La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

Cunit,

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segons del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en l’exercici de les seves competències en matèria de dret civil, llei que va ser objecte de publicació al DOGC de data 5 d’agost de 2010.

L’esmentada llei i segons es desprèn de la D.A. Cinquena ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2010, i ha suposat la derogació de la Llei 10/98, de 15 de juliol, d’unions estables de parella.

El llibre segon ha tingut en compte que la societat catalana, com altres de l’entorn, ha evolucionat i que les característiques de les famílies han canviat substancialment en relació amb les de les generacions immediatament anteriors.

El Capítol IV de l’esmentada llei es dedica a la convivència estable en parella i substitueix íntegrament la llei 10/98, de 15 de juliol, si bé i com a principal novetat assenyalar que ja no estableix cap tipus de diferència en la regulació de la convivència estable en parella per raó de la orientació sexual dels membres de la parella.

L’Ajuntament de Cunit, proposa la regulació d’un registre administratiu de parelles de fet amb la finalitat de posar a disposició dels administrats una eina probatòria òptima per a la reclamació efectiva dels drets i obligacions que Llei 25/2.010, de 29 de juliol, del llibre segons del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família atorga.

En definitiva el Registre de Parelles de fet, s’articula com una eina voluntària i gratuïta, regulant la constància registral de les unions no familiars, completant així el buit legal que existeix sobre aquesta matèria.

ARTICULAT

Article 1.- Naturalesa

El Registre Municipal d’Unions Estables de Parella de l’Ajuntament de Cunit, té caràcter administratiu, i es regeix per aquest Reglament i per les normes, que amb caràcter complementari, es poguessin dictar.

Article 2.- Àmbit Objectiu i Declaracions i actes inscriptibles.

2.1.- Objecte

Tenen accés al Registre Municipal d’Unions Estables de Parella, les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix sexe.

2.2.- Declaracions i actes inscriptibles

Seran objecte d’inscripció en el Registre els següents actes i declaracions :

 1. Les declaracions de constitució, modificació i extinció de les unions no matrimonials de convivència estable.
 2. Els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els seus membres i les declaracions que afectin de forma rellevant a la unió no matrimonial, sempre que no siguin susceptibles d’inscripció o anotació en altre instrument o registre públic o no siguin contraries a l’ordenament jurídic.
 3. Les escriptures públiques atorgades per ambdós convivents de constitució, modificació o extinció dels règims de convivència.

Article 3.- Àmbit subjectiu.

Podran instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles parelles, siguin o no del mateix sexe, que pel seu lliure i ple consentiment hagin constituït una unió no matrimonial de convivència estable.

Els membres de la unió hauran d’estar empadronats en el mateix domicili del municipi de Cunit, com a residents habituals d’aquest.

Article 4.- Requisits de la inscripció.

4.1.- Inscripció

Les inscripcions de les unions no matrimonials de convivència estable siguin o no del mateix sexe es realitzaran prèvia sol·licitud conjunta dels membres de la unió que no matrimonial que hauran de complir els requisits següents :

 1. Que ambdós siguin majors d’edat.
 2. No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta o línia col·lateral dintre del segon grau.
 3. Que cap dels membres de la unió estigui casada i no separada de fet.
 4. Que cap dels membres de la unió convisqui en parella amb una tercera persona.
 5. Que cap de les persones no es trobi incapacitada per emetre el consentiment necessari per dur a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.
 6. Acreditar que han viscut maritalment, com a mínim, un període ininterromput de dos anys o acreditar la unió estable mitjançant escriptura pública.
 7. Que ambdós estiguin empadronats en el mateix domicili del municipi de Cunit, com a residents habituals d’aquest.

4.2.- Extinció

Les causes d’extinció de la unió no matrimonials de convivència estable regulades a l’art.234-4 de la Llei 25/2.010, de 29 de juliol, del llibre segons del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, degudament acreditades davant el Registre Municipal d’unions no matrimonials de convivència estable, motivaran la anul·lació dels assentaments corresponents, a petició de qualsevol de les dues parts, o bé d’ofici donant audiència als dos membres de la unió.

Article 5.- Contingut dels assentaments.

Als assentaments figuraran les dades personals i les circumstàncies de lloc i temps manifestades pels compareixents, la constància de les quals sigui rellevant per a la unió no matrimonial.

Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils, prèviament numerats, segellats i diligenciats, que s’enquadernaran posteriorment en un LLIBRE PRINCIPAL, que contindrà els assentaments corresponents a un període mínim d’un any. Es podran crear els llibres auxiliars o complementaris que siguin adients per al millor funcionament del Registre.

S’adjunta com a annex núm.1 contingut mínim dels assentaments d’inscripció i extinció de la Unió no Matrimonial Estable.

Article 6.- Custòdia del Registre.

El Registre Municipal d’Unions Estables de Parella de l’Ajuntament de Cunit, restarà adscrit al Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Cunit.

La seva custòdia i gestió correspondrà al Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

En cap cas els llibres del Registre podran sortir de les dependències del Departament de Secretaria d’aquest Ajuntament.

Article 7.- Publicitat del Registre.

El Registre és públic, però la consulta i l’obtenció de certificacions estarà condicionada per l’existència i acreditació d’un interès legítim, personal i directe. No obstant això qualsevol integrant de la unió pot demanar que les inscripcions que l’afectin siguin secretes. En aquest cas es formarà una separata del Llibre existent destinades a aquestes unions.

Es podran lliurar certificacions a instància dels membres de la unió o per manament judicial.

El tractament autoritzat de les dades del Registre, requerirà el consentiment de la persona afectada, i les actuacions de l’Administració s’hauran d’ajustar a les disposicions de la Llei Orgànica 5/92, de 29 d’octubre.

Article 8.- Assentaments i rectificacions.

La realització de l’assentament al Registre Municipal serà gratuïta.

La expedició de certificacions restarà gravada per la taxa d’expedició de documents regulada a les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Cunit.

Article 9.- Acreditació dels requisits d’inscripció.

9.1.- Presentació de sol·licituds d’inscripció

La inscripció de la declaració de constitució d’una unió no matrimonial estable requerirà la prèvia aportació de la documentació necessària dels requisits establerts a l’art.4.1 del present Reglament.

La inscripció es formalitzarà mitjançant la presentació de la següent documentació :

– Instància sol·licitant la inscripció que s’ajustarà al següent model :

Dades personals d’ambdues persones interessades :

Cognoms, nom i núm. DNI.

Domicili Comú.

Població, Cunit.

EXPOSEN

Que tenen constituïda una unió no matrimonial estable.

Que aporten la documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits establerts:

 • DNI ( fotocopia autenticada )
 • Declaració responsable per la qual es declara el compliment dels requisits necessaris per a la inscripció de la unió no matrimonial establerts a l’article 4.1.
 • Certificats d’empadronaments.
 • Declaració jurada d’haver conviscut maritalment, com a mínim, un període ininterromput de dos anys – s’adjunta com a annex núm.2 al present Reglament document formalitzat de la declaració jurada acreditativa de la convivència marital mínima de dos anys- o en el seu cas Escriptura Pública atorgada conjuntament acreditativa de la unió.
 • Contracte d’arrendament de l’habitatge o escriptura de propietat.

SOL·LICITEN

Que es procedeixi a la inscripció de la seva unió no matrimonial estable en el Registre d’Unions no Matrimonials Estables de l’Ajuntament de Cunit.

-DNI ( fotocopia autenticada )

– Compareixença per la qual es declara sota jurament el compliment dels requisits necessaris per a la inscripció de la unió no matrimonial estable – s’adjunta com a annex núm.1 al present Reglament document formalitzat de la declaració jurada acreditativa del compliment dels requisits -..

– Certificats d’empadronaments.

– Declaració jurada d’haver conviscut maritalment, com a mínim, un període ininterromput de dos anys – s’adjunta com a annex núm.3 al present Reglament document formalitzat de la declaració jurada acreditativa de la convivència marital mínima de dos anys- o en el seu cas Escriptura Pública atorgada conjuntament acreditativa de la unió.

– Contracte d’arrendament de l’habitatge o escriptura de propietat.

– En el seu cas, contracte o document regulador de les relacions personals i patrimonials entre els membres de la unió.

9.2.- Comprovació dels requisits

Un cop presentada la sol·licitud, l’encarregat del Registre, examinarà la documentació, indicant si és el cas, les deficiències detectades. La subsanació de la documentació s’articularà d’acord amb els terminis i finalitats que determina l’art.71 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

Acreditat degudament el compliment dels requisits per a procedir a la inscripció, l’encarregat del Registre fixarà dia i hora per tal que els interessats es ratifiquen conjuntament en la sol·licitud mitjançant un acta de compareixença – s’adjunta com a annex núm.2 document formalitzat de l’acta de compareixença -.

