La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

Article 1.-Objecte del Reglament

És l’objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei públic d’activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit, destinats a activitat educatives i d’oci en el temps lliure dels menors de 18 anys regulades en el Decret 137/2003 de 10 de juny, com a casal d’estiu i activitats similars que organitzi l’Ajuntament de Cunit.

Article 2.- Competència per a l’exercici de l’activitat

Les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit és assumida per l’Ajuntament de Cunit en virtut de les competències que defineix l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i a l’article 66 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 3.- Règim de prestació del servei

El servei municipal d’activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit es prestarà per l’Ajuntament de Cunit en règim de lliure concurrència i sota qualsevol de les formes de gestió que determina el Reglament d’Obres i serveis dels ens locals.

Article 4.- Prestacions del servei

Les prestacions que es donaran per mitjà del servei són les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit, com el casal d’estiu que consisteix en activitats educatives de lleure per nens/es de 3 a 16 anys que permetin gaudir de les vacances escolars en un entorn proper i conegut ampliant el seu marc de relacions i formant-se com a persones.

Es realitzen activitats diverses de lleure, excursions, sortides, tallers,… en uns dies i un horari establert de conformitat amb la normativa aplicable i amb les determinacions que en cada cas s’especifiquin.

Article 5.- Accés al servei municipal

Per tal d’accedir a les prestacions indicades a l’article anterior caldrà complir el requisits següents:

a) Tenir residència al municipi de Cunit. Per entendre que el nen/a té residència a Cunit cal que estigui empadronat juntament amb la persona que en tingui la guarda legal. Si l’adreça familiar indicada en el full d’inscripció coincideix amb la indicada en el DNI es considera demostrada la residència. També s’admetrà el nen/a si té propietat a Cunit sempre i quan quedin vacants després d’haver inscrit els nens/es de Cunit que hagin formulat la seva sol·licitud. Excepcionalment, es podran admetre nens/es d’altres municipis, sempre i quan quedin vacants després d’haver inscrit els nens/es de Cunit que hagin formulat la seva sol·licitud.

b) La inscripció dels nens/es es realitzarà durant les dates que es fixin i en el lloc que es determini amb aquesta finalitat.

c) Els documents que caldrà aportar per fer la inscripció es determinaran anualment per part de l’Ajuntament de Cunit.

d) Efectuar la inscripció i el pagament en la forma i en el termini que s’estableixi. Finalitzat el termini, si alguna de les persones que ha efectuat la inscripció no ha fet el pagament, la seva plaça s’oferirà a la següent persona de la llista d’espera establerta.

e) Efectuar el pagament de les tarifes establertes pels preus públics per a la utilització dels serveis.

f) El nombre de places podrà ser limitat i s’adjudicaran per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds o, si és el cas, d’acord amb el barem de puntuació aprovat anualment per l’Ajuntament.

g) La inscripció comporta la declaració de conèixer i acatar aquest Reglament.

Article 6.- Àmbit físic de prestació del servei i règim horari

El servei de casals per nens i joves es prestarà indistintament a l’edifici i instal·lacions dels diversos CEIP en funció del nombre total d’inscripcions o bé al Casal de Joves de Cunit.

L’activitat principal de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit, com d’estiu es farà de dilluns a divendres, al matí i a la tarda, entre les dates que s’estableixin per l’etapa vacacional. També es podrà decidir si es desenvolupa l’activitat un altre dia més a la setmana. Els espais i horaris podran ser modificats per l’Ajuntament de Cunit, en funció de les necessitats educatives i de disposicions normatives, amb un informe del servei corresponent, i la comunicació de l’acord escaient als interessats.

Article 7.- Obligacions dels usuaris

Seran obligacions dels responsables dels usuaris, entenent com a tals, els majors d’edat que tenen sota la seva potestat o tutela els infants:

a) Respectar les normes que s’estableixin en cada un dels serveis esmentats, en especial les que marca aquest Reglament regulador del servei.

b) Respectar les indicacions rebudes del personal adscrit a les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit, en especial en relació al seu funcionament i al comportament vers la resta d’usuaris i els professionals que atenen el servei, tenint en compte que, per la mateixa naturalesa del servei, els usuaris finals són els infants menors d’edat.

c) Complir les obligacions establertes en la seva condició d’usuaris.

d) Abonar les tarifes establertes per cadascun dels serveis.

e) Tenir cura de les instal·lacions i del material pedagògic.

f) Mantenir, en tot moment, la higiene adequada dels seus respectius nens i nenes.

g) No portar els menors a l’activitat en cas que pateixin malalties contagioses.

Article 8.- Drets de l’usuari i dels seus responsables

Són drets de l’usuari i dels seus responsables:

a) Rebre correctament i contínuament el servei.

b) Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques.

d) Comptar amb l’atenció de professionals preparats per prestar el servei.

e) Tenir la informació necessària sobre qüestions envers el funcionament del servei.

Article 9.- Incompliment de les obligacions per part dels representants dels usuaris

En cas que el representant de l’usuari incompleixi reiteradament les seves obligacions, l’Ajuntament de Cunit, previ informe de la direcció de les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit i audiència de l’interessat, podrà autoritzar la suspensió del dret d’entrada a les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit i/o la resta de serveis complementaris pel període de temps que s’acordi.

