Data de l'última modificació: 28/09/2022

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

1.- OBJECTE I FINALITAT

L’objecte d’aquestes bases específiques és regular i definir les condicions i el procediment de la convocatòria de subvencions que atorgui l’Ajuntament de Cunit a través del departament de Participació Ciutadana a les associacions veïnals locals que duguin a terme projectes i/o activitats al municipi de Cunit.

La finalitat d’aquestes subvencions és promocionar i donar suport a les actuacions de les AAVV que dinamitzin els barris, la participació veïnal, sociocultural i comunitària, i contribueixin, en definitiva, a la millora de la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes, mitjançant el cofinançament d’actuacions projectades o ja realitzades.

2.- RÈGIM JURÍDIC DE L’ATORGAMENT

L’atorgament d’aquestes subvencions es regeix pel que disposen les bases per a l’atorgament de subvencions, per l’Ordenança general de subvencions municipal, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3.- CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran optar i ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats veïnals del municipi, sense ànim de lucre, que compleixin els següents requisits:

 • Estar inscrites en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i en el Registre d’Entitats i Col·lectius Locals (RMECL) de l’Ajuntament de Cunit. La documentació i dades en el RMECL han d’estar actualitzades en la data de presentació de la sol·licitud.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Cunit , amb l’Administració Tributària i, si s’escau, amb la Seguretat  Social.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere d’acord amb l’art. 11 de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes.
 • Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’actuació realitzada.

No podran tenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora aquelles associacions que estiguin afectades per qualsevol de les circumstàncies contingudes a l’art. 13 de la Llei General de Subvencions.

4.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

D’acord amb l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les entitats beneficiàries de les subvencions restaran obligades a:

 1. Realitzar les actuacions subvencionades.
 2. Acceptar la subvenció atorgada.
 3. Complir l’establert al Reglament general de subvencions de l’Ajuntament de Cunit.
 4. Comunicar a l’Ajuntament de Cunit l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos destinats a finançar les mateixes actuacions subvencionades.
 5. Comunicar amb la suficient antelació les modificacions o alteracions que sorgeixin de les actuacions subvencionades en el període comprés entre l’atorgament de les subvencions i l’execució de les activitats.  Si es produeix alguna modificació substantiva, l’entitat beneficiària haurà de presentar al Registre general electrònic de l’ajuntament la deguda reformulació del projecte de l’activitat per tal que l’òrgan competent avaluï les conseqüències en relació a l’acord inicial d’atorgament.
 6. Donar resposta als requeriments d’informació i col·laborar en les actuacions de comprovació que facin els òrgans competents de l’ajuntament.
 7. Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat objecte de la subvenció i la despesa realitzada en el termini i forma establerts en la convocatòria de subvencions.
 8. Conservar els documents que justifiquen la despesa realitzada així com els estats comptables i registres específics que siguin d’obligat compliment amb la finalitat de garantir el correcte exercici de fiscalització i control de la despesa que justifica els fons rebuts.
 9. Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Cunit, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i, si s’escau, davant  la Seguretat  Social.
 10. Procedir al reintegrament de l’import de la subvenció en els casos previstos.
 11. Destinar els fons rebuts a l’execució de les activitats objecte de la subvenció.
 12. Fer constar en la difusió i propaganda escrita i gràfica de les actuacions subvencionades la llegenda: “amb el suport de l’Ajuntament de Cunit – Regidoria de Participació Ciutadana” amb la inclusió del logotip de l’Ajuntament de Cunit.

5.- PRESSUPOST I LÍMIT DELS AJUTS 

Les subvencions aniran a càrrec del crèdit pressupostari de la partida 9240-4800000 del pressupost municipal del departament de Participació Ciutadana per a l’any 2022,  per la quantia màxima de 5.000,00 euros.

La quantia màxima de subvenció que pot rebre una associació beneficiària no pot superar el total màxim de 1.500,00 euros.

6.-  CONDICIONS I FINALITAT DE LES SUBVENCIONS

Les actuacions programades hauran de complir els següents requisits:

 1. Que complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 2. Que siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les mateixes actuacions subvencionades.
 3. Que es realitzin en el propi àmbit o barri de que es tracti, o en qualsevol altre lloc del terme municipal sempre que es consideri d’interès i estigui justificat.

Seran subvencionables els programes, projectes o activitats que tinguin com a finalitat:

 • Contribuir a defensar els interessos generals dels veïns i veïnes del barri a través de l’associació.

