Data de l'última modificació: 13/07/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

REGLAMENT DE

L’ESCOLA DE FUTBOL

MUNICIPAL DE CUNIT 2008

1.-SOM “UNA ESCOLA MUNICIPAL DE FUTBOL”

 

L’Escola de Futbol Municipal de Cunit te un caire marcadament social amb la pretensió de fer arribar a tots els nens/es del nostre municipi la possibilitat de practicar l’esport del futbol.

Amb aquest sentit no hem d’oblidar que cada nen/a té unes necessitats específiques i una evolució segons les seves aptituds, maduració i habilitats, per tant l’escola, en la seva etapa de formació no pot negar aquesta realitat.

Qualsevol nen o nena del municipi té cabuda en el nostre projecte,sigui quin sigui el seu nivell futbolístic, això vol dir que ens definim com una escola social, oberta plural i no selectiva, sense oblidar que en aquelles categories que ens ho permeti l’estructura , serem competitius, però respectant la nostra definició d’escola.

2.-SENTIT DEL CONJUNT:

 S’ha de tenir un sentit global de l’escola, no hi ha un equip, hi ha tants equips com l’escola municipal inscrigui, així tots junts, sense distincions, formem un conjunt i posseïm les mateixes normes bàsiques, drets i deures, amb les excepcions que per acords de junta i/o assemblea s’aprovin.

Ni l’edat, ni la categoria farà mes important un equip que un altre.

Pel bon funcionament de l’escola, i entenent que l’estructura la formen varis col·lectius, cal definir prèviament les tasques, rols , drets i deures de cada un dels col·lectius.

3.-FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA

L’Escola de Futbol Municipal de Cunit estarà estructurada de la següent manera:

Imatge de 9.42 Reglament regulador del servei de l'escola municipal de futbol 1

 

 

 

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Cunit té la tasca aglutinadora de totes les accions que es realitzin a l’Escola Municipal de Futbol, degut al caràcter públic, obert i social que la caracteritza així com per estar finançada per l’Ajuntament de Cunit, segons el conveni signat.

 

Hi haurà una Comissió de seguiment formada pel Regidor d’esports de  l’Ajuntament de Cunit, el tècnic d’esports de l’Ajuntament de Cunit, el director de l’Escola de Futbol Municipal, el coordinador i un membre de la Junta directiva del C.F, Cunit  (aquest triat per la pròpia Junta i amb caràcter permanent), amb l’objectiu de consensuar les decisions sobre l’Escola Municipal de futbol.

 

El Director de l’Escola de Futbol Municipal serà el responsable del disseny organitzatiu, acció pedagògica, planificació i programació tècnica de la vessant esportiva. També estarà encarregat de la formació dels entrenadors així com organitzar i planificar les reunions necessàries pel bon funcionament de l’escola.

 • Haurà de transmetre i mantenir el caràcter formatiu de l’escola a tècnics, jugadors, pares i col·laboradors de l’escola.
 • Determinarà els mètodes i programes de treball.
 • Tindrà la potestat de formar l’equip tècnic de l’Escola de Futbol Municipal, sempre consensuat amb la Comissió de Seguiment.
 • Determinarà els objectius tècnics per cada equip i etapa, així com els específics de temporada.
 • Tindrà cura dels continguts i publicació del Butlletí Informatiu de l’Escola Municipal de Futbol.
 • Presentarà un informe esportiu i tècnic al final de cada temporada on es reflectirà les accions pedagògiques i tècniques realitzades, els objectius assolits així com les propostes de canvi, millora de les tasques realitzades.

 

La figura del Coordinador tindrà la tasca de transmetre tota la informació que provingui des de la direcció als entrenadors, així com realitzar el seguiment, control i avaluació de les accions que portin a terme els entrenadors.

 

 • Serà el interlocutor primer davant dels pares en front de qualsevol consulta o dubte.
 • Fixarà i facilitarà als tècnics els objectius d’entrenament, els mètodes de treball, fitxes a complimentar, així com test a realitzar.
 • Recollirà les dades pertinents, demanarà el control d’assistència i seguiment dels entrenaments o competicions.
 • Coordinarà als diferents tècnics fent que la tasca formativa sigui uniforme al llarg de tota l’estada en l’Escola Municipal de Futbol de Cunit.
 • Vetllarà pel correcte funcionament, per l’assoliment dels objectius marcat i per la progressió formativa i tècnica en l’àmbit del futbol de tots els integrants de l’escola.

 

El directiu del C.F. Cunit responsable de l’Escola de Futbol Municipal de Cunit que formarà part de la Comissió de Seguiment ha de tenir cura de que hi hagi un grau elevat de operativitat en relació a les diferents necessitats i gestions que sorgeixin al llarg de les tasques normals.

Sent el responsable de:

 • Tramitació i gestió de fitxes federatives o de Consell Comarcal.
 • Les necessitats o gestions de tipus estructural:
  • Material
  • Preparació d’equipaments
  • Coordinar els desplaçaments
 • Gestions administratives:
  • Circulars
  • Altres
 • Concretar el calendari i horaris de les competicions i facilitar-li al Coordinador i Director.
 • Aglutinar la tasca dels Delegats, consensuant-la amb el Coordinador.

