Data de l'última modificació: 19/10/2020

REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I COL·LECTIUS LOCALS 

 

PREÀMBUL  

Cunit ha comptat des de fa dècades amb un ventall d’entitats i associacions sense ànim de lucre que han dinamitzat i enriquit la vida social, cultural, educativa, recreativa i esportiva del municipi, col·laborant a promoure i fomentar-la.

Després d’anys de vigència del Registre Municipal d’Associacions, l’Ajuntament de Cunit, amb la voluntat d’afavorir el desenvolupament de les entitats i associacions com a instrument fonamental per al bon funcionament democràtic i participatiu del poble, adequant-lo a les noves realitats, considera necessari aprovar el Reglament del Registre Municipal d’Entitats i col·lectius locals.

El present reglament té com a objecte regular i organitzar l’esmentat registre i adequar-se millor a les transformacions socials, que ens els darrers anys han donat lloc al naixement de diversos col·lectius locals o grups de fet sense personalitat jurídica que, en els seus respectius àmbits d’actuació, desenvolupen iniciatives i activitats d’interès comú.

La inclusió en el Registre de col·lectius locals o grups de fet, respon als criteris de proximitat i participació ciutadana, i permetrà el coneixement de la societat civil activa i dinamitzadora del municipi.

L’article 158.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), disposa que els municipis han d’establir un registre d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure totes les entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns.

Amb l’aprovació d’aquest Reglament local, d’acord amb el procediment que preveu l’article 178.1 de la LMRLC, es regula i organitza l’esmentat Registre, que té com a finalitat dotar a l’ajuntament del coneixement i informació fiable sobre les entitats que actuen en l’àmbit del municipi, la seva tipologia, representativitat, i altres dades que li permetin tenir una imatge fidel de la societat civil del municipi.

 Tanmateix, la inscripció en el Registre comportarà per a les entitats i col·lectius locals el reconeixement d’una sèrie d’avantatges i drets reconeguts en els articles 232 a 236 del Reial Decret  2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  en l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, i en aquest mateix Reglament.

 ARTICLE 1.  OBJECTE.

 1. El Registre Municipal d’Entitats i col·lectius locals té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats sense ànim de lucre i col·lectius del municipi, les seves finalitats i representativitat a fi i efecte de fer possible una política municipal adequada de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.
 2. Els principals objectius que pretén el Registre són:

– Obtenir i actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i col·lectius locals que conformen la societat civil del municipi.

– Conèixer els seus objectius, la seva representativitat, i observar la seva implantació social.

– Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió.

– Propiciar la seva participació activa en els espais de participació ciutadana del municipi.

 ARTICLE 2.- NATURALESA

 El Registre Municipal d’Entitats i col·lectius locals està sotmès a la legislació administrativa, gaudeix de caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada.

 

Sense perjudici del que es disposa a l’article 5.3 seran dades de caràcter públic la relació d’entitats i col·lectius registrats així com les dades que les entitats hagin autoritzat per fer  públiques al fitxer d’entitats. No obstant aquestes dades públiques han de ser com a mínim les que es detallen a l’article 5.4 del present Reglament.

 

ARTICLE  3.- OBLIGATORIETAT D’INSCRIPCIÓ EN EL  REGISTRE

 

Les entitats s’han d’inscriure en el Registre Municipal d’Entitats i col·lectius locals  per a l’exercici dels drets reconeguts en aquest Reglament.

 

És un registre independent de qualsevol altre registre, estatal o nacional, en el qual les entitats també hagin de ser obligatòriament inscrites.

ARTICLE 4. ENTITATS I COL·LECTIUS QUE ES PODEN INSCRIURE

 

 1. Es podran inscriure en el Registre totes les entitats[1] sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili social o el seu àmbit d’actuació a Cunit, l’objecte de les quals sigui la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania del municipi de Cunit.

 

 1. També s’hi podran inscriure les entitats d’àmbit comarcal, autonòmic o estatal legalment constituïdes que disposin d’una seu oficial a Cunit, i que realitzin activitats adreçades a la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.

 

 1. Així mateix, podran inscriure’s en el Registre aquells col·lectius locals o grups de fet[2], que tenen una finalitat comuna d’actuació sense ànim de lucre d’àmbit municipal i de caràcter temporal, integrats per veïns i veïnes de Cunit que acreditin una mínima representativitat (el col·lectiu ha d’estar conformat per tres o més persones), que gaudeixen de rellevància social dins del municipi de Cunit. Aquesta finalitat no pot ser contrària a les lleis.

