La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 18/10/2019

Índex

BASES GENERALS PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER FINANÇAR DESPESES DE TRANSPORT DE L’ALUMNAT QUE CURSI ESTUDIS REGLATS NO OBLIGATORIS FORA DEL MUNICIPI DE CUNIT  DURANT EL CURS ESCOLAR

 

CAPITOL I .- DISPOSICIONS GENERALS

 

Art. 1 – Objecte i Finalitat

 

Les presentes bases tenen per objecte establir les normes que han de regir la concessió, en règim de concurrència competitiva, dels ajuts socials a la mobilitat pels estudiants residents al municipi de Cunit, que realitzin estudis d’ensenyances reglades no obligatòries durant el curs escolar, fora del municipi.

 

La llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, al seu article 83.1 assenyala que per a garantir la igualtat de totes les persones en l’exercici del dret a l’educació, els estudiants amb condicions socioeconòmiques desfavorables tindran dret a obtenir beques i ajuts a l’estudi que a l’ensenyament postobligatori tindran en compte a més a més el rendiment escolar dels alumnes.

 

La situació geogràfica i la dispersió de la població del nostre municipi, així com la  manca d’oferta educativa reglada, més enllà del batxillerat, i els cicles formatius ofertats a l’Institut Ernest Lluch de Cunit, suposen en ocasions un obstacle per a que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats d’accés als estudis universitaris i cicles formatius pels quals s’han de desplaçar fora del nostre municipi. Per aquest motiu, és necessari adoptar mesures compensatòries que facilitin l’accés a aquests estudis que contribueixi a proporcionar a aquests alumnes una formació de qualitat.

 

A fi i efecte de garantir l’esmentat dret i que tots els estudiants del municipi independentment de la seva situació econòmica i social puguin accedir a l’educació en idèntiques condicions, l’Ajuntament de Cunit aprova les bases de participació per l’atorgament d’ajuts per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursi estudis reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit.

 

La finalitat d’aquesta convocatòria és ajudar als alumnes en les despeses de transport públic (únicament tren i/o autobús) que s’originin amb motiu de la realització dels estudis fora del municipi, quan no hi hagi possibilitat de cursar-los a Cunit per no existir oferta educativa dins del municipi.

 

 

 

Art. 2.- Règim Jurídic de l’atorgament

 

L’atorgament de les subvencions es regeix pel que disposen les bases per a l’atorgament de subvencions, per l’Ordenança General de Subvencions Municipal, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

CAPITOL II.- REQUISITS I CONDICIONS PER A L’ATORGAMENT.

 

Art. 3 .- Beneficiaris

 

3.1. Poden ser beneficiàries de les subvencions els alumnes que compleixin els següents requisits d’admissió:

 

 1. a) Estar empadronat/da al municipi de Cunit amb un mínim de 3 mesos anteriors a la publicació definitiva al Butlletí Oficial de Tarragona de la convocatòria.

 

 1. b) Estar matriculat durant el curs escolar de la convocatòria en ensenyaments reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit (universitaris, cicles formatius, etc), sempre i quan aquests estudis no puguin ser cursats a Cunit, per no existir oferta educativa dins del municipi.

 

 1. c) Haver superat almenys el 70% dels crèdits matriculats el curs anterior a la convocatòria en el cas d’estudis universitaris, o equivalent en cas d’altres estudis.

 

3.2. Per a obtenir la condició de becari/ària, no s’ha d’acreditar el compliment dels requisits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i conseqüentment els sol·licitants estaran eximits de la presentació de la documentació contemplada en l’apartat i de l’article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cunit.

