La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL.

Article 1er. FONAMENT LEGAL

1.1.- Aquesta Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en relació als 4.b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 8.1a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 15 i següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

El seu objecte és desenvolupar i fixar el règim jurídic general aplicable a les Contribucions Especials, en aquest municipi, previst en els articles 28 al 37 ambdós inclosos, en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

CAPÍTOL II.- FET IMPOSABLE

Article 2on. FET IMPOSABLE

2.1.- El fet imposable de les Contribucions Especials estarà constituït per l’obtenció per part del subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conse­qüència de la realització d’obres públiques o de l’establi­ment o l’ampliació de serveis públics de caràcter municipal per aquest Ajuntament.

2.2.- Les Contribucions Especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en l’establiment o l’am­pliació dels serveis a què es refereix l’apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que unes i altres siguin utilitzades efectivament pels subjectes passius.

Article 3r. CONSIDERACIÓ D’OBRES I SERVEIS

3.1.- Als efectes d’allò que disposa l’article precedent, tindran la consideració d’obres i serveis municipals els següents:

3.1.a) Els que dintre l’àmbit de la seva competència realit­zi o estableixi l’Ajuntament per atendre els fins que li són atribuïts. S’exclouen les seves obres realitzades a títol de propietari dels seus béns patrimonials.

3.1.b) Els que realitzi o estableixi l’Ajuntament per haver-li estat atribuïts o delegats per altres Entitats Públiques, i també aquells que la titularitat dels quals, conforme a la Llei, hagués assumit.

3.1.c) Els que es realitzin o estableixin per part d’altres Entitats Públiques o pels concessionaris d’aquestes, amb aportacions econòmiques d’aquest Ajuntament.

3.2.- Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l’apartat anterior conservaran el seu caràcter de municipals, encara que siguin realitzades o establertes per:

3.2.a) Organismes Autònoms municipals o Societats Mercan­tils, quan l’únic titular del seu capital social sigui aquest Ajuntament.

3.2.b) Concessionaris amb aportacions d’aquest Ajuntament.

3.2.c) Associacions de contribuents.

3.3.- Les Contribucions Especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l’obra o de l’establiment o l’ampliació dels serveis per raó de les quals haguessin estat establertes i exigides.

Article 4rt. OBRES I SERVEIS DETERMINANTS DEL FET IMPOSABLE

L’Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l’ordenació de les Contribucions Especials, sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet imposable establertes a l’article 2n. de la present Ordenança, entre d’altres i a títol merament orientatiu i no limitatiu:

4.a) Per l’obertura de carrers i places i la primera pavi­mentació de les calçades.

4.b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d’aigua, de xarxes de clavegueram i desguàs d’aigües residuals.

4.c) Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució d’energia elèctrica.

4.d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i les places ja obertes i pavimentades, i també la modificació dels rasants.

4.e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de reg de les vies públiques urbanes.

4.f) Per l’establiment i l’ampliació dels serveis d’extinció d’incendis.

4.g) Per la construcció d’embassaments, canals i altres obres per al regatge de finques.

4.h) Per a la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d’aigües per al proveïment.

4.i) Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors generals.

4.j) Per la plantació d’arbrat en carrers i places, i també per la construcció i l’ampliació de parcs i jardins que siguin d’interès per un determinat barri, zona o sector.

4.k) Per desmuntar, aplanar i construir murs de contenció.

4.l) Per la realització d’obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra riades i inundacions, i també la regulació i desviació de cursos d’aigües.

4.m) Per la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de xarxes i canonades de distribució d’aigua, gas i electricitat, i també perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i informació.

4.n) Per a la realització o establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis municipals.

CAPITOL III.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 5è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

5.1.- No es reconeixeran en matèria de Contribucions Espe­cials altres beneficis fiscals que els que vinguin esta­blerts per disposicions amb caire de Llei posterior a la 39/88 o per Tractats o Convenis Internacionals.

5.2.- Els qui, en els casos a què es refereix l’apartat anterior, es considerin amb dret a un benefici fiscal ho faran constar així davant l’Ajuntament, amb menció expressa del precepte en què considerin emparat el seu dret.

5.3.- Quan es reconeguin beneficis fiscals en les Contribu­cions Especials, les quotes que haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, en el seu cas, l’import de les bonifica­cions, no podran ser objecte de distribució entre la resta dels subjectes passius.

CAPITOL IV. SUBJECTES PASSIUS

Article 6è. CONSIDERACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS

6.1.- Tindran la consideració de subjectes passius de les Contribucions Especials les persones físiques i jurídiques i també les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, especialment beneficiades per la realit­zació de les obres o per l’establiment o l’ampliació dels serveis municipals que originen l’obligació de contribuir.

