La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic de l’activitat d’intervenció de l’Ajuntament, sotmetent si s’escau, a llicència municipal determinades activitats o instal·lacions incloses a l’Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (LIIAA).

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Se sotmeten al règim de llicència municipal les activitats econòmiques de temporada a la zona de platja, subjectes al Pla d’Usos i Serveis de temporada i regulades en el corresponent Plec de clàusules administratives, tècniques i econòmiques.

2. Se sotmeten a llicència tant les activitats relacionades en l’Annex I d’aquest reglament, tant que les que figuren en l’annex III de la LIIAA, con les activitats considerades com a innòcues.

3. Per acord de ple es podrà sotmetre novament al règim de comunicació aquelles activitats i/o instal·lacions a què es refereix l’apartat anterior.

Article 3. Competència

L’alcaldia és competent per dictar aquells actes administratius que procedeixin en la matèria regulada en aquest Reglament, podent delegar aquesta atribució.

Article 4. Sol·licitud de llicència

1. La sol·licitud de llicència ha de contenir el nom i cognoms de l’interessat, i en el seu cas, de la persona que el representi, acreditant degudament la representació; la indicació del domicili a efectes de notificacions i la concreció de l’activitat i instal·lació per la qual es pretén la llicència i la seva ubicació en el domini maritimoterrestre; amb la precisió necessària perquè els Serveis Tècnics Municipals puguin verificar-la amb les normes i ordenances d’aplicació.

 

2. Si l’establiment de l’activitat i/o instal·lació requereix l’execució d’obres de condicionament, adaptació o reforma, simultàniament es demanarà, tramitarà i resoldrà la corresponent llicència d’obres i/o instal·lacions.

Article 5. Característiques de les activitats.

1.Totes les activitats regulades en aquest reglament corresponen a activitats temporals, subjectes a l’aprovació anual del Pla d’usos i Serveis de temporada i al Plec de clàusules tècniques, administratives i econòmiques que regulen les concessions de serveis i instal·lacions de temporada.

2. Són activitats que s’efectuen directament a l’aire lliure o en instal·lacions desmuntables, exclusivament en domini públic marítimo-terrestre i per tant subjectes a un cànon per part de l’ens competent.

Article 6. Llicència d’activitat de temporada a la zona de platja.

 1. Aquesta llicència s’haurà de tramitar anualment, atenent a les característiques de l’activitat, amb un marcat component estacional i desmuntable.
 2. La llicència d’activitats de temporada a la zona de platja tindrà, com a màxim, la vigència que determini anualment el Pla d’Usos i Serveis de Temporada i el corresponent plec de clàusules tècniques, administratives i econòmiques que regeix la concessió per cadascuna de les instal·lacions de temporada.
 3. La llicència municipal d’activitats es tramitarà posteriorment a l’aprovació pel Ple de la Corporació de la proposta anual del Pla d’Usos i Serveis de temporada.
 4. La llicència es tramitarà simultàniament o posteriorment al Plec de clàusules tècniques, econòmiques i administratives que regulen la concessió dels serveis i instal·lacions per la temporada de bany de l’any en curs.
 5. 4.- L’atorgament de la Llicència serà posterior a l’aprovació definitiva del Pla d’Usos i Serveis de Temporada per l’òrgan competent, el Servei Provincial de Costes de Tarragona, i anterior a la instal·lació de l’activitat en el domini públic.
 6. La Llicència municipal per aquestes activitats queda expressament supeditada a la concessió privativa d’ús del domini públic costaner.
 7. La llicència municipal no inclou els drets econòmics d’altres administracions com és el cas del cànon d’ocupació de domini públic i llur dipòsit, corresponents al Servei Provincial de Costes de Tarragona.
 8. Serà requisit previ, per l’inici de la tramitació, el pagament de la taxa corresponent, mitjançant el procediment d’autoliquidació.
 9. Els requisits ambientals que haurà de complir cada activitat es detallen en l’annex III d’aquest Reglament.
 10. L’horari d’obertura i tancament de l’activitat es regularà en el Plec de Clàusules de concessió de les instal·lacions de temporada.

