La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

INTRODUCCIÓ

Aquest Reglament d’ordre intern és de compliment obligat per totes les persones que utilitzen les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal Els Joncs, tant pels abonats com pels usuaris i personal de la instal·lació.

1. OBJECTE i FINALITAT

1.1. L’objecte d’aquest Reglament és definir el conjunt de normes i procediments d’utilització del Pavelló Poliesportiu Els Joncs de Cunit.

Les finalitats a aconseguir són:

 • Informar les persones abonades d’aquells aspectes que els garanteixin una utilització segura i fiable.
 • Assegurar una conducta adequada de les persones abonades i una bona convivència.
 • Assegurar el bon estat de conservació de les instal·lacions i dels equipaments.
 • Regular els drets i les obligacions de tots els abonats i usuaris de les instal·lacions del Pavelló.
 • Determinar les normes generals d’utilització de les instal·lacions.
 • Establir un règim disciplinari aplicable a abonats i usuaris de les instal·lacions.

1.2. En cas d’existir llacunes o ambigüitats, la Direcció del Complex esportiu amb el consens de la Regidoria d’Esports prendrà les mesures que cregui adients per resoldre les qüestions que es puguin plantejar.

2. NORMES GENERALS

2.1. La condició d’abonat, la d’usuari, així com la del personal de la instal·lació, implica l’acceptació de les normes d’aquest Reglament. El seu desconeixement no l’eximeix del seu compliment ni de l’aplicació de sancions o responsabilitats quan procedeixi.

2.2. Tenen accés i dret d’ús al servei els abonats, usuaris particulars i col·lectius, sempre que abonin el preu públic.

2.3. Tindrà condició d’abonat tota aquella persona que estigui abonada a la instal·lació i no tingui cap rebut pendent. En el moment d’inscriure’s haurà d’omplir el full d’inscripció, en el que hi constaran:

 1. Les dades personals
 2. L’autorització bancària per al cobrament de les quotes
 3. El pagament de la inscripció i de la quota corresponent al primer mes

Les persones discapacitades que no poden garantir un autocontrol hauran d’anar acompanyades per un adult. L’accés de l’acompanyant al Complex serà gratuït.

  1. Tindrà la condició d’usuari del Pavelló Poliesportiu Municipal Els Joncs tota aquella persona que, sense ésser abonada del centre, accedeixi a les seves instal·lacions, mitjançant el pagament d’una entrada puntual i d’acord amb les pautes establertes en aquest Reglament.
  2. Tanmateix tindran consideració d’usuaris col·lectius les persones vinculades als clubs esportius: directius, entrenadors, jugadors i jugadores, que utilitzen les instal·lacions, atenent a l’ús exclusiu dels espais reservats per a la pràctica de l’esport que desenvolupen: pistes poliesportives, sala de musculació i vestidors.

2.6. Els abonats i usuaris tenen dret a fer les reclamacions i suggeriments que creguin pertinents. Amb aquesta finalitat es disposarà dels fulls de reclamació establerts pel Decret 171/1991, de 16 de juliol

3. TIPOLOGIA D’ABONATS I USUARIS

Abonats

Usuaris (no-abonats):

 • Usuaris puntuals o abonats fora del seu horari
 • Usuaris només de piscina d’estiu
 • Cursetistes d’activitats aquàtiques i complementàries de sala
 • Usuaris de serveis complementaris o no esportius
 • Usuaris col·lectius d’esport federat
 • Espectadors o acompanyants

3.1. Abonats

Són abonats aquelles persones que compleixin els requisits del punt 2.4 d’aquest Reglament.

3.1.1 Els abonats tenen dret a usar les instal·lacions. No obstant, la Direcció podrà establir-ne una sèrie d’horaris d’ús i gaudi per tal de promoure activitats, amb la finalitat de millorar la imatge, instal·lació i serveis.

