La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 30/01/2023

Índex

PREAMBUL

El Carnaval de Cunit és una festa amb un fort arrelament a la nostra població, tant pel que fa al nombre de participants a la rua com pel nombre de visitants que vénen a gaudir d’aquest esdeveniment al nostre municipi. El plenari de data 28 de novembre de 2013, el Carnaval de Cunit va ser declarat Festa d’interès Turístic Local consolidant-se com una de les festes amb un major recolzament popular a la comarca del Baix Penedès. El Carnaval de Cunit consta de dos actes centrals, el concurs de coreografies i la Rua.

En base a aquest antecedents es redacten les presents bases de participació que tenen per objecte regular el funcionament i les condicions de participació al Carnaval de Cunit.

CAPITOL I.- De la documentació

Article 1. Objecte.

L´objecte d´aquestes bases és regular la selecció, la participació i els premis de les rues i el concurs de coreografies del Carnaval de Cunit que organitza aquest Ajuntament.

La data, l´horari, el lloc de concentració i el recorregut de la Rua de Carnaval, així com la data i l´horari del concurs de coreografies estaran establerts en la corresponent programació.

Article 2. Participants.

El carnaval de Cunit dins de les modalitats que es descriuen podran participar qualsevol grup que s´inscrigui com a carrossa, comparsa o coreografia i que compleixi els requisits.

Article 3. Sol·licituds

Per poder participar en les modalitats del carnaval de Cunit d’acord amb els models normalitzats adjunts per cada fase, s’hauran de presentar, segons determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El període d’aportació de la documentació estarà detallat a la convocatòria corresponent.

 • Presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà (’OAC) al C/Major, 12 Cunit en cas de persones físiques.
 • Telemàticament a través del web de l’Ajuntament de Cunit www.cunit.cat en cas de persones jurídiques o físiques.

La documentació a presentar de manera general i acreditativa en totes les modalitats de participació seran:

 • Sol·licitud de participació correctament emplenada.
 • Annex de designació de responsable general i coordinadors segons model.
 • Dades bancaries del sol·licitant.
 • Pòlissa de responsabilitat civil dels participants i a tercers.

L’import de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de l’assegurança d’accidents ha de cobrir el volum de persones que forma el grup i anirà al seu càrrec. S’haurà de facilitar una còpia de les condicions i del rebut de pagament d’aquestes a l’Ajuntament. No s’acceptaran estudis, ni propostes. L’incompliment suposarà la no admissió. Aquestes pòlisses han d’especificar ben clar que cobreixen la participació en qualsevol modalitat del Carnaval de Cunit i en el cas de la pòlissa de responsabilitat civil, ha de cobrir les quanties mínimes a assegurar segons l’article 80 del Decret 112/2010 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

La documentació a annexar específica per modalitat :

a) carrosses

Tots els vehicles participants a la Rua estan obligats al compliment de la normativa referent a circulació. La documentació a presentar per als vehicles de les carrosses serà:

 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica amb l’ITV vigent.
 • Declaració jurada connexions elèctriques per a la participació al Carnaval de Cunit .
 • Assegurança del vehicle.
 • Permís de conducció vigent.

b) comparses

 • Els vehicles hauran de tenir la mateixa documentació que el determinat per a les carrosses.

c) coreografies

 • Les mateixes que a l’apartat de documentació general. En el cas d’estar inscrit a la Rua del dissabte, s’utilitzarà la mateixa pòlissa de responsabilitat civil.

La rua de carnaval d’hivern comptarà, com a màxim amb 50 grups participants. La relació serà de 36 carrosses i 14 comparses indistintament. La relació de carrosses i comparses pot ser modificada en funció de les inscripcions. Els grups participants al concurs de coreografies serà com a màxim de 20 colles.

Els grups participants a les rues hauran d’estar formats per un mínim de 30 membres i no excedir el nombre de 200 membres convenientment disfressats per l’esdeveniment i per a les coreografies amb un mínim de 15 participants i un màxim de 35 amb disfressa igual.

Un cop exhaurit el nombre màxim de colles, les restants tindran la consideració de reserva i en el cas d’haver-hi una vacant a la mateixa categoria es comunicarà, si s’escau. En el cas del concurs de coreografia la consideració de reserva es donarà a partir de la inscripció número 21.

