La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 27/01/2020

Índex

BASES DE PARTICIPACIÓ, PREMIS I JURAT DEL CARNAVAL D’HIVERN DE CUNIT 2020

El carnaval de Cunit és una festa amb un fort arrelament a la nostra població, tant pel que fa al nombre de participants a la rua com pel nombre de visitants que vénen a gaudir d’aquest esdeveniment al nostre municipi. El plenari de data 28 de novembre de 2013, el Carnaval de Cunit va ser declarat Festa d’interès Turístic Local consolidant-se com una de les festes amb un major recolzament popular a la comarca del Baix Penedès.

El Carnaval de Cunit constarà dels següents actes,

–  Concurs de coreografies que es realitzarà el divendres.

–  Rua de Carnaval  que tindrà lloc el dissabte.

En base a aquest antecedents es redacten les presents bases de participació que tenen per objecte regular el funcionament i les condicions de participació del Carnaval de Cunit.

 INSCRIPCIO GENERAL I MODALITATS

1.- La Rua de carnaval comptarà  en principi com a màxim amb 50 inscripcions. La relació serà de 35 carrosses i 15 comparses indistintament. La relació de carrosses i comparses pot ser modificada en funció de les inscripcions.

2.- Les inscripcions al concurs de coreografies serà com a màxim de 20 colles.

3.- Les inscripcions seran per ordre de presentació i amb preferència a les 25 que hagin participat a l’edició anterior i sempre que compleixin els requisits de participació. A partir del número 36 i 16, respectivament, tindran la consideració de reserva i en el cas d’haver-hi una vacant a la mateixa categoria es comunicarà, si s’escau, per ordre d’inscripció.

4.- El període d’inscripcions serà segons la convocatòria.

5.- Les inscripcions de participació dins de les modalitats expressades en els punts anteriors i d’acord amb els models normalitzats adjunts s’hauran de presentar, segons determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà (’OAC) al C/Major, 12 Cunit en cas de persones físiques.
 • Telemàticament a través del web de l’Ajuntament de Cunit www.cunit.cat en cas de persones jurídiques o físiques.

6.- La documentació a presentar de manera general en totes les  modalitats de participació seran:

 • Sol·licitud de participació correctament emplenada.
 • Sol·licitud de premis de participació i dels concursos del Carnaval de Cunit .
 • Annex de designació de responsable general i coordinadors segons model.
 • Pòlissa de responsabilitat civil dels participants i a tercers.

7.- La documentació a annexar específica per modalitat :

 1. a) carrosses

Tots els vehicles participants a la Rua estan obligats al compliment de la normativa referent a circulació. La documentació a presentar per als vehicles de les carrosses serà:

 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica amb l’ITV vigent.
 • Declaració jurada connexions elèctriques per a la participació al Carnaval de Cunit .
 • Assegurança del vehicle.
 • Permís de conducció vigent.
 1. b) comparses
 • Els vehicles hauran de tenir la mateixa documentació que el determinat per a les carrosses.
 1. c) coreografies
 • Les mateixes que a l’apartat de documentació general i, en el  cas d’estar inscrit a la Rua del dissabte, s’utilitzarà la mateixa pòlissa de responsabilitat civil.

8.- Un cop exhaurit el termini fixat per a la presentació de sol·licituds, es revisarà la documentació aportada i aquells que no compleixin els requisits se’ls concedirà un termini de 3 dies per a l’aportació o esmena de la documentació d’acord amb les presents bases.

9.- L’import de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de l’assegurança d’accidents ha de cobrir el volum de persones que forma el grup i anirà al seu càrrec. S’haurà de facilitar una còpia de les condicions i del rebut de pagament d’aquestes a l’Ajuntament d’acord amb el punt 6 a l’apartat d’ inscripció General i Modalitats. No s’acceptaran estudis, ni propostes. L’incompliment suposarà la no admissió. Aquestes pòlisses han d’especificar ben clar que cobreixen la participació en qualsevol modalitat del Carnaval de Cunit i en el cas de la pòlissa de responsabilitat civil, ha de  cobrir les quanties mínimes a assegurar segons l’article 80 del Decret 112/2010 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

10.- La inscripció comporta l’acceptació d’aquetes bases i la resta de normes que afectin al carnaval de Cunit.

