sigui la quantia, quan s’hagin utilitzat documents falsos o falsejats, sense que sigui constitutiu de medi fraudulent.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 per cent i es graduarà incrementat el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida d’infraccions tributàries i de perjudici econòmic per a l’Hisenda Pública de conformitat amb l’art. 187 de la Llei general tributària.

72.1.c) La infracció serà molt greu quan s’hagin utilitzat medis fraudulents.

La sanció per infracció molt greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 100 al 150 per cent i es graduarà incrementant el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida d’infraccions tributàries i de perjudici econòmic per a l’Hisenda Pública, amb els increments percentuals, de conformitat amb l’art. 187 de la llei general tributària.

72.2.- Infracció tributària per incompliment de l’obligació de presentar de forma completa i correcta declaracions o documents necessaris per a practicar liquidacions.

La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat declaració, o la diferència entre la quantia que resulti de l’adequada liquidació del tribut i la que s’hagués procedit d’acord amb les dades declarades.

72.2.a) Aquesta infracció serà lleu quan la   base de la sanció sigui inferior a 1.500 euros o sent superior no existeixi ocultació.

La sanció per infracció lleu serà en un multa pecuniària proporcional al 50 per cent.

72.2.b) La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 1.500 euros i existeixi ocultació.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 al 100 per cent i es graduarà incrementat el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida d’infraccions tributàries i de perjudici econòmic per a l’Hisenda Pública de conformitat amb l’art. 187 de la Llei general tributària.

72.2.c) La infracció serà molt greu quan s’hagin utilitzat medis fraudulents.

La sanció per infracció molt greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 100 al 150 per cent i es graduarà incrementant el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida d’infraccions tributàries i de perjudici econòmic per a l’Hisenda Pública, amb els increments percentuals, de conformitat amb l’art. 187 de la llei general tributària.

72.3.- Infracció tributària per obtenir i/o sol·licitar indegudament devolucions

Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut.

72.3.a) Aquesta infracció serà lleu quan la   base de la sanció sigui inferior a 1.500 euros o sent superior no existeixi ocultació.

La sanció per infracció lleu serà en un multa pecuniària proporcional al 50 per cent.

72.3.b) La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 1.500 euros i existeixi ocultació.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 al 100 per cent i es graduarà incrementat el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida d’infraccions tributàries i de perjudici econòmic per a l’Hisenda Pública de conformitat amb l’art. 187 de la Llei general tributària.

72.3.c) La infracció serà molt greu quan s’hagin utilitzat medis fraudulents.

La sanció per infracció molt greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 100 al 150 per cent i es graduarà incrementant el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida d’infraccions tributàries i de perjudici econòmic per a l’Hisenda Pública, amb els increments percentuals, de conformitat amb l’art. 187 de la llei general tributària.

72.4.1 – Infracció tributària per no presentar dins de termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic, per incomplir la obligació de comunicar domicili fiscal o per incomplir les condicions de determinades autoritzacions.

Les infraccions previstes en aquest apartat consistiran en una multa pecuniària fixa de 200 euros.

72.4.2.- Infracció per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments d’informació.

Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït o no es pugui produir perjudici econòmic a l’Hisenda Pública, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació.

Les infraccions previstes en aquest apartat consistiran en una multa pecuniària fixa de 150 euros.

72.4.3.-Infracció tributària per incomplir les obligacions relatives a la utilització del número de identificació fiscal.

Les infraccions previstes en aquest apartat consistiran en una multa pecuniària fixa de 150 euros.

72.4.4.- Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària.

S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a l’efecte, hagi realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de l’administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions.

Les infraccions previstes en aquest apartat consistiran en una multa pecuniària fixa de 200 euros.

Article 73.- PROCEDIMENT SANCIONADOR EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

El procediment sancionador en matèria tributària serà el que regula la Llei 58/2003 General Tributària en els seus articles 207 a 212 ambdós inclosos.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

1.- De conformitat amb el que disposa l’article 7 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament podrà delegar en òrgans supramunicipals llurs facultats tributàries de gestió, inspecció, recaptació i revisió, sense perjudici de les delegacions i altres fórmules de col·laboració que pot també establir amb d’altres administracions públiques.

2.-  Correspon al Ple adoptar l’acord de delegació, que haurà de fixar l’abast i contingut d’aquesta.

3.- Acceptada la delegació per part de l’ens supramunicipal delegat es farà pública, mitjançant edictes que es publica­ran en el BOP i en el DOGC per a general coneixement.

4.- Per a l’exercici de les facultats d’actualització de les taxes i preus públics al IPC anual per part del Ple a d’altres òrgans municipals, haurà de establir-se en cadascuna de les ordenances que es desenvolupen de les mateixes, podent establir-se un publicació limitada a la modificació de tarifes. Amb referència en ambdós casos a la normativa de delegació i d’aprovació del text íntegra no modificat.

5.- Es delega a l’Alcaldia la possibilitat de disposar les taxes en les quals s’ha d’aplicar el dipòsit previ.

