La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 22/02/2019

Índex

TÍTOL PRELIMINAR – DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació del Reglament

 

El present reglament té per objecte regular la prestació del servei municipal de transport públic, col·lectiu i urbà de viatgers i viatgeres en l’àmbit territorial del  terme municipal de Cunit.

 

L’àmbit territorial del servei abasta els límits administratius del municipi de Cunit, en els termes establerts per la legislació de transport aplicable.

 

Article 2. Caràcter públic del servei

 

El servei de transport públic regular, urbà i col·lectiu de viatgers és de caràcter públic, per la qual cosa tindran dret a la seva utilització les persones que ho desitgin, sense una altra limitació que les condicions i obligacions que assenyali el present Reglament i la normativa vigent en la matèria.

 

L’Ajuntament de Cunit utilitzarà totes les eines al seu abast per garantir en el seu servei l’accessibilitat i la mobilitat.

 

L’Ajuntament de Cunit, es reserva totes les potestats que la legislació administrativa atorga als titulars dels serveis públics, i en especial la reglamentària, d’inspecció i de sanció.

 

Article 3. Definicions

 

A l’efecte del present Reglament s’entendrà per:

 

Viatger/a o usuari/a: Una persona s’enquadra en aquesta definició des del moment en el qual embarca en el vehicle que presta el servei, durant el trasllat i fins que desembarca en una altra parada.

 

Vehicle: El mitjà de transport habilitat per al transport públic urbà de persones. Els vehicles utilitzats per a la prestació del servei han d’estar homologats, complir de manera rigorosa les revisions i els manteniments reglamentaris, disposar de la corresponent assegurança obligatòria en vigor i estar en un estat de neteja adient per a una correcta prestació del servei.

Tots els vehicles han de disposar de senyalització externa i interna identificativa del seu número de vehicle i de la línia en la qual presten el servei, així com informació fàcilment visible al seu interior sobre els drets i les obligacions dels usuaris i usuàries, els títols i les tarifes, el telèfon, l’adreça del servei d’atenció a les persones usuàries i la seva pàgina web.

 

En cas d’un accident o avaria de l’autobús que impossibiliti la prestació del servei, l’empresa de transports prestataria l’ha de substituir amb la màxima celeritat possible per tal que el servei pugui continuar amb normalitat.

 

Parada: espai en la via pública condicionat per l’Ajuntament de Cunit perquè es detinguin els vehicles destinats al transport públic, en el qual esperen usuaris o usuàries i en el qual es produeix l’embarcament i desembarcament d’aquestes. La parada comprèn tots els elements necessaris per complir la seva funció, atenent a les seves característiques particulars: marquesina, elements d’informació, seients, etc.

 

Accessibilitat Universal: És la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. Pressuposa l’estratègia de «disseny universal o disseny per a totes les persones», i s’entén sense perjudici dels ajustos raonables que hagin d’adoptar-se..

Els sistemes de transport col·lectiu han de seguir la pautes de disseny de l’Accessibilitat Universal a fi de poder oferir un servei apropiat a qualsevol persona usuària potencial, prenent en consideració la diversitat humana i els requeriments corresponents que es plasmen en un conjunt d’especificacions tècniques de disseny accessible en cadascuna de les maneres de transport i en les seves mútues interaccions.

 

Persones amb mobilitat reduïda: les persones que es desplacen en cadires de rodes i en general, aquelles que, per les seves circumstàncies personals, no poden viatjar dempeus sense risc per a si mateixes o per a tercers, conforme es detalla en l’article 8.

 

Plataforma: zona de l’autobús més diàfana que la resta i a la qual s’accedeix de forma directa des de l’exterior, dotada d’elements de subjecció i/o de seients especials destinats al transport de persones que es desplacen en cadires de rodes o altres persones amb mobilitat reduïda, menors traslladats en cotxes o cadires, bicicletes i certs embalums.

 

TÍTOL I – ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

 

Article 4. Marc regulador

 

Les operadores de transport estaran obligades al compliment de la normativa sobre accessibilitat universal en els transports públics recollida en la legislació vigent, en el present reglament, en els plecs de clàusules reguladores que es dictin en matèria de transport, en les autoritzacions de transport i, si escau, en el corresponent títol de concessió.

 

Article 5. Elements facilitadors de l’accessibilitat

 

1.- Els vehicles estaran dotats de sistemes d’accessibilitat que hauran d’estar sempre disponibles i accionables mitjançant els mecanismes establerts a aquest efecte.