 

 1. 4. Queden exclosos  del  que  estableix  els apartats  1 i 2  del  present  article  els  partits  polítics,  les agrupacions d’electors i les coalicions  electorals  i  qualsevol  altres  entitats  que  plantegin  la  seva  participació  en  les eleccions

 

 1. En cap cas s’acceptarà la inscripció d’entitats i grups de fet que, directa o indirectament, promoguin, impulsin o fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes, racistes, xenòfobes o violentes en les seves actuacions.

 

 

ARTICLE 5. ORGANITZACIÓ DEL REGISTRE

 

 1. El Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius locals depèn de la Secretaria de la Corporació i es gestionarà pel departament o servei que tingui a càrrec el foment de la participació ciutadana.

 

 1. El Registre s’estructurarà en dos apartats:
 2. El Registre estarà compost d’un fitxer, propietat de l’Ajuntament de Cunit, que contindrà les dades esmentades en l’article 6 i les corresponents modificacions.

 

 1. Les dades contingudes en el Registre tindran caràcter públic, amb les restriccions que en tot moment contingui la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.

 

 1. En relació amb les dades que figuren al Registre, l’ajuntament podrà:

 

 1. Efectuar una classificació funcional de les entitats i col·lectius atenent a la seva naturalesa i finalitats principals (veure Annex 1). Aquesta classificació es pública, i qualsevol entitat o col·lectiu pot demanar-ne la rectificació.
 2. Donar tractament informatitzat a les dades.
 3. Fer ús de les dades generals per fer investigacions, publicacions o estudis referits a la realitat associativa del municipi, d’acord sempre amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.
 4. Cedir les dades sempre que la legislació de caràcter general ho permeti o quan una normativa específica així ho exigeixi.

 

 1. Les dades que figuren en el Registre poden ser objecte de certificació únicament als efectes acreditatius de la seva existència. Per tant, els certificats emesos no tenen el caràcter de document públic sinó que acrediten únicament la condició de la inscripció i la naturalesa de l’entitat o col·lectiu inscrit.

 

 

ARTICLE 6.  INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE

 

 1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats i col·lectius locals interessats de forma telemàtica (mitjançant certificat digital) i imprès normalitzat de sol·licitud d’alta que haurà de presentar-se via internet al Registre General de l’Ajuntament de Cunit, aportant la documentació següent:

 

1.1 Si es tracta d’entitats dotades de personalitat jurídica, hauran d’adjuntar-hi la següent  documentació:

 1. Estatuts reguladors de l’entitat degudament visats pel Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en d’altres Registres públics on sigui obligatòria la inscripció.
 2. Resolució d’inscripció en el Registre General o en d’altres Registres públics on sigui obligatòria la inscripció
 3. Codi o Número d’Identificació Fiscal (NIF) de l’entitat.
 4. Certificat de composició dels actuals membres de la Junta Directiva o òrgan de representació de l’entitat. (model normalitzat).
 5. Certificat del número de persones associades. (model normalitzat)
 6. Autorització a l’Ajuntament per tal que aquest pugui fer difusió pública de l’entitat en els mitjans i canals de comunicació municipal. (model normalitzat)
 7. Programa d’actuacions i activitats de l’any en curs.
 8. En cas que l’entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d’una altra entitat, caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

– Certificat original de l’òrgan directiu, o dels responsables de l’entitat a la qual     pertany, reconeixent la delegació de l’entitat principal a l’entitat de Cunit, amb        menció expressa del seu domicili social i de les persones de contacte.

 

1.2.  Si es tracta de col·lectius locals o grups de fet:

 

 1. Document declaratiu signat per un mínim de tres persones que es              responsabilitzen del col·lectiu, en el que s’indiqui:

–    La denominació, si és el cas, del col·lectiu o grup.

 • Objectius principals del col·lectiu o grup i l’àmbit d’actuació.
 • Nom, cognoms i còpia del DNI de les persones que es responsabilitzen del col·lectiu, amb un mínim de tres persones.
 • La manifestació de la voluntat d’inscriure’s en el RME i d’assumpció de la responsabilitat individual sobre les actuacions del col·lectiu.

–  Certificació del número de components del col·lectiu o grup, amb                            especificació del nombre de residents a Cunit.

