Data de l'última modificació: 10/01/2019

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

CAPÍTOL. -1 DISPOSICIONS GENERAL

Article.1- Definició i finalitat del servei

L’Ajuntament de Cunit estableix el Servei de Mediació i Convivència Ciutadana i ho posa a disposició dels/les ciutadans/es de Cunit amb tots els mitjans humans i materials necessaris per dur a terme un procés no jurisdiccional de resolució i prevenció dels conflictes, de caràcter voluntari, confidencial i participatiu.

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la prestació del servei públic municipal de Mediació i Convivència, entès com un servei especialitzat en la prevenció i resolució de conflictes entre ciutadans dins l’àmbit ciutadà.

La institució de la mediació comporta la presència i la intervenció d’una tercera part imparcial i experta que té com a objecte ajudar a les parts i facilitar-les l’obtenció per elles mateixes d’un acord satisfactori.

 

Article 2. Fonament legal.

L’activitat pròpia servei públic municipal de Mediació i Convivència Ciutadana resta assumida per l’Ajuntament Cunit com a servei propi, d’acord amb l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases del Règim Local i l’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i la llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit de dret privat.

 

Article 3.- Forma de gestió i àmbit territorial

De conformitat amb l’article 159.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, El Servei de Mediació i Convivència, es gestionarà de manera directa com un servei propi, per l’Ajuntament de Cunit i prestarà servei en tot l’àmbit municipal del municipi, i consisteix en oferir un servei gratuït a tots els/les ciutadans/es de Cunit que ho sol·licitin i ho acceptin voluntàriament.

 

Article 4.- Principis rectors

El procediment d’anàlisi i gestió dels conflictes previst en aquest Reglament es regirà pels principis de gratuïtat, celeritat, igualtat, audiència a les parts, imparcialitat, contradicció, respectant-se en tot cas la legislació vigent.

La mediació és un procés que està basada en el principi de voluntarietat segons el qual les parts són lliures d’acollir-se o no a la mediació com també poden desistir en qualsevol moment.

 

Article 5.- Objectiu general del servei

L’objectiu del Servei de Mediació i Convivència regulat en aquest Reglament, és abordar d’una manera preventiva els conflicte entre ciutadans, i promoure l’autogestió dels ciutadans pel que fa l’exercici dels seus drets, mitjançant la participació en els processos de resolució dels conflictes, i la responsabilització de les decisions adoptades.

El Servei de Mediació i Convivència oferirà als ciutadans/es els següents serveis:

 • Espai d’anàlisi i gestió dels conflictes
 • Espai de mediació
 • Espai de prevenció dels conflictes

Article 6.-  Tipologia dels conflictes

El tipus de conflictes que es podran sotmetre al procediment previst en aquest reglament i ser per tant objecte del Servei de Mediació i Convivència, seran els que derivin de la convivència i la cohesió social

 

                      CAPÍTOL. -2 FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Article 7.- Accés al servei

L’accés al Servei de Mediació i Convivència es farà mitjançant sol·licitud formal, es pot realitzar per quatre vies:

 1. A petició de, com a mínim, una de les parts en conflicte.
 2. Per derivació d’un servei municipal.
 3. Per derivació d’una altra administració o entitat.
 4. A iniciativa de la mediadora.

Article 8.- Qui pot sol·licitar el servei

El servei esta obert a persones físiques o jurídiques de Cunit que siguin part d’un conflicte. Si la petició la fa només una part en conflicte, i un cop establert que és un conflicte en el qual la professional pot intervenir, la mediadora iniciarà el contacte amb l’altre part per avaluar la situació i la predisposició a participar per tal de resoldre el conflicte.

Si no s’aconsegueix establir el contacte amb l’altre part (quan no es pot localitzar), la mediadora no podrà iniciar el procés, hi ho comunicarà al sol·licitant.

Article 9.- tramitació de la sol·licitud

La mediadora haurà de valorar en tot moment la viabilitat de la sol·licitud de la intervenció, i donarà audiència a l’altre part en conflicte per un termini de deu dies. Les parts en conflicte hauran de manifestar la seva voluntat de participar en el procés d’anàlisi i gestió del conflicte i acceptar el protocol d’acords entre les parts, que serà imprescindible per donar tramitació a la sol·licitud, i per garantir la eficàcia del servei.

