La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 18/07/2018

Índex

REGLAMENT 9.45 REGULADOR DEL FUNCIONAMENT INTERN DE LA FIRA DE CUNIT

 

OBJECTE, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

Art. 1. La Fira de Cunit, té per objecte l’exhibició de productes i serveis de diversos àmbits, amb els següents objectius:

 1. Promocionar l’oferta de productes i serveis del
 2. Atreure possibles expositors d’activitats econòmiques que no es troben representades a Cunit, amb la finalitat d’aconseguir una diver- sitat d’activitats econòmiques dins l’espai firal, així com que aquestes empreses no representades al municipi puguin veure oportunitat de negoci a

Art. 2. La Fira Comercial i Artesanal de Cunit, l’organitza I gestiona l’Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants I Empresaris de Cunit (ACEC) I l’Associació d’Artesans de Cunit, associacions de caire commercial I artisanal, I per tant relacionades am bels sectors de la fira. L’objecte social d’aquestes associacions és:

2.1  Associació de Comerciants I Empresaris de Cunit (ACEC): La realització de campanyes I activitats a favor del comerç , potenciar l’esperit cooperatiu, stimulant la col·laboració I promovent l’ajuda entre el associats per tal d’unir esforços.

2.2 Associació d’Artesans de Cunir: Donar a conèixer els productes artesans i/o d’artesania de les diferents dcomarques catalanes mitjanánt, fires curos I tallers per tal d’aprovar a la gent a aquesta forma de treball que compren gtarn mena de productes I activitats.

Art. 3. Poden concórrer a la fira tots els expositors que ho desitgin sense més condicions que les compreses en aquest reglament.

Art. 4. Tots els participants, al signar la sol·licitud de contractació d’espais per prendre part de la fira, estan obligats a  complir  el  present reglament que, respecte als expositors i en la part que els correspon, constitueix el plec de condicions de la contractació.

UBICACIÓ, DATES I HORARIS D’OBERTURA AL PÚBLIC

Art. 5. La Fira de Cunit s’ubicarà al Pavelló Poliesportiu Municipal els Joncs i part de l’avinguda Sitges. Annex 1: plànol de localització   del recinte firal i distribució dels estands interiors.

Art. 6. Els dies de celebració de la Fira Comercial i Artesanal de Cunit d’enguany són: 5, 6 i 7 de juny.

Art. 7. L’horari d’exposició i venda al recinte firal serà:

 • Divendres: de 00 h a 22.00 h
 • Dissabte: de 00 h a 14.30 h i de les 16.00 h a les 22.00 h.
 • Diumenge: de  00  h a 14.30  h i de  les  16.00  h a les  20.00 h.

Art. 8 Els estands hauran de romandre oberts obligatòriament durant tots els dies de la fira i d’acord amb l’horari establert.

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

Art. 9. Poden participar a la Fira de Cunit tots els expositors que ho desitgin d’acord amb aquesta normativa i la Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals i el Decret 144/1995, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’activitats firals.

Art. 10. La sol·licitud de participació s’ha de formular per escrit amb el model que faciliti l’organització i disponible a la web www.cunit.org. Aquest formulari estarà disponible a partir del 15 d’abril, un cop complimentat s’haurà d’adreçar a la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Cunit, al carrer Major, 12 43881 Cunit, com  a  màxim  el  dia  20  de  maig  de  2009. La sol·licitud haurà d’estar signada pel titular de l’activitat econòmica/establiment o persona degudament apoderada.

Art. 11. La sol·licitud, signada i segellada implica que l’expositor coneix i accepta íntegrament les condicions que es regulen en aquest reglament.

Art. 12. Únicament es tindran en compte les sol·licituds degu- dament complimentades, signades i acompanyades de la liquidació  de la quota corresponent al lloguer de l’estand (segons l’Ordenança núm. 3.18 )

Art. 13. L’organització de la fira té facultat per acceptar o deses- timar les sol·licituds de contractació d’espais segons el criteri d’adap- tació als objectius de la fira, i sense que es tingui que justificar la no admissió.

Art. 14. La no admissió de sol·licituds invalida qualsevol indem- nització en concepte de danys i perjudicis. No obstant, tindrà dret a   la devolució de l’import satisfet en concepte de taxes per la partici- pació en la fira.

Art. 15. L’admissió de l’expositor serà confirmada per escrit i únicament tindrà validesa per l’expositor que figuri en la sol·licitud.

