La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 10/01/2019

Índex

1. OBJECTE, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

Des de les regidories de la Gent Gran i de Promoció Econòmica i Comerç es planifica la Primera Edició de La Fira de la Gent Gran 2018 al municipi de Cunit.

És tracta d’una fira sectorial i temàtica dirigida a les persones de la tercera edat, on s’exposaran serveis i productes que aportaran valor a la millora de la qualitat de vida de la Gent Gran.

Podran participar empreses de productes i serveis, la finalitat de les quals, total o parcialment, sigui la millora de la qualitat de vida de la gent gran. Així, productes terapèutics, com ara els que es deriven de pròtesis d’àmbit general (ortopèdia, òptica, fisioteràpia,…); serveis d’atenció a la Gent Gran (residències, centres de dia, serveis lúdics i d’oci,..) i serveis de nutrició saludable (alimentació ecològica, dietes personalitzades,…), entre altres, podran ser candidates a participar en la primera edició de la Fira de la Gent Gran 2018 de Cunit.

2. LLOC, DATES I HORARI

La Fira de la Gent Gran de Cunit 2018 es durà a terme el dia 27 d’octubre.

Horari d’obertura al públic: De 10:00h a 19:00h

El recinte firal obert es situa a la Plaça Catalunya de Cunit.

Durant l’horari de la fira, les empreses hauran d’estar obertes als visitants, i degudament ateses pel personal. En cas d’incompliment, l’organització es reserva el dret a prendre les mesures oportunes.

3.- RECINTE FIRAL, CARACTERISTIQUES I LÍMIT DE PARADES

El nombre màxim de parades serà de 15, i es dividiren en 2 categories d’activitat econòmica:

 • Categoria 1: 10 titulars d’activitats econòmiques NO alimentàries que aportin valor en l’increment de la qualitat de vida de la gent gran.
 • Categoria 2: 5 titulars d’activitats econòmiques alimentàries amb productes naturals i/o envasats que aportin valor en l’increment de la qualitat de vida de la gent gran.

Les empreses participants disposaran de carpes de mida 4×3,5m subministrades per l’Ajuntament de Cunit. Les empreses participants hauran d’adaptar els productes/serveis d’exposició a les mides proporcionades.

4. MUNTATGE I DESMUNTATGE

Les empreses participants disposaran de les carpes ja muntades. La organització dels productes/serveis dins de les carpes subministrades serà responsabilitat de l’empresa, que haurà d’estar finalitzada abans de les 9:45h.

Si algun del/les titulars de les parades autoritzades arriba al recinte firal una vegada la fira és oberta al públic i no presenta cap justificació, l’organització es reserva el dret de donar-li accés al recinte. Tots els expositors disposaren d’un plànol d’ubicació de la seva parada.

L’organització s’ocupa de la instal·lació elèctrica. Aquells expositors que tinguin inclosos llums o focus en la seva parada, no podran superar els 60 w de potència per metre lineal de parada. Per endollar amb la línea de corrent s’exigeix a cada expositor portar el cable d’allargament i les bombetes de baix consum.

La Fira obrirà l’accés als visitants el dia 27 d’octubre de 2018 a les 10:00h i tancarà a les 19:00h

5. PARTICIPACIÓ

Podran participar les categories d’activitats econòmiques que es detallen a continuació:

 • Categoria 1: titulars d’activitats NO alimentàries que aportin valor en l’increment de la qualitat de vida de la gent gran.
 • Categoria 2: titulars d’activitats alimentàries amb productes naturals i/o envasats que aportin valor en l’increment de la qualitat de vida de la gent gran.

Podran participar les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin immerses en cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques regulada al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Els/les titulars hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l’objecte social o activitat professional.

Les persones físiques o jurídiques d’estat que no pertanyen a la Unió Europea hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que l’Estat de Procedència de l’empresa estrangera admet alhora la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’administració, ens, organismes o entitats del sector públic assimilables en forma anàlogues, i demés requisits de l’art. 55 TRLLCSP.