 1. L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o personals.

 CONDICIONS TÈCNIQUES I REQUISITS SEGONS MODALITAT PARTICIPACIÓ.

 1. a) Carrosses

1.- Els grups hauran d’estar formats per un mínim de 30 membres i no excedir el nombre de 200 membres convenientment disfressats per l’esdeveniment.

2.- Poden participar a la categoria de carrosses aquells grups que duguin una plataforma (alçada  màxima de 4 metres –fixe i mòbil-, amplada màxima de 2,5 metres i llargària de fins a 7 metres) amb tracció mecànica o remolcada per tractor.

3.- Aquesta plataforma haurà de disposar, com a mínim, de: generador d’electricitat, farmaciola, música, il·luminació, extintors, decoració i ambientalització pròpies, i cadena/es de seguretat entre remolcs i unitats tractores.

4.- Els grups han de dur prou material per poder realitzar la Rua sencera sense necessitat de aprovisionar-se ni repostar un cop hagin començat a desfilar. En cas de necessitar recarregar, s’haurà de fer amb el generador apagat, sense fumar, sota la supervisió de Protecció Civil de Cunit i, si s’escau, dins dels trams habilitats per aquesta recàrrega.

 1. Els aparells extintors han de complir la normativa vigent (tipus CO2 o la que correspongui segons la naturalesa de l’element) per a cada un dels generadors que porti. Aquests han d’estar en un lloc accessible i visible.

6.- La potència sonora emesa en el focus d’emissió serà entre  4.000w i 8.000w i no ha de superar els 100db. Podrà ser verificada pels serveis tècnics municipals.

7.- La instal·lació elèctrica de les carrosses i d’altres vehicles ha de complir el que disposa la normativa específica referent a connexions elèctriques (R.D. 842/02 de 2 d’agost) mitjançant declaració jurada del titular de la sol·licitud.

8.- Els generadors d’electricitat han d’ésser ben collats per evitar que es desplacin i puguin produir alguna connexió perillosa.

 1. b) Comparses

1.- Els grups participants a la categoria de comparses han de dur un vehicle de suport degudament ambientalitzat i decorat per al carnaval, amb equip de música adient i disposar d’extintors d’acord amb la normativa vigent fàcilment accessibles i que haurà de comunicar-se a la sol·licitud de participació.

2.- Els grups hauran d’estar formats per un mínim de 20 membres i no excedir el nombre de 200 membres convenientment disfressats per l’esdeveniment.

3.- En cap cas poden ser confosos amb un grup participant com a carrossa. El vehicle de suport no puntua al concurs de comparsa. Les dimensions del vehicle auxiliar no podran superar les descrites per a les carrosses.

 1. c) Coreografies

1.- Les colles participants hauran de comptar amb un mínim de 15 participants i un màxim de 35 amb disfressa igual o de la mateixa temàtica.

2.- El màxim de colles inscrites serà de 20.

3.- Les colles facilitaran al Jurat una única cançó (format mp3) amb una durada mínima de 2 minuts i un màxim de 4 minuts. La cançó s’haurà d’enviar al mail de l’Ajuntament de Cunit (cultura@cunit.cat)  com molt tard dos dies abans del concurs. Estan permesos tots els estils musicals.

DESENVOLUPAMENT DE LA RUA I DE LA COREOGRAFIA

1.- La Rua de Carnaval tindrà lloc el dia dissabte de carnaval i un horari previst de les 18,30h fins a les 22h. La sortida es realitzarà a l’estació de Rodalies de Cunit i es seguirà l’itinerari prèviament establert.

2.- Abans de la celebració de la Rua, a tots els responsables de grup de les carrosses i comparses participants se’ls hi donarà el número o lletra identificativa.

3.- Els grups participants hauran d’esser presents a la “zona de concentració” com molt tard a les 16,30h del dia senyalat.

4.- L’ordre de sortida serà el següent: Primer els guanyadors de l’edició anterior, els grups locals i posteriorment la resta de participants per ordre d’arribada. El servei de policia local, en virtut de l’ordre públic podrà determina l’ordre de sortida.

