La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 02/07/2018

Índex

REGLAMENT  NÚM. 9.50

D’US I ELS ESPAIS ESPORTIUS CEM ELS JONCS

 

1.-    NORMATIVA GENERAL

1.1.      El present Reglament de Règim Intern (RRI) té com a finalitat:

 

 • Regular els drets i les obligacions de tots els abonats i usuaris de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal Els Joncs, en endavant CEM Els Joncs.
 • Determinar les normes generals d’utilització de les instal·lacions.
 • Establir un règim disciplinari aplicable a abonats i usuaris de les instal·lacions.

 

1.2.      Les llacunes o ambigüitats que es poguessin advertir hauran de ser solucionades prenent les mesures més adients per a cadascuna de les situacions plantejades.

 

1.3.      La condició d’abonat, així com la d’usuari o cursetista, implica l’acceptació d’aquest RRI. El desconeixement del mateix no eximeix del seu compliment ni de l’aplicació de sancions o responsabilitats quan procedeixi.

 

 • Tindrà condició d’abonat tota aquella persona que compleixi amb els tràmits administratius d’inscripció. En el moment d’abonar-se haurà d’omplir el full d’inscripció, on haurà de constar:

 

 1. Dades personals i qüestionari d’aptitud per a la pràctica d’exercici físic.
 2. Autorització i fotocòpia de les dades bancàries pel cobrament de les quotes, DNI o NIE i targeta sanitària. Aquesta documentació serà gestionada i classificada segons marquen els preceptes de la Llei de Protecció de Dades de caràcter oficial vigent.
 3. Una fotografia digital feta per la instal·lació.
 4. El pagament de la quota d’inscripció i la part proporcional del més en curs (la quota es paga pels dies que resten per acabar el mes).

 

Els menors de 15 anys i les persones discapacitades dependents han d’estar inscrites amb un adult (18 anys).

 • Tindrà la condició d’usuari tota aquella persona que, sense ésser abonada del centre, accedeixi a les instal·lacions mitjançant el pagament d’una entrada puntual i d’acord amb les condicions establertes en aquest RRI. Tanmateix, seran usuaris els cursetistes.

 

 • Els abonats i usuaris estan obligats a respectar l’horari del centre. L’horari d’obertura de la instal·lació és:

 

 • De dilluns a divendres: de 6:30 a 22:00h.
 • Dissabtes: de 8:00 a 20:00h.
 • Diumenges: de 9:00-14:00h.

 

Els festius i algunes vigílies la instal·lació romandrà tancada. El mes de gener de cada any, el CEM Els Joncs publicarà, al taulell informatiu del centre, el calendari anual que regirà els diferents horaris de la instal·lació.

 

Els abonats hauran d’abandonar els espais esportius 15 minuts abans del tancament del centre.

 

 • A partir del segon pagament es domiciliaran els rebuts a l’entitat bancària escollida per l’abonat.

 

1.8.      Els rebuts impagats tindran un recàrrec de tramitació administrativa, estipulat a l’ordenança de preus públics anual. Aquest haurà d’estar al corrent de pagament a l’hora de tornar a donar-se d’alta a la instal·lació.

 

 • L’abonat podrà canviar la modalitat d’abonament, qualsevol altra dada o donar-se de baixa sempre que ho comuniqui abans del dia 20 del mes en curs. Aquestes modificacions s’hauran de notificar per escrit al servei d’atenció al client i omplir el formulari en qüestió. Al tramitar la baixa es perdrà el dret d’inscripció i s’haurà de tornar a abonar la matrícula al inscriure’s de nou.

 

 • Totes les quotes s’actualitzaran anualment d’acord amb les ordenances fiscals municipals.

 

 • Els abonats, els usuaris i els cursetistes estan obligats a respectar la modalitat de quota a la que estiguin adscrits.

2.-    ABONATS

2.1.      Són abonats del CEM Els Joncs aquelles persones que compleixin els requisits de l’apartat 1.4 d’aquest RRI.

 

2.2.      S’extingirà la condició d’abonat quan s’esdevingui alguna de les causes següents:

 

 1. Baixa voluntària tramesa per l’abonat.
 2. Defunció de l’abonat.
 3. Impagament d’un rebut.
 4. Expulsió de l’abonat per part de la direcció a causa d’una falta tipificada com a molt greu per aquest RRI.

 

2.3.      Si el motiu de la baixa respon a causes tipificades a l’apartat 2.2.a), s’haurà de seguir el procediment següent:

 

 1. Omplir l’imprès adreçat a la Direcció exposant els motius de la baixa.
 2. Aquest imprès cal presentar-lo abans del dia 20 del mes en curs, iniciant-se la baixa el mes següent, si bé l’abonat mantindrà els drets d’ús de la instal·lació fins a finalitzar el mes, sempre i quan no acumuli impagaments per altres conceptes.

 

2.4.      Si la causa de la baixa com a abonat es fonamenta en alguna de les causes enunciades en els apartats c o d de l’apartat 2.2., la Direcció, atenent les circumstàncies del cas, podrà prohibir a la persona sancionada que accedeixi a les instal·lacions durant el temps de sanció.

 

2.5.      Cada abonat tindrà registrada la gravació de l’empremta digital, personal i intransferible, que l’identifica com a tal davant el personal del Centre. Per accedir a les instal·lacions és obligatori registrar l’empremta mitjançant el sistema biomètric instal·lat en el  control d’accessos.

