La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 22/06/2018

Índex

BASES PARTICIPACIÓ FIRA ATRACCIONS I PARADES

FESTA MAJOR 2018

1. OBJECTE, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

És objecte de les presents Bases establir els requisits i el procediment per l’atorgament de les llicències per l’ocupació de la via pública, als terrenys destinats pel muntatge de les atraccions i parades que es desenvolupen al terrenys compresos entre el carrer de l’Estació a ponent, la Masia de la Font a nord, l’avinguda de la Font a est i la línia de ferrocarril a sud amb motiu de la festa major d’estiu del municipi de Cunit d’acord amb el plànol de l’annex I d’aquestes bases.

2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

Les autoritzacions tindran la naturalesa de llicència d’ús privatiu en els termes establerts a l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. El procediment per a l’atorgament de llicències respondrà als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència. La normativa aplicable serà la següent:

 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en allò que sigui d’obligat compliment per part dels ens locals; i el RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives; i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Ordenança municipal 3.10 taxa per la utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local.
 • Vista la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el decret 176/2009 de 10 de novembre que desenvolupa la llei 16/2002.
 • Ordenança municipal núm. 1.11 reguladora de sorolls i vibracions al municipi.
 • Altra normativa que sigui d’aplicació.

3. LLOC, DATES I HORARI

La fira d’atraccions i parades amb motiu de la Festa Major 2018 es portarà a terme del dia del 6 al 9 de juliol de 2018 (ambdós inclosos).

La inauguració de la fira tindrà lloc el dia 6 de juliol.

L’Horari d’obertura al públic serà: De 12:00 hores a 1:00 hores i s’haurà de complir amb els límits de la normativa acústica segons Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Aquests límits són 60 dB(A) en horari de dia i vespres i a 50 dB(A) en horari nocturn.

El recinte firal obert es situa en el tram comprès entre el carrer de l’Estació a ponent, la Masia de la Font a nord, l’avinguda de la Font a est i la línia de ferrocarril a sud.

El personal de les atraccions i/o parades podrà accedir abans de l’obertura al públic, i hauran d’estar fins el tancament de la fira, un cop finalitzada l’entrada de públic.

Durant l’horari de la fira, les atraccions i/o parades tindran que estar obertes als visitants, i degudament ateses pel personal. En cas d’incompliment, l’organització es reserva el dret a prendre les mesures oportunes.

4. RECINTE FIRAL, CARACTERISTIQUES I LÍMIT DE PARADES

El nombre màxim d’atraccions i/o parades serà de 26, i es dividiran en 3 categories:

 • Categoria 1 Atraccions: 16 titulars d’atraccions que funcionin amb moviment produït per força mecànica o elèctrica i/o amb estructures en les que els usuaris s’han de situar al seu interior, com poden ser aero babys, inflables, atraccions mecàniques i/o similars.
 • Categoria 2 Casetes: 4 titulars de remolcs consistents en estructures en les que el públic es situa en l’exterior de les mateixes i desenvolupa un activitat del tipus; Tir, tómboles, rifes, dards, etc quedant expressament prohibida la venda directa de productes, així com qualsevol tipus de premi en metàl·lic.
 • Categoria 3 Parades alimentàries: 6 titulars de parades dedicades a la venda de productes alimentaris com poden ser creperies, xurreries, parades de cotó, patates fregides, frankfurts i/o similars.

5. MUNTATGE I DESMUNTATGE

El muntatge de les instal·lacions, així com la utilització de les zones reservades per caravanes, camions, etc. es podrà iniciar 1 setmana abans de l’inici de la celebració de la festa, tenint en compte que ha d’estar finalitzat 24 hores abans de la inauguració oficial (dia 6 de juliol a les 12:00 hores) per tal de poder realitzar les comprovacions corresponents per part dels serveis tècnics municipals.

El desmuntatge de totes les instal·lacions, així com la sortida de vehicles del recinte firal, haurà de ser 2 dies com a màxim després de la finalització de la festa major, i una vegada efectuat el mateix, les parcel·les ocupades tindran que quedar en perfecte estat de conservació i neteja, responent l’adjudicatari dels possibles danys.

