La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

Art.1.- OBJECTE DEL REGLAMENT

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la prestació del servei municipal de Protecció Civil.

La finalitat de l’esmentat servei es evitar, reduir o corregir els danys causats a persones, bens i medi ambient davant de situacions de risc col·lectiu, de catàstrofe o calamitat pública dintre del terme municipal de Cunit i, per tant, adreçat a tota la seva ciutadania.

Art.2.- ASSUMPCIÓ I PRESTACIÓ DEL SERVEI.

L’activitat pròpia del servei restarà assumida per l’Ajuntament de Cunit com a servei propi en virtut de l’acord que s’adopti pel Ple de la Corporació d’establiment del servei de conformitat amb el que disposa l’art.162.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.

Art.3.- RÈGIM DE PRESTACIÓ I FORMA DE GESTIÓ.

El servei públic municipal consistent en la gestió integral de la protecció civil es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió directa.

Art.4.- PRESTACIONS A REALITZAR

Les prestacions que es donaran a través del servei esmentat seran les següents, amb les determinacions que en cada cas s‘especifiquen :

A) Serveis de caràcter bàsic

 • Previsió

Elaboració d’antecedents i estudis per cada risc dintre de la zona territorial del terme municipal en col·laboració amb la Generalitat per l’aprovació del Mapa de protecció civil de Catalunya.

 • Prevenció
 • Portar a terme actuacions per reduir el risc
 • Informar, si procedeix, amb la legislació urbanística i de planificació territorial, així com la sectorial d’acord amb el catàleg de riscos i el Mapa de protecció civil.
 • Planificació
 • Aprovació del Pla Bàsic d’Emergències Municipal i del Pla d’actuació bàsic
 • Aprovació dels Plans Especials (INUNCAT, INFOCAT i CAMCAT)
 • Aprovació dels Plans Específics d’autoprotecció amb els Plans de Mobilitat corresponents
   • Especial consideració al Pla Específic d’autoprotecció del servei de salvament i socorrisme a les platges
   • Especial consideració al Pla Específic de la Rua de Carnaval
   • Especial consideració al Pla Específic d’actuacions municipals que comportin foc (Festa Major, Correfoc, ….)
 • Adaptació i revisió dels plans de protecció civil
 • Inspecció dels serveis i recursos dels plans associats a l’àmbit municipal
 • Intervenció
 • Declaració de l’activació i desactivació dels plans de protecció civil
 • Declaració de l’activació i desactivació dels plans d’autoprotecció
 • Rehabilitació
 • Restabliment dels serveis essencials afectats al municipi
 • Aprovació del Pla de recuperació
 • Restabliment de infraestructures i subministres afectats
 • Informació i Formació
 • Campanyes de informació i divulgació cap a la població
 • Formació escolar
 • Estudi i investigació dels riscos
 • Formació del personal, recolzament tècnic i formatiu cap al personal implicat als plans de protecció civil elaborats

B) Serveis de caràcter opcional

 • Coordinar i dirigir l’execució de les resolucions emanades del departament de serveis socials:
 • Servei de transport adaptat per nens amb disminució psíquica, empadronats a Cunit, cap al centre ocupacional El Ventall pertanyent a la Fundació Santa Teresa de El Vendrell, únic a tota la comarca.
 • Altres que es puguin incloure dins dels objectius del servei.

Art.5.- CONDICIONS I REQUISIT PER ACCEDIR A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

El servei va destinat a la protecció de tota la població dins del terme municipal de Cunit; per tant tenen la condició d’usuaris del servei tota la ciutadania.

La participació permanent en el servei s’exercirà mitjançant la condició de voluntari de l’associació de protecció civil de Cunit.

Art.6.- HORARI I CALENDARI DEL SERVEI.

El servei de protecció civil tindrà un horari d’oficines de:

 • Cap tècnic: de 09:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres
 • Administració: de 07:30 a 15:00 hores de dilluns a divendres

Fora de l’horari d’oficines el Cap tècnic roman de guàrdia els 365 dies de l’any les 24 hores, sempre que no estigui en període de vacances que delegarà en el Cap de la Policia Local o en la persona que consideri.