Article 4.- Procediment d’acceptació de documentació.

Un cop exhaurit el termini fixat per a la presentació de la documentació, es revisarà la presentada i es formularà resolució provisional en base a l’informe tècnic municipal. Aquells que no compleixin els requisits, d’acord amb les presents bases, se’ls concedirà un termini de 3 dies per a l’aportació o esmena de la documentació.

La resolució definitiva serà en base a la documentació presentada i que determina la participació al carnaval de Cunit. Contra la resolució definitiva de participació es podrà presentar els recursos que determina la vigent de Procediment Administratiu.

Article 5: Condicions tècniques i requisits segons modalitat de participació

a) Carrosses

1.- Poden participar a la categoria de carrosses aquells grups que duguin una plataforma (alçada màxima de 4 metres –fixe i mòbil-, amplada màxima de 2,5 metres i llargària de fins a 7 metres) amb tracció mecànica o remolcada per tractor.

2.- Aquesta plataforma haurà de disposar, com a mínim, de: generador d’electricitat, farmaciola, música, il·luminació, extintors, decoració i ambientalització pròpies, i cadena/es de seguretat entre remolcs i unitats tractores.

3.- Els grups han de dur prou material per poder realitzar la Rua sencera sense necessitat de aprovisionar-se ni repostar un cop hagin començat a desfilar. En cas de necessitar recarregar, s’haurà de fer amb el generador apagat, sense fumar, sota la supervisió de Protecció Civil de Cunit i, si s’escau, dins dels trams habilitats per aquesta recàrrega.

4. Els aparells extintors han de complir la normativa vigent (tipus CO2 o la que correspongui segons la naturalesa de l’element) per a cada un dels generadors que porti. Aquests han d’estar en un lloc accessible i visible.

5.- La potència sonora emesa en el focus d’emissió serà entre 4.000w i 8.000w i no ha de superar els 100db. Podrà ser verificada pels serveis tècnics municipals.

6.- La instal·lació elèctrica de les carrosses i d’altres vehicles ha de complir el que disposa la normativa específica referent a connexions elèctriques (R.D. 842/02 de 2 d’agost) mitjançant declaració jurada del titular de la sol·licitud.

7.- Els generadors d’electricitat han d’ésser ben collats per evitar que es desplacin i puguin produir alguna connexió perillosa.

b) Comparses

1.- Els grups participants a la categoria de comparses han de dur un vehicle de suport degudament ambientalitzat i decorat per al carnaval, amb equip de música adient i disposar d’extintors d’acord amb la normativa vigent fàcilment accessibles i que haurà de comunicar-se a la sol·licitud de participació.

2.- En cap cas poden ser confosos amb un grup participant com a carrossa. Les dimensions del vehicle auxiliar no podran superar les descrites per a les carrosses.

c) Coreografies

1.- Les colles facilitaran a l’Ajuntament de Cunit una única cançó (format mp3) amb una durada mínima de 2 minuts i un màxim de 4 minuts. La cançó s’haurà d’enviar al mail de l’Ajuntament de Cunit (cultura@cunit.cat) com molt tard dos dies abans del concurs.

2.- Estan permesos tots els estils musicals.

CAPITOL II.- De la participació

Article 6: Desenvolupament de la Rua.

1.- Abans de la celebració de les rues a tots els responsables de grup de les carrosses i comparses participants se’ls hi donarà el número o lletra identificativa.

2.- Els grups participants hauran d’esser presents a la “zona de concentració” a l’hora i lloc i l’ordre serà segons disposarà la corresponent convocatòria d´inici de la Rua del dia senyalat.

3.- La persona responsable del grup tindrà les atribucions següents:

a) Pot autoritzar o no que les dades dels seus participants siguin facilitades als mitjans de comunicació.

b) Pot delegar la recepció del número d’identificació a un tercer sempre que la persona que actuï en la seva representació estigui degudament acreditada i presenti l’autorització pertinent signada pel responsable de la carrossa i/o comparsa.