 

En cas de que el sistema biomètric instal·lat en el control d’accessos denegui l’entrada, cal comunicar-ho al personal d’atenció al client. En cas necessari es procedirà a una nova gravació d’una empremta digital.

 

2.6.      Qualsevol intenció de l’abonat d’intentar substituir la seva persona per una altra persona, a l’hora d’accedir pel control d’accessos, comportarà la seva intervenció, la sortida immediata de les instal·lacions de la persona que ha intentat entrar sense ser-ne el titular, i l’obertura d’expedient sancionador a l’abonat que ha col·laborat, mitjançant el procediment que estableix aquest RRI.

 

2.7.      Els abonats tenen dret a utilitzar les instal·lacions. No obstant això, la Direcció podrà establir una sèrie d’horaris d’ús i gaudiment, per tal de promoure diferents activitats que millorin els serveis de les instal·lacions.

 

2.8.      Els abonats hauran de notificar els canvis que es puguin produir, tant en les dades personals, com en la domiciliació bancària o altres dades personals registrades en la seva fitxa d’abonat.

3.-    USUARIS (entrades puntuals i cursetistes)

3.1.      Per a què un NO abonat pugui tenir la condició d’usuari ha de trobar-se en alguna de les condicions següents:

 

 1. Haver adquirit una entrada que li permeti dur a terme una activitat determinada a les instal·lacions o haver contractat un dels serveis que ofereix el CEM Els Joncs.
 2. Ser esportista, directiu o tècnic d’un equip o una associació, entitat o escola què, com a tal, tingui contractat un servei de lloguer de carrers de natació i/o estigui inscrit a un curs de natació organitzat pel
 3. Estar en possessió d’una invitació emesa per la Direcció.
 4. Pertànyer a alguna entitat, associació o similar, publica o privada, amb la què el Centre, hagi signat acord o conveni pel qual els membres de la primera puguin usar la totalitat, o algunes, de les instal·lacions del CEM Els Joncs.

 

3.2.      No es permetrà l’entrada a les instal·lacions a persones que, sense ser abonades, no estiguin en algun dels casos anteriors.

 

3.3.      L’usuari estarà obligat a justificar el seu títol d’accés a les instal·lacions sempre que sigui requerit per aquest efecte per qualsevol empleat del centre, persona responsable de la instal·lació o membre de la Direcció. Tanmateix, el personal podrà demanar el DNI a tota persona que vulgui accedir a les instal·lacions per garantir que s’aplica a l’usuari el preu que correspon. En cas que no pugui justificar suficientment el seu títol, haurà d’abandonar les instal·lacions.

 

CURSETISTES

Tindran la condició de cursetista totes aquelles persones que estiguin inscrites en un curs organitzat pel CEM Els Joncs.

 

 • Els cursos de natació tenen una durada de 9 mesos. El calendari es correspon amb el calendari escolar (d’octubre a juny) i les sessions que coincideixin amb un dia festiu no es recuperen. El pagament serà trimestral. Durant el mes de juliol també es realitzen cursos de natació intensius, sempre i quan hi hagi demanda.
 • És obligatori l’ús de casquet i sabatilles o mitjons de bany.
 • Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import abonat per cap motiu de baixa.
 • Els cursetistes podran accedir a la instal·lació 15 minuts abans de l’inici de l’activitat.
 • Si el cursetista no vol continuar amb l’activitat haurà de tramitar la baixa per escrit a la recepció del centre abans del dia 20 del darrer mes del trimestre.
 • Els cursetistes que no siguin abonats hauran d’utilitzar els vestidors de grups habilitats per aquestes activitats, sent el funcionament el següent:
  • Hi haurà un vestidor destinat al gènere femení, aquest solament podrà fer-se servir per nenes i mares.
  • Hi haurà un vestidor destinat al gènere masculí, aquest solament podrà fer-se servir per nens i pares.
  • Hi haurà un vestidor mixte, aquest s’haurà de fer servir quan l’acompanyant i el cursetista (nen/nena) no coincideixin en gènere, es a dir, pare i nena o mare i nen.
 • Per motius de seguretat es recomana no portar objectes de valor. El CEM Els Joncs no es responsabilitza dels objectes perduts i/o oblidats. Els objectes que s’hagin pogut recollir es guardaran a la recepció durant una setmana.
 • Qualsevol conducta grollera o ofensiva, qualificada de greu, produirà la immediata expulsió del centre.
 • El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.

 

 

4.-    NORMES DE CONDUCTA PER ABONATS I USUARIS

4.1.      El CEM Els Joncs no es responsabilitza de les pertinences i objectes que els abonats i usuaris portin a les instal·lacions.

 

 • Els abonats i usuaris estaran obligats a:

 

 1. Mantenir les normes de neteja i higiene.
 2. Respectar i tenir cura de les instal·lacions del Centre. Informar als empleats de les deficiències que s’hagin provocat o que es detectin en l’ús. Els abonats i/o usuaris seran responsables dels desperfectes ocasionats; això comportarà l’obligació de fer-se càrrec de la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret d’ésser abonat.

Si els abonats o usuaris són menors d’edat o discapacitats dependents, serà responsable dels danys causats qui en tingui assignada la tutela, guarda, pàtria potestat o custòdia, d’acord amb les disposicions al respecte del Codi Civil.

