La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

Capítol I

Article 1

Objectiu del reglament

L’objectiu del present reglament és regular el servei municipal de ràdio de Cunit, quina serà la seva gestió i funcionament i els continguts del propi servei.

Article 2

Fonaments i principis

Ràdio Cunit, emissora municipal, és un Servei públic, participatiu i plural, que té fonamentalment els següents principis:

1. Informar obertament i de manera democràtica de tot allò que succeeixi al municipi, amb una programació que intenti assolir els màxims nivells de qualitat. Per això, hi tenen cabuda l’ Ajuntament de Cunit i la resta d’institucions del municipi.

 1. Contribuir al procés de normalització lingüística i cultural d’acord amb els objectius i les condicions que per a les emissores de ràdio de gestió municipal estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 2. Col·laborar amb totes les entitats ciutadanes i enfortir la convivència entre els veïns i veïnes de Cunit.
 3. Fomentar la participació dels cunitencs i cunitenques a la ràdio, mitjançant la seva intervenció directa en els espais radiofònics.


Article 3

Àmbit del servei

1. L’ emissora municipal serà d’àmbit local amb subjecció a les disposicions del present reglament i les vigents sobre la matèria i en especial als requisits establerts al Decret 175/1980 de 23 d’octubre, per les emissores de caràcter institucional, amb modulació de freqüència.

2. Incideix en el servei la normativa complementària autonòmica, estatal i europea en matèria de Telecomunicacions i Radiodifusió, i organització, gestió de les emissores de ràdio locals.

Capítol II

Estructura interna del servei

Article 5

1. El servei de l’emissora municipal de ràdio de Cunit tindrà una estructura interna que garanteixi el bon funcionament del mateix.

2. L’ eix bàsic d’aquesta estructura el formen els següents òrgans de gestió: el Consell de Direcció, com a òrgan de màxima responsabilitat, el Consell de Coordinació i el Director/a de l’emissora.

Article 6

1. El Consell de Direcció està composat per:

President/a: alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de Cunit o en qui delegui.

Vice-president/a: Regidor/a de comunicació o de Noves Tecnologies.

1 Regidor per cada grup municipal amb representació al Ple de l’Ajuntament de Cunit, amb vot ponderat segons la representació al Ple municipal.

Director/a de l’emissora.

Tècnic/a de Comunicació o de Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Cunit.

Secretari/a: funcionari de la plantilla de l’ Ajuntament de Cunit.

2. En cas d’exercir la presidència, el/la vice-president/a, delegarà la vice-presidència en un altre regidor/a.

3. Les funcions del Consell de Direcció de l’emissora són:

 1. Aprovar les línies bàsiques de la programació de l’emissora, proposada pel Consell de Coordinació.
 2. Aprovar la proposta de pressupostos de l’emissora de ràdio.
 3. Aprovar la proposta del Director/a sobre el temps que es destina a la participació i accés dels regidors/es i/ o grups municipals.
 4. Donar compte al Ple de la Corporació de la memòria relativa a l’activitat de l’emissora anualment, i que ha de presentar el/la Director/a de la mateixa.
 5. Cessar als col·laboradors que incompleixin el present reglament.
 6. Fiscalitzar les actuacions de la Direcció i del Consell de Coordinació.
 7. Estar informat de la gestió ordinària coordinada pel/per la Director/a de l’emissora municipal de ràdio.
 8. Estar informat del personal contractat per l’Ajuntament en aquest servei i del grup de col·laboradors/es.
 9. Les convocatòries del Consell de Direcció aniran a càrrec de la Presidència. El Consell de Direcció es reunirà de manera ordinària un cop cada dos mesos i podrà fer-ho de forma extraordinària sempre que ho sol·liciti 1/3 dels seus membres o la Presidència.
 10. Aprovar els convenis bàsics amb col·laboradors.

Article 7

1. Consell de Coordinació té la següent composició:

 

Director/a emissora, qui presideix el Consell de Coordinació.

Responsable dels serveis informatius.

2 col·laboradors/es de l’emissora.

Tècnic de Comunicació o Regidor/a de Comunicació o Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Cunit.

Entre els membres es nomenarà a un secretari/a.