3.1.2 S’extingirà la condició d’abonat quan s’esdevingui alguna de les causes següents:

 1. Baixa voluntària, comunicada per l’abonat
 2. Defunció de l’abonat
 3. Impagament de les quotes
 4. Expulsió de l’abonat per part de la Direcció a causa d’una falta tipificada com a molt greu per aquest Reglament

3.1.3 Si el motiu de la baixa respon a un dels condicionants exposats en el punt 3.1.2, se seguirà el procediment següent:

 1. Omplir l’imprès adreçat a la Direcció indicant els motius de la baixa i retornar el carnet d’abonat.
 2. Presentar l’imprès abans del dia 20 del mes en curs, per evitar el gir del rebut corresponent. En cas contrari no se’n retornarà l’import, si bé l’abonat mantindrà els seus drets d’ús fins a la finalització del mes i sempre i quan no acumuli impagaments per altres conceptes.

3.1.4 Si el motiu de la baixa com a soci respon a alguna de les causes esmentades en els apartats c o d del punt 3.1.2, la Direcció, atenent a les circumstàncies del cas, podrà prohibir a l’abonat que accedeixi a les instal·lacions mentre duri el temps de sanció.

3.1.5 Cada abonat disposa del seu carnet, personal i intransferible, que l’identifica com a tal davant del personal de la instal·lació (tot l’equip de treball). Aquests li podran sol·licitar que s’identifiqui amb el seu carnet en qualsevol moment.

3.1.6 El préstec del carnet a una altra persona comportarà la seva intervenció, la sortida immediata de la instal·lació de la persona que ha usat o ha intentat usar el carnet sense ésser-ne el titular, i l’obertura d’expedient sancionador a l’abonat que l’ha cedit, mitjançant el procediment que estableix aquest Reglament.

3.1.7. Els abonats hauran de notificar els canvis que es produeixin tant en les dades personals com en la domiciliació bancària.

3.2. Usuaris

3.2.1. Perquè un no-abonat pugui tenir la condició d’usuari ha de trobar-se en alguna de les condicions següents:

 1. Haver adquirit una entrada que li permeti portar a terme una activitat determinada a la instal·lació o haver contractat un dels serveis que s’ofereixen.
 2. Els usuaris tenen els mateixos drets i deures d’ús de les instal·lacions que els abonats.
 3. Ésser esportista, directiu o tècnic d’un equip o una associació que com a tal vingui a competir amb algun equip, en el marc de competicions oficials o amistoses.
 4. Ésser àrbitre o qualsevol membre d’una federació esportiva sota els auspicis de la qual algun equip d’algun club participant competeixi, quan, en l’exercici de les seves funcions arbitrals o federatives, hagin de dirigir o presenciar alguna competició esportiva que tingui lloc a la instal·lació.
 5. Pertànyer a les entitats esportives federades amb les que l’Ajuntament de Cunit i la Regidoria d’Esports hagin signat un acord o conveni pel qual els membres de les primeres puguin usar una part o la totalitat de la instal·lació.
 6. Pertànyer a alguna entitat, associació o similar, pública o privada, amb la que hagi signat un acord o conveni pel qual els membres de la primera puguin usar una part o la totalitat de la instal·lació.
 7. Cursetistes d’activitats complementàries de sala. Aquests usuaris poden gaudir d’una activitat dirigida mitjançant l’abonament del preu corresponent. Només podran accedir a les instal·lacions en l’horari establert per a l’activitat.
 8. Públic assistent que com a tal vingui a veure algun equip, en el marc d’entrenaments i competicions oficials o amistoses.

3.2.2. No es permetrà l’entrada al Complex a les persones que, sense ésser abonades, no estiguin en algun dels casos anteriors.

3.2.3 L’usuari estarà obligat a justificar el seu títol d’accés a les instal·lacions (mitjançant el tiquet d’entrada) sempre que sigui requerit per qualsevol empleat de la instal·lació. En cas que no pugui justificar suficientment el seu títol, haurà d’abandonar immediatament la instal·lació.

4. NORMES DE CONDUCTA PER A ABONATS I USUARIS

4.1. El Pavelló Poliesportiu Municipal Els Joncs no es responsabilitza de les pertinences ni objectes que els abonats i usuaris portin a la instal·lació.

