Data de l'última modificació: 22/05/2019

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

 1. OBJECTE, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

Des de l’any 2004, a Cunit s’organitza la Fira d’Artesania d’Estiu, una fira coneguda i de referència en el municipi. El recinte firal ocupa la vorera del Passeig Marítim, en el tram comprés entre l’Avinguda Julio Cesar i carrer de Les Sorres

És tracta d’una fira sectorial, on s’exposen a la venda productes del sector artesà alimentari i no alimentari, i va adreçada al públic en general.

Podran participar parades de venda i exposició de productes artesans de joieria, bijuteria, teixits, calçat, escultures, sabons naturals, minerals, vidre, complements d’acer, productes de fusta, alimentació variada, com ara, coques, olis, mel, embotits, formatges, pastisseria o alimentació elaborada a la parada, entre altres. També podran participar aquelles parades que realitzin tallers o demostracions d’oficis artesans.

La Fira d’Artesania persegueix un doble objectiu: d’una banda, impulsar accions de  dinamització a la zona del Passeig Marítim, i d’altra, contribuir a la promoció del teixit comercial ja instal·lat.

 

 1. LLOC, DATES I HORARI

La Fira d’Artesania. Estiu 2019 es portarà a terme durant els 19 dies que es detallen a continuació:

 • Inauguració: dia 29 de juny
 • Juliol: dies 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • Agost: dies 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 i 31

Total: 19 dies

Horari d’obertura al públic: De 18:00 h a 00:00 h

El recinte firal obert es situa al Passeig Marítim, en el tram comprés entre els carrer Les Sorres i el carrer Julio Cesar.

El personal de les parades podrà accedir abans de l’obertura al públic per tal de condicionar-les. És obligatori que las parades restin obertes fins les 00:00, fins el tancament diari de la fira.

Durant l’horari de la fira, les parades tindran que estar obertes als visitants, i degudament ateses pel personal. En cas d’incompliment, l’organització es reserva el dret a prendre les mesures oportunes.

 

3.- RECINTE FIRAL, CARACTERISTIQUES I LÍMIT DE PARADES

El nombre màxim de parades serà de 40, i es dividiren en 3 categories d’activitat econòmica:

 • Categoria 1: 25 titulars d’activitats econòmiques dedicades a l’elaboració i venda de productes artesans NO Aquestes parades podran oferir als visitants demostracions de l’ofici artesà en la mateixa parada.
 • Categoria 2: 10 titulars d’activitats econòmiques dedicades a la venda de productes artesans alimentaris naturals i/o envasats NO elaborats a la parada.
 • Categoria 3: 5 titulars d’activitats econòmiques dedicades a la venda de productes artesans alimentaris naturals i/o envasats elaborats a la mateixa parada.

La Fira d’Artesans s’ubica al Passeig Marítim de Cunit (entre l’avinguda Juli Cèsar i el carrer de les Sorres).

S’ubicaran com a màxim 40 parades. La grandària màxima de les parades serà:

Per a productes artesanals NO alimentaris: Màxim de 4 metres lineals

Per a productes artesanals alimentaris Elaborats i NO elaborats: Màxim de 6 metres lineals

La profunditat de les parades serà de 3 metres per a totes les parades autoritzades

Entre parada i parada autoritzada es deixaran 0,5 metres de distància per facilitar l’entrada i sortida dels/les titulars. Els/les titulars que ofereixin productes i, simultàniament, facin demostracions d’oficis a l’espai on s’ubicarà la parada, hauran de respectar el màxim espai autoritzat, on inclourà productes oferts i serveis prestats.

 

 1. MUNTATGE I DESMUNTATGE

El muntatge es realitzarà tots els dies de la fira, a partir de les 16:00h fins les 17:45h. El  desmuntatge es realitzarà, obligatòriament, a partir de les 00:00h i fins a la 01:00h.

Els vehicles dels expositors hauran sortir del recinte firal (vorera del Passeig Marítim) abans de les 17:30h durant els dies de fira.