 1. Tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta d’abonats i usuaris, així com amb el personal i responsables del Centre.
 2. Anar correctament vestit d’acord amb l’activitat que practica.
 3. No destorbar la tranquil·litat o el benestar dels abonats i usuaris, per la qual cosa no és permès cridar, portar aparells musicals, córrer, tirar objectes i practicar jocs i/o esports fora dels recintes especialment habilitats per a tal fi o sota la supervisió d’un tècnic esportiu de la instal·lació.
 4. No entrar amb animals al recinte, tret del gossos pigall.

 

 • Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta determinarà l’amonestació verbal immediata a l’abonat o usuari infractor per part dels empleats del Centre. Si l’infractor persisteix en la seva actitud se’l convidarà a abandonar les instal·lacions i es procedirà a l’obertura immediata de l’expedient sancionador, segons el procediment establert en aquest RRI.

 

 • Tot abonat i usuari té a la seva disposició un servei de tractament de queixes i suggeriments. En primera instància, el personal de recepció atendrà a l’abonat i aclarirà qualsevol dubte que pugui sorgir. Si no fos suficient o l’usuari volgués comunicar-se amb la direcció del Centre, el personal de recepció ho comunicarà a la Direcció perquè aquesta concreti una reunió amb l’abonat/usuari. Tots els suggeriments seran respostos per part de la Direcció o per la persona delegada. A més, la instal·lació disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels clients.

5.-    NORMES D’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

5.1. Inscripció

 

Ø  En el moment que una persona s’inscriu al CEM Els Joncs, se li realitza una gravació de l’empremta digital. Aquesta gravació és personal i intransferible.
 • És obligatori utilitzar la gravació de l’empremta digital pel control d’accessos a l’entrada de les instal·lacions.
 • Els abonats menors de 14 anys han de venir al Centre acompanyats d’una persona responsable major de 18 anys, excepte quan participin en un curs (de natació o activitat dirigida).
 • El CEM Els Joncs es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el nombre de sessions, el seu contingut i l’horari, en funció de les necessitats del centre.

5.2. Accessos

 

 • L’accés a la instal·lació es fa mitjançant la lectura de l’empremta digital que realitza el control d’accessos a recepció.
 • L’accés del públic NO abonat al recinte de piscines romandrà tancat tots els dies llevat dels assenyalats com a final de curset, festival social o actes especials.
 • L’accés als vestidors és exclusiu per als abonats i usuaris que hagin d’utilitzar la instal·lació, per als responsables d’una escola o entitat i per als acompanyants d’un usuari menor de 8 anys o discapacitats dependents.

5.3. Vestidors

 

 • L’accés a vestidors preveu la circulació de peus nets i de peus bruts. Això vol dir que la zona de l’entrada és per al calçat de carrer i esportiu, i que l’accés al passadís de la piscina està reservada per a les xancletes de bany, peus nets i peücs.
 • En el cas de menors de 8 anys pot entrar un adult d’acompanyant, fent servir el vestidor del sexe d’aquest últim.
 • Per motius higiènics i de seguretat no és permès afaitar-se ni depilar-se en cap lloc del recinte.
 • Per motius higiènics, es prega utilitzar les xancletes de bany a l’hora de dutxar-se i vestir-se.
 • Per motius higiènics cal utilitzar una tovallola per seure al banc.
 • No és permès menjar, entrar objectes de vidre, ni fumar en tots els vestidors.

Ø  Es recomana no portar objectes de valor a les instal·lacions; en tot cas, hi ha armariets de seguretat a la recepció del centre per a petits objectes de valor.

 • S’ha de respectar, en tot moment, la resta d’usuaris.
 • El CEM Els Joncs no es fa responsable dels objectes perduts als vestidors.

 

5.3.1.    Grups i cursetistes:

 

Ø  L’entrada als vestidors es farà 15 minuts abans de l’hora d’inici de les activitats i cursets programats, segons els horaris establerts.
 • Per a què un grup pugui accedir als vestidors, haurà de venir acompanyat per un o més responsables, depenent del nombre de nens/es. L’escola o entitat nomenarà els responsables que podran entrar a ajudar a canviar-se als nens que ho necessitin.
 • Els acompanyants dels grups escolars són els responsables dels nens/es i del seu comportament dins dels vestidors, durant tota l’estona que estiguin al Centre.
 • Els pares, mares i/o tutors són els responsables dels nens/es i del seu comportament dins dels vestidors, durant tota l’estona que estiguin al Centre.
 • Els grups s’esperaran al vestuari de grup fins que el monitor els vagi a buscar a la porta per entrar dins la piscina.
 • No es permès accedir a la zona de peus nets o a la piscina vestit o amb calçat de carrer.
 • Per raons d’higiene, al vestidor, cal utilitzar una tovallola per seure al banc.
 • No s’han de llençar ampolles i altres envasos a terra. S’han de fer servir les papereres.
 • No es pot fumar ni menjar als vestidors; hi ha una zona habilitada al vestíbul del centre pels esmorzars i berenars dels nens/es.
 • El CEM Els Joncs no es fa responsable dels objectes perduts als vestidors.

5.4. Dutxes

 • No es permès utilitzar productes envasats en vidre.
 • S’han de fer servir les dutxes el temps que sigui estrictament necessari; no s’ha de malbaratar l’aigua, és un bé comú.
 • Eixugar-se a la zona de dutxes.
 • Respectar l’espai dels altres abonats.
 • Utilitzar les papereres per dipositar-hi els envasos buits.
 • Les aixetes i distribuïdors s’han de manipular amb cura.
 • Si s’observa qualsevol anomalia, s’ha de notificar al personal de manteniment o de recepció.

