Data de l'última modificació: 09/05/2019

1. OBJECTE, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

·Podran participar les botigues amb establiment permanent i amb seu social al Nucli Antic.

·Parades de venda i exposició de productes artesans relacionats amb la forma del vida dels anys 40 – 50 com ara pa i coques artesanes, productes de la terra com fruites i verdures, conserves, formatges, embotits, mels, caves, vins, cerveses, espelmes, ceràmica, llibres, jocs de fusta, entre d’altres productes. Les sol·licituds de parada amb productes no relacionats amb la temàtica pròpia de la fira quedaran automàticament descartats.

·Altres com entitats o associacions amb seu a Cunit.

2. EMPLAÇAMENT, DATES I HORARI

Dates de celebració:

· Dissabte, 1 de juny de 2019

Horari d’obertura al públic:

· De 10:00h a 21:00h

Emplaçament:

· Nucli Antic de Cunit

El personal de les parades podrà accedir abans de l’obertura al públic, i es recomana que estiguin fins el tancament de la fira, un cop finalitzada l’entrada de públic.

Durant l’horari de la fira, les parades tindran que estar obertes als visitants, i degudament ateses pel personal. En cas d’incompliment, l’organització es reserva el dret a prendre les mesures oportunes.

3. RECINTE FIRAL, CARACTERISTIQUES I LÍMIT DE PARADES

El recinte firal està format pels trams dels carrer que es detallen a continuació:

· C/ Empar Nadal, en el tram comprés entre la Plaça de Sant Sebastià i la Plaça Santiago Rusiñol. El C/ Ramon Casas no estarà tallat al trànsit.

· C/ Puig i Cadafalch, en el tram comprés entre la Plaça Santiago Rusiñol i el C/ Francesc Macià.

· C/ Francesc Macià, en el tram compres entre el C/ Puig i Cadafalch i el C/ Ramon Casas.

· C/ Sant Antoni, en el tram comprés entre l’Avinguda de la Font i el C/ Francesc Macià.

*S’adjunta plànol en el qual es destaca la localització dels carrers.

Les botigues interessades a participar-hi amb establiment permanent i seu social al Nucli Antic, hauran d’ubicar la seva parada a la porta de l’establiment d’acord amb la zona delimitada en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal com a zona 2 – Casc Urbà i determinada en el POEC com a Nucli Antic, zona compresa entre el Carrer Major, Avinguda de la Font, Joaquim Mir i Carrer del Mar. Per aquesta categoria el límit de participació resta sotmès a l’existència d’establiment permanent a la zona descrita.

El nombre màxim de parades d’artesania serà de 30 i s’establiran en els punts assignats per l’ajuntament. L’activitat artesanal es divideix en dos grans blocs, d’acord amb els productes que consten a l’article 1 :

·Bloc 1: 15 titulars d’activitats econòmiques dedicades a l’elaboració i venda de productes artesans no alimentaris.

·Bloc 2: 15 titulars d’activitats econòmiques dedicades a la venda de productes artesans alimentaris naturals i/o envasats.

S’ubicaren com a màxim 30 parades de productes artesans. La grandària de les parades no podrà superar els 4 metres lineals i els 2 metres de profunditat, sent la dimensió òptima d’una parada de 3x2m (6m²)

4. MUNTATGE I DESMUNTATGE

El muntatge es realitzarà el dissabte 1 de juny entre les 08:30h i les 09:45h del matí. El desmuntatge es realitzarà a partir de les 21:00h i fins les 24:00h del dissabte 1 de juny.

Tots els expositors disposaran d’un plànol d’ubicació de la seva parada. Les carpes seran muntades pels propis expositors.

L’organització no facilitarà instal·lació elèctrica donat que per l’època es gaudeix de llum solar fins l’hora de finalització de la fira. Aquells expositors que vulguin disposar d’electricitat hauran d’auto abastir-se amb el seu propi generador.