Restaran exempts d’aquest tràmit les unions no matrimonials estables acreditades mitjançant escriptura pública.

L’encarregat del Registre, obrirà un expedient administratiu per a cada sol·licitud d’inscripció.

Els integrants de la parella tenen dret a que la seva inscripció sigui secreta, per això podran adreçar-se directament al encarregat del Registre d’Unions no Matrimonials Estables, sense necessitat que la sol·licitud es presenti davant del Registre d’entrada.

Art.10.- Inscripció dels contractes i escriptures públiques.

Les inscripcions relatives als contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials i altres aspectes comuns i les relatives a les escriptures públiques es realitzaran fent referència al document corresponent, del qual restarà una còpia autenticada  l’expedient.

Aquestes inscripcions requeriran també acta de compareixença entre els dos membres de la parella.

Art.11.- Inscripcions secretes

En cada llibre, existirà una separata destinada a la inscripció de les unions no matrimonials estables, els integrants de les quals n’hagin demanat expressament el caràcter secret. El contingut dels assentaments serà idèntic al de les inscripcions del Registre Ordinari.

Seran d’aplicació a les inscripcions secretes totes les normes del present Reglament tret de les referents al dret d’informació i la presentació de les sol·licituds al Registre d’Entrada de la Corporació.

Article 12.- Finalitat.

El Registre Municipal d’Unions no Matrimonials Estables acreditarà la constitució, extinció i la resta de declaracions relatives al Registre.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i transcorregut un termini de quinze dies comptadors a partir de la seva publicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen:

Les normes reguladores del funcionament del registre municipal d’unions civils de Cunit.

La Instrucció de l’Alcaldia sobre desenvolupament normatiu del registre municipal d’unions civils.

ANNEX NÚM.1

LLIBRE PRINCIPAL REGISTRE UNIÓ NO MATRIMONIAL ESTABLE

Assentament d’inscripció ( obrirà foli al llibre registre ) :

Núm. d’expedient :

Integrants de la Unió :

Cognoms, Nom, DNI

Cognoms, Nom, DNI

Data de Compareixença :

Data d’inscripció : correspondrà a la data de presentació de la sol·licitud.

Assentament d’extinció :

Data presentació de la sol·licitud :

Observacions :

ANNEX NÚM.2

DECLARACIÓ JURADA ACREDITATIVA DE LA CONVIVÈNCIA MARITAL

Cunit, a

Compareixen :

Cognoms, Nom, DNI i Domicili

i,

Cognoms, Nom, DNI i Domicili

Declaren sota jurament :

Que han viscut maritalment com a mínim, un període ininterromput de dos anys.

Cunit, a

Signat ( s’haurà de signar pels dos compareixents ) :

ANNEX NÚM.3

ACTA DE COMPAREIXENÇA ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ DE LA UNIÓ NO MATRIMONIAL ESTABLE.

Cunit,

Compareixen :

Cognoms, Nom, DNI i Domicili

i,

Cognoms, Nom, DNI i Domicili

Manifesten que :

1.- Coneixen i comprenen el Reglament de funcionament del Registre Municipal d’Unions Estables de Parella de l’Ajuntament de Cunit, que llegeixen o que els son llegides per l’Encarregat del Registre.

2.- Es Ratifiquen en la seva sol·licitud d’inscripció de la Unió no Matrimonial Estable i DECLAREN SOTA JURAMENT  que :

 1. Que formen una Unió no Matrimonial Estable de les regulades en el Reglament de funcionament del Registre Municipal d’Unions no Matrimonials Estables de l’Ajuntament de Cunit, i compleixen tots els requisits establerts a l’art.4.1 de l’esmentat Reglament.
 2. Que afirmen, sota la seva responsabilitat, que son certs els fets que s’hi consignen.

En prova de conformitat, signen per duplicat la present acta a les hores en lloc i data assenyalats a l’encapçalament conjuntament amb el Sr/Sra. Secretari/a de l’Ajuntament de Cunit.

Signatura dels compareixents i el/la Sr/Sra. Secretari/a de l’Ajuntament de Cunit.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 22 de març de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT de 4 d’abril de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 122 de 26 maig de 2012.