Data de l'última modificació: 10/01/2019

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte del servei

És objecte del servei posar a disposició dels i les ciutadans/nes i de les persones que visitin el municipi de Cunit, un sistema alternatiu de mobilitat sostenible com és la bicicleta, perquè es puguin realitzar desplaçaments pel nucli urbà del municipi a través d’un servei de préstec de bicicletes i així fomentar el desplaçament mitjançant aquest tipus de vehicle, amb el qual es pretén millorar la mobilitat i reduir els impactes ambientals negatius que genera l’ús dels vehicles privats.

És aquest un sistema de mobilitat sostenible perquè contribueix a reduir els nivells de soroll i de contaminació i perquè contribueix a millorar la utilització de l’espai públic al nucli urbà. A més, permet desplaçar-se amb rapidesa i accedir a determinats llocs als quals no es podria arribar mitjançant altres transports.

 

Article 2.- Àmbit del servei

L’àmbit del servei municipal de préstec de bicicletes públiques de Cunit queda limitat a las vies, carrers i carreteres incloses dins el terme municipal de Cunit.

 

Article 3.- Fonament legal

El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

 

CAPÍTOL 2.-  ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Article 4.- Característiques generals del préstec de bicicletes

El sistema consisteix en el lloguer de bicicletes a l’oficina municipal de turisme situada al Carrer Francesc Macià, 3 de Cunit. Aquest és l’únic punt de lloguer per a recollir i deixar les bicicletes.

 

Article 5.- Horari del servei

 1. Horari de préstec i devolució
 • Del 1 de juliol al 31 d’agost. De 10h a 14 h. i de 17 h. a 20h de dilluns a dissabte i de 10h a 14h els diumenges
 • Del 1 de setembre al 31 d’octubre i del 1 de març al 30 de juny. De 10 h. a 14 h. de dilluns a dissabte i divendres de 10 h. a 18 h.
 • Del 1 de novembre al 28 de febrer. De 10 h. a 14 h. de dilluns a divendres.
 • No es prestarà servei del 21 de desembre al 8 de gener.
 1. Les modificacions d’aquests horaris, si les hagués, s’exposaran adequadament al punt de préstec.

Article 6.- Duració del  període de préstec i condicions del mateix

L’usuari/arrendatari podrà utilitzar les bicicletes en el mateix horari de prestació del servei, no podent tornar-la més enllà de l’hora de finalització del període de préstec, podent penalitzar a l’usuari per incompliment d’aquesta prescripció.

L’ús de la bicicleta estarà limitat a aquest horari i a l’espai delimitat per l’Ajuntament de Cunit, que serà no superior a 20 quilòmetres del lloc de lliurament.

No es farà reemborsament per lliurament de bicicletes abans de finalitzar el temps de lloguer contractat.

Els lliuraments després de l’hora estipulada  es penalitzaran amb 1 € per hora o fracció d’hora de retard. De no realitzar el lliurament del material en el mateix dia que es realitza el lloguer, ocasionarà un cost addicional de 10,00 € en concepte de lloguer de dia complet, a partir del tercer dia sense realitzar la devolució, es considerarà com a material no lliurat per pèrdua o robatori, assumint així, de manera immediata, l’arrendatari el cost per reposició del material llogat. Aquesta valoració serà realitzada per un representant de l’Ajuntament, ajustant-se als preus de mercat.

L’arrendador podrà rescindir unilateralment el contracte abans de la data de la seva conclusió en cas d’incompliment greu per part de l’arrendatari en l’ús i cura de la bicicleta. En aquest cas l’arrendador podrà prendre possessió immediata de la bicicleta al lloc en què es trobi, sense que tingui dret l’arrendatari a cap tipus de reclamació o indemnització. No obstant això aquesta cancel·lació comportarà a favor de l’arrendador, una penalització del 100% del preu del lloguer pendent de venciment.