La Fira obrirà l’accés als visitants, dissabte 1 de juny a les 10:00h. El expositors hauran de tenir la carpa instal·lada i en condicions per a la venda dels productes a les 09:45h com a hora límit.

5. PARTICIPACIÓ

Podran participar les categories d’activitats econòmiques que es detallen a continuació:

Categoria 1: Botigues amb establiment permanent a la zona delimitada en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal com a zona 2 – Casc Urbà i determinada en el POEC com a Nucli Antic, zona compresa entre el Carrer Major, Avinguda de la Font, Joaquim Mir i Carrer del Mar.

·Categoria 2: Activitats econòmiques dedicades a l’elaboració i venda de productes artesans no alimentaris.

·Categoria 3: Activitats econòmiques dedicades a la venda de productes artesans alimentaris naturals i/o envasats.

Donat el caire de recreació històrica de la jornada, tots els participants hauran de portar vestuari amb una estètica similar a la de la Catalunya de postguerra dels anys 1940 -1950. Tanmateix les parades hauran de mostrar una ambientació d’acord amb l’època recreada.

Poden participar les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin immerses en cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques regulada al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l’objecte social o activitat professional.

Les persones físiques o jurídiques d’estat que no pertanyen a la Unió Europea hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que l’Estat de Procedència de l’empresa estrangera admet alhora la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’administració, ens, organismes o entitats del sector públic assimilables en forma anàlogues, i demés requisits de l’art. 55 TRLLCSP.

6. PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ

Per a participar en la “V Fira del Contraban i la Pagesia de Cunit”, els interessats hauran de presentar davant el registre general d’entrada de l’Ajuntament de Cunit (carrer Major, 12 de Cunit) la sol·licitud a través dels models d’instàncies disponibles (d’acord amb la categoria de participació) a la web municipal (www.cunit.cat), o per correu administratiu en les oficines de correus.

Al full de sol·licitud, el contingut mínim serà:

Nom i cognoms, NIF/CIF, adreça, telèfon, correu electrònic, m² de la parada (llargada x amplada), productes a exposar i nom comercial de la parada. Totes les sol·licituds no presentades al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cunit en el període d’inscripció seran no admeses. La instància anirà acompanyada de la documentació corresponent en un sobre tancat, tal i com es detalla a continuació:

SOBRE: Portarà una de les tres mencions següents d’acord amb les categories de participació: Botiga, Artesania no alimentària o Artesania alimentària.

Dins del sobre s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

Categoria 1: Botigues que vulguin exposar i vendre els seus productes al carrer:

· Fotocòpia del NIF del titular de l’activitat. Si és persona jurídica també fotocòpia del CIF i dels estatuts de constitució de la societat.

· Nom comercial i adreça complerta de l’establiment

· Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat o contracte de treball d’aquelles persones que estiguin a la parada venen els productes.

· Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor amb cobertura per a participar en mostres i esdeveniments firals

Categoria 2: Parades de productes artesans no alimentaris:

· Fotocòpia del NIF del titular de l’activitat. Si és persona jurídica també fotocòpia del CIF.

· Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor amb cobertura per a participar en mostres i esdeveniments firals.

· Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat o contracte de treball d’aquelles persones que estiguin a la parada venen els productes.

· Fotografia de la parada amb els productes que s’oferiran

Per a les parades de productes artesans no alimentaris, resten excloses de presentació de l’acreditació del rebut d’autònoms, aquelles persones titulars que no exerceixin la venda de productes artesanals de forma habitual. En aquests casos, la persona titular haurà de presentar una declaració responsable de no habitualitat i exempció del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Annex 1

Categoria 3: Parades de productes artesans alimentaris:

· Fotocòpia del NIF del titular de l’activitat. Si és persona jurídica també fotocòpia del CIF.

· Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor amb cobertura per a participar en mostres i esdeveniments firals.

· Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat o contracte de treball d’aquelles persones que estiguin a la parada venen els productes

· Fotografia de la parada amb els productes que s’oferiran

· Carnet de manipulador d’aliments

De conformitat amb l’article 35 F) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, no caldrà presentar documents que ja es trobin en poder de l’Administració.

