Data de l'última modificació: 04/10/2021

Índex

INTRODUCCIÓ

En el modern estat social i democràtic de dret és inqüestionable la importància que tenen les subvencions, fins al punt que pot afirmar-se que estem davant d’un instrument decisiu en la política social i econòmica de qualsevol administració.

En un sentit ampli, la subvenció és una categoria que engloba un conjunt variat de figures de diferent naturalesa jurídica i econòmica ja que conflueixen en el mateix aspectes pressupostaris i financers amb aspectes jurídic administratius. Alguns tractadistes parlen del caràcter interdisciplinari de la subvenció tot recordant el predomini financer i pressupostari d’aquesta Institució.

La pràctica totalitat de la doctrina, així com reiterades recomanacions del Tribunal de Comptes – davant la inseguretat jurídica existent per la dispersió normativa i llacunes existents – i també les relacions financeres entre Espanya i la Unió Europea, instrumentades mitjançant subvencions amb càrrec a fons comunitaris, exigien una llei general de subvencions on s’abordés aquesta problemàtica de forma integral que és el que fa la Llei 38/2003 General de Subvencions.

A Catalunya, la Generalitat havia ja regulat la matèria de subvencions – amb gran precisió tècnica- en el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny.

Aquesta Ordenança General es centra en l’ajuda pública que s’atorga sota la forma de lliurament dinerari o pecuniari que és la figura que més necessita d’una atenció reguladora, establint les regles oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, potenciant simultàniament el control i transparència que el caràcter de públiques confereix a aquest tipus d’ajudes econòmiques.

Per altra part, es convenient i necessari establir criteris homogenis en la seva tramitació i justificació i al mateix temps, facilitar la tasca de comprovació que fan els Serveis gestors i la pròpia Intervenció pel compliment de la finalitat de la subvenció.

Aquesta Ordenança té el caràcter de Reglament General dels previstos en l’article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i estan adaptades a la Llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

La present Ordenança està constituïda pels següents títols i disposicions:

Títol I, dedicat a DISPOSICIONS GENERALS, comprensiu de les normes 1 a la 5.

Títol II, dedicat al PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS, comprensiu de les normes 6 a la 19.

Títol III, dedicat a la NUL·LITAT, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS, comprensiu de les normes 20 a la 22.

Títol IV, dedicat a les INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS, comprensiu de les normes 23 al 36.

Títol V, dedicat al CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS,

Comprensiu de la norma 37.

Títol VI, dedicat a les BASES ESPECÍFIQUES, comprensiu de la norma 38.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓ FINAL

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

1a.- Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació

Aquesta Ordenança té per objecte regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Cunit i els seus organismes autònoms i altres ens, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada per l’ajuntament o entitats que en depenen, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, l’execució d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que se’n derivin.

c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

Els organismes autònoms i les entitats públiques de caràcter empresarial dependents de l’ajuntament podran atorgar subvencions quan així s’hagi previst en els seus estatuts; altrament serà necessari que ho autoritzi l’ajuntament.

2a.- Supòsits exclosos

1. Aquesta Ordenança General no serà d’aplicació en els següents casos:

a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.

b) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que rep com a contraprestació del funcionament del Servei

c) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social.

d) Subvencions concedides per altres Administracions en les que l’ajuntament actuï com simple intermediari.

e) Aportacions de l’ajuntament, destinades a finançar globalment les activitats dels ens receptors: organismes autònoms; entitats públiques empresarials; consorcis; mancomunitats; fundacions; associacions, etc. En les quals està representat l’ajuntament en els òrgans de govern respectius i es fan aportacions econòmiques anualment per finançar els seus pressupostos.

f) Subvencions a favor de les associacions a que es refereix la disposició 5ª. De la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local (Federació i Associació de Municipis).

g) Subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves despeses de funcionament.

2. La present Ordenança General només tindrà caràcter supletori, respecte a la corresponent normativa específica, en els següents casos:

a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d’altres Administracions Públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per l’Administració que financi, total o parcialment, la subvenció.

En cas que la normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament de la subvenció, serà d’aplicació aquesta ordenança general.

 1. Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta.