 

3.3. Les persones sol·licitants de l’ajut s’adhereixen al codi ètic d’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i que són els següents:

 

3.3.1 Les persones beneficiaries d’ajuts han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l’òrgan competent qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s’han d’abstenir de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

 

3.3.2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

 

 1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l’activitat objecte d l’ajut.
 2. No fer accions que posin en risc l’interès públic
 3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d’ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

 

3.3.3 En particular, les persones beneficiàries d’ajuts assumeixen les obligacions següents:

 

 1. Comunicar immediatament a l’òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d’interessos.
 2. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l’ajut.
 3. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment de concessió d’ajuts.
 4. Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l’avaluació del compliment de les obligacions que estableixen aquestes bases, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
 5. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l’administració, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l’article 3.4 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

3.4 Efectes d’un eventual incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta.

 

En cas d’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

Art.4.- Activitats subvencionables

 

Seran objecte de subvenció  les despeses de transport públic (únicament tren i/o autobús) que s’originin amb motiu de la realització dels seus estudis reglats no obligatoris en centres ubicats fora del municipi de Cunit, pels alumnes que compleixin els requisits establerts a l’article 3 de les presents bases i de conformitat als criteris determinats en l’article 6.

 

 

Art.5.- Import subvencionable.

 

L’import màxim de la subvenció per beneficiari es calcularà en funció de la distància existent entre Cunit i el municipi on es trobi el centre educatiu en que l’alumne cursa estudis, de conformitat amb la següent distribució:

 

 

De 0 i 15 km                                                                                     fins a 85 euros

Mes de 15 km a  30 km                                                                    fins a 127 euros

Més de 30 km a 60 km                                                                     fins a 169 euros

Més de 60 km                                                                                              fins a 211 euros

 

 

Pel càlcul es tindran en compte les distàncies existents entre municipis obtingudes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 

 

Art.6.- Criteris Específics de Valoració.

 

 

 1. a) Els criteris acadèmics de valoració de les sol·licituds són els següents, tots valorats en relació al curs anterior a la convocatòria:

 

100% de crèdits (o equivalent) superats                                                                  10 punts

90% o més de crèdits (o equivalent) superats, però menys del 100%                    8 punts

80% o més de crèdits (o equivalent) superats, però menys del 90%                      6 punts

70% o més de crèdits (o equivalent) superats, però menys del 80%                     4 punts

 

 

 1. b) Els criteris econòmics de valoració de les sol·licituds són els següents:

 

Fins al 25% dels ingressos màxims per unitat familiar         10 punts

Fins al 50% dels ingressos màxims per unitat familiar           8 punts

Fins al 75% dels ingressos màxims per unitat familiar           6 punts

Fins al 100% dels ingressos màxims per unitat familiar         4 punts

 

 

El càlcul dels ingressos màxims per unitat familiar es realitzarà de conformitat amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (569,12 euros mensuals) multiplicada per 1,2 (682,94€). Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:

 

– Per a cada adult de més a la llar: + 0,5 IRSC (284,56€).

– Per a cada menor de més a la llar: + 0,3 IRSC (170,74€).

 

Així doncs, la taula de correspondències entre rendes familiars màximes per unitat familiar és la següent:

 

Unitat familiar                                  Ingressos mensuals

Un adult                                                682,94€

Un adult i un menor                              853,68€

Un adult i dos menors                        1.024,42€

Un adult i tres menors                       1.195,16€

Dos adults                                             967,50€

Dos adults i un menor                        1.138,24€

Dos adults i dos menors                    1.308,98€

Dos adults i tres menors                    1.479,72€

Tres adults                                         1.252,06€

Tres adults i un menor                       1.422,80€

Tres adults i dos menors                    1.593,54€

Tres adults i tres menors                   1.764,28€

 

S’entendrà per unitat familiar el conjunt de persones que conviuen unides amb l’alumne per vincle de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, incloent-hi les persones unides als progenitors per matrimoni o anàloga relació d’afectivitat i els fills i ascendents no comuns, sempre que convisquin amb la família i en depenguin econòmicament.

 

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: l’alumne, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.

 

 1. c) Altres criteris de valoració:

 

c.1.) Per grau de discapacitat del pare, mare o fill                          2 punts

c.2.) Per la condició de família nombrosa o monoparental             2 punts.

 

En cas que les sol·licituds superin l’import total destinat a la subvenció es procedirà a la seva assignació a partir de l’ordenació derivada dels criteris de valoració definits anteriorment.

