La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/04/2023

Índex

PREÀMBUL

L’Ajuntament de Cunit disposa d’una ordenança municipal de circulació per tal d’establir la regulació de l’ús de les vies urbanes i fer compatible la distribució equitativa dels aparcaments entre tots els usuaris amb la fluïdesa necessària del trànsit rodat, entre altres.

A partir de les dades de la Direcció General de Trànsit es constata com el parc de vehicles ha experimentat un creixement constant a Cunit al llarg dels anys, a més de l’elevada afluència de visitants amb vehicle privat que rep el municipi durant la temporada primavera-estiu pel seu atractiu turístic, circumstàncies que han derivat en un increment notable del volum de trànsit i circulació al municipi. Aquesta pressió sobre la mobilitat impacta especialment en tota la franja marítima (carrers adjacents a l’avinguda Tarragona), on actualment es pot estacionar a qualsevol de les múltiples places d’aparcament dels carrers propers a la platja sense necessitat de pagar i sense cap mena de control ni regulació.

Davant aquesta situació i amb l’objectiu de regular l’accés de vehicles a aquesta zona i de garantir la rotació a les places d’estacionament de vies i solars públics, a més d’assegurar una mobilitat més sostenible a tot el municipi, l’Ajuntament vol implementar administrativament el nou servei públic d’estacionament regulat a la via pública sota control horari (conegut com a zona taronja), que de moment es desenvoluparà als carrers dels barris més propers a la franja marítima del municipi i amb un règim de funcionament temporal, en la temporada primavera-estiu. Aquest reglament de funcionament del nou servei públic forma part, doncs, de l’expedient d’establiment del servei, en compliment dels requeriments normatius al respecte.

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.  Objecte

Aquest reglament té per objecte determinar el bon ordre i funcionament de l’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica amb limitació horària a les vies públiques i solars municipals de la població de Cunit, amb l’horari que es determini i dintre de les zones que estableixi l’Ajuntament o que es puguin determinar en un futur.

Article 2. Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament es circumscriu als vials, solars i espais de la via pública del terme municipal de Cunit que s’habilitin per l’estacionament regulat de vehicles amb limitació horària sempre que reuneixin les condicions establertes en aquest reglament.

La Junta de Govern Local determinarà, segons les raons d’interès públic, les zones d’aplicació, el nombre de places i l’horari d’activitat del servei, que modificarà en funció de les necessitats de la població, intensitat del trànsit i requeriments de mobilitat. Les zones d’estacionament controlat estaran senyalitzades horitzontalment i verticalment.

Article 3. Competència i forma de gestió del servei

D’acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, així com l’article 25.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local és competència del municipi l’ordenació i regulació del trànsit i els usos de la via urbana, els criteris de senyalització d’aquesta, així com el règim de parada i estacionament amb l’adopció de les mesures que siguin necessàries en cas d’entorpiment del trànsit, inclosa la retirada del vehicle.

D’acord amb els articles 66 i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, el Servei d’Estacionament limitat sota control d’horari és de titularitat municipal, podent prestar-lo l’Ajuntament de forma directa o indirecta, mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació i en especial el que disposa l’article 188 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

Article 4. Intervenció administrativa

L’Ajuntament de Cunit exercirà, sigui quina sigui la forma de gestió del servei, la necessària intervenció administrativa i totes aquelles funcions que impliquin l’exercici d’autoritat que siguin competència irrenunciable.

Article 5. Aplicació del reglament

Aquest reglament vincula les persones usuàries del servei d’estacionament regulat en superfície a les àrees determinades per l’Ajuntament, en tant que conductors i conductores dels vehicles que hi podrán aparcar, i qualsevol empresa contractada per a prestar-hi serveis, així com el seu personal.

 

CAPITOL II. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Article 6. Funcionament del servei

El servei consisteix en la regulació de l’estacionament de vehicles en les zones de la via pública (zona taronja) previstes a l’article 2 del present reglament, en les quals l’estacionament de vehicles està sotmès a un règim especial de limitacions d’horari o utilització.

Les zones taronges estan constituïdes per porcions de la via pública, degudament delimitades i senyalitzades, on totes les persones usuàries poden estacionar lliurament el seu vehicle, previ abonament de les tarifes establertes i pel temps preestablert. Les tarifes s’exhibiran en els parquímetres expenedors dels títols habilitats per l’estacionament i en els mitjans que es consideren necessaris.

Podran estacionar a les places reservades a aquest servei, sense necessitat d’obtenir l’esmentat títol habilitant, els vehicles que determini l’Ordenança municipal de circulació, aquest mateix Reglament o altra normativa legal o reglamentària en vigor.

Article 7. Senyalització

Totes les zones afectades pel servei inclouran una imatge que identifiqui la zona d’estacionament amb limitació horària amb senyalització horitzontal i senyalització vertical, seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals.

Article 8. Períodes de funcionament del servei i horaris.