6.- Es nomena específicament com a autoritat inspectora municipal als efectes de la present norma:

 1. A l’interventor municipal
 2. Al Tresorer municipal
 3. Als funcionaris del cos de policia municipal
 4. Als funcionaris del cos dels serveis tècnics municipals

Sens perjudici dels nomenament que en concret es puguin realitzar a favor d’altres funcionaris públics o òrgans municipals.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i comen­çarà a aplicar-se el primer de gener de 1990.  El seu perío­de de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

ANNEX IV

MODEL AVAL CONCESSIÓ D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT

Número d’aval                                                        Import

 

AVALISTA

Entitat                                                                        NIF

Oficina                                                                       Codi

 

APODERATS

Nom i cognoms                                                       NIF

 

 

 

L’entitat expressada, i en el seu nom i representació les persones esmentades, es constitueix davant                                                                      , en avalista solidari de:

 

AVALAT/S

Nom i cognoms                                                                     NIF

 

El present aval cobreix l’import del deute en període voluntari, dels interessos de demora que generi l’ajornament o fraccionament, i d’un 25% de la suma d’ambdues partides.

En virtut del present aval, aquesta Entitat queda obligada a pagar a                                                                               l’Ajuntament de Cunit, en defecte del pagament de l’avalat i en el termini assenyalat en el requeriment que a aquest se li faci, les quantitats ajornales/fraccionades mes els interessos de demora i els recàrrecs en els que incorre el deutor per falta de pagament en el termini establert, segons la relació que a continuació es detalla.

DEUTES AJORNATS O FRACCIONATS

Nº Expedient                                       Concepte

Import ppal.                                        Import total avalat

L’avalista renuncia a qualsevol benefici i, específicament, als d’ordre, divisió i excussió de bens de l’avalat. Així mateix respondrà integrament per l’import avalat, amb independència de que, per qualsevol causa, els deutes avalats quedin vinculats al conveni que pogués celebrar-se en cas de concurs de l’avalat.

El present document te caracter executiu, havent-se de fer efectiu per procediment administratiu de constrenyiment.

EXTENSIÓ TEMPORAL DE L’AVAL:

El present aval tindrà vigència al menys sis mesos desprès del venciment de l’últim termini concedit en l’acord d’ajornament/fraccionament (   /    /       ). (Assenyalar data corresponent a l’últim venciment).

(data)

 

 

Firma apoderat/s

 

 

MODELO AVAL CONCESIÓN DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMENTO DE PAGO

Número de aval                                                      Importe

 

AVALISTA

Entidad                                                                      NIF

Oficina                                                                       Código

 

APODERADOS

Nombre y apellidos                                              NIF

 

 

 

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representación las personas mencionadas, se constituye ante                                                                       , en avalista solidario de:

AVALADO/S

Nombre y apellidos                                                                            NIF

El presente aval cubre el importe de la deuda en período voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento o fraccionamiento, y de un 25% de la suma de ambas partidas.

En virtud del presente aval, la referida Entidad queda obligada a pagar al Ayuntamiento de Cunit, en defecto del pago del avalado y en el plazo señalado en el requerimiento que a éste se le haga, las cantidades aplazadas/fraccionadas mas los intereses de demora los recargos en que incurra el deudor por falta de pago en el plazo debido, según la relación que a continuación se detalla:

DEUDAS APLAZADAS O FRACCIONADAS

Nº Expediente                                     Concepto

Importe ppal.                                      Importe total avalado

El avalista renuncia a cualesquiera beneficios y, específicamente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado. Así mismo responderá íntegramente por el importe avalado, con independencia de que, por cualquiera causa, las deudas avaladas queden vinculadas al convenio que pudiera celebrarse en caso de concurso del avalado.

El presente documento tiene carácter ejecutivo, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio.

EXTENSIÓN TEMPORAL DEL AVAL:

El presente aval tendrá vigencia al menos seis meses después del vencimiento del último plazo concedido en el acuerdo de aplazamiento/fraccionamiento (    /    /       ). (Señalar la fecha correspondiente al último vencimiento).

(fecha)

 

 

Firma apoderado/s

 

ANNEX V

MODEL AVAL SUSPENSIÓ DE TRIBUTS RECORREGUTS EN REPOSICIÓ

Número d’aval                                                         Import

 

AVALISTA

Entitat                                                                         NIF

Oficina                                                                        Codi

 

APODERATS

Nom i cognoms                                                        NIF

L’entitat expressada, i en el seu nom i representació les persones esmentades, es constitueix davant l’Ajuntament de Cunit, en avalador solidari de:

AVALAT/S

Nom i cognoms                                                                     NIF

 

 

DEUTES AVALATS

Nº Expedient                                       Concepte

Import ppal.                                        Import total avalat

El present aval cobreix l’import de la liquidació recorreguda en reposició, l’interès de demora que s’origini per la suspensió i els recàrrecs que poguessin procedir en el moment de la sol·licitud de suspensió, de conformitat amb el que disposa l’article 224 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en l’article 25 del Reglament General de desenvolupament de la Llei 58/2003, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Real Decret 520/2005 de 13 de maig.

