La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Cunit ha anat desenvolupant, especialment en els àmbits de Serveis Socials i Cohesió Social, un seguit d’actuacions que promouen la participació voluntària de la societat civil, des de la perspectiva de la col·laboració i la corresponsabilitat.

Per altra banda, existeixen diversos programes de voluntariat esportiu que incorporen el voluntariat en tasques de difusió i de suport logístic a esdeveniments esportius de la vila. A més a més, hi ha voluntaris que realitzen tasques de voluntariat en un seguit d’ esdeveniments socioculturals organitzats per l’Ajuntament de Cunit.

La present normativa respon a un escenari de crisi que està removent els fonaments de les administracions públiques i dels serveis que presten a la ciutadania. Arran de la crisi, l’augment de les necessitats socials està creixent de manera exponencial i és més necessari que mai comptar amb l’esperit voluntari i amb el treball que desenvolupen les entitats de voluntariat.

El present Reglament respon a una creixent demanda social i a la necessitat de promoure i regular les relacions entre el voluntariat i l’Ajuntament per tal de facilitar-la i garantir-la, en un marc estable i transparent de relacions.

D’aquesta manera, la participació del voluntariat en els programes que s’estableixin estarà sempre guiada pel principi de seguretat jurídica, dins d’un marc de drets i obligacions entre amdues parts, així com per l’establiment de mecanismes de reconeixement, valoració i foment del voluntariat en la seva contribució a la consecució d’una societat més justa.

MARC NORMATIU

En el marc general, l’article 9.2 de la Constitució Espanyola assenyala que “correspon als poders públics facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”.

Per una altra part, la Carta social europea proposa, en el seu article 12, estimular la participació dels individus en l’acció i el manteniment dels serveis socials i la Llei estatal 6/1996, del Voluntariat (BOE núm. 15 de 17-1-1996), fixa com a objectiu prioritari promoure i facilitar la participació solidaria dels ciutadans en actuacions de voluntariat, en el sí d’organitzacions sense ànim de lucre publiques o privades.

També la Llei 9/2005, de 21 de juny de cooperació al desenvolupament, en l’article 34 estableix que als efectes d’aquesta llei, s’entén per cooperant voluntari qualsevol persona física que, per lliure determinació, sense rebre cap contraprestació econòmica ni haver-hi relació laboral, mercantil i funcionarial de qualsevol tipus, participa de manera responsable en els programes i projectes de cooperació per al desenvolupament a través dels agents de cooperació determinants en aquesta llei”.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. El reglament municipal del voluntariat de Cunit, té per objecte regular, promoure i facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes en les actuacions de voluntariat que desenvolupi directament l’Ajuntament de Cunit i/o les entitats públiques i organismes autònoms municipals, així com el foment del voluntariat al municipi de Cunit .

2. La present normativa serà d’aplicació en els programes, projectes o actuacions de voluntariat que promogui i desenvolupi directament l’Ajuntament de Cunit i que es realitzin en el seu terme municipal. Queden exclosos, per tant, del seu àmbit d’aplicació els programes, projectes o actuacions de voluntariat desenvolupats per altres organitzacions públiques o privades, encara que siguin promogudes o finançades per l’Ajuntament.

Article 2. Definició del voluntariat municipal

S’entén per voluntariat, als efectes del present Reglament, el conjunt d’activitats d’interès general, desenvolupades per persones físiques en el marc de les activitats organitzades per l’Ajuntament de Cunit, les quals, no es duen a terme en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda.

 

Requisits:

 1. Que tingui caràcter altruista i solidari.
 2. Que la seva realització sigui lliure, sense que la seva causa s’origini en una obligació personal o deure jurídic.
 3. Que es dugui a terme sense contraprestació econòmica, sense perjudici del dret al reemborsament de les despeses que el compliment de l’activitat voluntària ocasioni.
 4. Que es desenvolupin en el marc de programes o projectes concrets organitzats per l’Ajuntament de Cunit.

2. En queden excloses les actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o prestades al marge de l’Ajuntament de Cunit, executades per raons familiars, d’amistat o veïnals.

3. No es considerarà voluntariat municipal aquell que desenvolupi la seva activitat com a tal a organitzacions privades sense ànim de lucre o a altres administracions públiques, sense excloure la possibilitat de rebre orientació i suport del Punt del Voluntariat de Cunit.