3a.- Règim jurídic

Els procediments de concessió de subvencions per a les activitats que s’indiquen en el present Reglament hauran d’ajustar-se a la present norma i, en allò no previst per aquesta, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, Reglament de la Llei 38/2003, aprovat per Reial Decret 887/2006, o normes que els substitueixin, i a la resta de la normativa legal aplicable.

4a.-Caràcter de les subvencions

1. Les subvencions regulades per la present Ordenança General tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (salvat que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.

2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a que es condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.

3. En qualsevol cas, l’ajuntament i les entitats d’ell depenent quedaran exempts de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a que quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

5a.- Finalitat de les subvencions

1. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats d’interès públic o social.

2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats:

a) Finançament d’obres o actuacions, dins del terme municipal, que coadjuvin a serveis de competència de l’ajuntament, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.

b) Premis científics, literaris, artístics o similars, i beques per a estudis o investigacions.

c) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per remeiar calamitats públiques, encara que sigui fora del territori del terme municipal i de l’Estat Espanyol.

3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es consideraran nul·les.

TÍTOL II

PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS

6a.- Principis generals

La gestió de les subvencions a què es refereix la present Ordenança General s’efectuarà d’acord amb els següents principis:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.

c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Les subvencions es concediran mitjançant concurrència competitiva o mitjançant concessió directa.

7a.- Quantia de les subvencions

1. L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres Administracions públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada.

2. Com regla general l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’obra o activitat subvencionada. En els casos en que s’ultrapassi aquest límit, en l’expedient s’haurà de justificar la necessitat de fer-ho.

8a.- Consignació pressupostària

1. Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.

2. En la tramesa de l’expedient a Intervenció per al seu informe s’haurà d’adjuntar el corresponent document comptable segons sigui la seva fase de gestió.

9a.- Concessió mitjançant concurrència competitiva

1. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions.

2. Conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases específiques.

3. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases específiques pels quals es regeixi el procés de selecció.

4. En el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les Bases específiques i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a les pròpies Bases.

5. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària o de la seva borsa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria.

10a.- Concessió directa

1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat, en els següents casos:

a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.

b) Subvencions l’atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l’Administració per una norma de rang legal.

c) Subvencions per remeiar situacions d’emergència o d’urgència quan aquestes situacions siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat.

d) Amb caràcter excepcional aquelles altres subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

2. Quan una subvenció es prevegi de forma nominativa en el pressupost municipal, s’hauran de justificar de forma expressa abans de la seva incorporació, els següents extrems:

a)Import de la subvenció a atorgar.

b)Activitat i/o projecte subvencionable.

 1. L’instrument habitual per canalitzar aquestes subvencions serà el conveni. No obstant, aquest no serà necessari quan l’objecte de la subvenció així com les obligacions específiques del beneficiari es determinin expressament en la resolució de la subvenció.

11a.- Sol·licituds

Per a la concessió de subvencions es precisarà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en la qual s’haurà de fer constar el següent:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.

b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI o NIF).

c) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar.

d) Pressupost total d’aquestes.

e) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.

f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.

g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

h) Dades bancàries, on, si es subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció.

i) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. En cas de concurs el termini haurà de ser igual per a tots els concursants afectats.

12a.- Obligacions dels beneficiaris

A més de les obligacions assenyalades a l’art. 14 de la LGS, les següents:

1. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’ajuntament i amb la Seguretat Social.

2. Les associacions i fundacions per poder ser beneficiaries de subvencions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament.

3. En les subvencions emmarcades en la cooperació al desenvolupament, les ONG hauran d’estar inscrites en el registre públic corresponent.

4. Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’ajuntament, a excepció d’activitats en les quals no s’elabori documentació o programa imprès, com poden ser, beques, premis i altres.

Dins d’una mateixa convocatòria, els beneficiaris d’una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la reformulació de les subvencions concedides.

La nova subvenció haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que la va concedir i, en tot cas, haurà de respectar l’objecte, criteris de valoració i demés requisits previstos en les bases específiques.

13a.- Acceptació

Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb les que s’ha concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en la forma i termini que assenyalin les Bases específiques o l’acord de concessió.

Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves respecte a aquesta, l’ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l’acceptació pura i simple o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.

14a.- Resolució i Pagament de la subvenció

1. Serà competent per resoldre les sol·licituds de subvencions la Junta de Govern Local, previ dictamen de l’Òrgan Col·legiat. D’acord amb l’article 241.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el termini de 3 mesos i la manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà caràcter de desestimació.

2. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les justificacions de l’activitat subvencionada

No obstant, això l’alcalde o òrgan en qui delegui, dintre de les seves competències, i mitjançant resolució, podran resoldre una bestreta de la subvenció concebuda fins els límits establerts en les bases d’Execució del pressupost, sempre i quan així estigui previst en les Bases Reguladores de les subvencions d’acord amb allò previst en l’article 17.3k) de la LGS. En tot cas, aquestes bases hauran de regular el règim de garanties a aportar pels beneficiaris o exepcionar l’exigència de garantia de forma motivada.

No es farà cap pagament de les subvencions previstes nominativament al pressupost, sense la prèvia signatura del conveni esmentat, o l’aprovació de l’acord de concessió, que tindrà el caràcter de bases reguladores de les subvencions, d’acord amb l’article 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions.

En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’ajuntament es podrà efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.

15a.- Publicitat

1. En el BOP es publicaran, amb periodicitat semestral, les subvencions concedides, amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.

2. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els termes establerts a l’apartat 1, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret que les bases específiques indiquin una altra cosa.

3. No serà necessària la publicitat assenyalada a l’apartat anterior en els següents casos:

a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost General de l’ajuntament.

b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resultin imposats per una norma amb rang legal.

c) Quan l’import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui de quantia inferior a 3.000 €. En aquest supòsit s’hauran d’anunciar en el taulell d’anuncis de l’ajuntament o entitat subvencionadora i les bases específiques, el conveni o la resolució de concessió hauran de preveure altres procediments de publicitat adients.

d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, i sempre i quan l’excepció a la publicitat assenyalada a l’apartat 1 s’hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció.

16a.- Justificació

Les subvencions es justificaran de conformitat amb el que disposin les Bases específiques i l’acord de concessió. En tot cas s’haurà de tenir en compte les següents regles:

Justificació documental.

Per a percebre les subvencions concedides d’acord amb les prescripcions d’aquest Reglament, és necessari haver realitzat les activitats subvencionades i presentar a l’Ajuntament la documentació següent:

a) Memòria detallada de l’activitat realitzada.

b) Instància subscrita pel President de l’Entitat o peticionari particular dirigida a l’Alcalde de l’Ajuntament o President de l’Organisme Autònom, sol.licitant el pagament de la subvenció, i indicant el número de compte corrent al qual s’haurà de fer la transferència.

c) Declaració jurada del beneficiari acreditativa que les factures que es presentin com a justificants s’han aplicat a l’activitat subvencionada.

d) Factures originals o fotocòpies compulsades pel Secretari General de l’Ajuntament per un import mínim del doble de la subvenció concedida.

e) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l’activitat.

Requisits de les factures.

Les factures a què fa referència l’article anterior hauran de reunir els requisits següents:

a) Ser originals o fotocopiats compulsades pel Secretari General de l’Ajuntament.

b) Ser datades durant l’any en què s’hagi concedit la subvenció i, si es tracta d’una activitat puntual, en la data corresponent a l’esmentada activitat.

c) Contenir el DNI o número d’Identificació Fiscal del perceptor.

d) Contenir el segell de la casa subministradora i la seva signatura.

e) Contenir el segell de pagat, o presentar el corresponent rebut.

f) Quan les bases específiques, el conveni o la resolució de concessió ho determinin es podran justificar les subvencions amb informes de control financer que efectuarà la Intervenció municipal de conformitat amb el que es preveu a la norma 25 d’aquesta Ordenança general. En aquests casos, s’haurà de presentar una memòria de l’activitat subvencionada abans del seu pagament.

2. S’estampillar en els documents aportats pel beneficiari el segell creat a l’efecte de manera que quedi constància de l’import subvencionat.

17a.- Despeses subvencionables

1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança General, aquells que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn en el termini establert per les diferents bases reguladores de les subvencions. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases reguladores de les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada anteriorment a l’acabament del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.

3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 € en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000 € en el cas de subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s’han de seguir les regles següents:

a) Les bases reguladores han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els bens al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, que no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns inscribibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.