– L’atenció i informació als veïns i veïnes, assessorament i formació.

-La difusió i promoció de l’entitat i captació de nous membres.

-La  formació dels membres de l’entitat en aspectes relacionats amb el seu àmbit d’actuació i la realització de cursos, tallers, sessions formatives adreçades a les persones associades i/o voluntàries

 • Promoure la participació ciutadana.

Actuacions que promoguin la participació de la ciutadania, mitjançant espais oberts al debat, intercanvi d’idees, elaboració de propostes, el foment de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que facilitin la participació dels veïns i veïnes a través de les relacions digitals i el foment de la   participació en processos i mecanismes participatius municipals.

 • Promoure actuacions socials, cíviques, culturals, festives, esportives, ambientals, solidàries.

Actuacions que tinguin per objecte fomentar les relacions entre el veïnatge, la cobertura de necessitats socials, culturals, esportives, lúdic-festives, la promoció de les festes tradicionals i populars, la dinamització de la vida col·lectiva del barri i el sentiment de pertinença, la promoció del civisme i la convivència, el respecte al medi ambient i als béns naturals i el foment d’actuacions que afavoreixin la solidaritat el suport mutu i el respecte als drets humans.

7.-  COMPATIBILITAT DE LES SUBVENCIONS

Aquestes subvencions són compatibles amb ajuts econòmics atorgats per a la mateixa finalitat per qualsevol altre Administració Pública o entitat de naturalesa privada, sempre i quan la suma de tots els ajuts no superi el cost total de la activitat a desenvolupar.

El beneficiari està obligat a comunicar a l’administració municipal, en el seu cas, l’obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat.

Donat el caràcter finalista de la subvenció que es concedeix a càrrec d’aquesta convocatòria pel Departament de Participació ciutadana, aquesta serà incompatible amb qualsevol altre ajut atorgat per l’Ajuntament de Cunit per als mateixos projectes o activitats, siguin mitjançant un conveni de col·laboració, subvenció o d’altres formules de finançament.

8.-  PERÍODE D’EXECUCIÓ

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar actuacions desenvolupades entre el 15 d’octubre de 2021 i el 15 d’octubre de 2022.

9.-  TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de  la convocatòria.

Hauran de presentar-se telemàticament a través de la seu electrònica (https://cunit.eadministracio.cat/) mitjançant els models normalitzats que es trobaran a la pàgina web de l’ajuntament www.cunit.cat, a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)  i al departament de Participació Ciutadana.

Cada entitat veïnal només podrà presentar una instància de sol·licitud adjuntant tantes fitxes annexes com projectes i/o activitats  subvencionables sol·liciti i que en el moment de presentar la sol·licitud s’hagin realitzat o estigui previst realitzar durant el termini establert entre el 15 d’octubre de 2021 i el 15 d’octubre de 2022.   

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen, però no pressuposa la concessió automàtica de la subvenció, la qual es resoldrà una vegada estudiada la proposta d’activitat i valorada en funció dels criteris de valoració establerts.

La presentació de les sol·licituds fora de termini constituirà causa d’exclusió del procediment de concessió de les subvencions.

10.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ

La sol·licitud i la documentació que l’acompanyi haurà de ser degudament signada per qui ostenti la representació legal de l’entitat o per la persona acreditada a tal efecte a la sol·licitud.

La documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció és la següent:

 1. Document de sol·licitud normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit. (Annex 1)
 2. Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que signa la instància.
 3. Fotocòpia del NIF de l’entitat. (L’ajuntament l’aportarà d’ofici).
 4. Acreditació de la inscripció en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat. (L’ajuntament  comprovarà d’ofici aquesta acreditació)
 5. Certificat acreditatiu de la representació legal i declaració de dades de l’entitat. (model 1)
 6. Declaració jurada sobre el compliment de les obligacions tributàries i d’altres requisits exigits per obtenir la condició de beneficiari. (model 2)
 7. Memòria explicativa detallada del projecte i/o activitat per a la qual es demana la subvenció i pressupost desglossat. S’haurà d’omplir un exemplar per a cada projecte i/o activitat. (model 3)
 8. Declaració responsable sobre les característiques de l’entitat, canals de comunicació, informació i participació amb el veïnat. (model 4)
 9. Fotocòpia  del resum de la pòlissa de responsabilitat civil vigent.
 10. Documentació que acredita el compliment de les de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, en el cas que estigui obligat a tributar a Hisenda i a cotitzar a la Seguretat Social.
 11. Acreditació de les dades del compte bancari per a la transferència de la subvenció concedida. (model 5)
 12. Altra documentació que es consideri oportuna.