Art.7.- DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

Són drets dels usuaris els següents:

a) Dret a ser informats dels riscos col·lectius greus que poden afectar-los i de les mesures públiques per fer-los front.

b) Dret rebre informació i instruccions de forma amplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d’emergències.

c) Dret de participació als plans de protecció civil als termes establerts per aquest reglament.

d) Dret a col·laborar a les tasques de protecció civil, d’acord amb l’establert als plans. La col·laboració regular es farà mitjançant l’associació de voluntariat de Protecció civil de Cunit.

Són drets dels membres de l’associació de protecció civil de Cunit:

a) Portar el nom de voluntaris i voluntàries de protecció civil de Cunit

b) Portar, durant els seus exercicis, simulacres i emergències, les insígnies que l’Ajuntament determini

c) Rebre els reconeixements, mencions i recompenses honorífiques que la normativa vigent estableixi.

d) Fer ús dels elements autoritzats en totes aquelles actuacions en què participin.

e) Rebre formació.

f) El reemborsament per les despeses realitzades en l’acompliment de les seves activitats.

g) La cobertura d’una assegurança d’accidents, per aquells que es produeixin durant les activitats en què participin, que comprengui indemnitzacions per disminucions físiques, invalidesa temporal o permanent, defunció i assistència sanitària.

h) La cobertura d’una assegurança de responsabilitat civil per les activitats en què participin.

i) Formular peticions i suggeriments a la unitat municipal que atén el servei de protecció civil, a través dels seus responsables immediats.

Són obligacions dels usuaris les següents :

a) Deure de col·laboració a les tasques de protecció civil d’acord amb la llei i amb les instruccions de les autoritats de protecció civil.

b) Deure de col·laboració als simulacres que organitzin les autoritats de protecció civil.

c) Deure d’adoptar mesures d’autoprotecció per part de les persones, empreses, entitats i organismes que realitzin activitats que puguin generar riscos col·lectius.

d) Deure de prestació de serveis per fer front a emergències declarades d’acord amb les instruccions de les autoritats de protecció civil sense prestació ni indemnització.

e) Deure dels mitjans de comunicació social, de titularitat pública o privada, de col·laboració, de transmissió i de publicació de la informació si es requereix, de forma prioritària i immediata els avisos i instruccions que els facilitin les autoritats de protecció civil.

Són obligacions dels membres de l’associació de protecció civil de Cunit:

a) Participar a les activitats de preparació i formació a les quals siguin convocats pels òrgans rectors de l’associació i per les autoritats de protecció civil.

b) Assistir a la crida de les autoritats de protecció civil als caso d’activació de plans i simulacres, presentant-se amb la màxima urgència al lloc indicat, rep els casos en que puguin ocasionar-los problemes de caràcter laboral o professional, degudament justificats.

c) Realitzar, en cas d’emergències, les actuacions que, d’acord amb les indicacions del pla, siguin ordenades per l’autoritat de protecció civil corresponent.

d) Conèixer els plans de protecció civil que afectin el municipi de Cunit, en especial en tot allò que faci referència a la participació del voluntariat de protecció civil.

e) Abstenir-se d’actuar al marge de les activitats establertes per l’autoritat de protecció civil, sense excloure les obligacions que els puguin correspondre com ciutadans.

f) Abstenir-se d’utilitzar els elements previstos per a l’ús del voluntariat de protecció civil fora de les activitats en que participin. En aquestes activitats no podran utilitzar-se elements diferents dels autoritzats per l’Ajuntament de Cunit.

g) Posar en coneixement de la unitat que atén el servei municipal de protecció civil o de les autoritats competents l’existència de fets o circumstàncies que puguin suposar un risc a les persones, els béns o el medi ambient.

h) Respectar l’estructura funcional determinada per a les activitats en què participin.

i) Conservar i mantenir en perfecte estat els elements que els siguin confiats i seguir les normes establertes per al seu ús.

j) Abstenir-se de fer aquells actes que poden menyscabar la imatge i el prestigi de l’Ajuntament de Cunit.

k) Tots aquells deures que se’ls hi atribueixin a les normes d’aplicació i disposicions legals vigents.