Si algun del/les titulars de les parades autoritzades arriba al recinte firal una vegada la fira és oberta al públic i no presenta cap justificació, l’organització es reserva el dret de donar-li accés al recinte.

Tots els expositors disposaren d’un plànol d’ubicació de la seva parada. Les carpes seran muntades pels propis expositors.

L’organització s’ocupa de la instal·lació elèctrica. Aquells expositors que tinguin inclosos llums o focus en la seva parada, no podran superar els 60 w de potència per metre lineal de parada.

Per endollar amb la línea de corrent s’exigeix a cada expositor portar el cable d’allargament i les bombetes de baix consum.

Les parades hauran d’incorporar, obligatòriament, un magneto tèrmic i un diferencial limitador de potència, davant de sobrecàrregues energètiques sobrevingudes. La màxima potencia permesa per la instal·lació de llums i/o focus serà de 60w per metre lineal de parada fins a un màxim de 360w per a una parada de 6 metres lineals (màxim lineal permès).

La Fira obrirà l’accés als visitants el dia 29 de juny, dissabte, a les 18:00h. El expositors hauran de tenir la carpa instal·lada i en condicions per a la venda dels productes a les 17:45h com a hora límit.

 

 1. PARTICIPACIÓ

Podran participar les categories d’activitats econòmiques que es detallen a continuació:

 • Categoria 1: activitats econòmiques dedicades a l’elaboració i venda de productes artesans no alimentaris. Aquestes parades podran oferir als visitants demostracions de l’ofici artesà en la mateixa parada.
 • Categoria 2: activitats econòmiques dedicades a la venda de productes artesans alimentaris naturals i/o envasats NO elaborats a la mateixa parada.
 • Categoria 3: activitats econòmiques dedicades a la venda de productes artesans alimentaris elaborats a la mateixa parada.

 

Podran participar les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin immerses en cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques regulada al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Els/les titulars hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l’objecte social o activitat professional.

Les persones físiques o jurídiques d’estat que no pertanyen a la Unió Europea hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que l’Estat de Procedència de l’empresa estrangera admet alhora la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’administració, ens, organismes o entitats del sector públic assimilables en forma anàlogues, i demés requisits de l’art. 55 TRLLCSP.

 

 1. REQUISITS D’ADMISSIÓ

Per participar en la Fira d’Artesania d’Estiu 2019 les persones interessades hauran de presentar davant el registre general d’entrada de l’Ajuntament de Cunit (carrer Major, 12 de Cunit) la sol·licitud a través dels models d’instàncies disponibles (d’acord amb la tipologia de productes) a la web municipal (www.cunit.cat), o per correu administratiu. La instància anirà acompanyada de la documentació corresponent, en dos sobres tancats, tal i com es detalla a continuació:

6.1. SOBRE 1: Portarà la menció “Activitat Econòmica (“1”, “2” o “3” d’acord amb la categoria d’activitat econòmica). Documentació administrativa per a poder participar en la Fira d’Artesania d’Estiu. Edició 2019.

S’haurà d’adjuntar la documentació següent:


A) Per a parades de productes artesans no alimentaris

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física
 • Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica
 • Escrit amb la relació detallada dels productes a exposar, color i material de la parada/carpa i metres lineals de la parada
 • 2 fotografies de la parada i productes a exposar
 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom/a degudament liquidat o, en el seu defecte, declaració responsable d’Activitat no Habitual


B) Per a parades de productes artesans alimentaris NO elaborats a la parada

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física
 • Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica
 • Escrit amb la relació detallada dels productes a exposar, color i material de la parada/carpa i metres lineals de la parada
 • 2 fotografies de la parada i productes a exposar
 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom/a degudament liquidat
 • Carnet de manipulador/a d’aliments

C) Per a parades de productes artesans alimentaris elaborats a la parada 

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física
 • Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica
 • Escrit amb la relació detallada dels productes a exposar, color i material de la parada/carpa (si es cau) i metres lineals de la parada
 • 2 fotografies de la parada i productes a exposar
 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom/a degudament liquidat
 • Butlletí actualitzat de reconeixement de la instal·lació elèctrica i/o gas
 • Carnet de manipulador/a d’aliments

Nota 1: Els/les titulars que elaborin els seus productes a les parades i que necessitin d’instal·lació elèctrica tindran limitada la potència màxima a 2.500w.

