Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

PREÀMBUL

L’Ajuntament de Cunit reconeix la importància de l’associacionisme com element dinamitzador della vila i com a motor de la seva vitalitat.

En aquest sentit ha posat en marxa accions adreçades a aquest sector, amb l’objectiu de detectar les possibles mancances, inquietuds i tenir un contacte més proper; utilitzant mètodes basats principalment en un anàlisi-diagnòstic, i entrevistes informals. Així, es recull entre d’altres accions adreçades a aquest sector, la voluntat de posar a l’abast del sector associatiu, un espai per a desenvolupar la seva gestió que, complementada amb altres espais municipals per desenvolupar les seves activitats comportarà un salt qualitatiu dels serveis que ofereixen, en primer lloc als seus associats i a la població de Cunit en general.

L’Espai Associatiu vol ser, doncs, un equipament obert al moviment associatiu del poble de Cunit.

Aquest espai es crea amb la finalitat de posar a l’abast de les entitats, associacions i col·lectius que ho desitgin, eines i espais per al desenvolupament de la seva gestió amb qualitat i com a base d’una major cooperació associativa i de reforçament de la presència de les entitats en la vida del poble.

Per tal de canalitzar, d’una part les relacions de la titularitat i les associacions i, d’altra part entre elles mateixes alhora d’utilitzar aquest espai s’ha de comptar amb una normativa que reguli aquestes relacions.

Tenint en compte la realitat associativa del nostre poble, el model de gestió que s’ha de plantejar per aquest ha d’estar cimentat en un sistema de corresponsabilitat entre l’Ajuntament i les associacions, tenint la voluntat de desenvolupar aquest sistema de corresponsabilitat amb la existència d’un servei de tracte directe i de serveis, alhora que una coordinació dels espais durant unes hores estipulades.

La reglamentació d’aquest espai associatiu de Cunit es la finalitat del present document .

CAPÍTOL I

Definició i finalitats

Article 1

Definició

L’espai associatiu és un equipament sociocultural de titularitat municipal, destinat a ús públic, pròxim a totes les entitats locals, i adscrit a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament de Cunit.

Article 2

Usuàris/àries.

Sòn usuàris/àries d’aquest espai, les associacions, col·lectius, grups i entitats, sense finalitat de lucre d’àmbit local i de diferents sectors ( veïns, cultura, joves, esport, gent gran, etc.), i que dirigeixen la seva activitat preferentment a la població en general.

Article 3

Finalitats.

Les finalitats sòn:

1. Dotar a les diferents entitats locals de la població d’un lloc de trobada, relació i participació de la ciutadania.

2. Fomentar la participació, la individual i la col·lectiva, de la ciutadania en els moviments associatius.

3. Desenvolupar propostes d’activitats d’altres espais municipals assignats a l’Àrea en què pertany.

4. Donar suport infraestructural i d’assessorament perquè les entitats duguin a terme tota la seva gestió i alhora la programació de les seves activitats.

5. Oferir el servei com a seu social d’entitats locals per a promoure i consolidar les associacions, entitats i grups cívics de tot caire, i dotar-los d’un espai adequat, prioritàriament no d’ús exclusiu, sinó compartit.

6. Canalitzar les diferents sol.licituds dels espais municipals adscrits a l’Àrea a qui pertany.

CAPÍTOL II

De l’espai associatiu.

Article 4

Classificació del bé.

Aquest espai esta al servei de totes les assosicions locals, tenint la consideració de bé de domini públic, afecte al servei públic. Per utilitzar-lo cal seguir el procediment que estableix aquest Reglament.

Article 5

Descripció de l’espai.

Aquest espai associatiu està ubicat als baixos de l’edifici municipal del carrer Sant Joan núm. 2 i disposa de les dependències i quin usos sòn:

– recepció, destinat a oferir servei directe als usuaris/àries.

– dos sales polivalents, destinades a reunions, juntes, atenció als associats/ades, etc

– un espai de treball amb dos llocs, com a sala de gestió.

– un espai comú, on estan distribuïdes les guixetes de l’espai.

Article 6

Dels serveis de l’espai.