–   Nom i dades de la persona de contacte que actua de manera estable com           a representant del col·lectiu.

 

 1. Autorització a l’Ajuntament per tal que aquest pugui fer difusió pública del col·lectiu  en els mitjans i canals de comunicació municipal.

 

 1. Programa d’activitats de l’any en curs.
 2. Les dades de les entitats inscrites en el Registre seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals.

 

Tanmateix,  la sol·licitud d’inscripció al Registre comportarà la utilització pública de les dades que a continuació s’enumeren, quedant les no autoritzades per a ús intern en l’àmbit administratiu.

 

Seran públiques les següents dades de contacte i d’informació de les entitats i dels col·lectius:

– Nom de l’entitat o col·lectiu

– Categoria classificatòria

– Domicili social, en el cas d’entitats. Adreça del col·lectiu, en cas de disposar-       ne.

– Telèfon

– Adreça electrònica

– Lloc Web

 

D’altra banda, hauran de comptar amb l’autorització expressa per part de l’entitat o

col·lectiu de fer-les públiques les següents dades:

 

 • Nom i cognoms del President/a, en el cas d’entitats
 • Nom i cognoms de la persona de contacte de l’entitat o col·lectiu
 • Breu descripció dels objectius de l’entitat o col·lectiu
 • Activitats més significatives de l’entitat o col·lectiu
 • Imatge de l’entitat: logotip, segell, si se’n disposa.

 

Podran incloure’s altres dades que el servei gestor del registre consideri oportunes,

sempre que es demani l’autorització a l’entitat per incorporar noves dades.

 

 

L’Ajuntament notificarà a l’entitat mitjançant decret que ha estat inscrita i el seu número d’inscripció. A partir d’aquest moment, es considerarà d’alta a tots els efectes.

 

La denegació de la inscripció haurà de ser sempre motivada i es dictarà previ tràmit d’audiència als interessats, segons disposa l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’ octubre.

 

 

ARTICLE 7. MODIFICACIONS DE DADES

 

 1. Les entitats inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació substancial que es produeixi en les dades registrades, mitjançant imprès normalitzat de sol·licitud de modificació de dades, via internet, al Registre General de l’Ajuntament, dins del mes següent al que s’hagi produït l’esmentada variació, i sobretot les dades i documents considerats essencials a efectes d’actualització, i en concret els següents:

 

 • Reforma dels Estatuts de l’entitat o associació
 • Canvi de domicili social
 • Canvis de càrrecs de representació o direcció, en el cas d’entitats i de persona de contacte que actua de manera estable com a representant,  en el cas de col·lectius.
 • Dades públiques

 

 1. Totes les entitats i col·lectius locals inscrits en el Registre hauran de renovar la seva inscripció bianualment. Durant el primer trimestre de l’any que correspongui hauran d’actualitzar les seves respectives dades.

 

En cas de no produir-se modificacions en dos anys, caldrà que les entitats presentin un certificat conforme l’entitat no ha sofert cap canvi durant aquest període. Els col·lectius hauran de presentar una declaració responsable, conforme no hi ha hagut cap canvi respecte la persona de contacte que actua de forma estable com a representant i conforme no ha sofert, en aquest període, d’altres modificacions relatives a les dades establertes en l’article 6.1.2.

 

 1. Per tal de conèixer el seu funcionament, l’Ajuntament podrà requerir a les entitats i

col·lectius, el seu pressupost i el programa anual d’activitats.

 

ARTICLE 8. BAIXES

 

 1. Causaran baixa en el Registre les entitats/col·lectius que incorrin en algun dels supòsits següents:

 

 • La manca de comunicació de les modificacions que afectin les dades que consten en el Registre, en els terminis establerts en aquest reglament.
 • La no renovació de la inscripció bianual quan no hagin atès aquest requisit i l’Ajuntament els ho requereixi expressament.
 • La pèrdua dels requisits necessaris per accedir al Registre.
 • En el cas dels col·lectius locals, la manca d’activitat notòria en el municipi, que s’acreditarà mitjançant informe motivat del responsable de l’àrea o servei corresponent i prèvia audiència de l’entitat/col·lectiu
 • L’incompliment reiterat de l’obligació de les entitats/col·lectius exposada a l’article 7, facultarà a l’Ajuntament per, després de l’audiència prèvia als interessats, donar-la de baixa del Registre, un cop efectuat un requeriment sense que aquest s’hagi complert.

