Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

1. Normes generals.

1.1 Les presents bases tenen per objecte regular els processos selectius per a la provisió de les places que l’Ajuntament de Cunit pugui convocar i que es trobin vacants en la seva plantilla de personal i corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació per a 2010.

1.2. El sistema de selecció i les característiques de cada plaça, així com el contingut de les proves i el programa de temes, s’especificaran en els annexos respectius, que es publicaran oportunament.

1.3. Les bases completes es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i s’exposaran al tauler d’edictes de la Corporació; l´anunci de les convocatòries serà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

1.4. Les proves selectives les quals constin d’una fase d’oposició no podran començar fins dos mesos després de la data en què es publiqui l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat.

1.5. Les proves selectives es regeixen per aquestes bases, per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. Supletòriament s’aplicarà la legislació vigent en matèria de règim local i de funció pública.

2. Requisits dels candidats.

2.1. Per ser admès a la realització de les proves selectives, els aspirants han de complir els requisits següents:

a) Nacionalitat:

Ser ciutadà/ana espanyol/a.

També podran els nacionals d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. Tots podran accedir en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, amb excepció d’aquells que directa o indirectament impliquen una participació en

l’exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o de las Administracions Públiques.

b) Haver complert els 16 anys d’edat i no excedir de l’edat de jubilació forçosa, excepte que una llei estableixi una edat diferent en relació a la plaça que es convoqui.

c) Posseir la titulació exigida i especificada per a cada plaça convocada.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. Els aspirants que tinguin la condició de disminuïts hauran d’adjuntar a la instància el certificat de l’equip oficial de valoració de disminucions que depèn del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat d’exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria.

e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei

53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.

g) Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins del cos i l’escala els puguin ser encomanades.

h) Conèixer la llengua catalana tan l’expressió oral com l’escrita en el nivell que s’indiqui en les bases de la convocatòria, d’acord amb la normativa vigent, i que s’acreditarà mitjançant la superació d’una prova obligatòria i eliminatòria corresponent al nivell.

2.2. Els aspirants que desitgin accedir a places reservades a la promoció interna hauran de complir a mes els següents requisits:

1) Ser funcionari de l’Ajuntament de Cunit de l’escala, grup i si escau, del subgrup que determinin les bases específiques.

2) Posseir una antiguitat de, com a mínim, dos anys de servei actiu en l’escala esmentada.

3) Trobar-se respecte de l’Ajuntament de Cunit, en l’escala, grup i, si escau subgrup esmentat a les bases específiques, en la situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc o de destinació.

Podrà participar en el torn de promoció interna el personal laboral fix de l’Ajuntament de Cunit dels grups i categories que s’indiquin a les bases específiques i que, a la data de la seva entrada en vigor, estiguin desenvolupant funcions o llocs classificats com a propis de personal funcionari, sempre que posseeixin la titulació necessària i reuneixi la resta de requisits exigits.

2.3. Tots els requisits exigits s’hauran de posseir en el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i no s’han d’haver perdut cap d’ells en el moment de la presa de possessió com a funcionari i de la formalització del contracte laboral.

3. Sol·licituds

3.1. Els qui desitgin prendre part en el procés selectiu han de formalitzar la sol·licitud adreçada a la Il·lma. Sra. Presidenta de l’Ajuntament de Cunit, en un model normalitzat que es podrà sol·licitar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, a la qual s’hi adjuntarà:

a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat o equivalent d’aquest document, en persones que no tinguin la ciutadania espanyola d’acord amb les supòsits establerts en el punt 2.1.a) de les presents bases.

b) En els procediments de selecció que es realitzin per concurs-oposició o concurs, la documentació que s’aporti per a la valoració de mèrits s’hauran d’acompanyar amb els justificants de cada un dels mèrits i amb l’especificació que si es tracta de períodes de temps determinats han de venir expressats el dia inicial i final de cada període, i si es tracta de cursos han de venir expressades les hores de durada de cada un d’ells.

c) Justificant d’haver abonat els drets d’examen.

El fet d’abonar els drets d’examen no eximeix de la presentació de la instància de sol·licitud de participació en les proves selectives, la manca de la qual comportarà l’exclusió de l’aspirant.