Les despeses que s’originin a l’arrendador per transport i paralització de la bicicleta, si el mateix és deixat en un lloc diferent a l’especificat en aquest reglament, correran a compte de l’arrendatari.

L’import de tot tipus de multes, despeses judicials i extrajudicials derivats de qualsevol tipus de sanció, inclosos despeses i grua i dipòsit municipal per retirar la bicicleta, per fets ocorreguts durant la vigència del lloguer de la bicicleta, aniran a càrrec de l’arrendatari.

Igualment seran per compte de l’arrendatari totes les despeses judicials, derivades de l’incompliment per part de l’arrendatari de les obligacions establertes en el lloguer.

Poden ser usuaris del servei totes les persones majors d’edat.

 

CAPÍTOL III.- PREU DEL SISTEMA DEL LLOGUER DE BICICLETES

Article 7.- Preus públics

Els preus del servei de bicicletes públiques seran els que s’estableixin a l’Ordenança Fiscal corresponent.

El cobrament del lloguer de la bicicleta s’efectuarà exclusivament amb targeta de dèbit o crèdit mitjançant datàfon.

 

Article 8.- Fiança

 1. Amb el fi de garantir l´ús adequat i gaudir de la bicicleta, l’usuari haurà de fer efectiu la quantitat de 350€ en concepte de fiança en el moment de la formalització del contracte mitjançant targeta de crèdit o dèbit.
 2. Aquesta quantitat serà íntegrament retornada al interessat un cop finalitzi el període de lloguer de la bicicleta i, sempre i quan, es verifiqui que es retorna en perfectes condicions.
 3. L’Ajuntament de Cunit podrà fer efectiva la fiança (total o parcial) en els següents casos:
 • Retard en l’entrega de la bicicleta, una vegada finalitzat el període d’autorització d’ús.
 • Pèrdua, o robatori de la bicicleta .

L’execució de l’esmentada fiança és compatible amb la imposició, si s’escau, de la corresponent sanció d’acord amb el règim sancionador establert al capítol V d’aquesta Reglament.

 

CAPÍTOL IV.- CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ, DRETS, OBLIGACIONS I PROHIBICIONS

Article 9.- Drets

Tots i totes els/les ciutadans/es tenen dret a llogar una bicicleta, complint les condicions de majoria d’edat i plena capacitat.

Tots i totes ciutadans i ciutadanes té dret a fer ús de la bicicleta per a passeig i desplaçaments urbans.

Article 10.- Obligacions

 1. Les bicicletes i accessoris es lliuren en perfectes condicions d’utilització havent de retornar l’arrendatari en les mateixes condicions.
 2. Utilitzar la bicicleta complint adequadament les normes de circulació previstes en la normativa de trànsit i seguretat vial, en tots els seus aspectes, inclòs en lo referent a l’ús del casc i de les llums.
 3. El cost per deteriorament de la bicicleta i del casc anirà a càrrec del client. L’arrendatari ha d’informar a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Cunit dels danys ocasionats en el material o del mal funcionament del mateix. L’arrendatari està obligat de tenir bona cura i de prendre totes les precaucions necessàries per a protegir les bicicletes i el material llogat de danys, perduda o robatori. De produir qualsevol de les esmentades situacions durant el període de lloguer, l’arrendatari assumirà de manera immediata la totalitat dels costos de reposició del mateix material o de característiques similars a preus de mercat. Al final del període de lloguer un/a treballador/a de l’oficina de turisme de l’Ajuntament de Cunit determinarà les condicions de lliurament del material llogat i valorarà, donat el cas, les pèrdues o danys ocasionats. Es recomana en tot cas, mantenir el material llogat controlat o a la vista mentre sigui possible.
 4. En cas de robatori, furt o pèrdua l’usuari haurà de presentat denúncia davant la policia i comunicar-ho a l’oficina de turisme abans que tanquin la instal·lació. Si això no fos possible, ho farà el més aviat possible a l’endemà.