2. Les funcions del Consell de Coordinació de l’emissora són:

 1. Coordinar les tasques dels diferents col·laboradors de l’emissora i donar-ne compte al Consell de Direcció.
 2. Acceptar les propostes de programes que puguin fer els col·laboradors/es en actiu o interessats en formar part de l’emissora.
 3. Facilitar tot tipus d’informació que sol·liciti el Consell de Direcció.
 4. Donar compte de les resolucions adoptades al Consell de Direcció.
 5. Informar de la proposta de pressupostos de l’emissora.
 6. Informar de la graella de programes.
 7. Proposar convenis de col·laboració al Consell de Direcció.
 8. El Consell de Coordinació es reunirà de manera ordinària un cop cada mes i de forma extraordinària sempre que ho sol·liciti 1/3 dels seus membres. Les convocatòries del Consell de Direcció aniran a càrrec del director/a de l’emissora.

Article 8

1. El/la Director/a de l’emissora serà el màxim responsable de la mateixa i ha de dependre funcional i orgànicament de l’Ajuntament de Cunit. Haurà de complir els requisits necessaris al lloc de treball, en quant a titulació i formació.

2. Les funcions del/de la Director/a de l’emissora són:

 1. Presidir el Consell de Coordinació.
 2. Elaborar la programació en base a les línies bàsiques del Consell de Direcció i als programes acceptats en el Consell de Coordinació.
 3. Donar compte de la proposta de programació al Consell de Direcció.
 4. Decidir qualsevol tipus de modificació en la programació sempre que existeixi una motivació per part dels interessats, i donar-ne compte al Consell de Coordinació.
 5. Comunicar els canvis al Consell de Direcció que es produeixin en la programació .
 6. Executar els acords del Consell de Direcció que li siguin propis.
 7. Coordinar la gestió ordinària de l’emissora de ràdio.
 8. Supervisar les activitats de programació, emissió i les tècniques.
 9. Supervisar i vetllar els serveis i les dependències de l’emissora, així com mantenir actualitzat l’inventari de materials, que s’ha d’incloure en la memòria anual.
 10. Proposar o acceptar a les persones col·laboradores que estiguin interessades en prendre part activa en l’ emissora, i donar-ne compte al Consell de Direcció.
 11. Establir els contactes oportuns amb persones que puguin proporcionar la seva col·laboració a l’emissora, amb caràcter eventual o esporàdic, informant al Consell de Coordinació i al Consell de Direcció.
 12. El/La Director/a ha d’elaborar una proposta en la qual faran constar quin temps es destina a la participació i accés dels regidors/es i/ o grups municipals i que haurà de tenir l’aprovació del Consell de Direcció.
 13. Redactar la memòria anual de les activitats de l’emissora, que anualment ha d’elevar al Consell de Direcció, i que finalment haurà de donar-se compte al Ple de la Corporació.
 14. Fomentar la realització de programes de caràcter local.
 15. Fomentar la utilització de la llengua catalana.
 16. Elaborar una proposta dels pressupostos anuals, informar d’aquesta al Consell de Coordinació i al Consell de Direcció per la seva aprovació.
 17. Proposar la plantilla de personal a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Cunit.
 18. Vetllar pel bon funcionament de l’emissora i gestionar correctament els recursos humans, materials i econòmics.
 19. Donar compte de les resolucions adoptades al Consell de Direcció.
 20. Disposar de les clàusules de desenvolupament individuals dels convenis de col·laboració.

Capítol IV

Els/Les Col·laboradors/es

Article 9

1. Són col·laboradors/res totes aquelles persones que havent estat considerades pel/per la Director/a i acceptades pel Consell de Coordinació com, i que desenvolupin dins de l’emissora una tasca determinada en una relació gratuïta amb l’Ajuntament de Cunit.

2. També es consideraran col·laboradors/res aquelles persones que passin a formar part de l’emissora municipal a partir de convenis en pràctiques amb altres administracions o altres entitats.

3. Les tasques que podran desenvolupar:

  • Direcció i realització de programes.
  • Control tècnic.
  • Redacció i producció de programes.
  • Serveis administratius.
  • Qualsevol altra que es consideri oportuna per a la bona marxa de l’emissora.