L’avalador renuncia a qualsevol benefici i, específicament, als d’ordre, divisió i excussió de bens de l’avalat. Així mateix respondrà integrament per l’import avalat, amb independència de que, per qualsevol causa, els deutes avalats quedin vinculats al conveni que pogués celebrar-se en cas de concurs de l’avalat.

El present document te caràcter executiu, havent-se de fer efectiu per procediment administratiu de constrenyiment.

EXTENSIÓ TEMPORAL DE L’AVAL:

□ El present aval es presta amb duració indefinida, estenent els seus efectes exclusivament en el procediment corresponent al recurs de reposició.

□ El present aval es presta amb duració indefinida, estenent els seus efectes a la via contenciòs-administrativa, en els terminis que corresponguin.

(marcar amb una X el que correspongui)

En tot cas, l’aval serà vigent fins que l’òrgan competent autoritzi la seva cancel·lació.

(data)

 

Firma apoderat/s

 

 

MODELO AVAL SUSPENSIÓN DE TRIBUTOS RECURRIDOS EN REPOSICIÓN

Número de aval                                                       Importe

 

AVALISTA

Entidad                                                                      NIF

Oficina                                                                       Código

 

APODERADOS

Nombre y apellidos                                                NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representación las personas mencionadas, se constituye ante el Ayuntamiento de Cunit, en avalista solidario de:

 

AVALADO/S

Nombre y apellidos                                                                            NIF

 

 

DEUDAS AVALADAS

Nº Expediente                                     Concepto

Importe ppal.                                      Importe total avalado

El presente aval cubre el importe de la liquidación recorrida en reposición, el interés de demora que se origine por la suspensión y los recargos que pudieran procedes en el momento de la solicitud de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el articulo 25 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, apoyado por Real Decreto 520/2005 de 13 de Mayo.

El avalista renuncia a cualesquiera beneficios y, específicamente a los de orden, división y excusión de vienes del avalado. Así mismo responderá íntegramente por el importe avalado, con independencia de que, por cualquier causa, las deudas avaladas queden vinculadas al convenio que pudiera celebrarse en caso de concurso del avalado.

El presente documento tiene carácter ejecutivo, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio.

EXTENSIÓN TEMPORAL DEL AVAL:

□ El presente aval se presta con duración indefinida, extendiendo sus efectos exclusivamente en el procedimiento correspondiente al recurso de reposición.

□ El presente aval se presta con duración indefinida, extendiendo sus efectos a la vía contencioso-administrativa, en los términos que correspondan.

(Marcar con una X lo que proceda)

En todo caso, el aval permanecerá vigente hasta que el órgano competente autorice su cancelación.

 

(fecha)

 

Firma apoderado/s


DILIGÈNCIA.-

Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el 6 d’octubre de 1989, publicant-se l’edicte inicial en el BOPT núm. 243, de 19 d’octubre de 1989 i definitivament el dia 27 de novembre de 1989, publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT núm. 299, de 29 de desembre de 1989.

Aquesta Ordenança ha estat modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre de 1993, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 265 de 18 de novembre de 1993 i definitivament el dia 31 de desembre de 1993 BOPT núm. 299.

La modificació d’aquesta Ordenança ha estat aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2001, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 250 de 30 d’octubre de 2001 i definitivament el dia 29 de desembre de 2001 BOP núm. 297.

Aquesta ordenança ha estat modificada, en el seu article 41, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2002, publicant-se l’Edicte inicial al BOPT núm. 266, de 19 de novembre de 2002, i el definitiu el dia 31 de desembre de 2002, en el BOPT núm. 299.

Aquesta ordenança ha estat modificada en el seu article 41.8, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 251 de 31 d’octubre de 2003, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 19 de desembre de 2003.

Aquesta ordenança ha estat modificada en el seu article 45.4, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 29 de gener de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 33 de 10 de febrer de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 77 de 1 d’abril de 2004.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 271 de 24 de novembre de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 17 de 21 de gener de 2005.

L’article 72.4) d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19 d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm.  289 de 19 de desembre de 2005.

Els articles 45, 46 i 47 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 9 de març de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 66 de 20 de març de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 107 de 10 de maig de 2006.

L’article 72.4) d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

L’article 72.4) d’aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT  núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Els articles 7, 8, 9, 38, 41, 44, 45,47, 53, 55,58, 59,62, 64, 65 i 66 d’aquesta ordenança han estat modificats segons acord de Ple celebrat el dia 29 d’abril de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 107 de data 8 de maig de 2008, i el definitiu en el BOPT  núm. 149 de 27 de juny de 2008.

L’article 72.4) i els models d’aval incorporats a aquesta ordenança han estat aprovats  segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT  núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Els articles 4.3, 72.4.1, 72.4.2, 72.4.3 i 72.4.4 d’aquesta ordenança  han estat modificats segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 17 de desembre de 2009.

Els articles 65, 66 i 41.8 d’aquesta ordenança  han estat modificats segons acord de Ple celebrat el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 247 de 26 d’octubre, i el definitiu en el BOPT núm. 295 de24 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2016 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.205, de 27 d’octubre de 2016, i el definitiu en el BOPT núm. 244 de 27 de desembre de 2016.