La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 02/08/2023

Índex

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE CUNIT PER AL CURS ESCOLAR 2023-2024

 

Article 1.- OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases específiques és la concessió de places socials de caràcter gratuït en la llar d’infants municipal als infants de famílies amb problemàtiques socials i econòmiques greus, i sempre dins d’un pla d’intervenció social, entenent com a Pla d’Intervenció Social totes aquelles accions i/o activitats  realitzades, conjuntament amb l’usuari, que tenen per finalitat la consecució d’objectius que l’ajudin a resoldre la seva problemàtica social.

D’acord amb el que estableix al Reglament de servei i de règim intern de llars d’infants de Cunit, en el seu article 20, es determina disposar de 4 places socials per al curs 2023/2024.

 

Article 2.- RÈGIM JURÍDIC DE L’ATORGAMENT

L’atorgament d’aquestes subvencions es regeix pel que disposen les bases per a l’atorgament de subvencions, per l’Ordenança general de subvencions municipal, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Article 3.- REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIARIÀRIES

Per accedir a aquesta subvenció les persones beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

a) Estar empadronat/da en el municipi de Cunit.

b) Complir els criteris de renda econòmica especificats a l’article 4 d’aquestes bases.

c) La sol·licitud ha de formar part d’un pla d’intervenció mitjançant el qual l’ajuda pugui evitar un retrocés en els objectius aconseguits o una pèrdua greu de la qualitat de vida dels membres del nucli familiar. La plaça social es concep, per tant, com una eina més per aconseguir els objectius marcats, no com un objectiu en si mateix.

d) Participar en un pla de treball establert amb l’EBAS del municipi

 

Article 4.- CRITERIS D’ATORGAMENT

Els criteris que es tindran en compte per valorar les sol·licituds seran els següents:

a) Criteris econòmics. El personal tècnic de l’EBAS valorarà les sol·licituds de les famílies que demanin l’ajut, sempre que no superin els llindars que es detallen a continuació:

Els barems establerts s’aplicaran a partir de la següent fórmula :

Per determinar els nivells d’ingressos s’utilitzarà l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de la publicació de la convocatòria multiplicat per 1,2. Aquest multiplicador fa que es situï el límit per damunt del llindar establert de risc a la pobresa.

Es podran tenir en compte, a l’hora de determinar aquest nivell d’ingressos, despeses fixes que pugui tenir la persona o unitat familiar i que serveixen per a la cobertura de necessitats bàsiques (despeses lloguer o hipoteca, despeses derivades de l’atenció a situacions de dependència, etc.)

Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:

 • Unitat familiar formada per un sol adult: IRSC * 1,2
 • Per a cada adult de més a la llar: +0,5 IRSC
 • Per a cada menor de més a la llar: +0,3 IRSC

El fet de no superar aquests ingressos econòmics no determina, en cap cas, tenir dret a les Bases específiques reguladores de la concessió de places socials a la Llar d´Infants Municipal de Cunit. Des dels SSB es tindran en compte, a través de la valoració social i familiar, altres aspectes que determinaran si la persona o unitat familiar té dret a ser-ne beneficiari.

b) Criteris socials. Es concedirà un punt per cada un dels següents criteris socials:

  1. Monoparentalitat
  2. Suport família extensa
  3. Salut:

3.1 Disminucions (+ del 65%)

3.2 Altres situacions de salut que restin capacitat per tenir cura dels fills

3.3 Drogodependències

3.4 Trastorns mentals

 1. Família nombrosa
 2. Problemàtiques socials:

5.1 Haver patit violència de gènere

5.2 Maltractaments a menors

5.3 Conductes asocials o delictives

5.4 Dificultats d’integració social

5.5 Manca d’autonomia personal

5.6 Dificultats relacions familiars i socials

5.7 Mendicitat

5.8 Desatenció institucional

5.9 Altres problemàtiques socials

En cas que hi hagi llista d’espera per accedir a la concessió de les places socials, tindran preferència aquells casos que obtinguin major puntuació després de l’aplicació dels criteris socials.

En cas que es produeixen renúncies o baixes durant el curs escolar, podrà atorgar-se la plaça social al següent de la llista d’espera, pels mesos que restin del curs escolar.