5.5. Piscina

 

 • L’horari d’utilització de les piscines és el següent:

 

 • De 6:30 a 21:45 h de dilluns a divendres;
 • De 8:00 a 19:45 h dissabtes;
 • De 9:00 a 13:45 h diumenges;
 • Els festius i algunes vigílies la instal·lació romandrà tancada. El mes de gener de cada any, el CEM Els Joncs publicarà, al taulell informatiu del centre, el calendari anual que regirà els diferents horaris de la instal·lació.

 

 • Abans d’entrar a l’aigua és obligatori dutxar-se.
 • És obligatori l’ús de casquet de bany (piscines i hidromassatge), banyador d’una peça o banyador de natació de dues peces, i xancletes de bany.
 • És recomanable deixar que la temperatura corporal disminueixi si s’ha realitzat exercici físic abans d’utilitzar la zona d’aigües.
 • Cal hidratar-se durant l’estada a la zona d’aigües.
 • No està permès menjar ni fumar al recinte de la piscina.
 • No està permès portar bossa d’esport, utilitzar ampolles, vasos, pots o qualsevol objecte de vidre dins del recinte de la piscina.
 • Està prohibit tirar-se de cap si la fondària no ho permet.
 • No és permès banyar-se si es tenen ferides obertes, afeccions a la pell o malalties contagioses.
 • En cas de trobar-se malament cal avisar immediatament el socorrista o monitor.
 • En cas de tenir alguna malaltia greu cal avisar els monitors o socorristes i anar sempre acompanyats.
 • S’ha d’evitar utilitzar la piscina en cas de patir infeccions cutànies greus.

Ø  S’han de respectar els espais destinats a les diferents activitats (cursets,  recreació, competició…).

 • En els carrers d’ús lliure cal nedar circulant sempre per la dreta.
 • Cal circular caminant per la platja de la piscina evitant córrer i donar-se empentes. En el recinte de la piscina, tant dins com fora de l’aigua, no es permet realitzar cap tipus de joc i/o activitat perillosa (córrer, saltar, empènyer, enfonsar a ningú) ni practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
 • No està permès travessar els carrers de la piscina, ja què es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.
 • Es recomanable utilitzar una tovallola o barnús a la zona de piscina.
 • Si es fa servir material cal retornar-lo al seu lloc. La instal·lació deixarà fustes i pull-boys, la resta de material es pot comprar a la recepció del centre o portar-la particularment.
 • No es permet fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes de les piscines ni a la zona d’aigües.
 • No està permès canviar-se de roba al recinte de la piscina.
 • Cal complir les normes i els consells donats pels monitors i socorristes.

5.6. Sala de Fitness i sales d’activitats dirigides

5.6.1.   Sala de Fitness:

 

 • L’horari d’utilització de la Sala de Fitness és el següent:

 

 • De 6:30 a 21:45 h de dilluns a divendres;
 • De 8:00 a 19:45 h dissabtes;
 • De 9:00 a 13:45 h diumenges;
 • Els festius i algunes vigílies la instal·lació romandrà tancada. El mes de gener de cada any, el CEM Els Joncs publicarà, al taulell informatiu del centre, el calendari anual que regirà els diferents horaris de la instal·lació.

 

 • No està permesa l’entrada als menors de 14 anys, excepte en les activitats programades per a aquesta franja d’edat. Els menors de 15 anys hauran d’estar sempre acompanyats d’un adult que se’n faci responsable.
 • Es recomana a tots els abonats consultar prèviament amb el tècnic la manera d’utilitzar la sala de Fitness.
 • Per utilitzar la Sala de Fitness s’ha de portar l’equip següent: roba esportiva i sabatilles d’ús exclusiu.
 • Per qüestions d’higiene és obligatori portar una tovallola per col·locar-la entre el cos i l’aparell.
 • S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.
 • No es pot entrar amb bosses d’esport, banyador, xancletes, el tors nu, ni vestit o calçat de carrer. Tampoc es pot entrar mullat, fumant o menjant ni fer ús d’ampolles o recipients de vidre.
 • S’ha de fer un bon ús de les màquines, descarregar les barres de peses just després d’utilitzar-les i tornar els pesos lliures al seu lloc. En cas de dubte adreçar-se al monitor.
 • Les plaques dels aparells no han d’impactar entre si. No llençar de forma incontrolada els pesos a terra.
 • Respectar les fases d’escalfament al inici de la sessió i estiraments al final de la mateixa, per garantir un òptim aprofitament del programa.
 • Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre usuari està esperant.
 • Pel que fa a les estacions cardiovasculars, si hi ha persones esperant, el temps màxim d’utilització serà de 30 minuts.
 • Es recomanable hidratar-se convenientment abans, durant i després de la realització de la sessió.
 • Es recomanable utilitzar pulsòmetre per assegurar-se el control de la intensitat de l’esforç durant l’exercici.
 • S’ha de sol·licitar assistència en cas de presentar símptomes de mareig o de malestar generalitzat.
 • L’horari del tècnic de la Sala de Fitness es podrà consultar a la recepció. Els abonats o usuaris que estiguin interessats en un assessorament i/o programa d’entrenament, podran sol·licitar aquest servei al tècnic de sala.
 • S’ha de respectar, en tot moment, la resta d’usuaris.
 • Cal respectar els horaris d’utilització de la sala.
 • No es pot sol·licitar als tècnics que guardin objectes personals o de valor.
 • S’ha d’evitar realitzar sessions d’exercici físic durant les 2 hores següents als àpats.
 • Els abonats podran contractar el servei d’entrenador personal a la recepció del centre. El personal tècnic del CEM Els Joncs és l’únic autoritzat a assessorar en els entrenaments als usuaris i abonats dins de la instal·lació.