 

Així mateix, es donaran de baixa en el Registre les entitats i col·lectius que es dissolguin i els que ho sol·licitin de forma expressa, mitjançant imprès normalitzat de sol·licitud de baixa.

 

 1. La cancel·lació de la inscripció en el Registre es realitzarà mitjançant resolució de l’Alcaldia, prèvia audiència als interessats i suposarà la pèrdua dels drets que els correspondria per la seva inscripció.

 

 

ARTICLE 9. DRETS I DEURES DE LES ENTITATS I COL·LECTIUS LOCALS

 

Com a elements fonamentals per a la cohesió social d’una comunitat, les entitats són

creditores d’un conjunt de drets específics i de suport públic, com també han de complir determinats deures que deriven de la seva responsabilitat social.

 

 1. Drets de les entitats i col·lectius

 

Sens perjudici que totes les entitats puguin exercir davant l’Ajuntament les accions i drets previstos a l’ordenament jurídic, les entitats inscrites al Registre i els col·lectius locals poden gaudir, sempre que ho sol·licitin per escrit i de forma expressa, dels drets regulats en el present reglament, sempre subjectes a les condicions i limitacions que imposin les determinacions del present i d’altres reglaments o normes d’ús que els regulin.

 

 1. Accedir a l’ús de locals i instal·lacions de titularitat municipal, i de recursos materials i infraestructura de l’Ajuntament:
 2. Les entitats tindran dret, sempre i quan sigui justificable per volum i el valor social de l’activitat desplegada per l’entitat, en la mesura que la disponibilitat ho permeti i amb les limitacions que imposi la seva coincidència d’ús per part d’altres entitats o pel mateix Ajuntament, i sempre subjectes a les condicions que estipulin els reglaments o normes d’ús de locals i instal·lacions, i de recursos materials i infraestructura municipals.
 3. Els col·lectius locals tindran dret a accedir a l’ús puntual de locals i instal·lacions municipals, i de recursos materials i infraestructura de que disposi l’Ajuntament en la mesura que la disponibilitat ho permeti, amb les limitacions que imposi la seva coincidència d’ús per part d’entitats o pel mateix Ajuntament i sempre subjectes a les condicions que estipulin els reglaments o normes d’ús de locals i instal·lacions, i de recursos materials i infraestructura municipals.

 

 1. b) Rebre, mitjançant sistemes telemàtics, publicacions digitals de caràcter periòdic que editi l’Ajuntament, així com altres informacions puntuals que aquest exposi o divulgui, quan siguin d’interès per les entitats i col·lectius        locals.

 

 1. Divulgació en els espais de comunicació municipals (web, guies municipals i agendes d’actes, entre d’altres), previstos per a tal finalitat, sempre que disposi de les dades corresponents per mitjà dels canals habilitats a tal efecte.

 

 1. Formar part del directori d’entitats que es publiqui en els espais de comunicació municipal amb les dades públiques del Registre i les dades i continguts complementaris autoritzats que decideixi la pròpia entitat o col·lectiu local.

 

 1. Participar a les activitats formatives i de capacitació que promogui l’ajuntament.

 

 1. Participar en els òrgans de participació municipals creats amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana en el municipi, d’acord a la reglamentació o norma corresponent.

 

 1. Accedir a les convocatòries públiques de subvencions a entitats. L’Ajuntament podrà subvencionar d’acord amb el que estableix l’Ordenança 9.53 general de Subvencions de l’Ajuntament de Cunit, accions que tinguin per objecte el foment d’una activitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública, així com d’acord al que disposin les bases especifiques reguladores en els diferents àmbits.

 

 1. Sol·licitar en el pagament de les taxes o impostos municipals les exempcions i bonificacions tributàries que estableixi la normativa vigent.

 

 1. Deures de les entitats i col·lectius:

 

Les entitats i col·lectius tenen els deures següents:

 

 1. Promoure activitats que satisfacin els interessos generals i/o sectorials de la ciutadania de Cunit.
 2. Donar-se a conèixer a la ciutadania en general per tal de fer-la partícip en les seves activitats i oferir els seus serveis.
 3. Fomentar la convivència i el civisme a l’espai públic, instal·lacions, equipaments, en especial quan aquests espais siguin utilitzats pels membres de les entitats.
 4. Vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals.
 5. Promoure la  participació en el municipi,  especialment  en  el  seu  àmbit  i objecte.
 6. Col·laborar en la mesura del possible amb l’Ajuntament quan aquest així  ho sol·liciti.
 7. Promoure la  coordinació  amb  altres  entitats  i col·lectius locals  per  dur  a  terme actes conjunts d’interès públic.
 8. Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en la difusió de les seves activitats quan així  es  produeixi  i  d’acord  a  la  imatge   gràfica   normalitzada   de l’Ajuntament.