En el cas de béns inscribibles en un registre públic, aquesta circumstància s’ha de fer constar en l’escriptura, així com l’import de la subvenció concedida, i aquests aspectes han de ser objecte d’inscripció en el registre públic corresponent.

b) L’incompliment de l’obligació de destí referida en el paràgraf anterior, que es produeix en tot cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament, en els termes que estableix el capítol II del títol II de la LGS, i el bé queda afecte al pagament del reintegrament sigui quin sigui el posseïdor, llevat que sigui un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en un establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscribibles

5. No es considera incompleta l’obligació de destí a què es refereix l’apartat 4 anterior quan:

a) Si es tracta de béns no inscribibles en un registre públic, siguin substituïts per altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada per l’Administració concedent.

b) Si es tracta de béns inscriptibles en un registre públic, el canvi de destí, alienació o gravamen sigui autoritzat per l’Administració concedent. En aquest cas, l’adquiridor assumeix l’obligació de destí dels béns pel període restant i, en cas d’incompliment d’aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció.

6. Les bases reguladores de les subvencions han d’establir, si s’escau, les regles especials que es considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns inventariables. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització ha d’estar subjecte a les condicions següents:

a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.

b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta, i sempre que així ho prevegin les bases reguladores. Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho prevegi la normativa reguladora de la subvenció.

En cap cas no són despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.

8. Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

9. El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l’activitat.

18a.- Comprovació de les justificacions

1. Es vetllarà a fi que les justificacions es presentin en els terminis fixats, procedint-se a la seva comprovació, podent-se requerir al beneficiari per a que esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la informació.

2. L’ajuntament podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l’art. 33 LGS.

3. L’Ajuntament podrà comprovar directament l’execució de l’obra o activitat subvencionada, ja sigui mitjançant personal propi, o bé, a través d’empreses contractades a l’efecte.

19a.- Subcontractació d’activitats subvencionades

El beneficiari de subvencions per activitats podrà subcontractar l’execució total o parcial d’activitats que constitueixen l’objecte de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l’art. 19 de la LGS.

TÍTOL III

NUL·LITAT, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS

20a.- Nul·litat de les resolucions de concessió de subvencions

1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:

a) Les indicades a l’art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.

2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les demés infraccions de l’ordenament jurídic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb el que disposa l’art. 63 de l’esmentada Llei 30/1992.

3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposa l’art 36 LGS.

21a.- Revisió

La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’ajuntament, amb la concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut i condicionat, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció, en els supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l’Ajuntament superin el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o aquell percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques.

c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses subvencionables previstes a les bases específiques o en el conveni que les reguli.

22a.- Reintegrament de subvencions ja satisfetes

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor vindrà obligat a reintegrar l’excés. Així mateix estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que ha percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la Llei General de Subvencions.

2. A més l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts, calculats segons els tipus d’interès de demora, acreditats des del moment del pagament.

3. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en via voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressessin dintre d’aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament General de Recaptació.

Quan el subvencionat sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els administradors.

En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen els arts. 36 a 43 (ambdós inclosos) LGS.

TÍTOL IV

INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS

23a.- Infraccions i sancions administratives

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions i omissions tipificades en la Llei 38/2003 General de Subvencions.

Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d’acord amb els supòsits de l’esmentada llei i s’aplicaran als infractors les sancions tipificades a la mateixa.

Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària proporcional s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. Aquesta multa serà independent de l’obligació de reintegrament contemplada a la norma 21, i pel seu cobrament es considerarà com un ingrés de dret públic i s’aplicarà el Reglament General de Recaptació.

En els supòsits que la conducta pogués ser constitutiva de delicte, l’administració passarà la denuncia a la jurisdicció competent i s’abstindrà de seguir el procediment sancionador entretant l’autoritat judicial no dicti sentència en ferm, tingui lloc el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions o es produeixi la devolució de l’expedient per el Ministeri Fiscal.

Les bases hauran de concretar les obligacions formals específiques que han de complir els beneficiaris de la subvenció, quan no estiguin expressament previstes a la normativa d’aplicació, l’incompliment de les quals comporti una infracció lleu.

24 a.-Infraccions lleus.

Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions que recullen aquesta Ordenança i les bases reguladores de subvencions quan no constitueixin infraccions greus o molt greus i no actuïn com a element de graduació de la sanció. En particular, constitueixen infraccions lleus les conductes següents:

   1. La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicació que es fa als fons percebuts.
   2. La presentació de comptes justificatius inexactes o incomplets.
   3. L’incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes de manera expressa a la resta de paràgrafs d’aquest article, siguin assumides com a conseqüència de la concessió de la subvenció.
   4. L’incompliment d’obligacions d’índole comptable o registral, en particular:
    1. La inexactitud o omissió d’una o diverses operacions a la comptabilitat i els registres legalment exigits.
    2. L’incompliment de l’obligació de portar o conservar la comptabilitat, els registres legalment establerts, els programes i arxius informàtics que els serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats.
    3. Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i exercici econòmic, no permetin conèixer la vertadera situació de l’entitat.
    4. La utilització de comptes amb un significat diferent del que els correspon, segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.
   5. L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents equivalents.
   6. La resistència, l’obstrucció, l’excusa o la negativa a les actuacions de control financer.

S’entén que es donen aquestes circumstàncies quan el responsable de les infraccions administratives en matèria de subvencions, degudament notificat a aquest efecte, hagi realitzat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions dels funcionaris de la Intervenció municipal en l’exercici de les funcions de control financer.

Entre altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa les conductes següents:

    1. No aportar o no facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, justificants, assentaments de comptabilitat, programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada objecte de comprovació.
    2. No atendre algun requeriment.
    3. La incompareixença, llevat de causa justificada, en el lloc i el temps assenyalat.
    4. Negar o impedir indegudament l’entrada o la permanència en locals de negoci i altres establiments o llocs en els quals hi hagi indicis probatoris per a la correcta justificació dels fons rebuts pel beneficiari o de la realitat i regularitat de l’activitat subvencionada.
    5. Les coaccions al personal controlador que faci el control financer.
   1. L’incompliment de l’obligació de col·laboració per part de les persones o entitats a què es refereix l’article 42 d’aquesta norma, quan d’això derivi la impossibilitat de contrastar la informació facilitada pel beneficiari.
   2. Les altres conductes tipificades com a infraccions lleus en la normativa de la Unió Europea en matèria de subvencions.

25a.- Infraccions greus

Constitueixen infraccions greus les conductes següents:

 1. L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció de subvencions, ajuts públics, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, a què es refereix el paràgraf d) de l’article 7 d’aquesta Ordenança.
 2. L’incompliment de les condicions establertes que alteri substancialment les finalitats per a les quals la subvenció va ser concedida.
 3. La falta de justificació de la utilització que es fa als fons rebuts una vegada transcorregut el termini establert per a la seva presentació.
 4. Les altres conductes tipificades com a infraccions greus en la normativa de la Unió Europea en matèria de subvencions.

26a.- Infraccions molt greus

Constitueixen infraccions molt greus les conductes següents:

 1. L’obtenció d’una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seva concessió o amagant les que l’hagin impedit o limitat.
 2. La no-aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les quals la subvenció va ser concedida.
 3. La resistència, l’excusa, l’obstrucció o la negativa a les actuacions de control previstes, respectivament, en el paràgraf c) de l’article 6 d’aquesta Ordenança, quan d’això derivi la impossibilitat de verificar la utilització que es fa als fons percebuts, o el compliment de la finalitat i de la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
 4. Les altres conductes tipificades com a infraccions molt greus a la normativa de la Unió Europea en matèria de subvencions.

27a.- Classes de sancions

1.Les infraccions en matèria de subvencions se sancionen mitjançant la imposició de sancions pecuniàries i, quan escaigui, de sancions no pecuniàries.

2.Les sancions pecuniàries poden consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària proporcional s’aplica sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.

La multa fixa està compresa entre 75 i 6.000 euros i la multa proporcional pot anar del tant al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.

La multa pecuniària és independent de l’obligació de reintegrament que preveu l’article 37 d’aquesta Ordenança i per al seu cobrament també és aplicable el règim jurídic que preveuen per als ingressos de dret públic la Llei general pressupostària.

 1. Les sancions no pecuniàries, que es poden imposar en cas d’infraccions greus o molt greus, poden consistir en:
   1. La pèrdua durant un termini de fins a cinc anys de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajuts públics i avals de les administracions públiques o altres ens públics.
   2. La prohibició durant un termini de fins a cinc anys per contractar amb les administracions públiques.