Nota 2: Només es permetrà la presentació de la Declaració Responsable d’Activitat No Habitual a la categoria de productes artesans NO alimentaris.

6.2. SOBRE 2: Portarà la menció “Documentació susceptible de valoració per a la selecció de sol·licituds”.

S’haurà d’adjuntar la documentació següent de què es disposi:

 

A) Per a parades de productes artesans NO alimentaris

 • Declaració jurada de que l’ofici desenvolupat està comprés en el Decret 182/2014, de 30 de desembre, pel qual es classifica l’activitat artesanal en un Repertori de Famílies d’Oficis Artesans ((DOGC 6786 de 12 de gener de 2015)
 • Acreditació de haver participat en fires similars


B) Per a parades de productes artesans alimentaris (elaborats i NO elaborats)

 • Declaració jurada de que l’ofici artesà desenvolupat estigui comprés en l’annex 2 del Repertori d’Oficis Artesans Alimentaris, (Decret 285/2006, DOGC 4.670 de 6 de juliol)
 • Acreditació de haver participat en fires similars

 

 1. TERMINIS

El període d’inscripció per participar en Fira d’Artesania d’Estiu 2019, s’inicia el dia 20 de maig i finalitza el dia 7 de juny de 2019 ambdós inclosos. Durant aquest període, les bases de participació, el full de sol·licitud per categoria d’activitat econòmica (1, 2 i 3), la declaració responsable d’Activitat No Habitual i les declaracions responsables de Repertoris d’Oficis Artesans restaran publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit (www.cunit.cat) i al taulell d’anuncis. El tràmit corresponent a la presentació de les sol·licituds de participació restaria paralitzat en el supòsit d’impugnació d’aquestes bases i fins a la seva resolució.

A la sol·licitud s’acompanyarà en sobres tancats, la documentació que s’estableix a l’apartat 6 d’aquestes bases, d’acord amb la categoria per a la qual es sol·licita l’autorització.

No s’admetran propostes de participació per dies o per mesos. Les persones que vulguin participar ho hauran de sol·licitar pels 19 dies previstos de Fira.

Totes les sol·licituds no presentades al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cunit en el període d’inscripció seran no admeses.

 

 1. PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ

 

Un cop finalitzat el període d’inscripció, el primer dia hàbil següent a la finalització del termini per presentar les sol·licituds es procedirà a l’obertura del SOBRE 1 i 2, i a la qualificació dels documents presentats a fi i efecte dels compliment dels requisits d’admissió, concedint un termini de 2 dies hàbils des de la recepció de la notificació per a esmenar defectes de forma o manca de documentació.

Les sol·licituds no esmenades en aquest període, restaran no admeses definitivament. Les sol·licituds esmenades s’incorporaran al gruix de sol·licituds presentades correctament.

La selecció de sol·licituds admeses es realitzarà per ordre cronològic d’entrada al Registre General de l’Ajuntament de Cunit. Seran seleccionades les primeres 25 sol·licituds registrades de la categoria 1, les 10 primeres de la categoria 2 i les 5 primeres de la categoria 3, excepte en el supòsit que es detalla a continuació:

 • En relació a la categoria 1 (No alimentari) i en el supòsit que durant el període establert d’inscripció el nombre de sol·licituds superi el límit màxim de parades previst (25), l’Ajuntament de Cunit donarà prioritat, independentment de l’ordre d’entrada, a activitats artesanals compreses en Repertori de Famílies d’Oficis Artesans (Decret 182/2014, DOGC 6786 de 12 de gener de 2015). Prioritzades aquestes sol·licituds, se seguirà l’admissió per ordre cronològic d’entrada fins arribar al màxim de 25.