5.- Totes les carrosses, comparses  i coreografies han de designar i comunicar a  l’Ajuntament , com a mínim, 4 dies abans de l’activitat, una persona responsable que tindrà les atribucions següents:

 1. a) Pot autoritzar o no que les dades dels seus participants siguin facilitades als mitjans de comunicació.
 2. b) Pot delegar la recepció del número d’identificació a un tercer sempre que la persona que actuï en la seva representació estigui degudament acreditada i presenti l’autorització pertinent degudament signada pel responsable de la carrossa i/o comparsa. Igualment, a l’autorització corresponent s’han de fer constar les dades del responsable: nom complet, número de DNI, NIE o passaport, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte durant la desfilada.
 3. c) Ha d’assistir al Carnaval de Cunit, on participa la seva comparsa, carrossa o coreografia; ha d’estar localitzable, en tot moment, per a l’organització i vetllarà que es segueixin les indicacions que determini l’Ajuntament  de Cunit.
 4. e) És el responsable dels menors que puguin participar a la carrossa o comparsa i comptarà amb les autoritzacions paternes/maternes per a la participació de menors; així com que siguin fotografiats o filmats i que es publiquin dites imatges on sigui clarament identificables els/les menors (segons el dret de la pròpia imatge regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge). L’Ajuntament de Cunit s’eximeix de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació de menors en el Carnaval de Cunit.
 5. f) Declara que disposa de les autoritzacions i permisos corresponents i adients per a la inserció d’imatges de persones, béns, logotips i d’altres a la carrossa i/o comparsa que participarà al Carnaval; així com per a la seva reproducció i difusió.
 6. g) El responsable ha de vetllar que els participants compleixin aquestes bases i ha d’atendre les indicacions de l’Ajuntament. La no observança exonera a l’Ajuntament de Cunit de les responsabilitats que es puguin derivar i coneix que l’Ajuntament de Cunit els podrà deixar fora del Carnaval de Cunit si es constata qualsevol incompliment de les presents bases; així com podrà emprendre accions judicials en contra seva pels danys i perjudicis que puguin ocasionar.

6.- Cada carrossa i/o comparsa haurà de preveure i comunicar obligatòriament a l’Ajuntament com a mínim 4 dies abans de l’activitat i conjuntament amb el responsable que, almenys 4 dels seus components ( dos al davant i dos al darrere del grup degudament identificats amb armilles reflectants ) s’encarreguin de vetllar per la seguretat de tots els participants del grup. També vetllaran pel compliment de les indicacions de Protecció Civil i de la Policia local. Hauran d’anar identificats amb armilles reflectants abans de l’inici de la Rua.

7.- La responsabilitat derivada dels continguts de les carrosses i comparses participants, així com de les colles que participen a les coreografies, és exclusivament d’elles. No està permès, i per tant l’Ajuntament de Cunit pot deixar fora del Carnaval, els elements de les carrosses, comparses i coreografies que, d’alguna manera, manifestin un contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics, i pot sol·licitar-ne la retirada.

8.- Els grups participants han de vetllar pel bon funcionament de la Rua i han d’intentar mantenir una distància mínima amb el grup antecessor d’uns 5m. Es responsabilitat dels participants primera i única dels incidents i accidents derivats de la seva participació i, en aquest sentit, el responsable acreditat davant de l’Ajuntament en la sol·licitud  o designació vetllarà en tot moment per la seguretat del públic i assistents. En tot cas, hauran  de complir totes les fetes per la Policia Local i/o Protecció Civil. La no observança d’aquestes normes i/o indicacions per part de qualsevol participant i d’altres que es puguin dictat en el seu moment per al bon desenvolupament de la rua podrà suposar l’obligació d’abandonar la rua i, en tot cas, la seva desqualificació.

9.- Està permès llençar des de les carrosses confeti, serpentines o bombolles de sabó durant el Carnaval, sempre que això no pugui incomodar a altres persones i es realitzi sense malícia. De la mateixa manera no està permesa la realització de cap espectacle de foc, d’aigua, ni la desfilada d’animals durant les activitats ( Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals ).

 1. D’acord amb la legislació vigent, el consum de qualsevol beguda alcohòliques a menors, resta prohibit als menors de 18 anys. Els demés han de fer un consum responsable. Qualsevol carrossa o comparsa que participi en aldarulls o baralles quedarà desqualificada sense premis.