6. PARTICIPACIÓ

Podran participar les categories d’atraccions i/o parades que es detallen a continuació:

 • Categoria 1 Atraccions: 16 titulars d’atraccions que funcionin amb moviment produït per força mecànica o elèctrica i/o amb estructures en les que els usuaris s’han de situar al seu interior, com poden ser aero babys, inflables, atraccions mecàniques i/o similars.
 • Categoria 2 Casetes: 4 titulars de remolcs consistents en estructures en les que el públic es situa en l’exterior de les mateixes i desenvolupa un activitat del tipus; Tir, tómboles, rifes, dards, etc quedant expressament prohibida la venda directa de productes, així com qualsevol tipus de premi en metàl·lic.
 • Categoria 3 Parades alimentàries (PA): 6 titulars de parades dedicades a la venda de productes alimentaris com poden ser creperies, xurreries, parades de cotó, patates fregides, frankfurts i/o similars.

Podran participar les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin immerses en cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques regulada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l’objecte social o activitat professional.

Les persones físiques o jurídiques d’estat que no pertanyen a la Unió Europea hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que l’Estat de Procedència de l’empresa estrangera admet alhora la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’administració, ens, organismes o entitats del sector públic assimilables en forma anàlogues, i demés requisits de l’art. 68 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Els participants podran presentar-se a qualsevol de les 3 categories, o dins la mateixa categoria en atraccions o parades diferents. Si es presenta en més d’una categoria o atracció caldrà presentar la documentació (SOBRE 1 I SOBRE 2) de manera independent per cada plica. No s’admetran els sobres que incorporin la documentació de més d’una categoria, o dins d’una mateixa categoria en atraccions o parades diferents. Cada plica ha de ser única per atracció, caseta o parada.

7. REQUISITS D’ADMISSIÓ

Per participar en la fira d’atraccions i parades festa major 2018 les persones interessades hauran de presentar davant el registre general d’entrada de l’Ajuntament de Cunit (carrer Major, 12 de Cunit) la sol·licitud a través dels models d’instàncies disponibles a la web municipal (www.cunit.cat), o per correu administratiu així com també per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

La instància anirà acompanyada de la documentació corresponent, en 2 sobres, tal i com es detalla a continuació:

7.1. SOBRE 1: Portarà la menció “Categoria activitat (“1”,”2” o “3” d’acord amb l’apartat corresponent de les bases). Documentació administrativa per a poder participar en la fira d’atraccions i parades de la festa major 2018.

S’haurà d’adjuntar la documentació següent:

A) Per atraccions

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física.
 • Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica.
 • Fotocòpia on consti l’alta en l’impost d’activitats econòmiques. Model 036 o 037.
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat.
 • Tipus atracció i m².
 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor.
 • Certificat tècnic de la instal·lació, signat per un tècnic competent (en vigor).
 • Manual instruccions atracció.
 • Butlletí reconeixement instal·lació elèctrica i/o gas de la instal·lació (en vigor).
 • Document revisió instal·lacions protecció contra incendis (en vigor).
 • Autoliquidació de la taxa 3.10 per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local.
 • Declaració jurada de no estar incurs en cap prohibició per contractar d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

B) Per casetes

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física.
 • Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica.
 • Fotocòpia on consti l’alta en l’impost d’activitats econòmiques. Model 036 o 037.
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat.
 • Tipus de caseta i m².
 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor.
 • Certificat homologació del remolc (en vigor).
 • Butlletí reconeixement instal·lació elèctrica i/o gas de la instal·lació (en vigor).
 • Document revisió instal·lacions protecció contra incendis (en vigor).
 • Autoliquidació de la taxa 3.10 per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local.
 • Declaració jurada de no estar incurs en cap prohibició per contractar d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