 

2.- Els vehicles, en funció de les seves característiques, hauran de comptar amb els següents sistemes d’accés:

 • Sistemes d’inclinació (agenollament) per als autobusos de pis baix, que hauran de ser utilitzats sempre, abans d’activar la rampa, tret que les condicions orogràfiques no ho permetin, per facilitar l’embarcament i desembarcament dels usuaris o usuàries amb mobilitat reduïda.
 • Rampes per als autobusos de pis baix, que poden ser utilitzades, a més dels viatgers o viatgeres que es desplacin en cadires de rodes, per aquelles que precisin de material ortoprotèsic per a la seva mobilitat (tals com caminadors, crosses, etc.). La rampa d’accés, o com a mínim, una de les rampes d’accés (en funció del vehicle), haurà de poder desplegar-se i plegar-se manualment en cas d’averia del sistema electrònic, per tal d’assegurar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda anteriorment esmentades.
 • Plataformes elevadores per als autobusos de pis alt, que s’utilitzaran per a l’accés de les persones que es desplacen en cadira de rodes. Aquestes plataformes també hauran de poder accionar-se manualment en cas d’avaria, tal i com s’explicita en el punt anterior.

 

3.- L’Ajuntament de Cunit promourà la inclusió de pictogrames i altres elements que facilitin la compressió i utilització dels timbres de trucada i sistemes d’avís. Aquests sistemes d’avís tindran un volum i to adequats, de manera que no suposin molèsties al personal de conducció.

 

4.- Per al transport de persones amb dificultats visuals els vehicles hauran d’estar dotats d’indicadors lluminosos i acústics, no estridents, en les portes d’entrada per facilitar la seva localització. Així mateix, es proporcionarà de manera visual i/o sonora informació de les parades sol·licitades, que romandrà en funcionament durant tot el recorregut.

 

  Article 6. Garantia d’accessibilitat i mobilitat

 

L’Ajuntament de Cunit adoptarà les mesures oportunes per a l’adaptació del sistema de transport a les necessitats d’accessibilitat i mobilitat existents a cada moment. Així mateix, promourà que el personal de l’empresa operadora de transport rebi la formació adequada a fi de respondre a les necessitats dels viatgers o viatgeres amb mobilitat reduïda.

 

Article 7. Consideració d’usuaris o usuàries amb mobilitat reduïda

 

Es consideraran usuaris o usuàries amb mobilitat reduïda a efectes d’utilització de places i espais reservats a l’interior dels vehicles, les següents:

 • Les persones que es desplacin en cadira de rodes.

 

 • Persones amb dificultats de tipus sensorial (visió, audició, parla), intel·lectual o amb importants dificultats per utilitzar un servei de transport convencional.
 • Persones que, per factors antropomètrics, tenen dificultat de maniobra que limita la seva capacitat d’accés als diferents espais o usos dels seients.
 • Persones amb malalties cardíaques o respiratòries o d’altres que els dificultin la mobilitat.
 • Persones d’edat avançada que tenen problemes per desplaçar-se o no es poden desplaçar amb autonomia.
 • Dones en estat de gestació.
 • Menors de quatre anys i el seu acompanyant.
 • Persones amb membres immobilitzats, enguixats o amb crosses.
 • Persones amb absència de mobilitat funcional, i que presenten problemes per al desplaçament.
 • En general, aquelles que, per les seves circumstàncies personals, no poden viatjar dempeus sense risc per a si mateixos o per a tercers.

 

Article 8. Accés de persones amb mobilitat reduïda

 

L’accés dels viatgers o viatgeres amb mobilitat reduïda ha de realitzar-se garantint la seva màxima seguretat i d’acord amb la normativa d’aplicació.

 

Els viatgers o viatgeres amb mobilitat reduïda que no puguin pujar el graó d’accés al vehicle ho assenyalaran a la persona que condueixi, que facilitarà el seu embarcament. Podran accedir i descendir del vehicle per la porta que els proporcioni major comoditat i els obligui a realitzar un menor esforç físic.

 

Les persones que es desplacen en cadira de rodes, accediran per la porta habilitada a tal efecte, una vegada accionat el sistema d’inclinació o agenollament i la rampa o plataforma elevadora d’accés i, situant-se cap endavant o endarrere, segons el cas, respecte del sentit de la marxa del vehicle, amb el fre accionat. Sempre que sigui possible, a més, hauran de subjectar-se, adequadament, amb el cinturó de seguretat del vehicle.