 

En cas d’empat prevaldran aquelles sol·licituds amb valoració més alta al criteri acadèmic. Si l’empat persisteix es procedirà a realitzar un sorteig públic en el dia i hora assenyalats. La convocatòria del sorteig públic es farà mitjançant anunci al tauler d’anuncis de la corporació.

 

CAPITOL III.- PROCEDIMENT

 

Art.7.- Procediment d’atorgament.

 

Les subvencions s’atorgaran per l’Ajuntament de Cunit en règim de concurrència competitiva.

 

Tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de subvencions es realitza mitjançant la comparativa de les sol·licituds presentades, a fi i efecte d’establir una prelació entre les mateixes de conformitat amb els criteris de valoració prèviament establerts. D’aquesta manera s’adjudicaran les subvencions a aquelles sol·licituds que hagin obtingut major puntuació en aplicació dels criteris prèviament establerts fins esgotar l’import total destinat a aquests ajuts.

 

Art.8.- Termini de presentació de sol·licituds

 

El termini per a la presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria anual corresponent i en cap cas podrà excedir de QUINZE DIES NATURALS a comptar des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

 

Art.9.- Lloc i forma de presentació de sol·licituds

 

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant la presentació d’instància normalitzada amb el model específic per aquesta convocatòria, que s’adjunta a les presents bases (annex 1) acompanyades de la documentació complementària que es determina en les presents bases generals al Registre General de la Corporació municipal.

 

Els models d’instàncies generals i específiques es posaran a disposició a l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC), així com a la pàgina web municipal.

 

Art.10.- Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud:

 

Amb la instància formalitzada (annex nº1) formalitzada per l’alumne si és major d’edat o, en altre cas, pel seu pare, mare, o tutor/a legal, s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

 

 1. a) Document Nacional Identitat, NIE o Passaport de l’alumne, del seu representant legal en cas que sigui menor d’edat, i de la resta de membres de la unitat familiar.
 2. b) Llibre de família.
 3. c) Resguard de matrícula del curs de la convocatòria
 4. d) Justificant de pagament de l’import de la matrícula
 5. e) Acreditació de les notes i assignatures cursades durant el curs anterior al de la convocatòria
 6. f) Dades fiscals de tots membres de la unitat familiar majors de 18 anys, i també dels menors d’edat que percebin ingressos de qualsevol tipus, i, en el cas que siguin subjectes obligats per la llei de l’IRPF, declaració de la renda de les persones físiques, tot referit a l’exercici anterior al de la convocatòria.
 7. g) Certificats de pensions i altres ingressos no computables i/o altres ajuts (PIRMI, Renda Garantida de Ciutadania, pensions, subvencions, etc), tot referit a l’exercici anterior al de la convocatòria.
 8. h) En cas de separació o divorci conveni regulador i denúncia d’incompliment si no es percep. En el cas de no existir sentència per estar en tràmit el procediment, s’aportarà testimoni de l’auto d’admissió a tràmit de la demanda o cèdula d’emplaçament. En situacions administratives especials (acollida, etc,) es podrà requerir la documentació necessària que permeti valorar convenientment la situació del nen/a.
 9. i) Certificat de discapacitat.
 10. j) Carnet vigent de família nombrosa, o família monoparental, si és el cas.
 11. k) Declaració responsable de no percebre ni haver sol·licitat cap altre ajut pel mateix concepte i/o compromís de desistiment en el cas d’atorgament (el model de l’esmentada declaració s’adjunta a les presents bases -annex 2- i es posarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web de l’Ajuntament i a l’OAC).
 12. l) Autorització de cessió i tractament de dades de caràcter personal. Es farà constar en la mateixa sol·licitud segons model normalitzat (annex nº 1 ).
 13. m) Autorització per demanar i consultar dades de l’AEAT i qualsevol altra administració pública, als efectes de comprovar el compliment dels requisits econòmics. Es farà constar en la mateixa sol·licitud segons model normalitzat (annex nº 1 )
 14. n) Document d’acceptació d’ajut individualitzat per finançar despeses de transport de l’alumnat, segons model normalitzat, i autorització per realitzar el pagament al número de compte que s’indiqui (annex nº 3).
 15. o) Certificat de titularitat del compte bancari a nom del sol·licitant o el seu representant, on es realitzarà el pagament.