C) Per parades alimentàries

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física.
 • Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica.
 • Fotocòpia on consti l’alta en l’impost d’activitats econòmiques. Model 036 o 037.
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat.
 • Relació tipus productes a vendre i m².
 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor.
 • Certificat homologació remolc (en vigor).
 • Butlletí reconeixement instal·lació elèctrica i/o gas de la instal·lació (en vigor).
 • Document revisió instal·lacions protecció contra incendis (en vigor).
 • Carnet manipulador aliments.
 • Autoliquidació de la taxa 3.10 per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local.
 • Declaració jurada de no estar incurs en cap prohibició per contractar d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

7.2. SOBRE 2: Portarà la menció “Documentació susceptible de valoració per a la selecció de sol·licituds”.

S’haurà d’adjuntar la documentació següent de què es disposi:

A) Per atraccions

 • Declaració jurada de la participació de l’atracció en edicions de la Festa Major.
 • Declaració jurada oferta preus públics als consumidors i detall del servei que s’ofereix.
 • Declaració jurada millores en la il·luminació, bombetes de baix consum.

B) Per casetes

 • Declaració jurada de la participació de la caseta en edicions de la Festa Major.
 • Declaració jurada oferta preus públics als consumidors i detall del servei que s’ofereix.
 • Declaració jurada millores en la il·luminació, bombetes de baix consum.

C) Per parades alimentàries

 • Declaració jurada de la participació de la caseta en edicions de la Festa Major.
 • Declaració jurada oferta preus públics als consumidors i detall del servei que s’ofereix.
 • Declaració jurada millores en la il·luminació, bombetes de baix consum.

8. PROCÈS DE SELECCIÓ.

Les sol·licituds que resultin admeses es sotmetran a valoració per part d’una comissió qualificadora formada per el tècnic de promoció econòmica i comerç, l’enginyera tècnica municipal, la tècnica d’administració general i la cap d’administració d’obres i urbanisme. Aquesta última actuarà de secretària.

Les sol·licituds que resultin admeses seran valorades en base als criteris següents:

 • Participació de l’atracció i/o caseta (Màxim 60 punts):
  • 5 edicions a la Festa Major. (60 punts)
  • 4 edicions a la Festa Major. ( 50 punts)
  • 3 edicions a la Festa Major. (40 punts)
  • 2 edicions a la Festa Major. (30 punts)
  • 1 edició a la Festa Major. (20 punts)
 • Oferta preus públics als consumidors i detall del servei que s’ofereix. (20 punts).
 • Oferta pacs 3 a preu de 2 (viatges, tiquets, consumicions, etc…). (15 punts).
 • Oferta “happy hours” amb indicació franges horàries (10 punts).
 • Altres (5 punts)
 • Millores en la il·luminació (Màxim de 20 punts):
  • Per la instal·lació de bombetes de baix consum del 50% de l’atracció i/o parada. (10 punts).
  • Per la instal·lació de bombetes de baix consum del 51-100% de l’atracció i/o parada. (20 punts).

A la vista dels resultats de la valoració, les sol·licituds conformaran una llista per ordre decreixent a la puntuació obtinguda, la qual determinarà l’ordre d’adjudicació.

 

La comissió qualificadora es reserva la facultat d’excloure de la convocatòria aquelles sol·licituds que resultin inadequades des del punt de vista de seguretat i/o qualitat, o que siguin contràries als criteris generals de la fira i el perfil del públic objectiu.

9.TERMINIS

El període d’inscripció per participar en Festa Major 2018, s’inicia el dia 25 de juny de 2018 i finalitza el dia 29 de juny de 2018 ambdós inclosos, d’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Durant aquest període, les bases de participació restaran publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit (www.cunit.cat) i al taulell d’anuncis.

Al full de sol·licitud, el contingut mínim serà: Nom i cognoms, NIF/CIF, adreça, telèfon, correu electrònic.

A la sol·licitud s’acompanyarà en sobres, la documentació que s’estableix a l’apartat 7 d’aquestes bases, d’acord amb la categoria per a la qual es sol·licita l’autorització.