 • En relació a les categories 2 i 3 (alimentari NO elaborat i elaborat) i en el supòsit que durant el període establert d’inscripció el nombre de sol·licituds superi el límit màxim de parades previst (10+5), l’Ajuntament de Cunit donarà prioritat, independentment de l’ordre d’entrada, a activitats artesanals compreses en l’annex 2 del Repertori d’Oficis Artesans Alimentaris, (Decret 285/2006, DOGC 4.670 de 6 de juliol). Prioritzades aquestes sol·licituds, se seguirà l’admissió per ordre cronològic d’entrada fins arribar al màxim de 15.

 • En el supòsit de disposar de menys sol·licituds que límit de parades en una de les categories i més sol·licituds que límit de parades en l’altre, l’Ajuntament podrà variar el nombre de titulars per categoria fins arribar al màxim de 40 titulars.

 

Un cop realitzada la valoració es dictarà resolució autoritzant l’ocupació de la via pública previ pagament de la taxa municipal. Les sol·licituds que resulten denegades es resoldran motivadament i es procedirà a la notificació als interessats.

Les sol·licituds no seleccionades formaran part, per ordre de registre d’entrada, d’una borsa de reserva per a cobrir possibles baixes entre les sol·licituds seleccionades.

La regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, un cop acabada la selecció, assignarà els llocs als/les titulars autoritzats/des atenent a criteris de “màxima distancia” entre productes iguals o similars, per categoria d’activitat econòmica.

Entre els dies 24 i 28 de juny de 2019 es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit (www.cunit.cat) i al taulell d’anuncis la relació de les parades admeses i no admeses.

 1. TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

 

L’autorització definitiva resta condicionada al pagament de la taxa 3.10 per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local, Ocupacions en el marc d’una fira.

 

  CONCEPTE TARIFA import
1 Ocupacions en el marc d’una fira m²/dia
1.1 parada, estand o similar 1 m2 primer dia 1,75
1.2 parada  estand o similar 1 m2 del 2 a 10 dia 1,25
1.3 parada, estand o similar 1 m2 a partir de 11 dia 1,00
1.4 parada, estand o similar 1 m2 1er dia, alimentació 2,60
1.5 parada  estand o similar 1 m2 del 2 a 10 dia, alimentació 1,90
1.6 parada, estand o similar 1 m2 a partir de 11 dia, alimentació 1,20

 

El pagament de la taxa s’ha de formalitzar com a màxim el dia 21 de juny de 2019, inclòs. Totes aquelles sol·licituds que no formalitzin el pagament en aquest termini quedaren descartes automàticament.

Les notificacions de les autoritzacions de les parades s’enviaren per correu ordinari o electrònic.

 

 1. NORMES DE PARTICIPACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT

 

1.- La ubicació de la parada no obstaculitzarà la lliure circulació de vianants per la via pública.

2.- El participants hauran de procurar la màxima homogeneïtat possible en relació a l’estructura de les seves parades per tal de transmetre una imatge unificada de la fira. Així dons, les carpes hauran de ser, obligatòriament, blanques o en tonalitats de colors beix clars. S’ha de col·locar, també amb caràcter obligatori, fons de parada del mateix color o de tonalitats de colors beix.

3.- No es permetran parades amb barres de ferro. Les carpes hauran de ser d’alumini o de fusta.

4.- Es prohibeix expressament i taxativament la presència de menors en les parades sense la companyia física d’adults.

5.- S’haurà d’oferir el servei amb les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat.

6.- Els participants hauran d’utilitzar, obligatòriament, llums de baix consum i aportaran un cable allargador per a la presa de corrent.

7.- Les parades hauran d’incorporar, obligatòriament, un magneto tèrmic i un diferencial limitador de potència, davant de sobrecàrregues energètiques sobrevingudes. La màxima potencia permesa per la instal·lació de llums i/o focus serà de 60w per metre lineal de parada fins a un màxim de 360w per a una parada de 6 metres lineals (màxim lineal permès).