5.6.2. Sales d’activitats dirigides:

 

 • L’horari de les activitats de sala restarà a disposició dels usuaris a la recepció de la instal·lació i als punts d’informació habitual.
 • Les activitats dirigides es realitzen tot l’any, excepte els dies festius i les vigílies de festius en els que el centre tanqui abans.
 • L’horari de les activitats dirigides s’anirà revisant periòdicament en funció de les necessitats i la demanda dels usuaris.
 • No està permesa l’entrada ni la realització d’activitats dirigides als menors de 14 anys, excepte les programades per a aquesta franja d’edat. Els menors de 15 anys hauran d’estar sempre acompanyats d’un adult que se’n faci responsable.
 • Es recomana a tots els usuaris que consultin prèviament amb el tècnic la manera d’utilitzar la sala i les activitats programades.
 • Respectar l’aforament màxim de les sales d’activitats dirigides.
 • Per dur a terme activitats dirigides s’ha de portar l’equip següent: roba esportiva, mallot, sabatilles per a ús exclusiu i tovalloles per posar-les damunt de les màrfegues.
 • No es podrà participar en una sessió passats 5 minuts del seu inici (temps d’escalfament).
 • No es podrà abandonar cap sessió d’activitat dirigida sense previ avís al tècnic de la sala. Cal arribar al final de cada sessió per garantir que “la tornada a la calma” es faci correctament.
 • És recomanable hidratar-se convenientment abans, durant i després de la realització de la sessió.
 • L’escalfament és imprescindible per evitar lesions.
 • S’ha de retornar el material utilitzat al seu lloc.
 • No es pot entrar amb bosses d’esports, banyador, xancletes, el tors nu, vestit o calçat de carrer, mullat o menjant, ni fer ús d’ampolles o recipients de vidre.
 • S’ha d’evitar realitzar sessions d’exercici físic durant les 2 hores següents als àpats.
 • Hi haurà un aforament màxim en cadascuna de les sessions a partir del qual no es podrà accedir a la sala.
 • Mentre es realitzi una activitat a la sala no es podrà fer ús de l’espai per a qualsevol altra ocupació.
 • És obligatori l’ús de tovallola per posar-la sobre les màrfegues i eixugar la suor.
 • Cal tenir cura del material esportiu. És per a tothom.
 • S’ha de respectar, en tot moment, la resta d’usuaris.
 • S’han de respectar els horaris d’utilització de la sala.

 

5.7. Sauna seca

 

 • Característiques:

 

 • Tipus de calor: seca;
 • Ús mixt.

 

 • Recomanat per:

 

 • Reumatismes crònics;
 • Refredats lleus, asma i bronquitis, ja que estimula els mecanismes de defensa de l’organisme;
 • Trastorns nerviosos, ja que produeix una sensació de relaxació a nivell general i muscular.

 

 • Precaucions:

 

 • No portar joies, rellotges o altres objectes metàl·lics per evitar cremades;
 • No introduir a la sauna objectes fàcilment inflamables com diaris o revistes;
 • No està permès utilitzar sabó ni qualsevol altre tipus de cosmètic.

 

 • El CEM Els Joncs recomana que, abans d’utilitzar la sauna es faci la consulta al metge.

Ø  Els menors de 16 anys no poden utilitzar aquest servei.

Ø  El temps d’estada no serà superior a 10 minuts.

 • Dutxar-se amb aigua calenta i sabó als vestuaris, i eixugar-se bé abans d’entrar a la sauna.
 • Hidratar-se durant l’ús de la sauna.
 • S’ha de portar una tovallola per estirar-se o seure al banc.
 • És imprescindible dur banyador.
 • Dins la sauna s’ha d’asseure’s i incorporar-se a poc a poc abans de sortir.
 • La porta ha d’estar ben tancada.
 • S’ha de sortir de la sauna si es nota sensació d’ofegament.
 • Desprès de la sauna cal estar uns minuts per refredar les vies respiratòries, dutxar-se amb aigua freda durant 2 o 3 minuts, dirigint el raig d’aigua de la dutxa des de les extremitats inferiors fins al centre del cos, direcció al cor. Posteriorment, eixugar-se bé i hidratar-se correctament.
 • No és permès entrar-hi amb begudes ni menjar.
 • Tampoc és permès entrar-hi amb productes líquids o olorosos.
 • No es pot abocar aigua ni qualsevol altre producte al calefactor.
 • No sortir al carrer abans que l’organisme recuperi la seva normalitat.
 • Complir amb l’aforament màxim establert per aquest espai.

 

 

5.8. Vas d’hidromassatge

 

 • Característiques:

 

 • Bany + massatge (aire);
 • Temperatura: entre 30 – 35ºC.

 

 • Recomanat per:

 

 • Reumatismes i fatiga;
 • Refredats;
 • Estrès.

 

 • Precaucions:

 

 • No portar joies, rellotges o altres objectes metàl·lics.
 • No està permès utilitzar sabó ni qualsevol altre tipus de cosmètic.

 • El CEM Els Joncs recomana que abans d’utilitzar el vas d’hidromassatge es faci la consulta al metge.
 • No és permet l’ús d’aquest servei als menors de 16 anys.
 • Dutxar-se amb aigua calenta i sabó als vestuaris abans d’entrar a l’hidromassatge.
 • És obligatori dur el banyador i el casquet de bany.

