La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 10/01/2019

Índex

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular l’ús dels horts de titularitat municipal, situats al terme municipal de Cunit, exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació al  consum privat així com el règim jurídic de les llicències d’ús privatiu del domini públic  d’ocupació temporal dels esmentats horts.

Les  diferents  parcel·les  resultants  de  l’adjudicació  tindran  una  superfície  que  serà  d’un mínim de 30 m2 (usuaris individuals) i un mínim de 60 m2  (usuaris col·lectius). Estaran  degudament delimitades, sense tancaments físics, i dotades d’un sistema de reg.

Els   horts   que   habiliti     l’Ajuntament   seran   de   titularitat   pública,   o procedents de cessions de particulars o entitats de forma gratuïta en règim de comodat o per qualsevol altre concepte i títol.

Article 2.- Naturalesa jurídica de les autoritzacions          

2.1. Les concessions atorgades en virtut d’aquest reglament, tindran la naturalesa d’ús privatiu de béns de domini públic,  regulat per l’article 57.2 i concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1998 de 17 d’octubre.

2.2. Les concessions s’atorguen salvant el dret de propietat i sense perjudici d’altri, i per tant, no suposaran la transmissió del domini de la parcel.la d’hort utilitzada,  que continuarà essent-ne propietari l’Ajuntament de Cunit, tant respecte al terreny com respecte a totes les instal·lacions existents en el moment d’atorgament, com de les que els diferents usuaris o associacions d’hortolans/es que es constitueixin realitzin, que quedaran unides de forma permanent a la parcel·la.

2.3. La persona adjudicatària gaudirà de  la possessió precària de l’hort municipal que se li assigni, pel termini que es determini i en els termes que prevegi el títol d’ús privatiu o document de formalització de l’adjudicació, així com en la resta de clàusules, condicions, drets i obligacions establertes en el present Reglament.

Article 3.- Definicions                                                                    

3.1. Es defineix com a  zona d’horta l’agrupació de dues o  més parcel·les contigües en l’espai que  comparteixen  uns  elements  i  serveis  comuns,  i  que  poden  estar  delimitats    per  una mateixa tanca perimetral.

Es  defineix  com a horts  destinats  a  l’autoocupació  als  horts  destinats  a  la  formació  i  aprenentatge en el camp de la producció agrària ecològica amb destinació a l’autoocupació i la creació de nous llocs de treball.

3.2. Es  relaciona  en  l’ANNEX I  d’aquest  Reglament  la  zona  d’horta  municipal  constituïda a l’entrada en vigor del present Reglament, i la seva indicació gràfica.

Article 4.- Termini d’ús

Les llicències d’us privatiu de cadascun dels horts s’atorgaran pel termini que s’estableixi en el plec de condicions que en qualsevol no serà superior a 5 anys.

Article 5. Règim econòmic de les llicències

Donat el que disposa l’article 92.5 la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques, l’autorització no estarà subjecte a taxa d’utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic al no contenir utilitat econòmica per a les persones autoritzades, donat que el producte obtingut dels horts no es destinarà a la venda sinó que serà consumit pels propis participants i atenent a que la finalitat de l’activitat és social i comunitària, educativa, i de promoció de la sostenibilitat ambiental .

Atesa la pròpia naturalesa de l’autorització que s’atorga, el beneficiari estarà exempt de prestar garantia que en qualsevol cas té caràcter facultatiu, segons l’article 92.6 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques.

L’autorització és concedirà així a títol gratuït, sens perjudici que l’Ajuntament aprovi, a través de les Ordenances  fiscals i reguladores dels preus públics corresponents, altres conceptes per a satisfer el preu dels serveis que posa a la seva disposició, com és el consum d’aigua pel reg.  

Article 6.-  Competències de l’Ajuntament

És  competència  de  l’Ajuntament  de Cunit  l’establiment,  la  modificació  i  la  supressió de les zones d’horta.  Així  mateix,  li  correspon   a  l’òrgan  competent  el  determinar  la denominació, la delimitació i les parcel·les que integren, dins els terrenys de domini públic  municipal, cada una de les zones d’horta constituïdes.

L’Ajuntament podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i inspecció dels horts per verificar si es compleixen les normes establertes, adoptant les decisions que s’escaiguin i fixant les condicions general d’ús que consideri necessàries.

Article 7.-  Equipaments

Les zones d’horta comptaran amb un espai (magatzem, armari d’eines o similar) per guardar-hi els estris i les eines necessàries pel cultiu de les parcel·les.

Cada zona d’horta comptarà amb eines bàsiques comunitàries assenyalades amb un distintiu. Cal establir torns entre els hortolans/es per utilitzar-les.  S’han d’utilitzar aquestes eines comunes o portar-se les pròpies.

 

TÍTOL II.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES

Article 8. Drets de les persones usuàries:

 1. L’ús, gaudi i aprofitament de la terra, per a conrear hortalisses, verdures, flors i plantes, sempre que no estiguin prohibides per alguna disposició, i la recollida dels fruits, únicament per autoconsum.
 2. Usar els serveis i instal·lacions d’ús comú d’acord amb el règim establert per a aquests.
 3. Disposar d’un espai per guardar-hi els estris i/o les eines necessàries pel cultiu, de conformitat als recursos disponibles en cada zona d’horta.
 4. Participar en la Comissió de seguiment dels horts amb veu i vot, i mitjançant la designació de 2 usuaris dels horts en qualitat d’interlocutors del grup d’hortolans de cada zona d’horta.
 5. Participar de manera preferent en cursos i tallers formatius sobre agricultura o horticultura ecològica i sostenibilitat que es proposin des de l’Ajuntament.