Article 6. Documentació tècnica a acompanyar a la sol·licitud de llicència

1. La sol·licitud de llicència ha d’anar acompanyada de les dades tècniques que s’assenyalen a l’annex II.

2. També caldrà acompanyar la certificació tècnica acreditativa que l’activitat i/o instal·lació compleix tots els requisits ambientals exigibles i d’altres requisits preceptius, d’acord amb la legislació aplicable per al compliment dels objectius de la LIIAA.

3. La documentació tècnica a aportar El projecte tècnic, pel que fa a l’activitat, haurà d’ajustar-se, al contingut que s’indica a l’Annex II.

 

Article 7. Presentació de la sol·licitud de llicència municipal d’activitats

1. La sol·licitud de llicència, acompanyada de la documentació tècnica especificada a l’annex II, es presentarà, per triplicat, al Registre General de l’Ajuntament, juntament amb la documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries que determinin les Ordenances Fiscals Municipals vigents.

2. Si la sol·licitud es formula en nom d’una altra persona física o jurídica sense acreditar la representació, o no s’acompanya de la documentació tècnica a què es refereix l’article 6, o l’acreditativa del compliment de les obligacions tributàries que sigui exigible, es requerirà al signant de la sol·licitud, perquè en el termini de deu dies, subsani la deficiència i/o acompanyi la documentació preceptiva, amb indicació de què si així no ho fes, se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que es dictarà a l’efecte.

Article 8. Iniciació del tràmit

Dins els tres dies següents als d’iniciació del procediment, la sol·licitud es trametrà a l’Àrea de Medi Ambient, per tal de procedir a la tramitació de l’expedient i coordinar les accions que se’n derivin.

Article 9. Informes tècnics

Els serveis Tècnics Municipals, personalitzats pel Tècnic de Medi Ambient i l’Enginyer Municipal, emetran els seus respectius informes en el termini comú i màxim de quinze dies, de forma concisa, manifestant la conformitat de la documentació tècnica a la normativa aplicable, o la seva disconformitat respecte a preceptes o normes concretes i, concloent si l’informe és favorable o desfavorable a la concessió de la llicència, indicant en cas d’informe favorable, si la llicència ha de sotmetre’s a condicions particulars, amb expressió del precepte legal o reglamentari en què es fonamenti; si l’informe és desfavorable, haurà de concretar-se si les deficiències en què es fonamenta són subsanables o insubsanables.

Durant el termini d’informació dels tècnics municipals l’expedient romandrà suspès.

Article 10. Deficiències subsanables

Si dels informes emesos en resultessin deficiències subsanables, es requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dies subsani la deficiència.

Article 11. Deficiències insubsanables o subsanables no subsanades

1. Si l’informe desfavorable dels Serveis Tècnics Municipals es fonamentés en la incompatibilitat de l’ús, pel destí de la concessió, o en deficiències insubsanables, o si tractant-se de deficiències subsanables no haguessin estat subsanades en el termini conferit a l’efecte, s’atorgarà un termini d’audiència a l’interessat de deu dies, prèvia a la resolució denegatòria, perquè pugui al·legar el que estimi convenient i aportar els documents i justificacions que consideri pertinents.

2. Transcorregut el termini d’audiència, a la vista de les al·legacions formulades, en el seu cas, i de l’informe que sobre les mateixes hagin emès els Serveis Tècnics, informe que s’haurà d’emetre en el termini de deu dies, es resoldrà estimar les al·legacions i prosseguir el tràmit, si procedís, o per contra, desestimar les al·legacions i denegar la llicència.

Article 12. Proposta de resolució

Un cop es disposi de l’informe favorable del tècnic, la subsanació de deficiències i informades les al·legacions que es formulin, en el supòsit que se n’hagin formulat, es redactarà la proposta de resolució que procedeixi, pronunciant-se respecte a la llicència de l’activitat.

Article 13. Resolució

1. La resolució única concedint o denegant la llicència municipal per a exercir l’activitat de temporada corresponent, s’ha de dictar en un termini màxim de dos mesos i abans que s’iniciï el període d’explotació de l’activitat d’acord amb el que disposi el Pla d’Usos i Serveis de temporada i el corresponent plec de clàusules de la concessió.

2. Transcorregut el termini assenyalat a l’apartat 1, sense haver-se notificat a l’interessat resolució expressa, s’entendrà concedida la llicència, llevat que amb això es transfereixin facultats relatives al domini públic o al servei públic, o s’adquireixin facultats en contra d’aquelles.