Els períodes de funcionament del servei de zona taronja són:

 • Des de Divendres Sant fins al 15 de juny, tots els caps de setmana i festius.
 • De 16 de juny a 15 de setembre, de dilluns a diumenge.

Els horaris de funcionament del servei de zona taronja s’establiran, dins d’aquests períodes de funcionament, de 9:00h a 21:00h, podent-se ajustar o modificar a l’inici de temporada i fixar les franges horàries concretes d’estacionament controlat per acord de la Junta de Govern local.

Article 9. Control

El control per romandre estacionat a la zona taronja es realitzarà mitjançant la supervisió dels vehicles aparcats i la satisfacció de les condiciones econòmiques que es reguli, d’acord amb el contingut de l’ordenança fiscal vigent en cada moment, seguint les indicacions pertinents i preferentment mitjançant les darreres tecnologies disponibles.

 

CAPÍTOL III. FUNCIONAMENT I IDENTIFICACIÓ SEGONS TIPUS DE VEHICLES

 Article 10. Condició de resident amb vehicle inscrit al municipi

Obtindran, a efectes del present reglament, la consideració de residents al municipi de Cunit les persones físiques, jurídiques o titulars de llicències d’activitats que estiguin empadronades o tinguin el domicili social i la seu efectiva de l’activitat al municipi i que disposin d’un vehicle que tributi en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a l’Ajuntament de Cunit, al corrent de pagament. (en el cas de vehicles de renting/leasing hauran d’acreditar la titularitat del dret de gaudi, i també estar el corrent de pagament de l’impost IVTM)

La identificació de la condició de resident serà facilitat pels serveis municipals competents. El canvi de domicili de les persones físiques, la modificació del domicili social o seu efectiva de les persones jurídiques així com la baixa del vehicle comportarà la anul·lació d’aquesta condició.

La condició de Resident de Cunit serveix per estacionar el vehicle que compleixi amb les condicions anteriorment descrites a les places de zona taronja que es regulin amb les bonificacions que es determinin a l’ordenança fiscal.

Els titulars del vehicles que optin a aquesta condició hauran de disposar dels mitjans d’identificació facilitats per l’Ajuntament, que seran de caràcter personal i intransferible, si escau, o bé altres mecanismes o instruments que s’habilitin d’acord amb les tecnologies disponibles en cada moment (verificació mitjançant matrícula o altres).

Article 11. Condició de resident temporal amb segona residència.

Obtindran la consideració de residents temporals les persones físiques residents temporals amb segona residència, en quest cas la persona física propietària o copropietària d’un immoble dins de l’àmbit d’estacionament regulat de vehicles amb limitació horària.

Els vehicles que optin a aquesta condició de segona residència hauran de disposar dels mitjans d’identificació facilitats per l’ajuntament, que seran de caràcter personal i intransferible, si s’escau, o bé altres mecanisme o instruments que s’habilitin d’acord amb les tecnologies disponibles en cada moment. (verificació mitjançant matrícula o altres).

 Article 12. Funcionament de les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda

Per poder beneficiar-se del règim regulat en aquesta disposició, el vehicle haurà de dur, en lloc ben visible des de l’exterior, la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, la qual s’ajustarà al model i a les característiques contingudes en la legislació vigent relativa a la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució podran estacionar els seu vehicle, sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat de la zona taronja.

CAPITOL IV. Drets i deures de les persones usuàries

Article 13. Drets de les persones usuàries de les zones taronges

Són drets de les persones usuàries de les zones taronges:

 1. Ser admeses per a l’ús del servei si compleixen els requisits necessaris per a gaudir de la prestació.
 2. Ser tractades correctament pel personal del servei i ser ateses en les peticions d’ajuda i informació que sol·licitin d’aquells.
 3. Formular les reclamacions que estimin convenients en relació amb la prestació del servei, la qual cosa es podrà fer directament a les dependències municipals, o bé a la seu de la policia local, on hauran de fer constar clarament la data, l’hora, el nom i cognoms i el document oficial d’identificació de la persona que presenta la reclamació.

Les reclamacions es tramitaran davant de l’Ajuntament per a la seva resolució.

 1. Als parquímetres hi ha d’haver informació per a les persones usuàries indicant que les reclamacions es tramitaran davant de l’Ajuntament per a la seva resolució.

Article 14. Deures de les persones usuàries de les zones taronges

Són deures de les persones usuàries de les zones taronges:

 1. Adquirir el tiquet d’estacionament en les condicions que s’estableixi per a la seva liquidació i per a la seva verificació.