6.2.- Als efectes d’allò que disposa l’apartat anterior es consideraran persones especialment beneficiades:

6.2.a) En les Contribucions Especials per realització d’obres o establiment o ampliació de serveis que afectin a béns immobles, els seus propietaris.

6.2.b) En les Contribucions Especials per realització d’obres o establiment o ampliació de serveis a conseqüència d’explotacions empresarials, les persones o Entitats titu­lars d’aquestes.

6.2.c) En les Contribucions Especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’asseguran­ces que desenvolupin la seva activitat en aquesta branca, al terme municipal.

6.2.d) En les Contribucions Especials per a construcció de galeries subterrànies, les Empreses subministradores que hagin d’utilitzar-les.

Article 7è. CONTRIBUCIONS

7.1.- Sense perjudici, en el seu cas, d’allò que disposa l’apartat 3 de l’article 12 de la present Ordenança, les Contribucions Especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin al Registre de la Propietat, com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data d’acabament de les obres o en la de començament de la prestació del servei.

7.2.- En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la Comunitat de Propietaris facilitarà a l’Administració Municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en la Comunitat, a fi de procedir a la liquidació i notifiqui una única quota, de la distribu­ció de la qual se n’ocuparà la pròpia Comunitat.

CAPITOL V.- BASE IMPOSABLE

Article 8è. BASE IMPOSABLE

8.1.- La base imposable de les Contribucions Especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per 100 del cost que l’Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis.

8.2.- El referit cost estarà integrat pels següents concep­tes:

8.2.a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, plans i programes tècnics.

8.2.b) L’import de les obres a realitzar o dels treballs d’establiment o ampliació dels serveis.

8.2.c) El valor dels terrenys que haguessin d’ocupar perma­nentment les obres o serveis, excepte que es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïta i obligatòriament al Municipi, o el d’immobles cedits en els termes establerts a l’art. 77 de la Llei de Patrimoni de l’Estat.

8.2.d) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions, i també les que s’hagin d’abonar als arren­dataris dels béns que hagin de ser enderrocats o ocupats.

8.2.e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan l’Ajuntament hagi d’acudir al crèdit per a finançar la porció no coberta per contribucions especials o la cobertura per aquestes en cas de fraccionament general de les matei­xes.

8.3.- El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost fos major o menor que el previst, es prendrà el cost real a efectes del càlcul de les quotes definitives corresponents.

8.4.- Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article 3.1.c. de la present Ordenança, o de les realitza­des per concessionaris amb aportacions de l’Ajuntament a què es refereix l’apartat 2.b. del mateix article, la base imposable de les Contribucions Especials es determinarà en funció de l’import d’aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres Administracions Públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respec­tarà el límit del 90 per 100 a què es refereix l’apartat primer d’aquest article.

8.5.- Als efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per l’Ajuntament la quantitat resul­tant de restar a la xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis que s’obtinguin de l’Estat o Generali­tat o de qualsevol altra persona o Entitat pública o priva­da.

S’exceptua el cas que la persona o Entitat aportant de la subvenció o auxili tingui la condició de subjecte passiu, cas en el qual es procedirà de conformitat amb allò que s’indica a l’apartat 2 de l’article 10 de la present Orde­nança.

8.6.-S’inclou com a cost afegit per la confecció, liquida­ció, gestió i tramitació dels expedients d’aplicació i imposició de les Contribucions Especials el 10 per cent del cost total pressupostat de les obres.

Article 9è. DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE

La Corporació determinarà en l’acord d’ordenació concret el percentatge del cost de l’obra o servei a repartir entre els afectats, que constituirà en cada cas, la base imposable de la Contribució Especial de què es tracti, sempre amb el límit màxim del 90% a què es refereix l’article anterior.

Aquest percentatge serà fixat per l’Ajuntament, i ponderarà la importància relativa de l’interès públic i dels interes­sos dels particulars que concorrin en l’obra o servei de què es tracti.

CAPITOL VI.- QUOTA TRIBUTARIA

Article 10è. BASES DE REPARTIMENT

10.1.- La base imposable de les Contribucions Especials es repartirà entre els subjectes passius, i es tindrà en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, amb sub­jecció a les següents regles:

10.1.a) Amb caràcter general s’aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.