La utilització dels horts ha de respectar la legalitat vigent, el respecte entre les persones usuàries, promoure i facilitar la relació i col·laboració entre elles i seguir i difondre els criteris de l’agricultura ecològica.

 

Article 9.- Garanties sanitàries i de seguretat.

Recau sobre l’adjudicatari/ària la plena responsabilitat de l’adequació de l’hort, de les seves instal·lacions i dels productes obtinguts en quan a les condicions d’higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles conforme a la normativa vigent.

Així mateix, recau sota la plena responsabilitat de la persona usuària el compliment de la normativa vigent, especialment la referent a fer foc i a la protecció civil.

 

Article 10- Pòlissa d’assegurances

Previ al lliurament del títol d’ús privatiu de domini públic i les claus d’accés al recinte o zona d’horts on s’ubiqui la parcel.la adjudicada, la persona adjudicatària haurà de subscriure al seu càrrec, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol dany o perjudici que pugui causar, tant a tercers com al propi Ajuntament de Cunit, derivat de l’ocupació i l’ús dels espais objecte de l’autorització, per un import mínim de 150.000 €.

 

Article 11.  Bones pràctiques agrícoles i formació

Els/Les titulars de les parcel·les han de complir de forma imprescindible les bones pràctiques agrícoles i en especial:

 1. Cal conrear l’hort seguint els criteris d’agricultura ecològica.
 2. Cal utilitzar especies pròpies de l’horta i prioritzar les varietats
 3. La fertilitat i l’activitat biològica del sòl hauran de ser mantingudes o incrementades mitjançant la rotació de cultius que incloguin les lleguminoses i l’aplicació de fems d’origen animal o matèria orgànica, ambdós compostats.
 4. La prevenció de danys causats per plagues, malalties i herbes adventícies es basarà fonamentalment en la protecció d’enemics naturals, l’elecció d’espècies i varietats, la rotació, i altres tècniques de cultiu i processos que tinguin un mínim impacte sobre l’entorn. (ANNEX 2. Llistat de plantes remeieres recomanades a l’hort)
 5. El reciclatge dels desfets i restes d’origen vegetal serviran com a recursos per a la producció agrícola mitjançant compostatge.
 6. No utilitzar organismes modificats genèticament, ni productes obtinguts mitjançant modificació genètica.

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament destinarà recursos a la formació i assessorament de les persones usuàries en el coneixement i les pràctiques de l’agricultura ecològica.

Les persones adjudicatàries hauran d’assistir inicialment a una formació bàsica en agricultura ecològica amb un mínim d’un 80% d’assistència, per dotar-les dels coneixements teòrics i pràctics bàsics per a desenvolupar una agricultura sostenible, o bé certificar documentalment els coneixements en la matèria obtinguts per altres cursos, jornades o equivalents.

També hauran de comprometre’s a assistir a un mínim de 6 h. anuals dels programes de  formació en agricultura ecològica que promogui l’Ajuntament.

 

Article 12.-  Règim d’ús de les parcel·les d’hort

12.1. Obligacions

Les  persones adjudicatàries dels horts estan obligades a:

 1. Realitzar el treball de la parcel·la d’hort personalment, excepte en el cas d’adjudicació col·lectius, i en casos de força major que haurà d’acreditar davant l’Ajuntament, i llevat de l’ajuda mútua entre hortolans/es.
 2. Mantenir en perfectes condicions les instal·lacions que els cedeixen per l’ús, tant les d’ús propi com les d’ús comú, aplicant-hi diligència.
 3. Complir l’horari d’accés a les parcel·les.
 4. Tancar les portes d’accés general cada cop que s’entra o surt del recinte dels horts.
 5. Fer un ús responsable de l’aigua, evitant-ne el seu malbaratament. Respectar els horaris de reg preestablert i no regar en cap cas en moments d’alta insolació. L’usuari/a haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament l’existència de fugues o averies en el moment de ser detectades.
 6. És aconsellable durant el període d’hivern sembrar adob verd (mescla de lleguminoses i gramínies, com per exemple veça i ordi o civada) almenys en una quarta part de la superfície de la parcel·la per tal d’enriquir i millorar l’estructura orgànica del sòl.
 7. És obligatori l’ús de canya natural o material vegetal com a únic aspre admès. No es permet l’ús d’altres materials, com tubs de ferro o de plàstic.
 8. Fer-se càrrec de gestionar adequadament els residus que es produeixin, dipositant-los convenientment en els contenidors de recollida selectiva més propers. En cap cas es poden deixar a les papereres que pugui haver en el recinte.
 9. Utilitzar l’espai destinat al compostatge dels residus orgànics per fer compost i no abandonar les restes de collita a la parcel·la. Alternativament aquestes restes de collita poden ser esmicolades i compostades en superfície, a la mateixa parcel·la.
 10. Les persones usuàries que tinguin un compostador individual tindran l’obligació de mantenir- lo net i en bon estat de conservació i l’hauran d’ubicar dins la seva parcel.la.
 11. Facilitar l’entrada als horts a grups de ciutadans amb visita concertada, escolars que sota la direcció de professorat o responsables de grup vulguin conèixer els horts ecològics i per la celebració de jornades de portes obertes que organitzi           l’Ajuntament amb finalitats        formatives i/o socials.
 12. Assistir a les reunions que se’ls convoqui des de l’Ajuntament relacionades amb els horts ecològics municipals.
 13. Complir les obligacions establertes en l’article 10.
 14. Participar en els debats que impulsi la comunitat i acceptar les seves decisions d’organització.
 15. El pagament, si és el cas, de les taxes corresponents.
 16. En el cas de col·lectius i serveis municipals, presentar una memòria anual del projecte
 17. La persona adjudicatària es farà càrrec de les indemnitzacions econòmiques i les reparacions que es puguin generar derivades dels danys causats a la parcel.la d’hort municipal, a les instal·lacions que donen servei a aquesta i en les instal·lacions comunes de reg o  zona d’horta, causades pel mal us que en faci l’adjudicatari.