7. REQUISITS DE SELECCIÓ

La selecció de botigues participants restarà sotmesa a la documentació presentada i a l’existència d’establiment permanent a la zona delimitada en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal com a zona 2 – Casc Urbà i determinada en el POEC com a Nucli Antic, zona compresa entre el Carrer Major, Avinguda de la Font, Joaquim Mir i Carrer del Mar. Per aquesta categoria el límit de participació resta sotmès a l’existència d’establiment permanent a la zona descrita.

La selecció dels productes artesans es realitzarà per ordre de registre d’entrada de les sol·licituds i fins el límit de 15 parades per a productes alimentaris i 15 parades per a productes no alimentaris. Es podran descartar sol·licituds per repetició de productes o per productes que no s’adeqüin amb els objectius de la fira, amb l’objecte de garantir el propòsit de la Regidoria de Turisme i Patrimoni. Un cop realitzada la selecció ens posarem en contacte amb els paradistes per a que formalitzin el pagament de la taxa corresponent. L’autorització de la parada està condicionada al pagament de la taxa, així doncs aquelles parades que no formalitzin el pagament quedaren descartades automàticament.

8. TERMINIS

El període d’inscripció per participar a “La V Fira del Contraban i la Pagesia” s’inicia el dia 9 de maig i finalitza el dia 17 de maig de 2019, ambdós inclosos. Durant aquest període, les bases de participació, el full de sol·licitud per categoria d’activitat econòmica (1, 2 i 3) i el full de declaració responsable (annex 1) restaran publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit (www.cunit.cat) i al taulell d’anuncis. El tràmit corresponent a la presentació de les sol·licituds de participació restaria paralitzat en el supòsit d’impugnació d’aquestes bases i fins a la seva resolució.

9. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ

Un cop finalitzat el període d’inscripció, el primer dia hàbil següent a la finalització del termini per presentar les sol·licituds, la responsable de l’àrea de Turisme i Patrimoni procedirà a l’obertura del SOBRE i comprovarà la relació de documents que hi figuren aixecant la corresponent acta, a fi i efecte del compliment dels requisits d’admissió. En cas de defecte de forma o de manca de documentació presentada, es procedirà a notificar-lo al titular i es concedirà un termini de 2 dies hàbils des de la recepció de la notificació per a esmenar els defectes de forma o de manca de documentació. Les sol·licituds no esmenades en aquest període, restaran no admeses definitivament. Les sol·licituds esmenades s’incorporaran al gruix de sol·licituds presentades correctament.

Per a la categoria 1 –botiga- seran seleccionades les sol·licituds que hagin presentat la documentació exigida en l’apartat 6 d’aquestes bases, sense límit quantitatiu i subjecte a l’existència d’establiment permanent en la zona descrita en l’apartat 7.

Per a les categories 2 i 3 – artesania no alimentaria i alimentaria, respectivament- seran seleccionades les primeres 15 sol·licituds de cadascuna de les categories d’acord amb el registre d’entrada en el període d’inscripció.

En el supòsit de disposar de menys sol·licituds que límit de parades en una de les categories (2 i 3) i més sol·licituds que límit de parades en l’altre, l’ajuntament podrà variar el nombre de titulars per categoria fins arribar al màxim de 30 titulars.

Un cop realitzada la valoració es dictarà resolució autoritzant l’ocupació de la via pública previ pagament de la taxa municipal. Les sol·licituds que resulten denegades es resoldran motivadament i es procedirà a la notificació als interessats.

Les sol·licituds no seleccionades formaran part, per ordre de registre d’entrada, d’una borsa de reserva per a cobrir possibles baixes entre les sol·licituds seleccionades.

La Regidoria de Turisme i Patrimoni, un cop acabada la selecció, assignarà els llocs als/les titulars autoritzats/des atenent a criteris de “màxima distància” entre productes iguals o similars, per categoria d’activitat econòmica.

10. TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

La selecció del participant queda condicionada al pagament de la taxa 3.10 per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local, Ocupacions en el marc d’una fira.

1.

 

Parades, estands o similars en el marc d’una fira m2/dia
1.1.

 

Parada, estand o similar 1m2 primer dia 1,75
1.2.

 

Parada, estand o similar 1m2 del 2 al 10 dia 1,25
1.3.

 

Parada, estand o similar 1m2 a partir del 11 dia 1,00
1.4.

 

Parada, estand o similar 1m2 primer dia, sector d’alimentació 2,60
1.5.

 

Parada, estand o similar 1m2 del 2 al 10 dia, sector d’alimentació 1,90
1.6.

 

Parada, estand o similar 1m2 a partir del 11 dia, sector d’alimentació 1,20

 

El pagament de la taxa s’ha de formalitzar com a màxim el dia 24 de maig, inclòs.

Totes aquelles sol·licituds que no formalitzin el pagament en aquest termini quedaren descartes automàticament.

Les notificacions de les autoritzacions de les parades s’enviaren per correu ordinari.

11. NORMES BÀSIQUES DE PARTICIPACIÓ

· La ubicació de la parada no obstaculitzarà la lliure circulació de vianants per la via pública.

· L’Ajuntament de Cunit es reserva el dret a suspendre la Fira regulada en aquestes bases en el cas de que no s’arribi a un mínim de parades suficients, en funció de l’espai disponible determinat pel propi ajuntament.

· Els expositors únicament posaren a la venda els productes autoritzats. Un cop comenci la fira, si es comprova que hi ha productes a la venda no autoritzats, es procedirà a la seva retirada.

· Cas de decretar-ne la suspensió de l’activitat o d’haver-ne de revocar l’autorització per part d’aquest ajuntament, l’interessat/ada no tindrà dret a cap mena d’indemnització.

· Es prohibeix expressament i taxativament la presència de menors en les parades sense la companyia física d’adults.

· S’haurà d’oferir el servei amb les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat.

· Els participants hauran d’utilitzar, obligatòriament, llums de baix consum i aportaran un cable allargador per a la presa de corrent.

· Prestar el servei i tractar amb la màxima correcció i de forma escrupolosament igualitària els usuaris.

· No cedir ni subcontractar per cap classe de títol, ni total ni parcial, les prestacions objecte de l’adjudicació, ni realitzar prestacions diferents a les expressament autoritzades i acceptades.

· Satisfer amb puntualitat i diligència els tributs, càrregues socials i altres obligacions públiques econòmiques de qualsevol caràcter, que gravin l’activitat desenvolupada.

· El/La titular de l’autorització serà responsable de la retirada diària de totes les instal·lacions, un cop transcorregut el període d’exposició i venda.

· S’efectuarà la neteja de l’entorn de la instal·lació. A tal efecte estaran els titulars obligats a recollir i dipositar en els contenidors els residus generats, tot respectant la seva separació i dipositant-los en els contenidors més pròxims de l’activitat.

· El titular de l’adjudicació assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui ocasionar la prestació del servei tant a les persones, com a les coses, restant l’ajuntament exclòs de cap responsabilitat.

· Els anuncis amb rètols o indicadors i la publicitat estàtica de productes comercials de qualsevol classe, així com l’ús de megafonia per a tal finalitat, hauran de comptar amb autorització prèvia de l’administració municipal, tant pel que fa a la seva grandària, com pels textos, pintura o emplaçament.

· En el cas d’haver de suspendre la fira per condicions meteorològiques adverses totes les sol·licituds de participació així com el pagament de la corresponent taxa d’ocupació de via pública seran vàlids per a la nova data de celebració que l’organització s’encarregarà de comunicar amb suficient antelació. En cas de no poder assistir a la nova data de celebració es procedirà a la devolució de l’esmentada taxa.

La participació a la “V Fira del Contraban”, suposa l’acceptació integra de les bases reguladores.

Cunit, a data de signatura electrònica

Regidoria de Turisme i Patrimoni