10.1.b) Si es tracta de l’establiment o l’ampliació del servei d’extinció d’incendis, podran ser distribuïdes entre les Entitats o Societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, proporcionalment a l’import de les primes recaptades l’any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5 per 100 de l’import de les seves primes recaptades, l’excés es traslladarà als exercicis successius fins la seva total amortització.

10.1.c) En el cas de les obres a què es refereix l’article 4.m) de la present Ordenança, l’import total de les Contri­bucions Especials serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin d’utilitzar-les en raó a l’espai reservat a cadascuna o en proporció a la seva secció total, encara que no les usin immediatament.

10.2.- En cas que la persona o entitat que tingui la condi­ció de subjecte passiu de les Contribucions Especials ator­gui una subvenció o auxili econòmic per a la realització de les obres o l’establiment o l’ampliació dels serveis munici­pals, l’import de tal subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la seva quota i l’excés, si n’hi ha, s’aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta dels subjectes passius.

Article 11è. ALTRES BASES DE REPARTIMENT

11.1-. A tota mena d’obres, quan la diferència de cost per unitat en els diversos trams o seccions de l’obra o servei no correspongui anàloga diferència en el grau d’utilitat o benefici pels interessats, totes les parts del pla correspo­nent seran considerades en conjunt als efectes del reparti­ment, i, en la seva conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals no s’atendrà solament al cost espe­cial del tram o secció que immediatament afecti cada contri­buent.

11.2.- En el cas que l’import total de les Contribucions Especials es repartís tenint en compte els metres lineals de façana dels immobles, s’entendrà per finques amb façana a la via pública no només les edificades en coincidència amb l’alineació exterior de l’illa, sinó també les construïdes en blocs aïllats, sigui quina sigui la seva situació respec­te de la via pública que delimiti aquella illa i sigui objecte de l’obra; en conseqüència, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l’edificació, els patis oberts, les zones de jardí o els espais lliures.

11.3.- Quan dues façanes es trobin en un xamfrà o s’uneixin en corba, es considerarà als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes immediates.

CAPITOL VII.- MERITACIÓ

Article 12è. MERITACIÓ

12.1.- Les Contribucions Especials es meritaran en el moment en què les obres s’hagin executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, la merita­ció es produirà per cada un dels subjectes passius des que s’hagin fet les corresponents a cada tram o fracció de l’obra.

12.2.- Sense perjudici d’allò que disposa l’apartat ante­rior, un cop aprovat l’acord concret d’imposició i ordena­ció, l’Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de les Contribucions Especials en funció de l’import del cost previst per l’any següent. No podrà exigir-se la bestreta d’una nova anualitat si no han estat fetes les obres per a les quals es va exigir la corresponent bestreta.

12.3.- El moment de la meritació de les Contribucions Espe­cials es tindrà en compte als efectes de determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb allò que disposa l’article 6 de la present Ordenança, encara que en l’acord concret d’ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que el mateix subjecte hagués pagat les quotes, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 2 del present article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en l’acord concret d’ordenació i li hagi estat notificat així, transme­ti els drets sobre els béns o les explotacions que motiven la imposició en el període comprès entre l’aprovació de l’esmentat acord i el del naixement de la meritació, estarà obligada a donar compte a l’Administració municipal de la transmissió efectuada, dins del termini d’un mes des de la data d’aquesta, i, si no ho fes, aquesta Administració podrà dirigir l’acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en tal expedient.

12.4.- Un cop finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i s’efectuaran les liquida­cions que procedeixin i es compensaran com a entrega a compte els pagaments anticipats que s’haguessin efectuat.

Aquest assenyalament definitiu serà realitzat pels òrgans competents de l’Ajuntament, i s’ajustaran a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per l’obra o servei de què es tracti.

12.5.- Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé excedissin de la quota individual definitiva que els corresponguin, l’Ajunta­ment practicarà d’ofici la pertinent devolució.

CAPITOL VIII.- FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS.

Article. 13è. FRACCIONAMENT I AJORNAMENT DE LES QUOTES

13.1.- Un cop determinada la quota a satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del contribuent, el fracciona­ment o ajornament per un termini màxim de cinc anys, havent de garantir-se el pagament del deute tributari, que inclourà l’import de l’interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prenda, aval bancari o una altra garan­tia suficient a satisfacció de la Corporació.

13.2.- La concessió del fraccionament o l’ajornament impli­carà la conformitat del sol·licitant amb l’import total del deute tributari que li correspongui.

13.3.- La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de certificació de descobert per la part pendent del pagament, els recàrrecs i els interessos corresponents.

13.4.- En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d’ajornament o fraccionament, mitjançant ingrés de la quota o de la part del mateix pendent de paga­ment i també dels interessos vençuts, i es cancel·larà la garantia constituïda.