Art. 16. En cas que un expositor renunciï a participar a la fira, haurà de notificar la renúncia per escrit com a mínim 15 dies abans de l’inici de la fira. En aquest cas l’organització retornarà el 50% de l’import satisfet en concepte de taxes per la participació en la fira. Si la renúncia es produeix més tard de la data anunciada, o no és noti- ficada en la forma expressada, suposarà la pèrdua del dret a recu- perar qualsevol reintegrament.

Art. 17. Els expositors que no facin efectiu el pagament relatiu al lloguer d’estand o espai, perdran la seva condició de potencial expo- sitor i no podran participar a la fira. A més, no es tindrà en conside- ració la seva candidatura en l’edició successiva.

Art. 18. Els expositors no podran mostrar productes que no estiguin detallats prèviament en el formulari de sol·licitud.

QUI POT PARTICIPAR

Art. 19. A continuació es detalla la relació dels expositors que poden participar a la Fira de Cunit:

ARTESANS I ARTESANS ALIMENTÀRIS, els expositors d’aquest sector hauran de portar els seus propis estands i queden reservats 20 espais. Requisits:

ARTESANS: es consideraran artesans/nes de productes no alimentaris, aquelles persones físiques o jurídiques que compleixin amb una activitat de producció, transformació o reparació de béns artístics i de consum, i la de prestació de  serveis,  realitzada mitjançant processos en els quals la intervenció personal i el coneixement tècnic constitueixen factors predominants i que donen com a resultat l’obtenció d’un producte final individualitzat, que no és susceptible d’una producció industrial totalment mecanitzada o en grans sèries, d’acord amb els criteris estipulats pel Centre Català  d’Artesania de la Generalitat de Catalunya. No es considera arte sania aquella activitat en què no s’utilitzen tots els processos propis d’algun dels oficis inclosos en el Repertori d’Oficis Artesans (annex 1. Decret 252/2000, 24 de juliol, sobre l’activitat artesanal a Catalunya). Annex 2: Reglament l’annex 1 del Decret 252/2000, de 24 de juliol.

Els/les expositors/res hauran de facilitar a la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, la documentació que a continuació    es detalla:

 • Sol·licitud de participació a la Fira de
 • Document d’autoliquidació degudament
 • Justificant del
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament
 • Fotocòpia del carnet d’Artesà Professional, carnet d’Artesà Cultural o Diploma de Mestre Artesà.
 • Currículum de l’expositor.
 • Memòria descriptiva acompanyada de fotografies del procés d’elaboració, transformació o reparació de bens artístics i de consum, on es descriuen els materials, l’utillatge i les tècniques emprades, així com les fotografies dels productes finals a

 

ARTESANS ALIMENTARIS: es consideraran artesans/nes alimentaris/àries les persones físiques o jurídiques que realitzin una de les activitats relacionades en el repertori d’oficis d’artesania alimentària, que es detallen posteriorment i que estiguin en possessió de la Carta d’Artesà Alimentari corresponent lliurada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Els/les expositors/es hauran de facilitar a la Regidoria de  Promoció Econòmica i Comerç, la documentació que a continuació    es detalla:

 • Sol·licitud de participació a la Fira de
 • Document d’autoliquidació degudament
 • Justificant del
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament
 • Fotocòpia de la Carta d’Artesà Alimentari expedida pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
 • Currículum de l’expositor.
 • Memòria descriptiva acompanyada de fotografies del procés d’elaboració, transformació o reparació de bens artístics i de consum, on es descriuen els materials, l’utillatge i les tècniques emprades, així com les fotografies dels productes

 

              Vinculats al lloc de treball              Vinculats al lloc de venda Elaboració de melmelades i conserves de fruites.         Cansaladeria i xarcuteria Elaboració de formatges i matons     Pastisseria

Forn de pa Torrefactor de cafè Xurrer

RESTAURANTS I CAFETERIES

Empreses legalment constituïdes. Els/les expositors/es hauran de facilitar a la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, la documentació que a continuació es detalla:

 • Sol·licitud de participació a la Fira de
 • Document d’autoliquidació degudament
 • Justificant del
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament
 • Fotocopia del registre sanitari
 • Carnet de manipulador d’aliments o formació similar del personal que hi
 • Dossier descriptiu de l’activitat econòmica que desenvolupa l’empresa.
 • Detall de la superfície que volen ocupar, nombre i mida de les taules i cadires, taulells,

 

És imprescindible que els expositors del sector de la restauració portin un extintor de 6Kg de pols polivalent amb una eficàcia mínima de 21A -113B

COMERÇ I SERVEIS: per aquest sector queden reservats 24 estands. Requisits:

Empreses i comerços legalment constituïts i que l’activitat econòmica de les quals estigui relacionada amb qualsevol sector econòmic amb afany de lucre.

