La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 22/03/2019

Índex

BASES DE PARTICIPACIÓ

1.JUSTIFICACIÓ

Per Sant Jordi, una rosa i un llibre. Aquesta tradició, que combina el fet religiós amb la rosa com símbol de l’amor i el llibre com a símbol de la cultura, ha convertit el 23 d’abril en el dia més celebrat, compartit i participat per tots els catalans. I, com totes les tradicions ben arrelades, moltes vegades se segueix i es viu sense saber-ne l’origen. Per això, us oferim una aproximació als orígens d’aquesta tradició que tots els catalans, dins i fora de Catalunya, compartim cada any.

Sant Jordi: història i llegenda

Tot i la gran devoció que Sant Jordi va despertar a Europa durant l’Edat Mitjana, com a figura històrica se’n sap ben poca cosa. Militar romà, cristià, que va ser martiritzat cap al 303 per no abjurar de les seves creences. El nom Georgius vol dir pagès, i potser per això la commemoració litúrgica es va fixar el 23 d’abril, en plena primavera; això també explicaria en part que les tradicions populars l’hagin convertit en protector de les collites. Aquest lligam amb la primavera i el seu patronatge sobre els enamorats també el relaciona directament amb la Fira de roses que des del segle XV se celebra al pati i al voltant del Palau de la Generalitat.

En contrast amb el poc que se’n sap de la història, la llegenda de Sant Jordi és àmplia i molt arrelada. Una tradició molt estesa a l’Edat Mitjana explicava que el martiri de Sant Jordi havia durat set anys, davant d’un tribunal format per set reis. Aquesta tradició, que li atribueix una gran tenacitat per no abjurar de la fe durant set anys de tortura, va ser condemnada fins i tot per Roma però justifica que el jove cavaller fos invocat com a patró pels cavallers i per l’Imperi bizantí. En aquell temps, el seu ajut era demanat per combatre els infidels i el van escollir com a patró Geòrgia, Serbia, Anglaterra, Grècia, Aragó i els Països catalans. També van aparèixer llegendes i tradicions sobre el seu ajut als exèrcits cristians.

La llegenda més popular, escrita per Jaume de Voràgine a la Llegenda Àurea, és la que explica la victòria de Sant Jordi sobre el drac. En un país no determinat, anomenat Silene, un drac tenia atemorits els habitants i, per calmar-lo, li donaven periòdicament un be i una donzella escollida per sorteig. Un dia, però, li va tocar a la filla del rei; Sant Jordi la va alliberar, va vèncer el drac i la donzella, el rei i tot el poble es van convertir a la fe de Crist. Des del segle XIII, la imatge de Sant Jordi sobre un cavall blanc, deslliurant la donzella i vencent el drac, és la més difosa de totes.

San Jordi a Catalunya

La constància documental de la devoció a Sant Jordi en terres catalanes és remunta al segle VIII: documents de l’època parlen d’un sacerdot de Tarragona de nom Jordi que va fugir a Itàlia. Ja en el segle X, un bisbe de Vic duia Jordi per nom, i el segle XI l’abat Oliba va consagrar un altar dedicat al sant al monestir de Ripoll. Es troben mostres del culte a Sant Jordi, en aquesta època, en la consagració de capelles, altars i esglésies a diversos punts de la nostra terra.

Els reis catalans van mostrar la seva devoció a Sant Jordi: Jaume I explica en la seva Crònica que van veure el sant ajudant els catalans en la conquesta de la ciutat de Mallorca; Pere el Ceremoniós va instituir un orde de cavalleria sota la seva advocació; Alfons el Magnànim li va dedicar capelles als seus regnes de Sardenya i Nàpols. Els reis i la Generalitat van impulsar la celebració de la festa de Sant Jordi a tots els Països catalans. A València, el 1343 ja era una festa popular; el 1407, Mallorca la celebrava públicament. La Generalitat de Catalunya va proposar, a les Corts reunides a Montsó el 1436, la celebració oficial i obligatòria de Sant Jordi; el 1456, les Corts reunides a la Catedral de Barcelona van dictar una constitució que ordenava la festa, inclosa en el codi de les Constitucions de Catalunya.

Les remodelacions del Palau de la Generalitat fetes durant el segle XV són la mostra més clara de la devoció impulsada per la Generalitat, en posar el medalló del Sant presidint la façana gòtica i en bastir a l’interior la capella de Sant Jordi.

Sant Jordi: Dia del llibre i de la rosa

És molt difícil posar una data concreta que marqui l’inici de la tradició popular de regalar roses el dia de sant Jordi. Ha de ser molt antiga, ja que és té constància de la celebració de la Fira de roses per Sant Jordi des del segle XV. Aquesta mateixa antiguitat tempta a buscar una relació entre una tradició popular i el simbolisme de l’amor cortès que representa la rosa. Però, més enllà de les possibles teories que puguin justificar una tradició, el més important és que s’ha mantingut viva i és un símbol indiscutible de Catalunya.