 

Amb caràcter general, només es permetrà la permanència simultània de dues persones en cadira de rodes en la plataforma del vehicle.

 

Les persones que es desplacin en cadires de rodes tindran preferència en l’accés al vehicle respecte de les persones menors transportades en cotxes i cadires o de les bicicletes, tret que aquestes ja es trobin a l’interior del mateix.

 

Els elements auxiliars o de suport a les persones amb mobilitat reduïda, com per exemple els caminadors, hauran de ser subjectats adequadament durant el seu trasllat.

 

Els danys que aquests objectes puguin ocasionar a persones o béns seran responsabilitat del seu usuària o usuària, tret que es provi la responsabilitat de l’empresa operadora de transport en el dany  ocasionat.

 

Article 9. Seients i espais reservats en els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

 

Els seients del vehicle seran ocupats lliurement, sense preferència alguna, excepte els expressament reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

 

Els seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda podran ser ocupats per la resta de persones usuàries mentre es trobin lliures i no siguin requerits per les primeres.

 

En cas d’ocupació indeguda, el personal de conducció requerirà la utilització d’aquests seients per les persones per a les quals estan reservats.

 

 

TITOL II DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES VIATGERES

 

CAPÍTOL I. Drets

Article 10. Drets dels usuaris o usuàries

 

1.- Els usuaris o usuàries, destinataris del servei de transport prestat per les empreses operadores incloses en l’àmbit d’aplicació del present Reglament, seran titulars dels drets establerts per la normativa de caràcter general, i dels expressament inclosos en aquest Reglament.

 

2.- Especialment, són drets de les persones usuàries els següents:

 

 1. Ser transportades amb el sol requisit de portar un títol de transport vàlid en les condicions previstes en el present Reglament i la normativa de transport aplicable.
 2. Ser transportades, sota la cobertura de les assegurances obligatòries a efectes de la circulació d’autobusos, autocars, microbusos, mini-busos i taxi-busos, en vehicles que compleixin les normes d’homologació corresponents, i conduïts per personal adequadament format i en possessió de l’autorització administrativa que l’habiliti a tal efecte.
 3. Ser informades de les tarifes, del funcionament i condicions del servei i de les seves incidències, tot això conforme als principis d’accessibilitat i mobilitat universals.
 4. Anar acompanyades de gossos d’assistència, conforme al que es disposa en la legislació vigent que sigui aplicable.
 5. Utilitzar i rebre informació en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
 6. Rebre un tracte correcte per part del personal de les empreses operadores de transports, que haurà d’atendre les peticions d’ajuda i informació que li siguin sol·licitades per les persones usuàries en assumptes relacionats amb el servei.
 7. Accedir amb maletes, equipatge o embalums de mà, sempre que no suposi molèsties o perill per a la resta de les persones usuàries o per al vehicle, conforme a l’establert en aquest Reglament.
 8. Viatjar amb cotxes, carretons de la compra i cadires sense abonar suplement algun, conforme a l’establert d’aquest Reglament.
 9. Accedir als vehicles portant animals de companyia, sense abonar suplement algun, sempre que no suposin molèsties o perill per a la resta de les persones usuàries o per al vehicle, conforme a l’establert en l’article 24 d’aquest Reglament.
 10. Sol·licitar i obtenir, en tots els vehicles i en les instal·lacions fixes de les empreses operadores de transports, el llibre i/o full de reclamacions que a cada moment estigui en vigor, en el qual podran exposar qualsevol reclamació relacionada amb la prestació del servei.
 11. Continuar el viatge en la mateixa línia o, de no ser possible, en una altra d’itinerari semblant, en cas d’incidència que provoqui la retirada del vehicle. Tot això sense obligació de pagar aquest nou trajecte alternatiu i en condicions satisfactòries d’accessibilitat.
 12. Recuperar els objectes perduts que siguin trobats en els vehicles, prèvia acreditació de la propietat o legítima possessió dels mateixos. Aquests objectes seran lliurats, en el mateix estat en el qual van ser trobats pel personal de les empreses operadores de transports, bé en les seves pròpies oficines o en les corresponents dependències municipals destinades a dit efecte.