Article 11.- Prohibicions

 1. Està prohibit estacionar les bicicletes ancorant als arbres o al mobiliari urbà (fanals, semàfors, bancs, papereres o similars) .També es prohibeix l’estacionament en zona de càrrega i descàrrega durant l’horari dedicat a l’activitat, en zones de estacionament per a persones amb discapacitat, en zones delimitades per a serveis d’urgència i seguretat, davant les sortides d’emergència de locals destinats a pública concurrència, en les parades de transport públic i en els passos de vianants.
 2. Es prohibeix l’ús de les bicicletes fora dels llocs establerts i més enllà de 20 quilòmetres de l’oficina de turisme de Cunit.
 3. L’arrendatari no pot cedir, vendre, hipotecar, permutar o pignorar la bicicleta o accessoris. En cap cas s’utilitzarà la bicicleta de manera que pugni amb el dret de propietat de l’arrendador.
 4. Es prohibeix l’ús de la bicicleta en qualsevol competició de qualsevol tipus així com circular per llocs perillosos tal com escalinates, vessants, guals, camps de terra, rampes o zones condicionades per a altres vehicles.
 5. Es prohibeix el desmuntatge o manipulació total o parcial de la bicicleta.
 6. Es prohibeix l’ús de la bicicleta per a qualsevol finalitat diferent a l’objectiu del servei i, en particular, amb finalitat comercial, professional o transport de mercaderies.

CAPÍTOL V.- RÈGIM SANCIONADOR

Article 12.- Principis generals

El règim sancionador per les infraccions i sancions previstes en aquest Reglament es regirà per lo disposat en la Llei de Procediment Administratiu Comú, per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i per les normes previstes en aquest Reglament.

Article 13.- Classificació de les infraccions

Es classifiquen en lleus, greus i molt greus

 1. Infracció lleu
 • El retard en més de 30 minuts a la devolució de la bicicleta no deguda a causes justificades.
 • No aparcar la bicicleta, durant el temps que duri el préstec en zones estratègiques, adequades o segures que no interfereixin el pas ni potencien situacions d’inseguretat.

 

 1. Infracció greu
 • Utilitzar la bicicleta fora de les zones establertes en l’article 11.2.
 • Prestar la bicicleta a terceres persones.
 • No fer bon ús de la bicicleta i no respectar les normes de trànsit establertes per a aquests vehicles.
 • No tornar la bicicleta en bon estat de funcionament.
 • No comunicar qualsevol desperfecte, contratemps o accident ocorregut durant el seu ús.
 • Produir danys a la bicicleta per un ús incorrecte de la mateixa, sense perjudici d’haver d’assumir les despeses degudes a la reparació del vehicle
 • Abandonament injustificat de la bicicleta.
 • La reiteració en la comissió de dues faltes lleus en un període de dotze mesos.

 

 1. Infracció molt greu
 • Utilitzar la bicicleta amb fi de lucre, estant expressament prohibida el seu lloguer i/o venda i la seva utilització per a fins comercials, de transport de mercaderies o qualsevol altre ús professional.
 • No realitzar denúncia en el supòsit de robatori de la bicicleta.
 • La reiteració en la comissió de dues faltes greus en un període de dotze mesos.


Article 14.- Sancions
 

Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de 30 euros.

Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 30,01 fins a 200 euros

Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa de 200,01 fins a 600 euros.

 

Disposició Addicional.- Protecció de dades

Les dades personals dels i les usuaris/es del servei seran objecte de tractament informàtic als únics efectes de la seva relació amb l’Ajuntament de Cunit com a conseqüència de l’alta en el servei de préstec de bicicletes. Sobre aquestes dades el seu titular podrà exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació, i cancel·lació d’acord amb el que preveu el Reglament UE 2016/679 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La persona usuària assumeix que totes les dades facilitades són exactes i accepta les condicions del present Reglament.

 

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord del Ple el dia 19 de juny de 2018 publicant-se al BOPT Número 197 de data 15 d’octubre de 2018.