La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 18/06/2019

Índex

BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA  D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCIR L’ACTIVITAT DE BAR AL SOLAR MUNICIPAL DE L’ANVINGUDA DE LA FONT AMB MOTIU DE L’ACTIVITAT ANOMENADA DIABLETRONIK DE LA FESTA MAJOR DE CUNIT 2019.

 

1.- OBJECTE

1) Objecte

 1. a) L’objecte d’aquestes bases és regular, d’acord amb la provisió de l’Alcaldia, les condicions per l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini públic per a exercir l’activitat de bar amb servei de begudes i restauració l’activitat anomenada “Diabletronik” dins de la programació dels actes de la Festa Major Cunit 2019.
 2. b) La temporalitat de l’activitat serà el dissabte 13 de juliol amb inici a les 18,00h i finalització a les 5,00h del diumenge 14 de juliol.

 

2) Condicions de la barra.

 1. Situació: Al solar municipal situat a la cruïlla de l’Avinguda de la Font amb el passeig Marítim
 2. Lloc: El recinte per a la barra de bar tindrà 35 metres de llarg per 8 metres d’amplada.
 3. Instal·lacions: La barra per a servir begudes estarà a la part dreta amb les mides descrites. ( s’adjunta plànol d’ubicació )
 4. Hi haurà 6 taulells dispensadors de begudes, arcons, zona de magatzem al darrera i venda de tiquets i dins de la superfície descrita.
 5. Mobiliari: Totes les barres i demés accessoris ( neveres, il·luminació de totes les zones, etc ) aniran a càrrec de l’adjudicatari així com els generadors que hauran de donar la potencia necessària pel seu correcte funcionament.
 6. El personal mínim adscrit serà el següent: 1 persona per cada 3 metres més 1 per venda de tiquets.
 7. Els horaris d’obertura de la barra de bar, en aspecte general seran:
 8. a) Obertura: 1 h. abans de l’inici de l’activitat.
 9. b) Tancament, fins a l’acabament de l’acte.
 10. c) Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte. L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.
 11. d) El muntatge es podrà fer el mateix dia o el dia anterior, sempre que l’espai estigui habilitat i en cas contrari el mateix dia de l’activitat.
 12. e) S’haurà de respectar les activitats que hi hauran al costat d’aquest recinte d’acord amb la programació de la Festa Major Cunit 2019 com son l’espectacle pirotècnic i la festa del Foc del correfoc.

 

2.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

L’autorització tindrà la naturalesa de llicència d’ocupació temporal per l’ús privatiu del domini públic d’acord a l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

El procediment per a l’atorgament de les llicències respondrà als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència i la normativa aplicable serà la següent:

La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en allò que sigui d’obligat compliment per part dels ens locals; i el RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Administracions Públiques.

 

3.- REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Poden participar les entitats i associacions locals qui tinguin el domicili fiscal a Cunit i per objecte desenvolupar finalitats socials, juvenils, culturals o esportives, que no tinguin ànim de lucre, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix a la Llei de Contractes del Sector Públic i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/1993, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

 

4.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per participar en l’adjudicació de la present barra de bar, les persones interessades hauran de presentar la documentació presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà (’OAC) de l’Ajuntament de Cunit al c/Major, 12 Cunit.

Així com també per qualsevol dels mitjans admesos el model normalitzat de sol·licitud disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit, www.cunit.cat. No s’acceptaran inscripcions rebudes via fax, correu electrònic i/o telèfon.

La instància anirà acompanyada de dos sobres tancats amb la següent documentació:

 

SOBRE 1.- Portarà la menció: “Documentació administrativa per a poder participar en l’adjudicació de la barra de bar de l’activitat Diabletronij de la festa Major de Cunit 2019”.

1.- Còpia dels estatuts en vigor de l’entitat o associació i fotocòpia del DNI de la persona que la representa.

2.- Declaració responsable, signada pel representant de l’entitat o associació, en què assegura que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents

3.- Carnet/s de manipulador/s d’aliments

4.- Declaració responsable, signada pel representant de l’entitat o associació, en què asseguri que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració, previstes a l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

5.- Declaració de compromís de compliment de les obligacions previstes en aquestes bases, d’acord amb el model que s’adjunta.

6.- Declaració responsable del President de destinar els guanys de la barra de bar a altres activitats a la població.

7.- Assegurança de responsabilitat civil.

 

SOBRE 2.- Portarà la menció: “Documentació susceptible de valoració per a la selecció de sol·licituds

1.- Proposta de quadre de preus per a les consumicions de l’activitat següent

2.- Oferta econòmica de cànon.

3.- Proposta d’execució de l’activitat, amb detall de la planificació, organització i funcionament de les barres i indicació dels recursos humans i materials que es destinaran a cada una.

 

5.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds per optar a les barres de bar de les activitats del Diabletronik de la Festa Major de Cunit 2019 e s’inicia el dia 18 de juny  i finalitza el dia 27 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Durant aquest període les bases de participació restaran publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit (www.cunit.cat) i al taulell d’anuncis.

 

6.- PROCÉS DE SELECCIÓ

Les sol·licituds que resultin admeses es sotmetran a valoració per part d’una comissió qualificadora formada per un funcionari de l’Àrea de Promoció Econòmica, altre de l’Àrea de Cultura i l’altre de Turisme . Actuarà com a secretari el funcionari de Cultura.