 

   Article 11. Accés d’objectes i bicicletes

 

 

 • Les persones viatgeres tenen dret a portar objectes de mides fins a 100 x 65 x 25 cm, així com bicicletes plegades sense cap cost afegit. No obstant això, si són superiors a aquestes mides, se’n podrà autoritzar el transport i fixar les condicions específiques quant a la utilització dels serveis per als seus portadors, sempre que l’ocupació del vehicle ho permeti.Cada usuari o usuària només pot transportar fins a un màxim de tres paquets o objectes. No s’admeten objectes que pel seu aspecte o condició puguin molestar o afectar el servei o la resta d’usuaris.

 

 • Les bicicletes no plegades únicament s’admeten als vehicles amb unes característiques que ho permetin. Solament s’admet una bicicleta per persona, fins a un màxim de dues bicicletes al vehicle de manera simultània.

 

En qualsevol cas, les persones amb cadira de rodes i les que portin menors amb cotxets tenen preferència sobre les bicicletes per a l’accés i l’ocupació de la plataforma del vehicle. Si aquesta plataforma ja està ocupada per una altra persona amb cadira de rodes o una persona menor transportada amb cotxet, les bicicletes no hi poden accedir.

 

Article 12. Accés de cotxets

 

Les persones menors transportades amb cotxets s’admeten a tots els vehicles en què, per les seves característiques, sigui possible.

 

Les persones viatgeres que pretenguin accedir a l’espai reservat a la plataforma del vehicle i que transportin menors amb cotxets han de respectar la preferència de les a amb cadira de rodes.

 

Els cotxets buits han d’anar plegats. No se’n permet l’accés si estan oberts. L’accés amb cotxets plegats s’ha de fer preferiblement per la porta davantera.

 

Article 13. Accés d’animals de companyia

 

Es permet viatjar al vehicle amb petits animals de companyia dintre de receptacles idonis.

 

S’exceptuen del que assenyala el paràgraf anterior els gossos pigall i d’assistència que estiguin acreditats per centres homologats per a aquestes funcions. Aquests animals poden viatjar en les condicions que estableixi la normativa d’aplicació en cada moment, junt amb la persona que assisteixin.

Article 14. Obligatorietat del títol de transport

 

 1. Per a la utilització dels serveis, els usuaris o usuàries han de disposar del títol de transport corresponent degudament validat.

 

 1. Les persones menors de quatre anys han de viatjar gratuïtament, si bé han d’estar proveïdes del títol habilitat denominat gratuït a l’efecte del còmput de places i de la cobertura de l’assegurança obligatòria establerta per la legislació de trànsit.

 

 1. En cas de divergència sobre l’edat de la persona menor, prevaldrà el criteri del conductor o conductora, sense perjudici de la devolució de l’import del viatge si acredita que l’edat és inferior a quatre anys.

 

 1. Les persones menors de quatre anys han d’anar acompanyades en tot moment per una persona que es responsabilitzi de la seva seguretat.

 

 1. Es considera que les persones menors d’edat que accedeixin al vehicle sense la companyia d’una persona major d’edat han estat autoritzades per la seva mare, pare o tutor a tots els efectes, i per tant viatgen sota la responsabilitat de qui les hagi autoritzat.

 

 1. Els títols poden ser per a un sol viatge, per a diversos viatges, per a un temps determinat o de qualsevol altra classe. Així mateix, poden ser exclusius per a la utilització del prestador del servei o compatibles amb altres serveis de transport públic amb els quals s’hagi dut a terme un procés d’integració tarifària.

 

 1. Tots els títols que requereixin una validació mecànica no seran vàlids sense aquesta validació, amb independència de les seves característiques. A aquest efecte, tenen la consideració de títol de transport tant els bitllets o els abonaments adquirits mitjançant el pagament del preu corresponent com els passis atorgats a diversos col·lectius.

 

 1. El bitllet o títol de transport vàlid dóna dret a viatjar fins a la terminal de la línia, i s’ha de conservar durant tot el viatge i exhibir‐lo a sol·licitud de qualsevol empleat o empleada de l’empresa municipal. Així mateix, s’ha de preservar en bon estat, ja que qualsevol títol malmès no dóna dret a ser bescanviat. Quan així ho determinin els organismes competents, el títol es podrà utilitzar en altres línies o en altres modalitats de transport, en les condicions de transbord i ús que s’estableixin expressament.