12.2.  Prohibicions:

No es permet a les persones usuàries:

 1. Conrear cap espècie que no sigui pel consum humà, admetent-se com a única excepció el conreu de plantes que afavoreixin la biodiversitat i l’equilibri de l’espai actuant com a reservori d’insectes beneficiosos.
 2. La comercialització dels productes obtinguts en el conreu de les parcel·les d’hort o qualsevol altra producció vegetal del recinte hortícola.

Excepcionalment, per aquells horts que puguin destinar-se a l’autoocupació expressament previstos en les corresponents bases de selecció, els productes resultants podran destinar-se   a la comercialització en els termes i condicions que vinguin estipulats en el plec de condicions.

 1. El conreu de plantes psicotròpiques, il·legals, degradants del sòl, ni invasores i està estrictament prohibit l’ús de qualsevol tipus d’organisme transgènic.
 2. La utilització de productes fitosanitaris (insecticides, fungicides, herbicides…) d’origen químic per al control de plagues o malalties.
 3. L’ús d’adobs químics.  Caldrà utilitzar adobs d’origen orgànic degudament compostats i aptes per al cultiu i   adobs  minerals naturals.  Resta  prohibida  la  utilització  d’adobs  orgànics  líquids  procedents  de  fems (purins de fems).
 4. Superar, un mateix conreu, un 25% de la superfície de la parcel.la.
 5. Fer foc i cremar les restes generades en l’hort.
 6. Alterar els camins, moure les fites o tanques que delimitin l’hort i manipular les conduccions comunes de reg de l’hort adjudicat. Caldrà mantenir un mínim de 15 cm lliures de cultiu entre parcel·les adjacents.
 7. Ocupar una parcel.la buida, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
 8. La realització de cap tipus d’obra, tanca o separació, ni la instal·lació de cap tipus d’elements com barbacoes, porxos, coberts, taules fixes o bancs, així com modificar cap dels elements existents sense autorització de l’Ajuntament
 9. La tinença i cria de qualsevol tipus d’animal.
 10. Està prohibida la caça, la captura d’ocells, la tala d’arbres, l’eliminació de marges i talussos arbustius o qualsevol actuació susceptible de causar dany a la fauna i vegetació que puguin existir en l’hort i el seu entorn.
 11. L’ús, acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, tan dins com fora de la parcel.la de l’hort, ni en les casetes susceptible d’alterar la salubritat i l’estètica del lloc.
 12. Resta prohibit instal·lar hivernacles, excepte en el cas en que ho autoritzi de manera excepcional la comissió de gestió, fixant-ne els criteris.
 13. Regar amb aspersors o d’altres estris que puguin envair la resta de parcel·les veïnes.
 14. La cessió, préstec, arrendament o subrogació de l’hort a una tercera persona. No obstant això, el/la titular es podrà ajudar d’altres persones en tasques de suport. Aquesta circumstància haurà de comunicar-la per escrit a l’Ajuntament amb identificació de la/les persona/es que prestaran ajuda al titular qui haurà d’estar sempre present a l’hort.
 15. Deixar l’hort sense treballar. Si la parcel.la assignada romangués desatesa o en estat d’abandonament durant més de 3 mesos sense justificació raonada, podrà revocar-se l’autorització, prèvia audiència de l’usuari/ària.  En cas d’impossibilitat temporal haurà de comunicar-se aquesta circumstància a l’Ajuntament.
 16. No es permesa l’entrada al recinte d’horts de vehicles de motor, excepte quan s’utilitzin eines agrícoles prèvia autorització de l’Ajuntament i per part dels serveis municipals per a realitzar les tasques de manteniment necessàries.
 17. No es permès fer funcionar ràdios ni la instal·lació d’aparells de so, excepte quan es realitzin jornades participatives o de portes obertes, entre d’altres, prèvia autorització.
 18. Qualsevol altre ús que, no estant previst anteriorment, produeixi molèsties, males olors, limiti l’ús i satisfacció de la resta de parcel·les o afecti l’entorn.

 

Article 13.-  Manteniment, obres i danys

13.1. Aniran a càrrec de l’usuari/ària:

–  Les despeses generades per al conreu i la cura de la terra i  per la conservació i el manteniment ordinaris dels elements de la parcel.la adjudicada.   L’usuari/ària de l’hort quedarà obligat a conservar i mantenir l’espai designat en perfecte estat d’utilització des del punt de vista de neteja, higiene i estètica, així com els espais entre parcel·les i els  trams de vial llindants a la parcel·la, que s’han de mantenir lliures d’herbes i de plantes espontànies.

– Les indemnitzacions econòmiques i les reparacions que es generin derivades dels danys causats a la parcel.la d’hort municipal, a les instal·lacions que donen servei a aquesta i en les instal·lacions comunes de reg o zona d’horta, causades pel mal us que en faci l’adjudicatari o els seus acompanyants.

