La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

Article 1

La instal·lació Parc Ciclista de Cunit, al barri Can Torrens consta de tres àrees diferenciades: un circuit de passeig btt, un circuit negre (bmx) i un rocòdrom.

Article 2

Aquesta zona esportiva municipal està construïda i destinada a la pràctica esportiva, al desenvolupament de l’esport de base i l’activitat de lleure saludable. Per la pràctica del ciclisme de la mainada i en família, sent un espai de trobada, convivència i participació física en l’àmbit del lleure en un entorn natural.

També com a zona d’entrenament de l’esport del ciclisme i disciplina del bmx, així com a la iniciació de l’escalada.

Article 3

El Parc Ciclista de Can Torrens i les seves instal·lacions, tenen com a fi la pràctica física i esportiva, ja sigui d’oci i temps lliure, ensenyament, entrenament, competició o exhibició de les modalitats per les que foren dissenyades, o d’aquelles altres que per les seves característiques pròpies poden comptabilitzar normalment el seu ús, prèvia autorització expressa a tal efecte, per part de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Cunit. Així, podrà tenir el rang de zona esportiva municipal aquelles ocasions en que es pugui celebrar una activitat puntual, per la qual s’haurà de sol·licitar la seva reserva amb antelació i pagar un preu públic si així s’estipulés.

Article 4

El Parc Ciclista de Can Torrens, és d’accés lliure per als ciutadans, sense altres limitacions que l’edat apropiada a cada zona, pel seu us i de la pròpia naturalesa de la instal·lació i d’aquest Reglament.

S’obriran al públic per a la pràctica esportiva general, així com per a l’esbarjo, i no, per altre tipus d’actes de clubs, associacions, entitats, societats, centres escolars etc, que vulguin fer un ús privatiu o puntual, per aquest tipus d’usos s’haurà de demanar una autorització expressa i reserva de la mateixa..

Article 5

La franja d’edat per accedir al recinte de la instal·lació Circuit de passeig btt serà de 3 anys cap endavant, tenint sempre cura de fer un us correcte i respectar les senyalitzacions. També tenir cura a l’hora de compartir la instal·lació amb menors de no fer-los mal.

Aquesta instal·lació és d’us familiar i destinada a l’utilització de lleure esportiu per la mainada i jovent.

Aquesta instal·lació és per un us lúdic no competitiu, guardant en tot moment la participació cívica, conjunta i de lleure.

Article 6

La franja d’edat per accedir al recinte de la instal·lació Circuit negre (bmx) serà de 12 anys cap endavant, tenint sempre cura de fer un us correcte i respectar les senyalitzacions.

Aquest circuit està catalogat d’alt risc, els usuaris estaran obligats a:

 • Respectar les senyalitzacions i direcció del circuit
 • Portar l’equipament adient per la seva pràctica,així com els elements de protecció bàsics (casc, espatllera, colzeres…) que vetllin per la seva integritat.

Els usuaris del circuit negre estan assabentats i accepten voluntàriament que el pilotar o practicar esport de bicicleta de qualsevol modalitat en aquest circuit, prenen part en una activitat perillosa, amb possibilitat extrema d’accident i de risc físic per la seva persona. Que la seva participació és voluntària i amb ple coneixement del perill que comporta i accepta la responsabilitat que del seu ús, sent l’únic/a responsable. Així circula sota el seu exclusiu risc i responsabilitat, derivada de la seva utilització correcta i ús d’elements protectors.

Aquesta instal·lació és tècnica i destinada a l’entrenament de les disciplines de bmx, btt extrem, la utilització de lleure esportiu per al jovent experimentat en aquestes disciplines..

Article 7

La franja d’edat per accedir al recinte de la instal·lació Rocòdrom serà de 4 anys cap endavant, sempre amb la supervisió d’un monitor d’escalada i amb l’equipament corresponent.