Totes les sol·licituds no presentades al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cunit o per qualsevol altre mitjà d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015 en el període d’inscripció no seran admeses.

10. PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ

Un cop finalitzat el període d’inscripció, es concedirà un termini de 2 dies hàbils per a esmenar defectes de forma o manca de documentació. Aquest requeriment s’efectuarà per correu electrònic.

Les sol·licituds no esmenades en aquest període, restaran no admeses definitivament. Les sol·licituds esmenades s’incorporaran al gruix de sol·licituds presentades correctament.

En qualsevol cas els interessats consenten expressament a l’Ajuntament a emetre les comunicacions per mitjans electrònics.

Un cop realitzada la valoració es dictarà resolució autoritzant l’ocupació de la via pública previ pagament de la taxa municipal. Les sol·licituds que resulten denegades es resoldran motivadament i es procedirà a la notificació als interessats.

En cas d’empat de la puntuació obtinguda en el procés de selecció, prevaldrà l’antiguitat de l’atracció i/o parada.

La regidoria de Territori, un cop acabada la selecció, assignarà els llocs als/les titulars autoritzats/des.

El dia 4 de juliol de 2018 es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit (www.cunit.cat) i al taulell d’anuncis l’adjudicació definitiva de les autoritzacions.

La publicació de les diferents llistes en el taulell de l’ajuntament i a la web www.cunit.cat tindrà el valor de notificació personal a cada sol·licitant i/o adjudicatari/a.

11. TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

L’autorització definitiva resta condicionada al pagament de la taxa 3.10 per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local, Ocupacions per parades, estands, quiosc, atraccions i similars.

Totes aquelles sol·licituds que no formalitzin el pagament en el termini establert en aquestes bases quedaran descartes automàticament.

12. OBLIGACIONS PARTICIPANTS

 1. Respectar l’objecte de la llicència, de forma que es podrà instal·lar únicament l’atracció i/o parada autoritzada.
 2. Mantenir l’espai adjudicat i les instal·lacions en bones condicions de neteja, salubritat i seguretat.
 3. Una vegada finalitzada la fira, netejar l’espai utilitzat i fer la gestió adequada dels residus generats.
 4. Tenir sempre exposada i en un lloc visible la llicència d’ocupació de la via pública.
 5. Fer-se responsable de la solidesa i seguretat de la instal·lació, i de respondre dels danys a tercers que es derivin del muntatge, desmuntatge i funcionament de l’activitat (a aquest efecte, haurà d’estar en possessió de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil)
 6. Fer-se responsable de la vigilància de la instal·lació i dels béns exposats.
 7. Complir els nivells d’immissió acústica fixats per la normativa, que serà de 60 dB(A) fins les 23 hores i de 50 dNB(A) a partir de les 23 hores.
 8. No provocar incidents, baralles o alteracions de l’ordre públic (en cas contrari, es revocarà l’autorització sense dret al reintegrament de la taxa ni cap indemnització).
 9. Disposar de font autònoma de generació d’energia elèctrica pel funcionament de l’atracció i/o parada.
 10. Obeir i respectar les indicacions emeses per part dels responsables municipals.
 11. Resta totalment prohibit la venda i subministrament de begudes alcohòliques a menors.

13. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT

 1. Realitzar les inspeccions que consideri oportunes.
 2. Canviar la ubicació inicial de les atraccions i assignar al/a la titular un lloc de característiques similars, sense dret a indemnització, quan causes d’interès públic ho requereixin.
 3. En el supòsit que el/la titular incompleixi les condicions de la llicència d’ocupació de la via pública, es formularà el corresponent requeriment i, en defecte del seu compliment, es procedirà a la suspensió o tancament de l’atracció i/o parada.
 4. L’Ajuntament ostenta la facultat d’interpretar les clàusules que conformen aquestes bases.

La participació a la fira d’atraccions i parades per la Festa Major 2018, suposa l’acceptació integra de les bases reguladores.

Cunit, a data de signatura electrònica.

ANNEX I (Plànol ubicació atraccions)