Data de l'última modificació: 04/07/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

 

I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

 1. L’objecte d’aquest Reglament és la regulació de la concessió de medalles, honors i recompenses que l’Ajuntament de Cunit consideri atorgar als membres de la Policia Local de Cunit, als membres de l’Associació de voluntaris de Protecció Civil i de l’ADF de Cunit.
 2. Aquest Reglament es redacta a l’empara del que disposen els articles 186 a 191 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 3. Es crea una condecoració denominada medalla d’honor que tindrà per objecte recompensar als membres de la Policia Municipal i auxiliars de la mateixa, així com els membres de l’Associació de voluntaris de Protecció Civil i ADF de Cunit que es distingeixin en el seu compliment dels seus deures, tant pel sacrifici patit amb ocasió del desenvolupament del seu càrrec o feina, com per les seves rellevats i continuades actuacions al servei de la ciutat.

La Concessió de l’anomenada medalla, s’ajustarà al disposat en aquest Reglament.

II.- CLASSES I CATEGORIA

 Article 2

   1. La medalla d’honor serà de tres classes:

 

  1. Al sofriment.
  2. Al mèrit
  3. A l’antiguitat

 

 1. Cada una de les classes de medalla tindrà les següents categories:

 

 1. Primera: d’or.
 2. Segona: de plata.
 3. Tercera: de bronze

 

 1. Definició de les categories:

 

 1. Sofriment

 

Bronze.- cinta color vermell

Plata.- cinta color vermell amb distintiu blanc

Or.- cinta color vermell amb distintiu groc

 

 1. Mèrit Policial

 

Bronze.- cinta color blau

Plata.- cinta color blau amb distintiu blanc

Or.- cinta color blau amb distintiu groc

 

 1. Antiguitat

 

Bronze.- Per quinze anys de servei cinta color verd

Plata.- Per vint-i-cinc anys de servei, cinta color verd amb distintiu blanc

Or.- Per trenta-cinc anys de servei, cinta color verd amb distintiu groc

 

Article 3

 

 1. La medalla d’honor al sofriment és concedirà a qui, en acte de servei, hagi sofert qualsevol accident, mutilació o malaltia greu, sempre i que no provingui de negligència o imprudència que li sigui imputable.
 2. El seu atorgament s’ajustarà a la següent graduació:
  1. categoria d’or a aquells que han posat en perill la seva vida, morin o quedin incapacitats permanentment per al servei.
  2. categoria de plata a aquells que en la mateixa circumstància quedin incapacitats temporalment per al servei;
  3. categoria de bronze per aquells que pateixen les molèsties d’un tractament clínic i pateixin una disminució parcial de la seva integritat corporal no compresa als suposats anteriors.

 

Article 4

 

 1. La medalla d’honor al mèrit al servei podrà atorgar-se a aquells que per les seves tasques professionals hagin prestat rellevants serveis de contrastada eficàcia.
 2. La seva concessió a les diverses categories s’ajustarà al següent:

 

  1. Categoria d’or a qui s’hagi distingit de manera extraordinària pel seu grau d’eficiència en la seva pràctica de servei o al compliment dels deures propis del seu càrrec o destí o hagin prestat serveis durant 35 anys sense interrupció ni nota desfavorable al seu expedient personal.

 

  1. Categoria de plata als que hagin realitzat actes de mèrit excel·lent o hagin prestat serveis durant 25 anys sense interrupció ni nota desfavorable al seu expedient personal.

 

  1. Categoria de bronze per qui acrediti qualsevol altre fet de transcendència publica o importància pràctica per a fins propis del servei; o hagin prestat aquest durant 15 anys sense interrupció ni nota desfavorable al seu expedient personal.

 

Article 5

 

 1. La concessió de qualsevol classe de medalla amb la categoria d’or o plata portarà annex la concessió d’un premi en metàl·lic equivalent a un deu per cent de la quantitat que el condecorat hagi percebut durant l’any en curs, amb caràcter permanent i vitalici per a les d’or i una sola vegada per a les de plata, aquests imports se satisfaran amb càrrec al pressupost ordinari de la Corporació Municipal.

 

 1. La concessió de la medalla als 25 anys comportarà la concessió d’un premi en metàl.lic consistent en la percepció del 40% d’una mensualitat de retribucions integres.

La concessió de la medalla als 35 anys comportarà la concessió d’un premi en metàl.lic consistent en la percepció del 10% de la quantitat que el condecorat hagi percebut durant l’any en curs.

 

 1. Les viudes dels condecorats amb medalla d’or rebran, amb càrrec de l’Ajuntament, un suplement de la pensió de viduïtat, equivalent al deu per cent del seu import.

 

 1. Les medalles d’or  concedides a títol pòstum, implicaran la preferència a la concessió de les beques municipals per als estudis o perfeccionament d’ofici als fills menors d’edat, legítims, naturals o adoptius del condecorat extingit.

 

 1. Qualsevol classe de medalla d’honor que es concedeixi serà anotada a l’expedient personal del condecorat i es veurà considerada com un mèrit especial per als concursos o oposicions que convoqui la Corporació Municipal, als efectes d’atribuir-li la major  antiguitat dintre de la seva categoria sobre els condecorats.