– L’usuari/ària està obligat a avisar immediatament a la Comissió de seguiment, en cas que detecti qualsevol dany o desperfecte en l’hort o en les seves instal·lacions. També hauran d’avisar immediatament de qualsevol incidència que afecti al sistema de reg, pous, casetes o armaris d’eines, o altres elements comuns que pugui haver-hi .

– El manteniment i neteja de zones comunes existents al recinte d’horts.   Serà  responsabilitat  de  la Comunitat d’hortolans/es o de l’associació d’hortolans/es  la conservació  i  millora  de  la  vegetació natural o plantada situada als espais comunitaris (zones de fruiters i  d’aromàtiques).

13.2. Aniran a càrrec de l’Ajuntament:

El manteniment, les obres i reparacions de renovació o reposició de la xarxa general d’aigua dels horts i de la resta d’instal·lacions i elements, degudes a l’envelliment o altres causes en les que no concorri dany o negligència per part de les persones usuàries.

 

Article 14. L’ús  de l’aigua

L’aigua és un bé escàs de manera que la seva utilització ha de tenir especial atenció. Per això, les persones usuàries evitaran el malbaratament d’aigua o les pràctiques  que en  provoquin   un   consum   anormal .

L’Ajuntament  de  Cunit  es  reserva  la  potestat de  gestionar  i  limitar  l’ús,    el  cabal  i  el temps de reg  per a fer arribar l’aigua a les zones  d’horta.

Les persones adjudicatàries  es comprometen a respectar les normes que l’Ajuntament determini en relació a l’ús de l’aigua i, en concret:

 1. No es podran alterar, manipular o modificar les instal·lacions de reg sense autorització expressa de l’Ajuntament.
 2. Hauran de posar en coneixement de l’Ajuntament l’existència de fugues o averies en el moment de ser detectades.

Cal que els usuaris vetllin pel correcte manteniment de la instal·lació interior per evitar fuites o excessos que puguin afavorir l’establiment de colònies de mosquits.

 

Article 15-  Horari d’accés

L’horari en el que es podrà accedir als horts serà de dilluns a diumenge.

Per  a  cada  zona  on  s’ubiquin  els  horts,  l’Ajuntament de Cunit  podrà establir  un  horari  específic  en  funció  de  les  seves  característiques  i  la  seva  oportunitat  i conveniència.

En qualsevol cas, l’activitat agrícola que es realitzi en l’horari establert ha de ser molt curosa en salvaguardar el descans del veïnatge.

En cap cas no es permet passar la nit en l’àrea dels horts.

L’accés al recinte d’horts ecològics de l’Era de Cal Marquès serà en l’horari següent:

 • Horari de tardor-hivern (d’octubre a març): de les 08:00 a les 18:00 hores
 • Horari de primavera-estiu (d’abril a setembre): de les 07:00 a 21:00 hores.

L’Ajuntament  podrà modificar aquest horari per raons d’interès en la millora de la gestió dels horts d’acord amb criteris tècnics, o a petició de la comunitat d’hortolans/es, qui haurà de justificar-ne la conveniència.

 

TÍTOL II.- RÈGIM ESPECÍFIC DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I COMUNITAT D’HORTOLANS/ES

Article 16.-  Comunitat d’hortolans/es/es

16.1. Per cada zona o recinte d’horts que s’habiliti caldrà que es constitueixi una comunitat d’hortolans/es/es en la que hauran d’integrar-se llurs usuaris/àries,  tant a nivell individual com, si s’escau, del grup o col·lectiu.  D’acord amb els principis democràtics, la comunitat adoptarà la forma d’organització que li resulti més efectiva.

16.2.  Les persones adjudicatàries de cada recinte o zona d’horts hauran de designar en un termini de 20 dies hàbils dues persones interlocutores dels usuaris dels horts com a portaveus de la comunitat.  Aquests representants formaran part de la Comissió de seguiment i es renovaran cada dos anys, per designació entre les persones usuàries de cada recinte o zona d’horts.

16.3. Finalitat: La comunitat d’hortolans/es haurà de vetllar per la conservació i millora de les instal·lacions, tant d’ús individual com col·lectiu i recolzar i portar a bon fi la iniciativa de creació dels horts, tot promovent accions i activitats formatives, divulgatives i de sensibilització.

Serà  responsabilitat  de  la Comunitat d’hortolans/es,  o  de l’associació d’hortolans/es si es troba constituïda, la conservació  i  millora  de  la  vegetació natural o plantada situada als espais comunitaris.

16.4. Arbitratge de conflictes: la comunitat arbitrarà en primera instància les controvèrsies que se suscitin entre els seus membres. En cas que la seva resolució no sigui acomplerta per algun dels interessats, ho posarà en coneixement de l’Ajuntament a través de la comissió de gestió i seguiment, que adoptarà les mesures que consideri escaients.


Article 17.- Comissió de seguiment

17.1- L’Ajuntament de Cunit comptarà amb una Comissió de seguiment integrada per:

 • Presidència: Alcaldia o Regidor/a de Medi Ambient
 • Vicepresidència: Regidor/a de Relacions Ciutadanes
 • Vocals: Un tècnic/a de Medi Ambient
 • Un tècnic/a de Participació Ciutadana
 • Un tècnic/a d’Obres i Serveis
 • 2 Representants de cadascuna de les juntes d’hortolans/es de cada recinte o zona destinada a horts ecològics municipals, procurant que  sigui un d’ells, si s’escau, representant  d’un hort gestionat per un grup o col·lectiu.
 • Secretari/ària: Funcionari/a municipal del Departament de Participació Ciutadana o Medi Ambient.