 2. Utilitzar una única plaça d’estacionament, respectant la senyalització col·locada a l’efecte.
 3. Utilitzar les màquines expenedores de tiquets amb la deguda correcció, respectant la seva integritat i la de la resta de materials necessaris per al funcionament del servei.
 4. Retirar els vehicles una vegada expirat el període màxim d’estacionament i/o el permès pel pagament del corresponent tiquet.
 5. Respectar les ordres donades per la Policia Local o en el seu cas pel personal del servei referents a les normes contingudes en aquest reglament.
 6. Satisfer les tarifes que, en forma de taxa, s’aprovi a les Ordenances Fiscals per la utilització del servei els usuaris no identificats com a residents.
 7. Respectar totes les normes contingudes en aquest reglament.

 

CAPITOL V. Taxes i preus públics

Article 15. Taxes i preus públics

L’estacionament de vehicles en les zones sotmeses a control horari estarà subjecte al previ pagament de les tarifes que tingui estipulades l’Ajuntament en la corresponent Ordenança fiscal, les quals seran proporcionals al temps d’ocupació d’una plaça dintre de l’horari autoritzat.

 

CAPITOL VI. Retirada del vehicle

Article 16. Retirada del vehicle

Quan un vehicle romangui estacionat en una zona de limitació horària, sense el títol que l’habiliti o sobrepassi el triple del temps abonat, podrà ser retirat pel servei municipal de retirada de vehicles de la via pública i traslladat al dipòsit municipal, com estableix l’article 105 del Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.

 

CAPITOL VII. RÈGIM SANCIONADOR

Article 17. Competència

Correspon a l’Alcalde/ssa i té caràcter delegable. Pot delegar-se la competència en els membres de la corporació, d’acord amb el que estableixen Reial decret 137/2000 que modifica el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit i la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació d ela Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i altres mesures per al desenvolupament del Govern local, en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, entre d’altres. Caldrà publicar en el Butlletí Oficial de la Província la resolució corresponent, i una referència de la publicació anunciar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en tot cas, en el tauler d’anuncis de l’ens local.

Article 18. Infraccions

Les infraccions comeses en l’ús de l’estacionament regulat són aquelles tipificades en la Ordenança municipal de circulació del municipi de Cunit aprovada per acord del Ple.

Article 19. Sancions

Les infraccions seran sancionades d’acord amb l’establert a l’Ordenança de Circulació de vianants i vehicles, i en el seu defecte a les prescripcions relatives a normes bàsiques i complementàries que regulen el trànsit, la circulació de vehicles de motor i la seguretat viària en cada cas i amb els requisits necessaris que es fixin.

En tot allò que no estigui previst en aquest Reglament s’aplicarà el que disposa l’Ordenança de Circulació de vianants i vehicles de Cunit, així com pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i, normes concordants.

Article 20. Procediment sancionador

Per a la imposició de les sancions previstes en aquest capítol se seguirà el procediment sancionador previst a la normativa d’aplicació a les administracions locals.

Article 21. Responsabilitat

Les persones usuàries del servei o, en defecte seu, els titulars dels vehicles, seran responsables de les infraccions en què pugin incórrer per inadequada utilització del servei, llevat que el vehicle hagi estat objecte de robatori o sostracció, la qual cosa haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació de la corresponent denúncia.

Article 22. Anul·lació de denúncia

Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una zona d’horari controlat amb pagament, hagin estat denunciats per sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant, o bé per no haver pagat la tarifa, podran anul·lar-la d’acord amb els requeriments tècnics de l’operativa i amb l’import determinat en l’ordenança fiscal corresponent.

 

Disposicions addicionals

Primera. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre l’Ajuntament i les persones usuàries, una vegada esgotada la via administrativa.

Segona. Aquest Reglament serà d’observació obligatòria en aquells aspectes que respectivament els siguin aplicables i en els termes que preveu el mateix, per l’Ajuntament, pel seu personal, per les empreses gestores o que hi puguin prestar serveis, per les persones usuàries del servei.

L’Ajuntament i les empreses gestores i aquelles contractades per prestar-hi serveis vetllaran pel compliment de les normes contingudes en aquest reglament.

Tercera. Les qüestions que no siguin previstes en aquest Reglament es regiran per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en qualsevol cas, per la legislació administrativa general vigent. També seran d’aplicació les normes reguladores de circulació de vehicles de motor i de seguretat viària.

Quarta. L’Ajuntament, a través dels òrgans que resultin competents, tindrà la facultat d’interpretar les normes d’aquest Reglament, i dictar aquelles instruccions o normes complementàries que siguin necessàries per a la seva correcta aplicació, així com per modificar-lo, a més de poder exercir les facultats d’intervenció i fiscalització administrativa que li corresponen sobre el servei, i les funcions que impliquin exercici d’autoritat, o que siguin competència irrenunciable de l’Administració.

 

 Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor després de la seva aprovació definitiva, de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i del transcurs del termini previst en els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

Contra l’acord anterior, que és definitiu en la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord anterior, o qualsevol altre que es consideri convenient.

 

 Diligència

 Aquest reglament ha estat aprovat segons acord de ple celebrat el dia 08 de setembre de 2022, publicant-se l’aprovació definitiva al BOPT de data 09 de desembre de 2022