3. La llicència produïda per silenci administratiu, produeix efectes des del venciment del termini màxim en què hagi de dictar-se i notificar-se la resolució expressa sense que la mateixa s’hagi produït, i la seva existència pot acreditar-se per qualsevol mitjà de prova admès en Dret, inclòs el certificat acreditatiu del silenci produït, que podrà sol·licitar-se de l’òrgan competent per dictar resolució expressa i que s’haurà d’emetre en el termini de 15 dies.

4.- El límit de les llicències es correspondrà amb els límits de la concessió.

Article 14. Notificació i publicació de les llicències

Les resolucions que recaiguin concedint o denegant les llicències a què es refereix aquest Reglament, es notificaran al sol·licitant i aquells que haguessin comparegut a l’expedient, i a més, es publicaran en extracte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Article 15. Efectes legitimadors de la llicència

1. La concessió de la llicència legitima al seu titular per a la instal·lació de les infrastructures a la zona de platja, amb les condicions específiques que s’hi imposin.

2. Una vegada efectuada la instal·lació, el titular de la llicència ho posarà en coneixement de l’Ajuntament, acreditant què s’han efectuat amb estricta subjecció a la llicència concedida i condicions imposades, i adjuntant els comprovants i autoritzacions o certificats necessaris des del punt de vista de seguretat industrial o sanitari.

3. Efectuada la comunicació prevista a l’apartat 2, d’aquest article, s’efectuarà visita d’inspecció en el termini màxim de 10 dies hàbils. Un cop realitzada l’esmentada inspecció amb resultat favorable, el titular de la llicència està legitimat per a la posada en funcionament de la instal·lació a que es refereix la llicència.

4. Si de la inspecció resultés un informe desfavorable dels Tècnics, es requerirà el que procedeixi per tal de ser subsanat en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment de que de no subsanar-se es procedirà a l’arxiu de la comunicació sense més tràmit, havent-se d’instar el tràmit de nou.

Article 16. Caducitat de les llicències

1. Transcorregut el termini assenyalat a la llicència, sense que el titular hagi comunicat a l’Ajuntament, en la forma establerta als apartats 2 ó 3 de l’article anterior, l’execució de les instal·lacions, o efectuada la comunicació no hagués posat en funcionament l’activitat a què la llicència es refereix, aquesta quedarà incursa en causa de caducitat, la qual haurà de ser declarada formalment, prèvia audiència del titular per tal que es produeixin els efectes extintius de la llicència.

2. Quedaran caducades de manera automàtica al vèncer el termini de concessió.

Article 17. Transmissió de les llicències

Les llicències a què es refereix aquest Reglament són transmissibles, llevat aquelles relatives a activitats que unes altres normes prohibeixin la seva transmissió.

Per a l’efectivitat de la transmissió serà suficient que el transmetent i l’adquirent comuniquin per escrit la transmissió a l’Ajuntament, acompanyant la que es va aprovar al seu dia i es compleixen les normes de seguretat vigents.

Efectuada la comunicació, l’Ajuntament comprovarà si l’establiment o instal·lació objecte de transmissió s’ajusta a les condicions de la llicència concedida, i si s’ajusta, s’autoritzarà la transmissió, dictant-se la resolució corresponent, la qual es notificarà als interessats; cas de no ajustar-se, requerirà l’adquirent perquè en el termini que se li assenyali, porti a terme les actuacions que procedeixin.

Si transcorre un mes des de que s’efectuï la comunicació sense que l’Ajuntament notifiqui resolució al respecte, s’entendrà aquesta plenament eficaç.

Si es portés a terme la transmissió sense comunicar-la a l’Ajuntament, el transmetent i l’adquirent resten subjectes solidàriament a totes les obligacions i responsabilitats derivades de l’exercici de l’activitat a què es refereix la llicència.

Article 18. Activitat inspectora

1. L’Ajuntament, en qualsevol moment, d’ofici o en virtut de denúncia, podrà inspeccionar les activitats subjectes a llicència per aquest Reglament, amb la finalitat de comprovar si aquestes s’exerceixen amb subjecció a les condicions de la llicència, i no ocasionen pertorbació de cap mena, que per produir sorolls, vibracions, pols, olors, etc. suposin un risc per a les persones, objectes o el medi ambient.