Si la documentació aportada és insuficient, es procedirà al seu requeriment per tal que s’esmeni en el termini de deu dies, a comptar des de l’endemà de la notificació.

En cas que no es realitzi l’esmena dins del termini indicat, es considerarà que s’ha desistit de la sol·licitud, d’acord amb el que s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tota la documentació que es presenti ha d’anar signada i amb el segell de l’associació. Les fotocòpies han de ser degudament compulsades.

11.- CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris, aplicats d’acord amb una puntuació màxima de 75 punts.

CRITERIS PUNTUACIÓ
 Relatius a l’associació  Màxim 25 punts
Nombre de persones associades Fins a 4 punts 

Fins a 25 membres – 1 punt.

De 26 a 50 membres – 2 punts.

De 51 a 75 membres – 3 punts.

Més de 76 membres- 4 punts

Règim de tinença de la seu social Fins a 3 punts                                                                             

 1. Cedida en equipament municipal – 0 punts.
 2. En domicili particular – 1 punt.
 3. Lloguer o compra – 3 punts.
Funcionament de l’entitat Fins a 2 punts                                                                             

a. Més d’una assemblea general l’any – 1 punt.

b. 1 o més grups/comissions de treball dins l’entitat – 1 punt

Relació associació/barri

 

Fins a 10 punts 

a. Atenció presencial per atendre inquietuds i demandes dels    veïns i veïnes del barri  – Fins a 3 punts.

b. Canals telemàtics per atendre inquietuds i demandes dels     veïns i veïnes del barri – Fins a 3 punts.

c. Publicacions periòdiques (Butlletins,revistes paper/digital/ Cunit informa) – Fins a 3 punts.

d. Bustiada, formularis específics   – 1 punt.

Col·laboració amb actuacions del barri i/o del municipi organitzades per l’ajuntament Fins a 2 punts                                                                                 –Per a cada activitat detallada – 1 punt.
Col·laboració en activitats organitzades per altres entitats Fins a 2 punts                                                                                 -Per a cada activitat detallada – 1 punt.
Participar en el programa de formació de la Regidoria de participació Fins a 2 punts                                                                             

a. Per cursos, tallers, de gestió associativa, normatius,   organitzatius – 1 punt  per activitat.

b. Per altres cursos/tallers de capacitació dels membres de     l’entitat –  0,50 punts per activitat.  

Relatius al programa/projecte/activitat   Màxim 50 punts 

Interès general del programa/projecte /activitat, singularitat i concreció sobre la seva repercussió 

 

Fins a 25 punts 

a. Valoració global  –  Fins a 10 punts

Es valorarà la informació aportada, la argumentació per la qual es determinen els objectius que es volen aconseguir, la coherència entre objectius i activitats i el seu detall i desglossament.

b.  Impacte – Fins a 10 punts                                                          1. Nombre de participants/destinataris.

a. Fins a 25 participants – 1 punts

b. Fins a 50 participants –  3  punts

c. Fins a 100 participants – 5 punts

d. Més de 100 participants – 8 punts

2. Diversitat destinataris de l’activitat

a. Exclusivament als associats – 1 punt                                               b. Al veïnat en general – 2 punts

c. A infants o joves – 2 punts

d. A persones grans – 2 punts

e. A població i/o col·lectius vulnerables – 2 punts

c. Singularitat, originalitat, caràcter innovador – Fins       a 3 punts

d. Grau de dèficit o mancança d’activitats similars al municipi – Fins a 2 punts

Nombre i tipologia d’activitats pròpies de l’AV  que estimulin la participació, la identitat de barri i donin resposta a les necessitats de la comunitat veïnal Fins a 20 punts                                                                                  a. Foment de la participació veïnal i/o el voluntariat –  Fins a 4 punts.

b. Activitat formativa  – Fins a 4 punts.

c. Foment de la cultura, la valorització del patrimoni cultural, el cicle festiu, el lleure, l’esport – Fins a 4 punts

d.Foment del civisme, la convivència, la sostenibilitat- Fins a 4 punts.

e.Foment del suport mutu i/o la solidaritat –  Fins a 4 punts

Grau d’autofinançament del pressupost presentat Fins a 3 punts                                                                                    a. Menys d’un 20 % – 0 punts

b. Entre un 21 i un 25% – 1 punt

c. Entre un 26 i un 50 % – 2 punts

d. Més del 51 % – 3 punts

Establiment de criteris i/o indicadors d’avaluació Fins a 2 punts

a. Criteris d’avaluació – 1 punt

b. Indicadors d’avaluació – 1 punt

 

12.- PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ I CONCESSIÓ

Les subvencions regulades en aquestes bases s’atorgaran mitjançant procediment  de concurrència competitiva, és a dir, el procediment pel qual es realitza una comparació entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats, per adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut una puntuació major en aplicació dels esmentats criteris.