 

4.-DRETS I DEURES

4.1 DELS JUGADORS/ES

4.1.1     DRETS:

 1. Formació per igual en la pràctica del futbol.
 2. A formar part d’un equip , sigui quin sigui el nivell, i en cas de tenir dues línees, a formar part de l’equip més adient pel seu nivell, sempre a criteri dels tècnics.
 3. A tenir tècnics titulats i planificacions i tasques pròpies per l’edat i el nivell.
 4. Al tracte educat i reflexiu sobre les possibles activitats i decisions que es proposin.
 5. Dos dies d’entrenament (setmanals) formats per sessions de 1hora i 30minuts, podent allargar-se alguna sessió a les 2hores per decisió tècnica. A excepció del grup d’iniciació que tindrà 1 dia d’entrenament.
 6. Amb una assistència i actitud normal als entrenaments cada jugador serà almenys dos cops al mes titular a la alineació dels partits.
 7. Quan estiguin convocats per l’entrenador, jugaran un mínim de 20 minuts.
 8. Els punts f) i g) podran ser excepcionalment alterats en funció de criteris tècnics i aspiracions esportives.
 9. Als entrenadors dels equips A se’ls exigirà el segon nivell d’entrenador de futbol.

 

4.1.2     DEURES:

 

 1. De participar en els entrenaments,partits, i activitats que organitzi el club, amb il·lusió, esportivitat i capacitat d’esforç.
 2. Comunicar les faltes d’assistència als entrenaments o als partits.
 3. Acudir a les convocatòries de partits.
 4. Assumir les amonestacions que s’imposin, ja des de l’escola de futbol com des de l’entitat organitzadora de la competició.
 5. Respectar i acceptar les decisions del cos tècnic, coordinadors i direcció.
 6. Respectar als companys de l’escola, així com les diferències individuals de cadascun.
 7. Respectar els materials i instal·lacions de l’escola i el material que se li proporcionin.

4.2 DELS ENTRENADOR

4.2.1     DRETS:

 

 1. Disposar d’ horari i lloc d’entrenament adient.
 2. Disposar del material esportiu necessari , sent l’ús del mateix comú per a tots els components de l’escola.
 3. Disposar de suficients jugadors per desenvolupar la seva tasca.
 4. Estar informat en tot moment de les activitats, canvis dE calendari, etc..de l’escola.
 5. Rebre formació continuada, adient al seu nivell i equip de treball.
 6. Disposar cada mes de les planificacions i sessions, fetes per direcció, a desenvolupar.
 7. Tenir la opció de consulta, assessorament,etc ..per part de coordinació i direcció.
 8. No tenir que realitzar cap altre tasca en el club, que la d’entrenar i estar amb els seus jugadors el dia de partit, a excepció de casos particulars i de necessitat per poder portar a terme l’activitat.
 9. Sol·licitar amb la suficient antelació la seva substitució per altre component del grup d’entrenadors per a assumptes personals o professionals.

4.2.2     DEURES:

 

 1. Complir amb l’horari establert i el lloc indicat, en cas de necessitats de majors temps i espai comunicar al coordinador per a poder proporcionar-lo.
 2. Acompanyar i cuidar als components de l’equip fins al final dels entrenaments inclòs el temps oportú de dutxa així com en els partits.
 3. Donar temps de joc a tots els jugadors segons criteris nomenats al punt 3.1.1 e), f) i g).
 4. Assistir a les reunions formatives mensuals.
 5. Entregar la documentació que des de direcció se li demanarà mensualment ( minutatges, sessions, actes, informes,etc..)
 6. Executar les decisions preses per la coordinació i direcció, tant en àmbit esportiu com disciplinari.
 7. No realitzar reunions amb pares , ni directius, sense prèvia preparació i organització des de la coordinació.

5.-COMPOSICIO DELS EQUIPS

 L’objectiu de  L’Escola Municipal de Futbol de Cunit serà donar cabuda a tants nens i nenes del municipi que s’inscriguin, i cercant com finalitat poder tenir dues línees en totes les categories en un futur immediat o a curt termini:

Per a la present temporada existeixen els següent equips per categories: CADETS

INFANTILS

ALEVINS

BENJAMINS F7

PREBENJAMINS F7

INICIACIÓ AL FUTBOL

 

6.-RELACIONS ENTRE EQUIPS :

 

El criteri és que cada jugador estigui a la categoria que li correspon, per edat i capacitat esportiva, però la coordinació podrà canviar algun jugador d’equip  per circumstàncies especials(malalties, sancions federatives etc), es podrà sol·licitar d’una categoria inferior alguns jugadors quan siguin necessaris per a la composició d’una alineació.

Per a tal fi es notificarà com a mínim el divendres anterior a cada partit i prèvia notificació a l’entrenador a qui es sol·licita el o els jugadors, això no significarà un minvament en l’equip que se sol·licitin jugadors que representi el quedar per sota dels mínims indicats anteriorment en l’equip que se sol·licitin jugadors.