Article 8. PERSONAL NECESSARI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Per a la prestació de l’esmentat servei seran necessaris els mitjans personals per cobrir l’horari i els objectius que es determinen en el present reglament i que venen determinats a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de regulació de Protecció Civil a Catalunya.

Serà necessari :

Un Cap Tècnic Coordinador

El Cap tècnic coordinador és el màxim responsable del funcionament, la planificació, direcció i supervisió de tots els serveis i activitats de la Protecció Civil, de la seva organització interna, la coordinació, la realització, el control i l’avaluació que es doni a la ciutadania.

El Cap tècnic coordinador, per l’exercici de les seves competències, resulta necessari tenir sota la seva ordre directa a tot el personal operatiu adscrit a l’àrea de seguretat ciutadana i protecció civil; entenent com a personal operatiu els caporals i els agents de la Policia Local.

A la figura del Cap tècnic coordinador del servei, dintre del seu àmbit, se li atribueix la facultat d’aixecar actes dels fets detectats objecte de infracció i que, traslladat a la pràctica, es gestionarà de la següent manera:

  • Sol·licitud de dades d’identificació de la presumpta persona infractora actora de fets o conducta il·lícita amb motiu d’aixecar l’acta municipal
  • Davant la negativa de la persona, el Cap tècnic coordinador requerirà als agents i/o caporal els quals s’hauran de personar al lloc dels fets per tal que procedeixin a la identificació de la persona i/o portar a terme les actuacions que siguin necessàries

La seva absència física ha d’estar coberta en tot moment, per la persona en qui delegui.

Les funcions del Director Tècnic son les següents :

– Elaborar i mantenir actualitzat el Pla Bàsic d’emergències municipal i el Pla d’actuació bàsic.

– Elaborar i mantenir actualitzats els Plans Especials d’emergències INUNCAT, INFOCAT i CAMCAT.

– Elaborar els Plans Específics d’emergències per cada acte d’interès municipal (esportiu, cultural…)

– Estudiar i analitzar els riscos del terme municipal i confeccionar el catàleg del medis i recursos disponibles per fer front a les emergències.

– Activar els Plans d’emergències municipals (Bàsic, Especials i Específics)

– Dirigir i coordinar la intervenció de medis i serveis operatius municipals, així com d’altres administracions o particulars interessats.

– Dirigir i coordinar la rehabilitació dels serveis públics afectats.

– Promoure, actualitzar i garantir l’accés a la formació i a la informació en matèria de Protecció Civil tant a la ciutadania com del personal funcionari afectat.

– Promoure els programes de normatives de prevenció i planificació sobre seguretat en matèria de Protecció Civil.

– Desenvolupar i coordinar les funcions preventives encomanades dins la Llei 4/1997, de 20 de maig, en matèria de Protecció Civil.

– Coordinar i supervisar les tasques preventives a tots els actes municipals.

– Coordinar i supervisar les tasques de vigilància i salvament de les platges.

– Coordinar les tasques que desenvolupi l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Cunit.

– Coordinar i desenvolupar les tasques de formació escolar regulades a l’art. 36 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, en matèria de Protecció Civil.

– Coordinar i supervisar els elements de seguretat i d’autoprotecció dels edificis municipals.

– Dirigir la Comissió Municipal de Protecció Civil i CRA (Central Receptora d’Alarmes)

– Assumir totes les funcions que li diguin delegades en matèria de Protecció Civil.

 

Així mateix haurà de :

– Elaboració, actualització i implantació dels Plans d’Autoprotecció dels edificis municipals.

– Assessorament i formació de les persones receptores dels Plans d’Autoprotecció.

– Control de simulacres d’activació dels Plans d’Autoprotecció.

– Redacció d’informes sobre riscos.

– Revisió periòdica de l’estat de conservació dels hidrants municipals..