28a.- Graduació de les sancions

 1. Les sancions per les infraccions es graduen atenent en cada cas concret a:
   1. La comissió repetida d’infraccions en matèria de subvencions.

S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor hagi estat sancionat per una infracció de la mateixa naturalesa, ja sigui greu o molt greu, en virtut de resolució ferma en via administrativa dins els quatre anys anteriors a la comissió de la infracció.

Quan concorri aquesta circumstància en la comissió d’una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció mínima s’incrementa entre 10 i 75 punts.

   1. La resistència, la negativa o l’obstrucció a les actuacions de control. Quan concorri aquesta circumstància en la comissió d’una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció mínima s’incrementa entre 10 i 75 punts.
   2. La utilització de mitjans fraudulents en la comissió d’infraccions en matèria de subvencions.

A aquests efectes, es consideren principalment mitjans fraudulents els següents:

   1. Les anomalies substancials en la comptabilitat i en els registres legalment establerts.
   2. La utilització de factures, justificants o altres documents falsos o falsejats.
   3. La utilització de persones o entitats interposades que dificultin la comprovació de la realitat de l’activitat subvencionada.

Quan concorri aquesta circumstància en la comissió d’una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció mínima s’incrementa entre 20 i 100 punts.

   1. L’ocultació a l’Administració, mitjançant la falta de presentació de la documentació justificativa o la presentació de documentació incompleta o inexacta, de les dades necessàries per a la verificació de l’aplicació que es fa de la subvenció rebuda. Quan concorri aquesta circumstància en la comissió d’una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció s’incrementa entre 10 i 50 punts.
   2. El retard en el compliment de les obligacions formals.
 1. Els criteris de graduació són aplicables simultàniament. El criteri establert al paràgraf s’empra exclusivament per a la graduació de les sancions per infraccions lleus.

3. Els criteris de graduació recollits als apartats anteriors no es poden utilitzar per agreujar la infracció quan estiguin continguts en la descripció de la conducta infractora o formin part del mateix il·lícit administratiu.

 1. L’import de les sancions lleus imposades a un mateix infractor per cada subvenció no pot passar en el seu conjunt de l’import de la subvenció concedida inicialment.
 2. L’import de les sancions greus i molt greus imposades a un mateix infractor per cada subvenció no ha d’excedir en el seu conjunt del triple de l’import de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.

29a.-. Sancions per infraccions lleus

 1. Cada infracció lleu se sanciona amb una multa de 75 a 900 euros, llevat del que disposa l’apartat següent.
 2. Se sancionen en cada cas amb multa de 150 a 6.000 euros les infraccions següents:
   1. La inexactitud o omissió d’una o diverses operacions en la comptabilitat i els registres legalment exigits.
   2. L’incompliment de l’obligació de portar la comptabilitat o els registres legalment establerts.
   3. Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat, no permetin conèixer la vertadera situació de l’entitat.
   4. La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.
   5. La falta d’aportació de proves i documents requerits pels òrgans de control o la negativa a la seva exhibició.
   6. L’incompliment per part de les persones o entitats subjectes a l’obligació de col·laboració i de facilitar la documentació a què es refereix l’article 46 de la LGS, quan en derivi la impossibilitat de contrastar la informació facilitada pel beneficiari.

30a.- Sancions per infraccions greus

 1. Les infraccions greus se sancionen amb una multa pecuniària proporcional del tant al doble de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.
 2. Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció greu representi més del 50 per cent de la subvenció concedida, i passi de 30.000 euros, i hi concorri alguna de les circumstàncies que preveuen els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de la disposició 28a d’aquesta Ordenança, els infractors poden ser sancionats, a més, amb el següent:
   1. Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajuts públics i avals de l’Administració o altres ens públics.
   2. Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, per formalitzar contractes amb l’Administració o altres ens públics.

31a. Sancions per infraccions molt greus

 1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa pecuniària proporcional del doble al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.

No obstant això, no se sancionen les infraccions recollides en els paràgrafs b) i d) de la disposició 26a d’aquesta ordenança, quan els infractors hagin reintegrat les quantitats i els corresponents interessos de demora sense requeriment previ.