 

 

7.-JUNTA COORDINADORA.

 

Posseeix la responsabilitat i facultat absoluta sobre el funcionament de la ESCOLA DE FUTBOL MUNICIPAL , formada pel Regidor d’esports de  l’ajuntament de Cunit, el tècnic d’esports de l’ajuntament de Cunit, el director de l’escola municipal de futbol, el coordinador i un membre de la Junta directiva del C.F, Cunit  (aquest triat per la pròpia Junta i amb caràcter permanent).

Es reuniran un cop cada dos mesos, amb criteri ordinari. En la mateixa i amb un ordre del dia que s’estableixi en l’acte inicial, s’aproven o no tots els projectes, incidències i programació d’activitats que se suggereixin tant pels entrenadors com els pares que lliurement hagin proposat al coordinador de l’escola.

Aquesta reunió podrà tenir caràcter extraordinari, sent sol·licitada amb 48h d’antelació.

El seu objectiu serà consensuar les decisions que afectin al funcionament de l’Escola de Futbol Municipal de Cunit, escoltant les necessitats de cadascuna de les parts i tenint vot el Regidor d’Esports, el tècnic d’Esports de l’Ajuntament de Cunit, el Director de l’escola i el membre de la Junta directiva del C.F. Cunit.

ANNEXE 1

 DRETS I DEURES DELS DELEGATS

DRETS:

 1. Estar informat en tot moment de les activitats, canvis d calendari, etc..de l’escola.
 2. Disposar de l’horari i lloc dels partits així com la documentació necessària.
 3. Tenir la opció de consulta, assessorament,etc ..per part de coordinació i direcció.
 4. No tenir que realitzar cap altre tasca en el club, que la de representació dels equips, així com la representació de l’àrbitre davant els equips i estar amb els seus jugadors el dia de partit, així com preparar i tenir cura del material comú.
 5. Sol·licitar amb la suficient antelació la seva substitució per altre component del grup de delegats per a assumptes personals o professionals.

DEURES:

 1. Complir amb l’horari establert i el lloc indicat els dies de partit.
 2. Mantenir el bon estat dels equipaments i tenir-los preparats per als partits, així com de la farmaciola.
 3. Informar a l’entrenador de les circumstàncies d’àmbit federatiu.
 4. Cuidar les gestions a realitzar amb l’àrbitre i delegat contrari, en la competició.
 5. Acompanyar i cuidar als components de l’equip des del inici de convocatòria fins al final dels partits inclòs el temps oportú de dutxa, per recollir el material comú.
 6. Assistir a les reunions a les que siguin convocats.
 7. Entregar la documentació que des de direcció se li demani.
 8. Executar les decisions preses per la coordinació i direcció, tant en àmbit esportiu com disciplinari.
 9. No realitzar reunions amb pares , ni directius, sense prèvia preparació i organització des de la coordinació.
 10. De consensuar les accions, decisions o tasques amb l’entrenador de l’equip així com pel coordinador si fos necessari.

 

ANNEXE 2

 DRETS I DEURES DELS PARES

 Són després dels inscrits, la part fonamental d’aquesta escola, i com a tals, imprescindibles per al bon funcionament de la tasca formativa amb el seu correcte obrar en col·laboració amb els delegats i entrenadors. És per tant missió dintre del compromís de formació que tots els pares tenen amb els seus fills, el donar suport a les iniciatives i decisions que es prenguin tant des de la Comissió de Seguiment com per part del coordinador i entrenadors, ajudant a la formació en un esport i aconseguir la integració dels nostres fills en una pràctica esportiva com és el FUTBOL, sense un altre ànim més que el de participació i formació.

DRETS:

 1. Estar informat en tot moment de les activitats, canvis de calendari,objectius i accions pedagògiques de l’escola.
 2. Disposar de l’horari i lloc dels partits.
 3. Tenir l’opció de consulta i reunió,etc, per part de coordinació i direcció, amb prèvia sol·licitud i exposició del motiu de la mateixa.
 4. Rebre un tracte educat,correcte i reflexiu per part de tots els integrants de l’Escola Municipal de Futbol de Cunit.

DEURES:

 1. Realitzar els pagaments pertinents en els terminis establerts.
 2. De vetllar pel compliment per part del seu fill dels compromisos presos amb l’escola.
 3. Assistir a les reunions a les que siguin convocats.
 4. Entregar la documentació pertinent al seu fill que des de direcció se li demani.
 5. Respectar les decisions preses per cos tècnic, la coordinació i direcció, tant en àmbit esportiu com disciplinari.
 6. Col·laborar en l’aspecte formatiu i educatiu del seu fill que ha de realitzar l’escola.

DILIGÈNCIA

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 22 de maig de 2008 publicant-se l’edicte d’aprovació inicial al BOPT núm. 132/1 del 6 de juny de 2018 i l’edicte d’aprovació definitiu al BOPT núm. 178 del 31 de juliol 2018