 

 1. Dos o més passatgers poden viatjar amb un sol títol multiviatge que no sigui personal, sempre que s’hi hagin efectuat el nombre de cancel∙lacions o validacions equivalents al d’usuaris i sempre que el portador del títol faci un desplaçament igual o més llarg que el dels acompanyants.

 

CAPÍTOL II. DEURES

Article 15. Deures de les persones viatgeres

 

Els usuaris o usuàries tenen els deures següents:

 

 1. Les persones viatgeres destinatàries del servei de transport, tenen les obligacions establertes per la normativa de caràcter general i les expressament assenyalades en aquest Reglament.

 

 1. Portar el títol de transport vàlid, en els termes establerts pel present Reglament, durant tot el trajecte i a disposició del personal de l’empresa prestatària i personal d’inspecció de l’ajuntament de Cunit.

 

 1. Atendre les indicacions que formulin els empleats de l’empresa, amb vista a la correcta prestació del servei, així com les que resultin de cartells i avisos col·locats a la vista als vehicles i a les parades d’autobús.

 

 1. Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta d’usuaris o usuàries i amb els empleats de l’empresa.

 

 1. Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries, per evitar qualsevol risc o incomoditat per a la resta d’usuaris i usuàries.

 

 1. Accedir als vehicles per les portes destinades a aquest efecte i, una vegada adquirit o validat el títol de transport, situar‐se a prop de les portes de sortida per facilitar l’accés i circulació al seu interior.

 

 1. Indicar al conductor o conductora la intenció de baixar o pujar al vehicle a les parades determinades amb la deguda antelació, des de l’interior prement el timbre instal·lat a aquest efecte, i des de l’exterior indicant‐ho amb la mà.

 

 1. Lliurar al conductor o conductora els objectes que altres usuaris o usuàries hagin oblidat al vehicle.

 

 1. Cedir els espais o seients a les persones amb diversitat funcional o amb mobilitat reduïda, la gent gran, les dones embarassades o les persones amb nadons als braços, i en general, aquelles que no disposin d’autonomia suficient per moure’s, així com les que pateixin alguna contingència en el transcurs del viatge.

 

 1. Acceptar el criteri del conductor o conductora en cas que es produeixin discrepàncies a bord dels vehicles per qüestions relatives al servei (obertura i tancament de portes, funcionament de dispositius d’aire condicionat, accés d’animals de companyia, etc.).

 

 1. Portar preparada, en pujar al vehicle, moneda fraccionada suficient per al pagament de la tarifa sense que es pugui obligar el conductor‐perceptor o la conductora‐ perceptora a canviar la moneda més gran de 10 €.

Article 16. Prohibicions

 

Està prohibit a les persones usuàries del servei:

 

 1. Viatjar sense bitllet o títol de transport vàlid.

 

 1. Distreure el conductor quan el vehicle estigui en marxa.

 

 1. Sol·licitar al conductor que efectuï parades diferents de les establertes oficialment.

 

 1. Pujar quan s’hagi fet l’advertiment que el vehicle està complet o, en cas d’usuaris amb cadira de rodes o cotxes/cadiretes amb infants, que estiguin ocupats els llocs reservats a aquests.

 

 1. Accionar els sistemes d’emergència sense causa justificada.

 

 1. Impedir o forçar l’obertura o tancament de les portes d’accés als vehicles, o manipular‐ne els mecanismes de funcionament, previstos per ser utilitzats per personal exclusiu de les empreses explotadores.
 2. Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar o vendre béns o serveis a l’interior dels vehicles.

 

 1. Introduir al vehicle gossos o altres animals de companyia, amb les excepcions següents

 

 1. Gossos d’assistència personal, degudament lligats i que gaudeixin de les condicions de seguretat, higièniques i sanitàries previstes per la normativa, així com el corresponent distintiu d’identificació de gossos d’assistència personal en un lloc visible.

 

 1. Animals de companyia en cistella de transport tancada i adequada a l’espècie.

 

 1. Fumar o portar la cigarreta encesa a l’interior dels vehicles, inclosos els cigarrets electrònics.

 

 1. Accedir en un estat d’embriaguesa o sota els efectes d’estupefaents que pugui impedir el funcionalment normal del servei.

 

 1. Obrir les finestres quan funcioni l’aire condicionat, llevat dels casos en què el conductor ho consideri oportú.

 

 1. Anar la persona despullada, només amb banyador o amb el tors descobert. Les persones que duguin el banyador mullat han de romandre dretes.