Article 5.- ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

Serà objecte de subvenció l’assistència del fill/a la llar d’infants El Trenet durant un curs escolar, d’acord amb el calendari lectiu de la llar d’infants municipal (de setembre a juliol).

Les places socials contemplen l’horari estrictament lectiu establert al Reglament de servei i de règim intern de llars d’infants municipals, quedant, per tant, exclosos el servei de menjador i les permanències matinals.

 

Article 6.- IMPORT SUBVENCIONABLE

Com a regla general, l’import de la subvenció es correspondrà amb la quota mensual d’assistència a la llar d’infants, ja sigui en jornada completa o matinal, durant els mesos d’assistència a la llar del fill/a, una vegada aplicades les bonificacions màximes a les que pugui tenir dret el beneficiari.

Les quotes i les bonificacions venen regulades a la taxa 3.9 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS.

 

Article 7.- TERMINI DE PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es formalitzaran a través dels Serveis Socials Bàsics de l´Ajuntament de Cunit mitjançant la presentació d’instància normalitzada amb el model específic que s’adjunta a aquestes bases  (annex I).

La presentació de sol·licituds, a causa de la naturalesa dels ajuts, no està sotmesa a un termini concret; per tant, es poden presentar sol·licituds durant tot el curs escolar.

No obstant, en cas que no es cobreixin les places durant el mes de gener, es podran alliberar les places en cas que hi hagi llista d’espera de les places ordinàries.

La persona sol·licitant haurà de presentar, davant el personal tècnic de l’EBAS de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cunit, la documentació següent:

a) DNI/NIE del pare, mare o tutor/a legal del menor.

b) Volant de convivència.

c) Justificació dels ingressos o les rendes de la unitat familiar del peticionari:

 • Pensions, nòmines o prestacions de tots els membres majors de 16 anys que formin part del nucli de convivència.
 • Declaració d’IRPF o, en el seu defecte, el certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres majors de 18 anys que formin part del nucli de convivència.
 • Certificats de percepcions de prestacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i del Servei d’Ocupació de Catalunya, de tots els membres majors de 16 anys que formin part del nucli de convivència.
 • Extractes de tots els comptes bancaris de la unitat familiar dels sis mesos immediatament anteriors al tràmit de l’ajut.
 • Certificat de rendiments bancaris de tots els comptes existents de tots els membres majors de 18 anys que formin part del nucli de convivència.

d) Fotocòpia del llibre de família.

e) Certificat de la condició de discapacitat, si pertoca, expedit per l’administració autonòmica competent.

f) En el cas de separació o divorci, còpia de la sentència de separació o divorci i el conveni regulador de la guarda dels fills/filles

g) Tota altra documentació que ajudi a valorar la situació de la persona o unitat familiar que sol·licita l’ajuda.

h) Acreditació de les despeses derivades de l’habitatge, lloguer i hipoteca, mitjançant els 3 últims rebuts justificatius.

Per a obtenir la condició de beneficiari/ària, no s’ha d’acreditar el compliment dels requisits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i conseqüentment les persones sol·licitants estaran eximides de la presentació de la documentació contemplada en l’apartat 1 de l’article 12 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cunit.

 

Article 8.- TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS 

La instrucció correspondrà al personal tècnic de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cunit, que haurà de formalitzar d’ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut de les quals s’ha de resoldre la resolució de la concessió de la plaça social.

Per això, els treballadors i treballadores socials, que són els/les competents per l’emissió de l’informe preceptiu per a la proposta de la concessió de plaça social, han d’examinar les sol·licituds presentades i la documentació adjunta per determinar si l’atorgament s’adequa a l’objecte d’aquestes bases. Si es considera necessari disposar de documentació complementària per poder fer una correcta valoració de la necessitat sol·licitada, el/la professional podrà sol·licitar la documentació que consideri oportuna.

L’informe emès pel treballador/a social s’eleva a una comissió avaluadora amb les següent funcions:

– Examinar, avaluar i qualificar les sol·licituds d’acord amb els criteris i els requisits que   estableix aquesta convocatòria.

– Ratificar l’informe social que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

– Establir les pautes de seguiment i d’avaluació dels ajuts atorgats i si s’escau les condicions de retorn dels ajuts.

La Comissió Avaluadora està formada per:

a) President: el/la Regidor/a d’Educació de la Corporació

b) Vocals: un representant tècnic de l’Àrea de Serveis a les Persones (Educació o Serveis Socials), i un representant tècnic de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

c) Secretari/a: personal administratiu de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Cunit.