4.2. Els abonats i usuaris estaran obligats a:

 1. Mantenir les normes de neteja i higiene.
 2. Respectar i tenir cura de les instal·lacions que posa a la seva disposició la instal·lació, informar els empleats de les seves deficiències, ja siguin provocades o detectades en l’ús. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material seran responsabilitat de l’abonat o usuari que els provoqui. Pel que fa als desperfectes causats pels abonats o usuaris menors d’edat o incapaços, el responsable dels danys causats serà qui en tingui assignada la tutela, guarda, pàtria potestat o custòdia, d’acord amb les disposicions al respecte del Codi civil.
 3. Tenir un comportament cívic i respectuós amb la resta d’abonats i usuaris, així com amb tot l’equip de treball de la instal·lació.
 4. Anar correctament vestit i calçat d’acord amb l’activitat a realitzar.
 5. No destorbar la llibertat o el benestar dels abonats i usuaris, per la qual cosa no està permès cridar, ni portar aparells musicals, ni córrer, ni tirar objectes ni practicar jocs ni esports fora dels recintes especialment habilitats per a aquest fi o sota la supervisió d’un tècnic esportiu de la instal·lació .
 6. No entrar amb animals al recinte, tret de gossos de pigall.

4.3. Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta determinarà l’amonestació verbal immediata de l’abonat o usuari per part del personal de la instal·lació. Si l’infractor persisteix en la seva actitud se’l convidarà a abandonar la instal·lació i es procedirà a l’obertura immediata de l’expedient sancionador, d’acord amb el procediment establert en aquest Reglament. Aquestes mesures s’entenen sense prejudici de les possibles accions legals que puguin prendre tant els abonats o usuaris afectats per la conducta de l’abonat o usuari infractor, com la pròpia Direcció en els temes assenyalats en la Llei de l’esport i en aquest Reglament.

4.4. Els abonats que competeixen dins l’àmbit d’una secció esportiva hauran de respectar el reglament intern que la secció pugui aprovar, així com les ordres dels seus tècnics i directius. La secció esportiva que disposi de reglament intern serà competent per conèixer en primera instància les sancions que puguin imposar-se als esportistes que estiguin vinculats amb motiu de l’exercici de l’esport en què competeixen.

4.5. El règim disciplinari d’aquest Reglament, pel que fa als abonats que competeixen dins l’àmbit d’una secció esportiva, és complementari del que pugui aprovar la secció corresponent, sense que en cap cas puguin imposar-se dues sancions per un mateix fet.

5. NORMES D’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

5.1. Sobre l’accés a la instal·lació

 • La Direcció i/o l’Ajuntament podran tancar el Complex, de forma parcial o total, per la realització d’esdeveniments especials de caràcter social, aquesta incidència haurà d’ésser informada als usuaris de les instal·lacions, com a mínim, amb 10 dies d’antelació.
 • L’horari d’obertura i de tancament del servei serà: dilluns i dimecres de 9:00h a 13:00 h, de dilluns a divendres de 16:30 a 23:30, dissabtes de 9:00h a 14:00h i de 16:00 a 22:00h . Els diumenges i festius la instal·lació romandrà tancada
 • La Direcció o l’Ajuntament pot tancar algun espai o tot el servei per raons d’ordre interior o de seguretat, sempre que es consideri que es pot veure afectada la integritat de les persones o que es poden produir danys en les instal·lacions.
 • El públic i les entitats usuàries han d’atenir-se als dies i les hores d’obertura i de tancament, així com als períodes de tancament establerts anualment.
 • La Direcció pot limitar l’accés, segons l’horari o l’aforament que hi hagi en el moment de l’entrada.
 • La Direcció pot modificar els horaris per motius puntuals i imprevisibles, modificació que ha de notificar en el tauler d’anuncis i que ha de comunicar prèviament a l’Ajuntament. En qualsevol altre cas, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament.

És obligatori respectar els horaris de les diferents activitats.