 

 

Art.11.- Instrucció del procediment i valoració de les sol·licituds i òrgans competents.

 

11.1 L’òrgan instructor de l ‘expedient és el departament d’Educació de l’Ajuntament de Cunit.

 

11.2 Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la Comissió de valoració comprovarà d’ofici el compliment dels requisits d’empadronament, així com la composició de les diferents unitats familiars als efectes de la determinació dels llindars de renda. Quedaran excloses del procediment les famílies que hagin fet constar dades que no es corresponen amb les dades del Padró municipal.

 

Així mateix es comprovarà la resta de documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud.

 

11.3 Un cop comprovades les sol·licituds, es farà públic, mitjançant edicte al tauler d’edictes i anuncis de la corporació, la relació de sol·licituds que no continguin la documentació necessària per ser admeses a tràmit. Les persones interessades hauran de presentar, dins del termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’esmentat edicte, i sense requeriment previ, els documents que manquen a la sol·licitud. En cas contrari, s’entendrà que desisteixen de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

11.4 Les sol·licituds admeses, les valorarà la Comissió de valoració constituïda a dit efecte, previ informe del tècnic de la regidoria d’ensenyament.

 

11.5 La Comissió de valoració estarà integrada pels següents membres :

 

 1. a) President : el/la Regidor/a d’Educació de la Corporació
 2. b) Vocals: el/la Regidor/a i un representant tècnic de Serveis Socials, els representants dels serveis Tècnics del Departament d’Educació i els representants tècnics del departament d’Intervenció i hisenda municipals.
 3. c) Secretari/a: personal administratiu del Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Cunit.

 

La Comissió de valoració podrà sol·licitar assistència tècnica als tècnics dels Serveis Socials comarcals i als tècnics de l’Ajuntament que es consideri oportú.

 

11.6 Un cop valorades les sol·licituds es remetrà la proposta d’atorgament de subvencions a l’òrgan competent per a la seva concessió.

 

11.7 L’acord adoptat per l’òrgan competent serà notificat als interessats mitjançant publicació al tauler d’edictes i anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tractar-se d’un procediment de concurrència competitiva.

 

Art.12.- Òrgan competent per a l’atorgament.

 

L’Òrgan competent per a l’atorgament de subvencions és la Junta de Govern Local de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’art.14a) de l’Ordenança General de Subvencions, prèvia proposta formulada per la Comissió de valoració.

 

 

Art.13.- Termini per a l’atorgament de subvencions

 

El termini màxim per a resoldre i notificar l’atorgament de subvencions per part de l’òrgan competent de la Corporació no pot excedir de tres mesos des de la publicació de la convocatòria al diari oficial corresponent.

 

La falta de resolució i notificació dins de l’esmentat termini produirà efectes desestimatoris de les sol·licituds presentades.

 

 

Art.14.- Forma de pagament de la subvenció.

 

L’import dels ajuts s’abonaran en un únic pagament mitjançant transferència bancària al numero de compte indicat pel sol·licitant, prèvia justificació de la subvenció.

 

 

Art. 15.- Justificació de la subvenció

 

La subvenció s’haurà de justificar mitjançant la presentació dels títols de transport validats i abonaments de transport que s’hagin utilitzat per desplaçar-se des de Cunit al municipi on realitzen els estudis.

 

Únicament seran vàlids els títols i abonaments utilitzats des de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i fins a la data de finalització del curs escolar.

 

Els justificants s’hauran de presentar  a l’Ajuntament de Cunit, mitjançant registre, dins dels primers 10 dies hàbils del mes de juliol.

 

Posteriorment, previ informe del tècnic competent, la Comissió de Valoració emetrà proposta d’acceptació de les justificacions presentades, i la remetrà a l’Alcaldia per a la seva resolució.