3.2. Les sol·licituds es poden presentar en el Registre general de l’Ajuntament de Cunit o en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (en endavant, LRJ-PAC), de conformitat amb el qual les oficines de correus hauran de rebre-les sempre que es presentin en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva certificació.

3.3. El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en tot cas de la darrera publicació.

3.4. Les persones aspirants hauran de fer constar que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions i requisits exigits, referits sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds.

3.5. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són

necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

4. Admissió dels aspirants

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds la Presidència de la Corporació dictarà una resolució, en el termini màxim d’un mes, per la qual es declararà aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu. En la mateixa resolució s’establirà la designació nominal del tribunal, i s’anunciarà el lloc, la data i l’hora per a la realització dels exercicis, i l’ordre d’actuació dels aspirants.

Dita resolució es publicarà al BOP o podrà substituïda per la notificació individual a cada aspirant i al tauler d’edictes de la Corporació.

4.2. En la convocatòria específica per a cada procés de selecció es concretarà el procediment de selecció que s’utilitzarà per a proveir la plaça.

4.3. Els processos que segueixin el sistema de concurs-oposició constaran de dues parts diferenciades: la d’oposició i la de concurs, únicament accediran a la fase de concurs els/les aspirants que superin la d’oposició.

4.4. La relació d’admesos i exclosos contindrà el nom i cognom i el DNI dels interessats, ordenats alfabèticament segons els cognoms.

4.5. La relació d’exclosos, que figurarà a continuació de l’anterior, s’ordenarà, en primer lloc, per les causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, dins de cada grup. En el sistema de concurs es podrà establir una puntuació mínima per tenir dret a l’adjudicació de la plaça.

4.6. En l’esmentada relació s’advertirà que els interessats disposen de 10 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la seva publicació, als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació de membres del tribunal. L’esmena de defectes es farà davant el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Cunit.

4.7. Les al·legacions presentades les ha de resoldre l’Ajuntament de Cunit en un termini de 30 dies, després dels quals, si no hi ha resolució expressa, s’entendran desestimades, a l’efecte de la seva impugnació per via Contenciosa i Administrativa.

4.8. Si no es presenten al·legacions contra la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es, aquesta es considerarà aprovada definitivament i no caldrà publicar-la de nou.

4.9. La Corporació tornarà, d’ofici, els drets d’examen a aquells aspirants que siguin definitivament exclosos de la realització de les proves selectives, en el termini màxim d’un mes des de la data de la resolució en què així ho acordi el president de la Corporació.

5. Tribunals qualificador

5.1. Els tribunals qualificadors dels exercicis i dels mèrits dels aspirants tindran la composició següent:

1. Un terç serà integrat per funcionaris de carrera de la mateixa Corporació.

2. Un terç serà integrat per personal tècnic, que pot ser o no personal de la mateixa entitat local. Poden ser empleats públics –funcionaris o laborals- o professionals i treballadors del sector privat.

3. Un terç serà integrat per persones designades a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Poden ser funcionaris o laborals, del sector públic o privat.

5.2. Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, i el president dirimirà els empats amb un vot de qualitat. El secretari assistirà el Tribunal i donarà el suport administratiu necessari per al desenvolupament de les seves actuacions.

5.3. D’acord amb el que preveu el Conveni i Pacte de Condicions de l’Ajuntament de Cunit, es garantirà la presència d’un representant de la Junta de Personal en el Tribunal Qualificador, el qual, s’haurà d’adequar a allò que estableix l’art. 60 de l’EBEP.

5.4. La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es farà mitjançant la resolució a la qual es refereix la base 4.1.

5.5. Els membres del Tribunal s’hauran d’abstenir d’intervenir en les proves selectives, mitjançant notificació formal al president de la Corporació, quan considerin que incorren en algunes de les causes que estableix l’article 28 de la LRJ-PAC, i també en el cas que hagin participat en la preparació prèvia d’algun dels aspirants declarats admesos en els cinc anys immediatament anteriors a la convocatòria de proves selectives.