– Impartir formació i informació cap a la ciutadania.

– Impartir cursos als membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.

– Col·laboració i assessorament dirigit a empreses privades en matèria de protecció civil.

– Vetllar pel compliment de tots els requisits establerts per la normativa vigent.

– Elaborar una memòria anual del servei.

Persona Administrativa

El servei municipal de Protecció civil ha de disposar del suport d’una persona responsable administrativa que es responsabilitzi juntament amb el Director de la incoació i instrucció dels expedients relatius a:

 • Establiment del servei públic de Protecció Civil
 • Tramitació de documentació i titularitat per l’adquisició d’una embarcació pel servei de vigilància a les platges
 • Aprovació i/o modificacions d’ordenances i reglaments sobre seguretat en matèria de Seguretat Civil
 • Aprovació de convenis amb entitats i/o associacions
 • Aprovació del Pla Bàsic d’Emergències Municipal i el seu Plà d’actuació bàsic
 • Aprovació dels Plans Especials (INUNCAT, INFOCAT i CAMCAT)
 • Aprovació dels Plans Específics amb els Plans de Mobilitat corresponents
 • Gestió directa de platges
 • Estadístiques de l’execució del servei del transport assistencial a les persones (fulls de ruta diaris)
 • Estadístiques del servei del transport adaptat
 • Formació DEA pels voluntaris de l’associació de Protecció Civil i pels funcionaris municipals que escaigui (controls d’assistència, superació del curs, elaboració diplomes, homologació de cursos…)
 • Creació d’un registre de plans d’emergència i registre del control de simulacres

La dedicació mínima de la persona responsable administrativa no serà inferior a 15 hores setmanals.

El personal abans esmentat és el mínim necessari, sens perjudici de les demandes del servei que puguin exigir els usuaris i les necessitat de personal que puguin venir imposades per la normativa vigent en cada moment, en especial per la gestió del socorrisme i salvament a les platges.

Art.9.- REGIM SANCIONADOR

9.1 Causes de suspensió i cessament.

Son causes de suspensió i cessament del servei les següents :

 • Per incompliment dels deures i obligacions.
 • Per absència no justificada superior a 15 dies.
 • Per incórrer en qualsevol de les infraccions qualificades com a molt greus, contingudes en el règim disciplinari d’aquest reglament.

9.2 Règim disciplinari.

9.2.1 El Règim disciplinari implica a tota la ciutadania, així com al personal funcionari adscrit al servei.

9.3 Qualificació de les infraccions

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Son infraccions molt greus en matèria de protecció civil les conductes consistents en:

– No adoptar els plans d’autoprotecció preceptius ni sotmetre’ls, si procedeix, a l’aprovació de l’autoritat competent dintre dels terminis legalment establerts.

– No modificar, actualitzar i revisar els plans d’autoprotecció als supòsits en que procedeixi, dintre dels terminis establerts a tal efecte.

– Impedir i obstaculitzar la inspecció dels recursos i serveis afectats als plans per l’autoritat competent de protecció civil.

– Impedir la requisa i ocupació temporal dels bens, instal·lacions i medis ordenats per l’autoritat competent de protecció civil.

– Negar-se a transmetre, els medis de comunicació social, els avisos, instruccions i informacions que ordenin les autoritats competents de protecció civil.

– No comunicar a les autoritats de protecció civil, qui estigui obligat, les previsions i incidents que puguin donar lloc a l’activació dels plans de protecció civil, així com no comunicar l’activació dels plans d’autoprotecció.

– No mobilitzar un recurs o servei afectat a un pla de protecció civil activat i requerit per l’autoritat competent de protecció civil o dels seus delegats.

– Tenen la consideració d’infracció molt greu les infraccions greus comeses per una persona o entitat sancionades durant els 2 anys anteriors per una o més infraccions greus.

– Tenen la consideració d’infracció molt greu les infraccions greus comeses durant la situació d’activació d’un pla de protecció civil i que hagin posat en perill la vida o integritat de les persones o hagin augmentat la situació de greu risc col·lectiu o les conseqüències de la catàstrofe o calamitat pública.