 

La resolució d’alcaldia serà notificada als interessats mitjançant publicació al tauler d’edictes i anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tractar-se d’un procediment de concurrència competitiva.

 

Art. 16. Incompatibilitat amb altres subvencions

 

Els ajuts de transport diari atorgats de conformitat amb aquestes bases són incompatibles amb altres subvencions atorgades per la mateix fi per aquesta u altra Administració pública, o per qualsevol entitat pública o privada. En particular seran incompatibles amb els components anàlegs de beques i ajuts al estudi atorgades pel Ministeri d’Educació.

 

CAPITOL IV OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

 

Els beneficiaris d’aquests ajuts estaran obligats a l’assistència regular al centre educatiu en el que es trobin matriculats.

 

Així mateix, en cas de causar baixa als estudis matriculats durant el curs escolar, els beneficiaris estan obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament de Cunit i a reintegrar íntegrament l’ajut que s’ha rebut.

 

CAPITOL V PRESSUPOST

 

L’import global dels ajuts destinats anualment quedarà determinat a la convocatòria en funció de la disponibilitat pressupostària, i anirà a càrrec del programa i de l’aplicació pressupostària 3260 4890000 Altres famílies i institucions.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no estigui previst en les present bases seran d’aplicació l’Ordenança General de Subvencions municipal, la Llei 38/2.003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II

 

Nota: Per justificar ingressos s’han d’aportar les dades fiscals de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys, i també dels menors d’edat que percebin ingressos de qualsevol tipus, i, en el cas que siguin subjectes obligats per la llei de l’IRPF, declaració de la renda de les persones físiques, tot referit a l’exercici anterior al de la convocatòria, així com certificats d’altres ingressos i rendes no computables als efectes d’IRPF (PIRMI, RGC, pensions, subvencions, etc)

 

Annex núm. 1

 

SOL·LICITUD D’AJUTS PER FINANÇAR DESPESES DE TRANPORT DE L’ALUMNAT QUE CURSI ESTUDIS REGLATS NO OBLIGATORIS FORA DEL MUNICIPI DE CUNIT  DURANT EL CURS ESCOLAR ______________

 

 

Dades de l’alumne:

 

Nom i cognoms :_______________________________________________________

Adreça:_______________________________________________________________

Població:________________________________________________________

DNI/NIE/Passaport: _________________________________ Data naixement:_____________

Telèfon:____________________________________________

Centre escolar on s’ha matriculat pel curs escolar_____/_____:__________________________

Municipi al que pertany el centre escolar escollit: _________________

Estudis reglats: ____________________________

Curs ____/____:__________________________

 

Dades del pare, mare, o tutor/a legal (obligatori en cas que l’alumne sigui menor d’edat)

Nom i cognoms: _______________________________________________________

Adreça:_______________________________________________________________

Població:________________________________________________________

DNI/NIE/Passaport: _________________________________

Telèfon:____________________________________________

 

 

Declaració de l’alumne (o del pare, mare, o tutor/a legal en cas d’alumnes menors d’edat)

 

DECLARO que són certes les dades que faig constar en aquest document. SOL·LICITO que sigui admesa la meva sol·licitud d’ajut per finançar despeses de transport, AUTORITZO l’Ajuntament de Cunit a demanar i consultar les dades  de l’AEAT i de qualsevol altra administració pública als efectes de la comprovació del compliment dels requisits econòmics, AUTORITZO l’Ajuntament de Cunit a fer la cessió i tractament de dades de caràcter personal per tal de poder fer efectiu l’ajut, i ACCEPTO la publicació per edictes al tauler d’anuncis de la Corporació de conformitat amb l’article 11.3 i 11.7 de les bases.

 

Cunit, ________ d ____________ de _______

 

Signatura,

 

 

 

ADJUNTO la següent documentació:

 

O Fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’alumne, del seu representant legal en cas que sigui menor d’edat, i de la resta de membres de la unitat familiar.