2. Si es comprovés que l’exercici de l’activitat no s’ajusta a les condicions de la llicència, o encara que ajustant-se es produeix qualsevol tipus de pertorbació que suposi un risc per a les persones, objectes o el medi ambient, es requerirà el titular perquè, en el termini que els Serveis Tècnics Municipals assenyalin, s’ajusti a les condicions de la llicència o adopti els dispositius que correspongui, que hauran d’especificar en el seu informe, per eliminar, en el seu cas, la pertorbació que es produeixi.

3. Finalitzats els terminis concedits sense que el titular hagi complimentat el requeriment, i previ el tràmit d’audiència, es disposarà la suspensió dels efectes de la llicència i conseqüentment el cessament de l’exercici o funcionament de l’activitat i/o instal·lació de què es tracti, fins que el titular compleixi allò ordenat. A aquests efectes, el titular, una vegada complimentat allò ordenat, ho posarà en coneixement de l’Ajuntament i, dins del cinc dies següents els Serveis Tècnics Municipals efectuaran l’oportuna comprovació i emetran l’informe que correspongui. Després de la seva visita, dins dels tres dies següents, es disposarà l’aixecament de la suspensió o el seu manteniment, segons procedeixi.

Article 19. Règim sancionador

El règim sancionador de les infraccions administratives, que per acció o omissió es cometin contravenint les obligacions derivades d’aquest Reglament, es regirà per allò establert al respecte a la LIIAA, i a les disposicions que es dictin pel seu desenvolupament i aplicació.

Article 20. Activitats i instal·lacions clandestines

1. Les activitats i/o instal·lacions subjectes a llicència municipal, que s’exerceixin o funcionin sense haver-la obtingut, tindran la consideració de clandestines, i es podrà ordenar la seva clausura o cessament, prèvia audiència del titular, si es comprova que afecta sensiblement el medi ambient, a la seguretat o a la salut de les persones. En aquests casos, es requerirà el titular perquè en el termini de 15 dies sol·liciti la llicència i de no fer-ho, es disposarà la seva clausura o cessament.

2. La clausura o cessament d’activitats i/o instal·lacions que s’exerceixin o funcionin sense llicència, no constitueix sanció sinó restauració de l’ordre jurídic infringit, i per tant, és compatible amb la imposició de la sanció que pogués imposar-se en aplicació del règim sancionador a què es refereix l’art. 19.

Disposició Final

Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial d’aquesta província.

ANNEX I

ACTIVITATS SOTMESES A LLICÈNCIA MUNICIPAL DE TEMPORADA EN ZONA DE PLATJA

A continuació es detallen les activitats que queden regulades per aquesta llicència, incloent tant les que s’inclouen en règim de comunicació en l’Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, con les que es consideren innòcues.

ACTIVITATS SOTMESES A LLICÈNCIA AMBIENTAL EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ.

Es tracta d’activitats regulades pel règim de comunicació incloses en Annex III, amb un grau d’afectació baix sobre el medi. S’inclouen les següents activitats i sempre exclusivament tractant-se d’instal·lacions desmuntables de temporada:

 1. Guingueta.
 2. Quiosc de begudes i gelats.
 3. Zones de jocs infantils i juvenils amb atraccions com: llits elàstics, inflables, tirolines i similars.
 4. Àrea nàutica, amb patins, piragües, bananes, motos aquàtiques i similars.
 5. Escola de vela.

ACTIVITATS SOTMESES A LLICÈNCIA COM A INNÒCUES

Es tracta d’activitat sense impacte ambiental, és el cas de :

 1. Gandules.
 2. Tendals.

ACTIVITATS A LA ZONA DE PLATJA NO SOTMESES A LLICÈNCIA.

No se sotmeten a llicència activitats no lucratives i puntuals con campionats esportius, concerts puntuals promoguts pels titular de les guinguetes o l’ajuntament.

Cas d’efectuar a la zona de platja concerts o activitats de pagament s’hauran de sotmetre a cànon d’ocupació de domini públic i, sempre amb autorització municipal o altre llicència si s’escau.

ANNEX 2

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR LA LLICÈNCIA SEGONS L’ACTIVITAT

Per tramitar aquesta Llicència d’activitat de temporada a la zona de platja cal efectuar una sol·licitud, sigui quina sigui l’activitat, tal i com es detalla en l’art. 4.