Son infraccions greus en matèria de protecció civil les conductes consistents en:

– No respectar les instruccions dictades per l’autoritat de protecció civil competent en situacions d’activació d’un pla o emergència declarada.

– Incomplir, els centres, establiments i dependències, les obligacions derivades dels plans de protecció civil, així com executar els plans i incomplir les mesures de seguretat i prevenció.

– Negar-se a realitzar les prestacions personals ordenades per l’autoritat de protecció civil competent en situacions d’activació d’un pla.

– No respectar les mesures de prevenció i minimització de l’impacte de eventuals catàstrofes i calamitats públiques, establertes a la legislació sectorial específica, i no adoptar-les activament, si està obligat a allò.

– No assistir a l’ordre de mobilització les persones adscrites als serveis associats al pla i els membres de l’associació de voluntaris de protecció civil de Cunit per l’activació d’un pla o emergència declarada al lloc indicat per aquest o l’autoritat competent de protecció civil.

– Denegar la informació necessària per la planificació de protecció civil, a requeriment de l’autoritat competent de protecció civil.

– No realitzar les obres necessàries per la protecció civil indicades als corresponents plans.

– No comunicar al centre de coordinació operativa d’àmbit superior l’activació d’un pla de protecció civil.

– No assistir, el Director tècnic del pla d’autoprotecció, a les convocatòries i compareixences a les quals siguin cridats per les autoritats de protecció civil.

– No comunicar, el Director tècnic del pla d’autoprotecció, qualsevol circumstància o incidència que afecti a la situació de risc coberta pel pla o l’operativitat dels recursos i serveis establerts per combatre’l.

– Demanar o intentar obtenir contraprestacions, donatius o recompenses econòmiques o materials per la prestació de serveis en els casos que la Llei 4/1997, de 20 de maig, no ho permeti.

– Obstaculitzar, sense arribar a impedir, la requisa i ocupació temporal dels bens, instal·lacions i medis ordenats per l’autoritat competent de protecció civil, així com obstaculitzar el compliment de les ordres i instruccions emanades de les autoritats de protecció civil en situacions d’activació de plans.

– Tenen la consideració d’infracció greu les infraccions lleus comeses per una persona o entitat sancionades durant els 2 anys anteriors per una o més infraccions greus.

– Tenen la consideració d’infracció greu les infraccions lleus comeses durant la situació d’activació d’un pla de protecció civil i que hagin posat en perill la vida o integritat de les persones o hagin augmentat la situació de greu risc col·lectiu o les conseqüències de la catàstrofe o calamitat pública.

– Les infraccions greus comeses per membres de l’associació de voluntaris de protecció civil de Cunit pot suposar, a més, la baixa forçosa de l’associació.

Son infraccions lleus en matèria de protecció civil les conductes consistents en:

– Portar els voluntaris o voluntàries de protecció civil, les insígnies i distintius establerts per reglament en els casos i condicions en que no s’autoritzi el seu ús.

– Denegar als ciutadans i ciutadanes la informació que requereixin sobre els riscos col·lectius previstos als plans i sobre les mesures adoptades de protecció civil.

– No seguir o no respectar les mesures i instruccions disposades per l’autoritat de protecció civil en els simulacres.

– No assistir, els membres dels serveis afectats als llocs respectius seguint l’ordre de mobilització al cas de simulacre.

– Denegar informació als ciutadans i ciutadanes sobre aspectes de la planificació de protecció civil que els afectin de forma directa.

A més de l’aplicació de les infraccions genèriques detallades anteriorment, als Plans Específics d’autoprotecció del servei de platges, de la Rua de Carnaval i de qualsevol altre actuació municipal que comporti foc (Correfocs…), per la seva especial consideració, també els hi son d’aplicació les següents infraccions:

Son infraccions molt greus les conductes consistents en:

 • La reiteració de tres o mes infraccions greus.
 • L’agressió física, mal tracte, abusos i humiliacions vers les persones usuàries o vers el personal de l’Ajuntament.
 • La sostracció de bens o qualsevol altre classe d’objectes de les instal·lacions, del personal, qualsevol usuari o visitant.
 • D’altres conductes dolosa que pertorbin el bon funcionament del servei o l’accés al mateix.