Es podrà convidar a assistir a les reunions als experts o tècnics que es considerin necessaris.

17.2. Les funcions de la Comissió de seguiment són:

 • Vetllar per l’ús adequat de les parcel·les i del recinte o zona hortícola.
 • Vetllar pel compliment del maneig dels horts segons les pràctiques de l’agricultura ecològica i l’ús responsable de l’aigua entre els hortolans/es.
 • Proposar els documents o guies de bones pràctiques en relació a l’ús les tasques desenvolupades en els horts.
 • Impulsar activitats sobre horticultura ecològica.
 • Facilitar la relació entre les persones usuàries de les parcel·les
 • Potenciar la introducció de varietats hortícoles locals.
 • Informar i resoldre els dubtes, les incidències i conflictes relatius a l’ús dels horts i a la interpretació de les normes d’ús i fer propostes de millora sobre les problemàtiques que puguin aparèixer i no estiguin incloses en la normativa.
 • Qualsevol altre que se li atribueixi pels òrgans competents, en el desenvolupament d’aquesta ordenança.

 

TITOL IV.- RÈGIM D’ACCÉS, SELECCIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DELS TÍTOLS D’ÚS PRIVATIU

Article 18.  Accés els horts

Per   poder   accedir   a   un   hort,   una   vegada   s’obri   la   convocatòria,   caldrà   cursar   una   instància   a   l’OAC   i   complir   les condicions que s’establiran en el PLEC DE CONDICIONS.

18.1.- En el plec de condicions de convocatòria s’establiran les condicions següents:

–  L’emplaçament i nombre de parcel·les lliures que es posa a disposició, amb indicació de la superfície de cada una, i la referència numèrica que les hi correspongui.

–  Els requisits i condicions específiques que regularan l’adjudicació de les llicències d’ús privatiu sobre les parcel·les d’horts emplaçats en els terrenys que l’Ajuntament disposi i la documentació que s’haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud per acreditar-ne el seu compliment.

18.2.- Requisits Generals de les persones sol·licitants:

En concret, a més d’altres condicions específiques que puguin establir-se en cada convocatòria,  les persones interessades han d’acomplir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

 1. Ser persona física major d’edat i presentar al Registre Municipal de l’Ajuntament el model de sol·licitud i la documentació requerida que vindrà establerta en el Plec de condicions.
 2. Estar empadronat/da a Cunit amb una antiguitat mínima de 2 anys ininterromputs a la data de finalització del termini de presentació de la convocatòria. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.

L’Ajuntament comprovarà directament l’empadronament al departament corresponent i incorporarà, d’ofici, a cada expedient de sol·licitud els volants d’empadronament i de convivència.

 1. No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort al municipi, ni a la comarca del Baix Penedès ni el peticionari ni cap altre membre de la unitat familiar.
 2. Haver realitzat o comprometre’s a realitzar la formació en agricultura ecològica oferta expressament per l’Ajuntament de Cunit.
 3. Donar compliment a la resta de requisits que vinguin determinats en el present reglament i en la convocatòria corresponent.

18.3 El plec de condicions de la convocatòria podrà establir un percentatge de reserva destinat a aquelles persones que, per circumstàncies familiars, socials, econòmiques o de salut fonamentin l’establiment d’una reserva específica per als col·lectius en els que, acreditadament, concorrin aquestes  circumstàncies.  En aquest cas, les bases hauran de concretar els requisits i la documentació acreditativa que correspongui a aportar per aquells sol·licitants que vulguin acollir-s’hi.

18.4.  El plec de condicions de la convocatòria determinaran, si correspon, la participació de grups o col.lectius.  L’objecte social d’aquestes haurà de ser adreçat a la consecució d’objectius mediambientals, socials, terapèutics o  pedagògics.

En aquest cas, les bases també determinaran les condicions i la resta de requisits per poder prendre part en el procés de selecció  i s’haurà d’adjuntar al model de sol·licitud normalitzat  un projecte que justifiqui la utilització dels horts amb finalitats de tipus pedagògic, ambiental, terapèutic o social. En tot cas caldrà la designació d’una persona responsable del grup, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de l’adjudicació.

18.5  El plec també determinarà, si s’escau, la reserva d’horts per tal de dedicar-les a serveis escolars del municipi amb l’objectiu de desenvolupar-hi activitats amb funcions pedagògiques, socials o mediambientals o bé utilitzar-les directament l’Ajuntament pels seus propis serveis o per atendre necessitats puntuals de qualsevol ordre.

 

Article 19.- Criteris d’exclusió

– La presentació de la sol·licitud fora del termini establert en cada convocatòria.

–  La no presentació de la documentació requerida en els terminis establerts.

–  La disposició  com  a  mínim  fins  a  la  data  de  finalització  de  presentació de  la  sol· licitud,    de  l’ús d’un altre hort, municipal o privat a Cunit o a la comarca del Baix Penedès.

– Que la persona sol·licitant estigui empadronada amb algú  qui ja tingui adjudicat l’ús d’un hort  urbà en el terme municipal de Cunit, en el cas de persones físiques.

– Que ja tingui adjudicat l’ús d’un hort urbà, en el cas de persones jurídiques.

– Haver estat privat de l’ús d’un hort al municipi  de Cunit  o  altres  localitats,  mitjançant  un  expedient sancionador amb resolució ferma.

Les dades aportades, podran ser sotmeses a constatació. En el cas que es comprovi que no concorden amb la realitat es perdrà el dret a optar a la sol·licitud de llicència.