Els serveis que s’ofereixen a l’espai i destinats a les finalitats pròpies de cada entitat escloent les necessitats particulars dels seus membres, son:

 1. Serveis personals. Servei d’assessorament adreçat a la tasca que desenvoluparan els usuaris/àries, servei d’atenció, servei de gestió municipal, coordinació d’espais i d’altres que incideixin en l’objecte i finalitat de l’espai.
 2. Serveis informàtics i auxiliars. Servei d’ordinador ( Windows, internet, correu electrònic, etc. ), fax, impressora/ fotocopiadora i telèfon. Aquests serveis només dins de l’horari d’atenció.
 3. Serveis de suport. Bústies per a correspondència interna de l’espai, guixetes i tauler d’anuncis amb informació municipal i de la gestió i activitats dels usuaris/àries de l’espai.

Article 7

De la tipologia dels usos.

Els usos de les sales polivalents i l’espai de treball, poden ser:

 1. ús puntual per a una gestió. Referit a l’ús de les sales polivalents per un sol dia i per a la realització d’un únic acte, reunió o junta. El temps màxim d’utilització d’aquest ús serà de dos hores per cada usuari/ària.
 2. ús puntual per a gestions continuades. Referit a l’ús de les sales polivalents i segons les característiques de la gestió a realitzar, justificant-se la necessitat. El temps màxim d’utilització d’aquest ús serà de tres hores per dia de concessió i per cada usuari/ària.
 3. ús permanent. Referit a l’ús de la sala de treball i sales polivalents per a la gestió ordinària de l’usuari. El temps màxim d’utilització per aquest ús serà de tres hores setmanals per cada usuari/ària.
 4. ús extraordinari. Referit als tres àmbit d’ús de l’espai i condicionat a què estigui lliure, justificant-se la necessitat i urgència. El temps màxim serà el que es determini en la llicència. També tindrà la consideració en aquest ús les ampliacions d’horaris ja concedits.
 5. ús mitjançant conveni. En tots els casos que aquest espai esdevingui seu continuada d’una associació, grup o entitat, s’ha de signar un conveni de cessió d’ús en els termes i les condicions que exigeix la normativa vigent, en què s’ha d’explicitar el tipus de cesio i que sempre serà a precari a tots els efectes legals.

CAPITOL III

De les funcions de l’espai.

Article 8

Requisits d’utilització.

1. És indispensable que l’entitat sol·licitant de l’espai estigui inscrita en el registre Municipal d’associacions i que compleixi les disposicions que li siguin aplicables per accedir a la modalitat de conveni o ús permanent.

2. Poden ser usuaris/àries d’aquest espai de manera continuada totes les associacions que, a més de complir els requisits d’accés i que la seva actuació s’ajusti a les seves funcions estatutàries i, si escau, a les que prèviament i en conveni s’hagin pactat.

3. Pel que fa a les sol·licituds d’ús de l’espai per a usos puntuals, de grups de caràcter no associatiu o entitats no registrades, es valorarà en cada cas l’activitat concreta que s’hi vol dur a terme.

4. En tots els casos es tindrà sempre present el que estableix el Capítol I d’aquest Reglament i la resta de drets i deures establerts en el mateix.

5. És de compliment obligatori, llevat que hi hagi exempció, pagar les taxes municipals que afectin aquests espai i/o serveis, segons el que estableixi l’ordenança fiscal corresponent.

6. Aquest espai esta obert, sense cap mena de discriminació per raó de raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal i/o social, a totes els usuaris/àries de l’article 4.

7. L’horari de funcionament, amb caràcter general de l’espai serà de les 10 del matí fins les 10 de la nit, de dilluns a dissabte. El Regidor/a responsable de l’espai podrà variar aquest horari en funció de les sol.licituds presentades.

8. Per accedir als equipaments d’aquest espai associatiu s’haurà de formalitzar la corresponent sol·licitud essent l’ús dels mateixos de caire compartit per tots ells.

9. En cap cas l’Ajuntament es responsabilitzarà de la correspondència dipositada a les bústies. El servei d’atenció recollirà el correu dipositat, i ho farà arribar a l’entitat usuària que serà responsable de la recollida.