Els/les expositors/es hauran de facilitar a la Regidoria de  Promoció Econòmica i Comerç, la documentació que a continuació    es detalla:

 • Sol·licitud de participació a la Fira de
 • Document d’autoliquidació degudament complimentat
 • Justificant del pagament
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament
 • Dossier descriptiu de l’activitat econòmica que desenvolupa l’empresa.
 • Fotografies dels productes que s’exposaran.

 

AUTOMOCIÓ: empreses que la seva activitat econòmica estigui relacionada amb el món del motor.

 • Concessionaris de vehicles (industrials, turismes, comercials, etc)
 • Concessionaris de motos.
 • Altre tipus d’empreses relacionades amb el món del Els/les expositors/es hauran de facilitar a la Regidoria de

Promoció Econòmica i Comerç, la documentació que a continuació    es detalla:

 • Sol·licitud de participació a la Fira Comercial i Artesanal de Cunit.
 • Document d’autoliquidació degudament complimentat.
 • Justificant del
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament
 • Dossier descriptiu de l’activitat econòmica que desenvolupa l’empresa, i fotografies dels vehicles que seran
 • Detall de la superfície que ocupa cadascun dels vehicles i nombre de vehicles que es pretenen

 

ACTIVITATS LÚDIQUES:

L’Ajuntament de Cunit elaborarà un programa d’activitats que es portaran a terme durant els dies de la fira, amb l’objectiu de garantir els màxims visitants al certamen.

Així doncs, els visitants que s’aproximin a la Fira de Cunit podran gaudir d’un ambient festiu i familiar que tindrà la seva zona especifica dins del recinte firal, on hi haurà una zona de terrassa-cafeteria, parc infantil i un escenari a on es celebraran diferents activitats lúdiques per totes les edats.

Per accedir a les activitats lúdiques caldrà que els visitants adquireixin el tiquet corresponent al pagament del preu públic establert a l’efecte, excepte els menors de 8 anys (l’ordenança núm. 4.26)

 

SUPERFICIE OCUPADA

Per a les activitats de restauració i d’automoció, computaran les superfícies ocupades en funció de l’ocupació real amb articles i/o elements exposats.

La resta d’activitats computaran per la superfície ocupada pels respectius estands.

 

ADJUDICACIÓ DELS ESTANDS I/0 ESPAIS

Art. 20. Per a pròximes edicions es tindrà en compte el grau de compliment dels preceptes detallats en aquest reglament per l’adjudicació d’espais.

Art. 21. L’Ajuntament de Cunit s’encarregarà de repartir els estands segons les disponibilitats i l’orde d’arribada de les sol·licituds.

Art. 22. La reserva de l’estand o espai no tindrà caràcter definitiu fins que no s’aboni el pagament del lloguer de l’estand i per tant es disposi del justificant bancari que es presentarà conjuntament amb la sol·licitud d’inscripció.

 

Art. 23. Els estands hauran de ser ocupats pel titular i es prohibeix la cessió o el sotsarrendament d’estands i/o espais sense el consen- timent de l’Ajuntament de Cunit.

 

Art. 24. La indicació de l’emplaçament i el número d’estand serà comunicat com a màxim el dia 25 de maig de 2009.

 

MUNTATGE

Art. 25. La responsabilitat del muntatge i neteja de l’interior de l’estand correspon exclusivament a cada expositor.

 

Art. 26. S’haurà de respectar l’horari de muntatge, de les 15.00 h a les 22.00 h del dimecres 3 de juny 2009, i de les 09.00 h a

20.00 h, del dijous dia 4 de juny de 2009.

 

Art. 27. Els estands i els espais descoberts estaran a disposició de l’expositor a partir de les 08.00 h del dia 5 de juny de 2009, i    la instal·lació i la col·locació de mercaderies hauran d’estar enlles- tides abans de les 15.00 hores d’aquest mateix dia.

 

Art. 28. No es podran instal·lar banderoles publicitàries que sobresurtin de la façana dels estands.

 

Art. 29. La sonorització ambiental de la Fira anirà a càrrec de l’organització. No es permetrà a l’expositor cap propaganda acústica des del seu estand que pugui molestar la resta de participants.

