La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 09/11/2018

Índex

CAPITOL I .- DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1Objecte i Finalitat

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció per als participants del programa formatiu del Servei d’Ocupació Municipal de l’ Ajuntament de Cunit.

Art.2.- Règim Jurídic

La selecció dels participants als cursos de formació es regeix pel que disposen aquestes bases i en el seu defecte, per la normativa bàsica i de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

CAPITOL II.- REQUISITS I CONDICIONS PER A LA SELECCIÓ

Art.3 .- Requisits d’admissió

Les persones interessades en participar en alguna o varies de les accions formatives recollides al Programa de formació del SOM Cunit, han de complir els següents requisits:

 1. Tenir la ciutadania espanyola d’algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
 2. Situació d’atur en recerca de feina a data d’inici del procés de sol·licituds, demostrable mitjançant inscripció al SOC.
 3. Tenir 16 anys complerts i en els casos que la formació ho requereixi 18 anys complerts.
 4. No haver abandonat cap formació organitzada per aquesta regidoria a menys que sigui per alguna d’aquestes causes: malaltia greu pròpia hospitalització pròpia o d’un familiar, defunció d’un familiar.
 5. No haver realitzat la mateixa formació anteriorment a l’ajuntament de Cunit.
 6. Altres que es puguin requerir en funció de la formació concreta i que es determinaran a través de la convocatòria corresponent que es publica anualment.

Es contemplarà la possibilitat de que el requisit d’admissió b) no sigui d’obligatori compliment i es pugui admetre a persones treballadores en actiu, en cas de que la formació ho justifiqui. S’especificarà aquesta variació en la convocatòria corresponent.

Els requisits d’admissió estaran també recollits a les convocatòries corresponents i a la Guia Formativa del SOM Cunit que s’edita anualment.

Art.4 .- Criteris de selecció

Altres aspectes que es valoraran en la selecció:

 1. Residir a Cunit i poder-ho demostrar mitjançant empadronament a data d’inici del procés de sol·licituds. (1 punt)
 2. En funció de la formació, disposar d’un nivell mínim de coneixements de la llengua castellana i/o catalana per tal de poder seguir el curs. En cas de no haver nascut a Espanya, es farà una entrevista per verificar els coneixements de les dues llengües. El nivell mínim que es requerirà serà fonamentalment de coneixements orals i dependrà de cada formació. (1 punt)

Art.5.- Programa formatiu

El programa formatiu que varia periòdicament s’aprova anualment i es pot trobar a la Guia de Formació editada i als altres mitjans de comunicació habituals de l’ajuntament.

CAPITOL III.- PROCEDIMENT

Les bases completes es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i s’exposaran al tauler d’edictes de la Corporació municipal a fi i efecte que les persones interessades puguin formular les al·legacions i suggeriments que estimin adients durant el termini de 20 dies naturals.

Art.6.- Procediment de selecció i atorgament.

L’òrgan instructor del procediment és l’equip técnico-administratiu de la Regidoria d’Ensenyament, Formació i Ocupació.

Mitjançant les convocatòries corresponents publicades al tauler d’anuncis de la corporació, a la web municipal i al tauler del lloc de realització dels cursos, s’establiran els terminis de presentació de sol·licituds per la inscripció als cursos de formació. Finalitzat el termini de presentació de les sol·licitud, l’òrgan instructor del procediment comprovarà la documentació que acompanya a la sol·licitud.

La concessió de les places es realitza mitjançant la comparativa de les sol·licituds presentades, a fi i efecte d’establir una prelació entre les mateixes de conformitat amb els requisits d’admissió i els criteris de selecció prèviament establerts. D’aquesta manera s’adjudicaran les places als cursos a aquelles sol·licituds que hagin obtingut major puntuació en aplicació dels criteris prèviament establerts fins esgotar el número màxim de places determinat per cada formació.

Un cop comprovades les sol·licituds, es farà públic, mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal, la relació provisional d’admesos i exclosos. En la relació d’exclosos s’especificaran les causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i a la convocatòria específica corresponent.

Les persones interessades hauran de presentar, dins del termini de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació de l’esmentat edicte, i sense requeriment previ, els documents que manquen a la sol·licitud. En cas contrari, s’entendrà que desisteixen de la seva petició de conformitat amb l’article 60.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú.

En cas d’empat en la puntuació sense esgotar el número de places, es faria un sorteig en audiència pública. Les dates de cada sorteig s’anunciaran en la convocatòria corresponent.

En cas d’existir més sol·licituds a una formació que places ofertades s’establirà una borsa de reserva, formada per les persones sol.licitants que compleixin els requisits d’admissió, ordenades per puntuació segons criteris de valoració i en cas d’empat sorteig en audiència pública.

En el cas de l’existència de vacants, un cop finalitzat el termini d’inscripció, es podrà procedir a realitzar una segona selecció ad hoc, mantenint els mateixos requisits d’admissió i criteris de valoració, per tal de cobrir les places ofertades. El procediment es determinarà a la convocatòria corresponent.

Un cop finalitzat el procés de selecció es procedirà a l’aprovació definitiva de la llista d’admesos i exclosos, que es farà pública, mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Art.7.- Termini de presentació de sol·licituds

Les formacions comptaran amb uns períodes específics d’inscripció que estaran detallats a les convocatòries corresponents i a la Guia de Formació editada anualment a disposició de la ciutadania a l’OAC, a les oficines del SOM Cunit, i a tots els mitjans de comunicació municipals (web, facebook, etc)

Art.8.- Lloc i forma de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant la presentació d’instància normalitzada amb el model específic per cada convocatòria. El model de la instància s’adjuntarà a l’aprovació de la convocatòria especifica. La instància anirà acompanyada de la documentació complementària que es determina en les presents bases generals al Registre General de la Corporació municipal, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els models d’instàncies específiques es posaran a disposició a l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC), així com a la pàgina web municipal.

Art.9.- Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud:

Amb la instància formalitzada s’haurà d’acompanyar la següent documentació :

 1. Fotocòpia del DNI o NIE
 2. Si s’escau, acreditació d’estar a l’atur i inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat, actualitzat a data de la presentació de la sol·licitud al/s curs/os.
 3. Volant d’empadronament (aquest document el facilita l’Ajuntament – OAC)
 4. Si s’escau, altra documentació específica que es requereix en algunes formacions concretes i que s’especificarà a la convocatòria corresponent.

Art.10.- Criteris d’exclusió de les sol·licituds

– La presentació de la sol·licitud fora del termini establert

– La no presentació de la documentació requerida en els terminis establerts.

– Les dades aportades, podran ser sotmeses a constatació. En el cas que es comprovi que no concorden amb la realitat es perdrà el dret a optar la plaça sol.licitada.