4. L’activitat de voluntariat no podrà en cap cas substituir al treball retribuït.

Article 3. Definició d’Entitat de Voluntariat

Als efectes previstos en aquest Reglament, tenen la consideració d’Entitats del Voluntariat, aquelles persones jurídiques sense ànim de lucre que desenvolupen programes i activitats de caràcter social, comunitari, educatiu, mediambiental, cultural, esportiu per mitjà de persones voluntàries .

Les Entitats de Voluntariat hauran d’estar inscrites en el Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya si desitgen col·laborar amb l’Ajuntament de Cunit en els programes o projectes municipals que incorporen la figura del voluntariat.

Article 4. Funcions i tasques del voluntariat municipal.

L’actuació del voluntariat municipal s’emmarca en l’àmbit de la prestació voluntària de serveis dins els programes de voluntariat i les accions desenvolupades en les diferents àrees municipals.

Les funcions del voluntariat poden ser les d’informar, difondre, donar suport, col·laborar, realitzar tasques concretes del programa o projecte en el que aquest estigui assignat, avaluar, i aquelles que es derivin de l’acció voluntària acordada .

Les tasques a realitzar pel voluntariat poden ser:

 • la realització de les activitats acordades entre els professionals de referència designats per la Corporació municipal i la persona voluntària, pròpies dels programa als quals estigui adscrit.
 • la col·laboració en el disseny dels projectes, dins els programes, i de les actuacions en què s’incorpora.
 • la col·laboració en la divulgació de les campanyes relacionades amb el voluntariat que es posin en marxa.
 • la participació en les campanyes de sensibilització i reconeixement que es duguin a terme des de l’Ajuntament.

Article 5. Drets i deures del voluntariat

 1. Drets del voluntariat:
  1. Rebre, tant amb caràcter inicial com permanent, la informació, formació, orientació i suport i en el seu cas, medis materials necessaris per exercir les funcions que se li assignin.
  2. Ser tractat sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
  3. Participar activament en el projecte en què s’insereixi, col·laborant en l’elaboració, el disseny, l’execució i avaluació dels programes, d’acord amb les seves normes d’aplicació.
  4. Ser assegurat contra els riscs bàsics, d’accident i/o malaltia derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària.
  5. Ser rescabalat, si ho vol, de les despeses realitzades en el compliment de les seves funcions.
  6. Disposar d’una acreditació de la seva condició de voluntari.
  7. Realitzar la seva activitat en condicions de seguretat i higiene en funció de les característiques d’aquella.
  8. Obtenir el respecte i reconeixement pel valor social de la seva contribució altruista.
  9. Obtenir el canvi de programa, projecte, activitat o beneficiari assignat si és possible i, sempre amb causes justificades que ho aconsellin, per executar millor la seva activitat.

1.10.Rescindir el compromís adquirit, sempre que es faci amb una antelació mínima de 15 dies, per alguna de les causes previstes a l’acord d’incorporació.

 1. Deures del voluntariat:
  1. Complir els compromisos adquirits amb les àrees o serveis en les què s’integrin i respectar-ne els fins i la normativa.
  2. Guardar respecte de tercers i mantenir la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seva activitat voluntària.
  3. Rebutjar qualsevol contraprestació material que pugui rebre del beneficiari/s o d’altres persones relacionades amb la seva acció.
  4. Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària.
  5. Actuar de forma diligent i solidària.
  6. Participar en les tasques formatives previstes per l’organització de forma concreta per a les activitats i funcions confiades, així com a les que amb caràcter permanent calguin per mantenir la qualitat dels serveis que prestin.
  7. Seguir les instruccions proporcionades pels professionals o tècnics responsables del programa o l’acció en el seu desenvolupament.
  8. Utilitzar degudament l’acreditació i distintius de l’organització.
  9. Respectar els recursos materials que posin a la seva disposició les organitzacions i tenir-ne cura.
  10. Continuar amb la seva activitat, en cas de renúncia, fins que es puguin prendre les mesures necessàries per evitar un dany als beneficiaris de l’acció desenvolupada.