III- MODELS

Article 6

 

 1. Les medalles d’or seran encunyades d’acord amb el disseny  i emblema detallats a continuació:

 

  1. La seva forma  serà rodona i la seva mesura serà de 3,5 cm. de diàmetre i tindrà dos mil·límetres de grossor.
  2. Al seu anvers ostentarà un disseny amb relleu consistent en l’escut de la població de Cunit i al peu de la mateixa una inscripció que digui: “ Honor al sofriment “ o be “Honor al mèrit”.
  3. Al revers hi haurà la inscripció corresponent a la classe de la medalla atorgada.

 

Article 7

 

 1. Tota medalla anirà subjecta a una cinta de color vermell per les de “honor al sofriment” i de color blau per les de “honor al mèrit” i de color verd per al mèrit d’antiguitat.

 

 1. L’ample total de les respectives cintes serà de tres centímetres i mig i l’alçada, inclosa la part recollida per ambdós costats de la vora inferior, serà de cinc centímetres.

 

 1. El passador que subjectarà la cinta per la vora superior, serà d’una lligació  metàl·lica apropiada i el color estarà d’acord amb la respectiva categoria.

IV- EXPEDIENTS

 

Article 8

 

 1. La concessió de les medalles requerirà  proposta raonada del cap del respectiu cos i instrucció de l’expedient, en el qual es justifiquin els mèrits contrets a tenor d’aquest reglament.

 

 1. Aquest expedient s´incoarà per resolució de l’alcaldia que al seu temps designarà a un regidor  per que actuï d’instructor, i serà sotmès a informació pública.

V- CONCESSIÓ

Article 9

 

 1. Les medalles d’honor en totes les seves categories i classes seran atorgades pel Ple de la Corporació a proposta de l’Alcaldia a la vista de l’expedient tramitat.

 

 1. Les medalles d’honor podran atorgar-se a títol pòstum.

 

 1. En el supòsit de mort ocorreguda notòriament en les circumstancies previstes a l’article 3.1 i 3.2a podrà atorgar-se provisionalment la medalla d’honor al sofriment a la categoria d’or, mitjançant Decret d’Alcaldia, sense perjudici de la ulterior instrucció del corresponent expedient i posterior acord confirmatori del Plenari de l’Ajuntament.

 

VI- IMPOSICIO

Article 10

L’acte d’imposició de les condecoracions haurà de realitzar-se amb el degut relleu públic i social, preferentment el dia de la festivitat del cos respectiu.

 VII. DEURES I DRETS

 Article 11.

 

 1. A part de la medalla pròpiament anomenada que podrà exhibir en actes oficials o solemnes, els condecorats en qualsevol altre classe d’acte, si es vesteixin de paisà, podran ostentar a la solapa una roseta amb el color de la cinta corresponent a la respectiva condecoració, orlada amb un floc d’or, plata o bronze segons la classe de medalla que ha estat atorgada.

 

 1. Quan vesteixin d’uniforme, els guardonats tindran dret a ostentar un distintiu format per una tireta de cinc per trenta mil·límetres de color daurat , platejat a de bronze, conforme li correspongui a la categoria de la seva condecoració, amb la tireta que es posarà horitzontalment damunt del pit a uns 15 cm de l´ espatlla.

 

 1. A tots els condecorats amb medalla d’honor es donarà així mateix un diploma en que consti el corresponent acord de concessió, firmat per l’Alcalde/ssa.

 

VIII- REGISTRE

Article 12

 La Secretaria General d’aquesta Corporació Municipal portarà un registre de les medalles concedides amb numeració correlativa.

IX- EXONERACIÓ

 

Article 13

 

 1. En el cas que algun condecorat amb la medalla d’honor cometés algun acte contrari a l’honor o a la dignitat individual o social, s’exonerarà de la seva respectiva condecoració previ expedient incoat per l’Alcaldia d’ofici o instància de la part, donant-se audiència a l’interessat.

 

 1. L’acord definitiu correspondrà al Ple de la Corporació, disposant la supressió del seu nom al llibre- registre a que es refereix l’article anterior.

 

 

 1. DISPOSICIO ADICIONAL

 

Les medalles previstes en aquest reglament podran atorgar-se a títol  merament honorífic i sense compensacions econòmiques a qui sense pertànyer als Cossos a que el mateix es refereix, s’hagin distingit notablement per la seva actuació en favor d’aquests cossos o del progrés i millorament dels serveis a ells encomanats .

 

 1. DISPOSICIÓ FINAL

 

 1. Les disposicions del present Reglament s’apliquen als expedients que s’incoïn  a partir de la vigència del mateix, encara i quan els fets que els motivin siguin anteriors.

 

 1. Les condecoracions atorgades amb anterioritat a aquesta vigència es regiran pels reglaments i acords municipals conformement als quals van ser concedides.

 

DILIGÈNCIA.-

 

Aquest reglament ha estat aprovat segons acord de Ple celebrat el dia 8 de març de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT, núm. 65, de 20 de març de 2007 i el definitiu al BOPT, núm. 108, de 10 de maig de 2007.

 

Aquest reglament ha estat modificat segons acord de Ple celebrat el dia 25 de març de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm., 155, de 7 de juliol de 2014 i el definitiu al BOPT, núm. 221, de 26 de setembre de 2014.