CAPITOL IX.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ.

Article. 14è. IMPOSICIÓ

L’exacció de les Contribucions Especials necessitarà la prèvia adopció per l’Ajuntament de l’acord d’imposició en cada cas concret.

Article. 15è. ORDENACIÓ

15.1.- L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o l’ampliació d’un servei que s’hagi de coste­jar mitjançant Contribucions Especials no podrà executar-se fins que s’hagi aprovat l’ordenació concreta d’aquestes.

15.2.- L’acord d’ordenació o Ordenança reguladora serà d’inexcusable adopció i contindrà la determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment.

L’acord d’ordenació concret o Ordenança reguladora es reme­trà en la resta de qüestions a la present Ordenança de Contribucions Especials.

15.3.- Un cop adoptat l’acord concret d’ordenació de contri­bucions especials, i determinades les quotes a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin coneguts, i, sinó, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les Contribucions Especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.

Article 16è. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENS LOCALS

16.1.- Quan l’Ajuntament col·labori amb altres Entitats Locals en la realització, l’establiment o l’ampliació de serveis i sempre que s’imposin Contribucions Especials, s’observaran les següents regles:

16.1.a) Cada Entitat conservarà les seves competències respectives en ordre als acords d’imposició i ordenació concrets.

16.1.b) Si alguna de les Entitats realitzés les obres o establís o ampliés els serveis amb la col·laboració econòmi­ca de l’altra, correspondrà a la primera la gestió i recap­tació de la Contribució Especial, sense perjudici d’allò que disposa la lletra a) anterior.

16.2.- En el supòsit que l’acord concret d’ordenació no fos aprovat per una d’aquestes Entitats, quedarà sense efecte l’actuació comú, i adoptarà separadament cadascuna d’elles les decisions que procedeixin.

Article 17è. DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS

En el cas de delegació de l’execució d’obres o establiment o ampliació de serveis que s’hagin de finançar mitjançant contribucions especials, les facultats d’imposició i ordena­ció podran correspondre a l’ens delegat, en els termes de la pròpia delegació, sens perjudici del que preveu l’article 132 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

CAPITOL X.- COL·LABORACIÓ CIUTADANA

Article 18è. COL·LABORACIÓ PER INICIATIVA CIUTADANA

18.1.- Els propietaris o els titulars afectats podran cons­tituir-se en Associació administrativa de contribuents i promoure la realització d’obres o l’establiment o l’amplia­ció de serveis, comprometent-se a sufragar la part que correspongui aportar a l’Ajuntament, a més de la que els hi pertoqui, quan la situació financera municipal no permeti destinar-hi recursos.

Article 19è. COL·LABORACIÓ EN INICIATIVA MUNICIPAL

19.1.- Els propietaris o titulars afectats per la realitza­ció de les obres o l’establiment o l’ampliació de serveis promoguts per l’Ajuntament podran constituir-se en Associa­cions administratives de contribuents en el període d’expo­sició al públic de l’acord d’ordenació de les Contribucions Especials.

19.2.- Per a la constitució de les Associacions administra­tives de contribuents a què es refereix l’article anterior, l’acord s’haurà de prendre per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, almenys, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer.

CAPITOL XI.- RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ

Article 20è.- RECAPTACIÓ

Per a la recaptació de les Contribucions Especials es proce­dirà segons el que estableix pels ingressos directes l’Orde­nança Fiscal General.

Article 21è.- INFRACCIONS I SANCIONS

21.1.- En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, i també les sancions que hi corresponguin en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a l’Ordenan­ça Fiscal General.

21.2.- La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes liquidables no prescrites.

CAPITOL XII.- REMISSIÓ NORMATIVA

Article 22è. REMISSIÓ NORMATIVA

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança Fiscal General, la Llei General Tributària i disposicions que les desenvolupin i complementin.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publi­cació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA

Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el 6 d’octubre de 1989, publicant-se l’edicte inicial en el BOP núm. 243 de 19 d’octubre de 1989 i definitivament el dia 27 de novembre de 1989, publicant-se l’edicte definitiu en el BOP núm. 299 de 29 de desembre de 1989. La modificació de la present orde­nança va ser aprovada inicialment pel plenari de data 9 d’octubre de 1995 i publicat l’edicte inicial en el BOP núm. 243 de data 23 d’octubre de 1995 i definitivament el dia 28 de novembre de 1995, publicant-se l’edicte definitiu en el BOP 281 de 9 de desembre de 1995.

EL SECRETARI