L’any 1926 Espanya va instaurar el 23 d’abril com Dia del Llibre ja que aquesta data coincideix amb la mort de Cervantes, imitant Anglaterra que ja ho celebrava el mateix dia perquè també coincideix amb la mort de Shakespeare. La celebració va arrelar ràpidament a Barcelona i es va estendre a Catalunya, però el propòsit oficial es va diluir en coincidir amb el dia del sant Patró. Mentre la festa a altres indrets es mantenia de forma molt minsa o desapareixia, a Catalunya ha esdevingut una de les diades populars més celebrades i de retruc ha ajudat molt a potenciar la difusió i la venda del llibre català. Així doncs, a Catalunya el 23 d’abril és el dia de Sant Jordi, de la rosa i del llibre: el dia del sant Patró, de l’amor i de la cultura. És, en definitiva, un dia de civisme, de cultura i de respecte entre tots els que vivim a Catalunya i, per extensió, a totes les persones i totes les cultures del món.

23 d’abril: Dia mundial del llibre i dels drets d’autor

La Conferència general de la UNESCO, reunida a París, considerant que el llibre ha estat històricament l’instrument més potent de difusió dels coneixements, que tota iniciativa per promoure la difusió del llibre és un factor d’enriquiment cultural, que una de les formes més eficaces de promoció del llibre és organitzar cada any un “dia del llibre”, i constatant que aquesta fórmula encara no havia estat presa a nivell internacional, el 15 de novembre de 1995 va proclamar “Dia mundial del llibre i dels drets d’autor” el 23 d’abril.

Font: Pep Camps

2. ORGANITZACIÓ

Podran participar parades de venda de plantes, roses, llibres i artesania relacionada amb el dia de Sant Jordi.

3. LLOC, DATES I HORARI

Els llocs destinats a l’exposició i venda dels productes es troben identificats en l’annex 1. Les parades podran exposar i vendre els seus productes el dia 23 d’abril en horari de 9:00h a 21:00h

4. CARACTERISTIQUES I LÍMIT DE PARADES

El nombre màxim de parades per a la venda de productes serà de 24 i es dividiren en 2 categories d’activitat econòmica: venda de llibres i venda de plantes/roses (i artesania relacionada).

5. MUNTATGE I DESMUNTATGE

El muntatge de les parades autoritzades es realitzarà a partir de les 08:30h i el desmuntatge es realitzarà a partir de les 21:00h del dia 23 d’abril.

6. PARTICIPACIÓ

Podran participar les persones físiques i jurídiques, públiques o privades amb afany de lucre o sense, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin immerses en cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques regulada al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l’objecte social o activitat professional.

Les persones físiques o jurídiques d’estat que no pertanyen a la Unió Europea hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que l’Estat de Procedència de l’empresa estrangera admet alhora la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’administració, ens, organismes o entitats del sector públic assimilables en forma anàlogues, i demés requisits de l’art. 55 TRLLCSP.

7. REQUISITS D’ADMISSIÓ

Per participar en la diada de Sant Jordi 2019 les persones interessades hauran de presentar davant el registre general d’entrada de l’Ajuntament de Cunit (carrer Major, 12 de Cunit) la sol·licitud a través dels models d’instàncies disponibles a la web municipal (www.cunit.cat), o per correu administratiu.

– Per a persones físiques i/o jurídiques amb afany de lucre, la instància anirà acompanyada de la documentació corresponent, tal i com es detalla a continuació:

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física
 • Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica
 • Tipologia dels productes a exposar (llibres, roses o artesania relacionada)
 • M² de la parada
 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor
 • Llocs d’instal·lació de la parada d’acord amb l’annex 1 d’aquestes bases. S’haurà d’escollir fins un màxim de tres emplaçaments (A, B i C)
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat o Declaració Responsable de No Habitualitat de l’activitat (disponible a la web municipal o al departament de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Cunit)

– Per a Partits Polítics i Associacions sense afany de lucre, la instància anirà acompanyada de la documentació corresponent, tal i com es detalla a continuació:

 • Fotocopia del CIF de l’Entitat i/o Partit Polític
 • Tipologia dels productes a exposar (llibres, roses o artesania relacionada)
 • M² de la parada
 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor
 • Llocs d’instal·lació de la parada d’acord amb l’annex 1 d’aquestes bases. S’haurà d’escollir fins un màxim de tres emplaçaments (A, B i C)

Els emplaçaments 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l’annex 1 ubicats a la Plaça de la Vila resten expressament reservats a Associacions i Partits Polítics. Tanmateix, si així ho desitgen, poden sol·licitar qualsevols dels altres emplaçaments identificats a l’annex 1.

8. TERMINIS

El període d’inscripció per participar en la diada de Sant Jordi 2019, s’inicia el dia 25 de març i finalitza el dia 12 d’abril ambdós inclosos. Durant aquest període, les bases de participació, els fulls de sol·licitud i el document de No Habitualitat de l’activitat restaran publicats a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit (www.cunit.cat) i al taulell d’anuncis. El tràmit corresponent a la presentació de les sol·licituds de participació restaria paralitzat en el supòsit d’impugnació d’aquestes bases i fins a la seva resolució.

Al full de sol·licitud, el contingut mínim serà: Nom i cognoms, NIF/CIF, adreça, telèfon, correu electrònic, lloc sol·licitat d’acord amb l’annex 1, m² de la parada i productes a exposar.

