La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

 1. El Mercat d’Intercanvi i Segona Mà organitzat per l’Ajuntament de Cunit té per objecte el regal, bescanvi i compravenda de productes de segona mà en bon estat, realitzat per la ciutadania, amb la finalitat de prevenir residus mitjançant la seva reducció, reutilització i reciclatge, revaloritzant així productes que sovint es desaprofiten o es llencen, i fomentar el consum col·laboratiu i l’economia del do.

Al mercat es podrà intercanviar, regalar, comprar i vendre entre particulars objectes de segona mà els dies, al lloc i horaris decidits per l’Ajuntament.

 1. Pot participar qualsevol persona, preferentment la ciutadania de Cunit, majors de 18 anys.
 2. Per a participar al mercat cal fer una inscripció prèvia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadana (OAC) mitjançant un formulari que L’Ajuntament posarà a disposició a la mateixa oficina i a la seva pàgina web (www.cunit.cat).
 3. Les persones inscrites al mercat facilitaran les seves dades bàsiques i indicaran el tipus d’articles que volen regalar, bescanviar o vendre. Un cop omplert correctament el formulari es rebrà la confirmació d’inscripció i un número d’inscripció via telefònica o per correu electrònic.
 4. L’Ajuntament publicarà al web municipal la relació de totes les persones autoritzades dos dies abans de la celebració del mercat.
 5. Les persones inscrites que hagin tingut confirmació han de personar-se el dia de celebració del mercat entre les 9.00 i les 9.30 h al punt d’informació del mercat, amb el seu DNI i full de confirmació d’inscripció. Al punt d’informació es facilitarà el número d’inscripció a mode d’identificació que hauran de col·locar en un lloc de la parada ben visible, i s’indicarà el lloc exacte d’ubicació.
 6. L’Ajuntament disposa d’un número limitat de taules, taulons i cadires que s’assignaran d’acord amb els criteris següents: Tindrà prioritat la ciutadania empadronada a Cunit, d’aquests, l’ordre d’inscripció i pels sol·licitants d’altres municipis s’assignaran els espais disponibles per ordre d’inscripció. Tanmateix, aquest ordre podrà ser modificat per l’Ajuntament en base a garantir la destinació dels béns a les tres modalitats previstes: al regal, al bescanvi o a la compravenda a un preu simbòlic.
 7. Les persones que no s’hagin inscrit prèviament al mercat, podran participar-hi sempre i quan hi hagi llocs disponibles i/o parades lliures, prèvia autorització de l’Ajuntament.

L’organització realitzarà inscripcions en el mateix dia del mercat a partir de les 10 hores, realitzant allí mateix l’assignació d’espais i la identificació.

Els i les sol·licitants que no puguin participar en una edició del mercat tindran preferència en la propera edició. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Cunit vetllarà per tal que es respecti una correcta rotació dels participants.

 1. Els articles han d’estar en bon estat i tenir una qualitat mínima que permeti la seva reutilització.
 2. Els articles que es poden regalar, intercanviar o vendre són els següents:
 • Llibres
 • Discs, DVD’s, Pel·lícules
 • Instruments musicals
 • Material informàtic
 • Eines
 • Roba i complements
 • Material per a nadons i infants
 • Parament de la llar
 • Petit electrodomèstic
 • Material esportiu
 • Mobles
 • Jocs i joguines
 • Monedes, segells, minerals i altres productes col·leccionables
 • Material de jardineria i compostatge
 • Productes d’elaboració pròpia, no alimentaris

Per a d’altres productes no contemplats en aquesta relació, cal consultar prèviament la seva acceptació.

 1. En cap cas es podran regalar, intercanviar o vendre productes perillosos o nocius per la salut, pel benestar de la població, el medi o la qualitat i neteja dels espais públics. Tampoc es podran regalar, vendre ni intercanviar animals ni aliments.
 2. Els productes han de complir les condicions de seguretat i higiene que estableixi la norma sectorial específica.
 3. Queda estrictament prohibida la venda de productes que no siguin de segona mà, així com la venda professional.
 4. Les operacions de càrrega i descàrrega, a l’espai destinat per aquest fi, s’han de fer amb la màxima celeritat i seran permeses fins a 30 minuts abans de l’hora oficial d’obertura del mercat (Obertura a les 10 hores). Els productes de cadascuna de les parades han d’estar recollits mitja hora després del tancament oficial del mercat (tancament a les 14 hores).
 5. L’Ajuntament pot canviar l’emplaçament i la dimensió de les parades quan així ho cregui convenient i sempre amb previ avís.
 6. Els productes no poden ser exhibits en cap cas directament damunt el sòl o paviment. En el cas d’objectes de pes o voluminosos, i sempre que les seves característiques ho permetin, s’han de situar damunt de les taules que l’ajuntament facilitarà als participants.

També podrà autoritzar-se l’exhibició dels objectes de pes o voluminosos, sobre unes teles directament sobre el terra, o bé en una altra disposició. En qualsevol cas, haurà de comptar amb el vist-i-plau del responsable municipal.

 1. Cap element o gènere exposat pot sobrepassar el perímetre assignat de la parada.
 2. Amb la finalitat d’avaluar l’abast de la iniciativa, al finalitzar el mercat, les persones a qui se’ls ha assignat un espai, hauran d’omplir una fitxa de valoració de l’activitat, amb la relació dels articles bescanviats o venuts.
 3. L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de celebració del mercat en cas de condicions meteorològiques adverses.
 4. S’ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com també del seu entorn. En finalitzar el mercat les persones participants han de recollir tots els residus i depositar-los degudament separats en l’àrea d’aportació de recollida selectiva de residus que estableixi l’ajuntament, i que en qualsevol cas serà la més propera al lloc de celebració del mercat.
 5. En cas d’incompliment de les determinacions contemplades a les presents bases, l’organització podrà excloure la participació de qui les incompleixi de forma inmediata.
 6. El fet de causar danys en el domini públic o a les instal·lacions i infraestructures municipals afectades a aquest servei públic, comportarà també el deure del seu responsable de rescabalar-los econòmicament o de reinstaurar els béns afectats a l’estat anterior a la producció d’aquests danys, bo i responent davant l’Ajuntament pel seu detriment. Aquesta responsabilitat en els termes de l’article 233.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, serà substanciada i executada per via administrativa.

Cunit, 13 de març de 2013