8.- Els/les titulars de la categoria d’activitat econòmica 3 (productes artesans alimentaris elaborats a la parada) i que necessitin d’instal·lació elèctrica tindran limitada la potència màxima a 2.500w.

9.- Es realitzarà un registre de titulars de parades que no respectin el contingut de les sol·licituds presentades per les quals rebran l’autorització de participació. Si l’ajuntament detecta alguna discrepància entre els continguts de les instàncies presentades i autoritzades, i el resultat del muntatge de les parades, es procedirà a penalitzar al/la titular sense poder participar en les edicions de 2020 i 2021. Les discrepàncies es valoraran en els àmbits següents:

 • Metres lineals sol·licitats de parada, autoritzats i metres ocupats efectivament.
 • Fotografies de productes presentats i autoritzats i productes exposats efectivament a la venda a les parades.
 • Colors de la carpa proposada a la instància i color instal·lat efectivament.
 • Material de la carpa proposat a la instància i material emprat efectivament.
 • Absència del/la titular:  Quan un/a titular no faci acte de presència, sense justificació per escrit adreçat a la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, dos vegades o més.
 • Tancament de la parada abans de les 00:00h.

10.- Els/les titulars de les parades autoritzades hauran d’arribar al recinte amb el temps suficient perquè la seva parada estigui preparada a les 17:45h. Una vegada la fira és oberta al públic, cap paradista, sense justificació prèvia i per escrit, tindrà accés al recinte i no podrà muntar la parada. Tanmateix, l’organització es reservarà el dret de donar-li accés o no al recinte.

11.- Els/les paradistes podran deixar els vehicles als accessos al Passeig Marítim per realitzar els treballs de carrega i descarrega. Un cop hagin descarregat, hauran de retirar els vehicles perquè altres parades puguin realitzar el treball de muntatge i desmuntatge. Els accessos estaran delimitats amb tanques i un avís de prohibir estacionar, amb l’objectiu de reservar-los pels treballs de càrrega i descàrrega dels/les paradistes. Els vehicles hauran d’estar retirats de la vorera del Passeig Marítim a les 17:30 hores durant els dies de fira.

12.- Els/les paradistes hauran de mantenir, obligatòriament, la parada oberta al públic fins les 00:00h. Resta expressament prohibit avançar l’hora de recollida i tancament de la parada.

13.- Prestar el servei i tractar amb la màxima correcció i de forma escrupolosament igualitària els usuaris.

14.- No cedir ni subcontractar per cap classe de títol, ni total ni parcial, les prestacions objecte de l’adjudicació, ni realitzar prestacions diferents a les expressament autoritzades i acceptades.

15.- Satisfer amb puntualitat i diligència els tributs, càrregues socials i altres obligacions públiques econòmiques de qualsevol caràcter, que gravin l’activitat desenvolupada.

16.- El/La titular de l’autorització serà responsable de la retirada diària de totes les instal·lacions, un cop transcorregut el període d’exposició i venda.

17.- S’efectuarà la neteja de l’entorn de la instal·lació. A tal efecte estaran els titulars obligats a recollir i dipositar en els contenidors els residus generats, tot respectant la seva separació i dipositant-los en els contenidors més pròxims de l’activitat.

18.- El titular de l’adjudicació assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui ocasionar la prestació del servei tant a les persones, com a les coses, restant l’ajuntament exclòs de cap responsabilitat.

19.- L’Ajuntament de Cunit es reserva el dret a suspendre la Fira regulada en aquestes bases en el cas de que no s’arribi a un mínim de parades suficients, en funció de l’espai disponible determinat pel propi ajuntament.

20.- No s’admetran propostes de participació per dies o per mesos. Les persones que vulguin participar ho hauran de sol·licitar pels 19 dies previstos de Fira.

21.- Cas de decretar-ne la suspensió de l’activitat o d’haver-ne de revocar l’autorització per part d’aquest ajuntament, l’interessat/da no tindrà dret a cap mena d’indemnització.

 

La participació a la Fira d’Artesania 2019, suposa l’acceptació integra de les bases reguladores.

Cunit,  maig de 2019