Art. 30 L’expositor quedarà obligat a deixar en les mateixes condicions l’estand o espai assignat, i serà el responsable de qualsevol desperfecte ocasionat. No es podrà pintar,  empaperar, foradar  o dur a terme qualsevol altres accions que ocasionin desperfectes a  les parets dels estands.

 

Art. 31. Els expositors no podran exhibir productes artesanals o mercaderies diferents de les indicades en la sol·licitud de reserva acceptada per l’organització de la fira.

 

Art. 32. Queda prohibida l’exposició de productes que,  per  la seva naturalesa, puguin molestar els altres expositors o el públic visitant, en especial productes perillosos, insalubres o que desprenguin males olors o puguin deteriorar les instal·lacions pròpies comunes de la fira.

 

DESMUNTATGE

Art. 33. El desmuntatge dels estands no podrà iniciar-se fins l’últim dia i després de l’hora del tancament de la Fira, que serà el 7 de juny de 2009 a partir de les 20.00 h fins les 23.00 h, i el 8 de juny de

9.00 h a 13.00 h i de les 17.00 h fins les 20.00 h.

 

Art. 34. Tots els estands hauran d’estar totalment desmuntats i reti- rades les mercaderies no més tard de les 20.00 hores del dia 8 de   juny de 2009.

 

VIGILÀNCIA

Art. 35. La Fira de Cunit disposarà d’un servei de vigilància, malgrat això l’organització no es fa responsable pels danys  que  puguin sofrir les instal·lacions i els objectes exposats, tant pel que fa  al deteriorament com a robatoris dels objectes exposats.

 

Art. 36. L’Ajuntament de Cunit té contractada una pòlissa d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil per accidents i danys causats a tercers.

Art. 37. Els expositors hauran de tenir cura de la vigilància dels seus estands durant les hores de visita al públic.

Els expositors hauran de subscriure pel període del certamen una assegurança per robatori, incendi i/o espoliació del contingut de cada estand, i anirà exclusivament a càrrec seu.

La Fira de Cunit resta eximida de qualsevol risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així com les seves instal·lacions i mercaderies exposades en el recinte firal.

 

MEDI AMBIENT

Art. 38. Els expositors i entitats es comprometen a separar les deixalles que generin i llençar-les dins el contenidor corresponent pel seu posterior reciclatge. Hi haurà un punt de recollida que es trobarà situat a l’inici de la zona habilitada com a pàrking per als visitants de  la fira. L’illa de contenidors selectius constarà de dos contenidors de rebuig de capacitat 1100 l, un contenidor de paper/cartró de capa- citat 2000 l, un contenidor groc de capacitat 2000 l i un contenidor   de recollida de vidre de capacitat 2000 l. L’illa de contenidors estarà situada en una àrea de recollida selectiva dins el recinte  firal,  els quals caldrà posar-hi:

 

CONTENIDOR                CONTENIDOR     CONTENIDOR CONTENIDOR CONTENIDOR

                   GRIS             MARRÓ        BLAU       VERD       GROC 

Rebuig, burilles,              Matèria orgànica bolquers, Paper i cartró  Ampolles i pots               Brics, llaunes, ceràmica, bolquers,                    restes de menjar                              de vidre                                         bosses i compreses i draps                                        ampolles de plàstic

bruts

 

Art. 39. Els expositors separaran en contenidors propis les deixalles que generin amb la seva activitat i es dipositaran diàriament (al final de la jornada) en bosses degudament tancades, en l’illa de contenidors especialment habilitada a aquest efecte. El personal de CESPA realitzarà la recollida entre les 22.00 h i les 04.00 h de la matinada exclusivament. Els expositors hauran de disposar dins de l’estand els contenidors necessaris per a poder seleccionar el paper i cartró, el vidre, els envasos, la matèria orgànica i la resta de residus que puguin originar.

 

Art. 40. Els estands destinats a la restauració disposaran d’un contenidor de recollida orgànica (FORN) de capacitat 120 l, un contenidor de rebuig de capacitat 120 l, un contenidor de recollida selectiva de paper/cartró i un altre d’envasos, tots dos d’una capa- citat de 120 l.

 

Art. 41. A la fira també es distribuiran petites illes de reciclatge, amb contenidors més petits. L’ús d’aquestes illes queda reservat als visitants de la fira. Tanmateix,  demanen al personal de cada estand    la màxima col·laboració en la recollida selectiva tant pel que fa al  propi estand com en relació al públic atès al seu espai.