L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre les entitats sol·licitants, en relació als punts assignats. El mètode utilitzat serà el següent: es puntuaran tots els criteris objectius de cada entitat, es dividirà l’import total de la subvenció entre la suma dels punts obtinguts per les entitats. Aquesta divisió atorgarà un valor punt. Es multiplicarà aquest valor punt pel nombre de punts obtinguts per cada entitat. Aquest resultat serà l’import de la subvenció individual a atorgar a l’entitat.

La instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les presents bases correspon a la regidoria de Participació ciutadana.

Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora. La composició d’aquesta comissió estarà integrada pel regidor/a delegat/da de Participació Ciutadana en qualitat de president, el/la responsable tècnic/a de Participació ciutadana com a vocal i personal administratiu de l’Ajuntament com a secretari/ària.

Un cop elaborat el corresponent informe de valoració s’elevarà la proposta d’atorgament a l’òrgan competent de resoldre que serà la Junta de Govern Local, la qual ha de resoldre el procediment de forma motivada. S’haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix la subvenció sinó també sobre aquelles sol·licituds no admeses o desestimades.

L’acord haurà de contenir la relació d’entitats sol·licitants a les quals es concedeix una subvenció, l’import de la mateixa, l’activitat que se subvenciona i, en el seu cas, l’import de la bestreta que s’abonarà a compte de la subvenció.

La resolució s’ha de notificar electrònicament en el termini de deu dies des de la data d’adopció de l’acord.

La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari, sense cap reserva, en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de l’acord. En cas que el beneficiari no manifesti res en contra, s’entendrà que accepta la subvenció, així com la normativa que la regula. Tot això sense perjudici que el beneficiari pugui renunciar posteriorment a la subvenció, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

El termini màxim de resolució i notificació és de tres mesos, a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució a les persones interessades te efectes desestimatori de les sol·licituds per silenci administratiu, però no eximeix a l’ens atorgant de resoldre de manera expressa el procediment.

Les subvencions concedides seran comunicades a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

L’òrgan competent podrà declarar deserta la convocatòria o no esgotar la totalitat de l’import previst a la convocatòria.

La presentació de la sol·licitud per a l’atorgament d’aquestes subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en l’apartat anterior, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

13.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

El termini màxim per la presentació de la justificació serà el 15 de novembre de 2022.

La justificació es presentarà per l’entitat beneficiària juntament amb la documentació requerida i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat d’acord amb l’article 75 del REIAL DECRET 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb el següent contingut:

 1. Document de justificació normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit. (Annex 2)
 2.   Memòria de justificació de l’actuació subvencionada, amb una descripció de les activitats realitzades, detall dels participants, resultats obtinguts, variacions respecte a la descripció prevista i publicitat editada per l’entitat. (segons model 1).
 3.  Memòria econòmica de l’actuació subvencionada (segons model 2).
 4. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades d’acord amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS:
 1. Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb la identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament. Si la subvenció és atorgada sobre la base d’un pressupost estimat, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes. (segons model 3)
 2. Factures originals o documents de valor probatori equivalent de conformitat als requisits contemplats en la disposició 16a.- de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cunit, que han de contenir tots els requisits fiscals, entre els quals ha de constar el número, nom i cognoms o denominació social, NIF i domicili de l’expedidor i del destinatari, descripció detallada de l’operació, base imposable, tipus tributari i quota, lloc i data d’emissió.

Les factures que corresponguin a persones físiques hauran d’especificar l’IRPF i, en cas d’estar-ne exempt, caldrà que es presenti el document d’alta censal.

Per al cas de factures d’import superior a 3.000,00 € (IVA inclòs), caldrà que l’associació demani 3 pressupostos i els aporti per a la justificació de la subvenció.

En imports inferiors als 200,00 € (IVA inclòs), també es podran presentar tiquets de caixa en els quals hi haurà de constar:

– Número del tiquet.

– NIF i nom o raó social de l’expenedor.

– Data de l’expedició.

– Identificació dels béns lliurats o servei prestat.