Com que es tracta de la tramitació anual d’una llicència, en cas que la instal·lació hagi obtingut llicència l’any anterior i no hi hagi cap modificació en la infrastructura no s’haurà d’aportar la documentació tècnica de la instal·lació.

En tots els casos no cal aportar plànol de situació ja que aquesta està fixada i detallada en el Pla d’usos i Serveis de Temporada.

La documentació que cal aportar es la següent, en funció de l’activitat:

 1. Guinguetes i quiosc de begudes.

Presentar memòria tècnica fent constar la següent informació:

  1. Plànol de la instal·lació.
  2. Esquema elèctric i ubicació de la toma de corrent.
  3. Relació de maquinària inclosa en la instal·lació.
  4. Especificar com s’evacuen les aigües residuals.
  5. Indicar la procedència i emmagatzematge d’aigua.
  6. Gestió, tinença i eliminació de residus.
  7. Gestió de les aigües residuals:
  8. Precedència de l’aigua potable i capacitat del dipòsit.
  9. Mesures de prevenció d’incendis.
  10. Assegurança de la instal·lació
 1. Àrea Nàutica i escola de vela.

Presentar memòria tècnica fent constar la següent informació:

  1. Detall del nombre d’embarcacions i altres infrastructures que composen l’activitat.
  2. Relació de maquinària inclosa en la instal·lació.
  3. Còpia de l’assegurança.
  4. Documentar la seguretat de les embarcacions amb ITV si s’escau.
  5. Compromís d’utilització dels canals balisats per entrada i sortida d’embarcacions
 1. Zones de jocs infantils i juvenils.

Presentar memòria tècnica fent constar la següent informació:

  1. Detall de les instal·lacions que composen l’àrea de jocs.
  2. Còpia de l’assegurança i responsabilitat civil.
  3. Presentar certificats d’homologació de les instal·lacions i especificacions de seguretat.
  4. Gestió de residus.
 1. Tendals

Breu memòria especificant característiques dels tendals, tipus d’estructura, roba i color, que cal que s’adeqüin al que estableix al Plec de Clàusules.

 1. Gandules

Breu memòria especificant nombre de gandules, material de construcció i color.

ANNEX III

ESPECIFICACIONS AMBIENTALS QUE HAN DE COMPLIR LES ACTIVITATS

A continuació es detallen les especificacions ambientals que han de complir les activitats sotmeses a aquesta llicència, d’acord amb les especificacions de la LIIAA, tenint en compte que la platja és un recurs ambiental de primer ordre.

Les activitats sotmeses a llicència en règim de comunicació segons l’Annex III de la LIIAA i detallades en l’annex I han de complir forçosament les següents especificacions de caire ambiental:

a) Soroll:

– Complir les especificacions de soroll que estipula la Llei 16/2002. D’acord amb el mapa de capacitat acústica de Cunit aprovat pel Ple de las Corporació en data 30 de novembre de 2005, es determina la zona de platja com a zona de sensibilitat acústica moderada. Així el soroll produït per l’activitat no podrà superar en cap cas els valors límit d’immissió de 65 dB(A) en horari diürn ( de 8 a 21 h.) i de 55 dB(A) en horari nocturn (entre les 21h. i les 8 h.)

– En els cas de les guinguetes de manera obligatòria caldrà instal·lar un mecanisme limitador del volum dels equips de música, perquè no superi l’emissió dels valors permesos per la Llei 16/2002.

b) Residus:

– Es procedirà a la separació de residus i dipositar-los en els contenidors de recollida selectiva ubicats en l’entorn del Passeig Marítim.

– No es podran deixar abocats residus a la zona litoral.

– Els residus que generi l’activitat s’haurà de situar dins de la guingueta.

– En cap cas es podrà a abocar aigües residuals o qualsevol altre substància a la platja.

c) Contaminació :

– No es podran emetre fums per tal de preservar la presència d’olors i contaminació atmosfèrica a l’entorn de platja.

– Les activitats nàutiques no podran realitzar l’abocament de combustibles o altres elements a l’aigua del mar ni a la sorra.

– Evitar focus o fonts de llum de gran potència a la zona litoral, per preservar contaminació lumínica. Els focus o projector de llum s’hauran d’enfocar cap al terra.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat segons acord de Ple celebrat el dia 9 de març de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 61 de 14 de març de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 100 de 2 de maig de 2006.