Ø  El temps d’estada no serà superior a 10 minuts.

Ø  Asseure’s i incorporar-se a poc a poc abans de sortir.

Ø  Respectar l’espai dels altres usuaris.

Ø  S’ha de mantenir una conducta correcta i no cridar o parlar fort.

 • Per posar en marxa l’hidromassatge s’ha d’engegar mitjançant el comandament.
 • Desprès de l’hidromassatge cal estar uns minuts per refredar les vies respiratòries, dutxar-se amb aigua freda durant 2 o 3 minuts, dirigint el raig d’aigua de la dutxa des de les extremitats inferiors fins al centre del cos, direcció al cor. Posteriorment, hidratar-se correctament.
 • Complir amb l’aforament màxim establert per aquest espai
 • No fer ús de l’hidromassatge si:

 

 • No han passat dues hores des del darrer àpat;
 • Si s’està embarassada;
 • Si s’ha sofert recentment una operació quirúrgica;
 • Si es té alguna patologia greu, cardiopaties, varius, etc.;
 • Si es té la tensió arterial descompensada;
 • Si s’és diabètic;
 • Si es pateix èczemes a la pell;
 • Si es té una afecció aguda (grip, etc.).

 

5.9. Bany de vapor

 • Característiques:
 • Tipus de calor: humida;
 • Ús mixt.
 • No està permès la seva utilització als menors de 16 anys.
 • És obligatori l’ús de vestit i sabatilles de bany.
 • Cal dutxar-se abans d’entrar.
 • Es recomana una sessió de 10 a 12 minuts.
 • En cas d’angoixa o malestar, sortir immediatament del bany de vapor.
 • Després de la sessió, dutxar-se amb aigua tèbia i hidratar-se.
 • Complir amb l’aforament màxim establert per aquest espai.
 • No fer ús del bany de vapor en cas que:

 

 • No han passat dues hores des del darrer àpat;
 • Problemes de tensió arterial, cardiopaties greus o varius;
 • Si s’ha sofert recentment una operació quirúrgica;
 • Si s’està embarassada;
 • Si es té la tensió arterial descompensada;
 • Si s’és diabètic;
 • Si es pateix èczemes a la pell.

 

5.10. Solàrium

 

Ø  La zona de gespa estarà a disposició de l’abonat o usuari tot l’any.

Ø  Cal dutxar-se per accedir de nou a la piscina.

Ø  No està permès menjar, entrar objectes de vidre ni fumar, excepte a l’espai reservat per a aquest fi.

 

 

Ø  No és permet entrar-hi taules o cadires, aparells de música, càmeres, ni jugar a pilota, ni utilitzar elements lúdics – recreatius que puguin pertorbar la tranquil·litat dels usuaris.

Ø  És obligatori l’ús de tovallola per estirar-se a la gespa.

Ø  S’ha de respectar en tot moment la resta d’usuari.

Ø  S’ha de tenir cura del material/mobiliari disposat en aquest espai.

5.11. Farmaciola

 

 • És el lloc indicat per atendre qualsevol accidentat que hi pugui haver a la instal·lació.
 • La farmaciola està proveïda de l’equipament necessari per fer una primera cura, segons estableix el Reglament sanitari de piscines d’ús col·lectiu. L’atenció que un accidentat pot rebre a la instal·lació són cures que, per poca gravetat, no necessiten ser tractades per un especialista. És per això que la farmaciola estarà equipada per a aquestes funcions.
 • En el cas que la gravetat de l’accidentat faci necessària la visita d’un especialista, aquest serà evacuat al centre hospitalari més proper.

5.12. Armariets

 

Ø  L’ús de l’armariet està reservat a l’abonat del Centre. Aquests són d’ús gratuït i puntual per l’abonat.

 • Per poder utilitzar-les cal fer servir un cadenat.
 • Els armariets s’han de deixar lliures un cop finalitzada l’activitat, en el mateix estat en què agrada trobar-los. Al final de la jornada es procedirà a la seva obertura (havent-ne de trencar el cadenat) i els objectes trobats a l’interior es dipositaran com a objectes perduts.
 • Si es tenen problemes amb el pany, cal avisar el personal de recepció o de manteniment.
 • Tots els armariets s’obren diàriament per netejar-los i revisar-los.
 • Solament està permès utilitzar un armariet per persona.
 • Cal guardar la bossa, roba, les sabates i tots els objectes personals dins de l’armariet.
 • Cal tractar el pany i la porta amb molta cura.

 

 

5.12.1. Lloguer d’armariets:

 

 • Aquest servei és pels abonats del CEM Els Joncs; cal gestionar el lloguer dels armariets a la recepció del centre.
 • El lloguer dels armariets és amb pagament mensual. El primer pagament es realitzarà en efectiu en el moment de la formalització del lloguer i, a partir d’aleshores, mitjançant domiciliació bancària.
 • Si es decideix sol·licitar el servei i el mes ja està començat, s’abonarà en el primer pagament la part proporcional fins a la finalització d’aquest. Si per qualsevol motiu es decideix rescindir el servei abans de la finalització del mes, no s’abonarà la diferència.
 • El cost del servei està estipulat a la corresponent Ordenança Fiscal, i aquest es girarà per rebut bancari juntament amb la quota d’abonat.
 • Quan es desitgi donar de baixa el servei, s’haurà de comunicar per escrit abans del dia 20 del mes en curs, omplint el full que es facilita a la recepció del centre.
 • El sistema emprat per al tancament dels armariets serà mitjançant un cadenat, el qual es pot adquirir a la mateixa recepció del centre. La pèrdua del cadenat o desperfectes de l’armariet seran responsabilitat de l’Abonat.