Igualment, a l’autorització corresponent s’han de fer constar les dades del responsable: nom complet, número de DNI, NIE o passaport, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte durant la desfilada.

c) Ha d’estar localitzable, en tot moment, per a l’organització i vetllarà que es segueixin les indicacions que determini l’Ajuntament de Cunit.

e) És el responsable dels menors que puguin participar a la carrossa o comparsa i comptarà amb les autoritzacions paternes/maternes per a la participació de menors; així com que siguin fotografiats o filmats i que es publiquin dites imatges on sigui clarament identificables els/les menors (segons el dret de la pròpia imatge regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge). L’Ajuntament de Cunit s’eximeix de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació de menors en el Carnaval de Cunit.

f) Declara que disposa de les autoritzacions i permisos corresponents i adients per a la inserció d’imatges de persones, béns, logotips i d’altres a la carrossa i/o comparsa que participarà al Carnaval; així com per a la seva reproducció i difusió.

g) El responsable ha de vetllar que els participants compleixin aquestes bases i ha d’atendre les indicacions de l’Ajuntament. La no observança exonera a l’Ajuntament de Cunit de les responsabilitats que es puguin derivar i coneix que l’Ajuntament de Cunit els podrà deixar fora del Carnaval de Cunit si es constata qualsevol incompliment de les presents bases; així com podrà emprendre accions judicials en contra seva pels danys i perjudicis que puguin ocasionar.

4.- Els grups participants han de vetllar pel bon funcionament de la Rua i han d’intentar mantenir una distància mínima amb el grup antecessor d’uns 5m. Es responsabilitat dels participants primera i única dels incidents i accidents derivats de la seva participació i, en aquest sentit, el responsable acreditat davant de l’Ajuntament en la sol·licitud i vetllarà en tot moment per la seguretat del públic i assistents. En tot cas, hauran de complir totes les ordres fetes per la Policia Local i/o Protecció Civil.

5.- Està permès llençar des de les carrosses confeti, serpentines o bombolles de sabó durant el Carnaval, sempre que això no pugui incomodar a altres persones i es realitzi sense malícia. De la mateixa manera no està permesa la realització de cap espectacle de foc, d’aigua, ni la desfilada d’animals durant les activitats ( Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals ).

Article 7.- Del desenvolupament del concurs de coreografies

1.- En arribar a l’espai designat per desenvolupar el concurs de coreografies les colles s’hauran d’identificar a la persona designada per l´organització i portaran el número adjudicat, com a distintiu d’identificació, en un lloc ben visible.

2- En cas de no presentació d’un grup en l’ordre assignat, actuarà el següent. En cas que el grup absent es presenti, sortirà a la darrera posició del concurs.

Article 8.- Del Jurat

1.- El jurat de tots els concursos del carnaval de Cunit estarà format per:

a) El president serà el/la Regidor/a de Cultura d’aquest Ajuntament, que podrà delegar les seves competències en altre regidor i tindrà veu però no vot.

b) 5 vocals relacionats amb les belles arts, la cultura,… Un d’ells actuarà com a secretari del Tribunal.

c) La designació d’aquests vocals serà a proposta del responsable competencial d’aquesta activitat.

2.- Els criteris de qualificació (com a màxim de 100 punts) seran els següents

COMPARSES

 1. Disfressa (aspecte visual, esforç de realització, enllaç amb la temàtica, impacte ) 60%
 2. Ambient musical (coreografia i música, esforç, enllaç amb la temàtica, impacte) 35%
 3. Originalitat de la temàtica (motiu escollit i originalitat) 5%

No es puntuarà el vehicle auxiliar de les comparses

CARROSSES

 1. Carrossa (aspecte visual, esforç de realització, enllaç amb la temàtica, impacte, il·luminació,….) 50%
 2. Disfressa (aspecte visual, esforç de realització, enllaç amb la temàtica, impacte ) 25%
 3. Ambient musical (coreografia, música, esforç, enllaç amb la temàtica, impacte,…) 20%
 4. Originalitat de la temàtica. (motiu escollit i originalitat) 5%

COREOGRAFIES

 1. Disfressa (aspecte visual, esforç de realització, enllaç amb la temàtica, impacte ) 20%
 2. Ambient musical (coreografia i música, esforç, impacte) 80%

3.- Referent al desenvolupament, decisions i votació serà el que disposa la vigent normativa respecte als òrgans col·legiats.

4.- El jurat podrà declarar desert qualsevol categoria de les expressades en les presents bases.