1.11 Comunicar amb antelació la no assistència a les activitats.

Article 6. Deures de l’Ajuntament amb el voluntariat

 1. Complir els compromisos adquirits amb el voluntariat en l’acord d’incorporació als projectes.
 2. Subscriure una pòlissa d’assegurança, adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada, que cobreixi els danys als propis voluntaris i a tercers produïts en l’exercici de l’actuació encomanada o com a conseqüència d’aquesta.
 3. Proporcionar al voluntariat la formació necessària per al desenvolupament correcte de les seves activitats.
 4. Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i dotar al voluntariat dels mitjans i recursos adequats per al compliment de les seves funcions.
 5. Garantir al voluntariat les mateixes condicions higièniques, sanitàries i de seguretat previstes per al personal remunerat, en l’exercici de les seves activitats.
 6. Emetre certificació de l’activitat del voluntariat que acrediti els serveis prestats, sempre que aquest ho sol·liciti, i previ informe tècnic on constarà com a mínim, data, durada i naturalesa de la prestació efectuada.
 7. Complir amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i especialment els articles 10 i 12.3.

Article 7. Oficina del Voluntariat de Cunit . Definició i objecte.

L’oficina del Voluntariat es crea amb l’objecte de desenvolupar les tasques d’informació, difusió, coordinació i suport a totes aquelles persones, entitats, associacions interessades en el treball voluntari d’interès social, dins les àrees generals d’actuació de serveis socials, treball comunitari, medi ambient, cultura, dinamització lingüística, joventut, esports, cooperació, educació i qualsevol altra àrea susceptible de treball voluntari, de necessitat o interès general o de naturalesa similar i ajustada a la llei.

Les tasques d’informació, difusió, coordinació i suport que es duguin a terme amb associacions, entitats, institucions o persones individuals hauran de versar sobre la tasca de voluntariat i els valors associats o implícits.

Els objectius generals de l’Oficina del Voluntariat de Cunit són:

– Sensibilitzar la societat sobre els valors i accions fonamentats en l’altruisme, la solidaritat i la convivència.

– Fomentar la iniciativa social en el desenvolupament d’accions de voluntaris.

– Facilitar l’articulació de sector del voluntariat, tant pel que fa a associacions com a persones interessades.

– Conèixer la realitat de les actuacions, recursos, necessitats i demandes socials existents en aquest àmbit.

– Facilitar la informació a la societat en general respecte a aquestes necessitats i els recursos existents i de les entitats i persones interessades.

– Possibilitar l’accés a una formació adequada per a les persones que participin en l’acció voluntària organitzada.

– Realitzar una recerca d’informació sobre necessitats i recursos existents i dades útils per a totes les actuacions pròpies de l’oficina i del voluntariat en general.

Article 8. Funcions de l’Oficina del Voluntariat de Cunit i les Àrees implicades en l’organització del voluntariat municipal.

8.1 Funcions de l’oficina del Voluntariat respecte a les Àrees municipals i respecte a les persones interessades en fer voluntariat:

 1. Funcions envers les Àrees municipals:
  1. Donar orientació i suport tècnic a les àrees que vulguin disposar de programes de voluntariat.
  2. Establir un model global de gestió del voluntariat municipal a partir de les necessitats i interessos expressats per les distintes Àrees municipals respecte a voluntariat.
  3. Donar suport als programes de voluntariat de les Àrees, detectar-ne necessitats i proposar-ne millores.
  4. Fer el seguiment dels programes de voluntariat de les distintes Àrees.
  5. Dur a terme la intermediació entre els programes de voluntariat municipals i les persones interessades en participar-hi, a través d’una borsa de voluntariat.
  6. Facilitar a les diferents àrees la tramitació administrativa del voluntariat (acord de col·laboració, carnet, …)
  7. Facilitar certificats respecte a la formació rebuda.
 2. Funcions envers els ciutadans i ciutadanes interessats/des en fer voluntariat:
  1. Realitzar campanyes d’informació i difusió sobre voluntariat adreçades a la ciutadania.
  2. Orientar a les persones interessades en els programes de voluntariat municipals que poden ser més adients als seus interessos i necessitats.
  3. Organitzar i coordinar activitats de formació (cursos, xerrades, etc) per a les persones que participen en els programes de voluntariat municipal de les distintes àrees.
  4. Dur el seguiment de les persones voluntàries en els programes a través de sessions de treball.
  5. Gestionar la relació d’altes i baixes de persones voluntàries en tots els programes de voluntariat municipal.
 3. Realitzar activitats de sensibilització i reconeixement a la tasca voluntària.