Cada col·laborador/a tindrà el deure d’atendre la seva comesa amb la màxima cura. Pel que s’estableix:

  • Signar un compromís de col·laboració amb l’emissora per a la realització de les tasques acordades.
  • Els col·laboradors/es responsables d’ un programa, hauran de tenir present que cal estar a l’emissora un quart d’hora abans de l’hora prevista per a l’ inici del programa per a la seva preparació i coordinació amb el control tècnic.
  • La durada de cada programa haurà de ser la prevista i haurà de subjectar-se a l’esquema de programació previst.
  • Els col·laboradors hauran d’abstenir-se de fer publicitat directa o encoberta en els seus programes no contractada per l’emissora.
  • Dins de cada programa no es poden fer obsequis sense el previ consentiment del Consell de Coordinació (en cap cas podran ser diners).
  • Els col·laboradors/es responsables també del control tècnic hauran de subjectar-se a l’horari de programació que tinguin assignat i prestaran la col·laboració que els demani el responsable de cada programa que s’emeti.
  • Els col·laboradors/es tindran llibertat per a realitzar els programes que tinguin assignats en la forma que creguin més adient, sota uns mínims de qualitat, i segons l’esquema bàsic aprovat pel Consell de Direcció i segons la proposta del Consell de Coordinació, i d’acord amb el present reglament.
  • Els col·laboradors hauran de reunir-se en l’Assemblea de col·laboradors/es per tal de:
   1. Escollir a dos representants al Consell de Coordinació.
   2. Proposar horaris de programació.
   3. Proposar programes concrets.
   4. Proposar totes aquelles millores per a l’emissora, innovacions o modificacions que estimin oportunes per al millor desenvolupament de la mateixa.

Article 10

 1. L’ Ajuntament de Cunit podrà, per raó del tipus de col·laboració, establir una relació contractual remunerada amb determinats col·laboradors.

2. Aquesta haurà de ser aprovada pel Consell de Direcció previ informe del Consell de Coordinació. La contractació serà realitzada per l’òrgan municipal competent.

Capítol III

Contractacions externes

Article 11

Les contractacions externes es regiran pels reglaments de contractació de personal al servei de les administracions locals o la contractació de les administracions públiques segons els casos.

Capítol IV

Normes generals

Article 12

1. El Consell de Direcció i el Consell de Coordinació podran reunir-se en sessions ordinàries i extraordinàries, ambdues convocades pel president, per escrit on s’explicitarà el dia, l’hora i el lloc, i també l’ordre del dia.

2. El director/a de l’emissora i el/la tècnic/a de comunicació de l’Ajuntament de Cunit es reuniran periòdicament de manera quinzenal per tractar sobre el funcionament del servei.

3. Les sessions ordinàries seran convocades en un termini de dos dies abans de la reunió. Les sessions extraordinàries seran convocades en el temps que garanteixi el coneixement de la convocatòria.

4. Les decisions del Consell de Direcció i del Consell de Coordinació es prendran per majoria i en cas de desempat, en les votacions l’alcalde/alcaldessa o el director/a de l’emissora, respectivament tindran vot de qualitat.

5. De totes les sessions s’aixecarà un acta per part de les persones que actuïn com a secretaris de les mateixes, que haurà de ser aprovada en la següent sessió que es celebri.

Capítol V

Condicions d’accés i ús de l’emissora municipal de ràdio per als regidors/es i grups municipals

Article 13

1. Els òrgans de l’emissora municipal de ràdio de Cunit hauran de donar compliment als acords dels òrgans de l’Ajuntament de Cunit i garantir i fomentar la pluralitat de l’emissora de ràdio.

2. Els grups municipals hauran d’elaborar una proposta en la qual faran constar el temps de participació que creguin oportú del seu grup municipal dins de la graella de programes. Aquesta proposta la faran arribar entre l’1 i el 30 de juny adreçada a la Direcció de l’emissora de ràdio.

A partir d’aquestes propostes, el/la Director/a ha d’elaborar una proposta en la qual faran constar quin temps es destina a la participació i accés dels regidors/es i/ o grups municipals, entre l’1 i el 20 de juliol donant trasllat als grups polítics de la proposta final, la qual serà debatuda i aprovada pel Consell de Direcció, en la primera sessió del mes de setembre del mateix any.

3. Els temes que es tractaran seran relatius a la gestió municipal i a l’ actualitat informativa local. Podran intervenir exclusivament els regidors/es dels grups municipals.

4. Les intervencions dels regidors/es dels grups municipals hauran de basar-se en el respecte mutu, evitant la confrontació personal i mantenint unes normes bàsiques de conducta i cortesia pública.