 

 1. Cantar, parlar amb un volum excessiu, cridar, saltar, posar els peus damunt dels seients, estirar‐se als seients i llençar papers, menjar o beguda.

 

 1. Utilitzar, sense auriculars individuals adaptats a l’oïda, aparells digitals o electrònics que generin sons amb un volum sonor excessiu, i que produeixin molèsties al personal de l’empresa de transports o a la resta de persones usuàries.

 

 1. Treure fora del vehicle en marxa qualsevol part del cos.

 

 1. En general, tot comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o la d’altres persones, o que es pugui considerar molest o ofensiu per a tercers, així com aquelles accions que puguin implicar el deteriorament o causar brutícia als vehicles o les parades d’autobús.

Article 17. Inspecció per part del personal de l’empresa de transports prestatària del servei i personal de l’ajuntament.

 

Els conductors i resta de personal d’inspecció de l’empresa prestaria del servei i de la corporació designat a dit efecte, en els actes de servei i en els actes motivats per aquest servei, tenen atribuïda legalment la consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions, especialment les de vigilància immediata de l’observança, per les persones usuàries i per terceres persones en general, de les regles que estableixen les lleis i els reglaments. Aquests empleats han d’exercir les corresponents funcions inspectores i han de donar compte de les infraccions detectades als òrgans administratius competents (disposició addicional tercera de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor).

 

El personal pot inspeccionar el compliment dels deures i la vulneració de les prohibicions establertes per aquest Reglament; i ha de donar compte de les presumptes infraccions detectades mitjançant la formulació de denúncia, que donarà lloc, si escau, a l’inici de l’expedient sancionador corresponent.

 

Quan exerceixin aquestes funcions han d’anar proveïts del document identificatiu, que han d’exhibir si els és requerit. Tot això, sense perjudici que es pugui sol·licitar, si escau, la col·laboració de la Policia Local o la resta de forces i cossos de seguretat.

 

 

TÍTOL III. RÈGIM SANCIONADOR

 

 

Article 18. Infraccions comeses pels usuaris del servei.

 

L’incompliment pels usuaris de les obligacions i prohibicions compreses en el present reglament tindrà la consideració de falta lleu, segons allò que determina l’article 142. 14 de la Llei 16/87 de 30 de juliol d’Ordenació dels Transports terrestres i serà sancionat amb les multes assenyalades en l’article 143 a) de 100 a 200 euros.

 

Article 19. Infraccions comeses pel prestatari del servei.

 

Podrà ser sancionada qualsevol infracció de la legislació reguladora del transport urbà de viatgers prevista en la Llei 16/1987, d’ordenació dels transports terrestres, i en el seu reglament, així com les previstes en Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; en el present Reglament, i en la resta de normativa aplicable.

Article 20. Responsabilitat per infraccions

 

La responsabilitat penal, civil, administrativa, laboral i de qualsevol altre classe, derivada de les infraccions abans indicades o de l’incompliment de la legislació en general aplicable a la prestació del servei, serà exigida, en tot cas, a l’operador del servei, sens perjudici que aquest la pugui repercutir contra el responsable directe de la infracció.

Article 21. Tipus d’infraccions

 

Les infraccions d’aquest Reglament i de la resta de disposicions o actes administratius municipals complementaris, realitzades per l’operador del servei, es classifiquen en molt greus, greus i lleus, segons es determina en les taules següents:

 1. Infraccions molt greus.

Es consideren infraccions molt greus:

 1. Prestar el servei en condicions que puguin afectar la seguretat de les persones perquè comportin perill greu i directe.
 2. Prestar el servei utilitzant la mediació d’una persona física o jurídica no autoritzada.
 3. Manipular o falsejar intencionadament els elements de control, la instal·lació dels quals és obligada en el vehicle, de manera que no s’obtinguin dades o que se n’obtinguin de falses, i això repercuteixi en la prestació del servei de transport.
 4. Obstruir greument l’actuació de la inspecció del servei, de manera que impedeixi o retardi l’exercici de les funcions que l’Ajuntament té atribuïdes.
 5. Haver estat sancionat per més d’una infracció greu en un període de dotze mesos.
 6. Abandonar o paralitzar el servei sense causa justificada.
 7. No subscriure’s a les assegurances obligatòries.
 8. Falsificar la documentació obligatòria per a la prestació del servei.