5.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

6.- Tota la informació respecte del resultat del jurat es publicarà oportunament a la web de l’Ajuntament de Cunit i es comunicarà a cada responsable de grup.

7.- La situació del jurat en el cas de que es decideixi habilitar trams per a la seva ubicació serà publicada a la web de l’Ajuntament.

Article 9.- Normes comunes

1.- Cada carrossa i/o comparsa haurà de preveure i comunicar obligatòriament a l’Ajuntament com a mínim 4 dies abans de l’activitat i conjuntament amb el responsable que, almenys 4 dels seus components ( dos al davant i dos al darrere del grup degudament identificats amb armilles reflectants ) s’encarreguin de vetllar per la seguretat de tots els participants del grup. També vetllaran pel compliment de les indicacions de Protecció Civil i de la Policia local. Hauran d’anar identificats amb armilles reflectants abans de l’inici de la Rua.

2.- D’acord amb la legislació vigent, el consum de qualsevol beguda alcohòliques resta prohibida als menors de 18 anys. Els demés han de fer un consum responsable.

3.- La responsabilitat derivada dels continguts de les carrosses i comparses participants, així com de les colles que participen a les coreografies, és exclusivament d’elles. No està permès, i per tant l’Ajuntament de Cunit pot deixar fora del Carnaval, els elements de les carrosses, comparses i coreografies que, d’alguna manera, manifestin un contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics, i pot sol·licitar-ne la retirada.

4.– La no observança d’aquestes normes i/o indicacions per part de qualsevol participant i d’altres que es puguin dictat en el seu moment per al bon desenvolupament de la rua podrà suposar l’aplicació del regim sancionador.

5.- Es podrà acordar l’abandonament de la rua per infraccions a petició de la policia local.

6.- Els responsables de cada carrossa/comparsa/coreografia declaren disposar de les autoritzacions/permisos corresponents per a la inserció d’imatges de persones, bens, logotips, etc en la participació del carnaval de Cunit.

La inscripció comporta l’acceptació íntegra d’aquetes bases per tots els participants i la resta de normes que afectin al carnaval de Cunit, sense cap mena de reserva. L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o personals. Els imprevistos seran resolts per l’Ajuntament, el veredicte serà inapel·lable.

Article 10.- Facultats de l’Ajuntament

1.- L’Ajuntament pot exigir un control d’alcoholèmia, practicada per agents de la policia local, als conductors de les carrosses i vehicles, en el moment que ho estimin convenient.

2. Qualsevol grup que alteri l’ordre natural de les activitats en què hi participa (comportament, falta de respecte vers el públic, jurat, organització, aldarulls, baralles etc.) serà penalitzat d’acord amb règim sancionador de la present.

3.- L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la rua i els concursos, en el cas que no hi hagi suficients inscripcions o també per inclemències del temps i/o fer qualsevol canvi de la rua o d’aquestes bases, quan causes d’interès general així ho justifiquin.

4.- L’Ajuntament, si ho creu oportú, pot establir qualsevol altra norma que cregui necessària per al bon desenvolupament de l’acte i, es reserva el dret de modificar els horaris, l’ordre de sortida i recorregut de la Rua i d’altres si les circumstàncies o causes de força major ho aconsellessin.

5.- L’Ajuntament de Cunit podrà celebrar reunions amb els participants per tal de donar a conèixer les ordres i funcionament dels actes en què hi participen.

Article 11.- Altres normes

1. Queda prohibit la utilització d’envasos de vidre i l’exhibició de qualsevol tipus de recipient que contingui beguda, ja sigui gots penjats al coll, ampolles, garrafes o contenidors de plàstic, etc.

2.- Els participants autoritzen a l’Ajuntament de Cunit a què pels seus propis mitjans i/o mitjançant medis de comunicació autoritzats puguin fotografiar, enregistrar, filmar o retransmetre imatges amb la finalitat d’arxiu i documentació, sempre que no afectin al normal desenvolupament de la rua.

3.-Tota la informació amb el responsables de grup es farà per e-mail o telèfon (recorregut de la Rua, resultat del jurat, normes de Protecció Civil,…) i també es penjaran oportunament a la web de l’Ajuntament de Cunit.