Totes les sol·licituds no presentades al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cunit en el període d’inscripció seran no admeses.

9. PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ

Un cop finalitzat el període d’inscripció, el primer dia hàbil següent a la finalització del termini per presentar les sol·licituds es procedirà a la qualificació dels documents presentats a fi i efecte dels compliment dels requisits d’admissió. En cas de defecte de forma i/o de manca de documentació es comunicarà per correu electrònic i es concedirà de 2 dies hàbils des de la recepció de la notificació per a esmenar defectes de forma o manca de documentació.

Les sol·licituds no esmenades en aquest període, restaran no admeses definitivament. Les sol·licituds esmenades s’incorporaran al gruix de sol·licituds presentades correctament.

La selecció de sol·licituds admeses es realitzarà per ordre cronològic d’entrada al Registre General de l’Ajuntament de Cunit. Seran seleccionades les primeres 246 sol·licituds registrades.

La regidoria de Promoció Econòmica i Comerç proposarà l’autorització en els espais sol·licitats a la instància atenent als criteris que es detallen a continuació:

-S’autoritzarà en primer lloc la primera proposta d’ubicació de les sol·licituds per ordre de registre entre els dies 25 de març i 12 d’abril.

-En el supòsit que hi hagi coincidència en els llocs sol·licitats d’acord amb l’annex 1, s’atorgarà l’opció A al registre d’entrada més recent, l’opció B al registre d’entrada posterior i l’opció C al següent registre, fins el màxim dels 24 espais habilitats.

Si es donés la circumstància de coincidència de l’opció C en més d’una sol·licitud, la regidoria de Promoció Econòmica proposarà un espai alternatiu a l’opció que presenti el registre d’entrada més recent.

Un cop realitzada la valoració es dictarà resolució autoritzant l’ocupació de la via pública previ pagament de la taxa municipal. Les sol·licituds que resulten denegades es resoldran motivadament i es procedirà a la notificació als interessats.

El dia 19 d’abril de 2019 es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit (www.cunit.cat) i al taulell d’anuncis la relació de les parades admeses i no admeses.

10. TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

L’autorització definitiva resta condicionada al pagament de la taxa 3.10 per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local, Ocupacions en el marc d’una fira.

  CONCEPTE TARIFA import
1 Ocupacions en el marc d’una fira m²/dia
1.1 parada, estand o similar m2 primer dia 1,75

2. Aquestes quotes es bonificaran al 100% en els següents casos:

Quan el subjecte passiu de la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic sigui una entitat sense ànim de lucre, entenent que una entitat no té ànim de lucre quan no distribueix beneficis entre els seus participants/socis i per tant, els dedica al fi social per al qual ha estat constituïda.

El pagament de la taxa, si s’escau, s’ha de formalitzar com a màxim el dia 18 d’abril de 2019, inclòs. Totes aquelles sol·licituds que no formalitzin el pagament en aquest termini quedaren descartes automàticament.

Les notificacions de les autoritzacions de les parades s’enviaren per correu electrònic.

11. NORMES BÀSIQUES DE PARTICIPACIÓ

Els emplaçaments 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l’annex 1 ubicats a la Plaça de la Vila resten expressament reservats a Associacions i Partits Polítics. Tanmateix, si així ho desitgen, poden sol·licitar qualsevols dels altres emplaçaments identificats a l’annex 1.

La ubicació de la parada no obstaculitzarà la lliure circulació de vianants per la via pública.

Els expositors únicament posaren a la venda els productes autoritzats. Si es comprova que hi ha productes a la venda no autoritzats, es procedirà a la seva retirada.

Cas de decretar-ne la suspensió de l’activitat o d’haver-ne de revocar l’autorització per part d’aquest ajuntament, l’interessat/ada no tindrà dret a cap mena d’indemnització.

Es prohibeix expressament i taxativament la presència de menors en les parades sense la companyia física d’adults.

S’haurà d’oferir el servei amb les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat.

Prestar el servei i tractar amb la màxima correcció i de forma escrupolosament igualitària els usuaris.

No cedir ni subcontractar per cap classe de títol, ni total ni parcial, les prestacions objecte de l’adjudicació, ni realitzar prestacions diferents a les expressament autoritzades i acceptades.

Satisfer amb puntualitat i diligència els tributs, càrregues socials i altres obligacions públiques econòmiques de qualsevol caràcter, que gravin l’activitat desenvolupada.

El/La titular de l’autorització serà responsable de la retirada diària de totes les instal·lacions, un cop transcorregut el període d’exposició i venda.

S’efectuarà la neteja de l’entorn de la instal·lació. A tal efecte estaran els titulars obligats a recollir i dipositar en els contenidors els residus generats, tot respectant la seva separació i dipositant-los en els contenidors més pròxims de l’activitat.

El titular de l’adjudicació assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui ocasionar la prestació del servei tant a les persones, com a les coses, restant l’ajuntament exclòs de cap responsabilitat.

La participació a la diada de Sant Jordi 2019, suposa l’acceptació integra de les bases reguladores.

Cunit, març 2019