 

 1. Infraccions greus.

Es consideren infraccions greus:

 1. Prestar el servei en condicions diferents de les que s’assenyalen en el Plec de clàusules d’adjudicació del servei i en la normativa aplicable, llevat que la falta sigui qualificada com a infracció molt greu.
 2. Incomplir el règim de tarifes.
 3. La inexistència dels elements de control que cal dur instal·lats en els vehicles, o que no estiguin en funcionament.
 4. No aportar les dades essencials de la documentació obligatòria.
 5. Incomplir reiteradament, sense justificació, els horaris i les freqüències del servei.
 6. Negar-se o obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció, quan aquests fets no tinguin el caràcter de molt greu.
 7. La manca de funcionament reiterada dels aparells de confort (calefacció i aire condicionat) instal·lats als vehicles.
 8. Permetre una contaminació mediambiental o acústica en cada vehicle superior a la prevista en la reglamentació comunitària o les ordenances municipals.
 9. Haver estat sancionat per més d’una infracció lleu en un període de dotze mesos.

 

 1. Infraccions lleus.

Es consideren infraccions lleus:

 1. Prestar el servei sense dur en el vehicle la documentació formal exigida en la normativa aplicable.
 2. No dur en un lloc visible del vehicle els distintius exigits per la normativa general aplicable.
 3. Transportar viatgers en un nombre superior a l’autoritzat per al vehicle de què es tracta, llevat que aquest fet hagi de ser considerat com a falta greu.
 4. No exhibir els preceptius quadres de tarifes, calendaris, horaris, avisos i altres informacions d’exposició obligada.
 5. Incomplir les normes generals de la Policia en instal·lacions fixes i en vehicles, i la normativa municipal de prestació del servei, llevat que la falta hagi de ser qualificada com a greu o molt greu.
 6. Tenir un tracte desconsiderat amb els usuaris.
 7. No mantenir la netedat i el bon estat d’aparença del vehicle.
 8. Permetre viatjar a persones sense el títol de transport corresponent.
 9. Permetre als conductors-perceptors i als inspectors que realitzin el servei sense l’uniforme establert o de manera indecorosa.
 10. Cometre qualsevol de les infraccions assenyalades en la taula anterior, quan per la naturalesa, l’ocasió o la circumstància no ha d’ésser qualificada com a greu.

 

Article 22. Sancions per infraccions

Les infraccions esmentades seran sancionades amb multes contractuals, que seran graduades, dins els imports màxims i mínims que s’estableixen a continuació, en funció de les circumstàncies agreujants o atenuants existents, i de la intencionalitat o el grau de negligència o imprudència; sense perjudici de l’establert en els Plecs de condicions tècniques i administratives que regulin la licitació d’aquest servei.

 1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 a 750 EUR.
 2. Les greus, amb una multa de 751 a 1.500 EUR.
 3. Les molt greus, amb una multa de 1.501 a 3.000 EUR.

 

Qualsevol infracció donarà lloc a un expedient sumari, en el qual s’escoltarà el gestor i es resoldrà per part de l’alcalde, o regidor en qui delegui, que declararà comesa o no una infracció i imposarà, en el primer cas, la sanció corresponent.

 

 

Article 23. Reclamació de danys i perjudicis

La imposició de sancions no obstarà per la reclamació dels danys i perjudicis que el gestor hagi pogut ocasionar a l’Ajuntament.

 

Disposició Transitòria Única.

En tant els vehicles no disposin del sistema d’avís sonor, serà el personal de conducció qui indicarà a les persones amb deficiències visuals que estiguin embarcades l’arribada a la parada de destí que elles prèviament hagin indicat al conductor o conductora.

 

Disposició Derogatòria Única.

Aquest reglament deroga qualsevol reglament anterior del servei de Transport Públic Urbà de Cunit.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts 20 dies hàbils a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

 

Segona. Les empreses operadores dels serveis públics de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Cunit donaran al present Reglament l’adequada difusió entre el seu personal.

 

DILIGÈNCIA.

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord del Ple celebrat el dia 8 de novembre de 2018 publicant-se l’edicte d’aprovació inicial al BOPT núm. 230 de 30 de novembre de 2018 i l’edicte d’aprovació definitiu al BOPT de 22 de febrer de 2019.