 

Article 10.- Drets dels usuaris i usuàries

Les persones que formen part d’un conflicte que iniciïn un procés d’anàlisi i gestió del conflicte tindran els drets següents:

 1. Ser informades dels beneficis, requeriments i responsabilitats que implicarà el procés d’anàlisi i gestió dels conflictes, i també ser informades i orientades.
 2. Rebre un tracte imparcial i neutral de la mediadora en tot el procés no ser objecte de cap tracte de discriminació.
 • Rebre un acompanyament i donar-los respostes en tot moment a qualsevol inquietud o dubtes sorgits durant el procés i que el llenguatge i els conceptes els seguin entenedors i acceptables.
 1. A la confidencialitat de tot el procés, per part de la mediadora, de l’altra part en conflicte i per part de tots els professionals que intervinguin en el procés.
 2. A l’autodeterminació, en tot moment tenen el poder d’arribar a un acord lliure i voluntari o bé d’abandonar el procés si ho creu convenient.

Article 11.- Obligacions dels usuaris i usuàries

Les persones o parts en conflicte que iniciïn un procés en el Servei de Mediació i Convivència estaran obligades a:

 1. Signar l’acta inicial i d’acceptació on consti el compromís de participar de manera constructiva en les sessions que consideri la mediadora.
 2. Signar i complir el compromís de confidencialitat que els donarà la mediadora.
 3. Fer un ús adequat del servei i respectar aquest Reglament.
 4. Respectar els horaris concertats per afavorir el bon funcionament i/o prestació del servei.
 5. Informar a la mediadora sobre qualsevol modificació de les seves circumstancies socials i personals que puguin afectar o alterar el procés d’intervenció.

L’incompliment d’aquestes obligacions portarà la interrupció del procés d’intervenció.

 

Article 12.-  Deures de la mediadora

La mediadora al llarg de la seva intervenció, té el deure fonamental de facilitar un acord voluntari i equitatiu entre les parts i per tant ha de:

 1. Facilitar la comunicació entre les parts, promoure la comprensió entre les parts i guiar-los a buscar possibles solucions al seu conflicte.
 2. Acompanyar a les parts perquè prenguin les seves pròpies decisions i que disposin de la informació i l’assessorament necessari per arribar als acords d’una manera lliure i voluntària.

 

Article 13.- coordinació del servei

El Servei de Mediació i Convivència coordinarà les intervencions comunitàries amb la comissió d’intervenció per tal d’abordar situacions conflictives protagonitzades per joves, des de l’anàlisi i la gestió dels conflictes, sempre tinent molt en compte als infants i joves, les seves capacitats i elements positius que poden aportar, i dissenyar intervencions amb eines alternatives relacionades amb el diàleg, la mediació i la reparació dels danys.

Per una altra banda la coordinació de les actuacions i projectes preventius amb la Taula de Prevenció i Convivència.

 

CAPITOL.-3 EL PROCÉS DE MEDIACIÓ 

Article 14-. Introducció a la mediació

La mediadora és la responsable de la realització del procés de mediació, independentment del fet d’arribar o no a un acord entre les parts. La mediadora no té autoritat per imposar un acord a les parts, sinó reconduir el procés perquè puguin arribar a un a solució satisfactòria per ambdues parts.

La mediadora podrà:

 • Convocar les parts a una sessió conjunta o privada.
 • Posar fi de manera motivada al procés de mediació, a més de les causes assenyalades als articles 11i 18.3, si es considera que aquest procés no podrà contribuir a la resolució del conflicte.

Article 15-. Sol·licitud de la mediació

D’acord amb el que estableix l’article 7 d’aquest Reglament, les parts interessades hauran de ferla sol·licitud de mediació a través del registre per escrit (Annex1) a la oficina d’atenció a la ciutadania (OAC).