5.6. Els aspirants podran recusar els membres del tribunal per les mateixes causes d’acord amb l’article 29 de la LRJ-PAC, en un escrit raonat que hauran d’adreçar al president de la Corporació, en el termini i amb els efectes que s’indiquen a les bases 4.4. i 4.5.

5.7. El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat, almenys, dels seus membres, siguin titulars o suplents i serà necessària la presència del president/a i del secretari/a. Les decisions s’hauran d’adoptar per majoria.

5.8. Dins la fase de selecció, el Tribunal resoldrà tots els dubtes d’interpretació i aplicació de les normes que puguin plantejar-se, com també els supòsits no previstos en la normativa.

5.9. El Tribunal podrà acordar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques, en bases a les quals, exclusivament, col·laboraran amb el tribunal. El tribunal només es podrà apartar del criteri seguit per aquests assessors motivant-ho suficientment en l’expedient mitjançant criteris igualment tècnics.

5.10. El president/a adoptarà les mesures oportunes per garantir que els exercicis escrits de la fase d’oposició i que, per tant, no han de llegir els aspirants davant el Tribunal, siguin qualificats sense que els seus membres coneguin la identitat dels aspirants, utilitzant els impresos adients.

5.11. A tots els efectes, la seu del tribunal serà la de l’Ajuntament de Cunit

(Carrer Major, 12 – 43881 Cunit).

5.12. En cap cas el Tribunal no podrà aprovar ni declarar que ha superat les proves selectives un nombre d’aspirants superior al de les places convocades, excepte quan ho diguin les bases (art. 61.8 de la Llei 7/2007)

6. Desenvolupament dels processos selectius

6.1. El procediment de selecció de les convocatòries anunciades és el concurs- oposició o el concurs (en les seves diferents varietats).

6.2. Els processos selectius relatius a concurs-oposició constaran de dues parts diferenciades: la d’oposició i la de concurs. Únicament accediran a la fase de concurs els aspirants que superin la d’oposició.

6.3 Els sistemes selectius de funcionaris de carrera seran els de oposició i concurso-oposició que hauran d’incloure, en tot cas, una o diverses proves per determinar la capacitat dels aspirants i establir l’ordre de prelació. Només en virtut de Llei podrà aplicar-se, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que consistirà únicament en la valoració de mèrits.

7. Procés selectiu per concurs-oposició o concurs

7.1. FASE D’OPOSICIÓ.

7.1.1. Els exercicis de la fase d’oposició seran els determinats en els respectius annexos per a cada plaça convocada.

7.1.2. Tots els exercicis de les diferents proves a les quals s’al·ludeix en els annexos corresponents, seran obligatoris i eliminatoris, quan no s’indiqui el contrari.

Cadascun dels exercicis serà qualificat, quan no s’indiqui el contrari, fins a un màxim de 10 punts, i seran eliminats els opositors que no arribin a un mínim de

5 punts en cadascun d’ells. La puntuació de cada aspirant en cadascun dels exercicis serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents del Tribunal; si entre les puntuacions atorgades hi hagués una diferència de 3 o més punts, se n’exclouran automàticament totes les màximes i les mínimes i es traurà la mitjana de les restants qualificacions.

La qualificació final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.

7.1.3. El coneixement suficient de la llengua catalana s’acreditarà mitjançant la realització d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori, en funció del nivell exigible segons el grup de classificació de la plaça que figura en els annexos corresponents, i es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

En aquesta prova actuarà com a assessor especialista un tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística o del Consell Comarcal de Baix Penedès, el qual proposarà al tribunal tant el contingut com la qualificació de la prova.

Quedaran exempts de realitzar l’esmentada prova els aspirants que aportin certificat del nivell corresponent a la plaça convocada.

7.1.4. Coneixement de la llengua castellana. Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, en què l’aspirant haurà de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal. La qualificació de la prova serà d’apte/no apte caldrà obtenir la qualificació d’apte per participar en el procés selectiu.

Resten exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, fins al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell superior o nivell C2.

7.1.5. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en una crida única, i seran declarats exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos de força major. Aquests casos hauran de ser justificats i lliurement apreciats pel Tribunal.