– Import total.

– IVA suportat: expressat com a “IVA inclòs” o el % que li correspon en cas que no n’estigui exempt.

3. Certificació que acredita que la documentació justificativa correspon al projecte i/o activitat subvencionada i d’altres subvencions, ajuts o aportacions públiques que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de la seva procedència i import. (segons model 4)

4. Si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats dels mateixos.

L’import a justificar serà el 100% de l’import subvencionat.

La manca de presentació de la documentació justificativa, en els termes i dins dels terminis establerts en aquestes bases, comportarà l’inici del preceptiu expedient de revocació de la subvenció atorgada i el seu reintegrament, si escau, d’acord amb l’art. 22 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cunit.

14.- DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció atorgada segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament

15.-  QUANTIA I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Atesa la finalitat de les subvencions es podran fer pagaments anticipats, sense constitució de garanties, ja que els beneficiaris són entitats sense ànim de lucre, fins a un 50% de la subvenció concedida, en els termes previstos a la disposició 14.2 de l’Ordenança General de subvencions.

Aquests pagaments es tramitaran una vegada aprovada la proposta de concessió de  subvencions, per part de la Junta Govern Local, i un cop signat el document d’acceptació.

En tot cas, la subvenció s’ha d’abonar com a màxim tres mesos després de la seva justificació.  

L’import de la subvenció no excedirà el 50% del pressupost de l’activitat presentada, excepte que, en supòsits excepcionals justificats per l’entitat sol·licitant, es decideixi  concedir fins al 100% del cost de l’activitat.

En cap cas la quantitat atorgada pot superar el cost de l’activitat.

16.- CONCEPTES SUBVENCIONABLES

 Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat objecte de l’ajut, resulti estrictament necessària, i es faci en el termini i les condicions que determinin aquestes bases i la respectiva convocatòria.

En cap cas el cost dels béns o serveis objecte de l’ajut no pot superar el seu valor de mercat.

Seran subvencionables les següents despeses:

a. Serveis d’informació, comunicació, publicitat i divulgació com cartells, fullets, traduccions, publicacions, butlletins, revistes, anuncis en mitjans de comunicació i similars, campanyes audiovisuals o digitals.

– En la memòria justificativa s’aportaran còpies dels materials elaborats.

– En tots els casos els materials han d’estar disponibles en català.

b. Proveïdors de serveis per a la realització de les actuacions a realitzar: lloguer d’equips de so, projectors i pantalles,  grups electrògens, eines, cursos, tallers, xerrades, conferències, col·loquis, debats i similars, trobades, campanyes  de sensibilització, actuacions de dinamització, grups de música, teatre, animació infantil i similars.

c. Pòlisses d’assegurances vinculades a la realització de l’activitat.

d. Adquisició de material inventariable necessari per a la realització de l’activitat concreta.

e. Material no inventariable necessari per a la realització de l’actuació.

f. Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria.

En cap cas seran despeses subvencionables:

a.Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b. Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals o les despeses de procediments judicials.

c. Les despeses generades pel pagament d’allotjaments, desplaçaments i viatges.

d. Qualsevol despesa no susceptible d’estar relacionada de forma directa amb l’objecte de la convocatòria.

e. Despeses generades per l’adquisició de productes alimentaris. Només s’admetran despeses relatives a menjars i beguda, si formen part inequívoca d’alguna de les activitats subvencionades, com activitats formatives de cuina o similars, o són despeses generades per l’adquisició de productes alimentaris dirigits a bancs d’aliments o projectes/activitats d’intervenció social.

f. Despeses generades per donatius econòmics a particulars o d’altres entitats o adquisició de regals. Només s’admetran despeses relatives a l’adquisició de trofeus, samarretes o similars utilitzats en l’organització d’esdeveniments tipus curses populars, caminades, premis de concursos, establerts prèviament en unes bases públiques aprovades per l’entitat o obsequis per a persones, que de forma voluntària i no retribuïda, hagin participat en ponències, conferències, tallers o activitats similars, per un valor màxim de l’obsequi de 100,00 euros per persona i activitat.

g. Qualsevol despesa generada per activitats confessionals i/o polítiques o amb finalitat lucrativa per persones físiques o entitats.

h. En general totes aquelles despeses que no siguin de clar interès general, que no s’adeqüin als objectius estatutaris de l’entitat i/o siguin excloents per a alguna part de la població.