8.2 Funcions de les Àrees municipals.

Les Àrees i/o Regidories de l’Ajuntament que vulguin acollir voluntaris hauran de:

 1. Definir un programa de voluntariat que doni suport a les iniciatives desenvolupades des de cada Regidoria, que facilitin una resposta a una necessitat detectada des de l’àrea i/o regidoria, i que s’adeqüi en el seu plantejament a la normativa existent sobre voluntariat en entitats públiques.
 2. Nomenar un tècnic o professional responsable del programa de voluntariat.
 3. Concretar les tasques a desenvolupar per part de les persones voluntàries.
 4. Designar, d’entre els participants al programa, la persona voluntària, més adequada per a desenvolupar la tasca prevista.
 5. Dur el seguiment de l’acció de voluntariat concreta.
 6. Proposar l’acord de voluntariat de cada persona voluntària, per tal que sigui signat per part del regidor de Relacions Ciutadanes i Institucionals, qui té la competència en matèria de voluntariat.
 7. Facilitar els recursos materials necessaris propis de cada tasca voluntària (materials diversos, elements identificatius específics, materials de difusió, altres similars).
 8. Cobrir, si així ho sol.liciten les persones voluntaries, les despeses derivades de la realització de la tasca voluntària, principalment despeses de transport.
 9. Proporcionar a l’oficina del Voluntariat la informació necessària per a facilitar el control i bon funcionament del procés de l’acció voluntària, així com la relativa a les incidències que puguin esdevenir amb el voluntariat municipal que puguin donar lloc a la baixa dins el programa o a la pèrdua de la condició de voluntari o voluntària municipal.

Article 9. De l’organització del voluntariat municipal.

a) Requisits de les persones voluntàries.

Podran ser voluntaris i incorporar-se com a tals, totes les persones físiques majors de 18 anys, menors emancipats, i menors (a partir de 16 anys) degudament autoritzades pels seus pares o tutors, que compleixin els requisits, d’acord amb l’assignació es que determini per a cada programa de voluntariat, mitjançant la qual es pugui conèixer la idoneïtat del perfil personal, els coneixements i la formació necessària a la tasca de voluntariat a desenvolupar.

b) Assignació de la persona voluntària a la tasca a desenvolupar

L’assignació es realitzarà per cada Àrea o Departament de l’Ajuntament responsable del programa o a proposta de l’Oficina del Voluntariat de Cunit. En el cas en què el voluntari/a assignat sigui menor d’edat, l’Àrea i Departament municipal haurà de vetllar pel compliment de la normativa relativa als menors.

c) Incorporació de la persona voluntària a la tasca.

 • La incorporació de la persona voluntària es farà sempre mitjançant sol·licitud de la persona interessada i l’Oficina del Voluntariat de Cunit en farà la valoració oportuna.
 • La persona voluntària sempre s’incorporarà al programa mitjançant la signatura d’un acord amb el regidor/a titular de la regidoria de Relacions Ciutadanes i Institucionals, a proposta del regidor/a de l’Àrea responsable del programa al que accedeixi. Aquest acord establirà, entre d’altres, les funcions, el temps de durada, el coneixement i l’acceptació d’aquest Reglament.
 • L’Oficina del Voluntariat de Cunit canalitzarà les peticions de les persones interessades en realitzar accions de voluntariat als diferents programes municipals a través de la seva inscripció al registre de voluntariat d’acord amb el model que aprovi l’Ajuntament i adjuntant còpia de DNI o passaport, sempre en el marc de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i especialment dels articles 10 i 12.3.

L’Oficina del voluntariat farà una primera orientació per assignar el voluntariat als programes més adients, ajustant-ne el perfil a les necessitats de cada projecte.

Els/les voluntaris/àries municipals es podran incorporar temporalment a projectes d’entitats privades i sense afany de lucre inscrites en el registre d’entitats de l’ajuntament de Cunit i en el Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya, sempre amb l’objectiu de reforçar el funcionament de les organitzacions i els seus programes de voluntariat, si bé, en aquest cas, l’Ajuntament no serà el responsable de les accions o omissions que dugui a terme en l’exercici de les funcions inherents al voluntariat així com tampoc respondrà dels danys soferts en l’exercici de l’activitat de caràcter voluntari.

Aquestes entitats hauran de complir la legislació vigent en matèria de voluntariat, d’atenció i dret de la infància i l’adolescència, i de protecció de dades de caràcter personal.

d) Acreditació.

 • El voluntari municipal haurà de disposar de distintius que acreditin la seva condició.
 • A proposta del servei municipal responsable del programa, es realitzarà el nomenament de voluntari municipal per part del titular de la regidoria de Relacions Ciutadanes i Institucionals, qui té la competència en matèria de voluntariat.
 • Posteriorment, es lliurarà l’acreditació personal consistent en un carnet de voluntariat municipal. Aquest carnet haurà de ser retornat a l’Ajuntament en acabar l’acció voluntària i quedarà anul·lat a tots els efectes. La persona voluntària serà responsable única de l’ús que es pugui fer de seu carnet.

e) Assegurança.

L’Ajuntament ha de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi els voluntaris durant l’execució de les accions de voluntariat, tant pel que fa a les possibles responsabilitats civils davant terceres persones, com pel que fa als accidents personals esdevinguts a conseqüència de la prestació de la seva cooperació voluntària.

 

f) Baixes dins els programa.

La relació de col·laboració voluntària amb el programa de voluntariat municipal finalitzarà a petició de la persona interessada, per mort d’aquesta, per declaració d’incapacitat, per inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics, per sentència ferma, per sol·licitud de baixa temporal o definitiva, per expulsió del programa o pèrdua d’algun requisit d’accés a la incorporació de voluntari.

 • Es considera baixa temporal la suspensió de l’activitat com a conseqüència de l’incompliment dels deures establerts, l’absència inferior a tres mesos amb motius justificats que hagin estat comunicats oportunament i la interrupció de la prestació per embaràs, atenció al nounat, adoptat i/o persona dependent i per malaltia justificada.
 • Serà causa de baixa definitiva la petició de baixa voluntària per escrit per part de la persona interessada, l’exclusió del servei, degudament motivada i prèvia audiència del voluntari/ària, la incompareixença durant un període superior a un mes, sense causa justificada, a l’activitat que té assignada o per l’incompliment, amb caràcter greu, dels deures als quals es compromet mitjançant l’acord d’incorporació.
 • Són causes d’expulsió del programa: El mal ús de la condició de voluntari, la incorrecció o negligència en el desenvolupament de l’acció de voluntariat, i qualsevol altra en contra de la naturalesa pròpia del voluntariat.

Un cop acordada la baixa i notificada a la persona interessada, aquesta ha de retornar el carnet. En tot cas, a petició de la persona interessada s’ha de lliurar un document en què constin els serveis prestats i la causa per la qual es va acordar la baixa.

g) Mecanismes de control.

Cada Àrea municipal haurà de dur a terme el seguiment i l’avaluació de l’acció voluntària als seus programes. L’oficina del Voluntariat realitzarà el seguiment general de la incorporació i finalització dels voluntaris/es municipals.

e) Per incompliment de les clàusules del Conveni.

f) Por impossibilitat de realitzar el programa o activitat de que es tracti.

Article 10. Del procediment de col·laboració amb les entitats de voluntariat

Les Entitats de Voluntariat definides en l’article 3 del present Reglament que desitgin col·laborar amb l’Ajuntament en programes i/o projectes de voluntariat, hauran de sol·licitar-ho per escrit d’acord amb el model que oportunament serà aprovat per l’Ajuntament.

a) L’Ajuntament i l’entitat admesa formalitzaran un conveni de col·laboració on s’especificarà, com a mínim, els següents extrems:

 • Finalitat de la col·laboració.
 • Programa objecte de la col·laboració.
 • Calendari de treball.
 • Compromisos de les parts.
 • Mitjans materials que s’utilitzaran i persones que es destinaran al programa.
 • Durada del Conveni

Article 11. Formació del voluntariat municipal

L’oficina del Voluntariat de Cunit coordinarà la realització d’accions formatives que es realitzin amb l’objectiu d’aconseguir que l’acció dels voluntaris pugui ser de qualitat. Aquesta formació es realitzarà tenint present, per una banda, una formació bàsica sobre el fet voluntari i, per altra, una més específica, que reculli les característiques pròpies del voluntariat de cada programa municipal.

Aquesta formació pot ser impartida a partir de cursos, tallers, conferències o les iniciatives de formació que millor s’adaptin als diferents programes municipals.

DISPOSICIÓ FINAL

Disposició derogatòria. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament queda derogada la normativa anterior referent al Voluntariat en el marc de l’Ajuntament de Cunit.

DILIGÈNCIA.-

El present Reglament ha estat aprovat segons acord de Ple de data 26 de juliol de 2012, publicant el seu text íntegre al BOPT núm.: 289 de data 17 de desembre de 2012, pel que transcorregut el termini de quinze, entra en vigor d’acord amb l’art.65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.