 

Per altra banda, el CEM Els Joncs posa a disposició, dels usuaris i abonats al Centre, uns armariets de seguretat per a objectes personals petits de valor (mòbils, moneders, etc.), d’ús gratuït i puntual, els quals es troben al vestíbul de la instal·lació i funcionen amb monedes de 0,5 € o 1 €. Aquests armariets han de quedar buits al final del dia; en cas contrari, el personal del Centre els buidarà i guardarà els objectes oblidats a la recepció del Centre durant una setmana. En cas de perdre la clau, s’haurà d’abonar l’import establert per a recuperar els objectes oblidats.

 

El CEM Els Joncs no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats i/o sostrets dels armariets. Per aquest motiu, es recomana no portar objectes de valor a les instal·lacions. En cas de fer-ho, s’haurien de fer servir els armariets de seguretat; només en el cas dels objectes sostrets d’aquests armariets, la Direcció ho posarà en coneixement de l’asseguradora del Centre.

5.13. Mini Joncs – espai de joc

 

 • L’horari del Mini Joncs serà:

 

 • De dilluns a divendres de 17 a 20 hores;
 • Dissabtes, de 10 a 13 hores i de 17 a 19:30 hores;
 • Aquest horari podrà ser modificat per la Direcció del centre en funció de les necessitats del servei.

 

 • L’espai Mini Joncs el podran fer servir nens amb edats compreses entre els 4 i els 10 anys.
 • Per fer ús de la instal·lació caldrà inscriure’s a la recepció del centre.
 • L’aforament de la sala és de 10 nens; un cop superat l’aforament no es podrà inscriure cap nen, sigui o no abonat al CEM Els Joncs.
 • L’import de servei serà l’establert per l’ordenança fiscal corresponent.
 • L’espai Mini Joncs és un servei exclusiu per abonats i/o usuaris del CEM Els Joncs.
 • El pare, mare o tutor legal dels usuaris serà el responsable de qualsevol desperfecte o dany que puguin ocasionar a les instal·lacions derivades d’un mal ús, i hauran d’abonar l’import de la reparació o reposició si fos precís.

5.14. Zona cafeteria

 

 • La zona de cafeteria és una instal·lació dissenyada per l’esbarjo i la relaxació dels abonats del CEM Els Joncs.
 • No es pot destorbar la tranquil·litat o el benestar dels abonats i usuaris que facin servir la zona de cafeteria, per la qual cosa no és permès cridar, fer servir aparells musicals lliurement, córrer, tirar objectes, practicar jocs i/o esports, ni tenir qualsevol altre comportament que pugui afectar negativament a la resta d’usuaris; caldrà fer servir els recintes especialment habilitats per a aquestes activitats.
 • Els menors de 10 anys hauran d’estar sempre acompanyats d’un adult que se’n faci responsable.

5.15. Altres informacions

 

 • L’incompliment d’aquesta normativa o de qualsevol altra indicació feta pel personal del Centre pot significar la baixa momentània o definitiva de l’abonat, o la prohibició puntual o definitiva de l’ús de les instal·lacions del CEM Els Joncs a abonats i/o usuaris.
 • Els usuaris seran els responsables de qualsevol desperfecte o dany que puguin ocasionar a les instal·lacions i hauran d’abonar l’import de la reparació o reposició. Pel que fa als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús de la instal·lació per part dels seus components.
 • El CEM Els Joncs no es fa responsable dels objectes perduts, robats o extraviats. Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran a recepció durant una setmana.
 • Tampoc es fa responsable dels problemes de salut que puguin patir els abonats i usuaris en l’ús de les instal·lacions i els diferents serveis oferts pel Centre.

6.-    RÈGIM DISCIPLINARI

PROCEDIMENT SANCIONADOR

 

6.1.      La Direcció de la instal·lació, s’encarregarà d’instruir i resoldre el procediment de sanció d’abonats o usuaris que, presumptament, hagin comès alguna de les faltes tipificades en aquest RRI.

 

6.2.      La Direcció instrueix i resol les qüestions relacionades amb possibles infraccions del RRI que puguin cometre els abonats del CEM Els Joncs. També és competència de la Direcció la resolució dels recursos interposats contra les sancions en la aplicació de la seva normativa sancionadora interna.

 

6.3.      El procediment sancionador s’iniciarà quan es posi en coneixement de la Direcció, per qualsevol mitjà, una possible infracció d’aquest RRI, comesa per un abonat o usuari del Centre.

 

6.4.      Un cop en coneixement de la Direcció la possible infracció, s’efectuaran les comprovacions i investigacions necessàries per tal d’esbrinar el fets.

 

6.5.      Tots els abonats i usuaris, i en especial l’investigat, tenen el deure de col·laborar amb la Direcció durant el procediment sancionador.

 

6.6.      Un cop finalitzades les investigacions, la Direcció emetrà un informe. En cas que en l’informe es recomani l’adopció d’algun tipus de sanció contra l’abonat o usuari, li seran comunicades les imputacions que es realitzin contra ell per tal que, en un termini de deu dies naturals, presenti, per escrit, les al·legacions que estimi pertinents, tot aportant, si ho desitja, els mitjans de prova que estimi més adients. Si es recomanés el sobreseïment de l’arxiu, així ho acordaria la Direcció i es tancaria l’expedient.