Aquesta instal·lació està catalogada de perillosa, els usuaris estaran obligats a:

 • Respectar les senyalitzacions
 • Portar l’equipament adient per la seva pràctica.
 • Tenir la supervisió d’un tècnic en escalada.

Caldrà tenir cura de fer un us correcte

Aquesta instal·lació és d’us familiar i destinada a la utilització de lleure esportiu per la mainada i jovent.

Article 8

Correspon a l’Ajuntament de Cunit l’aplicació i el control del compliment del present Reglament conforme al què en ell s’estipula.

Article 9

La utilització del Parc Ciclista Can Torrens exigeix una actitud cívica en general i sempre esportiva en tots els espais, així com de respecte cap a la resta d’usuaris, veïns i resta de persones.

Per a fer ús de qualsevol de les instal·lacions i espais esportius és imprescindible una adequada indumentària i, sobretot el calçat al rocòdrom, que haurà de ser sempre esportiu, no podent utilitzar-se amb talons o sabates de carrer.

Els usuaris no podran negar l’entrada a cap persona amb intenció d’utilitzar-la i degudament equipat per la pràctica esportiva.

No es podran realitzar competicions de caire setmanal sense prèvia autorització de la Regidoria d’Esports.

La no observança d’aquests aspectes ocasionarà l’abandonament de la instal·lació o l’adopció de les mesures que correspongui en funció del mal us realitzat.

Article 9

El Parc Ciclista Can Torrens està balitzat amb el sentit de circulació i quilometratge, així com el recinte del circuit negre on figurarà un extracte de la normativa vigent.

Article 10

Consideracions dels usos.

A ) Tenen consideració d’usos o activitats ordinàries.

 • La utilització puntual i ocasional de la instal·lació o espai esportiu per a ús específic, bé individualment o col·lectiva en forma de lleure amb accés lliure.
 • La utilització puntual o temporal de la instal·lació o espai esportiu per a una activitat esportiva específica compatible a la seva finalitat i condicions d’ús amb accés lliure.

B ) Tenen consideració d’usos o activitats extraordinaris:

 • La utilització puntual i aïllada o temporal d’us privatiu, de la instal·lació o espai esportiu per a una activitat esportiva específica que requereixi una autorització expressa del responsable de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Cunit, en les condicions econòmiques que es determinin.
 • La utilització amb caràcter puntual, o en el seu cas periòdica d’us privatiu de la instal·lació o espai esportiu per part d’una entitat o club per realitzar una activitat esportiva que requereixi una autorització expressa del responsable de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Cunit en les condicions econòmiques que es determinin.

Article 11

Per poder accedir a la utilització de la instal·lació per al seu ús privatiu caldrà sol·licitar-ho per escrit amb l’antelació mínima de 15 dies en general, l’efecte i l’efectivitat de la mateixa serà per resolució expressa.

Es sol·licitarà la prestació d’una fiança per a aquestes utilitzacions en funció de l’activitat, del nombre d’usuaris, de la instal·lació i en tot cas del rendiment de les mateixes.

Aquestes autoritzacions no creen cap dret, precedent, avantatge o reserva per usos posteriors a la seva finalització.

Article 12

Les sol·licituds per a les activitats esportives d’us privatiu hauran de dirigir-se directament al responsable de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Cunit. Totes les sol·licituds d’ús de la instal·lació tindran resolució expressa de la seva concessió o no.

Article 13

Les cessions o autoritzacions d’ús s’extingiran en complir-se el pla establert. No obstant, el responsable de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Cunit podrà anul·lar-los o deixar-los sense efecte abans del venciment d’aquest termini, per incompliment de les obligacions establertes en aquest Reglament o d’altres que objectivament es determinin.

Article 14

La cessió d’una instal·lació per al seu ús, per a activitats esportives, tant a persones físiques com a entitats, clubs, etc,. no obliga a l’Ajuntament de Cunit a cap tipus d’assegurança cap als usuaris, havent aquests de mutualitzar-se o contractar un altre tipus d’assegurança, esdevenint la responsabilitat extracontractual que pugui derivar-se dels actes o activitats per compte exclusiu del cessionari podent sol·licitar l’Ajuntament la documentació acreditativa prèviament a la concessió de l’ús de la instal·lació.