Article 20. Convocatòria i presentació de les sol·licituds

L’obertura i convocatòria de la licitació es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. Simultàniament es donarà publicitat de la convocatòria mitjançant exposició pública al tauler  d’anuncis i a la web de l’Ajuntament, i als mitjans municipals habituals.

Les sol·licituds es presentaran dins del termini que assenyali l’anunci de la convocatòria al Registre de l’Ajuntament de Cunit, al carrer Major, 12, o bé per qualsevol de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 21.  Procediment de selecció 

21.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds,  una Comissió tècnica constituïda a aquest efecte, informarà de les sol·licituds presentades  en  la  licitació  i  d’acord  amb  els  criteris  de  selecció i amb les condicions establertes en el plec de condicions emetrà qualificació documental sobre l’admissió dels sol·licitants i proposta d’adjudicació de les parcel·les d’acord amb el compliment dels requisits i els criteris de puntuació que, si escau, s’estableixin en el plec de condicions.

Aquesta Comissió podrà requerir, si  cal,  aclariments  o  la  presentació  de  documentació  complementària  a  la  sol·licitud, perquè els interessats en el termini màxim de 10 dies puguin esmenar els defectes o omissions que s’observin.

21.2 Posteriorment, la comissió tècnica elaborarà la relació provisional d’admissions i exclusions a la licitació. La relació es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Les persones sol·licitants que hagin estat excloses, provisionalment, tindran un termini de deu dies a comptar de la publicació de la llista per presentar les al·legacions pertinents.

En  cas  que  no  es  presentin  al·legacions,  la  llista  provisional  de persones admeses i excloses quedarà  elevada  a definitiva de forma automàtica.

La relació definitiva d’admissions i exclusions s’ordenarà, cronològicament, segons la data i l’hora d’entrada al Registre General, i en el cas que s’hagi de celebrar el sorteig, s’assignarà un número correlatiu de participació a cada persona sol·licitant.

 

Article 22. Procediment d’adjudicació

A la publicació de la llista definitiva d’admissions a la licitació es determinarà el lloc, el dia i l’hora en què s’efectuarà el sorteig públic.

El sorteig públic es regirà en cada cas segons el procediment establert en aquest reglament i el seu plec de condicions, i amb els criteris que en ell s’estableixin diferenciant per tipologies de destinataris, si s’escau.

Una vegada realitzat el sorteig, l’Ajuntament ha de dictar una resolució d’adjudicació de les llicències d’ús privatiu del domini públic per a l’ús dels horts del terme municipal de Cunit, d’acord amb l’ordre de prelació derivat del sorteig públic i el nombre de parcel·les habilitades per a cada convocatòria.

La relació definitiva de l’atorgament de les diverses llicències s’exposarà al públic mitjançant la publicitat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cunit i a la web municipal i es notificarà en deguda forma a totes les persones adjudicatàries.

Les persones que no resultin adjudicatàries d’una parcel.la tot i haver estat admeses les seves sol. licituds en el sorteig, passaran a formar part d’una  única llista de reserva.

 

Article 23. Formalització de les adjudicacions

El document administratiu que formalitzarà l’atorgament de les llicències d’ús privatiu s’ajustarà al model contingut a l’ANNEX 3 que contindrà el següent:

 1. Dades de la persona o entitat autoritzada.
 2. La finalitat de l’ús.
 3. Mesura, localització i número de parcel.la.
 4. Drets i obligacions.
 5. Durada de l’autorització.

La formalització d’aquest document suposa el reconeixement formal per part de les persones adjudicatàries del dret de propietat de l’Ajuntament de Cunit de la parcel.la que se li assigna, així com totes les instal·lacions inseparables del terreny i la total acceptació del règim jurídic que preveu aquest reglament.

Article 24. Lliurament d’autoritzacions

Les  persones  adjudicatàries  hauran  de  recollir  els títols  acreditatius  del  seu  dret atorgats per l’Ajuntament de Cunit, previstos en l’article anterior, dins el termini de 15 dies a comptar des de la notificació de l’adjudicació. Serà requisit necessari la prèvia presentació de la pòlissa de responsabilitat civil  d’acord amb allò establert en l’article 10  del present reglament.

Quan  per  causes  imputables  a  l’adjudicatari/ària  no  es  pugui  formalitzar  el  document administratiu dins del termini indicat, l’Ajuntament podrà acordar la seva resolució, amb tràmit d’audiència prèvia a l’interessat.

Article 25.  Vacants i llista de reserva  

Si després d’un procediment d’adjudicació, o per causa d’extinció de les autoritzacions, l’Ajuntament disposa de parcel·les lliures, podrà atorgar directament l’autorització d’ús de l’hort a qui correspongui, segons el següent procediment:

 1.  Les persones seleccionades que al finalitzar el procés no hagin resultat adjudicatàries, romanen en una llista de reserva del recinte o espai d’horts que correspongui, segons el lloc en que hagin quedat en el sorteig.
 2. En el moment que hi hagi un a parcel.la d’hort vacant l’ajuntament ho notificarà a la primera persona candidata de la corresponent llista d’espera numerada. Dins el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia de la  dia següent de la notificació de la disponibilitat de la parcel.la, la persona candidata haurà de presentar a l’Ajuntament la sol·licitud en el model oficial, acompanyada, si s’escau, de la documentació preceptiva que acrediti que reuneix les condicions per a fer-ne ús.
 3. En cas de qualsevol dels supòsits següents:

– La notificació a la persona interessada ha resultat infructuosa.
– La persona candidata, un cop notificada, no presenta la sol·licitud dins del termini establert a tal  efecte.
– La renúncia de la persona candidata a l’hort, mitjançant  declaració escrita.

