Data de l'última modificació: 25/11/2019

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

1.- Objecte.
La cavalcada de Reis és un dels esdeveniments més destacats de les festes de Nadal. Amb la crida popular, s’obre la participació de tots els ciutadans de Cunit a la cavalcada, mitjançant el següent procés d’inscripció i de selecció.
2.- Inscripció.
Per a la inscripció a la crida de la cavalcada reis 2020, es fixa el següent:
a)Període d’inscripció: del 25 de novembre al 9 de desembre de 2019.
b)La presentació de sol·licitud serà presencialment a les oficines de l’OAC o telemàticament a través del web de l´Ajuntament de Cunit.
c)Documentació: El modelatge es pot descarregar a la web: www.cunit.cat.
d)Dades a subministrar ( segons modelatge adjunt ):
Nom, cognom i data de naixement
Adreça de Cunit i telèfon o mòbil i e-mail ( aquest darrer serà el canal preferent de comunicació ).
Preferència de la modalitat.
e) En cas dels menors, els pares o els representats legals d’ells, hauran de signar la corresponent inscripció i autorització de participació.
3.- Condicions de la crida.
a)Només es podrà presentar una inscripció per sol·licitant a cadascuna de les modalitats de la crida. Tindran preferència els candidats que s’adaptin millor a les característiques de cadascuna de les modalitats i en especial les físiques de cada rei.
b)Edat mínima per a participar:
Patge infantil: a partir de 8 anys que s’ha d’haver complert abans del 31/12/2019 i fins als 12 anys.
Patge reial: major de 18 i fins a 25 anys
Rei: Major d’edat.
c)Estar empadronat o viure a Cunit.
Tindran preferència les noves sol·licituds.
4.- Desenvolupament.
Un cop rebudes les sol·licituds, l’Ajuntament comprovarà les dades presentades i les que compleixin els requisits, se’ls hi assignarà un numero que serà correlatiu segons l’ordre de presentació. El sorteig es farà a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, el dia 16 de desembre, a les 12 hores en acte públic i obert.
La Mesa estarà integrada per la Regidora de Cultura, qui actuarà com a Presidenta, i el Regidor de Participació; els quals podran delegar en altres membres de la Corporació. Actuarà com a secretari de la Mesa, un funcionari municipal designat a l’efecte. El sorteig per a cada modalitat de crida es farà pel sistema de número de tall (s’extraurà un número a l’atzar i a partir d’aquest els següents correlativament, comptant aquest, fins a completar el nombre necessari – base 6- i amb la consideració de la base 3).
El president serà l’encarregat de treure o fixar altres modalitats per arribar a concretar el número de tall. En el cas que en l’acte assisteixin menors, es podrà donar oportunitat a qualsevol d’ells perquè tregui un número. El resultat es farà públic a la web de l’Ajuntament de Cunit.
Els que no hagin sortit escollits formaran part de la llista de reserva corresponent a cada modalitat, per si fos el cas que hi hagi renúncies o baixes. En el cas de no haver-hi suficients participants en aquesta crida, es donarà oportunitat als participants de l’edició anterior en els llocs que no hagin estat assignats. Es donarà oportunitat als intervinents d’escollir la carrossa on volen anar. En el cas que no hagi avinença serà l’Ajuntament qui ho decideixi.
5.- Comunicació.
L’Ajuntament es posarà en contacte amb els escollits pel mitjà expressat a la sol·licitud presentada, perquè en el termini de tres dies manifestin expressament la decisió de continuar amb la participació. Amb la confecció de la llista definitiva, es comunicarà a tots el calendari de les reunions o informacions per decidir tot el que calgui per a aquest acte i els escollits o els seus representants en cas de menors, tindran l’obligació d’assistir-hi.
6.- Modalitats de la crida.
a)Rei : Nombre: 3.
b)Patge reial : Nombre: 3.
c)Patges infantils : Nombre: 12.
7.- Tasques especifiques
Tos els participants d’aquesta crida només sortiran el dia 5 de gener a la cavalcada. Els reis i els patges reials aniran a cadascuna de les carrosses reials i els patges infantils en un vehicle auxiliar.
8.- Altres
L’Ajuntament de Cunit es reserva el dret de modificar les presents bases; així com el nombre de patges, els horaris, el sorteig i l’adscripció a les carrosses. També si hi ha vacants o resta desert i si les circumstàncies o causes de força major ho aconsellessin.
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’Ajuntament de Cunit garanteix el compliment de la normativa vigent essent responsable del tractament de les seves dades. Les dades facilitades seran degudament conservades i protegides mentre es mantingui la relació i el temps necessari fins a la prescripció de responsabilitats. L’Ajuntament de Cunit informa a la persona interessada de la disponibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent mitjançant escrit adreçat a l’OAC de l’Ajuntament de Cunit o enviant correu electrònic a dpd@cunit.cat