 

Les sol·licituds admeses seran valorades en base als criteris següents:

Criteris d’aplicació automàtica (15 punts)

 

Millora del cànon establert (fins a 15 punts)

Millora del cànon inicial  (màxim 15 punts), es valorarà de conformitat amb la següent formula: Per cada oferta es calcularà el “diferencial”, essent el diferencial:

“diferencial” = (cànon licitació – cànon ofertat)

al millor diferencial se li atorgaran 15 punts

la resta d’ofertes se li atorgaran els punts aplicant la següent formula:

(15 / millor diferencial) x diferencial oferta

En cas d’empat en les puntuacions obtingudes pels licitadors es realitzarà un sorteig públic entre els licitadors que hagin obtingut la màxima puntuació.

 7.- PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ

El primer dia hàbil següent a la finalització del termini per presentar les sol·licituds, es procedirà a l’obertura del sobre 1 i 2, i a la qualificació dels documents presentats a fi i efecte del compliment dels requisits d’admissió, concedint un termini de dos dies hàbils per a esmenar defectes de forma o manca de documentació. Aquest requeriment s’efectuarà per correu electrònic.

Les sol·licituds no esmenades en aquest període restaran no admeses definitivament. Les sol·licituds esmenades s’incorporaran al gruix de sol·licituds presentades correctament.

En qualsevol cas els interessats consenten expressament a l’Ajuntament a emetre les comunicacions per mitjans electrònics.

La comissió esmentada al punt anterior emetrà informe valoratiu de les diferents propostes presentades i les ordenarà de forma decreixent.

S’atorgarà la gestió i explotació de la barra de bar a l’entitat que hagi obtingut major puntuació.

 8.- CANON.

La persona adjudicatària de llicència haurà de satisfer el cànon ofertat a l’Ajuntament abans de l’inici de l’ús privatiu. A aquests s’estableix un cànon mínim de 50 € ( cinquanta euros ).

 9.- OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 1. Complir amb tots els punts d’aquestes bases i vetllar pel bon funcionament de l’activitat abans i durant la mateixa.
 2. Tot el personal adscrit haurà de tenir coberta de responsabilitat i complir la legislació laboral, de seguretat, identificació, higiene en el treball i salut alimentària essent responsable.
 3. Fer-se càrrec de tots els elements necessaris per realitzar els serveis, maquinària, instal·lacions i mobiliari bàsic. Aquesta obligació comprèn també la del transport dels mateixos al lloc on es celebri l’acte i la retirada, una vegada finalitzat l’acte.
 4. Dins l’espai fixat per instal·lar el bar, l’adjudicatari haurà d’ubicar-hi la totalitat de les instal·lacions destinades a prestar el servei, tant de begudes com de restauració. No s’acceptaran instal·lacions perifèriques fora d’aquest espai, ni mòbils dins d’aquest espai. Per necessitats tècniques podrà canviar-se la ubicació inicial.
 5. Cobrar els preus de venda al públic que hagi presentat a la seva oferta i haurà d’exposar en lloc visible la llista de preus.
 6. Servir les begudes en envasos que no siguin de vidre ni de metall
 7. Destinar els beneficis de l’explotació de la barra als seus fins socials. En conseqüència, haurà de presentar una memòria econòmica detallada en el termini de 30 dies naturals a comptar des de la finalització de la Festa Major de Cunit 2019 especificant les activitats i quantia a que aniran destinats els beneficis obtinguts.
 8. Mantenir l’espai de la barra de bar en bones condiciones de neteja, salubritat i seguretat
 9. Haurà de realitzar la completa instal·lació elèctrica de la barra ( il.luminacio i neveres ) a l’enllaç del quadre general ( generador pel seu compte) per personal qualificat. L’Ajuntament no es fa responsable d’aquesta instal·lació.
 10. Respectar i fer respectar l’horari de l’activitat establert a la clàusula 1 d’aquestes bases. Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte. L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.
 11. Complir amb la prohibició de la presència de menors de 18 anys dins l’espai de la barra de bar.
 12. Complir totes les normes laborals d’acord amb la normativa vigent
 13. No provocar incidents, baralles o alteracions de l’ordre públic
 14. Obeir i respectar les indicacions emeses per part dels responsables municipals
 15. Resta totalment prohibit la venda i subministrament de begudes alcohòliques a menors d’edat. Aquesta prohibició haurà de constar en un rètol que estigui ben visible. L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió automàtica d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.
 16. La llicència s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari/ària
 17. Respondre dels danys a tercers i a l’Ajuntament de Cunit que es puguin derivar del funcionament del servei. A aquest efecte haurà d’acreditar que disposa de la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l’activitat objecte de la llicència que haurà de ser d’un import mínim de 150.000 euros.
 18. No cedir la llicència ni total ni parcialment
 19. Tots els envasos per a servir han de ser amb elements reciclables. Les deixalles producte del servei haurà de dipositar-les als contenidors municipals amb la corresponent classificació per al seu reciclatge.
 20. Al compliment de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

10.- FACULTATS DE L’AJUNTAMENT

Són facultats de l’Ajuntament:

 1. La distribució de l’espai, l’assignació de la superfície màxima que pot ocupar i altres aparells elèctrics que es poden connectar a la barra
 2. Modificar l’espai assignat per necessitats tècniques.
 3. Realitzar les inspeccions, comprovacions i vigilància del compliment de les condicions de la llicència que consideri oportunes per al correcte compliment d’aquesta.
 4. Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions establertes en aquestes bases.
 5. Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar per raons d’interès públic expressament motivats
 6. Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar per motius de seguretat
 7. Interpretar les clàusules que conformen aquestes bases

11.- REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA

D’acord amb el que preveu l’art. 57 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, la llicència d’ocupació temporal origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic.

Així mateix també constituirà causa de revocació de la llicència, d’incompliment pel seu titular de les condicions i obligacions establertes en aquestes bases.

 12.- NATURALESA DE L’AUTORITZACIÓ

Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d’aquest Plec, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosa administrativa.