Es notificarà immediatament la disponibilitat de parcel.la d’hort a la següent persona interessada, respectant l’ordre de sol·licitud (segons llista d’espera) i així, successivament.

La comissió de valoració examinarà la documentació rebuda, i si la persona candidata compleix els requisits exigits, proposarà l’adjudicació de la parcel.la d’hort vacant. Es podrà requerir, si cal, aclariments o la presentació de documents complementaris.

 1. Si la persona candidata, un cop avaluada la seva sol·licitud, no reuneix els requisits exigits, es denegarà la sol·licitud i es notificarà immediatament la disponibilitat de parcel.la d’hort a la següent persona interessada (segons llista d’espera) i així, successivament.
 2. La persona adjudicatària triarà l’hort que desitgi d’entre els disponibles d’acord amb el criteri d’ordre d’arribada de les sol·licituds.
 3. La durada del títol d’ús privatiu vindrà determinada per el temps que resti de vigència de l’anterior.

En cas que finalitzat un procés d’adjudicació hi hagi parcel·les vacants, l’ajuntament podrà obrir un procediment abreujat de selecció. En aquest supòsit, es podran flexibilitzar els requisits d’accés com, per exemple, l’edat mínima d’antiguitat d’empadronament.


TÍTOL V.- EXTINCIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU

Article  26.- Causes genèriques d’extinció

Les llicències d’ús privatiu del domini públic s’extingiran per les causes previstes a l’article 100 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques i concordants del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.

Article 27. Caducitat de la llicència

En concret, la títol d’ús privatiu d’ús privatiu caducarà pels motius següents :

 1. a) Per venciment del termini d’autorització.
 2. b) Per renuncia del titular abans del venciment del termini.
 3. c) Per mort o incapacitat sobrevinguda de l’usuari o concessionari individual o dissolució de l’entitat, grup o col·lectiu.

Article 28.-  Revocació de la títol d’ús privatiu per part de l’Ajuntament

En concret, l’Ajuntament podrà revocar la títol d’ús privatiu d’ús privatiu pels motius següents:

 1. Per pèrdua sobrevinguda de les condicions que han motivat l’adjudicació.
 2. Per incompatibilitat dels usos dels horts amb el planejament o amb la construcció d’infraestructures o equipament d’interès social o general.
 3. Per raons d’interès públic.
 4. Per incompliment manifest de les obligacions i prohibicions previstes en aquest reglament.

 

Article 29. Efectes de l’extinció de la títol d’ús privatiu

L’Ajuntament de Cunit iniciarà un expedient contradictori amb audiència pública del titular de l’adjudicació, prèviament a l’aprovació de la caducitat o la revocació de la llicència  d’ús privatiu. Aquest expedient contindrà acta de comprovació de l’estat de l’hort i s’informarà pels serveis municipals corresponents, qui elevaran la proposta de resolució i extinció de la llicència a l’Alcalde/essa o regidor/a municipal en qui delegui.

Dins dels vint dies següents a la data de recepció de la notificació de l’acord esmentat, l’usuari/a haurà de deixar la parcel.la d’hort municipal i l’espai on es guarden les eines en condicions correctes (nets, lliures de materials o elements accessoris o de rebuig) i a plena disposició de L’Ajuntament de Cunit. En cas contrari, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució dels acords mitjançant el llançament administratiu una vegada transcorregut aquest termini.

Les obres i plantacions que tinguin el concepte de millora efectuada per l’usuari/a i que no puguin ser retirats sense dany, quedaran de propietat de l’Ajuntament sense que això generi un dret a indemnització.

Respecte a les collites, davant l’extinció de la títol d’ús privatiu d’ús privatiu per causa de mort o incapacitat sobrevinguda de la persona adjudicatària, una vegada resolt l’expedient administratiu corresponent, els familiars autoritzats per l’Ajuntament podran recollir els fruits de la collita en curs.

Els usuaris no tindran dret a cap tipus d’indemnització per pèrdua de collites o per altres incidències que es derivessin de l’extinció o resolució de la llicència d’ús privatiu.

TÍTOL VI.- RÈGIM DISCIPLINARI

Article 30.  Procediment sancionador

 1. Les persones usuàries dels horts ecològics municipals estan obligades a complir tot el que s’estableix en aquest reglament; i en el que no està previst en aquest, es tindrà en compte la normativa vigent en la matèria.
 2. Les persones usuàries que per dol, culpa, negligència o encara a títol de no observació causin danys en les instal·lacions o parcel·les demanials en les quals se situen els horts ecològics, o en contrariïn la destinació pròpia i les normes que els regulen, seran sancionades – si escau – per via administrativa amb una multa, l’import de la qual s’estableix en aquestes normes, sens perjudici de la reparació del dany i de la restitució del bé ocupat irregularment.

 

Article 31. Infraccions

Les infraccions es tipifiquen de lleus, greus o molt greus en atenció al grau d’intencionalitat o culpabilitat en la conducta infractora o el dany causat a les instal·lacions.

Tindrà la consideració de falta lleu:

 1. La descura en el manteniment de l’hort.
 2. La descura en la utilització de les eines, mobiliari i instal·lacions d’ús comú.
 3. L’acumulació o abandonament de de qualsevol tipus de material o deixalla a la parcel.la o a l’exterior d’aquesta.
 4. Qualsevol altra incompliment de les obligacions i prohibicions establertes en el present reglament, de caràcter no reiteratiu, que no estigui qualificada de greu o molt greu.

 

Tindrà la consideració de falta greu:

 1. Maltractar de paraula qualsevol persona cessionària, o al personal tècnic i de manteniment dels horts.
 2. Superar, un mateix conreu, un 25% de la superfície de la parcel.la.
 3. La realització d’obres o modificacions en la parcel.la que no estiguin autoritzades prèviament per l’Ajuntament.
 4. Moure les fites o tanques que delimitin l’hort, i manipular les conduccions comunes de reg de l’hort adjudicat, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
 5. La cessió de les claus d’accés al recinte i la realització de còpies.
 6. La tinença i cria de qualsevol tipus d’animal.
 7. Instal·lar barbacoes, porxos, coberts o qualsevol altre element no permès en els horts.
 8. Circular per l’interior de l’hort amb vehicles de motor.
 9. Acumular dos o més faltes lleus en el període d’un any.
 10. Qualsevol altre incompliment de les normes d’us dels horts de caràcter no reiteratiu, que no estigui qualificada de molt greu.

 

Tindrà la consideració de falta molt greu:

 1. Impedir l’ús dels horts a una altra o altres persones amb dret a utilitzar-los.
 2. Impedir o obstruir el normal funcionament dels horts d’acord amb la normativa establerta.
 3. Haver cessat en el conreu per més de tres mesos sense causa justificada.
 4. Agredir físicament o intimidar a qualsevol persona cessionària, o al personal tècnic i de manteniment dels horts.
 5. Contaminar el sòl.
 6. La utilització d’ herbicides, insecticides i plaguicides de síntesi i adobs de tipus químic.
 7. L’ús de qualsevol organisme transgènic (OGM)
 8. Conrear plantes psicotròpiques.
 9. Sostreure o malmetre intencionadament béns municipals o a d’altres persones adjudicatàries.
 10. Comercialitzar els productes obtinguts del conreu dels horts ecològics municipals. A excepció d’allò previst en l’article 12.2.b (horts destinats a l’autoocupació)
 11. Caçar, capturar ocells, talar arbres o qualsevol activitat susceptible de causar dany a la flora i la fauna que puguin existir en l’hort i el seu entorn.
 12. La crema de restes de cultiu, així com generar qualsevol tipus de foc dins del recinte dels horts ecològics.
 13. Falsejar intencionadament les dades relatives a la identitat, edat o qualsevol altra dada rellevant, suplantar la identitat i manipular o falsificar carnets.
 14. La cessió, préstec, arrendament o subrogació de l’hort a una tercera persona
 15. Acumular dues o més faltes greus dins el termini d’un any.

 

Article 32. Sancions

Per a la imposició de les corresponents sancions s’atendrà a les següents:

 1. Les infraccions lleus, se sancionaran amb amonestació verbal amb acord de la Comissió de seguiment.
 2. Les infraccions greus, es sancionaran amb amonestació escrita, feta pública.
 3. Les infraccions molt greus, se sancionaran amb la pèrdua del dret a l’hort.

La revocació  no donarà lloc a abonar cap indemnització a la persona usuària.

La imposició de sancions serà compatible amb l’exigència a la persona infractora de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització dels danys i perjudicis causats.

Quan es causin danys a béns de titularitat municipal, els serveis tècnics municipals determinaran l’import de la reparació, que serà comunicat a la persona infractora o a qui hagi de respondre per ella per al seu pagament en el termini que s’estableixi.

Quan les actuacions constitutives d’infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament, en respondran totes de forma solidària. Seran responsables solidàries dels danys les persones físiques o jurídiques sobre les quals recaigui el deure legal de prevenir les infraccions administratives que altres puguin cometre.

 

Disposicions   addicionals  

Primera.-   Respecte   futures   modificacions   del   marc   jurídic   de referència  que  s’adoptin  amb  posterioritat  a  l’entrada  en  vigor  del  present  Reglament,    les disposicions  generals  que  afectin  articles  que  contradiguin  en  tot  o  en  part  els  mateixos, esdevindran  derogats  de  forma  automàtica,  essent  d’aplicació  les  disposicions  generals  de rang superior que resultin d’aplicació a la matèria.

Segona.-  L’Ajuntament podrà acordar periòdicament, sota paràmetres de  caire  mediambiental  i  altres  d’interès  general  suficientment  motivats  en  l’expedient, l’establiment  de  nous  criteris  tècnics  en  l’ús  dels   horts  que  afavoreixin  la  racionalitat  i  la  consecució dels objectius previstos en el Reglament.

Aquests  criteris  tècnics  seran  d’obligat  compliment per  als  usuaris/àries  dels  horts,  i  seran publicats al web municipal i exposats al taulell d’ anuncis de l’Ajuntament.

Disposicions transitòries

Els drets que dimanen de les concessions anteriorment efectuades per aquest Ajuntament, s’extingeixen per  a  tots  els  beneficiaris  i  a  tots  els  efectes  en la  data  de  finalització  dels respectius períodes de concessió establerts.

Disposició final

Aquesta ordenança i els seus ANNEXES 1, 2 i 3 entraran en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i regirà de forma indefinida fins que no sigui derogada o modificada.

Disposició derogatòria

L’entrada en vigor d’aquesta ordenança deroga expressament les Bases generals reguladores de l’atorgament d’autoritzacions d’ús privatiu del domini públic per a l’ús dels horts ecològics municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 19 de maig de 2015, i quantes disposicions municipals d’igual o inferior rang s’hi oposin i/o la contradiguin.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord del Ple del dia 27 de setembre de 2018  publicant-se al BOPT núm. 247 de data 28 de desembre de 2018.