Article 9

Funcions

Les funcions del personal responsable d’aquest espai, entre d’altres, seran:

1. Facilitar als usuaris/àries la informació que es requereixi sobre l’espai i també informar de les seves sol·licituds.

2. Vetllar pel bon funcionament de l’espai, tant pel que fa al seu manteniment, estalvi energètic, com a l’adequat desenvolupament dels serveis i mantenir l’ordre en les dependències al llarg de la jornada en què estan obertes.

3. Tramitar les sol.licituds dels espais assignats a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament i fer el seguiment dels mateixos.

4. Atendre de manera genèrica els usuaris/àries de l’espai en tot allò que necessitin, escoltar les seves demandes i donar-los la informació requerida.

5. Vetllar pel manteniment de la convivència en el centre en un clima d’ordre, i respecte a les persones, a les normes, i a l’equipament.

6. Mantenir informats els responsables superiors de totes aquelles incidències que es produeixin en aquest espai.

7. Coordinar l’ús de les altres dependències que tingui assignada.

8. Assistir als Consells sectorials municipals en els termes que determinin el respectius reglaments.

9. Elaborar el calendari de l’ocupació dels espais assignats envers les activitats sol·licitades i/o previstes.

10. Executar les instruccions de l ‘Àrea de l’Ajuntament de Cunit que tingui la gestió i, si escau, de l’Alcaldia.

CAPITOL IV

De la gestió.

Article 10

De les sol·licituds.

Les sol·licituds s’han de fer per escrit. També es podran fer per telèfon, o per correu electrònic i formalitzar posteriorment la petició per escrit, en aquest sentit, es tractarà com a reserva fins a la presentació per escrit. Així mateix l´Ajuntament pot demanar a l’entitat la documentació complementària que estimi oportuna.

El model de sol·licitud imprès per a aquest efecte estarà a disposició dels peticionaris al propi espai, a l’Àrea responsable, al registre General de l’Ajuntament, a la pàgina web de l’Ajuntament.

La sol·licitud preferentment s’adreçarà a l’espai associatiu, en horari d’atenció d’aquest. Cas que no s’utilitzi el model oficial, s’haurà d’especificar el següent:

 1. nom de l’entitat, seu social, telèfon, correu electrònic i nº de registre local.
 2. Nom del representant de l’entitat.
 3. Descripció de l’activitat i la tipologia d’usos
 4. Dia ,hora i persones que hi assistiran.

A la sol·licitud hi ha de constar expressament que qui fa la petició coneix quins són els requisits necessaris per autoritzar l’ús d’aquests espais, les limitacions que hi ha, i les obligacions que els corresponen com a usuaris/àries de l’autorització, i també que l’eficàcia de l’autorització queda supeditada al compliment d’aquest deure.

Les entitats hauran de facilitar a l’Ajuntament la relació de les persones que utilitzaran habitualment les seves instal·lacions, seguint el model creat per aquest efecte. Aquest requisit serà imprescindible per tenir-hi accés havent de comunicar per escrit qualsevol modificació. Les dades de presentació de les sol.licituds per acceditr a l’espai sòn:

TIPOLOGIA D’USOS DATA SOL.LICITUD

( com a mínim )

DURACIÓ ( com a màxim )
ús per a gestió puntual 3 dies 1 dia
ús per a gestions continuades 7 dies 2 mesos
ús permanent 15 dies 1 any
ús extraordinari Mateix dia Mateix dia

Figurarà a l’entrada de totes les dependències el llistat mensual de totes les autoritzacions de tots els espais. Així mateix aquest llistat s’actualitzarà quantes vegades sigui necessari per noves o per variacions de les autoritzacions concedides.

Article 11

De l’atorgament

La llicència definitiva es donarà a l’usuari abans de l’inici de la seva activitat. En notificar l’autorització, s’ha de lliurar un resum de les normes que s’han de complir, i s’ha d’especificar que aquest Reglament, que estan obligats a acomplir, sempre està a disposició de tots els usuaris a l’equipament. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar les autoritzacions per causes majors i la possible utilització de qualsevol espai, sempre que, per interès públic i social sigui necessari, i ho comunicarà prèviament als usuaris/àries.

Cas de coincidència en dies i hores dels diferents espais, s’actuarà així:

 1. Avinença entre les parts.
 2. Preferència de les entitats inscrites al registre municipal d’associacions de l’Ajuntament de Cunit.
 3. En cas de persistir la coincidència entre sol·licituds, l’òrgan adient de l’Ajuntament de Cunit resoldrà.