 

Art. 42. Els camions de recollida de residus municipals podran accedir al recinte per l’accés destinat a la càrrega de residus, la qual comunica amb la zona on s’ubicaran els contenidors.

 

Art. 43. Els camions de recollida seran els encarregats de dipositar els residus a les plantes de gestió adequades.

 

Art. 44. Els expositors que no compleixin amb aquesta normativa podran ser sancionats d’acords amb el que estableix el Reglament Núm 9.31 Municipal de Residus.

 

CONSIDERACIONS ESPECÍFIQIUES

Art. 45. Els expositors queden obligats a autoritzar el lliure accés de personal de la fira als seus estands, a fi de comprovar si s’ajusten    a les prescripcions reglamentàries, com també acceptar el pas, a  través dels seus estands, de les instal·lacions de condicionament general de la fira.

Art. 46. Es prohibeix expressament i taxativament la presència de menors en els estands sense la companyia física d’adults.

 

Art.47. Els expositors que per les seves característiques ofereixin al públic visitant de la fira begudes alcohòliques o substàncies que poden generar dependència, tenen l’obligació de fer constar  en  forma de rètol o altra forma de senyalització perfectament visible, la prohibició de subministrament o venda de begudes alcohòliques als menors de divuit anys. Aquests rètols hauran d’estar redactats en català i faran referència expressa a la legislació vigent.

 

Art. 48. Els expositors hauran de prestar el servei i tractar amb la màxima correcció i de forma escrupolosament igualitària els usuaris.

 

Art. 49. Satisfer amb puntualitat i diligència els tributs, càrregues socials i altres obligacions públiques econòmiques de qualsevol caràcter, que gravin l’activitat desenvolupada.

 

Art. 50. No cedir ni subcontractar per cap classe de títol, ni total  ni parcial, les prestacions objecte de l’adjudicació, ni realitzar pres- tacions diferents a les expressament autoritzades i acceptades.

 

Art. 51. La neteja dels carrers i dels espais comuns  de  la  fira anirà a càrrec de l’Ajuntament de Cunit. Els expositors tindran cura de neteja dels seus estands.

 

Art. 52. Queda prohibit l’ús desmesurat d’altaveus i aparells musicals des dels estands expositors, com també de publicitat que puguin molestar els expositors veïns o els visitants de la fira.

 

Art. 53. L’organització de la fira es reserva el dret d’exposició publicitària en general, i en concret de la publicitat que tingui com a suport o que estigui ubicada en instal·lacions, estructures i espais no contractats per particulars.

 

Art. 54. Els rètols exteriors com els interiors dels estands hauran de ser redactats en català.

 

Art. 55. L’Ajuntament de Cunit es reserva el dret de clausurar els estands que infringeixin qualsevol de les disposicions.

 

Art. 56. L’Ajuntament de Cunit pot modificar o complementar aquesta normativa en cas que sigui necessari amb l’objectiu de millorar l’organització de la fira.

 

Art. 57. Si el certamen no pogués celebrar-se per causes de força major no imputables a l’organització, aquesta no es fa responsable dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

 

ANNEX II

 

 • TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB ESTANDS, PARADES O SIMILARS

 

 1. PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB ESTANDS, PARADES O SIMILARS

Lloguer d’estant, parada o similar a l’interior  5 euros/m² NORMES D’APLICACIÓ

 1. la tarifa mínima a pagar per ocupar la via pública amb

estands  o  similars  és  de  6  m2.

 1. A l’hora de calcular la superfície ocupada és tindrà en compte la superfície de l’estand i els espais annexes ocupats essent el mínim 1 metre de fondària darrera l’estand.
 2. Aquestes tarifes s’aplicaran per aquelles ocupacions de la via pública que no suposin cap cost extra per l’Ajuntament per no estar incloses dins de cap activitat pròpia del
 3. Quan l’ocupació es realitzi en el marc d’una activitat de l’ajun- tament s’aplicarà la tarifa especifica que l’ajuntament determini tenint en compte els costos generals de l’activitat.

 

 1. PER LA PARTICIPACIÓ EN LA FIRA DE CUNIT

Lloguer d’estant, parada o similar a l’interior     7 euros/m²/dia Lloguer d’estant, parada o similar a l’exterior          6 euros/m²/dia

DILIGÈNCIA

Aquest reglament ha estat aprovat pel Ple del dia 5 de març de 2009, i publicat al BOP inicialment amb núm. 61/2 el dia 14 de març de 2009 amb aprovació final al BOP núm 103/1 el dia 6 de maig de 2009.