 

6.7.      Rebudes les al·legacions i/o transcorregut el termini que l’abonat té per presentar-les, la Direcció fixarà un dia per adoptar o no la sanció proposada.

 

6.8.      Un cop presa la decisió sobre si s’adopta o no la sanció, s’emetrà resolució motivada en la qual figurarà, el contingut de la decisió i, si és el cas, quina és la sanció adoptada. El text íntegre de la resolució serà comunicat a l’abonat.

 

6.9.      Les resolucions de la Direcció es poden recórrer en un termini de 5 dies naturals.

SANCIONS

 

6.10.    Tot incompliment de les normes establertes en aquest RRI es considerà com una falta, que es graduarà com a lleu, greu, o molt greu, segons les disposicions d’aquest capítol.

 

6.11.    Es podrà prohibir l’entrada a tot aquell abonat i/o usuari que hagi causat anteriorment incidents a les instal·lacions del CEM Els Joncs, pel temps que discrecionalment estableixi la Direcció, sense necessitat que aquesta decisió s’hagi de sotmetre al procediment disciplinari establert en aquest capítol.

 

6.12.    Es consideren faltes lleus:

 

 • La no adopció de les normes d’higiene i seguretat adequades.
 • La conducta molesta envers els altres abonats o usuaris, així com amb els treballadors del centre.
 • La manca de respecte envers els altres abonats o usuaris, així com amb els treballadors del centre.
 • L’incompliment o desobediència de les normes contingudes en aquest RRI, sempre que les esmentades transgressions no revesteixin transcendència o no comportin perjudicis al Centre, als empleats, abonats i/o usuaris.

 

6.13.   Es consideren faltes greus:

 

 • La comissió de dues faltes lleus en un període d’un any.
 • L’incompliment de la sanció imposada per haver comès una falta lleu.
 • L’incompliment o desobediència de les normes contingudes en aquest RRI, quan les esmentades normes revesteixen transcendència o causin un perjudici al Centre, als empleats, a la Direcció, als abonats i/o usuaris.
 • La reiterada negativa de l’abonat a vestir-se adequadament per a l’activitat que hagi de realitzar.
 • La negativa a identificar-se com a tal davant el personal del Centre segons els termes establerts en aquest RRI.

6.14.    Es consideren faltes molt greus:

 • Cometre en un període d’un any dues faltes greus.
 • Les agressions físiques, els greuges, els ultratges o les provocacions greus de paraula a qualsevol responsable o treballador del Centre.
 • Les agressions físiques, els greuges, els ultratges o les provocacions greus de paraula a qualsevol abonat o usuari del Centre.
 • L’incompliment de la sanció imposada per la Direcció d’una falta greu.

 

6.15.    Les faltes lleus seran castigades amb la suspensió de l’abonat i la negativa d’accés per als usuaris, per un període d’entre 1 setmana i 15 dies, no podent accedir a les instal·lacions durant aquest període

 

6.16.    Les faltes greus seran castigades amb la suspensió de l’abonat i la negativa d’accés per als usuaris, per un període de 15 dies i  1 mes, no podent accedir al Centre durant aquest període.

 

L’adopció de la resolució relativa a una falta greu haurà de ser ratificada per la Direcció de forma prèvia a la comunicació de la mesura presa al sancionat.

 

6.17.    Les faltes molt greus seran castigades amb l’expulsió de l’abonat i la negativa d’accés per als usuaris, per un període d’1 a 3 mesos, no podent accedir al Centre durant aquest període.

 

L’adopció de la resolució relativa a una falta molt greu haurà de ser ratificada per la Direcció de forma prèvia a la comunicació de la mesura presa al sancionat.

 

6.18.    La suspensió és la situació en què l’abonat té prohibit l’accés a les instal·lacions del CEM Els Joncs, i vedats temporalment els drets polítics inherents a la seva condició d’abonat. A la fi de la mateixa, l’abonat  recupera automàticament tots els drets i deures que impliquen la condició d’abonat, mantenint l’antiguitat que tenia en el moment de l’expulsió.

 

6.19.    L’expulsió, és la situació en què l’abonat deixa de ser-ho en virtut d’una resolució de la Direcció. A la fi de la situació d’expulsió, l’expulsat, en cas que torni a reunir les condicions d’accés, podrà sol·licitar el seu reingrés com abonat. En cas d’expulsió no es mantindrà l’antiguitat de l’abonat.

 

 • L’expulsió a perpetuïtat és la situació en què un abonat deixa de ser-ho definitivament i sense possibilitat de readmissió. Els abonats expulsats a perpetuïtat figuraran en un registre especial i no podran tornar a sol·licitar el seu ingrés al CEM Els Joncs. Tampoc podran accedir a les instal·lacions del CEM Els Joncs com a usuaris.

 

Disposició final: les normes contingudes en el present RRI podran ser modificades per la Direcció del CEM Els Joncs amb la finalitat d’adequar-les a normes superiors, així com a la realitat social del moment. Aquestes modificacions entraran en vigor quan es realitzi dita aprovació.

 

DILIGÈNCIA.-

 

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 9 de desembre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 297  de 29 de desembre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 121 de 26 maig de 2011.

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 27 de juliol de 2017 publicant-se l’edicte d’aprovació inicial al BOPT núm. 169 el dia 31 d’agost de 2017 i l’edicte d’aprovació definitiu al BOPT núm. 218 de 13 de novembre de 2017.