11.- El concurs de coreografies es realitzarà el divendres anterior a la rua del dissabte al Pavelló poliesportiu municipal  Els Joncs a partir de 2/4 de 12 de la nit.

12.- En arribar al pavelló, els participants i/o colles s’hauran d’identificar a la persona responsable del Jurat portant el número adjudicat, com a distintiu d’identificació, en un lloc ben visible.

13- En cas de no presentació d’un grup en l’ordre assignat, actuarà el següent. En cas que el grup absent es presenti, sortirà a la darrera posició del concurs.

14- En acabar el concurs, seran entregats els diplomes o distintius als premiats.

PREMIS, QUANTIA I JURAT PREMIS

1.- A fi  i efecte de gaudir del premi de participació igual que qualsevol premi que s’hagi atorgat dins de les diferents categories, s’hauran de complir les següents condicions:

 • Presentar el full de domiciliació bancària conjuntament amb la sol·licitud de participació. Aquest document tindrà el mateix titular que el de la inscripció.
 • Haver realitzat el recorregut sencer segons la puntuació del jurat i no haver estat desqualificat.

2.- Les condicions de pagament dels premis atorgats estan regulades a les bases d’execució del pressupost municipal. Les retencions fiscals vindran determinades segons normativa vigent.

3.- L’import dels premis per participació i dels específics per categoria: Carrosses locals i visitants, Comparses locals i visitants, Coreografies locals i visitants, són les següents:

CARROSSES                  COMPARSES              COREOGRAFIES

PARTICIPACIÓ                200                                   100                             ————-

1ER PREMI                       600                                    300                                  300

2ON PREMI                     400                                   200                                   200

3ER PREMI                      250                                   100                                   100.

4.- El representant haurà de ser del municipi o estigui empadronat per considerar-se local. No podrà inscriure’s com a local en dos municipis i l’Ajuntament es reserva el dret de desqualificar-la.

5.- En tot, el que no ha estat exposat en aquestes bases, s’estarà a la normativa reguladora de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament a la reglamentació municipal especifica.

JURAT

1.- El jurat de tots els concursos estarà format per:

 1. a) El president serà la Regidora de Cultura d’aquest Ajuntament, que podrà delegar les seves competències en altre regidor o personal municipal i tindrà veu però no vot.
 2. b) 4 vocals relacionats amb les belles arts, la cultura,… Un d’ells actuarà com a secretari del Tribunal.
 3. c) La designació d’aquests vocals serà a criteri municipal, prèvia consulta a les entitats.

2.- Els criteris de qualificació (com a màxim de 100 punts) que farà servir aquest jurat,

COMPARSES

 1. Disfressa (aspecte visual, esforç de realització, enllaç amb la temàtica, impacte, il·luminació,…) 60%
 2. Ambient musical (coreografia i música, esforç, enllaç amb la temàtica, impacte) 30%
 3. Originalitat de la temàtica (motiu escollit i originalitat) 10%

      CARROSSES

 1. Carrossa (aspecte visual, esforç de realització, enllaç amb la temàtica, ….) 60%
 2. Ambient musical (coreografia, música, esforç, enllaç amb la temàtica, impacte,…) 35%
 3. Originalitat de la temàtica. (motiu escollit i originalitat) 5%

No es puntuarà el vehicle auxiliar de les comparses

      COREOGRAFIES

 1. Disfressa (aspecte visual, esforç de realització, impacte, il·luminació,…) 60%
 2. Ambient musical (coreografia i música, esforç, impacte) 40%

3.- Referent al desenvolupament, decisions i votació serà el que disposa la vigent normativa respecte als òrgans col·legiats.

4.- El jurat podrà declarar desert qualsevol categoria de les expressades en les presents bases.

5.- Tota la informació respecte el resultat del jurat, premis,… es penjarà oportunament a la web de l’Ajuntament de Cunit i es comunicarà  a cada responsable de grup. El resultat dels diversos premis de la  Rua es comunicarà al finalitzar la rua i en el decurs del ball del dissabte.

6.- La situació del jurat en el cas de que es decideixi habilitar trams per a la seva ubicació serà publicada a la web de l’Ajuntament.