Son infraccions greus les conductes consistents en:

 • La reiteració de tres o mes infraccions lleus.
 • La utilització de les instal·lacions en general per fins aliens a la seva funció i no degudament autoritzats.
 • El descuit o negligència, no imputable a l’edat o les condicions físiques o psíquiques de la persona, en l’ús del mobiliari, parament i objectes de propietat aliena.
 • La manca de respecte, els insults i en general un comportament incorrecte vers les persones usuàries o vers el personal.
 • Destorbar intencionadament les activitats municipals que es realitzin.
 • Negar-se a rebre i a signar la notificació d’amonestació escrita.
 • D’altres conductes negligents que pertorbin el bon funcionament del servei o l’accés al mateix.

Son infraccions lleus les conductes consistents en:

 • Les accions que alterin la convivència entre els usuaris com buscar enfrontaments, disputes, proferir amenaces verbals, efectuar difamacions o d’altres anàlogues.

La qualificació de les infraccions que no vinguin expressament qualificades a l’art. 9 del present reglament es realitzarà prenent en consideració els següents elements:

 1. Pertorbació o molèsties causades
 2. Danys causats
 3. Ànim de lucre
 4. Desconsideració envers els ciutadans o l’Ajuntament
 5. Temeritat o mala fe
 6. Reiteració o reincidència.

9.4 les sancions que s’imposaran als usuaris que incorrin en alguna de les infraccions classificades en el punt 9.3 dependran de quina sigui la seva gravetat.

9.5 Quantificació de les sancions

Per infraccions molt greus s’aplicaran:

 • Multa de 3.000,00 a 30.000,00 euros.

Per infraccions greus s’aplicaran :

 • Multa de 100,00 a 2.999,99 euros

Per infraccions lleus :

 • Multa de 30,00 a 99,99 euros.
 • Amonestacions verbals o escrites.

9.6 Competència i procediment sancionador.

9.6.1 La competència per la incoació del procediment sancionador i imposició de les corresponents sancions per infraccions lleus i greus li correspon a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació.

En quant a les infraccions molt greus la competència per la incoació del procediment i la imposició de les sancions li correspon al Ple de la Corporació.

9.6.2 Quant al procediment sancionador serà d’aplicació el Decret 278/1993, de 9 de novembre, regulador del procediment sancionador en àmbit de competència de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter supletori s’aplicarà la llei 30/1992, de 28 de novembre modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener; el RDL 339/1990, de 2 de març; el RD 1398/1993 que aprova el reglament per a l’execució de la potestat sancionadora, de 4 d’agost.

9.7 Mesures cautelars.

9.7.1 L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador, mitjançant resolució motivada, pot adoptar les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment del efectes de la infracció.

Art.10.- RÈGIM JURÍDIC DEL REGLAMENT

10.1 La gestió de tot allò no previst en el present Reglament serà competència directa de l’Ajuntament de Cunit, sempre en el marc de les disposicions legalment establertes a tal efecte.

L’Ajuntament establirà el seu propi règim d’atribucions o delegacions en favor del Cap tècnic coordinador del servei o altres òrgans municipal en funció de la importància de cada matèria, i d’acord amb la regulació i normativa aplicable al servei.

10.2 En tot el que no estigui previst o regulat en aquest Reglament, s’ha d’aplicar supletòriament la normativa estatal, autonòmica i local vigent corresponent.

DILIGÈNCIA.-

Per fer constar que ha estat publicat al BOPT núm. 184, de data 8 d’agost de 2013 i al DOGC núm. 6446, de data 26 d’agost de 2013, l’aprovació definitiva de l’establiment del servei de protecció civil de Cunit.

En dono fe.

El Secretari

José Ignacio Araujo Gómez