5.2. Inscripció

 • En el moment en què una persona s’inscriu al Pavelló poliesportiu Municipal Els Joncs, se li lliura un carnet d’abonat. Aquest és personal i intransferible.
 • És obligatori la utilització del carnet d’abonat, tant a l’entrada com a la sortida de la instal·lació.
 • Els abonats menors de 12 anys que vulguin accedir a la piscina han d’anar acompanyats d’una persona responsable major de 18 anys.
 • Es crearan llistes d’espera en el moment en què l’ocupació de cursos i d’activitats dirigides o el nombre d’abonats arribin als llindars màxims per donar un servei adequat.
 • Per formar part d’una llista d’espera, s’ha d’emplenar el full de sol·licitud d’alta i lliurar-lo al personal d’atenció al client. Aquesta petició queda arxivada per rigorós ordre d’inscripció. La persona inscrita en rebrà una còpia.
 • A mesura que la capacitat ho permeti, s’anirà comunicant la possibilitat d’inscriure’s a la instal·lació a les persones interessades, seguint l’ordre d’inscripció, perquè es puguin donar d’alta.

5.3. Accessos

 • L’accés als vestidors és exclusiu per als usuaris que hagin d’utilitzar la instal·lació, per als responsables d’una escola i per als acompanyants d’un usuari menor de 7 anys o discapacitat.

5.4. Vestidors individuals

 • La distribució dels vestidors preveu la circulació de peus nets i bruts. Això vol dir que la zona de l’entrada és per al calçat de carrer i que la zona de l’accés a la pista està reservat per a calçat d’ús exclusiu per aquest espai. Aquest calçat no ha de malmetre ni embrutar el paviment de la pista poliesportiva.
 • En el cas dels menors de 7 anys pot entrar un adult d’acompanyant, fent ús del vestidor del sexe de l’acompanyant.

Taquilles

 • Aquests armariets són gratuïts, de tipus consigna i d’ús rotatori mentre dura la utilització del vestidor; no s’ha de deixar res a fora.
 • Per poder obtenir la clau cal demanar-la a recepció i deixar un carnet. S’han de deixar lliures en acabar l’activitat.
 • En cas de pèrdua i/o trencament de la clau de la taquilla s’hauran d’abonar 6 € per a la seva reposició.
 • En cas de problemes amb el pany, cal avisar el personal de recepció o de manteniment.
 • Les taquilles s’obren diàriament per revisar-les.

Grups

 • Perquè un grup pugui accedir als vestidors, hauran de venir acompanyats per un o més responsables (major d’edat).
 • L’escola o entitat nomenarà els responsables que podran entrar a ajudar a canviar-se els nens/es menors de 7 anys.
 • Els acompanyants dels grups en edat escolar són responsables dels nens/es i del seu comportament dins dels vestidors.
 • Els grups i acompanyants s’esperaran dins dels vestidors fins que el monitor els vagi a buscar per entrar dins la piscina.
 • No està permès accedir a la zona de peus nets amb calçat de carrer.

Clubs esportius

 • Perquè els equips integrants de qualsevol club esportiu puguin accedir als vestidors, hauran de venir acompanyats per l’entrenador o responsable.
 • L’entitat nomenarà els responsables que podran entrar a ajudar a canviar-se els nens/es menors de 7 anys.
 • Els entrenadors o responsables dels equips dels clubs esportius són responsables dels jugadors/es i del seu comportament dins dels vestidors.
 • No està permès accedir a les pistes poliesportives amb calçat de carrer.

5.5. Dutxes

 • No està permès utilitzar productes higiènics envasats en vidre.
 • Dutxeu-vos en el temps estrictament necessari, no malgasteu l’aigua, és un bé comú.
 • Utilitzeu les papereres per dipositar els envasos buits.
 • Si observeu qualsevol anomalia, notifiqueu-la al personal de manteniment o de recepció.