Només restaran a la disposició de les entitats les sales sol·licitades i autoritzades en els horaris i usos sol·licitats, i en aquest sentit, no es podran fer servir altres espais sense l’autorització expressa.

En tots els espais, els usuaris/àries autoritzats només podran desenvolupar les activitats descrites a l’acte d’atorgament i a l’article 6 del present reglament, no podent-se realitzar cap altre activitat. Totes les llicències caducaran, en qualsevol cas, en finalitzar l’any natural en què es varen concedir.

CAPITOL V

Normes de funcionament

 

Article 12

Normes de funcionament.

L’ús de tots els espais estaran sotmeses amb caràcter general a les següents normes:

1. Qualsevol usuari/ària que faci ús d’aquests espai, haurà de respectar unes normes de convivència mínimes vers la resta, i especialment no incórrer en cap falta de respecte i discriminació per raó de sexe, creença, ètnia o ideologia.

2. Els usuaris/àries que hagin estat autoritzades per usar el local com a seu social, són responsables dels danys que hi puguin causar i hauran de subscriure, si s’escau, una pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi sense limitació la reparaciódels posibles danys en instal·lacions i materials i la indemnització per danys a persones i béns aliens.

3. Hauran de respectar i mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions, d’acord amb les indicacions del responsable municipal. Si es produeix algun desperfecte en les instal·lacions o es deteriora algun recurs per mal ús o negligència, les despeses de reparació o de reposició seran a càrrec de l’entitat usuària.

4. S’han de respectar de forma estricta la capacitat de cada espai que se cedeix, el control del qual és responsabilitat de l’entitat sol·licitant.

5. Els usuaris/àries nomenaran en la sol.licitud d’utilització de l’espai una persona responsable del control i seguiment de les incidències de l’espai.

6. Conforme a la legislació autonòmica sobre això, està totalment prohibit fumar als espais comuns del local.

7. No es pot vendre cap producte ni dur a terme activitats de caràcter lucratiu al recinte del local sense autorització municipal.

8. No s’hi poden dur a terme, en cap cas, activitats o actes il·lícits o il·legals.

9. No s’hi podrà emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o explosió.

10. No s’accedeix a penjar propaganda dels actes en els llocs no habilitats a l’efecte i penjar a les parets qualsevol tipus de cartells i emmagatzemar objectes o materials propietat dels usuaris llevat de les bústies cedides.

11. Hi haurà un llibre de reclamacions i suggeriments a l’abast dels usuaris/àries.

12. Les entitats usuàries dels locals socials han de tenir actualitzades les dades del Registre municipal d’entitats.

13. Les claus de totes les dependències del local estan sota la custòdia i responsabilitat del responsable de l’espai.

14. L’accés d’animals, excepte aquells que són acompanyants guia per invidents.

15. Els espais utilitzats hauran de quedar lliures de qualsevol material personals dels usuaris i endreçats. En qualsevol cas s’haurà de garantir el seu ús posterior en perfectes condicions.

16. Respectar les ordres expreses del personal de l’espai pels espais autoritzats.

17. Utilitzar els espais directament per a la finalitat determinada en l’acord d’utilització, amb la periodicitat concertada i adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la resta d’usuaris/es.

18. Tots els usuaris es faran càrrec de deixar les dependències netes d’objectes i amb ordre, així com de tancar els espais i aparells que hagin fet servir. La conservació del bon estat dels espais és responsabilitat de totes les persones i usuaris de l’equipament.

Article 13

De les cessions

Els usuaris/àries amb seu a l’espai o amb cessions, no poden, sota cap concepte, llogar ni cedir els espais que ocupen a terceres entitats, sempre ha de ser l’Ajuntament de Cunit qui faci aquestes cessions.

Article 14

De la publicitat

Tota publicitat o documentació (cartells, díptics, revistes, etc.) d’informació de les associacions amb seu a l’espai, cal que consti que es un equipament municipal.