Article 15

La sol·licitud d’anul·lació d’una reserva per a qualsevol tipus d’activitat ordinària, haurà d’efectuar-se per escrit amb un mínim de quaranta-vuit hores d’antelació sobre la data prevista de celebració de l’esdeveniment esportiu o acte programat. En cas de no complir-se aquest termini, la persona o entitat responsable de l’acte haurà d’abonar íntegrament el preu de la cessió. Les despeses que hagués ocasionat la reserva hauran d’abonar-se en tot cas.

Article 16

Quan per causes meteorològiques o estrictament de força major alienes a la pròpia instal·lació, no pogués celebrar-se l’acte prèviament contractat, s’intentarà subsanar aquest fet de manera que pugui celebrar-se en una altra data, en aquesta o altra instal·lació. Només quan es tracti de causes meteorològiques o similars podrà tornar-se el pagament.

Article 17

Els usuaris que demostrin una falta de respecte envers les persones i/o instal·lacions, se’ls hi podrà expulsar del recinte.

 • No es permet:
  • Menjar o fumar a l’interior del recinte del rocódrom, sí es podrà fer a les zones expressament destinades a aquests usos, bancs i zona enjardinada.
  • Entrar al recinte del rocódrom amb sabates de carrer, s’ha d’utilitzar calçat esportiu.
  • Practicar jocs molestos, perillosos o amb actitud incívica respecte veïns i resta d’usuaris.
  • Fer us abusiu de les instal·lacions, ja de la zona de bicicletes com del rocódrom

En tot l’interior de la instal·lació serà d’estricte compliment la normativa, podent expulsar de les instal·lacions a les persones que la incompleixin sobre l’ús de l’alcohol, el tabac o soroll.

Article 18

En tota informació que faci referència a la pròpia instal·lació o als serveis prestats en ella, haurà obligatòriament fer-se referència a la titularitat municipal de la mateixa, així com referir-se a ella amb la seva denominació oficial i els distintius locals.

Article 19

L’Ajuntament, competent de la gestió de la instal·lació podrà autoritzar la col·locació de publicitat per un període temporal concret, amb motiu de l’organització d’esdeveniments esportius puntuals, sol·licitada a aquella per l’entitat organitzadora. La seva autorització comportarà el pagament dels tributs o dels preus públics si correspon. En ella sempre haurà de fer constar la intervenció de l’Ajuntament en l’activitat.

Article 20

Qualsevol usuari de la instal·lació, així com, qualsevol ciutadà, té dret a formular les suggerències que consideri oportunes per a la millora en la seva gestió i funcionament, així com les reclamacions que s’estimin en relació amb les mateixes. Ambdues es dirigiran al responsable de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Cunit.

Article 21

Els preus per l’ús del Parc Ciclista Can Torrens tindran consideració de preus públics mitjançant la corresponent Ordenança. L’ús d’una instal·lació o un espai esportiu s’efectuarà contra l’abonament, per autoliquidació dels preus públics corresponents, els quals es faran públics.

Article 22

La Regidoria d’Esports i la Regidoria de Serveis de l’Ajuntament de Cunit vetllarà per la bona conservació i el correcte manteniment de la instal·lació i del material adscrit a ella, de tal forma que es garantitzi, en tot moment, i durant el període de vida útil de la instal·lació i moblatge, la possibilitat de prestació del servei públic pel que foren construïdes.

Disposició Addicional

L’òrgan competent als efectes del que es regula en aquest reglament serà l’Alcadia previ informe de la Regidoria d’Esports, en tot allò que no estigui especificat atorgar com a competència a cap altre òrgan.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 9 de desembre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 297 de 29 de desembre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 121 de 26 maig de 2011.