 1. Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció molt greu passi de 30.000 euros, i hi concorri alguna de les circumstàncies previstes en els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de la disposició 29a d’aquesta Ordenança, els infractors poden ser sancionats, a més, amb el següent:
   1. Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajuts públics i avals de l’Administració o altres ens públics.
   2. Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, per subscriure contractes amb l’Administració o altres ens públics.

32a. Prescripció d’infraccions i sancions

 1. Les infraccions prescriuen en el termini de quatre anys a comptar del dia en què la infracció s’hagi comès.
 2. Les sancions prescriuen en el termini de quatre anys a comptar de l’endemà del dia en què hagi adquirit fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció.
 3. El termini de prescripció s’interromp d’acord amb el que estableix la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 4. La prescripció s’aplica d’ofici, sense perjudici que pugui ser sol·licitada la seva declaració per l’interessat.

33a. Competència per a la imposició de sancions

La competència per imposar sancions a les corporacions locals correspon als òrgans de govern que tinguin atribuïdes aquestes funcions en la legislació de règim local.

34a. Procediment sancionador

El règim sancionador aplicable a les subvencions concedides per l’Ajuntament és l’establert a la legislació general sobre subvencions, amb les especifitats oportunes en matèria de règim local.

35a. Extinció de la responsabilitat derivada de la comissió d’infraccions

La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel pagament o el compliment de la sanció o per prescripció o per defunció.

36a.- Responsabilitats

Els perceptors de subvencions concedides per l’ajuntament o per les entitats d’ella depenent s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i a la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.

La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que preveuen l’art. 176 i següents de la Llei estatal 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria.

Les responsabilitats comptable i penal s’exigiran pels òrgans competents de conformitat a la normativa que regula el Tribunal de Comptes (Llei Orgànica 2/1982 de 12 de maig) i el que es disposa sobre aquesta matèria en el Codi Penal (arts. 308 i 390).

TÍTOL V

CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS

37a.- Control financer de les Subvencions

A més del control previ que s’haurà de formular en matèria de subvencions, de conformitat amb el que preveu l’art. 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà exercir un control financer a les mateixes d’acord amb el que preveu l’art. 44 de la LGS.

TÍTOL VI

BASES ESPECÍFIQUES

38a.- Bases Específiques

1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran contradir la present Ordenança General.

2. La competència per a l’aprovació de les Bases específiques correspon al Ple de l’Ajuntament,. Per a la resta d’organisme autònoms o d’entitats públiques de caràcter empresarial, que poguessin existir, serà competent el que s’estableixi en els seus estatuts i si no està previst, el President del mateix.

3. Es publicarà en el BOP un anunci del contingut de les Bases i de la convocatòria en el que es determinarà el termini de presentació de sol·licituds.

4. El contingut de les Bases específiques serà, com a mínim, el següent:

a) Objecte de la subvenció, definint el període en que s’executarà l’activitat per la qual se sol·licita la subvenció.

b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.

c) Import màxim de les subvencions i percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat subvencionada.

d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas ponderació dels mateixos.

e) Òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.

f) Termini de presentació de sol·licituds en funció de la publicació en el BOP de l’anunci de la convocatòria.

g) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir els tres mesos des de la sol·licitud.

h) Forma de pagament.

i) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció.

j) Partida pressupostària on s’imputa l’import de la subvenció.

5. Les Bases específiques hauran fer constar la obligatorietat que en l’activitat subvencionada figuri el patrocini o el logotip de l’ajuntament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els preceptes d’aquesta Ordenança General, que, per sistemàtica, incorpora aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui l’ajuntament o els seus Organismes, s’entén que són automàticament modificats en el moment en què se’n produeixi la modificació o derogació de l’esmentada normativa.

En el supòsit de modificació normativa, continuen sent vigent els preceptes que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d’aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, els serà d’aplicació els acords adoptats en el moment del seu inici.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta Ordenança General.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera.- En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança General, s’estarà al que disposin les Bases d’Execució del Pressupost de la Corporació de l’any corresponent.

Segona.- La present Ordenança general de subvencions va ser aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26 de juliol de 2012, i modificada inicialment per acord del Ple de 27 de maig de 2021, ha quedat definitivament aprovada, regirà a partir del dia següent a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de 26 d’agost de 2021, i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament