La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

CAPITOL I .- DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1 – Objecte i Finalitat

El dret a l’educació és un dret fonamental reconegut a l’art.27 de la Constitució, el qual com a dret fonamental reconegut a la Secció Segona del Capítol Segon del Títol primer de la Constitució gaudeix de la màxima protecció tant normativa com jurisdiccional.

A fi i efecte de garantir l’esmentat dret i que tots els nens i nenes del municipi independentment de la seva situació econòmica i social puguin accedir a l’educació en idèntiques condicions, l’Ajuntament de Cunit aprova les bases de participació per l’atorgament d’ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text per a les famílies cunitenques en situació socioeconòmica desfavorida.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Cunit es presenta aquesta normativa per tal de regular i definir les condicions i procediments per sol·licitar els esmentats ajuts.

Art. 2.- Règim Jurídic de l’atorgament

L’atorgament de les subvencions es regeix pel que disposen les bases per a l’atorgament de subvencions, per l’Ordenança General de Subvencions Municipal, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2.003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CAPITOL II.- REQUISITS I CONDICIONS PER A L’ATORGAMENT.

Art. 3 .- Beneficiaris

3.1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les famílies que compleixin els següents requisits d’admissió:

a) Tenir als seus fills/filles empadronats/des al municipi de Cunit a la data de finalització de la presentació d’instàncies.

b) Tenir fills i filles matriculats en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de primària i secundària obligatòria, durant el curs escolar objecte de la convocatòria, en els centres escolars de titularitat pública del municipi de Cunit.

c) Tenir una renda per càpita neta mensual no superior a la definida per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici anterior al de la convocatòria en relació amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (569,12 euros mensuals) multiplicada per 1,2 (682,94€). Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:

– Per a cada adult de més a la llar: + 0,5 IRSC (284,56€).[1]

– Per a cada menor de més a la llar: + 0,3 IRSC (170,74€).

Així doncs, la taula de correspondències entre rendes familiars màximes per unitat familiar és la següent:

Unitat familiar Ingressos mensuals

Un adult i un menor 853,68€

Un adult i dos menors 1.024,42€

Un adult i tres menors 1.195,16€

Dos adults i un menor 1.138,24€

Dos adults i dos menors 1.308,98€

Dos adults i tres menors 1.479,72€

Tres adults i un menor 1.422,80€

Tres adults i dos menors 1.593,54€

Tres adults i tres menors 1.764,28€

S’entendrà per unitat familiar el conjunt de persones que conviuen unides amb l’alumne per vincle de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, incloent-hi les persones unides als progenitors per matrimoni o anàloga relació d’afectivitat i els fills i ascendents no comuns, sempre que convisquin amb la família i en depenguin econòmicament.

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: l’alumne, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.

d) No percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixin totalment el cost de l’activitat o servei.

e) Haver complert amb els requisits de devolució del material en els terminis establerts en la corresponent convocatòria en cas d’haver estat beneficiaris de la subvenció durant el curs anterior al de la convocatòria.

3.2. Per a obtenir la condició de becari/ària, no s’ha d’acreditar el compliment dels requisits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i conseqüentment els sol·licitants estaran eximits de la presentació de la documentació contemplada en l’apartat i de l’article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cunit.

3.3 Les persones sol·licitants de l’ajut s’adhereixen al codi ètic d’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i que són els següents:

3.3.1 Les persones beneficiaries d’ajuts han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l’òrgan competent qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s’han d’abstenir de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

3.3.2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

  1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l’activitat objecte d l’ajut.
  2. No fer accions que posin en risc l’interès públic
  3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d’ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

3.3.3 En particular, les persones beneficiàries d’ajuts assumeixen les obligacions següents:

  1. Comunicar immediatament a l’òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d’interessos.
  2. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l’ajut.
  3. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment de concessió d’ajuts.
  4. Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l’avaluació del compliment de les obligacions que estableixen aquestes bases, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
  5. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l’administració, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l’article 3.4 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3.4 Efectes d’un eventual incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta. En cas d’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.

Art.4.- Activitats subvencionables

Seran objecte de subvenció el cost/alumne per adquirir els llibres de text per al curs escolar, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar, per les famílies que compleixin els requisits establerts a l’article 3 de les presents bases i de conformitat als criteris determinats en l’article 6.

Seran objecte d’aquesta línia d’ajuts els llibres escolars obligatoris. Aquest concepte no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari.

En el supòsit de l’alumnat d’ESO, adscrits a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de subvenció la quantitat corresponent a l’adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades.

Art.5.- Import subvencionable.

Com a regla general, l’import de la subvenció es correspondrà amb l’import per alumne que representi el cost d’adquisició de cada lot de llibres de text dintre dels projectes de reciclatge de cada centre escolar, un cop atorgada la condició de beneficiari de la subvenció.

Les famílies beneficiàries, seran adreçades pels serveis municipals als AMPAS de cada centre escolar a fi i efecte de que siguin proveïts amb els lots de llibres de text o materials corresponents en el cas de l’alumnat d’ESO, adscrits a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text.

Art.6.- Criteris Específics de Valoració.

Els criteris econòmics de valoració de les sol·licituds són els següents:

Fins al 25% dels ingressos màxims per unitat familiar 10 punts

Fins al 50% dels ingressos màxims per unitat familiar 8 punts

Fins al 75% dels ingressos màxims per unitat familiar 6 punts

Fins al 100% dels ingressos màxims per unitat familiar 4 punts

Altres criteris de valoració:

a) Per grau de discapacitat del pare, mare o fill (2 punts).

b) Per la condició de família monoparental (2 punts).

c) Per la condició de família nombrosa (2 punts).

En cas que les sol·licituds superin l’import total destinat a la subvenció es procedirà a la seva assignació a partir de l’ordenació derivada dels criteris de valoració definits anteriorment.

En cas d’empat prevaldran aquelles sol·licituds amb valoració més alta al criteri

econòmic. Si l’empat persisteix es procedirà a realitzar un sorteig públic en el dia i hora assenyalats. La convocatòria del sorteig públic es farà mitjançant anunci al tauler d’anuncis de la corporació.

CAPITOL III.- PROCEDIMENT

Art.7.- Procediment d’atorgament.

Les subvencions s’atorgaran per l’Ajuntament de Cunit en règim de concurrència competitiva.

Tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de subvencions es realitza mitjançant la comparativa de les sol·licituds presentades, a fi i efecte d’establir una prelació entre les mateixes de conformitat amb els criteris de valoració prèviament establerts. D’aquesta manera s’adjudicaran les subvencions a aquelles sol·licituds que hagin obtingut major puntuació en aplicació dels criteris prèviament establerts fins esgotar l’import total destinat a aquests ajuts.

Art.8.- Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria anual corresponent i en cap cas podrà excedir de QUINZE DIES NATURALS a comptar des de la publicació de l’aprovació definitiva de les bases i de la convocatòria al BOPT.

Art.9.- Lloc i forma de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant la presentació d’instància normalitzada amb el model específic per aquesta convocatòria, que s’adjunta a les presents bases (annex 1) acompanyades de la documentació complementària que es determina en les presents bases generals al Registre General de la Corporació municipal.

Els models d’instàncies generals i específiques es posaran a disposició a l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC), així com a la pàgina web municipal.

Art.10.- Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud:

Amb la instància formalitzada (annex nº1) s’haurà d’acompanyar la següent documentació :

a) Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del pare i la mare, o tutor/a legal, i dels fills/filles.

b) Llibre de família.

c) Dades fiscals dels membres de la unitat familiar que obtinguin ingressos de qualsevol tipus, i, en el cas que siguin subjectes obligats per la llei de l’IRPF, declaració de la renda de les persones físiques, tot referit a l’exercici anterior al de la convocatòria.

d) Certificats de pensions i altres ingressos no computables i/o altres ajuts (PIRMI, Renda Garantida de Ciutadania, pensions, subvencions, etc), tot referit a l’exercici anterior al de la convocatòria.

e) En cas de separació o divorci conveni regulador i denúncia d’incompliment si no es percep. En el cas de no existir sentència per estar en tràmit el procediment, s’aportarà testimoni de l’auto d’admissió a tràmit de la demanda o cèdula d’emplaçament. En situacions administratives especials (acollida, etc,) es podrà requerir la documentació necessària que permeti valorar convenientment la situació del nen/a.

f) Certificat de discapacitat.

g) Carnet vigent de família nombrosa, o família monoparental, si és el cas.

h) Declaració responsable de no percebre ni haver sol·licitat cap altre ajut pel mateix concepte i/o compromís de desistiment en el cas d’atorgament (el model de l’esmentada declaració s’adjunta a les presents bases -annex 2- i es posarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web de l’Ajuntament i a l’OAC).

i) Autorització a que el pagament dels llibres de text o materials corresponents en el cas de l’alumnat d’ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text es faci a les AMPAS.-annex 2-.

j) Autorització de cessió i tractament de dades de caràcter personal. Es farà constar en la mateixa sol·licitud (annex nº 1 ) segons model normalitzat.

k) Autorització per demanar i consultar dades de l’AEAT i qualsevol altra administració pública, als efectes de comprovar el compliment dels requisits econòmics. Es farà constar en la mateixa sol·licitud segons model normalitzat (annex nº 1 )

l) Document d’acceptació d’ajut individualitzat per a l’adquisició de llibres de text de l’ajuntament de Cunit i compromís de devolució de llibres en bon estat, segons model normalitzat (annex nº 3).

Art.11.- Instrucció del procediment i valoració de les sol·licituds i òrgans competents.

11.1 L’òrgan instructor de l ‘expedient és el departament de Secretaria

11.2 Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la Comissió de Subvencions dels Llibres comprovarà d’ofici el compliment dels requisits d’empadronament, així com la composició de les diferents unitats familiars als efectes de la determinació dels llindars de renda. Quedaran excloses del procediment les famílies que hagin fet constar dades que no es corresponen amb les dades del Padró municipal.

Així mateix es comprovarà la resta de documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud.

11.3 Un cop comprovades les sol·licituds, es farà públic, mitjançant edicte al tauler d’edictes i anuncis de la corporació, la relació de sol·licituds que no continguin la documentació necessària per ser admeses a tràmit. Les persones interessades hauran de presentar, dins del termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’esmentat edicte, i sense requeriment previ, els documents que manquen a la sol·licitud. En cas contrari, s’entendrà que desisteixen de la seva petició de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.

11.4 Les sol·licituds admeses, les valorarà la comissió de subvencions pels llibres de text constituïda a dit efecte, previ informe del tècnic de la regidoria d’ensenyament.

11.5 La Comissió de Subvencions de llibres de text escolar estarà integrada pels següents membres :

a) President : el/la Regidor/a d’Ensenyament de la Corporació

b) Vocals: el/la Regidor/a i un representant tècnic de Serveis Socials, els representants dels serveis Tècnics del Departament d’Ensenyament i els representants tècnics del departament d’Intervenció i hisenda municipals.

c) Secretari/a: personal administratiu del Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Cunit.

La Comissió de Subvencions de llibres de text escolar podrà sol·licitar assistència tècnica als tècnics dels Serveis Socials comarcals i als tècnics de l’Ajuntament que es consideri oportú.

11.6 Un cop valorades les sol·licituds es remetrà la proposta d’atorgament de subvencions a l’òrgan competent per a la seva concessió.

11.7 L’acord adoptat per l’òrgan competent serà notificat als interessats mitjançant publicació al tauler d’edictes i anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tractar-se d’un procediment de concurrència competitiva.

Art.12.- Òrgan competent per a l’atorgament.

L’Òrgan competent per a l’atorgament de subvencions és la Junta de Govern Local de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’art.14a) de l’Ordenança General de Subvencions, prèvia proposta formulada per la Comissió de Subvencions.

Art.13.- Termini per a l’atorgament de subvencions

El termini màxim per a resoldre i notificar l’atorgament de subvencions per part de l’òrgan competent de la Corporació no pot excedir de tres mesos des de la publicació de la convocatòria al diari oficial corresponent.

La falta de resolució i notificació dins de l’esmentat termini produirà efectes desestimatoris de les sol·licituds presentades.

Art.14.- Forma de pagament de la subvenció.

La condició de beneficiari de la subvenció serà el/la tutor/a legal de l’alumne del corresponent centre escolar dintre del projecte de reciclatge de llibres de text de cada centre i/o materials específics en el cas de l’alumnat d’ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text , si bé el pagament efectiu dels mateixos es durà a terme a les AMPAS dels centres escolars prèvia acreditació del cost dels llibres i entrega dels mateixos. Els documents que acreditin el cost i entrega dels llibres hauran de presentar-se a l’ajuntament abans del 15 de novembre del curs escolar.

CAPITOL IV OBLIGACIONS DELS DESTINARARIS I EL SEUS REPRESENTANTS LEGALS.

1. L’alumnat destinatari dels ajuts per a l’adquisició de llibres de text, resta subjecte a l’obligació de fer un ús adequat i curós d’aquests i de retornar-los en un bon estat de conservació un cop finalitzat el curs escolar o en el moment de la baixa del centre si es produeix el seu trasllat.

2. La cessió de material per part de les AMPAS es farà, en primer terme, del material en estoc i seguidament, en cas que sigui necessari, es procedirà a la compra del material corresponent.

3. Prèvia a la recepció dels llibres, els pares, mares i/o tutors legals del beneficiàri/a, signaran el document d’acceptació que s’adjunta a les presents bases (annex 3) i que explicita les obligacions derivades de l’acceptació.

4. Es determina com a data màxima de retornament dels llibres de text cedits el període de set dies naturals, comptadors des de l’endemà de l’últim dia lectiu del curs escolar, i d’una setmana des de l’endemà de cursar baixa del centre.

5. La no devolució dels llibres de text en el termini establert a dit efecte comportarà l’obligació de reintegrar l’import total del seu cost.

6. La devolució de llibres en mal estat que no permetin la seva reutilització, comportarà igualment l’obligació de la restitució del seu valor econòmic. Els pares/mares i/o tutors dels beneficiaris es responsabilitzaran de la revisió dels llibres abans de tornar-los amb l’objectiu d’esborrar possibles anotacions, subratllats, etc. En cas que les anotacions, subratllats, etc. hagin estat realitzats amb tinta permanent, es considerarà que no se n’ha fet un bon ús, la qual cosa comportarà l’obligació de restitució del valor econòmic del llibre malmès.

7. L’incompliment de l’obligació de retornar els llibres a l’AMPA en bon estat serà causa de reintegrament de l’import corresponent al preu de compra dels llibres, sent el procediment objecte d’aplicació l’establert a la Llei General de Subvencions.

CAPITOL V PRESSUPOST

L’import global dels ajuts destinats anualment quedarà determinat a la convocatòria en funció de la disponibilitat pressupostària, i anirà a càrrec del programa i de l’aplicació pressupostària 3231 4810000.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En cas que el beneficiari no recepcioni els llibres que se li han concedit per motius justificats com, per exemple, canvi de residència o altres, l’Ajuntament de Cunit farà cessió del material a la direcció de l’escola de l’estudiant següent que li correspongui segons la puntuació obtinguda, en les mateixes condicions que a l’alumnat beneficiari.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no estigui previst en les present bases seran d’aplicació l’Ordenança General de Subvencions municipal, la Llei 38/2.003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  1. Aquest multiplicador permet arribar al topall definit pel salari mínim interprofessional.