17.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ

El seguiment de les subvencions serà realitzat pel departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Cunit. El personal responsable adscrit a aquesta regidoria està expressament facultat per realitzar la comprovació de l’efectiva realització de les actuacions objecte de la subvenció, així com a requerir la documentació complementària que consideri necessària per la consecució de la finalitat de la subvenció, de conformitat amb l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cunit i a l’article 33 de la LGS.

La nul·litat, revisió i reintegrament de les subvencions es realitzarà de conformitat a les previsions determinades en els articles 20 a 22 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cunit.

No serà exigible cap augment o revisió de l’atorgament, a petició del/la  perceptor/a, llevat de causa documentada que ho justifiqui i a criteri de l’òrgan atorgant i dins de les disponibilitats pressupostàries.

L’ajuntament podrà revisar la resolució d’atorgament de la subvenció en els supòsits següents:

– Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

– En el supòsit que les despeses de l’activitat subvencionada, d’acord amb les justificacions presentades, siguin inferiors a les previstes en el pressupost presentat adjunt a la sol·licitud.

– Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l’ajuntament superin el cost total de l’activitat subvencionada.

En aquest cas es minorarà la subvenció de l’Ajuntament de Cunit en la part proporcional.

– Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses subvencionades.

18.- INCOMPLIMENT I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS

L’incompliment per causes imputables al beneficiari de les obligacions imposades com a conseqüència de la concessió de les subvencions, comportarà la pèrdua total o parcial d’aquestes i, si procedeix, el corresponent reintegrament de les mateixes.

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l’excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar la subvenció el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert totalment o parcialment de l’objectiu de l’activitat o del projecte; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert l’obligació de justificar en els terminis establerts; el/la beneficiari/ària que oposi resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

Procedirà el reintegrament per part del/la beneficiari/ària de la totalitat o part de les quantitats percebudes, així com l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.

19.- OBLIGATS AL REINTEGRAMENT

 Seran obligats al reintegrament els/les beneficiaris/àries que hagin rebut subvenció.

Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que gaudeixin de la condició de beneficiaris/àries, de conformitat amb allò establert a l’art. 40 LGS i demés concordants del RLGS.

Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, que adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

20.- INFRACCIONS ADMINISTRATIVES I SANCIONS

El règim sancionador aplicable és l’establert en el Títol IV de la Llei 38/2003 General de Subvencions i en el Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cunit,  amb les especificacions oportunes en matèria de règim local de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  El procediment s’adequarà a les previsions establertes en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en la Llei 40/2015, d’ 1d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

21.- MESURES DE DIFUSIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC

Les entitats beneficiàries han de fer constar en la difusió, publicitat o propaganda  de les actuacions subvencionades, tant en la documentació impresa com en mitjans electrònics i audiovisuals, la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Cunit – Regidoria de Participació Ciutadana” acompanyada del logotip de l’Ajuntament de Cunit (la imatge corporativa està disponible a la web municipal: www.cunit.cat).

22.- ALTRES DISPOSICIONS

Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret respecte de peticions posteriors i no seran invocables com a precedent.

L’ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què les entitats beneficiàries de la subvencions restin obligades amb tercers.

Els/les perceptors/es de subvencions estaran sotmesos al control financer de l’ajuntament  d’acord amb el que estableixin les Bases d’execució del pressupost i la Llei 38/2003 General de Subvencions.

23.-  PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA DELS BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ I EFECTES DEL SEU INCOMPLIMENT

D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries, i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.

En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d’ajuts han d’adequar la seva activitat i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d’estàndards mínims i poden ser completats en els seus nivells d’exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l’ajut, o de la tipologia i les característiques de les persones beneficiàries, en les bases específiques reguladores dels ajuts.

Principis ètics i regles de conducta:

1.- Les persones beneficiàries han de mostrar respecte pels drets i llibertats fonamentals de les persones.

2.- Les persones beneficiàries d’ajuts han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l’òrgan competent qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o que el pugui afectar. Particularment s’abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

3.- Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l’activitat objecte de l’ajut.

No fer accions que posin en risc l’interès públic.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d’ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

4.- En particular, les persones beneficiàries d’ajuts assumeixen les obligacions següents:

Comunicar immediatament a l’òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d’interessos.

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l’ajut.

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un procediment de concessió d’ajuts.

Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l’avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l’Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

5.- Efectes d’un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta.

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

24.- ALTRES DISPOSICIONS

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà el que disposen els preceptes bàsics de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de  Subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cunit, les Bases d’execució del pressupost i subsidiàriament les normes del Reglament d’activitats, obres i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.