Article 15

Del conveni

El conveni o l’autorització de la cessió de les dependències de l’espai a les associacions tindrà la consideració dús privatiu del bé de domini públic, sempre que no sigui per un termini superior a 4 anys i/o ho sigui de manera exclusiva, supòsit en que s’hauria de realitzar la concessió, per tant, serà de la seva responsabilitat vetllar pel bon funcionament i conservació de l’espai, fent constar de forma expressa que no hi ha relació de dependència del concessionari respecte de l’ens local cedent, als efectes que estableix la llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Aquest conveni o autorització pot ser revisat o quedar sense efecte en els casos següents:

1. Extinció de l’associació o entitat.

2. Modificació substancial dels objectius dels estatuts de l’associació o entitat.

3. Utilització inadequada o amb fins il·lícits dels espais per part de qui en té la cessió.

4. Canvi substancial de les circumstàncies o dels motius que propiciaren la cessió.

5. No utilització habitual i continuada de les dependències cedides.

6. Incompliment de les normes d’aquest Reglament o utilització incorrecta continuada de les instal·lacions i dels mitjans materials de l’espai.

7. Necessitat de fer obres de reforma i millora que obliguin a desocupar les dependències o a reorganitzar els espais que hi ha.

8. Canvi d’ús o de serveis que es prestin en aquest espai o tancament del mateix.

Article 16.

De la informació.

Aquest Reglament,i també qualsevol modificació, se’n donara còpia a cadascuna de les associacions amb seu a l’espai, i també a tots els usuaris/àries que el demanin.

Article 17

Faltes i sancions

Qualsevol usuari/ària que no respecti el compliment d’aquesta normativa i en funció de la gravetat podrà ser sancionada de la forma següent:

a) Infraccions lleus:

 • la lleugera incorrecció amb el personal responsable de les instal·lacions
 • la forma descurada o la deixadesa en la conservació del material o de les instal·lacions
 • l’incompliment lleu del règim d’ús de les instal·lacions
 • la resta d’infraccions d’aquestes normes i que no es considerin greus o molt greus

b) Infraccions greus

 • L’incompliment de les instruccions que vinguin del personal encarregat de les instal·lacions o de l’Administració municipal
 • Els actes notoris que atemptin contra la dignitat pública en l’interior de l’espai.
 • L’incompliment del règim d’ús.
 • La reincidència en faltes lleus
 • La no utilització de les sales atorgades sense motiu justificat.

c) infraccions molt greus

– Els danys amb imprudència que s’originin als espais i materials

– No respectar reiteradament i amb notori abús les advertències o amonestacions que s’efectuïn pel personal encarregat de l’espai.

– El comportament antisocial

– la reincidència en l’incompliment de les obligacions com a usuàris/es

– la reincidència en faltes greus

d) Quantificació de les sancions

Instruït el corresponent expedient en el que es determini la comissió d’alguna de les infraccions establertes anteriorment es podran imposar les següents sancions:

Per a les lleus: Amonestació per escrit.

Per a les greus: Prohibició d’ús de l’Espai per un període de temps d’un mes.

Per a les molt greus: Prohibició d’ús del l’Espai per un període de tres mesos.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Els dubtes que s’originin en la interpretació i aplicació d’aquest Reglament, els haurà de resoldre la Junta de Govern Local, amb l’informe previ de l’Àrea corresponent que tingui assignada la gestió de conformitat amb el que estableix la legislació local vigent.

Segona. En totes aquelles qüestions que no prevegi aquest Reglament regeix la normativa interna de l’Ajuntament de Cunit, i també les lleis següents, que formaran el criteri que s’ha de seguir en cas de conflicte d’interpretacions:

-Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, reformada per la Llei 4/99, de 13 de gener.

-Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

-Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1998, de 17 d’octubre.

-Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

-Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.

-Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

-Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

-La resta de l’ordenament de règim local vigent, i també la normativa administrativa i civil que sigui aplicable de forma subsidiària.

Tercera. Les referències fetes a les arees municipals que tinguin una denominació específica, s’entendran fetes a aquells elements organitzatius que els hi puguin substituir en cas de canvi de denominació o de modificació en l’estructura organitzativa municipal. Les referències legals també s’entendran substituïdes per les corresponent a les normes que les modifiquin i/o deroguin.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament, que consta de 17 articles; 3 disposicions addicionals i 1 disposició final, entrarà en vigor desprès de publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 30 de novembre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 285 de 14 de desembre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 39 de 16 de febrer de 2007