5.6. Sala de fitness

 • No està permesa l’entrada a la sala de fitness als menors de 14 anys.
 • No està permesa la utilització de les sales sense consulta prèvia al monitor i sense consultar la programació consegüent.
 • Per utilitzar la sala de fitness s’ha de portar l’equip següent: roba esportiva (samarreta, pantalons curts, xandalls, sabatilles amb sola blanca, les quals han d’ésser d’ús exclusiu).
 • Per qüestions d’higiene cal portar una tovallola per col·locar-la entre el cos i l’aparell.
 • S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.
 • No es pot entrar amb bosses d’esport, banyador, xancletes, el tors nu, vestit de carrer o amb calçat inadequat, ni mullat, fumant o menjant.
 • S’ha de fer un bon ús de les màquines, descarregar les barres de peses un cop utilitzades i tornar els pesos lliures al seu lloc. En cas de dubte adreceu-vos al monitor.
 • Procureu que les plaques dels aparells no impactin entre si, ni tireu de forma incontrolada els pesos a terra.
 • Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si una persona s’està esperant.
 • Quant a les estacions cardiovasculars, si hi ha persones esperant, el temps màxim d’utilització serà de 15 minuts.
 • Els usuaris han de guardar la fitxa a l’arxivador de les programacions, un cop utilitzada.
 • S’ha de respectar, en tot moment, la resta d’usuaris.
 • Cal respectar els horaris d’utilització de la sala.

5.7. Activitats dirigides de sala

 • Per dur a terme l’activitat s’ha de portar l’equip següent: roba esportiva, mallot, sabatilles per a ús exclusiu i tovalloles per posar-les damunt de les màrfegues.
 • No es podrà participar en una sessió passats 10 minuts del seu inici (temps d’escalfament).
 • L’escalfament és imprescindible per evitar lesions.
 • S’ha de retornar el material utilitzat al seu lloc.
 • No es pot entrar a la pista poliesportiva amb bosses d’esport, banyador, xancletes, el tors nu, vestit de carrer o amb calçat inadequat, ni mullat o menjant.
 • Cal respectar, en tot moment, la resta d’usuaris.
 • Cal respectar els horaris d’utilització.

5.8. Pista poliesportiva

Generals

 • No està permès entrar vestit de carrer, amb el torns nu o amb calçat inadequat.
 • És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva, llevat d’excepcions a proposta de la Direcció i/o la Regidoria d’Esports.
 • No es poden entrar bosses d’esports ni cap altre objecte (matalassets, pilotes, etc…)
 • No està permès menjar, fumar, consumir xiclets o fruits amb closques, ni entrar al recinte amb cap tipus d’envàs de vidre, disposant-se d’un espai expressament reservat per menjar i beure.
 • Cal utilitzar les papereres per dipositar-hi les deixalles.
 • Els usuaris del servei han de respectar els altres usuaris/ies, el material i els espais que es delimitin, d’acord amb la programació horària de cada espai.
 • El material s’ha de deixar sempre al seu lloc després de la seva utilització i no es pot moure d’una zona a l’altra de la sala o instal·lació.
 • No es permetrà l’ús lliure de les sales d’activitats i sales polivalents si no es tracta d’activitats dirigides per tècnics del Servei.
 • No està permès interferir o ocupar els espais on s’estan realitzant altres activitats.
 • Durant el desenvolupament de les activitats no es permeten altres usos de la sala.
 • No es podrà participar en una sessió un cop s’hagi finalitzat l’escalfament.
 • Cal l’ús de la tovallola per posar sobre les màrfegues.
 • No es permetrà jugar a pilota en la zona de graderies, passadissos, vestidors, bar, terrassa, etc…

Clubs i /o entitats.

 • És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats.
 • Durant els horaris d’entrenament, només tindran accés a la pista i hi podran romandre els esportistes i tècnics responsables que en facin ús en aquell moment.
 • Les entitats que desenvolupin una activitat esportiva de competició han de lliurar a la Direcció de la instal·lació el calendari oficial de competició a l’inici de temporada, així com tots el canvis posteriors que puguin esdevenir, tan aviat com els faci públic la federació corresponent.
 • En cas de coincidència de dia i hora en les competicions oficials de lliga, les entitats implicades han de resoldre-ho i comunicar-ho.
 • La Regidoria d’Esports informarà puntualment del calendari de competició dels Clubs esportius així com de les modificacions.
 • Les sol·licituds continuades d’ús tenen preferència o prioritat davant les activitats esporàdiques.
 • Les sol·licituds mai no s’expedeixen per un temps superior a una temporada esportiva, llevat de conveni establert.
 • En els partits oficials de competició tenen accés a la pista els jugadors que estan inscrits en l’acta del partit i els tècnics responsables, sempre que compleixin els requisits abans esmentats.
 • Durant els horaris d’entrenament i de competició, el públic només pot romandre en els espais habilitats per a l’ocasió.
 • L’entitat és responsable dels danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material. En cap cas es pot utilitzar cap mena de material ni producte que pugui perjudicar la instal·lació. El grup, entitat o club s’ha de fer càrrec de les despeses ocasionades per la reparació o reposició dels desperfectes ocasionats.
 • L’organització d’actes puntuals o esporàdics pot deixar sense efecte l’autorització d’ús dels horaris que es vegin afectats per l’organització i el desenvolupament de l’acte, la qual cosa cal comunicar-la amb l’antelació suficient.