 

 

Article 10.- Compromís de l’Ajuntament amb les entitats ciutadanes

 

L’Ajuntament es compromet a aportar mitjans per fer possible la realització dels drets reconeguts a les entitats pel present Reglament, a respectar l’autonomia de les entitats ciutadanes, a incentivar la formació dels seus membres en matèries d’interès

associatiu i a aportar, en la mesura que sigui possible, recursos útils per al conjunt del teixit associatiu.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Una vegada entri en vigor aquest Reglament, totes les entitats inscrites en el Registre vigent hauran d’adaptar-se a les prescripcions assenyalades en aquest Reglament.

 

Per realitzar aquesta adaptació l’Ajuntament informarà a totes les entitats registrades, les quals tindran un període de 3 mesos, a comptar des de la publicació de l’aprovació definitiva del present Reglament.

 

En cas de no presentar-se la documentació, es donaran de baixa  d’acord amb l’article 8.2.

 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA

 

Es deroga la regulació anterior referent a la creació del Registre Municipal d’Associacions, adoptats per l’ajuntament en Ple en data 11 de novembre de 1999 i a l’aprovació del tipus de numeració del Registre Municipal d’Associacions de Cunit en plenari de 13 de gener del 2000.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

 1. El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti alterat totalment o parcial per una norma de rang igual o superior.

 

 1. En tot allò no previst en el present reglament li serà d’aplicació, de forma subsidiària, la normativa del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Cunit, març 2020

 

 

 

 

Annex 1

 

Classificació sectorial de les entitats i col·lectius en el Registre Municipal d’Entitats.

 

Les categories en les que es classifiquen són:

 

 1. ACTIVITAT ECONÒMICA (Promoció econòmica, associacions comercials, d’empresaris, economia social, defensa consumidors, firals).

 

 1. AMBIENTALS (D’ecologia i protecció de la natura, defensa i protecció dels animals, energies alternatives, entre d’altres)

 

 1. COMUNITÀRIES I VEÏNALS (Associacions veïnals, de joves, de gent gran, d’igualtat, protecció civil, entre d’altres)

 

 1. CULTURA (Associacions culturals des de les vessants artística, tradicional, popular, lingüística, patrimonial, oci i lleure, entre d’altres)

 

 1. DRETS CIVILS I DRETS HUMANS (Drets econòmics, socials i culturals, accions solidàries, d’ajuda mútua, ajuda humanitària i cooperació, comerç just, …)

 

 1. EDUCACIÓ I FORMACIÓ (Associacions de mares i pares d’alumnes, d’estudiants, esplais)

 

 1. ESPORT (Foment de l’esport, suport i pràctica esportiva, clubs esportius, associacions d’aficionats, entre d’altres)

 

 1. LLEURE (Agrupacions de col·leccionistes, aficionats, grups d’amics, entre d’altres)

 

 1. SALUT (entitats de prevenció, acompanyament i suport a les persones afectades d’alguna malaltia crònica, diversitat funcional, addicions, entre d’altres)

 

 1. ALTRES

 

En el cas de coincidència de les activitats desenvolupades per una entitat o col·lectiu en dues o més categories, prevaldrà la que tingui major incidència o abast, de conformitat als estatuts de l’entitat o declaració d’intencions del col·lectiu.

[1] Associacions de veïns, de pares i mares d’alumnes, culturals, de joves, d’igualtat, de suport social, cíviques o comunitàries, salut, mediambientals, de defensa i protecció dels animals, esportives, de lleure, recreatives, empresarials, comercials o qualsevol d’altre de similar.

[2] S’entén per col·lectiu ciutadà o grup de fet una  agrupació de persones que no té el reconeixement de personalitat jurídica pròpia i treballa per desenvolupar un projecte amb una finalitat comuna entre els membres del grup.

Diligència.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord del Ple el dia 27 de juliol de 2020 publicant-se al BOPT  de data 19d’octubre de 2020.