4.- Tots els participant en el carnaval Cunit actuaran segons les indicacions de la Policia Local i/o Protecció Civil i hauran de conèixer les següents:

 1. El funcionament del sistema de l’extintor i aplicar l’extintor en cas necessari.
 2. Vetllar obligatòriament, per a què les persones destinades a la protecció i seguretat dels costats de les carrosses i comparses estiguin en tot moment i siguin eficaces, de què es mantingui la separació de seguretat entre aquestes i el públic, i de què es garanteixi el pas segur de la rua, fent compatible la rua i la presència d’espectadors.
 3. Avisar al servei de la Policia Local i/o Protecció Civil, d’un incident i de la seva naturalesa.
 4. Vetllar per a què la distància entre carrosses i comparses sigui la indicada per l’ajuntament i no retardant-se, ni avançant-se.

Article 12.-Tractament de dades de caràcter personal

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d’acord de conformitat amb el Reglament de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, l’Ajuntament de Cunit es el responsable del tractament amb la següent finalitat

 • Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la seva participació en l’activitat que es va presentar.
 • A difondre el nom del guanyador a través dels canals de comunicació municipals i a la publicació de la seva imatge en els actes protocol·laris relacionats en aquest premi.de
 • La base que legitima el tractament de dades de caràcter personal es el consentiment que atorga l’interessat per mitjà del document annex en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.
 • No es cediran les dades personals sinó es per ordre legal.
 • Els interessats podran accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades al domicili de l’Ajuntament de Cunit a través de correu electrònic.
 • Les dades seran conservades durant el termini necessari per les finalitats del tractament pel qual han estat recollides.
 • Es podrà obtenir mes informació a la web de l’Ajuntament de Cunit www.cunit.cat.
 • En el cas d’incompliment del responsable en el tractament de les dades es pot interposar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Article 13.- Règim sancionador

L’ajuntament de Cunit podrà crear un Comitè que tindrà com a tasca vetllar pel compliment de la normativa recollida en aquestes Bases i de les ordres dictades envers al correcte funcionament de les Rues i dels concursos.

Aquest Comitè estarà composat per 7 membres amb càrrec tècnics d’entre els responsables de les Àrees municipals intervinents en el desenvolupament dels carnavals de Cunit i que seran designats per l’Alcaldia.

La tasca serà proposar a l’òrgan encarregat i responsable de les actes del carnaval la imposició de sancions per part de les colles o grups participants per incompliment. Es classifica la proposta de faltes en dues categories:

Faltes lleus que seran en funció de l’incompliment de les normes descrites en les presents bases i en especial les que qualsevol grup que alteri l’ordre natural de les activitats en què hi participa (comportament, falta de respecte vers el públic, jurat, organització, aldarulls, baralles etc.) o ordres directes. La proposta de sanció serà la amonestació.

Les faltes greus aniran en funció de la gravetat o reiteració de faltes lleus i la proposta de sanció serà la d’exclusió a l’any següent o següents de la seva participació.

Article 14.-Premis

1.- A fi i efecte de gaudir del premi de participació igual que qualsevol premi que s’hagi atorgat dins de les diferents categories, s’hauran de complir les següents condicions:

 • Presentar el full de domiciliació bancària conjuntament amb la sol·licitud de participació. Aquest document tindrà el mateix titular que el de la inscripció.
 • Haver realitzat el recorregut sencer segons la puntuació del jurat i no haver estat desqualificat.

2.- Les condicions de pagament dels premis atorgats estan regulades a les bases d’execució del pressupost municipal. Les retencions fiscals vindran determinades segons normativa vigent.

3.- L’import dels premis per participació i dels específics per categoria: Carrosses locals i visitants, Comparses locals i visitants, Coreografies locals i visitants, són les següents:

CARROSSES COMPARSES COREOGRAFIES

PARTICIPACIÓ 200 100 ————-

1ER PREMI 600 300 300

2ON PREMI 400 200 200

3ER PREMI 250 100 100

4.- El representant haurà de ser del municipi o estigui empadronat per considerar-se local. No podrà inscriure’s com a local en dos municipis i l’Ajuntament es reserva el dret de desqualificar-la.

5.- En tot, el que no ha estat exposat en aquestes bases, s’estarà a la normativa reguladora de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Cunit a data de signatura electrònica

Àrea de cultura

Montserrat Camara Casañas