5.9. Sobre els vestidors col·lectius

  • Per accedir als vestidors, l’equip ha d’anar acompanyat del personal delegat i/o entrenador, responsables de l’equip, que en tots els casos serà major d’edat.
  • El/la responsable de l’equip serà l’encarregat/da de sol·licitar la clau dels vestidors al Servei d’Atenció a l’Usuari.
  • En cas de trobar algun desperfecte en entrar al vestidor, cal comunicar-ho immediatament per tal d’excloure’n tota responsabilitat
  • El personal delegat i/o entrenador és responsable directe de qualsevol anomalia que pugui passar dins i fora dels vestidors i, en cas de jugar-se un partit, s’ha de comunicar a l’àrbitre perquè consti en acta.
  • Els grups s’han de responsabilitzar de tancar els vestidors mentre utilitzen la instal·lació i un cop n’hagin fet ús. En cas contrari, se’ls farà responsables dels danys que es puguin causar a tercers o a la pròpia instal·lació
  • Els partits amistosos que es juguin durant els horaris d’entrenament s’han de comunicar a la Direcció, amb una antelació mínima de 72 hores, per tal de poder-ne fer l’autorització.
  • L’entrada al vestidor es pot fer 15 minuts abans de començar l’activitat. La sortida cal fer-la 15 minuts després d’haver acabat l’activitat.

5.10. Altres informacions

 • L’incompliment d’aquesta normativa o de qualsevol altra indicació feta pel personal de la instal·lació pot suposar la baixa momentània o definitiva de l’abonat i/o usuari, la prohibició puntual o definitiva de l’ús de les seves instal·lacions.
 • Els usuaris o abonats seran els responsables dels desperfectes i/o danys que puguin ocasionar a la instal·lació i/o al material i hauran d’abonar l’import de la seva reparació o reposició.
 • La Direcció del Pavelló Poliesportiu Municipal Els Joncs no es responsabilitza dels objectes perduts, robats o extraviats.
 • També fa constar que no es fa responsable dels problemes de salut que puguin patir els abonats i usuaris; al mateix temps recomanem fer-se una revisió mèdica abans d’utilitzar les instal·lacions.
 • La Direcció del centre recomana que abans de fer ús de les instal·lacions ho consulteu amb el vostre metge.
 • Per raons d’higiene no està permès afaitar-se i/o depilar-se a la instal·lació.
 • Per motius higiènics us preguem utilitzeu les xancletes de bany a l’hora de dutxar-vos.
 • No està permès menjar, ni entrar amb objectes de vidre, ni begudes ni fumar en tot el recinte.
 • Recomanem que no porteu objectes de valor a les instal·lacions.
 • Cal respectar en tot moment la resta d’abonats i usuaris.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1.- Aquest Reglament deroga l’aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 31 d’agost de 2006.

2.- No seran d’aplicació per al pavelló polisportiu, tots aquells articles del Reglament núm. 9.23 general de les instal·lacions esportives de Cunit, que contradiguin específicament el definit en aquest reglament per a les instal·lacions del Pavelló polisportiu Els Joncs.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor, l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins que no la modifiqui el mateix organisme que l’ha aprovat.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 30 de juliol de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 190 de 14 d’agost de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 225 de 27 de setembre de 2007.