Un cop valorades les sol·licituds per la Comissió Avaluadora es remetrà la proposta d’atorgament de subvencions a l’òrgan competent per a la seva concessió.

 

Article 9.- RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

L’Òrgan competent per a l’atorgament de subvencions és la Junta de Govern Local de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’art.14a) de l’Ordenança general de subvencions, prèvia proposta formulada per la Comissió Avaluadora.

La resolució de l’expedient d’atorgament de les places socials ha de ser expressa i motivada d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases.

La persona beneficiària de la concessió de plaça social haurà de rebre el trasllat de la resolució.

 

Article 10.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Són obligacions de les persones beneficiàries de la plaça social:

a) Correspondre de manera implicada i compromesa al pla de millora establert amb el personal tècnic dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Cunit.

b) Comprometre’s a complir amb el que estableix l’article 37 del Reglament de servei i de règim intern de llars d’infants de Cunit, relatiu a les obligacions dels pares/mares o representants legals.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament de Cunit.

d) Comunicar a l’Ajuntament de Cunit l’obtenció de subvencions i/o ajudes per a idèntica finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, estatal o internacional.

 

Article 11. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

Aquests ajuts podran ser complementaris d’altres ajuts o subvencions atorgats per altres administracions, organismes i institucions públiques o privades, però en cap cas podran superar, de forma aïllada o conjuntament, l’import de la necessitat o deute existent objecte d’ajut d’acord amb aquestes bases.

 

Article 12.- MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la plaça social i, en qualsevol cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

 

Article 13.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA DELS BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ I EFECTES DEL SEU INCOMPLIMENT

D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries, i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.

En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d’ajuts han d’adequar la seva activitat i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d’estàndards mínims i poden ser completats en els seus nivells d’exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l’ajut, o de la tipologia i les característiques de les persones beneficiàries, en les bases específiques reguladores dels ajuts.

Principis ètics i regles de conducta:

 1. Les persones beneficiàries han de mostrar respecte pels drets i llibertats fonamentals de les persones.

 

 1. Les persones beneficiàries d’ajuts han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l’òrgan competent qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o que el pugui afectar. Particularment s’abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

 

 1. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l’activitat objecte de l’ajut.

No fer accions que posin en risc l’interès públic.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d’ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

 1. En particular, les persones beneficiàries d’ajuts assumeixen les obligacions següents:

Comunicar immediatament a l’òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d’interessos.

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l’ajut.

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un procediment de concessió d’ajuts.

Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l’avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l’Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Efectes d’un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta.

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

  

Article 14.- RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS

El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables serà l’establert a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

  

Article 15.-  ALTRES DISPOSICIONS

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà el que disposen els preceptes bàsics de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cunit, les Bases d’execució del pressupost i subsidiàriament les normes del Reglament d’activitats, obres i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

 

A N N E X   I

REGIDORIA D’EDUCACIÓ- SOL×LICITUD DE PLAÇA SOCIAL A LA LLAR D´INFANTS MUNICIPAL DE CUNIT PER AL CURS ESCOLAR 2023/2024

DADES DEL SOL·LICITANT:

Nom i cognoms ____________________________________________, DNI/NIF __________________ Domicili a CUNIT a l´adreça ________________________ núm. ________ i telèfon ___________________.

 

EXPOSO:

Que assabentat/da de la convocatòria pública del programa de concessió de places socials de caràcter gratuït en la llar d´infants municipal de Cunit per al curs escolar 2023/2024, segons les bases aprovades pel Ple de la Corporació en data 7 de junyde 2023, i entenent que la meva situació familiar s’adapta a l’objecte de la convocatòria.

 

SOL×LICITO que el meu fill/a ________________________________nascut en data _________________________________________, pugui ser inclòs/a en el programa de concessió de places socials de la llar d’infants municipal de Cunit pel curs escolar 2023/2024.

 

☐ Autoritzo l’Ajuntament de Cunit a accedir a la meva documentació elaborada per altres administracions públiques, i/o accedir a la documentació ja aportada per mi a qualsevol altra administració pública (indicant l’òrgan administratiu i data de l’aportació), en relació a aquesta sol·licitud.

Data ___________________

 

Signatura