5. Les intervencions dels regidors/es hauran de respectar el temps assignat.

6. Les informacions dels grups municipals es referiran exclusivament a la seva activitat en la Corporació i en el municipi, i no podran utilitzar-se per a la propaganda dels partits polítics o coalicions electorals, pels quals es presenten a les eleccions municipals, sempre que sigui fóra de les campanyes electorals.

7. En els períodes de campanya electoral per a eleccions municipals, l’accés dels regidors/es, grups municipals a l’emissora de ràdio, així com la propaganda electoral estarà regida pel que estableix la llei orgànica 10/1991, de 8 d’abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora.

Capítol VI

Règim sancionador

Article 14

1. En cas que algun grup municipal o regidor/a no assisteixi a l’ entrevista el dia i l’hora convinguts sense cancel·lació prèvia ni motius justificats, perdrà el dret de l’espai fins el pròxim període d’entrevistes.

2. En el cas que es reiteri l’ incompliment el regidor/a perdrà el dret al següent període.

Capítol VII

Designació de càrrecs

Article 15

 1. El Director/a de l’emissora de ràdio el designarà l’Alcaldia de l’Ajuntament de Cunit.
 2. El Consell de Direcció el designarà el Ple de la Corporació a proposta de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Cunit, prèvia consulta dels grups municipals.
 3. El Consell de Coordinació el designarà l’Alcaldia de l’Ajuntament de Cunit a proposta del Director/a.

Capítol VIII

Recursos

Article 16

 1. Les resolucions adoptades pel Consell de Direcció i pel Director/a de l’emissora de ràdio, es podran recórrer en alçada per part dels interessats, al Ple o a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Cunit.
 2. el seu règim serà l’establert en el de la llei R.JAP i PAC.

Capítol IX

Règim econòmic

Article 17

1. El/la Director/a elaborarà la proposta de pressupost anual segons les necessitats del servei i en base als criteris de la Intervenció Municipal.

Serà informat el Consell de Coordinació i aprovada la proposta pel Consell de Direcció en la sessió del mes de setembre de l’any en curs.

2. Posteriorment, la proposta de pressupost s’elevarà al Regidor/a de Comunicació o Noves Tecnologies.

3. La comptabilitat serà gestionada directament per la Tresoreria Municipal.

4. Les comptes finals i els pressupostos hauran de ser auditats per la Intervenció Municipal.

Capítol X

Servei de Publicitat

Article 18

Obligacions

 1. Les persones, associacions, entitats, empreses, comerços que contractin el servei de publicitat tindran l’ obligació de pagar les quotes establertes en l’ ordenança quan es contracti el servei de publicitat a l’emissora municipal de ràdio.
 2. El pagament de la tarifa corresponent es realitzarà en règim d’autoliquidació, efectuant l’ingrés a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que s’indiquin, segons les ordenances fiscals que les regulin.
 3. En cas de que, una vegada contractada la producció d’una falca, es desistís del contracte per part de l’interessat, aquest no tindrà dret a la devolució de l’import satisfet mitjançant la corresponent autoliquidació, per aquest concepte. No obstant podrà sol·licitar la devolució de l’import pagat en concepte d’emissió de la falca.
 4. En el contractes d’emissió d’un nombre de 50 falques o més, es podrà prorratejar l’import d’aquestes, en el temps de durada del contracte.
 5. 5.També en contractes de durada superior a un trimestre, es podrà prorratejar l’import total de les emissions en el temps de durada del contracte.
 6. Els continguts de les falques hauran de basar-se en l’activitat de l’anunciant i/o en activitats que porti a terme.

Article 19

Drets

 1. Qui contracti el servei tindrà el dret d’ escoltar la falca publicitària abans de la seva emissió, ja sigui personalment en els estudis de l’emissora o via telefònica.
 2. Si el contractant no pot escoltar la falca, pot delegar en una altra persona, comunicant aquest extrem al personal de l’emissora.
 3. Un cop produïda la falca i el contractant no està d’acord podrà sol·licitar que li siguin retornat l’import per l’emissió de la falca.
 4. Si el personal de l’emissora intenta posar-se en contacte 3 vegades amb l’anunciant sense èxit es considerarà la falca apta per a la seva emissió, amb el vist-i-plau de la direcció de l’emissora.
 5. Els anunciants tenen el dret d’estar informats de les bonificacions en el servei de publicitat.

DILIGÈNCIA.-

Aquest Reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 11 de gener de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 14 de 18 de gener de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 77 de 3 de d’abril de 2007.