7.1.6. En qualsevol moment, els membres del Tribunal podran requerir als aspirants que acreditin la seva identitat.

7.2. FASE DE CONCURS

7.2.1. En els supòsits que el sistema de selecció sigui el concurs o en els supòsits que els aspirants que hagin superat la fase d’oposició, passaran a la fase de concurs; i els mèrits al·legats seran avaluats conforme a l’escala que es detalla en els respectius annexes per a cada plaça convocada. La valoració dels mèrits o nivells d’experiència no pot significar, en relació amb les proves selectives, més de la tercera part de la puntuació màxima assumible en el conjunt del concurs oposició.

7.2.2. Tots els mèrits anteriors s’hauran d’acreditar amb l’aportació dels corresponents diplomes o certificats (degudament compulsats), a més, serà necessari per a la valoració dels serveis prestats l’aportació de la vida laboral emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i pel que fa als serveis a l’administració pública es podrà substituir per el corresponent certificat de l’administració corresponent. Pel que fa a la valoració de mèrits acadèmics només tenen validesa els títols, certificats i diplomes expedits per organismes oficials, administracions públiques, col·legis professionals o centres d’ensenyament oficials autoritzats. Els certificats i documents acreditatius de

l’especialització o capacitació professional es computaran només quan tinguin relació amb les funcions del lloc de treball.

7.3. ENTREVISTA

Acabada la fase de concurs es podrà fer una entrevista als/ a les aspirants quan s’indiqui en la convocatòria corresponent, als efectes de comprovar les condicions específiques exigides per a l’exercici del lloc de treball d’acord amb l’establert a l’article 67 del Decret 214/1900 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals.

7.4. PUNTUACIÓ FINAL

La qualificació final de cada aspirant serà la suma de les puntuacions obtingudes en totes les fases.

8. Relació d’aprovats i presentació de documents.

8.1. Un cop establerta la puntuació final, el Tribunal publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació la llista d’aprovats per ordre de puntuació, i elevarà dita relació, com a proposta de nomenament o contractació que tindrà caràcter vinculant, a la Presidència de la Corporació.

Contra aquests resultats finals es podrà interposar recurs d’alçada davant l’alcalde en el termini i amb les efectes dels articles 114 a 117 de la LRJPAC.

8.2. L’aspirant o els aspirants proposats hauran de presentar al Departament de Recursos Humans de la Corporació, en el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà del dia de la publicació de la llista d’aprovats, i sense el requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a continuació:

a) Fotocòpia compulsada o autenticada del títol acadèmic exigit a la convocatòria, o certificat acadèmic oficial que acrediti haver realitzat tots els estudis perpetuats per a l’obtenció del títol i haver abonat els drets per a la seva expedició. Si aquests documents s’haguessin estès desprès de la data en la qual va finalitzar el termini d’admissió de sol·licituds, n’hauran de justificar la data de finalització dels seus estudis.

b) Certificat acreditatiu de no patir malaltia o defectes físics o psíquics que li impedeixi el normal exercici de la seva funció.

c) Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública i no estar inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs o funcions públiques.

8.3. Els aspirants que tinguin la condició de funcionaris públics o del personal en règim laboral indefinit a l’Administració pública, estaran exempts de justificar

documentalment les condicions i els requisits ja demostrats per obtenir l’anterior nomenament o contractació.

Hauran de presentar una certificació del Ministeri, Corporació local o Organisme Públic del qual depenguin, que acrediti la seva condició i circumstàncies que constin en el seu full de serveis i incompatibilitats actualitzades.

8.4. Els aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la documentació, o si en examinar-la es comprovés que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base 2 no podran ser nomenats funcionaris de carrera o contractats laborals i s’anul·laran les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin incorregut per falsejar la sol·licitud inicial. En aquest cas, l’autoritat convocant, a proposta del Tribunal, podrà nomenar l’aspirant exclòs amb més bona puntuació final, sempre que n’hagi obtingut o superat la mínima exigible; en aquest cas, l’aspirant proposat, mitjançant un requeriment previ, disposarà d’un termini de vint dies naturals per presentar la documentació.