Article 10.- Personal

Pel que fa al personal dels serveis, hauran de complir tots els requisits que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny ( DOGC 11/6/2003 ), de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys o, en el seu cas, la prevista en la normativa vigent en cada cas.

a) Les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit hauran de disposar d’un projecte educatiu amb els objectius generals i específics per cada edat i un pla d’activitats, que es fonamentin en una visió global, pluralista i integradora, i que parteixi de la realitat concreta cultural i social en la qual s’ha d’ubicar. Serà redactat anualment per l’adjudicatari.

b) Cada any s’adaptarà l’organització de les activitats, el personal i els horaris d’acord amb les necessitats del servei.

c) El responsable municipal dels Casals o activitats d’aquest tipus ha d’especificar el seu plantejament respecte al tractament dels infants participants i també ha d’indicar, amb la màxima concreció, el model d’atenció als nens/es amb necessitats educatives especials.

Article 11.- Obligacions de la prestació.

Abans de l’inici de l’activitat, sigui quin sigui el sistema de prestació del servei s’haurà de complir els següents requisits:

a) Complir la normativa continguda en el Decret 137/2003, de 10 de juny (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 11/6/2003), de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, i altra normativa aplicable al servei adjudicat.

b) redacció en els terminis que s’estableixin i abans de l’inici de l’activitat, la documentació següent:

1. Proposta del recull de les normes d’ordre, seguretat i higiene que regiran l’activitat.

2. Proposta de programació general i del programa detallat de l’activitat amb indicació dels objectius i dels horaris, així com l’organització general dels espais i del personal, i la seva distribució horària.

3. Proposta de la regulació de l’atenció i informació de pares i tutors.

4. Llistat alfabètic, amb les adreces i el telèfons de totes les persones assistents a l’activitat: infants, joves, membres de l’equip de dirigents i personal de suport.

5. Una vegada acabades les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit s’haurà de presentar una memòria valorada de l’activitat duta a terme.

c) Notificar, a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, la realització de les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit abans de l’inici de l’activitat i comunicar les possibles modificacions que s’hagin produït després de la notificació i abans de l’inici de l’activitat.

d) Contractar una assegurança d’accidents personals i de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats de lleure i esbarjo per a nens i joves de Cunit, amb les cobertures que marca el Decret 137/2003, de 10 de juny.

e) Garantir l’execució del programa de l’activitat.

f) Vetllar perquè les activitats es desenvolupin amb les necessàries condicions de seguretat, sanitàries i d’higiene.

g) Procurar que les persones assistents respectin les propietats, les instal·lacions i el medi natural del lloc on es realitzi l’activitat, i establir controls suficients per tal d’evitar qualsevol risc en les persones i en els béns.

h) Garantir el coneixement, per part dels assistents a l’activitat, del pla d’emergència establert a l’efecte.

i) Fer complir les normes vigents de prevenció en matèria de begudes alcohòliques i tabac, i qualsevol altra substància que pugui generar dependència.

Per la realització de l’activitat, sigui quin sigui el sistema de prestació del servei s’haurà de complir els següents requisits:

a) Tenir, durant la realització de l’activitat, la documentació següent:

1. Programa detallat de l’activitat amb indicació dels objectius i horaris.

2. La corresponent autorització de participació a l’activitat, lliurada per la persona que en tingui la pàtria potestat, de tots els participants menors d’edat.

3. Fitxa de salut de cadascuna de les persones participants menors d’edat, en la qual constin els possibles impediments físic o psíquics, les malalties

cròniques, la medicació o el possible règim que s’escaigui, amb indicació d’horaris i quantitat, i qualsevol altra qüestió que es consideri necessària.

4. Llistat alfabètic, amb les adreces i els telèfons, de totes les persones assistents a l’activitat.

5. Targeta magnètica d’identificació sanitària o un altre document acreditatiu del dret a la prestació de la sanitat pública o de l’assegurança mèdica privada, si escau, de cadascuna de les persones assistents a l’activitat.

6. Comprovants fefaents que acreditin la contractació de les cobertures d’assegurances demanades a l’article 5 del Decret 137/2003, durant l’any en curs.

7. Còpia de l’imprès de la notificació de l’activitat degudament registrada per la Secretaria General de Joventut.

8. Comprovants dels diplomes i/o la titulació, previstos a l’article 4, apartat 4 del Decret 137/2003, dels directors i de la resta de membres de l’equip dirigent que en tinguin.

b) En el cas d’optar per a la contractació, a més de les clàusules que disposin els corresponents plecs de condicions reguladors de la contractació, l’adjudicatari haurà de:

1. Aportar tot el personal necessari per a la realització de l’objecte del contracte establert, d’acord amb les condicions incloses en el plec de condicions del concurs i complint amb el Decret 137/2003, de 10 de juny, i els que, per la normativa, els substitueixin o complementin. El personal aportat dependrà de l’adjudicatari a tots els efectes, sense que entre aquell i l’Ajuntament existeixi cap vincle funcionarial ni laboral.

2. Aquest personal treballarà a les ordres de l’adjudicatari i segons la seva normativa, el qual vetllarà pel compliment satisfactori de les condicions de la prestació de serveis i del règim laboral aplicable. L’Ajuntament podrà fer la supervisió del personal que consideri convenient.

3. Informar l’Ajuntament sobre la prestació del servei. A tal objecte atendrà satisfactòriament les demandes d’informació que aquell li formuli.

4. En tot cas seran d’aplicació totes les condicions i requisits establerts al plec de condicions, a la memòria justificativa, al projecte d’establiment i en aquest reglament.

Article 12.- Dret supletori

En tot el que no estigui previst en aquest Reglament, serà d’aplicació supletòria la normativa estatal, autonòmica i local aplicable al servei corresponent.

Disposició final.

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sempre que hagi transcorregut el termini que s’indica a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 29 de maig de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 127 de 2 de juny de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 149 de 29 de juny de 2006.