 ALTRES NORMES

 1. És obligatori vetllar per un consum responsable de begudes alcohòliques en el decurs de les activitats. Queda prohibit la utilització d’envasos de vidre i l’exhibició de qualsevol tipus de recipient que contingui beguda, ja sigui gots penjats al coll, ampolles, garrafes o contenidors de plàstic, etc.

2.- L’Ajuntament pot exigir un control d’alcoholèmia, practicada per agents de la policia local, als conductors de les carrosses i vehicles, en el moment que ho estimin convenient.

 1. Qualsevol grup que alteri l’ordre natural de les activitats en què hi participa (comportament, falta de respecte vers el públic, jurat, organització, aldarulls, baralles etc.) serà penalitzat amb la desqualificació i pèrdua del premi, així com la no participació en l’edició de l’any següent.

4.- L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la rua i els concursos, en el cas que no hi hagi suficients inscripcions o també per inclemències del temps i/o fer qualsevol canvi de la rua o d’aquestes bases, quan causes d’interès general així ho justifiquin.

5.- L’Ajuntament, si ho creu oportú, pot establir qualsevol altra norma que cregui necessària per al bon desenvolupament de l’acte i, es reserva el dret de modificar els horaris, l’ordre de sortida i recorregut de la Rua i d’altres si les circumstàncies o causes de força major ho aconsellessin.

6.- Els participants autoritzen a l’Ajuntament de Cunit a què pels seus propis mitjans i/o  mitjançant medis de comunicació autoritzats puguin fotografiar, enregistrar, filmar o retransmetre imatges amb la finalitat d’arxiu i documentació, sempre que no afectin al normal desenvolupament de la rua.

7.-Tota la informació amb el responsables de grup es farà per e-mail o telèfon (recorregut de la Rua, resultat del jurat, normes de Protecció Civil,…) i també es penjaran oportunament a la web de l’Ajuntament de Cunit.

8.- L’Ajuntament de Cunit podrà celebrar reunions amb els participants per tal de donar a conèixer les ordres i funcionament dels actes en què hi participen.

9.- Tots els participants declararan conèixer les presents bases i la resta de normes que els hi afecta i acceptar-les íntegrament sense cap mena de reserva.

10.- Tots els participant en el carnaval Cunit  actuaran segons les indicacions de la Policia Local i/o Protecció Civil i hauran de conèixer les següents:

– El funcionament del sistema de l’extintor i  aplicar l’extintor en cas necessari.

– Vetllar obligatòriament, per a què les persones destinades a la protecció i seguretat dels costats de les carrosses i comparses estiguin en tot moment i siguin eficaces, de què es mantingui la separació de seguretat entre aquestes i el públic, i de què es garanteixi el pas segur de la rua, fent compatible la rua i la presència d’espectadors.

– Avisar al servei de la Policia Local i/o Protecció Civil, d’un incident i de la seva naturalesa.

– Vetllar per a què la distància entre carrosses i comparses sigui la indicada per l’ajuntament i no retardant-se, ni avançant-se.”- – – –

En el pressupost municipal per a 2020 existeix consignació per la quantitat de 15.000 € a l’aplicació pressupostària 4890300, funcional 3380 i centre de cost 1123 i s’hauria de condicionar fins a l’aprovació definitiva del mateix.

Per tot això a l’òrgan competent, previ els informe de la secretaria i de la intervenció municipal, si s’escau i document comptable, en fase “A” corresponents s’hauria de remetre el següents punts.

 1. Aprovar la convocatòria de l’atorgament de subvencions de premis del carnaval de Cunit 2020 de conformitat amb les determinació contingudes a les bases aprovades segons expedient 6140/2017.
 2. Publicar a la web municipal, tauler d’anuncis i portal de la transparència de l’Ajuntament de Cunit.
 3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 8 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria.
 4. Aprovar el modelatge adjunt per a la presentació de sol·licituds així com la documentació complementaria que s’adjunten com annexos.
 5. Autoritzar la quantitat de 15.000 € a l’aplicació pressupostària 4890300, funcional 3380 i centre de cost 1123 i s’hauria de condicionar fins a l’aprovació definitiva del mateix.

Per tot el que s’ha exposat s’informa favorablement a l’aprovació de la convocatòria de les bases de participació i premis del carnaval de Cunit 2020. No obstant la Corporació resoldrà el que estimi més convenient als seus interessos.