6. REQUISITS D’ADMISSIÓ

Per participar en la Fira de la Gent Gran 2018 les persones físiques i jurídiques interessades hauran de presentar davant el registre general d’entrada de l’Ajuntament de Cunit (carrer Major, 12 de Cunit) la sol·licitud a través dels models d’instàncies disponibles (d’acord amb la tipologia de productes) a la web municipal (www.cunit.cat), o per correu administratiu. La instància anirà acompanyada de la documentació corresponent, tal i com es detalla a continuació:

A) Per a titulars d’activitats NO alimentàries

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física
 • Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica
 • Fotocòpia on consti l’alta en l’impost d’activitats econòmiques. Model 036 o 037
 • 2 fotografies dels productes/serveis a exposar
 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom/a degudament liquidat

B) Per a titulars d’activitats alimentàries amb productes naturals i/o envasats

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física
 • Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica
 • Fotocòpia on consti l’alta en l’impost d’activitats econòmiques. Model 036 o 037
 • 2 fotografies dels productes a exposar
 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom/a degudament liquidat
 • Butlletí actualitzat de reconeixement de la instal·lació elèctrica i/o gas, si s’escau
 • Carnet de manipulador/a d’aliments

7. TERMINIS

El període d’inscripció per participar en Fira de la Gent Gran 2018, s’inicia el dia 24 de setembre i finalitza el dia 11 d’octubre de 2018 ambdós inclosos. Durant aquest període, les bases de participació i el full de sol·licitud per categoria d’activitat econòmica (1 i 2), restaran publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit (www.cunit.cat) i al taulell d’anuncis. El tràmit corresponent a la presentació de les sol·licituds de participació restaria paralitzat en el supòsit d’impugnació d’aquestes bases i fins a la seva resolució.

Totes les sol·licituds no presentades al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cunit en el període d’inscripció seran no admeses.

8. PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ

Un cop finalitzat el període d’inscripció, el primer dia hàbil següent a la finalització del termini per presentar les sol·licituds es procedirà a la qualificació dels documents presentats a fi i efecte dels compliment dels requisits d’admissió, concedint un termini de 2 dies hàbils des de la recepció de la notificació per a esmenar defectes de forma o manca de documentació.

Les sol·licituds no esmenades en aquest període, restaran no admeses definitivament. Les sol·licituds esmenades s’incorporaran al gruix de sol·licituds presentades correctament.

La selecció de sol·licituds admeses es realitzarà atenent a criteris subjectius d’aportació de valor per a la millora de la qualitat de vida de la Gent Gran, que seran determinats pel personal tècnic de les regidories de la Gent Gran i de Promoció Econòmica i Comerç. En el supòsit d’activitats similars, es donarà prioritat per ordre de registre d’entrada.

Nota: En el supòsit de disposar de menys sol·licituds que límit de parades en una de les categories i més sol·licituds que límit de parades en l’altre, l’Ajuntament podrà variar el nombre de titulars per categoria fins arribar al màxim de 15 titulars.

Un cop realitzada la valoració es dictarà resolució autoritzant l’ocupació de la via pública previ pagament de la taxa municipal. Les sol·licituds que resulten denegades es resoldran motivadament i es procedirà a la notificació als interessats.

Les sol·licituds no seleccionades formaran part, per ordre de registre d’entrada, d’una borsa de reserva per a cobrir possibles baixes entre les sol·licituds seleccionades.

La regidoria de la Gent Gran i la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, un cop acabada la selecció, assignaran els llocs als/les titulars autoritzats/des atenent a criteris de “màxima distància” entre productes iguals o similars, per categoria d’activitat econòmica.

El dia 24 d’octubre de 2018 es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit (www.cunit.cat) i al taulell d’anuncis la relació de les parades admeses i no admeses.

9. TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

L’autorització definitiva resta condicionada al pagament de la taxa 3.10 per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local, Ocupacions en el marc d’una fira.

  CONCEPTE TARIFA import
1 Ocupacions en el marc d’una fira m²/dia
1.1 parada, estand o similar 1 m2 primer dia 1,75

El pagament de la taxa s’ha de formalitzar com a màxim el dia 19 d’octubre de 2018, inclòs. Totes aquelles sol·licituds que no formalitzin el pagament en aquest termini quedaren descartades automàticament.

Les notificacions de les autoritzacions de les parades s’enviaran per correu ordinari o electrònic.

10. NORMES DE PARTICIPACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT

1.- Es prohibeix expressament i taxativament la presència de menors en les parades sense la companyia física d’adults.

2.- S’haurà d’oferir el servei amb les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat.

3.- Les empreses/entitats participants hauran d’utilitzar, obligatòriament, llums de baix consum i aportaran un cable allargador per a la presa de corrent.

4.- Les empreses/entitats hauran d’incorporar, obligatòriament, un magneto tèrmic i un diferencial limitador de potència, davant de sobrecàrregues energètiques sobrevingudes. La màxima potencia permesa serà de 60w per metre lineal de parada.

5.- Es realitzarà un registre d’empreses/entitats que no respectin el contingut de les sol·licituds presentades per les quals rebran l’autorització de participació. Si l’ajuntament detecta alguna discrepància entre els continguts de les instàncies presentades i autoritzades i els productes/serveis proposats, es procedirà a penalitzar al/la titular sense poder participar. Les discrepàncies es valoraran en els àmbits següents:

-Fotografies de productes/serveis presentats i autoritzats i productes/serveis exposats efectivament dins de les carpes.

-Tancament de la parada abans de les 19:00h.

6.- Les empreses/entitats autoritzades hauran d’arribar al recinte amb el temps suficient perquè la seva parada estigui preparada a les 10:00h. Una vegada la fira és oberta al públic, cap empresa/entitat, sense justificació prèvia i per escrit, tindrà accés al recinte i no podrà organitzar la carpa assignada. Tanmateix, l’organització es reservarà el dret de donar-li accés o no al recinte.

7.- Les empreses/entitats participants hauran de mantenir, obligatòriament, la carpa oberta al públic fins les 19:00h. Resta expressament prohibit avançar l’hora de recollida i tancament de la carpa.

8.- Prestar el servei i tractar amb la màxima correcció i de forma escrupolosament igualitària les persones usuàries.

9.- No cedir ni subcontractar per cap classe de títol, ni total ni parcial, les prestacions objecte de l’adjudicació, ni realitzar prestacions diferents a les expressament autoritzades i acceptades.

10.- Satisfer amb puntualitat i diligència els tributs, càrregues socials i altres obligacions públiques econòmiques de qualsevol caràcter, que gravin l’activitat desenvolupada.

11.- Els/les titulars de les adjudicacions resten obligats a recollir i dipositar en els contenidors els residus generats, tot respectant la seva separació i dipositant-los en els contenidors més pròxims de l’activitat.

12.- El/la titular de l’adjudicació assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui ocasionar la prestació del servei tant a les persones, com a les coses, restant l’ajuntament exclòs de cap responsabilitat.

13.- L’Ajuntament de Cunit es reserva el dret a suspendre la Fira regulada en aquestes bases en el cas de que no s’arribi a un mínim d’empreses participants, en funció de l’espai disponible determinat pel propi ajuntament.

14.- Cas de decretar-ne la suspensió de l’activitat o d’haver-ne de revocar l’autorització per part d’aquest ajuntament, l’interessat/da no tindrà dret a cap mena d’indemnització.

La participació a la Fira de la Gent Gran 2018, suposa l’acceptació integra de les bases reguladores.

Cunit, 19 de juliol de 2018