 

Article 16.- Entrevista prèvia

A l’entrevista prèvia ens ha de permetre fer un mapa del conflicte per analitzar els fets i establir un itinerari d’intervenció. Elements a tenir en compte:

 • Els subjectes
 • Els interessos i objectius
 • El poder
 • La consciència
 • Els marcs de referencia
 • Les emocions
 • La relació

Article 17-. Estimació o desestimació de la sol·licitud i la entrevista prèvia

Un cop rebuda la sol·licitud de mediació, la mediadora avaluarà la viabilitat de la mediació, segons la tipologia del conflicte, les característiques de les parts i la seva predisposició.

També es mesurarà la viabilitat de la intervenció segons el resultat de l’entrevista prèvia.

 1. Quan la sol·licitud és estimada, i a partir de l’entrevista inicial amb les parts, la mediadora comunicarà a les parts i es dona per iniciat el procés d’intervenció.
 2. Si la sol·licitud és desestimada, es comunicarà per escrit i de manera raonada el motiu de desestimació.
 3. En qualsevol cas mencionat anteriorment, la mediadora haurà de respondre la sol·licitud en un termini màxim de dos setmanes.

Article-. 18 El procés d’intervenció

Desprès de la valoració de l’entrevista prèvia, la mediadora ha de fer un mapa del conflicte per establir la transcendència que té per a la relació entre les persones i els grups afectats, i establir si s’ha de convocar la comissió d’intervenció i quins seran els integrants en la comissió segons el conflicte.

 1. Iniciació del procés de mediació
 2. Un cop s’hagi parlat amb les parts en conflicte, es concretarà dia, lloc i hora per celebrar la primera sessió, sempre que estiguin d’acord en iniciar el procés de mediació.
 3. La primera sessió la mediadora explicarà a les parts en que consisteix el procés de mediació
 • La presentació de l’acta inicial i d’acceptació de la mediació, perquè les parts signin una còpia per cada part implicada.
 1. La exposició de les normes del servei de Mediació i convivència
 2. Les parts signaran el compromís de confidencialitat.

Amb la primer sessió, es considerarà iniciat el procés de mediació. Acabada la primera sessió, s’aixecarà acta amb el seu contingut. La mediadora decidirà si és necessari convocar una altra trobada. Si és així, en fixarà el dia i l’hora i ho comunicarà al final de la sessió a les parts verbalment i d’acord amb les parts i també costarà en la mateixa acta.

 1. Durant el procés de mediació
 2. La mediadora decidirà el nombre adequat de sessions per a cada mediació.
 3. En cas que una de les parts no assisteixi a una sessió de mediació, la mediadora fixarà una nova data. Si aquesta part no compareix en aquesta segona convocatòria i no hi ha una causa justificada de la falta d’assistència, la mediadora cancel·larà el procés de mediació i ho haurà de fer constar en la Carta de denegació
 • La mediadora podrà mantenir, durant el procés, reunions amb dues parts alhora o per separat, sempre en benefici de trobar els punts coincidents entre les parts.
 1. Finalització del procés de mediació

El procés de mediació

 1. Per assoliment d’un acord entre les parts.
 2. Per una declaració escrita de la mediadora de la impossibilitat de realitzar la mediació.
 • Per un acord conjunt de les parts posant fi al procés de mediació.
 1. Per la manifestació expressa d’una o totes les parts de no continuar la mediació.
 2. En el cas que una de les parts no assisteixi a una sessió de mediació, la mediadora fixarà una nova data. Si aquesta part no compareix en aquesta segona convocatòria i no hi ha una causa justificada de la falta d’assistència, la mediadora cancel·larà el procés de mediació.
 3. Per qualsevol altra causa descrita en aquest reglament.

Article-. 19 Eficàcia jurídica de l’acord que posa fi al procediment de mediació

L’acord que posa fi al procediment de mediació té eficàcia entre les parts signatàries del mateix, i això, sense perjudici del dret de totes les parts d’acudir  davant al jurisdicció competent si ho considera convenient.

 

CAPITOL.-4 DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de Província, i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la llei 7/85 de 2 d’abril i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.

 

DILIGÈNCIA.-

Aquest Reglament ha estat aprovar, segons acord del Ple del dia 27 de setembre de 2018  publicant-se al BOPT  de data 9 de gener de 2019.