O Fotocòpia llibre de família.

O Resguard de matrícula del curs de la convocatòria

O Justificant de pagament de l’import de la matrícula

O Acreditació de les notes i assignatures cursades durant el curs anterior al de la convocatòria

O Dades fiscals de tots membres de la unitat familiar majors de 18 anys, i també dels menors d’edat que percebin ingressos de qualsevol tipus, i, en el cas que siguin subjectes obligats per la llei de l’IRPF, declaració de la renda de les persones físiques, tot referit a l’exercici anterior al de la convocatòria.

O Certificats de pensions  i altres ingressos no computables i/o altres ajuts (PIRMI, Renda Garantida de Ciutadania, pensions, subvencions, etc), tot referit a l’exercici anterior al de la convocatòria.

O En cas de separació o divorci, conveni regulador i denúncia d’incompliment si no es percep. En el cas de no existir sentència per estar en tràmit el procediment, s’aportarà testimoni de l’auto d’admissió a tràmit de la demanda o cèdula d’emplaçament.

O Certificat de discapacitat.

O Carnet vigent de família nombrosa, o família monoparental, si és el cas.

O Annex nº 2 complimentat i signat, que inclou

 • Declaració responsable de no percebre ni haver sol·licitat cap altre ajut pel mateix concepte i/o compromís de desistiment en el cas d’atorgament.

O Annex nº 3 complimentat i signat, que inclou

 • Acceptació d’ajut per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursa estudis reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit durant el curs escolar.
 • Autorització per fer el pagament al número de compte que s’indiqui.
 • Compromís d’assistència als estudis matriculats, i de comunicació de la baixa que es pugui produir durant el curs escolar.

 

O Certificat de titularitat del compte bancari a nom del sol·licitant o el seu representant, on  es realitzarà el pagament.

 

(L’Ajuntament de Cunit es reserva el dret a fer les comprovacions que consideri oportunes per contrastar la veracitat de les dades declarades pels sol·licitants. En cas que, efectuades les comprovacions, les dades no s’ajustin a les declaracions efectuades, les sol·licituds quedaran excloses del procés de valoració).

____________________________________________________

 

“A reomplir per l’Administració”:

 

Sol·licitud núm………….

Puntuació criteris acadèmics: ________________

Puntuació criteris econòmics: ________________

Puntuació altres criteris de valoració: ___________

Puntuació total: ____________

 

 

 

 

ANNEX III

 

En/Na________________________________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport__________________, en qualitat de sol·licitant d’ajut per finançar despeses de transport per al curs escolar _____/____, d’acord amb les bases aprovades per l’Ajuntament de Cunit.

 

 

 

 

[  ] DECLARO, sota la meva responsabilitat, que no he rebut ni he sol·licitat cap altre ajut per aquest concepte.

 

 

 

Cunit , __________d ___________de _____

 

 

Signat,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV

 

 

 

 

ACCEPTACIÓ D’AJUT PER FINANÇAR DESPESES DE TRANPORT DE L’ALUMNAT QUE CURSI ESTUDIS REGLATS NO OBLIGATORIS FORA DEL MUNICIPI DE CUNIT  DURANT EL CURS ESCOLAR

 

 

 

 

En/Na________________________________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport__________________, en qualitat de sol·licitant d’ajut per finançar despeses de transport per al curs escolar _____/____, d’acord amb les bases aprovades per l’Ajuntament de Cunit.

 

 

 

Accepto:

 • L’ajut per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursa estudis reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit durant el curs escolar _________

 

Autoritzo:

 • El pagament de l’ajut mitjançant transferència al meu número de compte amb IBAN________________________________________

 

 

 

I per això, em comprometo a:

 

1.- L’assistència regular de l’alumne al centre educatiu al que està matriculat.

2.- Comunicar a l’Ajuntament de Cunit, la baixa dels estudis, en cas de produir-se durant el curs escolar, i a reintegrar l’ajut rebut.

 

 

Cunit,……………..de…………………………………de ____

 

 

Signatura