8.5 Les actuacions dels tribunals de selecció són fonamentalment orals. Però de totes elles s’ha de deixar constància escrita posteriorment; per això, el secretari les ha de documentar en una acta que ha de contenir com a mínim els elements següents:

• Circumstàncies objectives de la sessió celebrada, especificant el dia i hora de la reunió i el lloc on es va desenvolupar.

• Relació completa dels membres assistents especificant la seva condició, el seu nom i cognoms i el càrrec o representació que tenen (aquesta relació s’acostuma a col·locar a la capçalera de l’acta, al costat esquerre, formant un requadre); els absents i la causa d ’absència.

• L’ordre del dia fixat amb caràcter previ a la celebració de la sessió .

• Els aspectes fonamentals de les deliberacions que s’hagin produït en el desenvolupament de la sessió, les incidències i les interrupcions que s

’hagin produït i els informes o dictàmens que s’hagin pogut estudiar o acceptar .

• La forma i els resultats de la votació o valoració dels candidats .

• El contingut dels acords adoptats per l’òrgan col·legiat, indicant la majoria d’aprovació i la manera com s’ha votat.

9. Nomenaments i presa de possessió o formalització dels contractes laborals

9.1. Un cop exhaurit el termini de presentació de documents, i en el termini màxim d’un mes, la Presidència concedirà el nomenament de funcionari de carrera o disposarà la contractació laboral dels aspirants proposats. Els nomenaments de funcionaris i contractats serà publicat al BOP.

Dins el termini d’un mes, a partir de la data de notificació del nomenament, els aspirants nomenats funcionaris hauran de prendre possessió del seu càrrec

després d’haver fet el jurament o la promesa al que fa referència el Decret

359/1986, de 4 de desembre.

Els opositors que injustificadament no prenguin oportunament possessió del seu càrrec seran declarats cessats amb pèrdua de tots els drets derivats del concurs i del subsegüent nomenament.

9.2. Els aspirants per als quals s’hagi acordat la seva contractació en règim laboral iniciaran la prestació en la data que fixi l’acord de contractació, efectuaran el període de prova que s’estableixi en el contracte.

9.3. Els acords de nomenaments o de contractació poden ser impugnats pels interessats per la via Contenciosa i Administrativa.

9.4. En cadascuna de les convocatòries específiques es poden establir cursos de formació i, si s’escau una fase de prova, que poden tenir caràcter selectiu tal i com s’estableix als articles 51 i 53 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i a l’art. 67 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

10. Incompatibilitats i règim de servei

En l’exercici de les funcions del lloc de treball, serà aplicable al personal funcionari o al contractat en règim laboral la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l’aspirant, en el moment de l’inici de la prestació del servei, haurà de realitzar una declaració de les activitats que realitza o sol·licitar la compatibilitat en el seu cas en el formulari que li facilitarà el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Cunit, o exercir l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

11. Borsa de treball

Els/Les aspirants que havent superat totes les proves corresponents no hagin obtingut suficient puntuació per obtenir plaça, formaran part d’una borsa als efectes de cobrir provisionalment les vacants que es pugin produir per qualsevol motiu, tant dels llocs de treballs a que es refereixen aquestes bases com de la resta de llocs de treball de l’Ajuntament en que siguin equivalents. A tal efecte seran cridats seguint l’ordre de major a menor puntuació obtinguda en el present procés. La borsa només tindria efecte per cobrir possibles interinatges i contractacions laborals temporals. Tindrà una vigència màxima de

2 anys sempre i quan no es celebrin nous processos de selecció que també creïn borses de treball, en aquest cas, la nova llista prevaldrà sobre l’anterior.

12. Assistències

L’assistència dels membres del Tribunal aliens a l’Ajuntament de Cunit es retribuirà d’acord amb el que determina el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

13. Règim de recursos

Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos i els nomenaments com a funcionaris de carrera es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’Alcalde/ssa de la Corporació, dins del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Tarragona, dins del termini de 2 mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la publicació d’aquest acte.

Contra els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, per tractar-se d’òrgans col·legiats depenent de l’alcalde/ssa de la Corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’alcalde/ssa de l’Ajuntament en el termini i amb els efectes que estableixen els arts. 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativa, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Cunit, 6 de setembre de 2010